Årsmelding. Sandøy Energi AS Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Sandøy Energi AS 2013. Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen."

Transkript

1 Årsmelding Sandøy Energi AS 213 Myklebust med Fjørtoft og Haram fastland i bakgrunnen. Det blir mykje blått hav og blå himmel når bilde av Steinshamn blir tatt frå sjøsida.

2 Årsmelding frå styret driftsår--- Sandøy Energi AS held til på Harøy i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Energi AS vart omorganisert til AS 1. juli Selskapet er ei vidareføring av det gamle kommunale everket, Sandøy Elverk. I 22 vart tilsynsaktiviteten ved everket overført til nystifta selskap, Elsikkerhet Møre AS. I 29 vart selskapet utvida ved at Tafjord Kraftselskap og Tussa Kraft AS kjøpte seg inn i selskapet med kvar sin tredjepart. Tilsynsområdet strekker seg med det frå Stad i sør til Ona i nord. Sandøy Energi AS sin eigarandel er med dette endra frå 4,4% til 1,46%. Den 8. desember 1997 danna Sandøy Energi AS dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS. På dagen 2 år etter vart den første mølla satt i drift. Alle møllene var i drift pr Meir om dette selskapet i eiga årsmelding. Selskapet sitt føremål er å drive overføring av energi i lokalnettet. Selskapet skal vidare drive tilknytta verksemd som elektrisk installasjon og div. tenesteyting. Målet elles er å framskaffe rimelege og sikre tenester i lokalsamfunnet. Året 213: Inntektsrammesystemet til NVE blir regulert gjennom ein såkalla DEA-modell. Denne modellen har hovedrevisjon kvart 5. år. I perioden sidan 28 har Sandøy Energi AS kome særdeles dårleg ut i dei parameter som har vorte vekta. Administrasjonen har lagt ned mykje energi for å påvise at noko måtte vere feil i modellen. I perioden har vi hatt nokre få positive korrigeringar, men først i 212 gjeldande frå 213 har vi fått fullt gjennomslag. NVE skriv slik i sin kommentar: «, men ettersom det gjennomsnittlige DEA-resultatet redusereres sterkt i den foreslåtte modellen, økes det kalibrerte DEA-resultatet fra 83,9% i varsel 212 til 97,3%. Resultatet til Sandøy Energi vil altså ligge i nærheten av bransjegjennomsnittet i den foreslåtte modellen, mens det ligger vesentlig under i dagens modell.» Skrivebordseffektiviteten resulterte i ei auke i inntektsramma på heile 73% frå 212 til 213. Handlerommet for nettdrifta er med det sterkt forbetra i dei komande år. Energisektoren treng klare og forutsigbare styringsverktøy slik som Mengen har vore for ferdselen utanfor Harøya. Driftsmessig har ikkje ver og vind skapt større utfordringar for distribusjonsnettet. Overført energi nådde ein ny topp dette året. Årsaka til dette er ein kombinasjon av kaldt ver og høg aktivitet. Bustad-, næring- og industri-installasjon er den klart største aktiviteten i selskapet. Denne aktiviteten har også fin vekst. Vi har derfor fokus på rekrutering for å innfri etterspurnaden for desse tenestene.

3 På hausten 213 innleia Sandøy Energi fusjonsforhandlingar med Ørskog Energi AS og Nordvest Nett AS om samanslåing av nettaktiviteten i selskapa. For Sandøy ville ein slik fusjon medføre splitting av vindkraft, installasjon og administrasjonsbygg. Usikkerheit på framtidig beredskap, aktivitet på installasjon og kompetanse valde styret å avslutte forhandlingane i februar 214. Resultat og finansielle tilhøve. Resultatet før årsoppgjersdisposisjonar vart på kr ,- mot tilsvarande i 212 på kr. 2.2.,-. Som eit resultat av svært dårlege inntektsrammer i perioden , har ikkje Sandøy Energi oppnådd ein gjennomsnittleg garantert avkastning på investert kapital. NVE har med det korrigert mindreinntekta med 3,47 mill.kr. for 212. Pga. den sterke auken i inntektsramma fekk ein også i 213 betydleg mindreinntekt. Mindreinntekta er ved årsskiftet på 6 mill.kr. NVE sin DEA-modell for regulering har skapt ein svært uheldig situasjon for selskapet. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat. Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Prognosene for denne aktiviteten ser likevel ut til å vere positive. Det er bra, for installasjon og handel har i alle år vore nødvendig for beredskapen, samt å vere med på å skaffe energiverket alternative inntekter til drifta. Desse aktivitetane er positive, og hevar samstundes servicenivået i lokalsamfunnet. Ein stille og solrik sommardag i 213, men med høg aktivitet på Steinshamn. Winsjeprodusenten I.P.Huse AS er hjørnesteinsbedrifta i kommunen. Bedrifta er verdsleiande på levering av større rig- og ankerhandteringswinsjar for offshoreindustrien. Heilt sidan 25 har Sandøy Vindkraft kunne vist til gode resultat. I 212 og 213 fekk selskapet negative resultat. Årsaka er i hovedsak halvering av kraftprisane i tillegg til havari og ekstraordinært vedlikehaldsarbeid. Ved omdanning frå kommunalt selskap til aksjeselskap vart 7,4 mill.kroner av eigenkapitalen omgjort til ansvarleg lån til det nye selskapet. I 21 vart eigenkapitalen ytterlegare nedskriven med 6 mill.kr. ved å auke det ansvarlege lånet til 13,4 mill.kr. Finanskostnad av dette lånet er utgiftsført med kr. 67.,-. I samband med refinansiering av dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS, har Sandøy Energi AS stilt pantsikkerheit i nytt lån som pr. årsskiftet er på kr ,-. Årets overskot på kr ,- etter skatt blir foreslått disponert slik: Avsatt til utbytte Kr. Føring mot annan eigenkapital Kr

4 Organisasjon. Organiseringa av selskapet er i tråd med aksjelova, og formalkrav for ulike verksemdsområder. Krava frå sentrale styresmakter har ført til heving av tilsette sin kompetanse samt utskifting av teknisk utstyr. Sandøy Energi AS er tilslutta Stamina HOT bedriftshelsetjeneste avdeling Møre. Gjennom denne får selskapet ekstern vurdering av teknisk arbeidsmiljø, i tillegg til årleg helsekontroll for dei tilsette. Systemet i internkontrollen vart vidareført frå det gamle selskapet ved overgangen til SE. Det blir lagt vekt på å utvikle selskapet etter dei mål eigaren har. Vi har registrert tilfelle av arbeidsskade i 213. Selskapet forureiner ikkje det ytre miljø. Restavfall blir handsama i tråd med gitte krav. Selskapet har ein relativt låg gjennomsnittsalder på 35,7 år. Ved årsskifte 213/214 var det 16 tilsette; 11 menn, 3 kvinner og 2 lærlingar på installasjon (1 mann og 1 kvinne). Styret har ut frå selskapet sin storleik, type aktivitet og stillingskategorier, ikkje funne det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Sjukefråværet i 213 vart på 6,2% mot 5,3% i 212. I små organisasjonar får alvorlege sjukdomar store utslag. Sandøy Energi har oppretta IA (inkluderande arbeidsliv) i samarbeid med NAV trygd. Samarbeidet med NAV har vore vellukka. Strategi og driftstilhøve. Pr kan forsyningsområdet opplistast slik: Liner høgspent 14,5 km. Sjøkabel høgspent 21,1 km. Jordkabel høgspent 22, km. Liner lågspent 47, km. Jordkabel lågspent 21, km. Trafoar total yte-emne: 18,4 MVA 59 stk. Større hendingar i året: *) Etter at vi la ny kabel i 212 mellom Vassbekkhaugen og Måsvikremma, fortsette vi med kabelen til trafokiosk ved Bunnpris. Med det har vi oppnådd ny tverrforbindelse i tillegg til at vi har fått betre fordeling mellom kretsane. Dette arbeidet vart ferdigstilt i 213. *) Langhaugane byggefelt på Finnøya vart ferdig utbygd i 213. *) Sandøy Kommune bygde ny barnehage på den gamle skuletomta på Huse. I den samanheng måtte vi legge om kabelforsyninga i området. *) I langtidsplanen til Sandøy Energi skal «Ydstelina», som er ein del av rundkøyringa på Harøya, ombyggast frå luftline til jordkabel. I samarbeid med teknisk etat sitt arbeid med vassforsyninga la vi ned kabelrør på ei strekning i Breivika. Dette samarbeidet vil fortsette når ny vassledning skal vidareførast via Røsok til Myklebust. *) Nytt selskap, Smart Strøm Nordvest AS, vart stifta i 212 saman med dei øvrige nettselskapa i Møre og Romsdal. Selskapet skal stå for implementering og handsaming av AMS (automatiske målarsystem). I 213 har vi hatt investeringar på kr. 179.,- til dette selskapet. *) Stolpe- og kabellageret vårt var kritikkverdig. Derfor foretok vi ei omstrukturering / opprydding. Nye fundament for stolpane vart støypte og tomteområdet pukka opp med stein.

5 Samla overføring i 213 vart på 29,4 Gwh., fordelt på 138 målepunkt. Dette er ein oppgang frå 212 på 1,5 GWh. (5,2%). Med det har vi nådd ein ny topp i overført energi i vår kommune. Statestikken for overføring og produksjon for siste 5 år ser slik ut: Energi frå overliggande nett Overf. Vindkraft Overført totalt Overføring prioritert Overføring uprioritert Pliktlevering Tap i nettet Tap i nettet i prosent 1,36 2,45 5, 5,55 6,3 Effekt i max.time 6.15 KW 5.36 KW 4.89 KW 6.44 KW 5.85 KW For 211og 212 vart tapsprosenten på henholdsvis,86% og 2,2%. Korkje oss eller regionalnettseigar, Tafjord Kraftnett AS, kan avdekke eventuelle målefeil. Dette er ein openbar feil. Vi har derfor satt tapet til 5,55% i 212 og til 6,3% i 213, og kostnadsført denne opp mot balansen i rekneskapen inntil ein får avklart kvar målefeilen oppstår. Beredskapsvakta for nett og installasjon har i 212 tatt hand om 4 utrykkingar som har hatt slik fordeling: 19 feil på straumnettet inkl. vindmøllene, 3 feil ved privatkundar, 4 ved næringskundar og 14 ved industri. Installasjon og handel. Delresultat for installasjon og handel fekk, trass i auka omsetjing, negativt resultat på kr Her er det anbod på større prosjekt i 212 som slår negativt ut saman med omstillingskostnader. Ei analyse av bruttoforteneste kan også tyde på ein periodiseringssvikt eller teljefeil av varelageret. Sandøy Energi er inne i eit generasjonsskifte. Dette kjem godt fram i gjennomsnittsladeren 35,7 år. Energiverket investerer mykje i framtida ved å utdanne eige personell. Øyvind Vasstein til venstre har gjennomført all grunnutanning som lærling. Etter 2 år på teknisk fagskule og gjennom eit 3-årig opplegg har han våren 214 avlagt eksamen som installatør. Christian Sandøy og Beate Harnes Håheim har lærlingekontrakt for elektrofaget. Christian skal avlegge fagprøve til hausten 214, Beate hausten 216. I tillegg til desse 3 arbeider Jørgen Ask Bakke for å oppnå fagprøve som energimontør, og Nicolai Brunvoll har permisjon for å gjennomføre 2-årig teknisk fagskule i Kristiansand.

6 I 212 registrerte vi på ny ein klar oppgang med stor etterspurnad etter våre tenester, men tilgangen på ny arbeidskraft begrenser utviklinga. Dette har vi satt fokus på. I 213 har vi i ein lengre periode kjøpt monteringstenester frå ein anna installatør for å etterkomme marknaden. Sandøy Energi AS tek mål av seg til å vere ein god og nyttig tenesteytar for alle i vårt lokalsamfunn. Vi lukkast nok ikkje fullt ut, men vi ser på dei oppdraga vi får som ei positiv tilbakemelding om at industri, næringsverksemd og private set pris på, har behov for, og nytter våre installasjonstenester. Tabell for omsetjing på installasjon siste 5 år: I tillegg til installasjon har vi aktivitetsområde for gatelys og andre forefallande tenester. Kraftomsetjing: 212 var første året utan ordinær kraftomsetjing. Dette fordi Nordvest Kraft AS vart seldt til Tafjord Kraft AS. Det som står att av denne omsetjinga er kundar på pliktlevering. Framtidsutsikter. Som årsmeldinga gir uttrykk for har vi dei siste åra vore aktiv i omorganisering og omstrukturering av organisasjonen. Målet er å få til eit selskap så smidig og effektivt som råd, for å stette krava i rammevilkåra gitt av staten, samt å forbetre servicenivået ytterligare i lokalsamfunnet. I perioden frå 28 har vi hatt elendige inntektsrammevilkår. Rammene blir gitt av Staten gjennom sin regulator NVE. Selskapet har brukt mykje energi for å påvise feil og manglar. I 212 fekk vi endeleg gjennomslag for våre argument, og som har resultert i ei auke i inntektsramma for 213 på heile 73%. Gjennom denne endringa er handlerommet for nettdrifta sterkt forbetra for komande år. Omstruktureringane har mål i seg om å føre selskapet vidare som sjølvstendig eining. Drifta dei siste åra viser i store trekk at ein i så måte har lukkast. Når ekstremsituasjoner oppstår, som under orkanen Dagmar i romjula 211, viser det seg at lokal beredskap og lokal kompetanse for nettdrift er av uvurderlig verdi. Kompetansen styrkar vårt sårbare lokalsamfunn. Grunnlaget for framtida skulle vere lagt for ein attraktiv arbeidsplass med attraktive tenestetilbod. Styret meiner at den framlagde rekneskapen gir ein rettvis oversikt over utvikling og resultatet for verksemda. Rekneskapen er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, 6487 Harøy, 31. desember Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem -adm.dir.- vald av dei tilsette-

7 Resultatrekneskap 213 Driftsinntekter og -kostnader Note Kraftsal Salsinntekter nett Installasjon og handel Årets meir / -mindreinntekt Anna inntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Løn- og personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader: Renteinntekter Aksjeutbytte Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finanskostnad Resultat før skattekostnad Endring av utsatt skatt Betalbar skatt Årsresultat Overføringar: Avsatt til utbytte Mottatt konsernbidrag/ - ytt konsernb. Føring mot annan eigenkapital Sum overføring

8 Eigedelar pr Eigedelar: Note Immaterielle eigedelar: Utsatt skattefordel Sum immaterielle eigedelar Variege driftsmidlar: Tomter, bygningar og anlegg Transportmidlar, maskiner og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar: Eigenkapitalstilskot, KLP Aksjer og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Omløpsmidlar: Varelager Fordringar: Kundefordringar Mindreinntekt nett Mottatt konsernbidrag Andre fordringar Sum fordringar Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidlar Sum eigedelar

9 Gjeld og eigenkapital pr Gjeld og eigenkapital Note Eigenkapital: Aksjekapital, 1. aksjar à kr.1.,- Overkursfond Annan eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld: Langsiktig gjeld: Ansvarleg lån, Sandøy Kommune Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til dotterselskapet Skuldig off. avgifter, feriepengar m.m. USLA oppstått i 211 Avsatt for utbytte Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Harøy, 31. desember mai 214. Annlaug Knardal Myklebust Nils Magne Abelseth Sigmund Haugen -styremedlem- -styreleiar- -styremedlem- Eva Kristin Fjørtoft Frode Røren Svein Ove Søholt -styremedlem- -styremedlem vald -adm.dir.- av dei tilsette-

10 Noter Note nr. 1 Oversikt over maskiner, bygg og anlegg: Oversikta er splitta mellom monopolaktiviteten på den eine sida og øvrig verksemd på den andre. Tekst Nettverksemd (monopol) Øvrig verksemd Sum Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Transport, maskiner og inverntar Bygningar og anlegg Selskap Kostpris pr Investert i året Årets avgang Historisk kostpris Akkumulert avskriving etter årets avgang Bokført verdi Årets avskriving Investeringar siste 5 år Note nr. 2 Kundefordringar. Kundefordringane er oppført til pålydane. Det er foretatt avsetningar for tap med kr Note nr. 3 Aksjer og andelar. Aksjekapitalen i Sandøy Energi AS er på 1 mill.kr., der samtlige aksjar er eigd av Sandøy Kommune. Selskapet har følgande eigarandelar i andre selskap: Dotterselskap: Selskapets Antall Pålydande Bokført aksjekapital aksjer Sandøy Vindkraft AS Sandøy Vindkraft AS er 1% eigd av Sandøy Energi AS. Det er Sandøy Energi som står for administrasjonen i selskapet. Der er ingen handel eller interngevinster mellom selskapa, og det er heller ikkje utarbeidd konsernrekneskap. Produksjonen vart satt i drift i desember Produksjonen i 212 vart på 8,3 gwh. mot eit budsjett på 1, gwh. Resultat før disposisjonar vart negativt med kr ,- Eigenkapitalen i selskapet er på kr ,-. Sandøy Energi AS har stilt pant og garantier for eit lån på kr til Sandøy Vindkraft. Andre selskap: Elsikkerhet Møre AS Smarthub AS Aksjekapitalen i Elsikkerhet Møre er delt likt mellom det opprinnelege eigarskapet (NVN,Ørskog og Sandøy), Tussa og Tafjord. Note nr. 4 Bundne midlar: Av bankinnskot er kr ,- bundne skattetrekksmidlar.

11 Note nr. 5 Varelager. Varelager installasjon er redusert med kr ,- til kr ,- pr Verdien av lageret er oppført etter kostpris (innkjøpspris). Den kraftige reduksjonen i varelageret skriv seg frå periodisering av leverte, ikkje utfakturert materiell og tenester ved forrige årsskifte. Note nr. 6 Segmentinformasjon for monopolverksemda. Resultat for distribusjonsnettet for 213 Tall i tusen kr. Segmentinformasjon Distribusjonsnett Resultat: Driftsinntekter Mindreinntekt Driftskostnader Driftsresultat Meir- mindreinntekt Faktisk inntekt KILE 448+ Kostnader i overliggande nett Eigedomsskatt 513 Inntekter ved abonnement og nettoinntekt pliktlevering 34+ Sum avvik avkastningar 211/ Sum avkastning på avvik avkastningsgrunnlag 21+ Justert tillatt inntekt i eige nett Utrekna meir-/mindreinntekt(+) Årets endringar i meir-/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter mindreinntekt pr Årets meir-/mindreinntekt(+) Renter av årets mindreinntekt 95+ Akkumulert mindreinntekt pr Akkumulert renter av mindreinntekt pr Balanse - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 1.1 Sum driftsmidlar etter fordeling pr Gjennomsnittlege driftsmidlar 1% påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat * 1 / avkastningsgrunnlag) ,45%

12 Note nr. 7 Løns- og personalkostnader. I årskiftet 213/214 var det ved energiverket 1 heiltidstilsette i fast stilling, 4 i deltidsstilling og 2 lærlingar. Selskapet sitt pensjonsansvar i høve til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gir ei definert yting i tråd med tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det blir foretatt ei fordeling av den akturamessige risiko mellom alle foretak, kommunane og fylkeskommunane som deltek i ordninga, tilfredsstiller den kriteria for det som vert kalla ein Multiemployer-plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den rekneskapsførte årlege pensjonskostnaden i 213 lik påkomen (netto) pensjonspremie. Framtidige premiar vil få innverknad av risikomessige over- eller underskot på noverande og tidlegare tilsette, både i selskapet og i andre kommunar/foretak som inngår i ordninga. Premien vil også vere påverka av avkastning, lønsvekst og utviklinga i folketrygda sitt grunnbeløp. Brutto påløpne pensjonsplikter pr : 2,686 mill.kr. Pensjonsmidlar pr : 13,667 mill.kr. Spesifikasjon av lønskostnader: Løner Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Lønskostnader i samband med investeringar er aktivert med kr. 321.,- Det er gitt lån til tilsette med ein samla saldo på kr. 4.32,- og til tillitsvalde med kr. 2.4,-. Totalt vart det utbetalt kr. 11.7,- i styrehonorar og kr ,- i løn til adm.direktør. Revisjonshonorar vart utbetalt med kr. 58.,-, og kr. 7.,- i rådgjeving. Note nr. 8 Eigenkapitalen. Tekst Aksjekapital Fond Overkursfond Annan Sum Eigenkapital Eigenkapital Resultat Konsernbidrag Eigenkapital Note nr. 9 Pantstillingar/garantiar. Selskapet har pantegjeld på kr pr , og årleg avdrag vart på 22.. Ansvarleg lån til Sandøy Kommune på 13,4 mill.kr. er avdragsfritt. Det er oppretta garantiansvar for eit lån til dotterselskapet Sandøy Vindkraft AS på kr ,-. For garantien til Sandøy Vindkraft er det stilt pant i varelager som pr. årsskiftet var på kr , kundefordringar kr og transportmidlar kr Lånetida er på 15 år og oppretta i 23.

13 Note nr. 1 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller ved utgangen av rekneskapsåret. Driftsmidlar Fordringar Framførbart underskot Netto negativ forskjell Utsatt skattefordel Spesifikasjon over forskjellen mellom rekneskapsmessig resultat før skatt og årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanent forskjell Endring i midlertidige forskjeller Konsernbidrag Framførbart underskot Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28% Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad KONTANTSTRAUMSANALYSE A. Resultat før skattekostnad + Ordinære avskrivingar - Betalbar skatt + Tilført frå årets verksemd - Endring av lagerhald - Endring av kortsiktige fordringar + Endring av leverandørgjeld + Endring av andre tidsavgrensa postar (KG) i 1. kroner A=Netto likviditetsendring frå verksemda B. Likvider tilført/brukt på investeringar - Kjøp av aksjar o.l. - Investert i varige driftsmidlar + Sal av driftsmidlar B=Netto likviditetsendringar frå investeringar C. Likvider tilført/brukt på finansiering + Endring gjeld - Ytt / utbet. utbytte C=Netto likviditetsendring frå finansiering A+B+C Netto endring i likvider gjennom året + Likviditetshandtering pr = Likviditetshandtering pr Eigenkapitalprosent/ soliditeten x Nøkkeltal: , ,7

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsmelding. Sandøy Energi AS Året 2010 hadde ein iskald start i januar og februar, og ein like iskald november og desember.

Årsmelding. Sandøy Energi AS Året 2010 hadde ein iskald start i januar og februar, og ein like iskald november og desember. Årsmelding Sandøy Energi AS 21 Året 21 hadde ein iskald start i januar og februar, og ein like iskald november og desember. Aldri før har det vorte brukt så mykje elektrisk energi i Sandøy. I 21 vart det

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005

Nore Energi AS. Ärsberetning 2005 Styrets beretning og Ärsregnskap 2005 Nore Energi AS Ärsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS er et distribusjonsverk beliggende i Nore og Uvdal. Nore Energi AS har forretningssted

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap IL JOTUN Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer