ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune

2 Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport Forord... 3 Rekneskapen for Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14 Økonomikontoret...15 Servicekontoret...15 IKT-kontoret...16 Avdeling skule, kultur og oppvekst...17 Avdelingssjef...17 Åseral barnehage...18 Åseral barne- og ungdomsskule, SFO, grunnskule for vaksne og vaksenopplæringa...19 Kulturkonsulenten...20 Integreringskonsulenten...21 Avdeling helse, sosial og omsorg...22 Avdelingssjef...22 NAV Åseral...25 Barneverntenesta...25 Omsorgstenestene...26 Åseralsheimen, langtidsopphald...27 Rehabilitering/korttidsopphald...27 Heimetenestene...28 Kjøkken og reinhald...28 Avdeling natur og næring...29 Avdeling teknisk og plan...30 Avdelingssjef...30 Drift og vedlikehald...31 Reinhald

3 Årsmelding og rekneskapsrapport 2011 FORORD 2011 blei driftsmessig sett eit krevjande år for Åseral kommune. Årsaken var ein kombinasjon av inntektssvikt og at det blei brukt meir pengar enn det som var budsjettert. Som følgje av desse to tilhøva har netto driftsresultat utvikla seg kraftig i negativ retning. Dei ulike sektorane har brukt opp meir eller heile si tildelte driftsramme. Dette tilseier at oppfølginga av budsjettet må skjerpast blant leiarar på alle nivå i organisasjonen. Nær sagt som vanleg så var også 2011 eit år med omfattande investeringar. Investeringsrekneskapen viser investeringar i anleggsmidlar på over 32 mill. Blant dei store prosjekta var 8 nye husvære i Stabakka Nord og diverse investeringar innan vatnog kloakk, det største på Ljosland Dei konkrete driftstala viser eit resultat på ordinær drift (brutto driftsresultat) på kr ,-. Dette er ei forverring i høve til året før på vel 10 mill., og skyldast kraftig auke i utgiftene. Det er viktig å presisere at ein stor del av denne utgiftauken skuldast utgifter som vi ikkje treng legge inn i den varige drifta. Døme på dette er tilskot til alpinsentra på 1,2 mill. Netto driftsresultat er på kr ,-, eller 1,5 % målt i høve til brutto driftsinntekter. Målsettinga for kommunesektoren er eit netto driftsresultat på minimum 3 %. Dette for å kunne ivaretaka behovet for fornyings - og utviklingstiltak. Dei siste åra er grunnlaget for gode netto driftsresultat lant gjennom finansavkastinga. Resultatet av finanstransaksjonar (renter, avdrag, utbytte) blei på nesten 6 mill. Tilsvarande tal i 2010 var over 18 mill. Altså ein solid reduksjon i Rekneskapen viser oss det er behov for å gjere tiltak for å betre driftssituasjonen og å gjere oss mindre avhengig av finansavkastning. Kommunestyret har i budsjettet for 2012 sagt seg samd i dette. I skrivande stund er det sett eit mål om å frigjere 6 mill. frå drifta for å betre situasjonen. Med godt samarbeid og god vilje så bør dette vere mogeleg å få til i Åseral. Kommunen som tenestprodusent spelar ei sentral rolle for innbyggjarane si velferd. Dette er også vårt nasjonale oppdrag. Her i Åseral har vi nok tatt det kommunale tilbodet lengre enn i dei aller fleste andre kommunar. Inntektene våre er ei viktig grunngjeving for at dette er mogeleg. Vi skal likevel ikkje gløyme innsatsen til alle våre medarbeidarar som set si ære i å levere gode tenester og som står på for at vi som bur her skal ha det bra. Avslutningsvis i mi siste årsmelding til Åseral kommune kan det kanskje passe å bruke noko spalteplass på å rekapitulere litt om kva kommunen har gjort for meg og mine næraste gjennom snart 27 år, og kva det har betydd for vår velferd. Heilt frå starten av har det vore til stades ein helseteneste som via råd og fagleg hjelp har gitt oss tryggleik og omsorg. Tenesta har vore lett tilgjengeleg og fagleg god. Seinare blei det barnehage og SFO som leverte tilbod av høg kvalitet og med eit engasjert personale. Det var aldri noko problem for ungane å finne seg til rette der. Fleksibilitet og velvilje var viktige stikkord. Skulen husa deretter ungane våre i 10 år. Også her fekk dei eit tilbod som mange andre elevar i Noreg kunne misunne dei, dei blei vel ivareteke reint fagleg og trivselsmessig. Åra etterpå har og kommunen vore på plass med tilbod om utdanningsstipend og idrettsstipend. Ikkje så mange kan stille opp på denne måten. På toppen av dette har vi alle nytt godt av fritids- og kulturtilbod, både i friluft og i vel tilrettelagde kommunale bygg. I festlege høve som barnedåp og konfirmasjonar har vi brukt velutrusta lokalar utan å betale for det! Neppe nok som kommunane i resten av landet kan by på. Heilt til slutt må eg få med det som kommunen har gjort for å skape trivelege og velhaldne utrom, og som vi stolt kunne syne fram til slekt og venar på besøk. Eg vil berre takke leiarar og tilsette som har stått på gjennom mange år og ynskje dere alle lykke til vidare. Åseral 29. mars 2012 Rune Stokke rådmann 3

4 Rekneskapen for 2011 DRIFTSREKNESKAPEN Åseral kommune kan for året 2011 legge fram eit driftsrekneskap med eit null resultat. Resultatet blir slik etter at det er gjennomført strykingar i avsetning til fond i samsvar med rekneskapsforskrifta. Resultatet viser tydeleg at vi må arbeide for å bli mindre avhengig av finansinntekter. Drifta viser eit stort negativt brutto driftsresultat på kr ,- mot eit negativt resultat på kr ,- føregåande år. Vi ser av tala at driftsinntektene har auka med kr 1,81 mill., medan driftsutgiftene har auka med kr 12,01 mill. Den positive trenden frå 2009 og 2010 med å forbetre brutto driftsresultat er ikkje vidareført i dette året. Vi må arbeide hardt framover med at driftsinntektene skal være store nok til å dekkje driftsutgiftene. Målet er framleis å få eit positivt brutto driftsresultat. Hovudoversikten for drifta viser at det har vore ei auke utover løns - og prisvekst for alle utgiftsartar. For løn og sosiale utgifter er auken frå 2010 på 6,3 %. Tek vi omsyn til refusjon av sjukeog fødselspengar er auken på 7,1 %, noko som er langt utover lønsveksten. Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon viser ei auke på 11 %. Utgiftene som har endra seg mest frå 2010 er overføringar, kor det er næringstilskot og andre tilskot som står for det meste av auken. Av inntektspostane er det rammetilskot som viser mest endring frå føregåande år. Det skuldast blant anna kompensasjon for reduksjon av det kommunale skatteøre og at statlege tilskot til barnehagen er tatt inn i rammeoverføringane. Dette er også grunnen til at statlege overføringar viser ein reduksjon frå Den største svikten i høve til budsjettet er overføringar med krav til motyting kor refusjon av mva. kompensasjon for investeringar står for det meste av beløpet. Så lenge vi budsjetterer med at heile refusjonen skal overførast til investeringsrekneskapen, er denne overføringa også mindre og får ikkje nokon konsekvensar for det rekneskapsmessige resultatet. Det er finanspostane som dei to føregåande åra har gjeve oss så gode rekneskapsresultat. I 2011 har vi fått smake noko av den urolige finansmarknaden og har eit netto finansresultat på 5,96 mill. mot budsjettert 9,93 mill. Vi budsjetterte med ei inntekt av plasseringane våre på kr. 4,36 mill. Vi fekk ein minus på 1,32 mill. Det gir oss eit avvik på 5,68 mill. Vi har gjennom 2011 hatt ei god avkastning av driftsmidlar plassert i bank og faktisk høgare rente enn