Årsmelding. Sandøy Energi AS Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Sandøy Energi AS 2013. Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen."

Transkript

1 Årsmelding Sandøy Energi AS 213 Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen. Det blir mykje blått hav og blå himmel når bilde av Steinshamn blir tatt frå sjøsida.

2 Årsmelding frå styret driftsår--- Sandøy Energi AS held til på Harøy i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Energi AS vart omorganisert til AS 1. juli Selskapet er ei vidareføring av det gamle kommunale everket, Sandøy Elverk. I 22 vart tilsynsaktiviteten ved everket overført til nystifta selskap, Elsikkerhet Møre AS. I 29 vart selskapet utvida ved at Tafjord Kraftselskap og Tussa Kraft AS kjøpte seg inn i selskapet med kvar sin tredjepart. Tilsynsområdet strekker seg med det frå Stad i sør til Ona i nord. Sandøy Energi AS sin eigarandel er med dette endra frå 4,4% til 1,46%. Den 8. desember 1997 danna Sandøy Energi AS dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS. På dagen 2 år etter vart den første mølla satt i drift. Alle møllene var i drift pr Meir om dette selskapet i eiga årsmelding. Selskapet sitt føremål er å drive overføring av energi i lokalnettet. Selskapet skal vidare drive tilknytta verksemd som elektrisk installasjon og div. tenesteyting. Målet elles er å framskaffe rimelege og sikre tenester i lokalsamfunnet. Året 213: Inntektsrammesystemet til NVE blir regulert gjennom ein såkalla DEA-modell. Denne modellen har hovedrevisjon kvart 5. år. I perioden sidan 28 har Sandøy Energi AS kome særdeles dårleg ut i dei parameter som har vorte vekta. Administrasjonen har lagt ned mykje energi for å påvise at noko måtte vere feil i modellen. I perioden har vi hatt nokre få positive korrigeringar, men først i 212 gjeldande frå 213 har vi fått fullt gjennomslag. NVE skriv slik i sin kommentar: «, men ettersom det gjennomsnittlige DEA-resultatet redusereres sterkt i den foreslåtte modellen, økes det kalibrerte DEA-resultatet fra 83,9% i varsel 212 til 97,3%. Resultatet til Sandøy Energi vil altså ligge i nærheten av bransjegjennomsnittet i den foreslåtte modellen, mens det ligger vesentlig under i dagens modell.» Skrivebordseffektiviteten resulterte i ei auke i inntektsramma på heile 73% frå 212 til 213. Handlerommet for nettdrifta er med det sterkt forbetra i dei komande år. Energisektoren treng klare og forutsigbare styringsverktøy slik som Mengen har vore for ferdselen utanfor Harøya. Driftsmessig har ikkje ver og vind skapt større utfordringar for distribusjonsnettet. Overført energi nådde ein ny topp dette året. Årsaka til dette er ein kombinasjon av kaldt ver og høg aktivitet. Bustad-, næring- og industri-installasjon er den klart største aktiviteten i selskapet. Denne aktiviteten har også fin vekst. Vi har derfor fokus på rekrutering for å innfri etterspurnaden for desse tenestene.

3 På hausten 213 innleia Sandøy Energi fusjonsforhandlingar med Ørskog Energi AS og Nordvest Nett AS om samanslåing av nettaktiviteten i selskapa. For Sandøy ville ein slik fusjon medføre splitting av vindkraft, installasjon og administrasjonsbygg. Usikkerheit på framtidig beredskap, aktivitet på installasjon og kompetanse valde styret å avslutte forhandlingane i februar 214. Resultat og finansielle tilhøve. Resultatet før årsoppgjersdisposisjonar vart på kr ,- mot tilsvarande i 212 på kr. 2.2.,-. Som eit resultat av svært dårlege inntektsrammer i perioden , har ikkje Sandøy Energi oppnådd ein gjennomsnittleg garantert avkastning på investert kapital. NVE har med det korrigert mindreinntekta med 3,47 mill.kr. for 212. Pga. den sterke auken i inntektsramma fekk ein også i 213 betydleg mindreinntekt. Mindreinntekta er ved årsskiftet på 6 mill.kr. NVE sin DEA-modell for regulering har skapt ein svært uheldig situasjon for selskapet. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat. Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Prognosene for denne aktiviteten ser likevel ut til å vere positive. Det er bra, for installasjon og handel har i alle år vore nødvendig for beredskapen, samt å vere med på å skaffe energiverket alternative inntekter til drifta. Desse aktivitetane er positive, og hevar samstundes servicenivået i lokalsamfunnet. Ein stille og solrik sommardag i 213, men med høg aktivitet på Steinshamn. Winsjeprodusenten I.P.Huse AS er hjørnesteinsbedrifta i kommunen. Bedrifta er verdsleiande på levering av større rig- og ankerhandteringswinsjar for offshoreindustrien. Heilt sidan 25 har Sandøy Vindkraft kunne vist til gode resultat. I 212 og 213 fekk selskapet negative resultat. Årsaka er i hovedsak halvering av kraftprisane i tillegg til havari og ekstraordinært vedlikehaldsarbeid. Ved omdanning frå kommunalt selskap til aksjeselskap vart 7,4 mill.kroner av eigenkapitalen omgjort til ansvarleg lån til det nye selskapet. I 21 vart eigenkapitalen ytterlegare nedskriven med 6 mill.kr. ved å auke det ansvarlege lånet til 13,4 mill.kr. Finanskostnad av dette lånet er utgiftsført med kr. 67.,-. I samband med refinansiering av dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS, har Sandøy Energi AS stilt pantsikkerheit i nytt lån som pr. årsskiftet er på kr ,-. Årets overskot på kr ,- etter skatt blir foreslått disponert slik: Avsatt til utbytte Kr. Føring mot annan eigenkapital Kr

4 Organisasjon. Organiseringa av selskapet er i tråd med aksjelova, og formalkrav for ulike verksemdsområder. Krava frå sentrale styresmakter har ført til heving av tilsette sin kompetanse samt utskifting av teknisk utstyr. Sandøy Energi AS er tilslutta Stamina HOT bedriftshelsetjeneste avdeling Møre. Gjennom denne får selskapet ekstern vurdering av teknisk arbeidsmiljø, i tillegg til årleg helsekontroll for dei tilsette. Systemet i internkontrollen vart vidareført frå det gamle selskapet ved overgangen til SE. Det blir lagt vekt på å utvikle selskapet etter dei mål eigaren har. Vi har registrert tilfelle av arbeidsskade i 213. Selskapet forureiner ikkje det ytre miljø. Restavfall blir handsama i tråd med gitte krav. Selskapet har ein relativt låg gjennomsnittsalder på 35,7 år. Ved årsskifte 213/214 var det 16 tilsette; 11 menn, 3 kvinner og 2 lærlingar på installasjon (1 mann og 1 kvinne). Styret har ut frå selskapet sin storleik, type aktivitet og stillingskategorier, ikkje funne det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Sjukefråværet i 213 vart på 6,2% mot 5,3% i 212. I små organisasjonar får alvorlege sjukdomar store utslag. Sandøy Energi har oppretta IA (inkluderande arbeidsliv) i samarbeid med NAV trygd. Samarbeidet med NAV har vore vellukka. Strategi og driftstilhøve. Pr kan forsyningsområdet opplistast slik: Liner høgspent 14,5 km. Sjøkabel høgspent 21,1 km. Jordkabel høgspent 22, km. Liner lågspent 47, km. Jordkabel lågspent 21, km. Trafoar total yte-emne: 18,4 MVA 59 stk. Større hendingar i året: *) Etter at vi la ny kabel i 212 mellom Vassbekkhaugen og Måsvikremma, fortsette vi med kabelen til trafokiosk ved Bunnpris. Med det har vi oppnådd ny tverrforbindelse i tillegg til at vi har fått betre fordeling mellom kretsane. Dette arbeidet vart ferdigstilt i 213. *) Langhaugane byggefelt på Finnøya vart ferdig utbygd i 213. *) Sandøy Kommune bygde ny barnehage på den gamle skuletomta på Huse. I den samanheng måtte vi legge om kabelforsyninga i området. *) I langtidsplanen til Sandøy Energi skal «Ydstelina», som er ein del av rundkøyringa på Harøya, ombyggast frå luftline til jordkabel. I samarbeid med teknisk etat sitt arbeid med vassforsyninga la vi ned kabelrør på ei strekning i Breivika. Dette samarbeidet vil fortsette når ny vassledning skal vidareførast via Røsok til Myklebust. *) Nytt selskap, Smart Strøm Nordvest AS, vart stifta i 212 saman med dei øvrige nettselskapa i Møre og Romsdal. Selskapet skal stå for implementering og handsaming av AMS (automatiske målarsystem). I 213 har vi hatt investeringar på kr. 179.,- til dette selskapet. *) Stolpe- og kabellageret vårt var kritikkverdig. Derfor foretok vi ei omstrukturering / opprydding. Nye fundament for stolpane vart støypte og tomteområdet pukka opp med stein.

5 Samla overføring i 213 vart på 29,4 Gwh., fordelt på 138 målepunkt. Dette er ein oppgang frå 212 på 1,5 GWh. (5,2%). Med det har vi nådd ein ny topp i overført energi i vår kommune. Statestikken for overføring og produksjon for siste 5 år ser slik ut: Energi frå overliggande nett Overf. Vindkraft Overført totalt Overføring prioritert Overføring uprioritert Pliktlevering Tap i nettet Tap i nettet i prosent 1,36 2,45 5, 5,55 6,3 Effekt i max.time 6.15 KW 5.36 KW 4.89 KW 6.44 KW 5.85 KW For 211og 212 vart tapsprosenten på henholdsvis,86% og 2,2%. Korkje oss eller regionalnettseigar, Tafjord Kraftnett AS, kan avdekke eventuelle målefeil. Dette er ein openbar feil. Vi har derfor satt tapet til 5,55% i 212 og til 6,3% i 213, og kostnadsført denne opp mot balansen i rekneskapen inntil ein får avklart kvar målefeilen oppstår. Beredskapsvakta for nett og installasjon har i 212 tatt hand om 4 utrykkingar som har hatt slik fordeling: 19 feil på straumnettet inkl. vindmøllene, 3 feil ved privatkundar, 4 ved næringskundar og 14 ved industri. Installasjon og handel. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat på kr Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Ei analyse av bruttoforteneste kan også tyde på ein periodiseringssvikt eller teljefeil av varelageret. Sandøy Energi er inne i eit generasjonsskifte. Dette kjem godt fram i gjennomsnittsladeren 35,7 år. Energiverket investerer mykje i framtida ved å utdanne eige personell. Øyvind Vasstein til venstre har gjennomført all grunnutanning som lærling. Etter 2 år på teknisk fagskule og gjennom eit 3-årig opplegg har han våren 214 avlagt eksamen som installatør. Christian Sandøy og Beate Harnes Håheim har lærlingekontrakt for elektrofaget. Christian skal avlegge fagprøve til hausten 214, Beate hausten 216. I tillegg til desse 3 arbeider Jørgen Ask Bakke for å oppnå fagprøve som energimontør, og Nicolai Brunvoll har permisjon for å gjennomføre 2-årig teknisk fagskule i Kristiansand.

6 I 212 registrerte vi på ny ein klar oppgang med stor etterspurnad etter våre tenester, men tilgangen på ny arbeidskraft begrenser utviklinga. Dette har vi satt fokus på. I 213 har vi i ein lengre periode kjøpt monteringstenester frå ein anna installatør for å etterkomme marknaden. Sandøy Energi AS tek mål av seg til å vere ein god og nyttig tenesteytar for alle i vårt lokalsamfunn. Vi lukkast nok ikkje fullt ut, men vi ser på dei oppdraga vi får som ei positiv tilbakemelding om at industri, næringsverksemd og private set pris på, har behov for, og nytter våre installasjonstenester. Tabell for omsetjing på installasjon siste 5 år: I tillegg til installasjon har vi aktivitetsområde for gatelys og andre forefallande tenester. Kraftomsetjing: 212 var første året utan ordinær kraftomsetjing. Dette fordi Nordvest Kraft AS vart seldt til Tafjord Kraft AS. Det som står att av denne omsetjinga er kundar på pliktlevering. Framtidsutsikter. Som årsmeldinga gir uttrykk for har vi dei siste åra vore aktiv i omorganisering og omstrukturering av organisasjonen. Målet er å få til eit selskap så smidig og effektivt som råd, for å stette krava i rammevilkåra gitt av staten, samt å forbetre servicenivået ytterligare i lokalsamfunnet. I perioden frå 28 har vi hatt elendige inntektsrammevilkår. Rammene blir gitt av Staten gjennom sin regulator NVE. Selskapet har brukt mykje energi for å påvise feil og manglar. I 212 fekk vi endeleg gjennomslag for våre argument, og som har resultert i ei auke i inntektsramma for 213 på heile 73%. Gjennom denne endringa er handlerommet for nettdrifta sterkt forbetra for komande år. Omstruktureringane har mål i seg om å føre selskapet vidare som sjølvstendig eining. Drifta dei siste åra viser i store trekk at ein i så måte har lukkast. Når ekstremsituasjoner oppstår, som under orkanen Dagmar i romjula 211, viser det seg at lokal beredskap og lokal kompetanse for nettdrift er av uvurderlig verdi. Kompetansen styrkar vårt sårbare lokalsamfunn. Grunnlaget for framtida skulle vere lagt for ein attraktiv arbeidsplass med attraktive tenestetilbod. Styret meiner at den framlagde rekneskapen gir ein rettvis oversikt over utvikling og resultatet for verksemda. Rekneskapen er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, 6487 Harøy, 31. desember Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem -adm.dir.- vald av dei tilsette-

7 Resultatrekneskap 213 Driftsinntekter og -kostnader Note Kraftsal Salsinntekter nett Installasjon og handel Årets meir / -mindreinntekt Anna inntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Løn- og personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader: Renteinntekter Aksjeutbytte Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnad Resultat før skattekostnad Endring av utsatt skatt Betalbar skatt Årsresultat Overføringar: Avsatt til utbytte Mottatt konsernbidrag/ - ytt konsernb. Føring mot annan eigenkapital Sum overføring

8 Eigedelar pr Eigedelar: Note Immaterielle eigedelar: Utsatt skattefordel Sum immaterielle eigedelar Variege driftsmidlar: Tomter, bygningar og anlegg Transportmidlar, maskiner og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar: Eigenkapitalstilskot, KLP Aksjer og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Omløpsmidlar: Varelager Fordringar: Kundefordringar Mindreinntekt nett Mottatt konsernbidrag Andre fordringar Sum fordringar Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidlar Sum eigedelar

9 Gjeld og eigenkapital pr Gjeld og eigenkapital Note Eigenkapital: Aksjekapital, 1. aksjar à kr.1.,- Overkursfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Ansvarleg lån, Sandøy Kommune Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til dotterselskapet Skuldig off. avgifter, feriepengar m.m. USLA oppstått i 211 Avsatt for utbytte Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Harøy, 31. desember mai 214. Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem vald -adm.dir.- av dei tilsette-

10 Noter Note nr. 1 Oversikt over maskiner, bygg og anlegg: Oversikta er splitta mellom monopolaktiviteten på den eine sida og øvrig verksemd på den andre. Tekst Nettverksemd (monopol) Øvrig verksemd Sum Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Selskap Kostpris pr Investert i året Årets avgang Historisk kostpris Akkumulert avskriving etter årets avgang Bokført verdi Årets avskriving Investeringar siste 5 år Note nr. 2 Kundefordringar. Kundefordringane er oppført til pålydane. Det er foretatt avsetningar for tap med kr Note nr. 3 Aksjer og andelar. Aksjekapitalen i Sandøy Energi AS er på 1 mill.kr., der samtlige aksjar er eigd av Sandøy Kommune. Selskapet har følgande eigarandelar i andre selskap: Dotterselskap: Selskapets Antall Pålydande Bokført aksjekapital aksjer Sandøy Vindkraft AS Sandøy Vindkraft AS er 1% eigd av Sandøy Energi AS. Det er Sandøy Energi som står for administrasjonen i selskapet. Der er ingen handel eller interngevinster mellom selskapa, og det er heller ikkje utarbeidd konsernrekneskap. Produksjonen vart satt i drift i desember Produksjonen i 212 vart på 8,3 gwh. mot eit budsjett på 1, gwh. Resultat før disposisjonar vart negativt med kr ,- Eigenkapitalen i selskapet er på kr ,-. Sandøy Energi AS har stilt pant og garantier for eit lån på kr til Sandøy Vindkraft. Andre selskap: Elsikkerhet Møre AS Smarthub AS Aksjekapitalen i Elsikkerhet Møre er delt likt mellom det opprinnelege eigarskapet (NVN,Ørskog og Sandøy), Tussa og Tafjord. Note nr. 4 Bundne midlar: Av bankinnskot er kr ,- bundne skattetrekksmidlar.

11 Note nr. 5 Varelager. Varelager installasjon er redusert med kr ,- til kr ,- pr Verdien av lageret er oppført etter kostpris (innkjøpspris). Den kraftige reduksjonen i varelageret skriv seg frå periodisering av leverte, ikkje utfakturert materiell og tenester ved forrige årsskifte. Note nr. 6 Segmentinformasjon for monopolverksemda. Resultat for distribusjonsnettet for 213 Tall i tusen kr. Segmentinformasjon Distribusjonsnett Resultat: Driftsinntekter Mindreinntekt Driftskostnader Driftsresultat Meir- mindreinntekt Faktisk inntekt KILE 448+ Kostnader i overliggande nett Eigedomsskatt 513 Inntekter ved abonnement og nettoinntekt pliktlevering 34+ Sum avvik avkastningar 211/ Sum avkastning på avvik avkastningsgrunnlag 21+ Justert tillatt inntekt i eige nett Utrekna meir-/mindreinntekt(+) Årets endringar i meir-/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter mindreinntekt pr Årets meir-/mindreinntekt(+) Renter av årets mindreinntekt 95+ Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter av mindreinntekt pr Balanse - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 1.1 Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar 1% påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 1 / avkastningsgrunnlag) ,45%

12 Note nr. 7 Løns- og personalkostnader. I årskiftet 213/214 var det ved energiverket 1 heiltidstilsette i fast stilling, 4 i deltidsstilling og 2 lærlingar. Selskapet sitt pensjonsansvar i høve til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gir ei definert yting i tråd med tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det blir foretatt ei fordeling av den akturamessige risiko mellom alle foretak, kommunane og fylkeskommunane som deltek i ordninga, tilfredsstiller den kriteria for det som vert kalla ein Multiemployer-plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den rekneskapsførte årlege pensjonskostnaden i 213 lik påkomen (netto) pensjonspremie. Framtidige premiar vil få innverknad av risikomessige over- eller underskot på noverande og tidlegare tilsette, både i selskapet og i andre kommunar/foretak som inngår i ordninga. Premien vil også vere påverka av avkastning, lønsvekst og utviklinga i folketrygda sitt grunnbeløp. Brutto påløpne pensjonsplikter pr : 2,686 mill.kr. Pensjonsmidlar pr : 13,667 mill.kr. Spesifikasjon av lønskostnader: Løner Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Lønskostnader i samband med investeringar er aktivert med kr. 321.,- Det er gitt lån til tilsette med ein samla saldo på kr. 4.32,- og til tillitsvalde med kr. 2.4,-. Totalt vart det utbetalt kr. 11.7,- i styrehonorar og kr ,- i løn til adm.direktør. Revisjonshonorar vart utbetalt med kr. 58.,-, og kr. 7.,- i rådgjeving. Note nr. 8 Eigenkapitalen. Tekst Aksjekapital Fond Overkursfond Annan Sum Eigenkapital Eigenkapital Resultat Konsernbidrag Eigenkapital Note nr. 9 Pantstillingar/garantiar. Selskapet har pantegjeld på kr pr , og årleg avdrag vart på 22.. Ansvarleg lån til Sandøy Kommune på 13,4 mill.kr. er avdragsfritt. Det er oppretta garantiansvar for eit lån til dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS på kr ,-. For garantien til Sandøy Vindkraft er det stilt pant i varelager som pr. årsskiftet var på kr , kundefordringar kr og transportmidlar kr Lånetida er på 15 år og oppretta i 23.

13 Note nr. 1 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller ved utgangen av rekneskapsåret. Driftsmidlar Fordringar Framførbart underskot Netto negativ forskjell Utsatt skattefordel Spesifikasjon over forskjellen mellom rekneskapsmessig resultat før skatt og årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanent forskjell Endring i midlertidige forskjeller Konsernbidrag Framførbart underskot Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28% Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad KONTANTSTRAUMSANALYSE A. Resultat før skattekostnad + Ordinære avskrivingar - Betalbar skatt + Tilført frå årets verksemd - Endring av lagerhald - Endring av kortsiktige fordringar + Endring av leverandørgjeld + Endring av andre tidsavgrensa postar (KG) i 1. kroner A=Netto likviditetsendring frå verksemda B. Likvider tilført/brukt på investeringar - Kjøp av aksjar o.l. - Investert i varige driftsmidlar + Sal av driftsmidlar B=Netto likviditetsendringar frå investeringar C. Likvider tilført/brukt på finansiering + Endring gjeld - Ytt / utbet. utbytte C=Netto likviditetsendring frå finansiering A+B+C Netto endring i likvider gjennom året + Likviditetshandtering pr = Likviditetshandtering pr Eigenkapitalprosent/ soliditeten x Nøkkeltal: , ,7

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005 Styrets beretning og Ärsregnskap 2005 Nore Energi AS Ärsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS er et distribusjonsverk beliggende i Nore og Uvdal. Nore Energi AS har forretningssted

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360

Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360 Styrets beretning og Ärsregnskap 2006 Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360 Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS har forretningssted pä RÅdberg i Buskerud. Selskapet er

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer