UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel"

Transkript

1 UTVEIER Utgitt av ATTAC TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i motbakke / Mer eller mindre etikk / Når politikk er handelshindring

2 2 UTVEIER INNHOLD Det er en utbredt forestilling at norske selskaper ikke er knyttet til korrupsjon og at de kjenner et helt annet samfunnsansvar. Men virkeligheten er ikke så enkel. Tore Linné Eriksen, side 4 3 FOLK FORAN FINANS Leder 4 HVIS VERDEN VAR ENKEL I Norge har det vært en systematisk kampanje for å snakke ned bistanden, sier Tore Linné Eriksen. Inn toger investeringene. 7 BUTIKK OG BISTAND? Heter det skape for å dele, eller dele for å skape? 11 FRIHANDELS- AVTALE VEDTATT ETTER 18 ÅR MED PROTESTER Seattle eller Bali: WTO-avtale blir det, uansett. 16 ATTAC-NYTT 17 LEDET ATTACS LENGSTE KAPITTEL En samlet kor roper «four more years». Men Benedikte Pryneid Hansen takker for seg. 20 SULT, SUBSI- DIER OG WTO Som en del av Our World Is Not For Sale-nettverket, deltok Attac på WTO-møte på Bali. Men verden var visst til salgs likevel. 26 BLÅ REGJE- RING I MOT- BAKKE MED BIT Etter å ha lest om BIT, kommer du til å gape. 29 DOBBELT- MORAL INNTAR HOVEDSCENEN I WTO Timothy A. Wise oppsummerer 30 MER ELLER MINDRE ETIKK Oljefondets etiske retningslinjer er truet. Men de bør utvides. 32 NÅR POLITIKK ER HANDELS- HINDRING Fagrådets spalte Ansvarlig redaktør Benedikte Pryneid Hansen / Redaktør Petter Slaatrem Titland / Redaksjon Martin Giset, Eivind Hageberg, Marianne Granheim Trøyflat, Terje Solberg, Petter Håndlykken, Roswitha Rosner, Sjur C. Papazian og Terje Karlsen Design og layout Per Christian Grov Forsideillustrasjon Esben S. Titland / esben-st.blogspot.com. Trykk RK Grafisk Utgaven er støttet av NORAD Kontakt Attac Norge, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Telefon E-post / attac.no / utveier. attac.no. Sitér oss gjerne, men oppgi kilde. Signerte artikler representerer ikke nødvendigvis Attac Norges eller Attac Utveiers syn.

3 UTVEIER FOLK FORAN FINANS Benedikte Pryneid Hansen LEDER Den globale finanskrisa har gitt økt støtte til krav om strengere regulering og beskatning av en finanssektor utenfor kontroll. På toppmøter i internasjonale fora som G20 og OECD er temaet høyt på dagsorden. Men mens mange politikere her søker re-regulering av finans, forhandler de samme politikerne bort det politiske handlingsrommet til nettopp å gjennomføre ønskede krisetiltak når det skal inngås handels- og investeringsavtaler. Der legges det opp til fortsatt fri flyt av kapital, som om finanskrisa aldri fant sted. En av de mest aktuelle avtalene akkurat nå er den transatlantiske partnerskapsavtalen, TTIP, mellom EU og USA. Avtalen vil bli verdens største i sitt slag, og vil få konsekvenser for store deler av verden. EU og USA utgjør til sammen halvparten av verdensøkonomien, en tredjedel av handelen og to tredjedeler av utenlandsinvesteringene. Det vises til at formålet er å redusere toll og handelshindringer, men det er i realiteten en avtale for å fjerne politisk handlingsrom. Tollsatsen er allerede svært lav og handelshindringene er få mellom de to avtalepartene. Gjennom avtalene kan banker og private finansinstitusjoner gjøre om på innførte eller planlagte reguleringstiltak etter finanskrisa. Både FN og IMF har advart mot at slike investeringsavtaler kan alvorlig svekke staters mulighet til å bekjempe finansielle og økonomiske kriser. Mange frykter nå at blant annet den europeiske finanstransaksjonsskatten, som er ventet vedtatt av 11 EU-land i år, kan stå i fare. Det samme kan gjelde tiltak mot skatteunndragelse og gjeldssanering for de mest kriserammede landene. Et av de områdene som bekymrer kritikerne mest er investor-stat-prinsippet, som gir selskaper muligheten til å saksøke stater ved brudd på avtalen. Brudd defineres svært bredt, og innebærer blant annet en svært romslig definisjon av «ekspropriasjon». Blant annet inkluderer dette tap av potensiell fremtidig profitt for selskapene ved innføring av ny lovgivning. Investor-stat-prinsippet er allerede utbredt i eksisterende investeringsavtaler, og antall søksmål stiger eksplosivt. Etter finanskrisa har antall søksmål mot eurokrisens hardest rammede økt. En av de som har merket dette er Hellas, som i mai 2013 ble saksøkt av slovakiske og kypriotiske investorer etter at skrev ned deler av statsgjelda. Trusselen om dyre søksmål skremmer også politikere fra å demokratisk vedta lovgivning som skal gagne befolkningen. Vinner selskapet vil de motta skattebetalernes kompensasjon for tap av (den potensielle) fremtidig profitten. I tillegg til det demokratisk forkastelige i å gi private selskaper rett til å overstyre demokratiske vedtak er forhandlingene omsvøpet av hemmelighold for sivilsamfunn, journalister og folkevalgte(!). Samtidig er selskaper både tett involvert i forhandlingene, og de skal sikres såkalt «reguleringstransparens», en juridiske rettighet til å lobbe fremtidige politiske prosesser. Sammen med brede bevegelser i Europa og USA skal vi jobbe for å stoppe denne avtalen. Vi har klart det før, og skal klare det igjen. Vi krever at politikerne setter folk foran finans!

4 4 UTVEIER Hvis verden var enkel FOTO: HANS NØSTDAHL Petter Slaatrem Titland INTERVJU «Hva slags investeringer, hva slags infrastruktur, hva slags energi og hva slags jordbruk», spør Tore Linné Eriksen. Han vil naive forestillinger om de ubetingede godene til livs. TORE LINNÉ ERIKSEN Tore Linné Eriksen er historiker og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Han jobber ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Forskningsfeltene hans er ikke-vestlig historie, internasjonale politikk og økonomisk historie Eriksen er medlem av Attacs fagråd Investeringer ser ut til å være den nye mirakeloppskriften for å skape utvikling, til og med i Afrika, som før var av liten interesse. Hvorfor skjer dette nå? - Det er mange grunner, selvsagt. Et viktig utgangspunkt er at kapitalinteressene i vår del av verden alltid er på jakt etter nye investeringsområder. Gjennom Verdensbanken, WTO og bilaterale handelsavtaler er det presset fram liberalisering som legger feltet mer åpent, dette er velkjent for Attacs medlemmer. Norge er en pådriver i ei slik retning, ikke minst når det gjelder tjeneste- og energisektoren, der Telenor, Statoil og leverandørindustrien har store interesser. Dette er godt dokumentert i en serie utredninger fra den norske Handelskampanjen. Ideologisk har det lenge vært en offensiv for privatisering i ulike former, deriblant offentlig-privat samarbeid. Vi ser også i Norge at det har vært en systematisk kampanje for å snakke ned bistanden, både for å legitimere nedskjæringer og for å vri midlene over til investeringer. De som ser statlige institusjoner og nasjonal råderett som en bremsekloss, har gode dager, og veit å benytte dem. Hva slags investeringer er det mest tale om? - Det varierer veldig. Mens det i Asia er store investeringer for å utnytte billig arbeidskraft til industrieksport, har det i Afrika i all hovedsak vært investeringer i utvinning av olje og andre minera-

5 UTVEIER ler. Angola og Nigeria er de mest kjente eksemplene på dette, der blant annet Statoil lenge har vært med. I tråd med oljeselskapenes kamp for å finne nye ressurser har letinga tiltatt over hele kontinentet, og norske selskaper er med i dette kappløpet i stadig flere land. Lenge har råvarejakta og økt rivalisering mellom vestlige land, India og Kina vært de viktigste drivkreftene bak økte investeringer i Afrika. Hvilke effekter ser vi av dette kappløpet? - Selvsagt har dette økt bruttonasjonalproduktet kraftig, men for eksempel Angola er et av de landa som skårer aller lavest på relevante utviklingsmål. Tilsvarende er Ekvatorial-Guinea et av de landa i verden som har raskest økonomisk vekst, men også her handler det om enklaver, med få eller ingen ringvirkninger. Det går også hånd i hånd med korrupsjon og politisk brutalisering. Det er dette som gjerne kalles vekst uten utvikling, og det er lang forskningstradisjon som nettopp studerer de begrensete ringvirkningene som denne formen for ensidig og råvareavhengig vekst har. Men nå ser vi framveksten av en investeringsiver som hevder å ha gode hensikter? - En ny investeringsbølge mer generelt handler nå om agribusiness og det som med rette kalles for landran. Dette tok helt av for noen år sida, da matvareprisene steg kraftig, samtidig som investeringskapital måtte lete etter nye kanaler under krisa i vår del av verden. Soyaproduksjon til matdrivstoff til sultne biler er en ytterligere faktor. For investorene kan dette være lønnsomt, og det hellige bruttonasjonalproduktet kan på kort sikt få et oppsving. Ideologisk begrunnes dette med behovet for en slags ny grønn revolusjon, der Bill Gates, Monsanto og Yara er blant spydspissene, godt heiet fram av tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra norsk side. Ofte har dette gitt preg av krig mot småbønder som driver lokal matforsyning, og som drives vekk fra jorda eller bukker under i konkurransen. Et norsk selskap, Green Resources, er en aktiv pådriver. La oss vende litt tilbake til den generelle diskusjonen om utenlandsinvesteringer. Har forskningen noe å bidra med? - Det som kalles forskning er også av ymse slag. De som arbeider innafor en nyliberalistisk ramme, og som tror at enkeltinvesteringer kan studeres uavhengig av samfunnsmessige virkninger, har ikke vanskeligheter med å finne gode eksempler. Noen økonomer viser til at investeringer er et gode så sant de skaper én ny arbeidsplass, og det er ekko av dette som nå stiger opp hos oss. Men bildet er mye mer sammensatt. Samtidig som utenlandske varekjeder investerer i kjøpekraftige markeder i India, blir en lang rekke arbeidsplasser borte i småhandelssektoren, som er en av de aller viktigste formene for sysselsetting i dette store landet. Men de er mindre produktive, som det heter, og derfor er det økonomisk forskning som ser på dette som et moderniserende framsteg. Og den gode forskningen? På den andre sida står forskere som forsøker å se på samfunnet som en helhet, og her er det en tradisjon for å vise til en rekke forutsetninger som må være til stede for å skape en breiere form for utvikling. De klassiske eksemplene er de såkalte tigrene i Asia, slik som Sør-Korea, der statens rolle var avgjørende, og hvor planlegging, styring og regulering var viktig. På mange måter har jo Kina i innledende faser illustrert det samme. Er det andre sider ved utenlandsinvesteringer som forskning har løfta fram? - Et viktig trekk er at verdiskapinga ofte overdrives fordi så stor del av den ikke havner i vertslandet, verken hos myndigheter eller produsenter. Ikke minst skjer det gjennom prisfiksing innafor et nettverk av morselskaper, datterselskaper, stråselskaper og skatteparadiser. Dette praktiseres i rikelig monn av de fleste selskaper som Oljefondet investerer i. Dette er noe som ikke minst er dokumentert av organisasjoner som vi også finner i Norge, slik som Tax Justice Network, Publish What You Pay og Attac. Internasjonalt har Norge spilt en ganske anstendig rolle, men det er langt fra godt nok, og det er grunn til å engste seg med dagens regjeringer. Det dreier seg om enorme summer i det som på fagspråket kalles «illicit transfers», og som i overføringer til Nord mange ganger overstiger det som kalles for bistand til land i Sør. De ferskeste tallene har vi fra en studie utført av organisasjonen Global Financial Integrity, som anslår at en slik finansflom bare i 2011 utgjorde 950 milliarder dollar, mens beløpet for perioden går opp i milliarder. I tillegg har vi også god forskningsdokumentasjon på at teknologioverføring også er mer begrenset enn det mange tror, det har selvsagt sammenheng med patentlovgivning og forsterket vern av eierselskapenes rettigheter etter internasjonale avtaler de har vært med på å drive fram. Investeringer i infrastruktur må vel sies å være et udelt gode? - Dette er selvsagt avgjørende for utvikling av et allsidig næringsliv, men også her er bildet sammensatt. Infrastruktur er et sekkebegrep,

6 6 UTVEIER og det er forskjell på utbygging av småkraftverk og Ingadammen til 500 milliarder kroner i DR Kongo, det er forskjell på bygdeveier og de gigantiske transportkorridorene for storindustri og eksport. Den satsinga som G20-landa og Verdensbanken nå har skissert, er med rette kritisert for å vende tilbake til fortidas synder, slik som megadammer og tilsvarende kraftverk som praktisk talt går vanlige fattigfolk hus forbi. I vårt lands historie har infrastruktur vært et nasjonalt anliggende, men overlatt til markedet forsterkes skeivheter, og samfunnsøkonomiske hensyn må vike. Du har stort sett trukket fram negative sider, så hva er de positive? - Jeg har minnet om at bildet er mer sammensatt enn det som gjerne presenteres, også i dagens norske debatt. Selvsagt er bedre infrastruktur, allsidig industri og forbedret jordbruk et gode, på samme måte som handel kan bidra til utvikling. Men vi må alltid spørre: hva slags handel, hva slags infrastruktur, hva slags energi, hva slags investeringer og hva slags jordbruk. Det jeg vil livs, er den naive forestillinger om at alt er et ubetinget gode, bare det skjer i privat regi. Dette er det ingen forskningsmessige holdepunkter for. Mye springer ut av den for lengst diskrediterte tanken om det som kalles «trickle down-effekten», altså at enhver vekst er av det gode, og at den vil sildre ned til fattigfolk. Dersom ulikhetene i et land er store, og til og med voksende, er det sjeldent at dette skjer. Denne tanken var populær for tretti-førti år sida, og ser ut til å få sin renessanse nå, også fra norske myndigheter. Dette er rein ideologi, ikke annet... Men alt går bedre bare det er tale om norske selskaper? - Det er en utbredt forestilling at norske selskaper er besjelet av en slags veldedighet, at de ikke er knyttet til korrupsjon og at de kjenner et helt annet samfunnsansvar. Men virkeligheten er ikke så enkel, på samme måte som innenfor bistanden er det både syndere og helgener, og det er mange lik i lasten. Korrupsjonsskandalen i Yara er bare toppen av isfjellet. Innenfor olje, energi, tjenestesektoren, infrastruktur og fiskeoppdrett, for å ikke snakke om Oljefondet, har Norge rykket fram med offensive interesser. Offisiell norsk politikk har i de siste åra blitt dreid i retning av privatisering, mer Verdensbank-ideologi, og mer trickle-down-tenkning. Et uttrykk for dette ser vi også i det offentlige Norfund, som med bistandsmidler driver med investeringer og utlån. Direktøren er Kjell Roland, som da han var ECON-leder var kjent som en viktig premissleverandør for privatiseringsoffensiven under den første Stoltenbergregjeringa. Og en utviklingsminister fra SV utnevnte Kristin Clemet som styreleder samme sted. Derfor er det så viktig at det finnes et levende sivilsamfunn og norske organisasjoner som driver kritisk gransking, selv om de får alt for lite oppmerksomhet i mediene og i politiske debatt når de utfordrer glansbildene. Jeg nevnte Handelskampanjen, men kan også trekke fram et solid arbeid fra Utviklingsfondet og Spire, som avslører norske selskapers medvirkning til landran. Fellesrådet for Afrika har utviklet en database over norske investeringer i Afrika, og gransker både Statoil og andre bedrifter på ville veier. Også Framtiden i våre hender gir viktig bidrag, ikke minst om norsk utvinningsindustri i Afrika. Fra FIVAS har vi mye materiale om norske interesser i å legge verden i rør og om megadammer. I fjor kom en spennende rapport fra Forum for Utvikling og Miljø om hvordan den norske staten oppfører seg som kapitalist ute i den store verden. Når kritisk forskning har dårlige kår, og kommunikasjonsrådgivere i selskaper og i det statlige Norfund selger glansbilder, er dette et lys i mørket.

7 BUTIKK OG BISTAND, HAND I HAND? UTVEIER Eivind Hageberg ANALYSE Høyre- og venstresida ser ut til å være enige i at man både må skape og dele for å frambringe utvikling. Når Børge Brende prioriterer investeringsstøtte til privat næringsliv over utviklingsbudsjettet, kommer alle solidariske hjerter til å fryde seg. Eller? Er det slutt på at venstresida bare vil dele kakestykkene, mens høyresida bare vil bake mer kake? Vi snakker selvsagt om utviklingspolitikk, og om oppblomstringen av investeringsstøtte som bistand under den rødgrønne regjeringa. SV, med utviklingsministrene Heikki Holmås og Erik Solheim i spissen, har på 2000-tallet blitt tydelige på at vekst og næringsliv i grunnen er bra for utvikling. Holmås kunne i 2013 fortelle at investeringer og økt handel sto på «toppen av ønskelista når afrikanske politiske ledere forteller hva de ønsker seg fra Norge og andre kapitalsterke land». Både Høyre og FrP har på sin side erkjent behovet for skattlegging og fordeling. Høyres Peter S. Gitmark uttalte i 2012 at Høyres hovedmål for utviklingspolitikken var på den ene sida å spre demokrati og menneskerettigheter, og på den andre sida løfte fattige land «varig ut av fattigdom». Alle har litt rett, i god norsk tradisjon. Investeringer og privat næringsliv inn i bistanden Den utviklingsbistanden som særlig har havnet i fokus er støtte til privat næringsliv gjennom investeringsmidler. Både styreleder i det statlige investeringsselskapet Norfund, Kristin Clemet, og Erik Solheim har framhevet hvordan denne formen for bistand bidrar til kapitaltilgang, noe som er særlig viktig for utvikling av næringslivet og en fungerende økonomi. Kristin Clemet er daglig leder i tenketanken Civita og styreleder i Norfund FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Midler til privat næringsliv kan defineres som bistand, sier Development Assistance Comitee (DAC) i Organiasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). DAC er en komite for koordinering av bistand fra OECD-land med tradisjonelt stor definisjonsmakt på bistandsområdet. DAC-OECD definerer bistandsmidler som pengestrømmer fra offentlige myndigheter til godkjente mottakerland og multinasjonale institusjoner. Norge gir støtte både bilateralt (til enkeltland) og multilateralt (til internasjonale organisasjoner). DAC presiserer videre at midlene må gis med formål om å skape økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland, og som tilfredsstiller kravet til å ha en såkalt «gavekarakter».

8 8 UTVEIER Utenriksdepartementet lanserer Norufnds mikrokredittfond. Her er daværende utviklingsminister Erik Solheim (t.v) sammen med initiativtaker til fondet, Johan H. Andresen FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / SCANPIX Hva er så denne næringslivsstøtten alle snakker om? Dette er bistandsmidler som utbetales til og forvaltes av det private næringslivet, med formål om kommersiell næringsutvikling. En kan skille mellom det å støtte norsk næringsliv til å drive med investeringer og andre aktiviteter i sør, og det å støtte næringsliv i sør direkte. Mer retorikk enn praksis Rapporten Bistand eller butikk fra 2013, utgitt av Kirkens nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø (Forum), gir en oversikt over næringslivsstøttens plass i norsk bistand. Gjennombruddet kom ifølge rapportforfatterne med Bondevik-regjeringen i 1999, og sammenfaller med en internasjonal trend med økt satsning på bistand via og til privat næringsliv. Dette er da i motsetning til bistand via offentlig sektor og til ikke-statlige organisasjoner (NGOer). Rapportforfatterne mener det økte fokuset for Norge sin del i hovedsak er en retorisk vending. I faktiske utbetalinger har støtten kanalisert gjennom privat sektor ikke økt sin andel på bekostning av andre mottakere. Dette kan vi kjapt belegge med noen tall fra Norad: Utbetalingene har økt i takt med resten av bistandsbudsjettet, fra 231 millioner i 1999 til millioner i Om lag en tredjedel av næringslivsstøtten i perioden har gått til norsk privat sektor, mens resten har gått til utenlandsk privat sektor. Sett under ett har andelen av det totale bistandsbudsjettet som har gått til privat sektor har i perioden vært forholdsvis stabil rundt 3 prosent, med en topp i Dette inkluderer ikke alle midlene. Forfatterene bak Bistand eller butikk påpeker at midlene som øremerkes til næringsutvikling har økt fra 300 millioner i 2002 til nærmere to milliarder i Disse har dermed økt sin andel av bistandsbudsjettet fra to til syv prosent. Størsteparten av overføringene går til Norfund. Norfund, eller Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland, er et investeringsselskap eid av Utenriksdepartementet med mål om å utvikle og etablere bedrifter i fattige land for å bidra til utvikling. Mange Attacere kjenner kanskje Norfund best som selskapet med tilknytning til skatteparadis. Kapitalfluktutvalget kritiserte Norfund for å bidra til å opprettholde skadelige strukturer for utviklingsland. Norfund er den største forvalteren av bistandsmidler til privat sektor, og kanaliserer midlene som går til næringsliv i sør. De investerer direkte og indirekte i bedrifter,

9 UTVEIER og gir lån. Dermed skiller Norfund seg fra andre deler av bistandsapparatet, som i større grad yter gavebistand. Til tross for de kraftige økningene i overføringer til Norfund, mener Bistand eller butikk at det er et retorisk gap mellom «den rollen som norske myndigheter sier at de ønsker at norsk næringsliv skal inneha, og de midlene som faktisk stilles til rådighet». Næringslivsstøtte som en felles bistandsplattform med de blåblå? Når FrP og Høyres regjeringserklæring på området utviklingspolitikk sier at de vil «legge vekt på næringsutvikling, investeringer og økonomisk vekst i samarbeidsland gjennom et moderne og diversifisert virkemiddelapparat», er sannsynligvis ett av tiltakene de tenker på en ytterligere styrking av næringslivsstøtten. Er det dermed med å flytte investeringsstøtte fra retorikk til praksis at utviklings- og solidaritetsorganisasjoner bør finne sammen med utenriksminister Brende, når han i år skal definere den blåblå utviklingspolitikken? At politikken skal være basert på faglige bevis er en trend i tiden. Den tidsriktige og pragmatiske posisjonen til dette er å basere samarbeid på hvorvidt støtteformen gir bedre utviklingseffekt enn andre tiltak. Her er det altså ikke nok at bedriftene som støttes tjener penger. Vi må også vite at støtten gir positive utviklingseffekter. Men funker det, så hvorfor ikke? I teorien kan næringslivsstøtte gi utvikling gjennom å bidra til arbeidsplasser eller tilføre utenlandsk kapital til bedrifter, som kan bidra til arbeidsplasser, skatteinntekter, lønnsinntekter, økt etterspørsel, og i det hele tatt. At norske bedrifter er aktive i utlandet er også tenkt å skulle bidra til kunnskapsoverføring. Med «utviklingseffekt» kan en mene så mangt. Kriteriene Norad anvender strekker seg fra arbeid for kvinner og fattige på landsbygda til åpenhet og likestilling. Norads egen evaluering av støtten til Norfund er blandet. Den slår fast at det er et gap mellom de politiske målene og implementeringa av støtten. Dette skyldes at støtten deles ut av mange ulike aktører uavhengig av hverandre, samt at støtten i stor grad har blitt utbetalt på de private markedsaktørenes vilkår, heller enn på vilkår om utviklingseffekt som nevnt over. European Network on Debt and Development (Eurodad) har gjort en gjennomgang av investeringsporteføljen hos en rekke utviklingsbanker og fond, og strekker kritikken lenger. De finner få krav til utviklingseffekt, få investeringer styrt av ønske om utviklingseffekt, og at pengene i liten grad investeres på andre måter enn andre fond investerer dem. Skape, så dele? Dele, så skape? Delskape? Svaret på spørsmålet om bistand til privat næringsliv gir utvikling ser altså ut til å være at vi ikke veit, og at det ikke er så enkelt. Den fortsatt pragmatiske posisjonen vil være å se på hvilke krav en kan stille for å være sikker på at næringsutviklinga gir utviklingseffekt. Hvordan sørger en for at det ideelle og det kommersielle fungerer sammen, heller enn å dra i motsatte retninger? Og skal dette være krav som kommer sammen med investeringsmidlene, som egne tiltak, eller skal kravene komme i etterkant? Men vent litt. Skal vi nå kun diskutere hvordan bistandsmidler kan bidra til økonomisk utvikling i sør gjennom næringslivsstøtte? Er alt i sin skjønneste orden med den nye konsensusen om både skape og dele? Så enkelt er det selvsagt ikke. Konsensusen er lite annet enn en gjensidig anerkjennelse av at begge deler må til. Når bevisene spriker, er det for de fleste en naturlig refleks å hente fram grunnleggende politiske argumenter og det med god grunn. Hvilken holdning man har til å prioritere skaping eller deling, påvirker hvilke krav man mener bør stilles til investeringsstøtte, og hvor høyt dette må prioriteres. Er du av den oppfatning at det viktigste er å bake en større kake, og om den fordeles skjevt så blir det fortsatt mer kake til alle? Da er det rimelig å la lønnsomheten være det styrende kravet, og heller stille løsere krav til rapportering om utviklingseffekt om noen krav overhodet. Her legger Kristin Clemet seg i teksten «Skape, så dele» i Utenriksdepartementets debattsamling Dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken. Da blir argumenter for investeringsbistand lite annet enn argumenter for privatdrevet økonomisk vekst.

10 10 UTVEIER Er du av den oppfatning at det spiller en stor rolle hvordan den økonomiske veksten foregår i første omgang? Da er det rimelig å stille krav til rapportering om utviklingseffekt ved tildeling av penger. En som anbefaler dette er Jonas Holmqvist, daglig leder i Foreningen for Internasjonale Vannstudier (Fivas). I en samtale med Utveier retter han oppmerksomheten mot det faktum at ikke alle jobber gir vekst som kommer befolkningen til gode - noen jobber utbytter arbeideren. Videre peker han på at ikke alle investeringer skaper like mange arbeidsplasser. I dag går mesteparten av investeringene gjennom Norfund til kraftprosjekter eller plantasjer. Kraftprosjekter produserer elektrisitet, men skaper få arbeidsplasser annet enn i utbyggingsperioden. Hvilke arbeidsplasser som skapes på grunn av økningen i elektrisitetsproduksjon er avhengig av mange andre faktorer. Selv om kapitaltilførsel gir økning i brutto nasjonalprodukt, gir det ikke nødvendigvis utvikling i form av fattigdomsreduksjon eller velstandsøkning. Dette gjelder særlig i samfunn med stor ulikhet og konsentrasjon av økonomisk og politisk makt, påpeker Holmqvist. Også forfatterne av Bistand eller butikk mener Norge må stille bedre og mer relevante utviklingsrettede rapporteringskrav, og foreta en systematisk oppfølging av disse gjennom eksterne kontrollører. Et av de konkrete kravene som har blitt stilt, har vært kravet om at Norfund og andre bistandsorganer må slutte å bruke skatteparadis. Forum-organisasjonene foreslår å innarbeide et utviklingsmandat i Norfund-loven og i Norfunds mandat, og å arbeide for å påvirke Norfund til å legge større vekt på utviklingseffekt. Holdningen til skaping eller deling påvirker ikke bare hvilke krav man stiller til investeringsstøtten, men også hvor høyt den skal prioriteres. Selv Clemet, som også er daglig leder i høyresidens tenketank Civita, sier at økonomisk vekst er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for utvikling, og peker på behovet for etablering av institusjoner som kan gi en fungerende markedsøkonomi. Andre bistandsformer avvises som lite hensiktsmessige når det gjelder å skape økonomisk utvikling. Jonas Holmquist er daglig leder ved Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS). FIVAS har løftet debatten om bistandsmidler til næringslivsstøtte i sør. FOTO: FIVAS nevner i tillegg midler til skolebygging og andre bistandsformer som alle må fungere sammen. Det er liten grunn til å prioritere næringsbistand høyt uten å tenke på hva det går på bekostning av. Så lenge en ikke har konkrete bevis på det ene eller andre vil diskusjoner om kriterier for privat næringslivsstøtte alltid ende opp i en politisk diskusjon om hvor høyt en skal prioritere økonomisk vekst, og hvordan den bør skapes. Den fortsetter bare med nye begreper. Men så lenge kravet om «bevisbasert politikk» er i tiden, er det minste en kan gjøre å kreve at tilhengerne av investeringsstøtte klarer å dokumentere at bistandsformen gir utviklingseffekter. Uten tydelig dokumentasjon finnes det bedre ting å bruke pengene på enn utdaterte vekstmodeller. Se også intervju med Tore Linné Eriksen side 4 Holmqvist hos Fivas er mer avmålt. Også han snakker om rammevilkår for næringsliv, hvor organisering av arbeidstakere hører hjemme, men

11 UTVEIER FRIHANDELSAVTALE VEDTATT ETTER 18 ÅR MED PROTESTER Terje Karlsen ARTIKKEL Etter 18 år med forhandlinger og protester ble Verdens handelsorganisasjon (WTO) i november 2013 enige om en global handelsavtale. Kritikken har ikke latt vente på seg. Helt siden opprettelsen i 1995 har WTO jobbet for å komme fram til en global frihandelsavtale. 7. desember i Bali i Indonesia klarte de 159 landene endelig å komme til enighet om en avtale for å kontrollere verdens handel. Avtalen skal gjøre det enklere å handle mellom land og avtalen skal forenkle tollrutiner. Etter at Bali-pakken ble vedtatt gikk både NHO-leder Petter Haas Brubakk og utenriksminister Børge Brende ut og sa seg fornøyde med resultatet, i følge NTB. Dette er godt nytt for den globale innsatsen for å redusere verdens fattigdom, og vil gi sårt tiltrengt stimulans til verdensøkonomien, sa Brende til NTB. Dette er en avtale som først og fremst handler om å gjøre handel over grensene enklere, raskere og billigere. Det er viktig for mange norske bedrifter som opererer i markeder rundt omkring i verden, sa Brubakk til samme nyhetsbyrå. Aksel Nærstad er seniorrådgiver i Utviklingsfondet, og mener det finnes positive sider ved Bali-pakken, men at fattigdomsbekjempelse ikke er en av dem: Det kan være en bra ting å gjøre en del av tollklarering og lignende enklere, men jeg mener avtalen ikke er et godt verktøy for å redusere fattigdom, sier Nærstad. Også statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, ønsker avtalen velkommen: «Dette er en god nyhet, selv om avtalen er liten i forhold til all handelspolitikken man burde blitt enige om», skriver Paul Chaffey på sin blogg.

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk Nr. 3 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Nord-Sør politikk og handelsavtaler Nr. 3 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Handelschmandel? Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse:

Detaljer

GJELDS- BREVET. Slett U-landsgjelda nr. 1 2008. Tema: ANSVARLIG

GJELDS- BREVET. Slett U-landsgjelda nr. 1 2008. Tema: ANSVARLIG GJELDS- BREVET Slett U-landsgjelda nr. 1 2008 Tema: ANSVARLIG FINANSIERING Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser?

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? HVA ER NORSKE INTERESSER? Dobbeltkommunikasjon: Norske handelsinteresser innen

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE

ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE ÅRSBERETNING FOR ATTAC NORGE LANDSMØTEPERIODEN 2014-2015 Publisert til Attac Norges 14. ordinære landsmøte 28. februar 2015. Årsberetning Attac Norge 2014-2015 side 2 Innhold Politisk oppdatering... 5

Detaljer

bistandsaktuelt Vil flytte 2,2 mill. mennesker okt. B-blad Gigant-plan for sultrammede i Etiopia TEMA: REGJE- RINGS- SKIFTET Side 4-5- 6-7-8-9

bistandsaktuelt Vil flytte 2,2 mill. mennesker okt. B-blad Gigant-plan for sultrammede i Etiopia TEMA: REGJE- RINGS- SKIFTET Side 4-5- 6-7-8-9 Utgitt av Norad okt. 2005 SØRØST-ASIA: Vietnams gründere viser vei Private gründere spiller en stadig viktigere rolle i Vietnams økonomi. Det sørøstasiatiske landet har hatt en årlig økonomisk vekst på

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

EPA: partnerskap eller nykolonialisme?

EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Nr. 1 Januar 2009 TEMA: Solidaritet EPA: partnerskap eller nykolonialisme? EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg «Vi ber organisasjoner fra sivilt samfunn og

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter

8/9. Spår kraftig kutt i bistand. Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter bistands-10ånovemberaktuelt 8/9 nr 2008 SØR-SUDAN Ingen revisjon av Sør-Sudans milliardinntekter En av Norges største bistandsmottakere, Sør- Sudan, tjener milliarder på olje. Etter tre år er statsregnskapene

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA

Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Frihet for hvem? Frihandelsavtalen mellom Colombia og EFTA Heidi Lundeberg Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge og styremedlem i Attac Norge Helene Bank Spesialrådgiver i For velferdsstaten og

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler Bilaterale og regionale frihandelsavtaler ForUMs forord Innholdsfortegnelse: ForUMs forord 2 Forfatterens forord 4 Kapittel 1: 6 Handel for Hvem? Hvor? Hvordan? Kapittel 2: 12 Bilaterale og regionale frihandelsavtaler.

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN

BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN Publisert av Handelskampanjen 2011 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-,

Detaljer

Utviklingsaktuelt. hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no. Side 18: Familiehemmligheten

Utviklingsaktuelt. hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no. Side 18: Familiehemmligheten Utviklingsaktuelt hvordan løse den globale knuten? Nr 1 // oktober 2014 // RORG-samarbeidet // www.rorg.no Side 15: Kirkene kjemper for klima Side 18: Familiehemmligheten Side 23: Historisk øyeblikk for

Detaljer

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD

Slett U-landsgjelda nr. 2 2007. illegitim GJELD Slett U-landsgjelda nr. 2 2007 illegitim GJELD Utgitt av Slett U-landsgjelda (SLUG) SLUG, c/o Kirkens Nødhjelp PB 7100 St. Olavs Plass 0130 OSLO slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no Gjeldsbrevet kommer

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden 4063 Møte torsdag den 17. juni kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl D a g s o r d e n (nr. 112): 1. Debatt om utenriksministerens redegjørelse

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo.

bistandsaktuelt Mot våpenhvile på Afrikas horn? egne tema-sider laget av journalist-studenter ved Høgskolen i Oslo. Utgitt av NORAD juni 2000 BISTAND TIL FLYKTNINGER: En milliard brukes i Norge Regjeringen vil i år bruke over en milliard kroner av bistandsbudsjettet til flyktninger i Norge. En sterk og uventet økning

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr 5 nr juni 2008 SKOG-MILLIARDENE Solheim på skogshopping i farlig terreng Side 13-16 FOTO: GUNNAR ZACHRISEN www..no Fremskrittspartiets formann er mer skeptisk til bistand enn de fleste norske politikere.

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill.

bistandsaktuelt Solheim er lei kritikk oktober 2009 Tomm Kristiansen om livet med presidenten Norsk misnøye med FN-sjef kutter 10 mill. bistandsaktuelt 8 nr oktober 2009 SØR-SUDAN FOTO: ESPEN RØST Tomm Kristiansen om livet med presidenten Side 8-9 www.bistandsaktuelt.no Årets bistandsbudsjett er en bragd, mener miljø- og utviklingsminister

Detaljer