det vi har betalt for låna våre. Vi har også tatt opp låna noko seinare enn budsjettert. Det har redusert noko av verknaden av manglande avkastning av kapital plassert i finansmarknaden. Finanspostane og motpost for avskrivingar bidreg også i år til at vi får eit positivt netto driftsresultat på kr Men resultatet er betydeleg lågare enn budsjettert og svakt samanlikna med resultat i Etter gjennomførte interne finanstransaksjonar ender vi på eit meirforbruk. Vi har då redusert overføring til disposisjonsfond i.h.h.t. rekneskapsforskrifta, slik at vi får eit rekneskapsmessig null resultat for året Overføringa som er redusert er avsetning til vedlikehald av langsiktig finanskapital. SENTRALE INNTEKTER Skatteinntektene viser (inntekts-, formue- og naturresursskatt) for dette året ein auke i forhold til budsjettet på kr , tilsvarande 1,88 %. For inntektsåret 2011 blei kommunane sitt skatteøre redusert mot ein kompensasjon i rammetilskotet. Skatteinntektene for Åseral er for år 2011 redusert med 1,07 Utvikling i brutto driftsresultat: (Beløp i tusen kr.) Tekst / rekneskapsår Driftsinntekter: Driftsutgifter: Brutto driftsresultat: Brutto. driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: -10,2 % - 2,3 % - 2,7 % - 12,6 % Gjennomsnitt kommunegruppe 6: (Kostra samanlignbare kommunar) 1,1% 2,2 % 3,5 % 0,9 % Denne tabellen viser netto driftsresultat for dei ulike planområda i kommunen: Rekneskap Reg. budsjett Avvik Forbruk i % rekneskap-budsjett av budsjett 1 Sentraladministrasjonen ,90 % 1 - Politiske styringsorgan ,56 % 2 - Skule- og kulturetaten ,22 % 3 - Helse- og sosialetaten ,38 % 4 - Natur- og næringsetaten ,56 % 5 - Teknisk og plan ,07 % Sum totalt ,64 % Tabellen over viser at samla meirforbruk innan avdelingane på kr i forhold til regulert budsjett. Det er bare avdeling for Natur og næring og Sentraladministrasjonen som er innafor budsjettramma i Avdelingane med størst meirforbruk er Skule, kultur og oppvekst og Politiske styringsorgan. Forklaring på avvik går fram av årsmeldinga for planområdane. 4

5 mill samanlikna med Det utgjer 5,96 %. For alle kommunane viser snittet ein reduksjon på 3,23 %. Reduksjonen til Åseral er altså monaleg større enn landsgjennomsnittet. Det har dessverre vore ein trend dei siste åra at kommunen sine skatteinntekter har utvikla seg negativt samanlikna med gjennomsnittet for sektoren. Rammetilskotet er betydeleg høgare enn tidligare år kr 8,58 mill høgare enn i Det skuldast som tidlegare nemnt ein kompensasjon for reduksjon av det kommunale skatteøre og at statlig tilskot til barnehagen er tatt inn i rammeoverføringane. Det blei med verknad for inntektsåret 2011 føreteke endringar i berekningar av rammetilskot til kommunane. Denne endringa kom kommunen godt ut av og har medført meir overføring i Noko av auka skuldast også at det i rammeoverføringa er innbakt ein kompensasjon av forventa løns- og prisvekst. Eigedomsskatten var på 21,64 mill. for 2011, kr. 0,84 mill høgare enn budsjett og 1,15 mill. høgare enn i Auka skuldast i hovudsak ei omtakseringar som blei gjennomført med verknad for rekneskapsåret Det fine med denne skatten er den ikkje samordna med inntektssystemet og kommunen beheld heile denne meirinntekta. Andre direkte- og indirekte skattar som i består av naturresursskatt og konsesjonsavgifter er på omtrent same nivå som tidligare år. Naturressursskatten blir ikkje verdiregulert i forhold til lønns- og prisvekst og blir noko mindre verd etter som åra går. Andre overføringar består i hovudsak av sal av konsesjonskraft. Denne inntekta blei noko større enn budsjettert og skuldast avrekninga med fylkeskommunen for NETTO DRIFTSRESULTAT For 2011 blei netto driftsresultat på kr Ein reduksjon på kr. 21,88 mill. frå 2010 og 9,99 mill. mindre enn revidert budsjett. Det svake resultatet for rekneskapsåret skuldast at driftsutgiftene har auka meir enn driftsinntektene, samt eit svakare finansresultat. Utvikling i netto driftsresultat: (Beløp i tusen kr.) Tekst / rekneskapsår Brutto driftsresultat: Finanstransaksjonar: Motpost avskriving: Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: Gjennomsnitt kommunegruppe 6: (Kostra samanlignbare kommunar) 1,5 % 18,7 % 20,8 % - 14,2 % 3,6 % 6,1 % 0,8 % Driftsinntekter Driftsutgifter 2,8 % Kyrkjebygd sentrum 5

6 LÅNEGJELD OG PLASSERING I FINANSMARKNADEN Lånegjelda for Åseral held fram å auke og vi er komen dit at når større investeringar skal finansierast, så må vi låne til dei. Åseral har på få år gått frå og vere ein kommune med lite lån målt pr innbyggjar, til å bli ein av dei med mest lån pr. innbyggjar i Agder. I 2008 var den netto langsiktige lånegjelda (langsiktig gjeld formidlingslån ubrukte lånemidlar) kr ,- per innbyggar. Ho er nå på kr ,- ved utgangen av år Når pågåande investeringsprosjekt som er lånefinansiert vert avslutta, vil netto lånegjeld vera på kr ,- per innbyggar. Ein del av gjelda vår er knytt til investeringar der renter og avdrag kan førast over på kundane si eigenbetaling, men det krev at vi først må ha sjølvkost på vatn og kloakk. Kommunen har kapital plassert i finansmarknaden. Denne har i Oversyn over lånegjeld per innbyggjar: År: Åseral Kommunegr. Kommunar Gj.snitt kommune 06 i Vest-Agder landet u/oslo år 2011 gjeve ei negativ avkastning på 1,32 mill, noko som utgjer 1,04 prosent av denne kapitalen. Kommunen har ved årsskifte 2011/2012 igjen redusert det totale beløp som er plassert i finansmarknaden til 120 mill. Reduksjonen skuldast bruk av eigne midlar til finansiering av investeringsprosjekt. Tabellen under viser kor kapitalen er plassert og at største delen av kapitalen er i papir med liten risiko. Per Allokeringsgrenser Aktivaklasser: MNOK. % Min. Maks. Pengemarknad/ bank 72,2 57,9 % 0,0 % 100,0% Obligasjonar 3,0 2,4 % 0,0 % 100,0% Aksjar 24,8 19,9 % 0,0 % 35,0% Alt. investering 4,0 3,2 % 0,0 % 35,0% Eigedom 20,7 16,6 % 0,0 % 100,0% Derivatar 0,0 0,0 % 0,0 % 100,0% Totaler: 124,7 100,% Dersom ein ser lånegjeld og disponibel kapital i samanhang, så ligg vi framleis godt an sett i høve til dei aller fleste kommunane. Kommunestyret må likevel vere merksam på at vi på grunn av driftssituasjonen er avhengig av å ha meir inntekter på finansar enn utgifter. Samla sett blir verknaden på rekneskapen den same om vi bruker av kapitalen eller tek opp meir lån. Båe delar har negativ innverknad på netto driftsresultat. Eit vesentleg poeng er likevel at handlefridomen er ein heilt annan med pengar på bok enn med gjeld som skal betalast! 6

7 INVESTERINGSREKNESKAPEN Åseral kommune har i år 2011 investert for kr i anleggsmidlar. Dette er eit betydeleg beløp for ein kommune av Åseral sin storleik. Investeringane er finansiert med lån, tilskott og noko eigne midlar. Lån utgjer 69,6 % av finansieringa i Tabellen under gjev eit samandrag av kommunen sine investeringar i Rekneskap Reg. Oppr. Rekneskap 2011 budsjett budsjett 2010 Sum inntekter Sum utgifter Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekka slik:... Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringar frå driftsrekneskapen Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekka/udisponert

8 Personal og organisasjon Arbeidet med å skape samhandling og vidareutvikle personalet i eit godt arbeidsmiljø, har òg i 2011 vore ei sentral oppgåve i organisasjonen. Arbeid etter IA avtalen med mellom anna tilrettelegging har stått sentralt. Vi har saman arbeidd aktiv med å gjere tilsettingsrutinane betre. Det har blitt jobba med rutinar, samt protokollføring som grunngjev tilsettinga grundigare enn tidlegare. Vi har hatt to saker inn for Sivilombudsmannen til handsaming i I båe sakene vann kommunen fram. ARBEIDSSTOKKEN Åseral kommune har 168 tilsette fordelt på 128,3 årsverk i fast og mellombels stillingar. 35 av dei tilsette er menn, og 133 er kvinner. TP NN HSO SKO SA Kvinner Menn (TP = Teknisk og plan, NN = Natur og næring, HSO = Helse, sosial og omsorg, SKO = Skule, kultur og oppvekst, SA = Sentraladministrasjonen) REKRUTTERING Arbeidet med å skaffe kvalifisert arbeidskraft utanfor sentrale område er ei utfordring. Det blei sett i gang spesielle tiltak for å få kvalifisert helsepersonell. Tiltaket var bonusordning med bindingstid. Det er uvisst om det var tiltaka som førte til at vi lukkast med å få godt kvalifiserte søkjarar. På andre områder opplevde vi å få mange og godt kvalifiserte søkjarar. Vi har òg sett på mogelegheiter for å gjere om på stillingar for å få utført dei naudsynte oppgåvene i kommunen. Åseral kommune har ikkje lågare andel fagpersonell enn storbyane Kostratal frå 2011 syner at det ikkje er særleg forskjell når det gjeld fagpersonell i små og store kommunar. Tala syner til dømes at 73% av dei tilsette i småkommunane har fagutdanning mot 70% i storbyane. Blant lærarane er det nærast ingen forskjell mellom kommunar over innbyggarar, og dei alle minste kommunane slik som Åseral har marginalt færre lærarar med høgare utdanning og pedagogikk Åseral Bykle Åmli Kr.Sand Stavanger Hvor mye fagfolk er det i kommunen? 1. Barnevern, andel åv med fagutdanning pr barn 2. Barnehage, andel styrere/pedagogiske ledere med godkjent utdanning 3. Barnehage, andel assistenter med pedagogisk utdanning 4. Skole, andel lærere med godkjent utdanning 5. SFO, andel åv med relevant utdanning 6. Pleie og omsorg, andel ansatte med fagutdannelse 7. Helse, psykiatrisk sykepleier pr innbygger 8. Helse, Legeåv. pr innbygger 9. Helse, helsesøster pr barn 10. Helse, andel innbyggere på fastlegeliste uten lege 6= best 1= dårligst ARBEIDSMILJØET Eit godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt, er viktig. I 2011 vart det arbeida med ei ny medarbeiderundersøking. På grunn av omorganiseringa med verknad frå 1. januar 2012, fann vi og utsetje undersøkinga til våren I samarbeid med Bedriftshelsetenesta har vi arbeidd med både det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet. Det har blitt arbeidd med varsling om avvik/uønska tilhøve, men det ligg framleis ei utfordring i å få dette med som ein av dei faste rutinane i det daglege arbeid. Avdelinga HSO ligg føre resten av organisasjonen når det gjeld arbeid med, og varsling av avvik. 8

9 KVALITETSPROSJEKT I mars 2011 blei ei ny utgåve av Kvalitetslosen implementert. Denne gjorde det lettare å melde avvik, men det er framleis eit godt stykke å gå for å nytta Kvalitetslosen fullt ut. Dette gjeld spesielt skriftleg og systematisk nedfelling av rutinar. ETIKK Kommunen har utforma sine etiske retningsliner for tilsette og folkevalde. Eit av punkta er varsling om kritikkverdige tilhøve i verksemda. Rådmannen og hans stab har i 2011 hatt eit auka fokus på dette. Ved gjennomgang av avvik i leiargruppa, samt implementering av ny Kvalitetslos har vi kome eit steg vidare i avviksrapporteringa. Det er raskare og enklare for arbeidstakar å melde avvik i den nye utgåva av Kvalitetslosen. HMS I 2010 vart ny IA-avtale underteikna, og det blei sett krav til samlingar mellom leiarar, verneombod og tillitsvalde. Vi har hatt to slike samlingar i 2011, og dette har vore positivt for å få ei felles forståing og felles kunnskap om IA arbeidet. Hovudvernerunda blei gjennomført noko forsinka i januar 2012 med fokus på det fysiske arbeidsmiljøet. Hovudverneombod, Rådmann, Bedriftshelsetenesta, HR-rådgjevar, lokalt verneombod og aktuell leiar besøkte arbeidsplassane. Det har òg i 2011 vore eit godt og nært samarbeid med bedriftshelsetenesta for å betre arbeidsmiljøet i kommunen. ANDRE OPPLYSNINGAR/AKTIVITETAR FRÅ ARBEIDSMILJØET 3 møter i Arbeidsmiljøutvalet. Det er mellom anna arbeid med seniorpolitikk for Åseral kommune. Seniorpolitiske tiltak vart vedteke og innført med verknad frå 1. januar Sjukefråværet har vore på veg ned dei siste åra. Kommunen har eit mål om at fråværet totalt skal vere under 5%. Sjukefråværet i 2011 var på 5,1%. Langtidssjukemelde i full stilling har stor innverknad på statistikken, dette forklarer òg noko av det høge fråværet våren 2011, og den store nedgangen i sjukefråveret frå andre til tredje kvartal i Statistikk sjukefråvær: 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Snitt K Snitt M % 8,0 % 5,2 % 6,2 % 9,2 % 0,7 % ,5 % 2,5 % 2,8 % 4,8 % 4,8 % 0,8 % ,0 % 5,3 % 5,0 % 6,8 % 5,9 % 6,4 % ,3 % 6,9 % 3,6 % 3,2 % 5,5 % 4,0% TILRETTELEGGING Også i 2011 har vi samarbeid med NAV. Både for å få eigne tilsette attende i arbeid, og som arbeidstreningsplass for personer som på grunn av helsa ikkje kan kome attende i sitt tidlegare arbeid. Ein av personeane har fått seg ny arbeidsplass og kom attende i fullt arbeid i 2011, ein annan er i eit utdanningsløp i tillegg til arbeidstrening som etter planen vil føre til ei velukka omskolering ved utgangen av Vi har òg nytta NAV sitt arbeidslivssenter i IA arbeidet. Dei har vore til hjelp med tilretteleggingstilskot. Dette arbeidet meiner vi hjelper til å førebygge sjukefråvær på både kort og lang sikt. Vi har mellom anna, saman med jordmor, arbeidd med tilrettelegging for gravide for å unngå tidleg sjukemelding. Dette opplever vi at vi i stor grad har lukkast med. INKLUDERING Åseral kommune har ein eigen inkluderingskonsulent som arbeider med å inkludere innvandrarar og flyktningar i kommunen. Vidare har vi eit godt samarbeid med Åseral Industrier. Åseral Indutrier har gjennom fleire år arbeid med norskspråkleg opplæring saman med praktisk arbeid. Dette kjem som eit tillegg til den teoretiske norskundervisninga skulen tilbyr. Vi har òg 3 personer frå Åseral Industrier som arbeider i kommunen. Dette syner kva arbeid Bedriftshelsetjenesten Mandal BA har utført i Åseral kommune i 2010: Aktivitet: Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø Kommentar: Einingar i Åseral Undervisning Ergonomi for reinhaldarene, med Steinar Ribe, Gustav Pedersen AS.. Barnehagen, om psykososialt arbeidsmiljø Ergonomi Tilrettelegging av kontorarbeidsplassane på servicekontoret Konsultasjonar mm, Samtaler med tilsette.. Dialogmøter.. Rådgjeving Anna AMU-møter 9

10 LIKESTILLING Det er små endringar i kjønnsfordelinga i kommunen. Nokre tal: I leiargruppa er det 2 kvinner og 6 menn. 4 Av dei 8 mellomleiarane er kvinner Teknisk og plan HSO Sentraladm. kvinner menn Det er tydeleg overvekt av kvinner i organisasjonen. Kvinnene har i snitt lågare stillingsprosent. Menn har i snitt ein stillingsstorleik på 95,3 %, kvinner har i snitt ein stillingsstorleik på 71,38 %. Snittet ligg litt høgare for 2011 samanlikna med 2010 for både kvinner og menn. Andelen menn har hatt ei auke i helse- og undervisningssektoren, og ein nedgang i avdeling for teknisk og plan, og sentraladministrasjonen samanlikna med Det blei halden ei spørjeundersøking i 2011 om kor mange som ønskjer seg høgare stillingstorleik. Det var tilsaman 16 personar som oppga at dei ønskjer høgare stillingstorleik. Alle kvinner. 13 av desse arbeider innan helsesektoren. 7 har ein stillingsstorleik på 20% eller lågare. Det er kun 5 som ønskjer å auke stillingsstorleiken til 100%. Eindel ga tilbakemelding på at dei set pris på å ha ein arbeidsplass som ikkje har krav om at arbeidstakar må inneha ei full stilling. Det kom òg fram i undersøkinga at mange av dei som arbeider i helsesektoren har tilrettelagt arbeidstid. Enten ved at dei har faste fridagar i veka, redusert antall, eller ingen natt- eller kveldsvakter. Åseral kommune må arbeide med å i størst mogeleg grad unngå å tilsette i små stillingsstorleiker, samstundes er det naudsynt å kunne hensynta dei tilsette si trong for tilrettelegging. Lønsskilnadar Gj.snittl. Gj.snittl. Gj.snittl. Gj.snittl. Gj.snittl. Gj.snittl. årsløn årsløn årsløn årsløn årsløn årsløn TP NN HSO SKO Sentr.adm. einingsleiar (ikkje leiar) (ikkje leiar) (ikkje leiar) (ikkje leiar) (ikkje leiar) og avd.sjef kvinner menn *Lækjarar og veterinær er haldt utanfor på grunn av særeigne lønsordningar. Vi må ta inn over oss at det vil finnast skilnader, vidare må vi arbeide mot eit mål om at denne skilnaden i løn er grunna i ansiennitet, utdanning, arbeidsoppgåver og ansvarsområde. Åseral kommune skal ikkje skile mellom kvinner og menn i same arbeid og med elles same grunnlag.. MEDVERKNAD. Det har vore avvikla kvartalsmøte med dei tillitsvalde i Som tidlegare nemnt har både tillitsvalde og verneombod vore med på 2 samlingar med IA som tema.. Dei tilsette har òg vore representert av to tillitsvalde i prosjektet som såg på organiseringa av kommuneadministrasjonen, og ny organisasjonsmodell... VELFERD. Velferdsutvalet har òg i år arrangert samlingar for dei tilsette. I tillegg har velferdsutvalet gjeve støtte til sykkeltur til Skagen for alle tilsette. 10 Rådhuset i Åseral

11 Folkevalde Kommunestyret Kontrollutvalet Kommunalutvalet/ Administrasjonsutv. Teknisk utval Helse- og sosialutvalet Oppvekst- og kulturutvalet Næringsutvalet Ordføraren er på full tid og har same godtgjering som ein stortingsrepresentant. Leiarane av hovudutvala har ei fast godtgjering tilsvarande 8 % av ordføraren si løn. REKNESKAP - PLANOMRÅDE 190 Drift: Rekneskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Rekneskap Driftsrekneskapen for den politiske verksemda viser ei overskriding av tildelt ramme på kr ,-. Grunn til overskridinga er i hovedsak tilskot til HAYDOM med kr ,-, tilskot til DNTsør på kr ,- og utgifter til val med kr ,-. Tabellen under viser brutto driftsutgifter på funksjon 100, politisk styring, sett i høve til fylket og 3 andre kommunar styring, sett i høve til fylket og 3 andre kommunar. I 2011 var Åseral framleis ein av dei kommunane som brukte mest pengar til politisk styring. Noko av forklaringa på dei høge kostnadane til politisk styring må vere at det er få å dela basiskostnadane på i Åseral. Vår politiske organisering er nok elles og dyrare enn i dei fleste andre kommunar. Politisk godtgjersle ligg nok og i det høgare snittet. Samanlikning over tid viser relativt store svingningar i brutto driftsutgifter pr. innbygger til politisk verksemd. I tabellen under er kommunegruppa vår i KOSTRA (gruppe 6) tatt inn for samanlikninga sin del. INVESTERINGSPROSJEKT Det var ikke investeringsutgifter i denne delen av rekneskapen i

12 Kommunestyret AKTIVITET I tillegg til kommunestyre og kommunalutval (formannskap) har Åseral eit hovudutval for kvar avdeling/etat. Oversynet til høgre viser at det er store skilnader i kor mange saker hovudutvala handsamar. Av større saker som det er blitt arbeida med politisk i 2011 kan ein minne om: Revisjon av kommuneplanen Diverse samferdslesaker Kommunen si rolle i vidare utvikling av hytteområda, herunder avkloakkering av eldre felt Arbeid med Minne kultursenter Sentrumsplanen Agder Energi - Åseralprosjekt Antal møter Antal saker Kommunestyret 9 58 Kommunalutvalet Arbeidsmiljøutvalet 3 17 Næringsutvalet 7 80 Teknisk utval Oppvekst- og kulturutvalet 7 36 Helse- og sosialutvalet 7 29 Ordføraren har bidrege aktivt i dei fleste av sakene ovafor, men i tillegg bør nemnast at han har brukt mykje av si tid på: Diverse investeringsprosjekt/planarbeid skule og sjukeheim Oppfølging av VA-investeringar Bortelid/Ljosland som leiar av byggekomiteen Interkommunalt samarbeid i m.a. Lindesnesregionen, leiar frå hausten Minne - vedk. bygg og utstillingar 2 interkommunale stillingar som er lagt til Minne (museumsarbeidar og leiar av friluftsrådet) Diverse prosjekt i AE-regi og i AE-eigarforum Arbeid med heieplanen (fylkesdelplan) Styrearbeid SVR Frå hausten 2011 medlem av politisk samrådingsgruppe (PSG) i regionplan Agder. 12 Ordførar Oddmund Ljosland

13 Administrasjon Rådmann Rune Stokke Avdeling for teknisk og plan avd.sjef Arne Austrud Avdeling for helse, sosial og omsorg avd.sjef Anna Kaddeberg Avdeling for skule, kultur og oppvekst avd.sjef Bernt Elias Åsland Avdeling for natur og næring avd.sjef Øyvin Moltumyr Ved utgongen av 2010 var den administrative organiseringa den same som i førre årsmelding. Kommunestyret har i løpet av året gjort vedtak om ny administrativ organisering som skal setjast i verk i løpet av Vedtaket inneber ei samanslåing av avdeling for Natur og Næring og avdeling for Teknisk og Plan, til DRU (Drift og Utvikling). Tabellen viser at Bykle har høgare administrative kostnadar enn Åseral. På same måte som hjå oss er dette ein kommune med høgt aktivitetsnivå og eit omfattande tenesteproduksjon. Båe delar er tilhøve som vil virke inn på administrasjonskostnadane. BEHOV FOR ADMINISTRASJON? Tabellane over viser at målt pr. innbyggjar så går det med mykje pengar til administrasjon i Åseral kommune. Det er utan tvil ei målsetting å halde utgiftene til administrasjon på eit lågt, men forsvarleg nivå. I ein del samanhengar kan ein få inntrykk av at det som går med til administrasjon er bortkasta tid og pengar. Rådmannen ynskjer å understreke at administrasjonen på mange måtar er «limet» i organisasjonen. Dei som legg til rette slik at tenesteproduksjonen og prosjekt kan gå som kommunestyret ynskjer. Administrasjonen er også dei som ivaretek mange overordna oppgåver, slike som økonomifunksjonen og samordning av personalforvaltninga. Dette er funksjonar som ein organisasjon av Åseral kommune sin storleik, ikkje kan klare seg utan. Til slutt så har administrasjonen ansvaret for å drive med organisasjonsutvikling og å ivaretaka formelle prosessar i organisasjonen. Vi gjer visse organisatoriske tilpassingar i 2012 som vi reknar med at vil redusere administrasjonsutgiftene. Vi må bli betre til å føre utgifter som reelt sett er knyta til tenesteproduksjon på desse tenestene og ikkje under administrasjon. Så lenge utgiftene blir målt pr. innbyggjar vil Åseral kommune med få innbyggjarar og stor aktivitet alltid ligge høgt på lista over utgifter til administrasjon. Det får så vere. Når alt kjem til alt så er likevel det viktigaste at vi med oss sjølv veit at utgiftene til administrasjon ligg på det nivået vi har behov for. Rådmann Rune Stokke 13

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer