Komitémøte REK nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komitémøte REK nord 29.10.2009"

Transkript

1 Komitémøte REK nord Generelt Møtedato Sted Status Universitetet i Tromsø, MH-bygget, Rom L Referat Endelig Dokumentdato Til dagsorden Til stede: Johan Svartberg (medisinsk fagkyndig leder) Terje Risberg (medisinsk fagkyndig nestleder) Jan Rosenvinge (psykologisk fagkyndig) Markus Hoel Lie (juridisk fagkyndig) Kjersti Fjørtoft (etisk fagkyndig) Caroline Olsborg (helsemyndighet/sykehuseier) Ketil Normann (offentlig godkjent sykepleier) Lillian Grøtting Rasmussen (pasientforeningsrepresentant) May Britt Rossvoll (sekretær) Meldt forfall: Tove Klæboe Nilsen (helsemyndighet/sykehuseier) Lisbeth Sandtrøen (lekrepresentant) Jan Rosenvinge deltok ikke i behandlingen av prosjektsøknad 2009/1827 på grunn av inhabilitet.

2 Nye søknader 2009/1689 Gynekologisk kreft- terapirespons etter behandling av livmorkreft med progesteronlignende hormoner. Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig Studium Nivå -Anne Ørbo Anne Ørbo Medisin PhD s prosjektomtale Prosjektet representer klinisk kvinnehelseforskning. Fremskritt innen store sykdomsgrupper her representert ved gynekologisk kreft er av stor betydning for kvinners helse. Prosjektet representerer også translasjonsforskning og omfatter viktige problemstillinger innen fore-bygging og behandling av forstadier til livmorkreft. Nettverksbygging og samarbeid med nasjonale og internasjonale faggrupper er ivaretatt og vil dermed bidra til kompetanse-utvikling innen behandling og utvikling av sykdomsmarkører. Styrking av fagmiljøet rundt gyne-kologisk kreft er av stor betydning for å opprettholde og stabilisere kompetanse innenfor fagfeltet i Nord-Norge. Prosjektet gir gode muligheter for å kombinere kliniske og basale problemstillinger. Humant biologisk materiale Nei Kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Søknaden er vanskelig tilgjengelig. Det er vanskelig å forstå hva som er formålet med søknaden, hva det egentlig søkes om. Det opplyses at det er innhentet samtykke fra 300 kvinner, men på innsendt samtykkeskriv er det opplyst at alle data skal anonymiseres pr Komiteen savner opplysninger for å vurdere om det foreligger et dekkende samtykke, og om det i så tilfelle gjelder data fra klinisk - og eller forskningsbiobank. Det kan også se ut som det ikke er alle data det skal innhentes samtykke for, men bare utvalgte, se søknadens pkt. 3b). Blant de oppgitte prosjektmedarbeiderne i søknadsskjemaet finner en ikke igjen Oxana Aleandrova Gavrilyuk, som ellers synes å ha en sentral rolle i dette prosjektet. For å kunne gjøre den vurderingen helseforskningslovens 10 pålegger komiteen må det sendes inn en ny søknad og en prosjektbeskrivelse. Det må gis en tydelig beskrivelse av hva som skal skje i dette spesifikke prosjektet og hvem det søkes for. Øvrige krav til prosjektbeskrivelsen fremgår av forskrift til helseforskningsloven, se særlig forskriftenes 8.

3 Saken utsettes i påvente av de etterspurte opplysninger. Reviderte prosjektdokumenter bes sendt inn innenfor komiteens alminnelige frister. Komiteen vil behandle prosjektet på nytt i ordinært komitémøte, når prosjektleders tilbakemelding foreligger. 2009/1693 Metabolske risikofaktorer for pankreaskreft, EPIC Dok.Nr. 2009/ Eiliv Lund s prosjektomtale EPIC eller European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, er en EU-finansiert multisenterstudie som involverer 23 sentra i 10 europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Spania, Italia, Grekenland). EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra kvinner og menn. I tillegg er det samlet inn blodprøver fra kvinner og menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie der man følger studiepopulasjonen over tid. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer, metabolske risikofaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. Kvinner og kreft er den norske delen av EPIC. I Norge deltar kvinner med spørreskjemaopplysninger hvorav ca har avgitt en blodprøve, ca 5% av blodprøvene fra kvinner i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt kvinne er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC (International Agency for Research on Cancer) som er det internasjonale kreftforskningssenteret til WHO. Den sentral ledelse av studien er delt med Imperial college, London. For hvert uttak fra biobanken skal det i samsvar med informasjonsskrivet foreligge en godkjenning fra REK-Nord. Vanligvis foreligger det også en anbefaling fra IARC Institutional Review Board Committee. De ulike delstudiene innen EPIC benytter spørreskjemaopplysninger og blodprøver som allerede er samlet inn. Det foreligger en generell forskningsbiobank (P REK NORD 141/2008 Biobanken kvinner og kreft ref ) samt konsesjon fra Datatilsynet (ref. 2002/2241-2). Formålet med denne studien er å se på en rekke potensielle risikofaktor for kreft i bukspyttkjetelen knyttet til insulin følsomhet. Dette er ulike proteiner og mulige hormoner som kan måles i plasma fra biobanken. Humant biologisk materiale Nei Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med studien er å se på en rekke potensielle risikofaktorer for kreft i bukspyttkjertelen, knyttet til insulinfølsomhet. Det skal tas ut materiale fra en allerede godkjent biobank, der det biologiske materialet er samlet inn med samtykke. Det er forutsatt at uttak skal godkjennes av REK. Det legges til grunn at blodprøven er anonymisert og at øvrige data fremstår som anonyme på forskerens hånd. Koblingsnøkkelen ligger i SSB. Komiteen vurderer det slik at formålet for uttaket er i tråd med biobankens formål og faller innenfor den bruk det er samtykket til. Prosjektet godkjennes.

4 2009/1695 EPIC - Heart Dok.Nr. 2009/ Eiliv Lund s prosjektomtale EPIC eller European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, er en EU-finansiert multisenterstudie som involverer 23 sentra i 10 europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Spania, Italia, Grekenland). EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra kvinner og menn. I tillegg er det samlet inn blodprøver fra kvinner og menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie der man følger studiepopulasjonen over tid. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer, metabolske risikofaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. Kvinner og kreft er den norske delen av EPIC. I Norge deltar kvinner med spørreskjemaopplysninger hvorav ca har avgitt en blodprøve, ca 5% av blodprøvene fra kvinner i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt kvinne er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC (International Agency for Research on Cancer) som er det internasjonale kreftforskningssenteret til WHO. Den sentral ledelse av studien er delt med Imperial college, London. For hvert uttak fra biobanken skal det i samsvar med informasjonsskrivet foreligge en godkjenning fra REK-Nord. De ulike delstudiene innen EPIC benytter spørreskjemaopplysninger og blodprøver som allerede er samlet inn. Det foreligger en generell forskningsbiobank (P REK NORD 141/2008 Biobanken kvinner og kreft ref ) samt konsesjon fra Datatilsynet (ref. 2002/2241-2). Dette prosjektet vil se på betydningen av kosthold og genetisk variasjon i for risiko for hjerteinfarkt blant deltakere i EPIC. Ca 80% av de norske deltakerne fyllte i 2003 ut et nytt spørreskjema hvor de krysset av for selvrappoertert hjerteinfarkt og alder for første sykdomstilfelle.for å kunne sammenlikne hjerte infarkt diagnosen mellom de 23 europeiske sentra trenger vi å validere infromasjonen dvs. få noe ekstra informasjon om de undersøkelser som lå til grunn for denne. Dette vil kreve et samtykke fra den enkelte kvinne. I alt 105 kvinner krysset av for infarkt. De norske kvinnene er unge og med kun 6 års oppfølgingstid. De utgjør derfor en relativt liten del av de ca forventede hjerte infarkt tilfeller i hele EPIC studien. Humant biologisk materiale Nei Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Formålet med studien er å se på betydningen av kosthold og genetisk variasjon for risiko for hjerteinfarkt. Den norske delen av studien skal gjennomføres på kvinner som tidligere har deltatt i "Kvinner og kreft". Det sendes ut forespørsel om deltakelse til alle som deltok i 2003 og fremdeles er i live. Prosjektet godkjennes 2009/1712 Emosjonelle belastninger hos traumebehandlere

5 Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig Studium Nivå Ane Bjøru Fjeldsæter- Ane Bjøru Fjeldsæter Profesjonsstudiet i psykologi hovedoppgave/ 5. årsenhet s prosjektomtale En ny tradisjon i psykologisk forskning fokuserer på terapeuter i traumefeltet, som kan oppleve sekundært traumatisk stress, og utvise symptomer som er parallelle med symptomene hos pasientene; unngåelse, intrusjon og hyperaktivering. Hos pasientene har fryktbetinging blitt presentert som sammenhengen mellom den traumatiske hendelsen og symptomene, og i DSM-IV er PTSD klassifisert som en angstlidelse. Power og Dalgleish (2008) dokumenterer at andre affektive prosesser enn fryktbetinging kan spille en viktig rolle i å utløse traumereaksjoner. Det er grunn til å anta at slike andre affektive prosesser er spesielt viktige i sekundært traumatisk stress ettersom symptomene utløses uten en direkte trussel mot terapeutens liv eller fysiske integritet. Tidligere forskning på terapeutens reaksjoner forklarer sekundær traumatisering ut fra endringer i terapeutens kognitive skjema. Vi ønsker å kartlegge hvilke emosjonelle reaksjoner som oppleves belastende for terapeuter i arbeidet med traumer. Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Søker har fått beskjed om at prosjektet ikke behandles fordi verken hun eller medarbeider har nødvendig kompetanse, i tillegg er det gjort oppmerksom på at det må sendes inn en prosjektbeskrivelse som oppfyller krav i helseforskningsloven med forskrift. 2009/1722 Endring i forskrivningsmønster av psykofarmaka i sykehjem Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig Studium Nivå Sabine Ruths Sabine Ruths Medisinsk-odontologisk fakultet UiB Doktorgradsprosjekt s prosjektomtale Pasienter med demenssykdom utgjør en stor andel av sykehjemspopulasjonen. De fleste demenspasienter får som ledd i sykdommen tilleggssymptomer (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer), som agitasjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, depressive symptomer, apati og vandring. Dette er ofte en stor utfordring for sykehjemspersonalet og det blir dermed titt forsøkt

6 medikamentell behandling av symptomene. Behandling med ulike psykofarmaka har imidlertid begrenset effekt, og kan også medføre uheldige og alvorlige bivirkninger. I løpet av de siste årene har det blitt registrert flere nye psykofarmaka i Norge, bl.a. såkalt atypiske antipsykotika, ssriantidepressiva og ikke-benzodiazepin hypnotika. Kartlegging av endringer i forskrivningsmønster til sykehjemspasienter over tid er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten av psykofarmakoterapien. Formål Undersøke foreskrivningsmønster av psykofarmaka i sykehjem i perioden og belyse endringer i omfang av forskrivning, valg av preparater og brukermønster. Resultatene sammenholdes deretter med terapianbefalinger. Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Prosjektet fremstår som forskning på anonyme data, og prosjektet skal således ikke behandles av komiteen. Begrepet "helseopplysninger" i helseforskningsloven omfatter ikke anonyme data, jf 4 d. Prosjektet behandles ikke 2009/1726 Ny metode for å forhindre feber ved hjerneslag en anvendbarhetsstudie Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig Studium Nivå Erling Bekkestad Rein Brynjar Fure Medisin PhD s prosjektomtale Det er svært viktig å forhindre feber hos pasienter som gjennomgår akutt hjerneslag. En nylig publisert studie viste at effekten av det febersenkende medikamentet Paracetamol er begrenset. Det er derfor behov for en enkel mekanisk metode som kan virke sammen med Parcetamol for å avkjøle pasienten. Laboratorium for Human Sirkulasjonsfysiologi (UiO) har utviklet, testet og patentert en slik metode samt utstyret nødvendig for å utføre metoden på pasienter. Den baserer seg på applisering av et pulserende undertrykk og temperert vann direkte mot huden på pasientens arm. Metoden er tidligere benyttet på Ullevål til å holde pasienter varme. I dette forprosjektet ønsker vi å videreutvikle eksisterende prototyp og teste metoden på inntil 10 pasienter med akutt ischemisk hjerneslag, innlagt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Dette forprosjektet skal gi informasjon til et hovedprosjekt. I selve hovedprosjektet vil vi dokumentere klinisk effekt av behandlingen i en større randomisert multisenter studie i Norge. Kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt

7 Komiteen forstår det slik at dette prosjektet inngår i Erling Bekkestad Reins PhD-prosjekt. Av helseforskningslovens 4 d fremgår det at prosjektleder må ha de nødvendige forskningskvalifikasjoner og erfaringer som kreves for å kunne oppfylle prosjektleders plikter. Som hovedregel vil dette tilsi doktorgradskompetanse. Siden forskningen skal foregå på inneliggende pasienter på Ullevål sykehus vil det være sykehuset som må anses som forskningsansvarlig institusjon. På denne bakgrunn ber komiteen om at det utpekes en prosjektleder med doktorgradskompetanse og at denne er ansatt på sykehuset eller at det inngås en avtale med sykehuset om forskningsansvarlig. Etiske vurderinger Søknadens pkt. 4 etisk vurdering bør modifiseres. Den har en kraftig slagside. Godkjenning av teknisk utstyr Søker må avklare med Helsedirektoratet hvorvidt bruk av det tekniske utstyret skal godkjennes der. Avtaler Komiteen imøteser avtalen med Termonor og Medinova. Samtykkekompetanse Komiteen stiller spørsmål ved om det er det rimelig å anta at disse pasientene har full samtykkekompetanse - dersom ikke må det tas høyde for dette i protokoll/prosjektbeskrivelse og ved inklusjon og samtykke, se helseforskningslovens Komiteen imøteser søkers kommentar. Interessekonflikter I søknadsskjemaet er det oppgitt at Rein har 18,1% aksjer i Termonor AS. Prosentandelen bør også oppgis i pasientinformasjonen. Rekrutteringsprosedyre Komiteen anser det som uhensiktsmessig at pasienter skal spørres om eventuell interesse for å delta i studien før diagnosen er stilt og man vet om det er aktuelt å inkludere vedkommende. Denne forespørselen må utgå av prosedyren, slik at første forespørsel ikke blir gitt før etter at diagnose er stilt. Komiteen er på det rene med at pasienten da ikke vil få noe særlig betenkningstid, men anser dette likevel som en bedre prosedyre. Komiteen ber om prosjektlederes skriftlige tilbakemelding på komiteens merknader. Den videre behandling av prosjektet vil bli foretatt av komiteen leder/nestleder og sekretær, med mindre det reises spørsmål som må behandles av samlet komité. 2009/1734 Allmennlegers vurderinger ved bruk av tilleggskriteriene ved tvangsinnleggelser Dok.Nr. 2009/ Rolf Wynn s prosjektomtale Bruk av tvang i psykisk helsevern er regulert i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern med forskrifter. For etablering av tvunget psykisk helsevern må hovedvilkåret og et av to tilleggsvilkår være oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. De to tilleggskriteriene er behandlingskriteriet og farekriteriet. Det er tilleggskriteriene som er avgjørende

8 for etableringen av tvunget psykisk helsevern. Vi ønsker å se på innleggende legers bruk av tilleggskriteriene ved begjæring om tvunget psykisk helsevern. Et viktig spørsmål er om innleggende leger føler at lovverket imøtekommer deres behov ved bruk av tvunget psykisk helsevern, eller om det er andre momenter enn tilleggskriteriene som er den egentlige årsak til begjæring om tvangsinnleggelse. Vi ønsker også å se om andre faktorer, arbeidssituasjon ved legevakt, manglende nettverk o.l. har betydning for begjæring om bruk av tvunget psykisk helsevern. Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Søker har benevnt prosjektet som et kvalitetssikringsprosjekt. Ut fra det som er beskrevet kan komiteen ikke slutte seg til dette. Kvalitetssikringsprosjekter der det skal innhentes opplysninger eller anvendes metoder som går ut over ordinær klinisk praksis vil som regel kreve godkjenning av REK, dersom prosjektets formål ellers faller innenfor helseforskningsloven. De prosjekter som faller inn under helseforskningsloven er medisinsk og helsefaglig forskning som har til hensikt å skaffe til veie ny kunnskap om helse eller sykdom. Formålet med dette prosjektet er å se på innleggende legers bruk av tilleggskriterier ved etablering av psykisk helsevern. Siden dette ikke kan gjøres uten at data fra og vurderinger om en utsatt pasientgruppe innhentes finner komiteen at prosjektet ligger i grenseland for helseforskningslovens regler om hva som må godkjennes av REK, og velger således å behandle prosjektet. Det er planlagt at prosjektleder skal få tilgang til alle registrerte henvendelser om akutte innleggelser i hht psykisk helsevern v/unn over en firemåneders periode. Komiteen legger til grunn at det ikke søkes om tilgang til journal, men kun opplysninger om navn, innleggelsesdato og navn på innleggende lege. For en slik tilgang ville det være nødvendig med dispensasjon fra taushetsplikten. Komiteen kan ikke se at det skal være nødvendig med en slik rekrutteringsprosedyre, og kommer tilbake til dette. Komiteen vurderer det også slik at dersom fastlegene skal kunne la seg intervjue av forsker, om enkeltpasienter/vurderinger rundt disse, kan dette ikke skje uten samtykke fra den enkelte pasient eller fritak fra taushetsplikt. På bakgrunn av den foreliggende søknaden kan komiteen ikke se at det er hensiktsmessig eller nødvendig at det gis fritak fra taushetsplikt. Komiteen vurderer det slik at det kan skape usikkerhet i allmennlege/pasientforholdet for allerede sårbare pasientgrupper dersom det gis slikt fritak. Søker skriver i prosjektbeskrivelsen side 4 at :"Skulle REK kreve samtykke fra hver pasient som berøres av studien, vil Røtvold snakke med hver enkelt pasient i undersøkelsen personlig, og skjema for samtykke vil bli utarbeidet." Det fremgår av helseforskningsloven 13, 3. ledd at dersom forskningsdeltakeren kan anses å være i et slikt avhengighetsforhold til den som ber om samtykke, at forskningsdeltakeren vil kunne følge seg presset til å gi samtykke, skal samtykket innhentes av en annen som forskningsdeltakeren ikke har et slikt forhold til. Komiteen vurderer det slik at pasienter i en akuttfase, tvangsinnlagt på institusjon, ikke har den nødvendige samtykkekompetanse og heller ikke vil kunne anses som i posisjon til å avgi et frivillig samtykke. Dersom samtykke skal innhentes må det derfor skje på et senere tidspunkt. Komiteen ber således om prosjektleders kommentarer og eventuelle forslag til revisjon av prosjektbeskrivelsen. Komiteen vil og foreslå at forespørsel om deltakelse gjøres av kontaktsykepleier. Da vil det ikke være aktuelt med dispensasjon fra taushetsplikten for å få vite hvilke pasienter det gjelder.

9 I følge helseforskningsloven skal data ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, og ikke lenger enn til prossjektslutt. Komiteen kan gi tillatelse til at data oppbevares lenger i spesielle tilfeller. I søknaden er det opplyst at data skal oppbevares i tre år. Komiteen kan ikke se nødvendigheten av dette og ber om en eventuell begrunnelse. Forespørsel/informasjonsskriv Forespørselen om deltakelse i forskningsprosjektet må utformes i samsvar med retningslinjene til de forskningsetiske komiteene. De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Datatilsynet, Statens legemiddelverk og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er gått sammen om å anbefale mal for informasjon og samtykke. Denne ble det obligatorisk å bruke fra 1.juli Komiteen ber om at en eventuell forespørsel utarbeides i tråd med denne. Som det fremgår av malen, vil informasjonen som presenteres differensieres og lagdeles i en hoveddel og kapitler (A og B). Informasjonen som er gitt i hoveddelen skal ikke repeteres i kapitlene, men utfylle hoveddelen, dersom det er nødvendig. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å spesifisere hvert enkelt av de oppgitte punktene under kapittel A i malen for pasientinformasjon og samtykke, dersom dette ikke er nødvendig. De benyttes kun i den grad de er relevante og nødvendige å detaljere, for eksempel dersom ikke tilstrekkelige opplysninger ikke allerede finnes under hoveddelen av pasientinformasjonen. Det er også gitt rom for at egne og mer hensiktsmessige overskrifter kan benyttes under kapittel. A (jf malen). Komiteen ber om prosjektlederes skriftlige tilbakemelding på komiteens merknader. Den videre behandling av prosjektet vil bli foretatt av komiteens leder/nestleder og sekretær, med mindre det reises spørsmål som må behandles av samlet komité. 2009/1741 En studie av betennelse i operasjonsområdet etter fjerning av visdomstenner. Dok.Nr. 2009/ Sissel Heggdalsvik s prosjektomtale Målet med studien er å beskrive forhold/epidemiologiske data hos pasienter som etter visdomstannfjerning har opplevd en betennelse (innflammatorisk reaksjon) i operasjonsområdet i tidsrommet Opplysninger fra pasientjournal og røntgenbilde samles i et registreringsskjema som behandles statistisk (SPSS). Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Ut fra opplysningene i søknaden legger komiteen til grunn at det er en avdelingssykepleier og en operasjonssykepleier (som er prosjektmedarbeidere) som skal samle inn de nødvendige opplysningene fra pasientjournaler og røntgenbilder til prosjektet og at disse blir registrert anonymt via vedlagte registreringsskjema. Prosjektet fremstår da som forskning på anonyme data, og

10 prosjektet skal således ikke behandles av komiteen. Begrepet "helseopplysninger" i helseforskningsloven omfatter ikke anonyme data, jf 4 d. Prosjektet behandles ikke 2009/1752 Adenocarcinomer i cervix uteri Dok.Nr. 2009/ Generell forskningsbiobank -Anne Ørbo Dette søknaden dreier seg om opprettelsen av en forskningsbiobank i tilknytning til prosjekt omsøkt som og behandles under denne saken. Søknaden behandles under søknad /1753 ADENOCARCINOMER I CERVIX BLANT KVINNER I NORD- NORGE Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig -Anne Ørbo Anne Ørbo s prosjektomtale Kreft i livmorhalsen er den 3. vanligste gynekologiske kreftformen i Norge. I løpet av de siste 50 årene har prevalensen sunket fra 440 tilfeller i 1960 til 350 i Kreft i livmorhalsen rammer i dag ca 290 kvinner per år i Norge. Det nasjonale screening programmet for cervixcancer som ble innført i 1995, har også bidratt til av antall avanserte tilfeller er blitt redusert. I tråd med denne utviklingen er dødeligheten av livmorhalskreft blitt redusert, på 60 tallet var 5 års overlevelse ca 60 %, mens den totale 5 års overlevelsen nå er ca 75 %. Plateepitelcarcinom er fortsatt den hyppgst forekommende krefttypen i livmorhalsen, mens forkomsten av adenocarcinomer stadig har vært økende. Rundt 1950 var 95 % av alle cervixcancere plateepitelcarcinomer, mens man i senere materialer har funnet at andelen av adenocarcinomer utgjør ca 20%. Både kvantitativt og kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt Søknaden er uoversiktlig. Slik komiteen forstår det skal det ikke opprettes noen biobank, men studenten skal hente materiale fra eksisterende biobank. For å kunne gjøre den vurderingen

11 helseforskningslovens 10 pålegger komiteen må det sendes inn en ny søknad og en prosjektbeskrivelse. Krav til prosjektbeskrivelsen fremgår av forskrift til helseforskningsloven, se særlig forskriftenes 8. Saken utsettes i påvente av de etterspurte opplysninger. Reviderte prosjektdokumenter bes sendt inn innenfor komiteens alminnelige frister. Komiteen vil behandle prosjektet på nytt i ordinært komitémøte, når prosjektleders tilbakemelding foreligger. 2009/1755 Risikofaktorer for komplikasjoner etter hjertekirurgi Dok.Nr. 2009/ Studium Nivå Knut Tore Lappegård Medisin 5.-års oppgave s prosjektomtale Etter åpen hjertekirurgi utvikler ca. 10% av pasientene en komplikasjon med feber, væske i hjerteposen og væske i lungehulen. Tilstanden forlenger ofte sykehusoppholdet/rekonvalesenstiden og krever også ofte behandling med kortison-preparater. Det er bare begrenset kunnskap om hvilke forhold før og under operasjonen som disponerer for utvilkingen av denne komplikasjonen, og det er ingen kjente markører i blodprøver som tidlig kan påvise at komplikasjonen er under utvikling. Ved systematisk å registrere forhold før og under operasjon, samt gjennomføre en grundig analyse av immunologiske markører hos hjerteopererte pasienter håper vi å kunne identifisere risikofaktorer og evt. tidlige markører for utvikling av denne komplikasjonen. Dette vil i så fall kunne bety kortere rekonvalesens og liggetid for pasientene. Humant biologisk materiale Nei Kvantitativt Prosjektstart Prosjektslutt Komiteen har behandlet søknad om forskningsbiobank (søknad 2009/1756) i sammenheng med denne søknaden. I de tilfeller der det skal opprettes en forskningsbiobank i forbindelse med et prosjekt skal det ikke sendes inn egen søknad, men søknaden skal inngå i søknaden om prosjektgodkjenning. Biobanken skal også omtales i prosjektprotokollen. Komiteen godkjenner opprettingen av biobanken, men ber om at denne innarbeides i protokollen. I pasientinformasjonen opplyses det om at biobanken skal slettes senest ved utgangen av Etter at helseforskningsloven trådte i kraft er reglene for opprettelse av forskningsbiobank noe endret. Hver forskningsbiobank skal ha en ansvarshavende person med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad. Den forskningsansvarlige (i dette tilfelle Nordlandssykehuset HF) skal utpeke ansvarshavende, jf. 26. Av lovens 30 fremgår det at forskningsansvarlig skal søke REK om

12 tillatelse til opphør, nedleggelse eller overdragelse av forskningsbiobank. Bakgrunnen for denne siste bestemmelsen er at humant biologisk materiale er et knapphetsgode. Det er en uttalt målsetting at dette skal, under tilbørlig hensyntaken til giverne, utnyttes til fellesskapets beste. Å hindre at slike prøver går unødig til spille er derfor viktig. Derfor kreves det særskilt godkjenning fra REK for nedleggelse, destruksjon, overdragelse og overtakelse. Det er den forskningsansvarlige som har den overordnete disposisjonsretten og som i sin tid må søke om eventuell nedleggelse, destruksjon, overdragelse og overtakelse. Materialet i biobanken kan ikke brukes i nye forskningsprosjekt uten godkjenning fra REK. Det bør opplyses om dette i pasientinformasjonen. Komiteen forutsetter at oppbevaring og behandling av materialet skjer i tråd med det som er beskrevet i helseforskningsloven 27 og 28. Det er ikke søkt om å inkludere personer uten, eller med redusert samtykkekompetanse. Linjen for stedfortredende samtykke i selve samtykkeerklæringen er dermed ikke aktuell og må fjernes. Prosjektet godkjennes under forutsetning av at komiteens merknader tas til følge. bes om å sende inn revidert protokoll/prosjektbeskrivelse og pasientinformasjon merket med dato eller versjon nummer og med tydelig markerte endringer. 2009/1756 Postperikardiotomisyndrom, NLSH, Bodø Dok.Nr. 2009/ Forskningsansvarlig Generell forskningsbiobank Knut Tore Lappegård Knut Tore Lappegård Det søkes om generell forskningsbiobank med forskningsformål postperikardiotomi-syndrom, men komiteen legger til grunn at søknaden gjelder forskningsbiobank i tilknytning til prosjektet "Risikofaktorer og biokjemiske markører ved utvikling av postkardiotomi-syndrom". I slike tilfeller skal biobanken vurderes sammen med prosjektet som en del av dette. Dette har komiteen gjort, og det henvises til tilbakemeldinger i prosjektnummer Søknaden behandles under søknad /1758 EN SOSIALANTROPOLOGISK STUDIE AV OVERVEKTIGE BARN - Når en kompleks lidelse møter biomedisin Dok.Nr. 2009/ Ellen Margrete Iveland Ersfjord

13 Forskningsansvarlig Studium Nivå Anne Trine Kjørholt Ph.d. i tverrfaglig barneforskning phd s prosjektomtale Overvekt er et økende problem for verdens befolkning, og beskrives av WHO som en global epidemi. Også i Norge øker antall personer med overvekt sterkt. Det er i dag ikke enighet om overvekt skal forstås som en sykdom eller en lidelse. Dette viser seg i det norske helsevesenets problemer med å definere standardiserte behandlingsopplegg og formulere gode diagnostiske kriterier, som også er en internasjonal trend. Norske overvektige barn, som er fokus for denne studie, har blitt gitt lite oppmerksomhet, både innen kvalitativ og kvantitativ forskning. Formålet med dette prosjektet er å få innsikt i hvordan norsk helsevesen møter utfordringen med den økende grad av barn med (sykelig) overvekt, hvilke diagnostiske og behandlingsmessige prosesser og kriterier som er involvert, og å forstå utviklingen av fenomenet fra et historisk, globalt, kulturelt og økologisk perspektiv. Feltarbeid skal utføres på St. Olavs Hospital (Obesitaspol.), Røros Rehabiliteringssenter (Family-prosjektet) og Barnavdelingen Helse Finnmark (Aktivitetsskolen). Kvalitativt Prosjektstart Prosjektslutt All medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker eller helseopplysninger og som har til hensikt å skaffe tilveie ny kunnskap om helse og sykdom skal forhåndsgodkjennes av komiteen. Dette fremgår av helseforskningslovens 2. Denne søknaden er svært uklar på forskningsformål. Den gaper over mange problemstillinger som omhandler kropp, identitet, situasjon, sykdom og livsstil. For at komiteen skal kunne gjøre de vurderinger som loven pålegger må søknaden og forskningsprotokollen revideres i tråd med de krav som helseforskningsloven med forskrifter oppsetter, se særlig forskriftenes 8. Av helseforskningslovens 4 d fremgår det at prosjektleder må ha de nødvendige forskningskvalifikasjoner og erfaringer som kreves for å kunne oppfylle prosjektleders plikter. Som hovedregel vil dette tilsi doktorgradskompetanse. Av forskningsprotokollen fremgår det at førsteamanuensis Vebjørg Tingstad er hovedveileder. Komiteen ber om at Tingstad også settes opp som prosjektleder. Som sagt er komiteen ikke sikker på om dette prosjektet krever forhåndsgodkjenning. Dette kan ikke avgjøres før de etterspurte opplysningene er vurdert. Man vil likevel allerede nå kommentere en del andre momenter. Helseforskningslovens hovedregel er at barn over 16 år har full samtykkekompetanse til å delta i forskning. Foreldrene skal ikke samtykke sammen med disse. Forespørsel/informasjonsskriv Forespørselen om deltakelse i forskningsprosjektet må utformes i samsvar med retningslinjene til de forskningsetiske komiteene. De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Datatilsynet, Statens legemiddelverk og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er gått sammen om å anbefale mal for informasjon og samtykke. Denne ble det obligatorisk å bruke fra 1.juli Komiteen ber om at en eventuell forespørsel utarbeides i tråd med denne. Som det fremgår av malen, vil informasjonen som presenteres differensieres og lagdeles i en hoveddel og kapitler (A og B). Informasjonen som er gitt i hoveddelen skal ikke repeteres i kapitlene,

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 23. mai 2013 09:30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem Johan Svartberg Leder

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

Komitémøte REK vest 17.02.2011

Komitémøte REK vest 17.02.2011 Komitémøte REK vest 17.02.2011 Generelt Møtedato 17.02.2011 Sted Status Møterom 71, Lab-bygget, Haukeland universitetssykehus. Referat Endelig Dokumentdato 01.03.2011 Til dagsorden Møtet ble avholdt torsdag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer