Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!"

Transkript

1 Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding

2 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn med fyringsanlegg INNHALD Styret sin årsrapport Side 4 Driftsrekneskap 6 Investeringsrekneskap 7 Balanse per Notar til rekneskapen 10 Revisormelding 12 Samandrag 15 Brannsjefen sin kommentar 16 Om selskapet 17 Representantskap 19 Sotra Brannstyre 19 Saker behandla av Sotra Brannstyre i Administrasjonsavdeling 21 Beredskapsavdeling 22 Brannførebyggjande avdeling 24 Materiell og stasjonar 26 Tilsette per

3 Bilete på framsida frå Open brannstasjon, Skogsskiftet, 2013 Tekst, bilete og layout av Sotra Brannvern IKS 3

4 STYRET SIN ÅRSRAPPORT Verksemda Sotra Brannvern IKS vart stifta den Selskapet si hovudoppgåve er å ivareta eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann- og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn. Eigar Fjell kommune eig 78,48 % av selskapet Sund kommune eig 21,52 % av selskapet Administrasjon, leiing og tilsette Det har ikkje vore endringar i leiinga i selskapet i Selskapet har 45 tilsette per Dette utgjør om lag 14 årsverk (inkl. lærling). Selskapet har sine lokalar i Skogsskiftet i Sund kommune, og på Ågotnes i Fjell kommune. Administrasjonen held til på Ågotnes. Likestilling Selskapets styre har 6 medlemmar. 2 kvinner og 3 menn kjem frå eigarane, og 1 medlem representerer dei tilsette. Eigarane stettar kravet til kjønnsrepresentasjon. I selskapet er det 4,5 % kvinner. Ved rekruttering til styre, utlysing av ledige stillingar, ved fastsetting av løn osv., legg selskapet vekt på likestilling og at personar av begge kjønn skal handsamast likt. Selskapet tar og sikte på å rekruttere fleire kvinner til brannkorpset. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det er ikkje registrert større ulykker eller uhell. Nærværsprosent var høgare i 2013 enn i Nærværsprosenten var ved utgongen av året på 96,2 %. Ytre Miljø Selskapet si verksemd forureinar ikkje det ytre miljø. Selskapet har eit godt utvikla internkontrollsystem, og det er ikkje registrert hendingar eller uhell som påverka det ytre miljø. Vidare drift Selskapet følgjer kommunelova med forskrift om føring av rekneskap, og bokføringsloven. Selskapet fører difor rekneskap etter kommunale prinsipp (jf. Forskrift om årsregnskap for interkommunale selskaper). Selskapet si stilling og resultat av verksemda. Selskapet hadde i 2013 samla driftsinntekter på kr ,41,- Av dette utgjorde kr ,- overføringar frå eigarane. Samla driftskostnader var på kr ,53. Rekneskapen er gjort opp med eit rekneskapsmessig overskot på kr ,69,- Styret er ikkje kjent med tilhøve utover det som kjem fram av rekneskapen, som kan være av interesse for vurdering av selskapet. Styret er ikkje kjent med at det, etter utgang av rekneskapsåret, har skjedd ting som er viktig for vurdering av selskapet sitt resultat eller stilling. Etter styret si oppfatning gir den framlagte rekneskapen eit korrekt inntrykk av selskapet si stilling og resultat for verksemda. 4

5 Investeringar I løpet av 2013 er det gjennomført utskifting av to småbilar. Selskapet vil ha eit framtidig behov for utskifting av ein aldrande kjøretøypark av store bilar. Etter ønske frå eigarane la selskapet fram forslag til ein investeringsplan for perioden på representantskapet sitt møte i april Representantskapet godkjente planen. Styret sitt framlegg til resultatdisponering Styret vil gjere framlegg om at overskotet i 2013 blir overført til disposisjonsfond. Vegen vidare Fjell og Sund kommunar vil i tida framover stå overfor den største folketalsauka i kommunane si historie. Iht prognoser kan auka vere på opp mot 250 bueiningar per år. Nye buformer som større leilegheitskompleks vil stille nye krav til kompetanse i brannvernet. Det er og ein auke i transport av gass og annan farleg last gjennom kommunane våre, som vil stille oss overfor nye utfordringar. For å møte desse utfordringane starta difor selskapet opp arbeidet med en strategisk plan for perioden Planen vil bli sett i samanheng med resultatet etter eit forprosjekt om felles brann og redningsteneste for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Saka kjem til politisk handsaming 1.halvår Ågotnes 19. mars 2014 Kari Sunnevåg Nina Glesnes Svein Petter Bergh styremedlem styremedlem styremedlem Bjørn Rathem Nils Kåre Skoge Leif Ole Reithaug Bjørn Olav Paulsen nestleiar styreleiar styremedlem (tilsette) dageleg leiar/brannsjef 5

6 DRIFTSREKNESKAP Rekneskap Rev. bud. Opph. bud. Rekneskap Driftsinntekter Brukarbetalingar , , ,00 0,00 Andre sals- og leigeinntekter , , , ,36 Overføringar med krav til motyting , , , ,77 Rammetilskot 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre statlege overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringar , , ,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0,00 Eigedomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,13 Driftsutgifter Sosiale utgifter , , , ,51 Kjøp av varar og tenester som inngår i tenesteprod , , , ,86 Kjøp av tenester som erstattar tenestproduksjon , , , ,50 Lønsutgifter , , , ,51 Overføringar ,91 0,00 0, ,82 Avskrivingar , , , ,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 Brutto driftsresultat , , , ,93 Finansinntekter Renteinntekter og utbyte , , , ,14 Gevinst på finansielle instrument (omlaupsmidlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 Motteke avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,14 Finansutgifter Renteutgifter og lånekostnadar , , , ,00 Tap på finansielle instrument (omlaupsmidlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,00 Resultat før eksterne finanstransaksjonar , , , ,86 Motpost avskrivingar , , , ,00 Netto driftsresultat , ,00 0, ,07 Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års rekneskapsmes. mindreforbruk ,07 0,00 0, ,26 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetnader , ,00 0, ,26 Overføring til investeringsrekneskapen Dekning av tidl. års rekneskapsmes. meirforbruk ,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til disposisjonsfond , ,00 0, ,26 Avsetnad til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetnadar , ,00 0, ,26 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk ,69 0,00 0, ,07 6

7 INVESTERINGSREGNSKAP Rekneskap Rev. bud. Opph. bud. Rekneskap Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom , , ,00 0,00 Andre salsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar med krav til motyting ,00 0,00 0,00 0,00 Statlege overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 0,00 Utgifter Lønsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varar og tenester som inngår i tenesteprod , , ,00 0,00 Kjøp av varar og tenester som erstattar i tenesteprod. 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar , , ,00 0,00 Renteutgifter og omkostningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,00 0,00 Finanstransaksjonar Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjar og andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidlegare års udekka 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til ubunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til bunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsett til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finanstransaksjonar 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsbehov 0,00 0,00 0,00 0,00 Inndekking Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sal av aksjar og andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Motteke avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføring frå driftsbudsjettet , , ,00 0,00 Bruk av tidlegare års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubunden investeringsfond , , ,00 0,00 Bruk av bunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,00 0,00 Udekka/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 EIGENDELAR BALANSE PER Note REKNESKAP 2013 REKNESKAP 2012 Anleggsmidlar , ,00 Herav: Faste eigedomar og anlegg 0,00 0,00 Utstyr, maskinar og transportmidlar , ,00 Utlån 0,00 0,00 Aksjar og andelar 0,00 0,00 Pensjonsmidlar , ,00 Omløpsmidlar , ,82 Herav: Kortsiktige fordringar , ,05 Premieavvik , ,00 Aksjar og andelar 0,00 0,00 Sertifikatar 0,00 0,00 Obligasjonar 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskot , ,77 SUM EIGENDELAR , ,82 EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital , ,18 Herav: Disposisjonsfond , ,11 Bundne driftsfond 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond ,55 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Rekneskapsmessig mindreforbruk , ,07 Rekneskapsmessig meirforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsrekneskap 0,00 0,00 Udekka i investeringsrekneskap 0, ,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktingar , ,00 Ihendehavarobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,64 Herav: Kassakreditlån 0,00 0,00 Anna kortsiktig gjeld , ,64 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,82 8

9 Note REKNESKAP 2013 REKNESKAP 2012 MEMORIAKONTI 0,00 0,00 Herav: Ubrukte lånemidlar 6 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto memoriakoni 0,00 0, desember mars 2014 Kari Sunnevåg Nina Glesnes Svein Petter Bergh styremedlem styremedlem styremedlem Bjørn Rathem Nils Kåre Skoge Leif Ole Reithaug Bjørn Olav Paulsen nestleiar styreleiar styremedlem (tilsette) dageleg leiar/brannsjef 9

10 NOTAR TIL REKNESKAPEN 1. Overføring mellom selskap og deltakarar Kommune Nr. Org. nr. Eigardel Beløp i 2012 Beløp 2013 Fjell ,48 % Sund ,52 % % Avsetnader og bruk av avsetnader Overskotet frå 2012 på kr er avsett til disposisjonsfond Overskotet frå 2013 på kr strå i balansen som udisponert overskot. 3. Eksterne inntekter og utgifter (tal i Nkr) Inntekter Beløp Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Andre overføringar - Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Beløp Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tenestproduksjon Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter Avdragsutgifter Sum utgifter Disposisjonsfond Behaldning Avsetnad til disposisjonsfond i Bruk av fond i investeringsrekneskapen - Bruk av fond i driftsrekneskapen Behaldning Investeringsfond Behaldning Avsetnad til investeringsfond i ,00 Bruk av fond i investeringsrekneskapen Behaldning Kapitalkonti Debet Kredit Balanse per Betalt avdrag Investeringar Kjøp og oppskrivingar Sal og nedskrivingar Rekneskapsmessige avskrivingar Sum kapitalkonto Kapitalkonto pensjonsmidlar Debet Kredit Balanse per Akutarberekning Balanse per Kapitalkonto pensjonsforpliktingar Debet Kredit Balanse per Akutarberekning Sum kapitalkonto

11 Kapitalkonto arb. avg. av pensjonsforpliktingar Balanse per Debet Kredit Akutarberekning Sum kapitalkonto Kapitalkonto bruk av lån Debet Kredit Balanse per Investeringer Sum kapitalkonto Sum kapitalkonti Endring i arbeidskapital Balanserekneskap Endring Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Ubrukte lånemidlar Sum Drifts- og investeringsrekneskap Beløp Sum Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Avskrivingar Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivingar - Sum investeringsinntekter Sum investeringsutgifter Bruk av lån - Sum driftsrekneskap Pensjon innbetalt Forhåndspremie for Premieinnbetaling 2 til 4 kvartal = Sum premieberekning inkl. adm. kostnadar Sum bruk av premiefond = Sum premieinnbetaling inkl. adm. kostnadar Administrasjonskostnader 4 % inkludert i betalt premie = Sum premieinnbetaling eksl. adm. kostnader Årets netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptening (iflg. aktuarberekning) + Rentekostnad på pensjonsforpliktingane (iflg. aktuarberekning) = Pensjonskostnad (brutto) Forventa avkastning på pensjonsmidlane (iflg. aktuarberekning) + Administrasjonskostnadar = Pensjonskostnad (netto) Berekna premieavvik Premieinnbetaling (ekskl. adm. kostnadar) - Årets netto pensjonskostnad (ekskl. adm. kostnadar) Arbeidsgjevaravgift av premieavviket = Premieavvik Sats for arbeidsgjevaravgift 14,1 % Pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingar (brutto) Pensjonsmidlar (marknadsverdi) = Netto balanseført pensjonsforplikting

12 REVISJONSMELDING 12

13 13

14 14

15 SAMANDRAG Ingen personar omkom i brann i Fjell eller Sund i Økonomisk sett gjekk Sotra Brannvern IKS (SBV) med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på vel kr Det er særleg bruken av fond, som gjev mindreforbruket, men også at ei stilling var vakant eit halvt år og at pensjonskostnadane ikkje vart så høge som varsla. Brannsjefen rår til å føre mindreforbruket over til driftsfondet. Regionen har eit stabilt, lågt, tal på utrykkingar. Dette er positivt. I 2013 var det 183 utrykkingar til Fjell og Sund. Av større brannar kan vi nemne utmarksbrann på Landro, brann i bustad på Polleidet og hyttebrann på Forland. Meir enn 400 elevar i 6. klasse fekk opplæring i brannvern på vårparten. Førebyggjande avdeling gjennomførte feiingar og tilsyn etter plan, og Open brannstasjon vart arrangert i Skogsskiftet brannstasjon 21. september med godt frammøte. Det er blitt ein tradisjon at 3. kl. ved Foldnes skule deltek i Aksjon bustadbrann ein dag i desember, med utdeling av røykvarslarbatteri og kalender på Sartor Storsenter. Førebyggjande avdeling gjennomførte også frivillig besøk i utvalde objekt, og gav ut meir informasjon og råd om førebyggjande brannvern. Avdelinga takka også av nok ein feiarlærling, som var ferdig med ein treårig opplæringsperiode hos oss. Meir enn eldstadar vart kontrollert, og nesten piper vart feid. Etter nokre år med mykje planlegging og tilpassing, starta endeleg arbeidet med arealendringane ved Ågotnes brannstasjon opp i oktober Det blir både utviding med nye lokalitetar, og endring i deler av eksisterande bygningsmasse. Sivilforsvaret, som også held til i brannstasjonen, får tilført om lag 60 m 2 i hall 5, og vil då disponere både hall 5 og 6. Ei annan viktig endring er at det store undervisningsrommet blir flytta til ein meir høveleg stad med lettare tilkomst. Dette er endringar vi har venta på i fleire år, og som vi håpar vil gjere arbeidstilhøve meir funksjonelle for våre tilsette. Ein takk til Sambygg AS for stor interesse for å få løysingar på plass. Endringane skal vere ferdige i løpet av april Hordaland Sivilforsvarsdistrikt (HSD) gjennomførte eit kurs i Enhetlig Innstasledelsessystem (ELS) for vakthavende brannsjefar i Askøy brann & redning, Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen. Kurset gjekk over ei veke og gav både teoretisk og praktisk kunnskap om etablering av og leiing av større aksjonar. Dette er nok eit døme på det gode samarbeidet SBV har med HSD. Tidleg i 2013 sluttførte brannsjefane i Askøy, Fjell og Sund og Øygarden, ein felles brann og redningsteknisk risiko og sårbarhetsanalyse. Ein hovudkonklusjon var ei tilråding om å gjennomføre eit forprosjekt der ein skulle vurdere om ei felles brann og redningsteneste for dei fire kommunane kunne vere ei framtidsretta løysing. Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Formannskapet i Øygarden, vedtok alle å sette i verk eit slikt forprosjekt. Forprosjektet starta i mars Politisk handsaming er venta i løpet av 1. halvår Nærværsprosent var i 2013 på 96,2 %. Dette er betre enn for 2012 der den var på 90,9 %. Det er gjennomført ein måling av arbeidsmiljø via vår Temperaturmålar. Sjølv om det alltid er rom for forbetringar, viser målingane at arbeidsmiljøet ved Sotra Brannvern IKS er godt. Det er gjennomført årleg internrevisjon av internkontrollsystemet og påfølgjande leiinga sin gjennomgang. Etter internrevisjonen blir det utarbeidd plan for endringsbehov. 15

16 BRANNSJEFEN SIN KOMMENTAR Rekneskapen for 2013 viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,69. Ein stor del av dette skuldast føring av mindreforbruk frå 2012, samt bruk av fond. Netto driftsresultat er på kr ,88. Resultatet er bra, særleg med tanke på dei signal vi fekk om store pensjonskostnadar hausten Både inntekter og utgifter er høgare enn budsjettert. Vakanse i ei stilling er også med på å gje eit bra resultat. Dei ordinære driftskontoane berer likevel preg av stram styring og til dels at vi haldt igjen på både oppgradering av bilar og etablering av tenester, samt komplettering av utstyr. Tidleg i 2013 sluttførte brannsjefane i Askøy, Fjell og Sund og Øygarden, ein felles brann og redningsteknisk risiko og sårbarhetsanalyse. Ein hovudkonklusjon var ei tilråding om å gjennomføre eit forprosjekt der ein skulle vurdere om ei felles brann og redningsteneste for dei fire kommunane kunne vere ei framtidsretta løysing. Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Formannskapet i Øygarden, vedtok alle å gjennomføre eit slikt forprosjekt. Forprosjektet starta i mars 2013 med representantar frå både leiing og tillitsvalde i alle tre brannverna i ei arbeidsgruppe. I tillegg knytta arbeidsgruppa til seg brannsjefen i Midt- Hedmarken brann & redning IKS, Nils-Erik Haagenrud, som prosesskonsulent. Ei styringsgruppe har vore samansett av representantar frå Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Komité for Teknikk (Øygarden). Det vart oppretta tre faggrupper som skulle gjere meir faglege utgreiingar. Til slutt skal arbeidsgruppa vurdere innspel, konkludere og gjeve tilråding til styringsgruppa. Rapporten blir lagt fram for styringsgruppa i februar Gruppa vurderer også tilrådingar og konklusjonar i andre utgreiingar knytt til framtidig organisering av brann og redningstenesta. I desember vart det lagt fram ein rapport (Brannstudien), som vurderte brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk på nasjonalt plan. Rapporten har i særleg grad konsentrert seg om vurderingar knytt til nye modellar for organisering av tenesta. Rapporten rår til større einingar, men brann og redningstenesta skal framleis vere eit kommunalt ansvar. Sotra Brannstyre har gjeve ein uttale til rapporten der dei rår frå ein fylkesmodell. Brannsjefen sluttar seg til styret si vurdering. Samstundes må ein sjå på om det finst betre måtar å organisere brann og redningstenesta, og eg er samd med dei tilrådingar som ein annan rapport legg til grunn for samarbeid. Dette er rapporten frå NTNU Samfunnsforskning AS, som er utarbeidd på oppdrag frå KS. Rapporten opererer ikkje med konkrete grenser for storleik på brann og redningsregionar, men oppmodar til større einingar. Brannsjefen meiner at tilnærminga i denne rapporten samsvarar mykje med korleis VHBR-prosjektet er initiert og bygd opp. Etter nokre år med planlegging og tilpassing, starta endeleg arbeide med arealendringane ved Ågotnes brannstasjon opp i oktober Det blir både utviding med nye lokalitetar, og endring i områder i eksisterande bygningsmasse. Sivilforsvaret, som også held til i brannstasjonen, får tilført om lag 60 m 2 i hall 5, og vil då disponere både hall 5 og 6. Vi byggjer til ein rein småbilhall på oversida av brannstasjonen. Her kjem det også på plass eit nytt treningsrom, rom for kontroll og fylling av skumapparat, og eit mindre lagerrom. Det store undervisningsrommet blir flytta til austsida av bygget, med enkel tilkomst. I tillegg blir det fleire stadar i bygget oppgraderingar, m.a. med ny skallsikring, utskifting av mange nye innvendige dørar, og nytt taktekke over administrasjonsfløyen. Dette er endringar vi har venta på i fleire år, og eg håpar dette vil gjere arbeidstilhøve meir funksjonelle for våre tilsette. Ein takk til Sambygg AS for stor interesse for å få løysingar på plass. Endringane skal vere ferdige i løpet av april Det er elles godt å kunne oppsummere året 2013 som eit år der personell ikkje har blitt skada i vår teneste. Eg vil takke alle tilsette og styret for godt samarbeid i Bjørn Olav Paulsen, Ågotnes, 12. mars

17 OM SELSKAPET Sotra Brannvern IKS er eigd av Fjell kommune med 78,48 % og Sund kommune med 21,52 %. Ei selskapsavtale regulerer samarbeidet mellom kommunane. Selskapet skal ivareta eigarkommunane sine plikter etter brann og eksplosjonsvernloven og relaterte forskrifter. Primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn. Det er tre interkommunale organ i selskapet; representantskapet, styret og dagleg leiar. Brannsjefen er dagleg leiar. Kommunestyra har delegert til styret det mynde som etter lova med forskrifter er lagt til kommunen. Styret har igjen delegert mynde til brannsjefen. Delegering av mynde gjeld ikkje viktige saker der lova krev vedtak i kommunestyret sjølv. Plikter og arbeidsoppgåver for Sotra Brannvern IKS: Gjennomføre informasjons og motivasjonstiltak i kommunane, for å redusere talet på brannar og andre akutte ulukker Gjennomføre brannførebyggjande tilsyn, ulukkesførebyggande oppgåver, og feiing og tilsyn med fyringsanlegg Gjennomføre nærare definerte oppgåver i krise og krigssituasjonar Vere kommunane sin innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulukker t.d. trafikkulukker Vere kommunane sin første innsatsstyrke ved akutt forureining og inngå i aksjonsleiinga Ta del i utforminga av eigarkommunane sine planar og arbeid med krise og beredskap Kommunane kan også leggje andre arbeidsoppgåver til selskapet, så sant desse ikkje svekkjer gjennomføringa av oppgåvene nemnt ovanfor. Selskapet har det administrative ansvaret for personell knytt til Kystverket sitt oljeverndepot i Fjell kommune. Depotet ligg på Coast Center Base på Ågotnes. Kjøp av tenester i 2013 Sund kommune, rekneskapstenester. Fjell kommune IT-tenester Deloitte AS er revisor for selskapet Bedriftshelseteneste ved HMS-gruppen Bergen kommune, sløkkjeavtale for deler av austre region Forhandlingsutval Forhandlingsutvalet ved Sotra Brannvern IKS skal m.a. halde seg orientert om lønsutviklinga i kommunal sektor, og gjennomføre lokale lønstingingar innanfor dei rammer brannstyret har gjeve. Utvalet blir leia av styreleiaren og var slik samansett i 2013: styreleiar Nils Kåre Skoge, styremedlem Else Marie Johnsen Aase og brannsjef Bjørn Olav Paulsen. Tilsettingsutval Sotra Brannstyre har oppretta tilsettingsutval i tråd med selskapsavtalen. Utvalet har mynde til å tilsette og seie opp personell med unntak av brannsjefen. Utvalet hadde i 2013 desse medlemene: styreleiar Nils Kåre Skoge brannsjef Bjørn Olav Paulsen tillitsvald Terje Hagen Mjelva Arbeidsmiljøutval Utvalet har seks personar, tre frå arbeidsgjevar og tre frå arbeidstakarsida: Nils Anders Mæland (leiar) Therese Berntsen (jan-mars), Einar Magerøy (maidesember), Leif Ole Reithaug frå arbeidsgjevar, og Petter Andreas Rørvik, Ingvald Strømme jr. og verneombod Torbjørn Borgen for dei tilsette. I tillegg er det personleg vara for alle faste medlem. Sotra Brannstyre vedtok å endre talet på personar i utvalet til 2 +2 fom AKAN-kontakt SBV avgjorde i 2012 å ikkje ha fast AKAN-kontakt, men vil ved behov nytte seg at HMS-gruppen, som er selskapet sin leverandør av bedriftshelsetenester. Verneombod Torbjørn Borgen var verneombod ved Sotra Brannvern IKS i

18 Organisering Sotra Brannvern IKS (SBV) er organisert med ei administrasjonsavdeling, ei beredskapsavdeling og ei brannførebyggjande avdeling. Ved beredskapsavdelinga er det ein stabsfunksjon for materialforvaltning. Kystverket sitt oljeverndepot er også underlagt beredskapsavdelinga. Ved førebyggande avdeling er det ein seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som blir leia av feiarmeister. Seksjon for hms-tilsyn og opplæring blir leia av ein branningeniør. Administrasjonsavdelinga har stabsfunksjon for personal-, kontor- og hmsoppgåver. Leiargruppa i selskapet består av: brannsjef, avdelingsleiar beredskap, avdelingsleiar førebyggjande og personal og hmsleiar. Stillingar ved SBV Administrasjonavdeling brannsjef personal- og hmsleiar Sum 2 stillingar. Beredskapsavdeling avdelingsleiar, varabrannsjef brannmeister 8 utrykkingsleiar 24 brannformann/brannkonstabel tilsynsmann for oljeverndepotet leiar for oljeverndepotstyrken nestleiar for oljeverndepotstyrken 8 x mannskap ved oljeverndepotstyrken Sum 45 stillingar Brannførebyggjande avdeling avdelingsleiar, overingeniør seksjonsleiar, branningeniør brannmeister seksjonsleiar, feiarmeister feiarformann 2 feiarsvein 1 feiarlæring Sum 8 stillingar, inkludert lærling Samla for heile selskapet er det 55 stillingar. (Inkludert læreplass (ar) i feiarfaget) 18

19 REPRESENTANTSKAP Representantskapet er det øvste organet i Sotra Brannvern IKS og har m.a. følgjande oppgåver: velje medlem til brannstyret og revisor behandle budsjett, økonomiplan, årsmelding og rekneskap. Representantskapet 2013 leiar Eli Årdal Berland vara Odd Bjarne Skogestad medlem Ove Bernt Trellevik/Kari-Anne Landro /(okt) vara Jørgen Kausland Representantskapet har behandla følgjande saker: Innkalling til møte 01/ Saksliste for møte 01/ Møtebok for møte 04/ Rekneskap for Årsmelding for Godtgjersle for medlem i Sotra Brannstyre Innkalling til møte 03/ Saksliste for møte 03/ Møtebok for møte 02/2013 (elektronisk møte) Driftsbudsjett for Økonomiplan for Val av styre for SOTRA BRANNSTYRE Sotra Brannstyre er vald av representantskapet. Oppgåver for styret går fram av selskapsavtalen, men vi nemner kort nokre punkt: utarbeide årsmelding og rekneskap som blir lagt fram for representantskapet gje innstilling i saker der representantskapet er avgjerdsinstans gje innstilling i saker der kommunestyra er avgjerdsinstans fastsetje løns og arbeidstilhøve for alt personell og skjøtte arbeidsgjevaransvaret ved å tilsetje og seie oppgjennom eige tilsetjingsutval, og vedta instruksar Ei liste over sakene som styret har behandla er å finne på side 20 i årsmeldinga. Sotra Brannstyre 2013 styreleiar Nils kåre Skoge vara Per Rune Eikeseth nestleiar Bjørn Rathem vara Trude Farstad medlem Svein Petter Bergh vara Jan Arne Karlsen medlem Else Marie Johnsen Aase vara Jan Kåre Mathiassen medlem Nina Glesnes vara May Elin Limevåg medlem Leif Ole Reithaug (for dei tilsette) vara Roger Ekren I tillegg var Terje Hagen Mjelva fast observatør for dei tilsette. Vara for ham var Eivind Sangolt. 19

20 SAKER BEHANDLA AV SOTRA BRANNSTYRE I Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Brann og redningsavtale -vurdering Nye berredskapsløysingar Investeringar i Reglementer og retningsliner- oppretting og endring Felles ROS Askøy, Fjell, Sund og Øygarden - vidare arbeid Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Rekneskap 2012 for Sotra Brannvern IKS Årsmelding Brann og redningsavtale Innkalling og sakslist for møte Godkjenning av møtebok for møte Arealendring ved Ågotnes brannstasjon Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Status hovudplan Revidert driftsbudsjett for Driftsbudsjett behandling Prisregulativ for SBV- justering Brann og redningsavtale Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Driftsbudsjett behandling Økonomiplan for perioden Endring i samansetting av arbeidsmiljøutvalet Felles brannteknisk risiko og sårbarheitsanalyse Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Status hovudplan for Opplæringsplan for Plan for arbeidsmiljøarbeidet i BrannROS- tiltaksvurderingar Reservekorps (SBVR) Hovudplan for Møteplan for

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar.

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Sotra Brannvern IKS -I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Historikk Organisering Arbeidsoppgåver Sotra Brannvern IKS,

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Marianne Sandahl Bjorøy Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2014

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2014 Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2014 1 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov,

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Jørgen Kausland Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Sund kommune Medlem: Jan Utkilen Fjell kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre:

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

side 5 av 10 Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen

side 5 av 10 Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen side 5 av 10 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 18.10.2016 26-2016 550.1 Bjørn Olav Paulsen BUDSJETT 2017 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld framlegg til

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK DRIFTSBUDSJETT 2012. Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen

SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK DRIFTSBUDSJETT 2012. Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen DRIFTSBUDSJETT 2012 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2013

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2013 Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2013 1 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2006

Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2006 Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2006 1 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE

VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE Selskapsavtale for Sotra Brannvern IKS Side 2:10 INNHALD 1 Firma. Side 3 2 Eigarkommunar... 3 3 Rettsleg status... 3 4 Hovudkontor. 3 5 Føremål og ansvarsområde... 3 6 Delegert

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014

Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2014 ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/21 18.05.2015 Administrasjonsutvalet 15/27 18.05.2015 Formannskapet 15/57 28.05.2015 Kommunestyret Arkivref: 2014/1173-6 Saksbeh.: Vidar Kyrdalen,

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer