Årsmelding. Sandøy Energi AS Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Sandøy Energi AS 2013. Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen."

Transkript

1 Årsmelding Sandøy Energi AS 213 Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen. Det blir mykje blått hav og blå himmel når bilde av Steinshamn blir tatt frå sjøsida.

2 Årsmelding frå styret driftsår--- Sandøy Energi AS held til på Harøy i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Energi AS vart omorganisert til AS 1. juli Selskapet er ei vidareføring av det gamle kommunale everket, Sandøy Elverk. I 22 vart tilsynsaktiviteten ved everket overført til nystifta selskap, Elsikkerhet Møre AS. I 29 vart selskapet utvida ved at Tafjord Kraftselskap og Tussa Kraft AS kjøpte seg inn i selskapet med kvar sin tredjepart. Tilsynsområdet strekker seg med det frå Stad i sør til Ona i nord. Sandøy Energi AS sin eigarandel er med dette endra frå 4,4% til 1,46%. Den 8. desember 1997 danna Sandøy Energi AS dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS. På dagen 2 år etter vart den første mølla satt i drift. Alle møllene var i drift pr Meir om dette selskapet i eiga årsmelding. Selskapet sitt føremål er å drive overføring av energi i lokalnettet. Selskapet skal vidare drive tilknytta verksemd som elektrisk installasjon og div. tenesteyting. Målet elles er å framskaffe rimelege og sikre tenester i lokalsamfunnet. Året 213: Inntektsrammesystemet til NVE blir regulert gjennom ein såkalla DEA-modell. Denne modellen har hovedrevisjon kvart 5. år. I perioden sidan 28 har Sandøy Energi AS kome særdeles dårleg ut i dei parameter som har vorte vekta. Administrasjonen har lagt ned mykje energi for å påvise at noko måtte vere feil i modellen. I perioden har vi hatt nokre få positive korrigeringar, men først i 212 gjeldande frå 213 har vi fått fullt gjennomslag. NVE skriv slik i sin kommentar: «, men ettersom det gjennomsnittlige DEA-resultatet redusereres sterkt i den foreslåtte modellen, økes det kalibrerte DEA-resultatet fra 83,9% i varsel 212 til 97,3%. Resultatet til Sandøy Energi vil altså ligge i nærheten av bransjegjennomsnittet i den foreslåtte modellen, mens det ligger vesentlig under i dagens modell.» Skrivebordseffektiviteten resulterte i ei auke i inntektsramma på heile 73% frå 212 til 213. Handlerommet for nettdrifta er med det sterkt forbetra i dei komande år. Energisektoren treng klare og forutsigbare styringsverktøy slik som Mengen har vore for ferdselen utanfor Harøya. Driftsmessig har ikkje ver og vind skapt større utfordringar for distribusjonsnettet. Overført energi nådde ein ny topp dette året. Årsaka til dette er ein kombinasjon av kaldt ver og høg aktivitet. Bustad-, næring- og industri-installasjon er den klart største aktiviteten i selskapet. Denne aktiviteten har også fin vekst. Vi har derfor fokus på rekrutering for å innfri etterspurnaden for desse tenestene.

3 På hausten 213 innleia Sandøy Energi fusjonsforhandlingar med Ørskog Energi AS og Nordvest Nett AS om samanslåing av nettaktiviteten i selskapa. For Sandøy ville ein slik fusjon medføre splitting av vindkraft, installasjon og administrasjonsbygg. Usikkerheit på framtidig beredskap, aktivitet på installasjon og kompetanse valde styret å avslutte forhandlingane i februar 214. Resultat og finansielle tilhøve. Resultatet før årsoppgjersdisposisjonar vart på kr ,- mot tilsvarande i 212 på kr. 2.2.,-. Som eit resultat av svært dårlege inntektsrammer i perioden , har ikkje Sandøy Energi oppnådd ein gjennomsnittleg garantert avkastning på investert kapital. NVE har med det korrigert mindreinntekta med 3,47 mill.kr. for 212. Pga. den sterke auken i inntektsramma fekk ein også i 213 betydleg mindreinntekt. Mindreinntekta er ved årsskiftet på 6 mill.kr. NVE sin DEA-modell for regulering har skapt ein svært uheldig situasjon for selskapet. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat. Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Prognosene for denne aktiviteten ser likevel ut til å vere positive. Det er bra, for installasjon og handel har i alle år vore nødvendig for beredskapen, samt å vere med på å skaffe energiverket alternative inntekter til drifta. Desse aktivitetane er positive, og hevar samstundes servicenivået i lokalsamfunnet. Ein stille og solrik sommardag i 213, men med høg aktivitet på Steinshamn. Winsjeprodusenten I.P.Huse AS er hjørnesteinsbedrifta i kommunen. Bedrifta er verdsleiande på levering av større rig- og ankerhandteringswinsjar for offshoreindustrien. Heilt sidan 25 har Sandøy Vindkraft kunne vist til gode resultat. I 212 og 213 fekk selskapet negative resultat. Årsaka er i hovedsak halvering av kraftprisane i tillegg til havari og ekstraordinært vedlikehaldsarbeid. Ved omdanning frå kommunalt selskap til aksjeselskap vart 7,4 mill.kroner av eigenkapitalen omgjort til ansvarleg lån til det nye selskapet. I 21 vart eigenkapitalen ytterlegare nedskriven med 6 mill.kr. ved å auke det ansvarlege lånet til 13,4 mill.kr. Finanskostnad av dette lånet er utgiftsført med kr. 67.,-. I samband med refinansiering av dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS, har Sandøy Energi AS stilt pantsikkerheit i nytt lån som pr. årsskiftet er på kr ,-. Årets overskot på kr ,- etter skatt blir foreslått disponert slik: Avsatt til utbytte Kr. Føring mot annan eigenkapital Kr

4 Organisasjon. Organiseringa av selskapet er i tråd med aksjelova, og formalkrav for ulike verksemdsområder. Krava frå sentrale styresmakter har ført til heving av tilsette sin kompetanse samt utskifting av teknisk utstyr. Sandøy Energi AS er tilslutta Stamina HOT bedriftshelsetjeneste avdeling Møre. Gjennom denne får selskapet ekstern vurdering av teknisk arbeidsmiljø, i tillegg til årleg helsekontroll for dei tilsette. Systemet i internkontrollen vart vidareført frå det gamle selskapet ved overgangen til SE. Det blir lagt vekt på å utvikle selskapet etter dei mål eigaren har. Vi har registrert tilfelle av arbeidsskade i 213. Selskapet forureiner ikkje det ytre miljø. Restavfall blir handsama i tråd med gitte krav. Selskapet har ein relativt låg gjennomsnittsalder på 35,7 år. Ved årsskifte 213/214 var det 16 tilsette; 11 menn, 3 kvinner og 2 lærlingar på installasjon (1 mann og 1 kvinne). Styret har ut frå selskapet sin storleik, type aktivitet og stillingskategorier, ikkje funne det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Sjukefråværet i 213 vart på 6,2% mot 5,3% i 212. I små organisasjonar får alvorlege sjukdomar store utslag. Sandøy Energi har oppretta IA (inkluderande arbeidsliv) i samarbeid med NAV trygd. Samarbeidet med NAV har vore vellukka. Strategi og driftstilhøve. Pr kan forsyningsområdet opplistast slik: Liner høgspent 14,5 km. Sjøkabel høgspent 21,1 km. Jordkabel høgspent 22, km. Liner lågspent 47, km. Jordkabel lågspent 21, km. Trafoar total yte-emne: 18,4 MVA 59 stk. Større hendingar i året: *) Etter at vi la ny kabel i 212 mellom Vassbekkhaugen og Måsvikremma, fortsette vi med kabelen til trafokiosk ved Bunnpris. Med det har vi oppnådd ny tverrforbindelse i tillegg til at vi har fått betre fordeling mellom kretsane. Dette arbeidet vart ferdigstilt i 213. *) Langhaugane byggefelt på Finnøya vart ferdig utbygd i 213. *) Sandøy Kommune bygde ny barnehage på den gamle skuletomta på Huse. I den samanheng måtte vi legge om kabelforsyninga i området. *) I langtidsplanen til Sandøy Energi skal «Ydstelina», som er ein del av rundkøyringa på Harøya, ombyggast frå luftline til jordkabel. I samarbeid med teknisk etat sitt arbeid med vassforsyninga la vi ned kabelrør på ei strekning i Breivika. Dette samarbeidet vil fortsette når ny vassledning skal vidareførast via Røsok til Myklebust. *) Nytt selskap, Smart Strøm Nordvest AS, vart stifta i 212 saman med dei øvrige nettselskapa i Møre og Romsdal. Selskapet skal stå for implementering og handsaming av AMS (automatiske målarsystem). I 213 har vi hatt investeringar på kr. 179.,- til dette selskapet. *) Stolpe- og kabellageret vårt var kritikkverdig. Derfor foretok vi ei omstrukturering / opprydding. Nye fundament for stolpane vart støypte og tomteområdet pukka opp med stein.

5 Samla overføring i 213 vart på 29,4 Gwh., fordelt på 138 målepunkt. Dette er ein oppgang frå 212 på 1,5 GWh. (5,2%). Med det har vi nådd ein ny topp i overført energi i vår kommune. Statestikken for overføring og produksjon for siste 5 år ser slik ut: Energi frå overliggande nett Overf. Vindkraft Overført totalt Overføring prioritert Overføring uprioritert Pliktlevering Tap i nettet Tap i nettet i prosent 1,36 2,45 5, 5,55 6,3 Effekt i max.time 6.15 KW 5.36 KW 4.89 KW 6.44 KW 5.85 KW For 211og 212 vart tapsprosenten på henholdsvis,86% og 2,2%. Korkje oss eller regionalnettseigar, Tafjord Kraftnett AS, kan avdekke eventuelle målefeil. Dette er ein openbar feil. Vi har derfor satt tapet til 5,55% i 212 og til 6,3% i 213, og kostnadsført denne opp mot balansen i rekneskapen inntil ein får avklart kvar målefeilen oppstår. Beredskapsvakta for nett og installasjon har i 212 tatt hand om 4 utrykkingar som har hatt slik fordeling: 19 feil på straumnettet inkl. vindmøllene, 3 feil ved privatkundar, 4 ved næringskundar og 14 ved industri. Installasjon og handel. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat på kr Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Ei analyse av bruttoforteneste kan også tyde på ein periodiseringssvikt eller teljefeil av varelageret. Sandøy Energi er inne i eit generasjonsskifte. Dette kjem godt fram i gjennomsnittsladeren 35,7 år. Energiverket investerer mykje i framtida ved å utdanne eige personell. Øyvind Vasstein til venstre har gjennomført all grunnutanning som lærling. Etter 2 år på teknisk fagskule og gjennom eit 3-årig opplegg har han våren 214 avlagt eksamen som installatør. Christian Sandøy og Beate Harnes Håheim har lærlingekontrakt for elektrofaget. Christian skal avlegge fagprøve til hausten 214, Beate hausten 216. I tillegg til desse 3 arbeider Jørgen Ask Bakke for å oppnå fagprøve som energimontør, og Nicolai Brunvoll har permisjon for å gjennomføre 2-årig teknisk fagskule i Kristiansand.

6 I 212 registrerte vi på ny ein klar oppgang med stor etterspurnad etter våre tenester, men tilgangen på ny arbeidskraft begrenser utviklinga. Dette har vi satt fokus på. I 213 har vi i ein lengre periode kjøpt monteringstenester frå ein anna installatør for å etterkomme marknaden. Sandøy Energi AS tek mål av seg til å vere ein god og nyttig tenesteytar for alle i vårt lokalsamfunn. Vi lukkast nok ikkje fullt ut, men vi ser på dei oppdraga vi får som ei positiv tilbakemelding om at industri, næringsverksemd og private set pris på, har behov for, og nytter våre installasjonstenester. Tabell for omsetjing på installasjon siste 5 år: I tillegg til installasjon har vi aktivitetsområde for gatelys og andre forefallande tenester. Kraftomsetjing: 212 var første året utan ordinær kraftomsetjing. Dette fordi Nordvest Kraft AS vart seldt til Tafjord Kraft AS. Det som står att av denne omsetjinga er kundar på pliktlevering. Framtidsutsikter. Som årsmeldinga gir uttrykk for har vi dei siste åra vore aktiv i omorganisering og omstrukturering av organisasjonen. Målet er å få til eit selskap så smidig og effektivt som råd, for å stette krava i rammevilkåra gitt av staten, samt å forbetre servicenivået ytterligare i lokalsamfunnet. I perioden frå 28 har vi hatt elendige inntektsrammevilkår. Rammene blir gitt av Staten gjennom sin regulator NVE. Selskapet har brukt mykje energi for å påvise feil og manglar. I 212 fekk vi endeleg gjennomslag for våre argument, og som har resultert i ei auke i inntektsramma for 213 på heile 73%. Gjennom denne endringa er handlerommet for nettdrifta sterkt forbetra for komande år. Omstruktureringane har mål i seg om å føre selskapet vidare som sjølvstendig eining. Drifta dei siste åra viser i store trekk at ein i så måte har lukkast. Når ekstremsituasjoner oppstår, som under orkanen Dagmar i romjula 211, viser det seg at lokal beredskap og lokal kompetanse for nettdrift er av uvurderlig verdi. Kompetansen styrkar vårt sårbare lokalsamfunn. Grunnlaget for framtida skulle vere lagt for ein attraktiv arbeidsplass med attraktive tenestetilbod. Styret meiner at den framlagde rekneskapen gir ein rettvis oversikt over utvikling og resultatet for verksemda. Rekneskapen er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, 6487 Harøy, 31. desember Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem -adm.dir.- vald av dei tilsette-

7 Resultatrekneskap 213 Driftsinntekter og -kostnader Note Kraftsal Salsinntekter nett Installasjon og handel Årets meir / -mindreinntekt Anna inntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Løn- og personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader: Renteinntekter Aksjeutbytte Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnad Resultat før skattekostnad Endring av utsatt skatt Betalbar skatt Årsresultat Overføringar: Avsatt til utbytte Mottatt konsernbidrag/ - ytt konsernb. Føring mot annan eigenkapital Sum overføring

8 Eigedelar pr Eigedelar: Note Immaterielle eigedelar: Utsatt skattefordel Sum immaterielle eigedelar Variege driftsmidlar: Tomter, bygningar og anlegg Transportmidlar, maskiner og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar: Eigenkapitalstilskot, KLP Aksjer og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Omløpsmidlar: Varelager Fordringar: Kundefordringar Mindreinntekt nett Mottatt konsernbidrag Andre fordringar Sum fordringar Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidlar Sum eigedelar

9 Gjeld og eigenkapital pr Gjeld og eigenkapital Note Eigenkapital: Aksjekapital, 1. aksjar à kr.1.,- Overkursfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Ansvarleg lån, Sandøy Kommune Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til dotterselskapet Skuldig off. avgifter, feriepengar m.m. USLA oppstått i 211 Avsatt for utbytte Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Harøy, 31. desember mai 214. Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem vald -adm.dir.- av dei tilsette-

10 Noter Note nr. 1 Oversikt over maskiner, bygg og anlegg: Oversikta er splitta mellom monopolaktiviteten på den eine sida og øvrig verksemd på den andre. Tekst Nettverksemd (monopol) Øvrig verksemd Sum Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Selskap Kostpris pr Investert i året Årets avgang Historisk kostpris Akkumulert avskriving etter årets avgang Bokført verdi Årets avskriving Investeringar siste 5 år Note nr. 2 Kundefordringar. Kundefordringane er oppført til pålydane. Det er foretatt avsetningar for tap med kr Note nr. 3 Aksjer og andelar. Aksjekapitalen i Sandøy Energi AS er på 1 mill.kr., der samtlige aksjar er eigd av Sandøy Kommune. Selskapet har følgande eigarandelar i andre selskap: Dotterselskap: Selskapets Antall Pålydande Bokført aksjekapital aksjer Sandøy Vindkraft AS Sandøy Vindkraft AS er 1% eigd av Sandøy Energi AS. Det er Sandøy Energi som står for administrasjonen i selskapet. Der er ingen handel eller interngevinster mellom selskapa, og det er heller ikkje utarbeidd konsernrekneskap. Produksjonen vart satt i drift i desember Produksjonen i 212 vart på 8,3 gwh. mot eit budsjett på 1, gwh. Resultat før disposisjonar vart negativt med kr ,- Eigenkapitalen i selskapet er på kr ,-. Sandøy Energi AS har stilt pant og garantier for eit lån på kr til Sandøy Vindkraft. Andre selskap: Elsikkerhet Møre AS Smarthub AS Aksjekapitalen i Elsikkerhet Møre er delt likt mellom det opprinnelege eigarskapet (NVN,Ørskog og Sandøy), Tussa og Tafjord. Note nr. 4 Bundne midlar: Av bankinnskot er kr ,- bundne skattetrekksmidlar.

11 Note nr. 5 Varelager. Varelager installasjon er redusert med kr ,- til kr ,- pr Verdien av lageret er oppført etter kostpris (innkjøpspris). Den kraftige reduksjonen i varelageret skriv seg frå periodisering av leverte, ikkje utfakturert materiell og tenester ved forrige årsskifte. Note nr. 6 Segmentinformasjon for monopolverksemda. Resultat for distribusjonsnettet for 213 Tall i tusen kr. Segmentinformasjon Distribusjonsnett Resultat: Driftsinntekter Mindreinntekt Driftskostnader Driftsresultat Meir- mindreinntekt Faktisk inntekt KILE 448+ Kostnader i overliggande nett Eigedomsskatt 513 Inntekter ved abonnement og nettoinntekt pliktlevering 34+ Sum avvik avkastningar 211/ Sum avkastning på avvik avkastningsgrunnlag 21+ Justert tillatt inntekt i eige nett Utrekna meir-/mindreinntekt(+) Årets endringar i meir-/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter mindreinntekt pr Årets meir-/mindreinntekt(+) Renter av årets mindreinntekt 95+ Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter av mindreinntekt pr Balanse - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 1.1 Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar 1% påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 1 / avkastningsgrunnlag) ,45%

12 Note nr. 7 Løns- og personalkostnader. I årskiftet 213/214 var det ved energiverket 1 heiltidstilsette i fast stilling, 4 i deltidsstilling og 2 lærlingar. Selskapet sitt pensjonsansvar i høve til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gir ei definert yting i tråd med tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det blir foretatt ei fordeling av den akturamessige risiko mellom alle foretak, kommunane og fylkeskommunane som deltek i ordninga, tilfredsstiller den kriteria for det som vert kalla ein Multiemployer-plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den rekneskapsførte årlege pensjonskostnaden i 213 lik påkomen (netto) pensjonspremie. Framtidige premiar vil få innverknad av risikomessige over- eller underskot på noverande og tidlegare tilsette, både i selskapet og i andre kommunar/foretak som inngår i ordninga. Premien vil også vere påverka av avkastning, lønsvekst og utviklinga i folketrygda sitt grunnbeløp. Brutto påløpne pensjonsplikter pr : 2,686 mill.kr. Pensjonsmidlar pr : 13,667 mill.kr. Spesifikasjon av lønskostnader: Løner Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Lønskostnader i samband med investeringar er aktivert med kr. 321.,- Det er gitt lån til tilsette med ein samla saldo på kr. 4.32,- og til tillitsvalde med kr. 2.4,-. Totalt vart det utbetalt kr. 11.7,- i styrehonorar og kr ,- i løn til adm.direktør. Revisjonshonorar vart utbetalt med kr. 58.,-, og kr. 7.,- i rådgjeving. Note nr. 8 Eigenkapitalen. Tekst Aksjekapital Fond Overkursfond Annan Sum Eigenkapital Eigenkapital Resultat Konsernbidrag Eigenkapital Note nr. 9 Pantstillingar/garantiar. Selskapet har pantegjeld på kr pr , og årleg avdrag vart på 22.. Ansvarleg lån til Sandøy Kommune på 13,4 mill.kr. er avdragsfritt. Det er oppretta garantiansvar for eit lån til dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS på kr ,-. For garantien til Sandøy Vindkraft er det stilt pant i varelager som pr. årsskiftet var på kr , kundefordringar kr og transportmidlar kr Lånetida er på 15 år og oppretta i 23.

13 Note nr. 1 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller ved utgangen av rekneskapsåret. Driftsmidlar Fordringar Framførbart underskot Netto negativ forskjell Utsatt skattefordel Spesifikasjon over forskjellen mellom rekneskapsmessig resultat før skatt og årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanent forskjell Endring i midlertidige forskjeller Konsernbidrag Framførbart underskot Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28% Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad KONTANTSTRAUMSANALYSE A. Resultat før skattekostnad + Ordinære avskrivingar - Betalbar skatt + Tilført frå årets verksemd - Endring av lagerhald - Endring av kortsiktige fordringar + Endring av leverandørgjeld + Endring av andre tidsavgrensa postar (KG) i 1. kroner A=Netto likviditetsendring frå verksemda B. Likvider tilført/brukt på investeringar - Kjøp av aksjar o.l. - Investert i varige driftsmidlar + Sal av driftsmidlar B=Netto likviditetsendringar frå investeringar C. Likvider tilført/brukt på finansiering + Endring gjeld - Ytt / utbet. utbytte C=Netto likviditetsendring frå finansiering A+B+C Netto endring i likvider gjennom året + Likviditetshandtering pr = Likviditetshandtering pr Eigenkapitalprosent/ soliditeten x Nøkkeltal: , ,7

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer