KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1

2 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s. 1 Referat fra møter i elevrådet, vedlegg 1 s. 10 Referat fra innføringskurs for nytilsatte, vedlegg 2 s. 11 Referat fra klassemøter/olweusmøter, vedlegg 3 s. 12 Referat fra pedagogiske samtalegrupper, vedlegg 4 s. 13 Sjekkliste elevråd, vedlegg 5 s. 14 Sjekkliste, personalmøte, høst, vedlegg 6 s. 15 Sjekkliste, personalmøter, vår, vedlegg 7 s. 16 Sjekkliste, kontaktlærer, vedlegg 8 s. 17 Sjekkliste, rektor, vedlegg 9 s. 18 Skjema for avviksbehandling, vedlegg 10 s. 19 Tiltaksplan for oppretting av komplekse avvik, vedlegg 11 s. 20 Rutiner for sikring av et godt psykososialt miljø, vedlegg 12 s. 21 Meldeskjema 9A enkeltvedtak, vedlegg 13 s. 22 2

3 Formål Åttekanten skole forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller utestenging på skolen eller på skoleveien Lovhjemler: Opplæringsloven 1-1 siste ledd: Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gje dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven 9a-1:..alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven 9a-3:.. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom ein elev eller ein forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i Forvaltningslova. Forvaltningsloven 2: a)vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer b)enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer 1. Innledning Elever ved Åttekanten skole skal ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, diskriminering, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien. Åttekanten skoles holdning til mobbing: Vi godtar ikke mobbing. Vi jobber for å oppdage og stoppe mobbing på et tidlig tidspunkt. Åttekanten skole følger Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd. Med mobbing eller plaging følger vi Olweus`definisjon: Negativ bevisst handling rettet mot en annen Gjentatte ganger (2-3 ganger i måneden eller mer) 3

4 Ulikt styrkeforhold (der en har vansker med å forsvare seg) Åttekanten skole legger vekt på: At tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger At skolen, elevene og foresatte samarbeider om å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger At våre tiltak og evne til å samarbeide er avgjørende for at vi skal lykkes Fysisk eller psykisk mobbing er svært alvorlig og skader mennesker. Det er imidlertid viktig at vi skiller mellom det som er virkelig mobbing og det som vi i dagligtale ofte kan kalle mobbing, men som er mer vennskapelig erting mellom likeverdige parter. Denne type erting kan imidlertid skape et dårlig miljø så den må også stoppes. På alle skoler er det mobbing, men vi vil at mobbing skal få dårlige vilkår på Åttekanten skole ved å: skape et så godt miljø at vi hindrer at mobbing oppstår stadig undersøke om mobbing skjer stoppe mobbingen effektivt hvis vi får mistanke om at det foregår mobbing ved vår skole For å få til dette på best måte må alle på Åttekanten skole hjelpe til; alle skolens ansatte, elever og foresatte. Skolens ansatte har en forpliktelse gjennom Opplæringsloven 9a. Hvis vi har elever og foreldre med på laget, har vi større mulighet til å lykkes. Vi oppfordrer derfor elever og foresatte om å ta raskt kontakt med skolen, ved kontaktlærer, inspektør, rektor eller andre ansatte, dersom de selv blir mobbet eller får kjennskap til at andre blir mobbet eller plaget på skolen Skolens ansvar for å sette i gang tiltak er knyttet opp mot Forvaltningsloven. Foresatte eller elever har rett til å klage til Fylkesmannen hvis de ikke er fornøyd med de tiltak som skolen setter i verk. Denne planen mot mobbing er en del av kvalitetssikringen av Olweusprogrammet. Planen har vært på høring i personalet, i elevrådet, i FAU og i skolemiljøutvalget. Et godt skolemiljø må skapes igjen og igjen, hver eneste dag, og i det arbeidet er alle som hører til Åttekanten skole viktige. Det nettopp du velger å gjøre eller ikke gjøre betyr en forskjell for både deg og andre. Åttekanten skole skal være en arena der alle får gode betingelser for å lære og utvikle seg, og da må mobbing stoppes. Sammen kan vi klare det. Rita Wiborg rektor 4

5 2. Skolens felles antimobberegler (Olweusreglene) - Vi skal ikke mobbe andre - Vi skal være sammen med elever som lett blir alene - Vi skal forsøke å hjelpe andre elever som blir mobbet/plaget - Vi skal si fra til en voksen på skolen og til dem hjemme hvis vi selv eller andre blir utsatt for mobbing. 3. Definisjoner Krenkende adferd Det kan være vanskelig å skille mellom de krenkelsene som er omtalt i 9a-3. Det følgende er sakset fra Kunnskapsdepartementet, Veileder til opplæringsloven, 9a, Elevenes skolemiljø og kan bidra til å gi en pekepinn på hva krenkende adferd kan være. Mobbing En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over en viss tid 5

6 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side. Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, med sosial isolering og utestenging frå gruppa. Diskriminering: Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Rasisme: Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemninger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne balansen mellom humor og krenkelser. Bestemmelsen gjelder både situasjoner der krenkende ord eller handlinger kommer fra medelever og der de kommer fra personalet. I Utdanningsdirektoratets brosjyre Elevenes skolemiljø 9a finner vi følgende definisjoner: Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse(nasjonal eller etnisk). Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over et offer som ikke kan forsvare seg. 6

7 4. Varselssignaler for ansatte på skolen Primære tegn hos en som blir mobbet: Blir forholdsvis ofte ertet, kalt stygge ting, hånet, ydmyket, skremt, truet, gitt ordre, herset med eller ledd av på en uvennlig og spottende måte. Blir skubbet, dyttet, slått eller sparket og er ikke i stand til å forsvare seg på en skikkelig måte. Er forholdsvis ofte innblandet i krangling eller slåsskamper, hvor han/hun gjerne er forsvarsløs og forsøker å trekke seg unna. Bøker, penger eller andre ting blir tatt fra dem, ødelagt eller strødd omkring. Sekundære tegn hos en som blir mobbet: Er ofte alene og/eller stengt ute fra kameratgruppen i friminuttene og ser ikke ut til å ha noen venner i klassen. Er blant de siste som blir tatt ut når det velges lag til ballspill eller lignende. Holder seg i nærheten av lærerne eller andre voksne i friminuttene. Har problemer med å snakke høyt i timene, og gir inntrykk av å være nervøs og usikker. Skolearbeidet blir plutselig eller gradvis dårligere. 5. Prosedyrer/saksgang Ved mistanke om plaging/mobbing (ved første gangs observasjon): 1. Beskjed til kontaktlærer. 2. Kontaktlærer informerer rektor og Olweusansvarlig. Fyller ut skjema. 3. Rektor svarer på henvendelsen i løpet av en uke. Foresatte informeres om saksgangen. 4. Informasjon til personalet på skolen og SFO v/rektor eller Olweusansvarlig 5. Innhenting av informasjon og observasjon i timer, friminutt og ev skoleskyss. Skriftliggjøres (samarbeid kontaktlærer og Olweusansvarlig) 6. Enkeltvedtak fattes. 7. Tiltak iverksettes 8. Trivsel i klassen tema på klassemøte med en til en samtaler i etterkant. 9. Dokumentasjon (skriftlig.) I elevmappa. 10. (ev oppfordre utsatt elev til å skrive logg om hendelser) Ved bekreftet mobbing: 1. Stopp mobbingen umiddelbart! 7

8 De voksne skal umiddelbart gripe inn og stoppe mobbingen. Ved grove tilfeller kobles rektor inn straks Den voksne gjør greie for hva han/hun har sett/hørt åpner ikke for diskusjon. Vurderer situasjonen. Skjermer den som har blitt utsatt for mobbingen. Det kan være nødvendig å sikre eleven mot represalier ved å sørge for at eleven kommer trygt hjem. 2. Gjennomfør samtaler med de som er involverte - Samtale med den som er utsatt. Kontaktlærer eller en som eleven kjenner seg trygg på tar raskt kontakt med eleven og forteller hva som vil skje videre. Hvis eleven ønsker det kan han/hun fortelle om mobbingen og hvem som står bak. Viktig at samtalen skjer i trygge omgivelser og i trygge former. Husk at en som er blitt mobbet, som regel underdriver! - Samtale med foresatte til den som er blitt mobbet. - Alvorlig, konfronterende samtale med den /de som mobber. Samtale med en gang, samtale med en av gangen. Ev med annen voksen til stede (kontaktlærer, rektor) Holdning: Vi vet fra i dag er det slutt! Vi holder øye med deg! Hvis noe mer skjer gjør vi. - Informasjon til kontaktlærer hvis vedkommende ikke er med på møtet. - Avtal nytt møte! - Kontakt foresatte. (kontaktlærer, rektor eller Olweusansvarlig ringer hjem) 3. Oppfølging av saken 1. Kontaktlærer informerer rektor og Olweusansvarlig. Fyller ut skjema. 2. Rektor svarer på henvendelsen i løpet av en uke. Foresatte informeres om saksgangen. 3. Informasjon til personalet på skolen og SFO v/rektor eller Olweusansvarlig 4. Innhenting av informasjon og observasjon i timer, friminutt og ev skoleskyss. Skriftliggjøres (samarbeid kontaktlærer og Olweusansvarlig) 5. Enkeltvedtak fattes. 6. Tiltak iverksettes - Nye møter med mobberen/mobberne og den utsatte helt til det er sikkert at mobbingen er opphørt. - Informasjon til hele personalet slik at alle kan følge med i friminuttene. - Tilfeller av gjentatt mobbing rapporteres umiddelbart til kontaktlærer 4. Hvis mobbing ikke opphører: - Møte med foresatte til den som mobbes - Møte med foresatte til den/de som mobber 8

9 6. Mulige konsekvenser i en periode for å skjerme medelev/-er hvis ikke mobbingen opphører Den som mobber må: - Følges av foresatte til og fra skole (Hvis det er der mobbingen skjer) - Ha følge på bussen av en voksen (hvis det er der.) - Gå sammen med en voksen i friminuttene eller ha friminutt til andre tider - Erstatte eventuelle ødelagte gjenstander - Oppholde seg andre steder på skolen enn den han/hun plager - Ha undervisning i andre klasserom 7. Enkeltvedtak og klagerettighet: Enkeltvedtak fattes etter forvaltningsloven 2. Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket, jfr. forvaltningsloven 29. En eventuell klage kan rettes til Hvaler kommune, Åttekanten skole, som har fattet enkeltvedtaket. Dersom kommunen finner å ikke kunne omgjøre vedtaket, eller gi klager medhold, vil klagen bli videresendt til endelig klageinstans som er Fylkesmannen i Østfold. 8. Forebyggende arbeid: Alle ansatte på Åttekanten skole har ansvar for at elevene inkluderes i gode læringsmiljøer. Alle som er tilknyttet Åttekanten skole skal ha fokus på å utvikle et godt læringsmiljø. Det innebærer kunnskap om: God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen God klasseledelse Positiv relasjon mellom elev og lærer. Tydelige voksne Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Arbeide med å øve opp elevenes sosiale kompetanse Elevene involveres i eget læringsarbeid Gjensidige forventninger (mellom deltakerne i skolesamfunnet) Godt samarbeid mellom skole og hjem Årlig gjennomgang og eventuell revisjon av planen mot mobbing Positive aktiviteter i skolegården trivselsledere 9

10 REFERAT FRA MØTE I ELEVRÅDET Tema: Mobbing Ansvar: kontaktlærer for elevrådet Dato : Tema i møtet: Avtaler som ble gjort: Grupper som ikke var representert: Signatur /kontaktlærer for elevrådet: Signatur/2 elevrådsrepresentanter: 10

11 REFERAT FRA INNFØRINGSKURS FOR NYTILSATTE Ansvar for iverksettelse: rektor Ansvar for gjennomføring: Olweusansvarlig Dato : Innføringskurs gjennomført: Følgende tema ble gjennomgått: Lærere som var til stede: Signatur instruktør: 11

12 REFERAT FRA OLWEUSMØTE Ansvar KONTAKTLÆRER Gruppe : Dato : Tema i møte: Bruk av rollespill: Ev avtaler som ble gjort: Elever som ikke var til stede: Signatur kontaktlærer 12

13 REFERAT FRA PEDAGOGISKE SAMTALEGRUPPER Ansvar nøkkelperson/teamleder Gruppe : Dato : Møteleder : Tema i møte: Avtaler som ble gjort: Lærere/assistenter som ikke var til stede: Signatur nøkkelperson/møteleder 13

14 SJEKKLISTE ELEVRÅD Ansvar: kontaktlærer for elevråd Leveres rektor innen 15.des og 30. april Elevråd utført avvik Mobbing tema på minst to møter pr skoleår Dato 1.møte: Dato 2.møte: Referat Dato: Underskrift/kontaktlærer: Underskrift/2 elevrådsrepresentanter: 14

15 SJEKKLISTE FOR PERSONALMØTE STATUS OG INNSATSOMRÅDER HØST Ansvar: rektor Tema i møtet utført avvik Inspeksjon m/prosedyrer for a)mistanke om mobbing b)mobbing Olweus spørreundersøkelse Bruk av skoleregler mot mobbing Olweusmøter i klassene Pedagogiske samtalegrupper Elev- og utviklingssamtaler Foreldremøter Elevrådets arbeid Kvalitetsrevisjon INNSATSOMRÅDER FOR KOMMENDE SKOLEÅR: Dato: Underskrift/rektor: 15

16 SJEKKLISTE FOR PERSONALMØTE OPPSUMMERING OG VURDERING VÅR Ansvar: rektor Tema i møtet utført avvik Inspeksjon m/proedyrer for a)mistanke om mobbing b)mobbing Olweus spørreundersøkelse Bruk av skoleregler mot mobbing Olweusmøter i klassene Pedagogiske samtalegrupper Elev- og utviklingssamtaler Foreldremøter Elevrådets arbeid Kvalitetsrevisjon EVALURERING AV INNSATSOMRÅDER : Dato: Underskrift/rektor: 16

17 SJEKKLISTE KONTAKTLÆRER Ansvar: kontaktlærer for gruppen Leveres rektor innen 15.des og 30. april Elevsamtaler utført avvik Mobbing tema i alle faste elevsamtaler Olweusmøter utført avvik Olweusmøter gjennomført hver måned Referat fra hvert møte Olweusregler mot mobbing utført avvik Reglene mot mobbing er innført og i bruk Samarbeid med foreldre om mobbing utført avvik Tema på foreldremøte Høst Vår Dato: Gruppe: Underskrift: 17

18 SJEKKLISTE REKTOR Ansvar rektor Olweus spørreundersøkelse mot mobbing utført avvik Gjennomført, bearbeidet, formidlet Inspeksjon utført avvik Plan for inspeksjon utarbeidet og i bruk Samarbeid med foresatte utført avvik Storforeldremøter gjennomført Informert om foreldres rettigheter jf 9a Personalmøte utført avvik Vår, oppsummering og vurdering av Olweusarbeidet Høst, oppsummering og vurdering av Olweusarbeidet Pedagogiske samtalegrupper utført avvik 1. September 2. November 3. Januar 4. Mars 5. Mai Prosedyrer fulgt i alle saker utført avvik Ved mistanke om mobbing Ved mobbing 18

19 SKJEMA FOR AVVIKSBEHANDLING Melding om avvik. Ansvar: den som oppdager avviket. Oppfølgig av avvik. Ansvar rektor Kontroll av avvik. Ansvar rektor Melding om avvik (et avvik pr skjema) Beskriv avviket (hva): Prioritet, kryss av: Høy Lav Oppfølging av avviket (hvordan, hvem, når): Ved komplekse avvik, tiltaksplan skrevet: Utført Ved enkle avvik, følgende tiltak er satt i verk: Korrigeringer gjennomført, avvik gjenopprettet: Dato: Underskrift, rektor: 19

20 TILTAKSPLAN FOR OPPRETTING AV KOMPLEKSE AVVIK Ansvar: rektor Følgende tiltak er satt i verk (hvordan, hvem og når) Oppfølging og kontroll av tiltak er satt i verk Dato: Underskrift, rektor: 20

21 ÅTTEKANTEN SKOLES RUTINER FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Hva Klasse/gruppe Når Ansvar Info om 9a. Enkeltvedtak og klagerett Alle elever og foresatte.: via ranselpost og Fronter/hjemmesiden Hele personalet: som over + personalmøte Oppstart skoleåret Rektor/Olweusansvarlig Info om antimobbeprogrammet på foreldremøter Alle Høst 1.tr : Olweusansvarlig/rektor 2.-7.tr: kontaktlærerne Kurs/info nyansatte høst Samarbeid m/floren. Kjersti Dolve Buer Olweusarbeidet Gjennomgang av rutiner og regelverk Felles regler mot mobbing Skolereglementet og gullrekka personalet Alle Oppstart av skoleåret Deles ut og gjennomgås til alle hver høst. klassemøter Kontaktlærerne 2 ganger pr måned Tema på elevrådsmøtene Tema på elevsamtalene Tema på utviklingssamtalene Elevrådsrepresentantene Alle Alle 2 ganger pr år 2 ganger pr år 2 ganger pr år Olweusundersøkelsen tr 1 gang pr år mai Gjennomgang av resultatet av undersøkelsen i personalet Gjennomgang av resultatet av undersøkelsen i skolemiljøutvalget Kritisk gjennomgang av inspeksjonssystemet Rektor og Olweusansvarlig Rektor Kontaktlærerne Kontaktlærer for elevrådet Kontaktlærer kontaktlærerne Olweusansvarlig personalet Mai Rektor Olweusansvarlig skolemiljøutvalget Mai Rektor Olweusansvarlig personalet Vår/høst Inspektør Olweusansvarlig 21

22 U.O. 5A MELDING til rektor ved Åttekanten skole Meldingen gjelder opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Navn på utsatt elev: Trinn: Evt. navn på andre elever som er involvert i episoden: Trinn: Navn på person som rapporterer om episode: Navn: Stilling: Dato for episode: Episoden er meldt til rektor* Dato: *Når elever, ledere, lærere, sosiallærere, SFO-ansatte, helsesøster, PPT, foresatte eller andre selv oppdager eller får kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal episoden meldes til rektor. Aktuelle medarbeidere/ansatte som er informert om episoden: Navn: Stilling: Dato: Navn: Stilling: Dato: Navn: Stilling: Dato: Stedet der episoden ble observert: Dato: Kl: 22

23 Handling: Videre arbeid. Tiltak (beskrivelse av tiltak som skolen setter i gang på bakgrunn av meldingen) Tidspunkt/periode for gjennomføring. Ansvar Utført dato Dette er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, jmf. 9a 3 i Opplæringsloven Dette innebærer at svaret kan påklages til Fylkesmannen Underskrift av den som har fylt ut meldingen: Dato:.. 23

24 24

25 25

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer