SPORTSPLAN IL Skjergard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN IL Skjergard"

Transkript

1 SPORTSPLAN IL Skjergard RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug Algrøy Bjørn Erik Fjeldstad Side 1 av 35

2 IL Skjergard Side 2 av 35 1 Innhald 1 Innhald Innleiing IL Skjergard Målsetjing med sportsplanen Mål og verdiar - IL Skjergard Visjon Mål Verdiar Sportslege mål Korleis skal IL Skjergard nå dei sportslege måla? Spelestil IL Skjergard Organisering av aktivitet Plassering i idrettslaget Organisering av fotballaktivitet Roller Sportsleg leiar Trenaransvarlege Trenarar Lagleiarar Keeperansvarleg Dommaransvarleg Spelarutvikling IL Skjergard Utvikling over alder Utvikling av spelarar Fotballpyramiden Barnefotball (6 12 år) Generelt Overordna retningslinjer Årsklassar for barnefotball Trenaren sine plikter Suksessfaktorar for ein god trenar Minijenter / Minigutter 7-10 år Organisering Mål Treningsinnhald Viktige punkt Lillejenter / Lillegutar år (sjuarfotball) Organisering Mål Treningsinnhald Viktige punkt Ungdomsfotball (13 16 år 11 er fotball) Generelle mål for ungdomsfotball i IL Skjergard Trener / støtteapparat Trenerens plikter Treningsinnhald Krav til spelarar A-lag damer og herrar Generelt Krav til idrettslaget Krav til trenaren Krav til lagleiar/oppmann Krav til spelarar... 16

3 IL Skjergard Side 3 av Keepertreningar Hospitering Kva er hospitering? Krav for å kunne verta vurdert for hospitering Korleis skal hospitering gjennomførast? Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere? Fellestreningar Foreldrevettreglar Fair play Kva er fair play? For spelarar For trenarar/leiarar For foreldre / føresette Dommarar Referansemateriale Vedlegg 1 Treningsplan for aldersgruppa 6 10 år (Minilag) Generelt for gruppa Mål for opplæringa Tema Retningslinjer for fysisk påvirkning Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg Vedlegg 2 Treningsplan for aldersgruppa år (Lillegutt-/Lillejentlag) Generelt for gruppa Mål for opplæringa Tema Retningslinjer for fysisk påvirkning Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning Råd for gjennomføringa Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg Vedlegg 3 Treningsplan for aldersgruppa år (Smågutt-/Småjentelag) Generelt for gruppa Mål for opplæringa Tema Retningslinjer for fysisk påverking Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påverking Råd for gjennomføring Forslag til aktivitetar og øvingsutval Vedlegg 4 Treningsplan for aldersgruppa år (Gutte- / Jentelag) Generelt for gruppa Mål for opplæringa Tema Retningslinjer for fysisk påverking Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påverking Råd for gjennomføringa... 35

4 IL Skjergard Side 4 av 35 2 Innleiing 2.1 IL Skjergard Idrettslaget Skjergard (IL Skjergard) vart danna i 1989 etter ei samanslåing av Øyar IL, Toftøy IL og Øygarden Friidrettslag. IL Skjergard sin største aktivitet er fotball og denne sportsplanen skal gje føringar og retningsliner for fotballaktiviteten i idrettslaget. IL Skjergard skal vera ein klubb for heile Øygarden kommune og gje eit tilbod til alle som vil spela fotball. Me skal vera ein inkluderande klubb og kvar og ein som er medlem i idrettslaget skal kunna utvikla seg både sosialt og sportsleg gjennom deltaking i aktivitetar. 2.2 Målsetjing med sportsplanen Sportsplanen gjev konkrete føringar og retningslinjer for trenarar og leiarar i IL Skjergard. Den viktigaste funksjonen til planen er at den skal sikra høg kvalitet på det arbeidet som vert gjort i trening og kamp, og gjera det klart for alle kva dei ulike rollane i klubben inneber og kva det krev av kvar enkelt. I planen vert det sett fokus på både trenarar og leiarar. Det er stor skilnad på dei ulike alderstrinna både når det gjeld trening og kamp. Difor inneheld planen overordna retningsliner for korleis treningar bør gjennomførast på alle nivå. For at planen ikkje skal verta for omfattande tar den ikkje med treningsøvingar, men linkar til kvar ein kan finne slike på nettet er lagt inn i planen (kapittel 16). Sportsplanen er laga for å gjelde frå 2013 til 2016, men det vil vera eit behov for og oppdatera planen etter kvar sesong. Det vil vera sportsleg leiar i klubben som har ansvaret for oppdateringa i samarbeid med styret i IL Skjergard. Alle trenarar, leiarar eller andre som har gode forslag og idear til korleis planen skal verta betre, har høve til å få desse registrert og vurdert som ein del av utviklinga av planen. Dette vil føra til at planen vert eit levande dokument som er forankra hjå leiarar og trenarar.

5 IL Skjergard Side 5 av 35 3 Mål og verdiar - IL Skjergard 3.1 Visjon IL Skjergard skal ha eit godt tilbod til alle spelarane våre. Me ynskjer å byggja samhald, venskap og eit forhold til fotball som varer heile livet. 3.2 Mål IL Skjergard skal ha eit godt miljø og skal: gje eit tilbod til alle som vil spela fotball, både breidde- og talentutvikling vera ein inkluderande klubb utvikla medlemmane både sosialt og sportsleg gjennom deltaking i aktivitetar 3.3 Verdiar Som idrettslag skal IL Skjergard vera ein viktig aktør i lokalmiljøet og klubben skal vera kjent som: Inkluderande Trygg Open for alle Deltakande Engasjerande Utviklande * Inkluderande IL Skjergard skal sørgja for at dei som deltar i aktivitetar på alle nivå vert sett og høyrt. Kvar enkelt skal føle seg tatt vare på i klubben og at deira meiningar vert verdsett uavhengig av fotballfaglege kvalifikasjonar, etnisk bakgrunn, hudfarge, handikap etc.. IL Skjergard skal, åleine eller i samarbeid med andre, leggje til rette for eit breitt spekter av fotballaktivitetar på ulike nivå innanfor dei rammer og ressursar som klubben rår over. I dette arbeidet er det naturleg at klubben søkjer samarbeid med med andre klubbar, sona, Hordaland Fotballkrets (HFK) eller Noregs Fotballforbund (NFF) der dette er naudsynt for på gje eit tilbod til alle. * Trygg IL Skjergard skal vera ein arena der alle skal føle seg trygg på kvarandre. Miljøet skal vera slik at alle skal trivast med å delta på aktivitetar og på ein god måte kunne seie i frå dersom dei ikkje føler trivsel. Foreldre skal vera trygge på at borna som er involvert i aktivitetar vert teken vare på og at klubben er ein god sosial arena. Det er viktig at foreldra deltek på aktivitetar saman med borna for å få dette til. * Open for alle IL Skjergard skal ta i mot alle som ynskjer å vera ein del av klubben, og det er eit mål å stilla lag i alle klassar innan fotballaktiviteten. IL Skjergard skal vera ein open klubb når det gjeld alle sin rett til å vera med og bestemma korleis klubben skal utvikle seg i framtida. * Deltakande IL Skjergard skal vera kjend av lokalmiljøet som ein klubb som står på for medlemmane sine. Dette gjeld som eit kontaktpunkt for kommune innan idrett og kultur og som organisator for å samla lokalmiljøet til å stå på for dei som driv aktivitetar. Dette kan vera gjennom dugnadsarbeid eller andre samlande og frivillige aktivitetar. * Engasjerande Dei som deltar på treningar i IL Skjergard skal oppleve at dei blir aktivisert gjennom heile treninga og på denne måten opplever treninga som meiningsfull og motiverande. Det skal leggjast opp til at aktivitet i klubben også skal motivere til fotballaktivitet utanfor dei organiserte aktivitetane. Dette vil gje ein positiv effekt innan det fotballfaglege, men og for den sosiale delen av arbeidet som IL Skjergard skal vera ein pådrivar for. * Utviklande IL Skjergard skal leggje til rette for utvikling innan både den fotballfaglege og sosiale sida av fotballspelet. Innan begge områda vil det verta samarbeida med andre aktørar både lokalt, regionalt og nasjonalt. Utviklingsarbeidet skal i størst mogleg grad vera tilpassa kvar enkelt spelar.

6 IL Skjergard Side 6 av Sportslege mål Det er ei målsetjing for idrettslaget at: IL Skjergard rekrutterer spelarar frå heile kommunen på alle nivå. IL Skjergard stiller lag i alle årsklassar frå 6 år til og med seniornivå på herre- og damesida. IL Skjergard har eit A-lag på herresida der ein med lokale spelarar stabiliserer seg i 4. divisjon over tid. IL Skjergard rekrutterer og utdannar eigne trenarar til alle lag i klubben. IL Skjergard rekrutterer og utdannar eigne dommarar til klubben. IL Skjergard har eit tilbod til «alle». IL Skjergard skal åleine eller saman med andre klubbar i kretsen utvikle enkeltspelarar til eit høgare nivå. 3.5 Korleis skal IL Skjergard nå dei sportslege måla? IL Skjergard må arbeide systematisk over lang sikt for å nå dei sportslege måla som idrettslaget har sett seg. Det må arbeidast med å: Ha kompetente og engasjerte trenarar på alle lag Leggje til rette for trenarkurs og dommarkurs for spelarar frå 15 år og eldre Gjennomføre faste trenarmøter og trenarseminar Ha ei felles målsetjing hjå trenarar når det gjeld spelestil, form og metodikk Ha eit godt fungerande støtteapparat rundt kvart enkelt lag Arrangera ein aktivitetsdag/-helg fokusert rundt NFFs merkeprøvar Arrangera ei turnering på årleg basis frå 2014 for barne- og ungdomsnivået Ha eit godt samarbeid med kommune og næringsliv Utvikla ein plan for korleis IL Skjergard skal rekruttera trenarar Ivareta spelarar og trenarar slik at flest mogleg fortset i IL Skjergard Ha rett utstyr og gode treningsfasilitetar Forankre arbeidet som vert gjort i ein sportsplan som er kjent for alle i IL Skjergard Aktivt og målretta arbeide for best mulige fasilitetar både for den organiserte, men ikkje minst den uorganiserte aktiviteten for våre medlemmer og resterende barn og unge i kommunen vår 3.6 Spelestil IL Skjergard IL Skjergard skal på eit overordna nivå ha retningslinjer for kva spelestil ein skal bruka på ulike nivå. Spelestil vil vera mest tydeleg på senior- og juniornivå, men det skal vera ein raud tråd i heile klubben slik at spelarar skal kjenna seg att når dei vert eldre og kjem på nye lag. Det må vere rom for at kvar trenar utnyttar dei spelarane han/ho har på den beste moglege måten, men enkelte prinsipp skal vere dei same. Ansvarleg for denne delen av sportsplanen er sportsleg leiar.

7 IL Skjergard Side 7 av 35 4 Organisering av aktivitet 4.1 Plassering i idrettslaget Fotballgruppa er organisert direkte under styret i IL Skjergard med ein sportsleg leiar som ansvarleg for all aktivitet. Sportsleg leiar er automatisk medlem av styret i IL Skjergard. 4.2 Organisering av fotballaktivitet Fotballaktiviteten er organisert i tre ulike grupper: Barnefotball (6-12 år) Ungdomsfotball (13-16 år) Vaksenfotball (17 +) Kvar gruppe har ein trenaransvarleg som skal representere gruppa inn i eit trenarforum, der eit trenarkoordinator sit som leiar med ansvar for å koordinere fotballaktivitetane i IL Skjergard. Trenarforum: Sportsleg leiar Trenaransvarleg 17+ Trenaransvarleg Trenaransvarleg 6-12 Trenargruppe Barn: Trenaransvarleg alle trenarar 6-12 Trenargruppe Ungdom: Trenaransvarleg alle trenarar Trenargruppe Vaksen: Trenaransvarleg alle trenarar 17+ Lag 6-12 Minilag (jente/gutt) Lilleputt (jente/gutt) Lag Småjente/-gutt Jente / Gutt Lag 17+ Junior- og Seniorlag Dame/ Herre Trenarforumet vert utvida med to personar, keeperansvarleg og dommaransvarleg, og dette forumet samla utgjer det sportslege utvalet for fotballaktiviteten i IL Skjergard.

8 IL Skjergard Side 8 av 35 5 Roller Fotballaktiviteten i IL Skjergard treng å fylle mange ulike roller for å drive aktiviteten på ein god måte. Her er dei viktigaste rollene forklart slik at alle skal vita kva som er sine arbeidsoppgåver og sitt ansvar. Det er viktig at alle rollene har personar knyta til seg, og det kan i den praktiske organiseringa verta slik at enkelte personar har meir enn ei rolle. 5.1 Sportsleg leiar Sportsleg leiar skal vera ansvarleg for at dei retningsliner som er i sportsplanen vert følgd av trenarar i idrettslaget, og støtte trenarane i klubben slik at dei kan utvikle seg til å gjere ein best mogleg jobb. Sportsleg leiar skal: Følgje opp at trenarane gjennomfører trening etter sportsplanen Stå for organisering av trenarmøter/-seminar i IL Skjergard Støtte trenarane i treningssituasjonar med råd og praktisk hjelp der dette er naudsynt Koordinera påmelding og organisering av trenarkurs Følgje opp hospiteringsordningar Følgje opp talentutviklinga i IL Skjergard Representere fotballaktiviteten i IL Skjergard som medlem av styret 5.2 Trenaransvarlege Det skal vera ein trenaransvarleg for kvar gruppe under fotballaktiviteten (6-12 år, år og 17+). Trenaransvarleg skal: Koordinere aktiviteten i si gruppe Representere gruppa si (6-12, eller 17+) i trenarforumet Gje råd til andre trenarar når det gjeld trening Gje råd til trenarar, spelarar og foreldre når det gjeld hospitering Ha møter med trenarane i gruppa si for å planlegge aktivitet 5.3 Trenarar Alle lag i IL Skjergard skal ha ein eigen trenar. Det kan vera fleire trenarar for eitt lag, men det skal vera klart for idrettslag, foreldre og spelarar kven som har hovudansvaret. Trenaren skal: Ha hovudansvar for laget. Setja seg godt inn i retningslinjer i sportsplanen og retta seg etter denne Stille godt førebudd til trening og kamp og gjennomføre desse retningslinjene i sportsplanen Syte for at treningar blir gjennomført på ein variert og god måte Gjennomføre kampar etter fair play prinsippet, slik at ein representerer IL Skjergard på ein god måte Delta på trenarforum og samlingar i regi av klubb og krets Delta på trenar- og aktivitetsleiarkurs alt etter kva nivå laget er på, arrangert av klubb, fotballkrets (HFK) eller fotballforbund (NFF). Ta ansvar for at det vert skapt gode og positive haldningar til medspelarar, motspelarar, dommarar, trenerar og lagleiarar Sørgje for at alle IL Skjergard sine spelarar og trenarar alltid takkar dommar, motstandarlaget sine spelarar, trenar og lagleiar etter kampen. Samarbeide med andre trenarar når det gjeld spelarutvikling (hospitering)

9 IL Skjergard Side 9 av 35 Bidra til positiv stemning i laget 5.4 Lagleiarar Lagleiarar har ansvaret for det praktiske arbeidet i samband med treningar og kampar. I god tid før sesongstart skal det arrangerast foreldremøte der ein informerer om planar for laget gjennom sesongen. Dette skal gjerast i samarbeid med trenarar. Her skal det mellom anna opplysast om treningsopplegg, ambisjonsnivå, planar for reiser til cupar og liknande. På dette møtet skal det og informerast om foreldrevettreglane (sjå kapittel 12 i sportsplanen). Lagleiar skal: Være kjent med innhaldet i sportsplanen Samle inn informasjon og utarbeide namnelister over alle spelarar på laget med fødselsdato, telefonnummer, kontaktpersonar og liknande Sende nødvendige spelaropplysningar til ansvarleg for dette i IL Skjergard Følgje opp påmelding til serie- og cupspel mot påmeldingsansvarleg i IL Skjergard Koordinere laget sitt dugnadsarbeid Motivere spelarar til å vere med på dugnad i klubbens regi Ha kontakt med motstandarlaget sin lagleiar for praktisk gjennomføring av kampen Syte for at ein har dommarar til lagets heimekampar Ha kontakt med dommar i forkant av heimekampar Ta i mot dommar og bortelag på kampdagen Vere ansvarlig i samband med flytting av kampar Organisering av transport og liknande til bortekampar Syte for at drakter, ballar og anna utstyr er på plass til kampar og treningar. Lage gode rammer rundt laget og bidra til positiv stemning i laget 5.5 Keeperansvarleg Den keeperansvarlege i IL Skjergard er ansvarleg for all keeperutvikling og -trening i IL Skjergard. Keeperansvarleg skal: Hovedansvarlig for å arrangere og gjennomføre keeperskole i klubben. Har ansvar for utforming av treningsopplegg og at dette er i samråd med anbefalte publikasjoner fra krets og forbund for de forskjellige årsklassene. Følge opp eksisterende og rekruttere nye trenere til keeperskolen. Være trenerne sine kontaktperson vedrørende keepere og gi råd til videre treningsopplegg for den enkelte keeper(hva bør det trenes på og hvordan?). Fast plass i sportslig utvalg, representerer alle keeperne i klubben, Være med å foreslå deltakere til keeperskoler (talenter) Sørge for at keeperskolen har nødvendig utstyr tilgjengelig til enhver tid 5.6 Dommaransvarleg Den dommaransvarlege i IL Skjergard er ansvarleg for å koordinera alle dommaraktivitetar i IL Skjergard. Dommaransvarleg skal: Vere kontaktperson for dommarar i klubben Rekruttere og rettleie dommarar i klubben Vere klubbens representant opp mot krets- og forbund for utdanning og kursing av eksisterande dommarar i klubben Vere oppdatert på eksisterande reglar og regelendringar fra krets/forbund. Vere kontaktperson for trenarane i spørsmål rundt regelverk og tolking av desse. Delta på sonemøter for dommarar eller samlingar i regi av kretsen.

10 IL Skjergard Side 10 av 35 Sørge for påmelding til dommarkurs Vere med å arrangere lokale dommarkurs

11 IL Skjergard Side 11 av 35 6 Spelarutvikling IL Skjergard 6.1 Utvikling over alder Utvikling av spelarar skjer ulikt på ulike nivå. Dette må me tenkja på i IL Skjergard når me legg opp treninga for dei enkelte aldersgruppene. Fokus for dei ulike alderstrinna vil grovt sett vera: (5`ar fotball) 6-7 år Byggja ein grunnmur / Skapa interesse for fotball 8-10 år Utvikla motorikk (7`ar fotball) år Gullalderen tida for å utvikla gode fotballferdigheiter (11`er fotball) år Spelarutvikling år Fortsetje spelarutvikling år Konkurransealder Senior Vedlikehalde fotballferdigheiter 6.2 Utvikling av spelarar IL Skjergard skal ha desse måla for spelarutvikling Å leggje til rette for unge spelarar slik at dei får ei fotballfagleg utvikling Å byggje opp eit sosialt miljø slik at spelarane trivst med fotballen Å leggje til rette for unge spelarar med særskilte føresetnader; haldningar, kvalitetar, innstilling og vilje slik at dei kan utvikla potensialet sitt 6.3 Fotballpyramiden Fotballpyramiden viser kva element som må væra på plass for å lukkast i kampsituasjon. Dei ulike trinna er det som vert rekna som fotballferdigheiter. Dei viser og kva rekkefølgje ferdigheitene må lærast. Trinn 2 er ein føresetnad for trinn 3 osb. Innanfor det me reknar som fotballferdigheiter har me fire dimensjonar, som kan oppsummerast med følgjande stikkord: Trinn 5 Kampsituasjon Trinn 4 Struktur i laget Trinn 3 Relasjonar til andre spelarar Trinn 1-2 Individuelle ferdigheiter I tillegg til dette er det ein dimensjon som dekkjer alle trinn og det er dei psykologiske faktorane som påverkar spelarane til å yta i alle situasjonar. Det vil verta referert til denne pyramiden i treningsplanane for dei ulike nivåa innan barne- og ungdomsfotballen som er vedlagt sportsplanen. 7 Kamp Struktur i laget Relasjonar til andre spelarar (Speleforståing, Overblikk) Individuelle ferdigheiter (Føring Pasning Mottak Avslutning Heading Skjerming Dribling Vending Førsteforsvarar Fysiske eigenskapar; Stabilitet, Styrke, Hurtigheit, Spenst, Kondisjon) Psykologiske faktorar Konsentrasjonsevne Evne og vilje til læring Prestasjonsorientering målbevissthet Takling av motgang Pågangsmot stå-på-vilje Lagånd Samarbeidsevne Med mer Fysiske ferdigheiter (Koordinasjon Motorikk Balanse Smidighet Løpeteknikk Fotrapphet )

12 IL Skjergard Side 12 av 35 Barnefotball (6 12 år) 7.1 Generelt Hovudmålet med barnefotballen er å gje så mange som mogleg eit fotballtilbod og ei oppleving prega av tryggleik, meistring og trivsel i både trening og kamp, samt deltaking i sosiale og trygge fotballmiljø på sitt nivå. Barnefotballen i IL Skjergard skal vera styrt av klubben men det er foreldra til barna som skal driva denne delen av aktiviteten. Dette er den einaste måten barnefotballen kan vera sikra nok engasjerte trenarar og lagleiarar som står på for barna. 7.2 Overordna retningslinjer IL Skjergard organiserer barnefotballen etter NFF sine retningsliner for barnefotball. Her står det mellom anna: Barnefotball skal vera lystbetont Alle skal spele like mykje og dersom råd på ulike plassar på laget Topping av lag skal ikkje skje. Samstundes skal ein søkja å tilpassa laga slik at kampane blir mest mogeleg jamne Trenarar skal oppmuntra til eigenorganisert aktivitet Barna skal læra både å tapa og vinna. Det er viktig at trenar har fokus på at det skal være gøy å spela fotball i IL Skjergard. Trenarane må ha varierte og morosame treningar, slik at spelarane får lyst til og spela fotball utanom organiserte treningar. Øving av basisferdigheiter på eigenhand er viktig. Trenarane må difor skape interesse for og oppmuntra til trening. 7.3 Årsklassar for barnefotball Barnefotballen er delt inn i fleire klassar. IL Skjergard skal ha eit tilbod i alle klassar: «Fotballgøy» 6 år Minijenter / Minigutter 7-10 år (5 er fotball) Lillejenter / Lillegutter år (7 er fotball) 7.4 Trenaren sine plikter Trenaren må setje seg godt inn i Sportsplanen og retta seg etter denne. Trenaren skal delta på trenerforum. Trenaren skal leggja til rette for og bidra til samarbeid mellom lag på same alderstrinn og med lag over og nedanfor angåande hospitering og treningssamarbeid Alle trenarar i barnefotballen bør gjennomføre aktivitetsleiarkurs. Trenaren skal bidra til at det blir skapt positive haldningar til medspelarar, motstandarar og dommarar. Trenaren skal alltid ha fokus på Fair play både i trening og kamp. Vær tilgjengeleg! Ha en open og god kommunikasjon med spelarane, slik at alle vågar å meine og å snakka fritt. Få fram spelarane sine idear. Set pris på ein diskusjon eller ueinigheit, dette tyder at spelarane er engasjerte. Skap forståing for medansvar mht sportslege resultat, eigenutvikling, treningsutbytte, utstyr, plikter etc. Alle trenere og lagleiarar i barnefotball må levera politiattest 7.5 Suksessfaktorar for ein god trenar Du må like å arbeide med barn. Vær positiv! Ros er betre enn ris. Oppmuntre, motivere og rettleie spelarar. Bruke tid til å lytte og snakke med spelarane. Møt presis og godt forberedt til kvar trening.

13 IL Skjergard Side 13 av 35 Sørg for stor aktivitet på treninga - unngå store køar. Vær bestemt og rettferdig. Vær et førebilete eksempelets makt er stor. Snu ikkje ryggen til et regelbrot men la spelaren forklare seg før du iretteset (om naudsynt). 7.6 Minijenter / Minigutter 7-10 år Organisering Minilag spelar 5 ar-fotball Antal påmeldte spelarar for kvart lag bør vere mellom 6 og 8 spelarar (ikkje over 10) Med meir enn 10 spelarar bør det meldas på fleire lag i serien (ei vurderingssak) Mål Skape tryggleik og sosialisering for spelarane i fotballmiljøet. Skape interesse for fotballen og for fotballaktivitet utanom treningane Treningsinnhald Treningsinnhaldet (aktivitetane) skal byggja på dei tre kategoriane: 1. Individuell ballbehandling (vera sjef over ballen ) 2. Spele saman med 3. Spele mot Treninga skal innehalda av minimum 50% smålagspel. Sjå øvingsbank på for øvingar. Minimum ei trening pr. veke, men det bør trenast meir Viktige punkt All trening bør føregå med ball (for de yngste kan ein som oppvarming ha andre leikar som borna synes er gøy) Unngå kø Eks: ved skytetrening kan gruppa delast i to og eller at ein kombinerer med slalomløype eller liknande mellom kvart skot. Ha varierte treningar, men gjerne nokre øvingar som går igjen over tid som spelarane er kjende med. Vis øvingane ved handling og ikkje berre forklar med ord. For dei yngste bør det ikkje fokuserast så mykje på instruksjon, men meir at spelarane får mange repetisjonar og dermed lærer ut i frå det. Ved speling skal det være små grupper, slik at alle spelarane får mange ballberøringar. Bruk helst store mål. Slik at det vert scora mange mål. Prøv å skape interesse for eigentrening på individuelle ferdigheiter. For dei aller yngste er det verdt å ha med seg en del fellestrekk for spelarane: Mange har problem med konsentrasjonen og tar dermed verbal instruksjon dårleg. Høgt aktivitetsnivå. Kan være sårbar i forhold til kritikk / tilbakemeldingar. Aggresjon og knuffing mellom spelarane. Dette er moment som er viktig å ha med seg i oppfølging av spelarar i trening og i kamp.

14 IL Skjergard Side 14 av Lillejenter / Lillegutar år (sjuarfotball) Organisering Lillejente- og lillegutelag spelar 7 ar-fotball Antal påmeldte spelarar for kvart lag bør vere mellom 10 og 15 spelarar Med meir enn 15 spelarar bør det meldas på fleire lag i serien (ei vurderingssak) Mål Skapa trygge rammer for fotballutvikling og sosialisering for spelarane i fotballmiljøet Skapa eit fundament for god treningskultur og forståing for kva som skal til for å verta ein god fotballspelar Leggja til rette for / vera fleksibel dersom ein spelar vil delta på andre aktivitetar Treningsinnhald Denne gruppa (11-12år) er lettare å leie og påverke, så trenere kan derfor ta meir i bruk instruksjon enn for dei minste (7-10år). Instruksjonen bør ta for seg følgjande forhold: All trening bør skje med ball. Minimum 50% smålagspel Trene basisferdigheter som pasningar, føring/dribling, mottak, vendingar, heading, skot m.m. Enkle taktiske ferdigheiter som bevegelse, skape og utnytte rom, kor tid ein skal drible eller slå pasning, orientering i forhold til medspelarar/motspelarar. Prøve å skape interesse for egentrening på individuelle ferdigheter. Se spesielt øvelsesbank på for øvelser. Min. to treninger pr.uke men det oppfordres til at flere treninger arrangeres Viktige punkt IL Skjergard skal førebu siste års lillejenter / lillegutar på 11 er fotball. Det bør leggjast til rette til å øve på og gjennomføre NFF s minimerke og ferdigheitsmerke.

15 IL Skjergard Side 15 av 35 8 Ungdomsfotball (13 16 år 11 er fotball) 8.1 Generelle mål for ungdomsfotball i IL Skjergard Overordna mål for ungdomsfotballen er: 1. Leggje forholda til rette for å hindre fråfall frå fotballen. 2. Gje et godt tilbod til alle som ynskjer å spele fotball, uansett kva ferdigheitsnivå spelaren har. 3. Skape ei interesse og eit miljø der fotballen vert den primære fritidsaktiviteten. 4. Utvikle spelarar med individuelle tekniske ferdigheiter, speleglede, haldningar og lagmoral som fremste kjenneteikn. 5. IL Skjergard har målsetting om å gje alle eit tilbod om å spele fotball uansett ferdigheitsnivå og ambisjonar. Dersom det er fleire ulike lag på same nivå skal spelarane sjølv få velja kva lag dei vil spele på ut frå kor mykje dei vil trene/satse 6. Både på IL Skjergard sine elitelag og breiddelag skal hovudfokus vere på utvikling av spelarar og at resultatmål ikkje skal hindre hovudmålsettinga som er spelarutvikling. 7. Oppmode til eigentrening og gode haldningar 8. Kriterier som vert brukt ved laguttak er treningsoppmøte, treningsinnsats, haldningar og ferdigheiter. 8.2 Trener / støtteapparat Det bør væra minst to trenarar for eit enkelt lag, og det er IL Skjergard som er ansvarlig for å finna trenarar i samråd med foreldra på laget. Det skal vera ein ansvarleg lagleiar pr.lag. Det kan i tillegg væra ein ekstra lagleiar som hjelper hovudlagleiar dersom dette er naudsynt. 8.3 Trenerens plikter Sjå kapittel 5.3 for detaljar om trenaren sine plikter. 8.4 Treningsinnhald Sjå treningsplan for aldersgruppene år og år for detaljar. 8.5 Krav til spelarar Delta på alle treningar som er planlagt av trenar. Delta aktivt i treningssamanheng, ikkje berre vere der. Lytt til den informasjonen som vert gjeven. Dersom du ikkje kan møta til kamp gje beskjed i god tid. Vis gode haldningar overfor medspelarar, motspelarar, dommar og trenar. Ta tak i dei tinga som trenaren meiner du bør forbetre deg på. Innrett deg etter felles reglar. Møt på alle treningar og kamp med ei positiv innstilling. Møt tidsnok til alle treningar og kampar. Møt forberedt også med tanke på utstyr.

16 IL Skjergard Side 16 av 35 9 A-lag damer og herrar 9.1 Generelt A-laga til IL Skjergard skal vere eit naturleg mål for alle spelarar på barne- og ungdomsnivået. Dei skal vere gode representantar for idrettslaget både i trening og kamp. Dette er det svært viktig at både idrettslag, spelarar, trenarar og støtteapparat tenkjer på. Me er alle representantar for IL Skjergard både i trening og i kamp. 9.2 Krav til idrettslaget Legge forhold til rette for at laget sine sportslige prestasjonar vert best mulig. Økonomiske midlar til treningsleir (avhengig av divisjon) Skrive kontraktar med spelarar og trenarar (sportsleg leiar). Setje sportslig målsetting saman med laga ut frå overordna målsetjing til IL Skjergard. Informere/utdanne spelarane i forhold til et godt og sunt kosthald, både kvardagskosthald og kosthald i forhold til kamp. 9.3 Krav til trenaren Det er dei same krava som gjeld til alle trenarane i IL Skjergard. Desse kan finnast i kapittel 5.3 i denne sportsplanen. Trenarar for A-lag og juniorlag skal i tillegg ha eit særskilt ansvar for å: Lytte til spelargruppa, men også å ta eigne val Ha spelarsamtalar med kvar spelar før og under sesongen Gje tilbakemeldingar til spelarane undervegs i løpet av sesongen Opptatt av klubben sine eigne talent ved å: o Leggja forholda til rette for talenta i IL Skjergard o Målsetting: få opp minst to eigne talent til A-lag kvart år 9.4 Krav til lagleiar/oppmann Det er dei same krava som gjeld til alle lagleiarane i IL Skjergard. Desse kan finnast i kapittel 5.4 i denne sportsplanen. Lagleiarar for A-lag og juniorlag skal i tillegg ha eit særskilt ansvar for at IL Skjergard framstår med gode haldningar. 9.5 Krav til spelarar Stille på alle laget sine treningar. Familie, jobb og utdanning er prioritert. Fotball bør komme deretter. Stille forberedt til kamp (kosthold, søvn og motivasjon) Møte på trening i god tid, minst 10 minutt før treninga startar. Bidra til positiv stemning i laget. Vise gode haldningar overfor medspelarar, trenarar og dommarar. (NB! Språkbruk) Delta på dugnad i klubbens regi.

17 IL Skjergard Side 17 av Keepertreningar IL Skjergard bør gje eit tilbod til keeperar på eigne keepertreningar. Tilbodet skal gjelde alle keeperar i klubben så langt dette er mogleg. Det er også viktig at keepertrening er ein del av innhaldet i den vanlege treninga. Ein bør samle keepergruppa, som inkluderer både jenter og gutar, og tilby keepertreningar for desse ein gong i veka. Keeper bør delta i den vanlege treninga til laget på same nivå som dei andre spelarane for å opparbeide fotballforståing, styrke og teknikk som dei andre spelarane. Keeperane i dei yngre klassane bør også delta som utespelar der dette lar seg gjera. Det ein opplever er at keeper ofte er ei forsømt gruppe, men er ein like viktig spelar som dei andre ute på bana. Det er viktig at jentekeeperar får eit godt tilbod på same nivå som gutane.

18 IL Skjergard Side 18 av Hospitering 11.1 Kva er hospitering? Hospitering er eit system som gjev enkelte spelarar høve til og spela saman med eldre spelarar på eit høgare nivå, i trenings- og kampsituasjonar, for og utvikla seg som fotballspelar. Spelet på høgare nivå vil ha eit høgare tempo og det set høgare krav til spelaren når det gjeld val og handlingar. Det skal vere eit tilbod som IL Skjergard har til spelarar som viser ferdigheiter og haldningar ut over det normale på sitt eige nivå, og som har tid og motivasjon til og yta ekstra innsats. Hospitering er eit tillegg til trening og kamp med eige lag. IL Skjergard har som hovedregel at ein spelar skal spele på det laget ho/han høyrer heime aldersmessig så lenge dette er mogleg. Hospitering skal med dette ikkje vera ei permanent ordning, men vurderast i kortare tidsperiodar. Unntak frå dette skal vedtakast i styret til IL Skjergard. Hospitering gjeld som eit utgangspunkt treningar, men spelarar kan vurderast til kamp når dette er til det beste for alle partar (spelar, foreldre, trenarar på begge lag, etc.). IL Skjergard er ein middels stor klubb som i enkelte årsklassar vil vera avhengig av og nytta hospiteringsordninga for å kunne stilla lag i alle årsklassar. Den praktiske gjennomføringa av denne type hospitering må vera godt planlagt og avtalt mellom dei lag det gjeld, der ansvaret ligg på hovudtrenarane for kvart lag. Sportsleg leiar skal vera med i diskusjonen rundt denne type hospitering og skal kunne ta avgjerder ved usemje Krav for å kunne verta vurdert for hospitering Spelaren må ønske og vera med på dette sjølv. Foreldra til spelaren skal godkjenna at hospitering skjer. Spelaren må over tid ha vist gode haldningar på trening (nær 100% frammøte på eige lags treningar). Spelaren må over tid ha vist gode haldningar når det gjeld fairplay både i trening og i kamp (medspelarar, motspelarar, dommarar) Spelaren må vise ferdigheiter som viser at han/ho kan klare seg på eit høgare nivå (eksempelvis fysisk, teknisk, taktisk) 11.3 Korleis skal hospitering gjennomførast? Det er ikkje eit fasitsvar her, men det må finnast løysingar i kvart enkelt tilfelle. Eksempel på korleis dette kan løysast er: 1-2 økter pr. veke over tid eller heile året? 1-2 heile veker så attende til eiga gruppe fleire periodar over året? Kun med på trening eller delta både på trening og i kamp? Variantar av dette? 11.4 Kven avgjer kva spelarar som skal hospitere? Uttak av spelarar som skal hospitere skal skje i et samarbeid mellom trenarar (trenar for eige lag og for hospiteringslag). Sportsleg leiar skal og vera med i prosessen. Dersom trenarar ikkje vert einige er det sportsleg leiar som skal ta avgjerda. Trenaren si viktige rolle ved hospitering: Trenarar skal kjenne til korleis hospiteringsordninga til IL Skjergard fungerer. Trenarar skal retta seg etter dei retningslinar som gjeld og samarbeide for at spelaren får maksimalt utbytte av hospiteringa. Trenarar skal heile tida tenkje spelarutvikling og gje spelarar som bør hospitera på eit høgare nivå sjansen til dette. Trenarar skal ha klare avtalar med kvarandre når det gjelder antal treningsøkter for spelaren, og sist men ikkje minst når det gjeld kampar.

19 IL Skjergard Side 19 av 35 Eksempel: Ein guttespelar hospiterer på juniorlaget på alle treningar og utviklar seg så bra at han og får spele kampar på juniornivå. Kva gjer me dersom dette skjer? Dersom spelaren spelar ein omgang eller mindre på juniorlaget kan spelaren også spele guttekamp. Dersom spelaren speler heile juniorkamper bør og skal spelaren ikkje spele guttekamper. Kvifor: Dersom ein spelar for mange kampar vert det mindre trening og restitusjon. Faren er då at spelaren stagnerer og i verste fall går lei. Her har trenarane eit stort ansvar, det er difor viktig å tenkje på utviklinga til spelaren og ikkje laget.

20 IL Skjergard Side 20 av Fellestreningar IL Skjergard har som ambisjon om å etablere frivillig utviklingstrening for talent i klubben. Det vil verte brukt tid i 2013 for å utvikle eit konsept rundt dette for å starte opp i 2014 med dette som ein del av talentutviklingsarbeidet i klubben. 13 Foreldrevettreglar Foreldre er borna sine beste støttespelarar, på godt og vondt. Tenk deg godt om når du står som foreldre på sidelinja og heiar frem dine unge og håpefulle. Hugs at du må gjere fotballen til ei god oppleving for borna dine. Her er nokre gode reglar og retningsliner me som foreldre kan ha som mål: 1. Møt opp til kamp og trening - borna ynskjer det 2. Gje oppmuntring til alle spelarane under kampen - ikkje berre dine kjente 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikkje gje kritikk! 4. Respekter trenaren sin bruk av spelarar - ikkje forsøk å påvirke han/henne under kampen 5. Sjå på dommaren som ein veiledar - respekter avgjerdene! 6. Stimuler og oppmuntre ungen din til å vere med - ikkje press han/henne 7. Spør om kampen var morosam og spennande - ikkje berre om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikkje overdriv 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjer - delta på foreldremøter for å avklara haldningar og ambisjonar 10. Tenk på at det er din unge som spelar fotball - ikkje du 11. Vis respekt for andre - ikkje røyk på sidelinja 12. Husk at borna gjer som du gjer - ikkje som du seier

21 IL Skjergard Side 21 av Fair play 14.1 Kva er fair play? Målsettinga med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdiar forankra i prinsippet om Fair Play. Prinsippet om Fair Play skal visast gjennom positive og konkrete handlingar. Alle målgruppene har et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke haldningar, der en opplever episodar prega av mangel på respekt og toleranse For spelarar Ta godt vare på dine medspelarar og inkluder nye lagkameratar. Unngå stygt spel og filming. Skape trygghet og god lagånd på bana. Trene og spele kampar med godt humør. Behandla motstandarane med respekt. Hjelpe skada spelar uansett lag. Takke motstandaren for kampen. Ikkje kjefte på andre spelarar eller dommarar For trenarar/leiarar Det er ditt ansvar som trenar/leiar at spelet vert utført i rett fair-play ånd. Du skal sørgje for at alle spelarane har god kjennskap til regler og retningsliner og føl desse. Det er ditt ansvar at alle spelarar forstår: Kva som er dommarens situasjon og funksjon At dommarane må ta hurtige val og dermed umulig kan vere feilfrie Kor viktig det er å ikkje overreagere på dommaravgjerder At det er dommaren si avgjerd som tel, og at det er bortkasta å pådra seg straff for kjeftbruk Kvifor det er viktig å følge regelverket - det tener alle partar på, og dermed også spelet 14.4 For foreldre / føresette Du som foreldre er svært viktig for borna si totale oppleving av idretten. Ta ansvar og tenk over: Di interesse og oppfølging betyr mykje for barn og unge Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet Verdsett opplevinga, god oppførsel og lagånd høgt Respekter trenaren si bruk av spelarar ikkje kritiser hans/hennes avgjerder Dommaren prøver også å gjere sitt beste ikkje kritiser hans/hennes avgjerder Resultatet må ikkje verte for viktig - den enkelte spelar si meistring er også viktig Gje oppmuntring til alle spelarane - ikkje berre dine kjente Stimuler til deltaking - utan noko press Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare haldningar og ambisjonar

22 IL Skjergard Side 22 av Dommarar IL Skjergard har eit ansvar for å rekruttera, utvikla og behalda dommarar. Idrettslaget har ein dommaransvarleg som har eit særskilt ansvar for å ta vare på dei som tar på seg eit verv som dommar og koordinere alle dommaraktivitetar i IL Skjergard. Det kan vera nyttig for spelarar på ulike nivå å ta eit dommarkurs sjølv om ein ikkje ser for seg å verta dommar. Med eit dommarkurs vil ein betre forstå fotballreglane og det er ein måte å fanga opp spelarar som elles kanskje hadde slutta med fotball. Det er dommaransvarleg i klubben som har ansvar for at klubbdommarkurs vert gjennomført og som har kontakt mot Hordaland fotballkrets når det gjeld gjennomføring av rekrutteringsdommarkurs. Målet er at det vert gjennomført klubbdommarkurs kvart år i IL Skjergard.

23 IL Skjergard Side 23 av Referansemateriale Mange stader på nettet kan ein finna materiale som kan vera nyttig i treningssituasjonar. Her er nokre linkar som kan vera greitt å sjekka ut: Norges Fotballforbund Hordaland Fotballkrets Øvingsbank fra NFF Øvelser, informasjon og tips til nytte for alle Nettsted for dommere Her kan man søke opp hva man måtte ønske av øvingar alt om fotballskader særlig mye om skadeforebygging olympiatoppens sider masse øvelser innen alt av fysisk trening alt om ernæring for idrettsutøvere Gode tips til trenere i både barne- og ungdomsfotballen Side om Hollansk filosofi for utvikling av barnefotball Komplett treningsverktøy for trenere og spillere i alle aldre og nivå - Øvelser og taktikk. Primært for ungdomsfotballen Øvingar i regi av NFF

24 IL Skjergard Side 24 av 35 Vedlegg 1 Treningsplan for aldersgruppa 6 10 år (Minilag)

25 IL Skjergard Side 25 av Vedlegg 1 Treningsplan for aldersgruppa 6 10 år (Minilag) 17.1 Generelt for gruppa Treningane skal leggast opp på spelarane sine premisser Speleglede og leik skal være grunnleggende. Øvelse i å beherske sine kroppsbevegelsar Spel på små områder Få spelarar på kvart lag Ofte i kontakt med ballen Beste motiveringsfaktor er å lage mål sørg derfor for at måla er store nok til det Treneren setter opp lagene slik at alle får være med å vinne og tape 17.2 Mål for opplæringa Trenaren skal tilretteleggje og lede aktivitetane slik at det gir spelarane: Enkel innføring i den tekniske delen av fotballferdigheitane Erfaring i situasjonar vesentleg knytte til avslutningar mot mål 17.3 Tema Individuell ballbehandling føre/beherske/treffe ballen Spele sammen med ta i mot og avlevere ballen Spele mot overliste motstandar og lage mål Spel og leikformer som utviklar teknikk retta mot avslutningar på mål 17.4 Retningslinjer for fysisk påvirkning Fotballkoordinasjon skal innøvast gjennom speleaktivitetar og ferdigheitsøvingar Separat hurtigheitstrening kan gjennomførast i form av stafettar eller korte løpskonkurransar. Spesiell styrke eller utholdenheitstrening skal IKKJE skje. Det skal alt på dette alderstrinn innførast tøyeøvingar Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning Målet skal være å skape lyst og glede til å spele fotball. Dette kan ein oppnå gjennom: Morosame øvingar Positive kommentarar Rettferdigheit Godt humør hos trenere/ledarar Toleranse: Lærast til å tolerere at andre kan gjere feil. Tendensar til innbyrdes kjeftbruk skal stoppast tidlig. Ansvar: Lære å møta presis til trening og kamp 17.6 Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg Individuell ballbehandling individuelle og parvise øvelser: Føring av ball Pasningar og heading Demping og kontroll av ballen Spel og leik retta mot teknikk:

26 IL Skjergard Side 26 av 35 Skotleikar Pasningsleikar Headeleikar Føre/drible leker Spele saman med: Aktivitetar der 2, 3 eller 4 spelar saman med pasningar/mottak/kontroll/skudd Samarbeid gjennom invitasjon/pasning Spel mot: Ett mål To mål Øvingseksempel finn du i

27 IL Skjergard Side 27 av 35 Vedlegg 2 Treningsplan for aldersgruppa år (Lillegutt-/Lillejentlag)

28 IL Skjergard Side 28 av Vedlegg 2 Treningsplan for aldersgruppa år (Lillegutt-/Lillejentlag) 18.1 Generelt for gruppa Treninga er svært viktig for framtidig utvikling. Modnes fysisk for innlæring av grunnleggende teknisk del. Modnes mentalt for mer direkte påvirkning og læring. Egen vurderingsevne er blitt bedre mer kritiske til egne prestasjoner. Bevisstgjer spelarane på dette. Fotballferdigheit- og teknikktrening skal stå i høgsete. Terping på læringsmomenter/grunnleggende teknikk kan starte. Spillerne begynner å oppdage lagfølelsen, de trenger hjelp av lagkameratene. Samspillet blir klarere Mål for opplæringa Grunnleggjande opplæring i den tekniske delen av fotballferdigheitane for: Føring vending dribling Pasning mottak Skudd Heading Smågruppers samhandling for å skape avslutninger foran mål Tema Føring vending dribling skudd Mottak (føring, pasning, skudd) Pasning; Pasningsalternativ pasningsvinklar Enkle pasningar lette å ta imot Pasningsfinter Pasnings-skugge Invitasjon til pasning Skudd Heading Presseteknikk og noe om sikring i forsvar 18.4 Retningslinjer for fysisk påvirkning Spelarane er no i ein stabil fysisk vekstperiode. Bevegelsesskulering og innøving av grunnleggande teknikkar prioriterast høgt. Rein styrketrening og utholdenheitstrening skal IKKJE skje. Rein løpstrening skjer i korte intervall med gode pausar. Dette med tanke på å forbetre hurtigheita. Gode tøyingsøvingar skal nyttast Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning Målet skal også for denne aldersgruppa være å skape lyst og glede til å spele fotball og drive idrett. I tillegg skal ein også påverke holdningar mht: Ansvar for seg sjølv Disiplin (lytte/lære) Treningsreglar, lære seg å holde treningstider og kamptider. Møte presis! Teknikktrening som set krav til mange repetisjonar påverke til eigentrening. Påverke holdningar til seier og tap. Ansvar for klubben;

29 IL Skjergard Side 29 av 35 Utstyr holdast i orden. Ansvar for utstyr ut og inn på treningene. Overhalde klubbens vedtekne reglar. Respekt for medspelarar, motspelarar og dommar. Respektere samarbeid og samhald Råd for gjennomføringa Hovudvekta skal leggast på den tekniske delen av fotballferdigheita. Trenarens rolle skal være både å tilrettelegga og instruere. Ta opp få momenter om gangen teknikken gjentas ofte. Speleaktivitetar mot 1 og 2 mål på små områder og med få spelarar på kvart lag store nok mål! I andre rekke kjem rettleiing i taktiske moment, men spelarane skal oppmuntrast til å finne løysingar sjølv Forslag til aktiviteter og øvelsesutvalg I tillegg til vanlig spel kan følgjande være ei rettesnor: Føring vending dribling Mottak Pasningsteknikk Skudd Heading Taktisk grunnlag for pasningsspel og mottak Presseteknikk og sikring Øvingseksempel finn du i

30 IL Skjergard Side 30 av 35 Vedlegg 3 Treningsplan for aldersgruppa år (Smågutt-/Småjentelag)

31 IL Skjergard Side 31 av Vedlegg 3 Treningsplan for aldersgruppa år (Smågutt-/Småjentelag) For gruppa år skal det leggast meir vekt på teknisk/taktisk utvikling enn på fysisk utvikling Generelt for gruppa Puberteten er i gang Psykisk labile usikre / påtatt tøffheit / variabelt humør Grunna sterk vekst kan koordinasjonsevna være variabel Kreativitet og konsentrasjon i sterk utvikling Har ambisjonar og vil lære Gruppa er meir bevisst på prestasjonar enn før Opptatt av rettferd 19.2 Mål for opplæringa Vidareutvikle spelarane teknisk Enkeltspelarar sin tekniske framgang er viktigare enn lagets resultat. Påverke holdning til eigentrening. Utvikle spelarane taktisk (bevegelse, skapa og utnytta rom, velja mellom dribling eller pasning, orientera seg i forhold til medspelarar/motspelarar) Bygge opp og avslutte angrep Forsvar/forstyrre motpartens angrep Bruke mykje tid på speling (smålagsspel og spel med fleire enn 5 på kvart lag) 19.3 Tema Pasningar (kort/lang) og retningsbestemte mottak Mottak og vending Føring, finting, dribling Varierte skuddsituasjonar Heading (forsvar/angrep) Aleine med keeper avslutning Press, sikring, markering Takling To mot ein situasjonar Veggspel Overlapping Ballovertaking Innlegg, bevegelse framfor mål, avslutning Angrepsavslutning Forsvarsspel Sentrale retningslinjer 19.4 Retningslinjer for fysisk påverking Stor spreiing i fysisk utvikling gjer det vanskelig å sette konkrete fysiske mål Det fysiske grunnlag utviklast gjennom høg intensitet i spelet Styrketrening utan vekter! For å unngå skader bør spelaren bruka eigen kropp som belastning ved spesiell styrketrening for muskulatur rundt mage/rygg, hofte, kne og ankel Hurtigheitstrening bl.a. hurtigheit og innsats i sprintar, rykk, vendingar og taklingar. Spenst få repitisjonar med max innsats. Uttøyningsprogram som avslutning på all trening og kamp.

32 IL Skjergard Side 32 av Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påverking Gunstig aldersgruppe for påverking av haldningar Haldningsskapande arbeid om det og prestera det er lov å være best! Haldning til eigentrening Haldning til konsentrasjon, interesse og entusiasme til trening og kamp Haldning og respekt for medspelar, motspelar, trenar, ledarar og dommar Ansvar for klubbens utstyr samt halde eige utstyr inntakt Holdningar til sunt levesett (kosthald, søvn etc.) Ikkje aksepter banning ( utvisning nokre minutt) 19.6 Råd for gjennomføring Ha eit hovudmål for kvar trening som blir gjort kjent for spelarane. Klare læringsmoment i øvingane. Still kvalitetskrav gi ros og korriger slik at det blir understreka det som er viktig. Spel i små grupper fra 1:1 til 7:7 Bruk oppvarmingsdelen til å fokusere og vektlegge den tekniske delen tillat ikke slurv! Taktisk del blir lagt inn i spelaktivitetane 19.7 Forslag til aktivitetar og øvingsutval Føring finting dribling Retningsbestemt mottak Mottak vending Dribling Pasning Skudd Heading Forutsetningar for godt pasningsspel To mot ein situasjonar Angrepsavslutning Forsvarsspel Øvingseksempel finn du i

33 IL Skjergard Side 33 av 35 Vedlegg 4 Treningsplan for aldersgruppa år (Gutte- / Jentelag)

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF 2013-2015 - Der gode opplevelser skapes! Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 995 648 016 Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - fotballgruppa:

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF 2015-2017 - Der gode opplevelser skapes! Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 995 648 016 Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - fotballgruppa:

Detaljer

Sportsplan for Fossum IF

Sportsplan for Fossum IF Sportsplan for Fossum IF Rev. 16, Februar 2009 INNHOLD 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Fossum IF 3. Retningslinjer for barne og ungdomsfotball 4. De forskjellige funksjonenes oppgaver Styret Trenerkoordinator

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Målsetjing med planen.

Målsetjing med planen. Skuleringsplan for Stranda Fotball 2012 Målsetjing med planen. Skuleringsplanen skal poengtere/vise at det er viktig for klubben at alle trenarar får ein felles forståelse for å jobbe i same retning og

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SPELARUTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 8 19 ÅR INNLEIING Føremålet med SPELARUTVIKLINGSPLANEN er å utvikle barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard

ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard ORGANISASJONSPLAN IL Skjergard 2017-2019 - ORGANISASJONSPLAN FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2017 20.01 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Styret Side 1 av 12 IL Skjergard Side 2 av 12 1 Innhald

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Innleiing Det er naturleg å dele denne planen i to deler; ein del for barnefotballen, aldersgruppa 6-12 år, og ein del for ungdomsfotballen, aldersgruppa

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplanen kort fortalt Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball Gi alle moglegheit

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Dokumentansvarlig: Styret i Hessa Idrettslag Planansvarlig: Leif Terje Slinning leder Hessa Idrettslag Denne planen gjelder fra: 15. mars 2012 1 Innledning Hessa Idrettslag

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Øystese Fotball: Eit godt tilbod til alle! Og eit tilbod til deg som vil bli god MORO FOR ALLE UTVIKLANDE FOR DEN ENKELTE Fotball i Øystese moro og utviklande! Øystese Fotball

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN- HENSIKT OG MÅL. Hensikten med sportsplanen er å lage ein samla plan for fotballaktiviten I I.L.Trio for gutar og jenter frå 7 til 16 år. SPORTSPLANEN SKAL PÅVIRKE:

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Askvoll og Holmedal IL

Askvoll og Holmedal IL BARNE OG UNGDOMSFOTBALL I Askvoll og Holmedal IL INNHALDSLISTE Innleiing 2 1. Årlege aktivitetsplanar 3 2. AHIL som klubb ynskjer å 3 3. Trenar/Lagleiar 3 4. Spelar 3 5. Målsetjing aldersfastlagde lag

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL I mål- og handlingsplan står det at vi skal tilby idrett, skape trivsel og fortelle om det vi tror på. Under idrett står det at vi ønsker å tilby idrett med kvalitet,

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer