Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!"

Transkript

1 Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding

2 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn med fyringsanlegg INNHALD Styret sin årsrapport Side 4 Driftsrekneskap 6 Investeringsrekneskap 7 Balanse per Notar til rekneskapen 10 Revisormelding 12 Samandrag 15 Brannsjefen sin kommentar 16 Om selskapet 17 Representantskap 19 Sotra Brannstyre 19 Saker behandla av Sotra Brannstyre i Administrasjonsavdeling 21 Beredskapsavdeling 22 Brannførebyggjande avdeling 24 Materiell og stasjonar 26 Tilsette per

3 Bilete på framsida frå Open brannstasjon, Skogsskiftet, 2013 Tekst, bilete og layout av Sotra Brannvern IKS 3

4 STYRET SIN ÅRSRAPPORT Verksemda Sotra Brannvern IKS vart stifta den Selskapet si hovudoppgåve er å ivareta eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann- og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn. Eigar Fjell kommune eig 78,48 % av selskapet Sund kommune eig 21,52 % av selskapet Administrasjon, leiing og tilsette Det har ikkje vore endringar i leiinga i selskapet i Selskapet har 45 tilsette per Dette utgjør om lag 14 årsverk (inkl. lærling). Selskapet har sine lokalar i Skogsskiftet i Sund kommune, og på Ågotnes i Fjell kommune. Administrasjonen held til på Ågotnes. Likestilling Selskapets styre har 6 medlemmar. 2 kvinner og 3 menn kjem frå eigarane, og 1 medlem representerer dei tilsette. Eigarane stettar kravet til kjønnsrepresentasjon. I selskapet er det 4,5 % kvinner. Ved rekruttering til styre, utlysing av ledige stillingar, ved fastsetting av løn osv., legg selskapet vekt på likestilling og at personar av begge kjønn skal handsamast likt. Selskapet tar og sikte på å rekruttere fleire kvinner til brannkorpset. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det er ikkje registrert større ulykker eller uhell. Nærværsprosent var høgare i 2013 enn i Nærværsprosenten var ved utgongen av året på 96,2 %. Ytre Miljø Selskapet si verksemd forureinar ikkje det ytre miljø. Selskapet har eit godt utvikla internkontrollsystem, og det er ikkje registrert hendingar eller uhell som påverka det ytre miljø. Vidare drift Selskapet følgjer kommunelova med forskrift om føring av rekneskap, og bokføringsloven. Selskapet fører difor rekneskap etter kommunale prinsipp (jf. Forskrift om årsregnskap for interkommunale selskaper). Selskapet si stilling og resultat av verksemda. Selskapet hadde i 2013 samla driftsinntekter på kr ,41,- Av dette utgjorde kr ,- overføringar frå eigarane. Samla driftskostnader var på kr ,53. Rekneskapen er gjort opp med eit rekneskapsmessig overskot på kr ,69,- Styret er ikkje kjent med tilhøve utover det som kjem fram av rekneskapen, som kan være av interesse for vurdering av selskapet. Styret er ikkje kjent med at det, etter utgang av rekneskapsåret, har skjedd ting som er viktig for vurdering av selskapet sitt resultat eller stilling. Etter styret si oppfatning gir den framlagte rekneskapen eit korrekt inntrykk av selskapet si stilling og resultat for verksemda. 4

5 Investeringar I løpet av 2013 er det gjennomført utskifting av to småbilar. Selskapet vil ha eit framtidig behov for utskifting av ein aldrande kjøretøypark av store bilar. Etter ønske frå eigarane la selskapet fram forslag til ein investeringsplan for perioden på representantskapet sitt møte i april Representantskapet godkjente planen. Styret sitt framlegg til resultatdisponering Styret vil gjere framlegg om at overskotet i 2013 blir overført til disposisjonsfond. Vegen vidare Fjell og Sund kommunar vil i tida framover stå overfor den største folketalsauka i kommunane si historie. Iht prognoser kan auka vere på opp mot 250 bueiningar per år. Nye buformer som større leilegheitskompleks vil stille nye krav til kompetanse i brannvernet. Det er og ein auke i transport av gass og annan farleg last gjennom kommunane våre, som vil stille oss overfor nye utfordringar. For å møte desse utfordringane starta difor selskapet opp arbeidet med en strategisk plan for perioden Planen vil bli sett i samanheng med resultatet etter eit forprosjekt om felles brann og redningsteneste for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Saka kjem til politisk handsaming 1.halvår Ågotnes 19. mars 2014 Kari Sunnevåg Nina Glesnes Svein Petter Bergh styremedlem styremedlem styremedlem Bjørn Rathem Nils Kåre Skoge Leif Ole Reithaug Bjørn Olav Paulsen nestleiar styreleiar styremedlem (tilsette) dageleg leiar/brannsjef 5

6 DRIFTSREKNESKAP Rekneskap Rev. bud. Opph. bud. Rekneskap Driftsinntekter Brukarbetalingar , , ,00 0,00 Andre sals- og leigeinntekter , , , ,36 Overføringar med krav til motyting , , , ,77 Rammetilskot 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre statlege overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringar , , ,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0,00 Eigedomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,13 Driftsutgifter Sosiale utgifter , , , ,51 Kjøp av varar og tenester som inngår i tenesteprod , , , ,86 Kjøp av tenester som erstattar tenestproduksjon , , , ,50 Lønsutgifter , , , ,51 Overføringar ,91 0,00 0, ,82 Avskrivingar , , , ,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 Brutto driftsresultat , , , ,93 Finansinntekter Renteinntekter og utbyte , , , ,14 Gevinst på finansielle instrument (omlaupsmidlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 Motteke avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,14 Finansutgifter Renteutgifter og lånekostnadar , , , ,00 Tap på finansielle instrument (omlaupsmidlar) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,00 Resultat før eksterne finanstransaksjonar , , , ,86 Motpost avskrivingar , , , ,00 Netto driftsresultat , ,00 0, ,07 Interne finanstransaksjonar Bruk av tidlegare års rekneskapsmes. mindreforbruk ,07 0,00 0, ,26 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetnader , ,00 0, ,26 Overføring til investeringsrekneskapen Dekning av tidl. års rekneskapsmes. meirforbruk ,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til disposisjonsfond , ,00 0, ,26 Avsetnad til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetnadar , ,00 0, ,26 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk ,69 0,00 0, ,07 6

7 INVESTERINGSREGNSKAP Rekneskap Rev. bud. Opph. bud. Rekneskap Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom , , ,00 0,00 Andre salsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar med krav til motyting ,00 0,00 0,00 0,00 Statlege overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringar 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , ,00 0,00 Utgifter Lønsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varar og tenester som inngår i tenesteprod , , ,00 0,00 Kjøp av varar og tenester som erstattar i tenesteprod. 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringar , , ,00 0,00 Renteutgifter og omkostningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , ,00 0,00 Finanstransaksjonar Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjar og andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidlegare års udekka 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til ubunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetnad til bunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsett til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finanstransaksjonar 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsbehov 0,00 0,00 0,00 0,00 Inndekking Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sal av aksjar og andelar 0,00 0,00 0,00 0,00 Motteke avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføring frå driftsbudsjettet , , ,00 0,00 Bruk av tidlegare års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubunden investeringsfond , , ,00 0,00 Bruk av bunden investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,00 0,00 Udekka/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 EIGENDELAR BALANSE PER Note REKNESKAP 2013 REKNESKAP 2012 Anleggsmidlar , ,00 Herav: Faste eigedomar og anlegg 0,00 0,00 Utstyr, maskinar og transportmidlar , ,00 Utlån 0,00 0,00 Aksjar og andelar 0,00 0,00 Pensjonsmidlar , ,00 Omløpsmidlar , ,82 Herav: Kortsiktige fordringar , ,05 Premieavvik , ,00 Aksjar og andelar 0,00 0,00 Sertifikatar 0,00 0,00 Obligasjonar 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskot , ,77 SUM EIGENDELAR , ,82 EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital , ,18 Herav: Disposisjonsfond , ,11 Bundne driftsfond 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond ,55 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Rekneskapsmessig mindreforbruk , ,07 Rekneskapsmessig meirforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsrekneskap 0,00 0,00 Udekka i investeringsrekneskap 0, ,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktingar , ,00 Ihendehavarobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,64 Herav: Kassakreditlån 0,00 0,00 Anna kortsiktig gjeld , ,64 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EIGENKAPITAL OG GJELD , ,82 8

9 Note REKNESKAP 2013 REKNESKAP 2012 MEMORIAKONTI 0,00 0,00 Herav: Ubrukte lånemidlar 6 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto memoriakoni 0,00 0, desember mars 2014 Kari Sunnevåg Nina Glesnes Svein Petter Bergh styremedlem styremedlem styremedlem Bjørn Rathem Nils Kåre Skoge Leif Ole Reithaug Bjørn Olav Paulsen nestleiar styreleiar styremedlem (tilsette) dageleg leiar/brannsjef 9

10 NOTAR TIL REKNESKAPEN 1. Overføring mellom selskap og deltakarar Kommune Nr. Org. nr. Eigardel Beløp i 2012 Beløp 2013 Fjell ,48 % Sund ,52 % % Avsetnader og bruk av avsetnader Overskotet frå 2012 på kr er avsett til disposisjonsfond Overskotet frå 2013 på kr strå i balansen som udisponert overskot. 3. Eksterne inntekter og utgifter (tal i Nkr) Inntekter Beløp Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Andre overføringar - Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Beløp Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tenestproduksjon Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter Avdragsutgifter Sum utgifter Disposisjonsfond Behaldning Avsetnad til disposisjonsfond i Bruk av fond i investeringsrekneskapen - Bruk av fond i driftsrekneskapen Behaldning Investeringsfond Behaldning Avsetnad til investeringsfond i ,00 Bruk av fond i investeringsrekneskapen Behaldning Kapitalkonti Debet Kredit Balanse per Betalt avdrag Investeringar Kjøp og oppskrivingar Sal og nedskrivingar Rekneskapsmessige avskrivingar Sum kapitalkonto Kapitalkonto pensjonsmidlar Debet Kredit Balanse per Akutarberekning Balanse per Kapitalkonto pensjonsforpliktingar Debet Kredit Balanse per Akutarberekning Sum kapitalkonto

11 Kapitalkonto arb. avg. av pensjonsforpliktingar Balanse per Debet Kredit Akutarberekning Sum kapitalkonto Kapitalkonto bruk av lån Debet Kredit Balanse per Investeringer Sum kapitalkonto Sum kapitalkonti Endring i arbeidskapital Balanserekneskap Endring Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Ubrukte lånemidlar Sum Drifts- og investeringsrekneskap Beløp Sum Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Avskrivingar Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivingar - Sum investeringsinntekter Sum investeringsutgifter Bruk av lån - Sum driftsrekneskap Pensjon innbetalt Forhåndspremie for Premieinnbetaling 2 til 4 kvartal = Sum premieberekning inkl. adm. kostnadar Sum bruk av premiefond = Sum premieinnbetaling inkl. adm. kostnadar Administrasjonskostnader 4 % inkludert i betalt premie = Sum premieinnbetaling eksl. adm. kostnader Årets netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptening (iflg. aktuarberekning) + Rentekostnad på pensjonsforpliktingane (iflg. aktuarberekning) = Pensjonskostnad (brutto) Forventa avkastning på pensjonsmidlane (iflg. aktuarberekning) + Administrasjonskostnadar = Pensjonskostnad (netto) Berekna premieavvik Premieinnbetaling (ekskl. adm. kostnadar) - Årets netto pensjonskostnad (ekskl. adm. kostnadar) Arbeidsgjevaravgift av premieavviket = Premieavvik Sats for arbeidsgjevaravgift 14,1 % Pensjonsforpliktingar Pensjonsforpliktingar (brutto) Pensjonsmidlar (marknadsverdi) = Netto balanseført pensjonsforplikting

12 REVISJONSMELDING 12

13 13

14 14

15 SAMANDRAG Ingen personar omkom i brann i Fjell eller Sund i Økonomisk sett gjekk Sotra Brannvern IKS (SBV) med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på vel kr Det er særleg bruken av fond, som gjev mindreforbruket, men også at ei stilling var vakant eit halvt år og at pensjonskostnadane ikkje vart så høge som varsla. Brannsjefen rår til å føre mindreforbruket over til driftsfondet. Regionen har eit stabilt, lågt, tal på utrykkingar. Dette er positivt. I 2013 var det 183 utrykkingar til Fjell og Sund. Av større brannar kan vi nemne utmarksbrann på Landro, brann i bustad på Polleidet og hyttebrann på Forland. Meir enn 400 elevar i 6. klasse fekk opplæring i brannvern på vårparten. Førebyggjande avdeling gjennomførte feiingar og tilsyn etter plan, og Open brannstasjon vart arrangert i Skogsskiftet brannstasjon 21. september med godt frammøte. Det er blitt ein tradisjon at 3. kl. ved Foldnes skule deltek i Aksjon bustadbrann ein dag i desember, med utdeling av røykvarslarbatteri og kalender på Sartor Storsenter. Førebyggjande avdeling gjennomførte også frivillig besøk i utvalde objekt, og gav ut meir informasjon og råd om førebyggjande brannvern. Avdelinga takka også av nok ein feiarlærling, som var ferdig med ein treårig opplæringsperiode hos oss. Meir enn eldstadar vart kontrollert, og nesten piper vart feid. Etter nokre år med mykje planlegging og tilpassing, starta endeleg arbeidet med arealendringane ved Ågotnes brannstasjon opp i oktober Det blir både utviding med nye lokalitetar, og endring i deler av eksisterande bygningsmasse. Sivilforsvaret, som også held til i brannstasjonen, får tilført om lag 60 m 2 i hall 5, og vil då disponere både hall 5 og 6. Ei annan viktig endring er at det store undervisningsrommet blir flytta til ein meir høveleg stad med lettare tilkomst. Dette er endringar vi har venta på i fleire år, og som vi håpar vil gjere arbeidstilhøve meir funksjonelle for våre tilsette. Ein takk til Sambygg AS for stor interesse for å få løysingar på plass. Endringane skal vere ferdige i løpet av april Hordaland Sivilforsvarsdistrikt (HSD) gjennomførte eit kurs i Enhetlig Innstasledelsessystem (ELS) for vakthavende brannsjefar i Askøy brann & redning, Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen. Kurset gjekk over ei veke og gav både teoretisk og praktisk kunnskap om etablering av og leiing av større aksjonar. Dette er nok eit døme på det gode samarbeidet SBV har med HSD. Tidleg i 2013 sluttførte brannsjefane i Askøy, Fjell og Sund og Øygarden, ein felles brann og redningsteknisk risiko og sårbarhetsanalyse. Ein hovudkonklusjon var ei tilråding om å gjennomføre eit forprosjekt der ein skulle vurdere om ei felles brann og redningsteneste for dei fire kommunane kunne vere ei framtidsretta løysing. Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Formannskapet i Øygarden, vedtok alle å sette i verk eit slikt forprosjekt. Forprosjektet starta i mars Politisk handsaming er venta i løpet av 1. halvår Nærværsprosent var i 2013 på 96,2 %. Dette er betre enn for 2012 der den var på 90,9 %. Det er gjennomført ein måling av arbeidsmiljø via vår Temperaturmålar. Sjølv om det alltid er rom for forbetringar, viser målingane at arbeidsmiljøet ved Sotra Brannvern IKS er godt. Det er gjennomført årleg internrevisjon av internkontrollsystemet og påfølgjande leiinga sin gjennomgang. Etter internrevisjonen blir det utarbeidd plan for endringsbehov. 15

16 BRANNSJEFEN SIN KOMMENTAR Rekneskapen for 2013 viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,69. Ein stor del av dette skuldast føring av mindreforbruk frå 2012, samt bruk av fond. Netto driftsresultat er på kr ,88. Resultatet er bra, særleg med tanke på dei signal vi fekk om store pensjonskostnadar hausten Både inntekter og utgifter er høgare enn budsjettert. Vakanse i ei stilling er også med på å gje eit bra resultat. Dei ordinære driftskontoane berer likevel preg av stram styring og til dels at vi haldt igjen på både oppgradering av bilar og etablering av tenester, samt komplettering av utstyr. Tidleg i 2013 sluttførte brannsjefane i Askøy, Fjell og Sund og Øygarden, ein felles brann og redningsteknisk risiko og sårbarhetsanalyse. Ein hovudkonklusjon var ei tilråding om å gjennomføre eit forprosjekt der ein skulle vurdere om ei felles brann og redningsteneste for dei fire kommunane kunne vere ei framtidsretta løysing. Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Formannskapet i Øygarden, vedtok alle å gjennomføre eit slikt forprosjekt. Forprosjektet starta i mars 2013 med representantar frå både leiing og tillitsvalde i alle tre brannverna i ei arbeidsgruppe. I tillegg knytta arbeidsgruppa til seg brannsjefen i Midt- Hedmarken brann & redning IKS, Nils-Erik Haagenrud, som prosesskonsulent. Ei styringsgruppe har vore samansett av representantar frå Sotra Brannstyre, Utval for Teknikk og Miljø (Askøy) og Komité for Teknikk (Øygarden). Det vart oppretta tre faggrupper som skulle gjere meir faglege utgreiingar. Til slutt skal arbeidsgruppa vurdere innspel, konkludere og gjeve tilråding til styringsgruppa. Rapporten blir lagt fram for styringsgruppa i februar Gruppa vurderer også tilrådingar og konklusjonar i andre utgreiingar knytt til framtidig organisering av brann og redningstenesta. I desember vart det lagt fram ein rapport (Brannstudien), som vurderte brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk på nasjonalt plan. Rapporten har i særleg grad konsentrert seg om vurderingar knytt til nye modellar for organisering av tenesta. Rapporten rår til større einingar, men brann og redningstenesta skal framleis vere eit kommunalt ansvar. Sotra Brannstyre har gjeve ein uttale til rapporten der dei rår frå ein fylkesmodell. Brannsjefen sluttar seg til styret si vurdering. Samstundes må ein sjå på om det finst betre måtar å organisere brann og redningstenesta, og eg er samd med dei tilrådingar som ein annan rapport legg til grunn for samarbeid. Dette er rapporten frå NTNU Samfunnsforskning AS, som er utarbeidd på oppdrag frå KS. Rapporten opererer ikkje med konkrete grenser for storleik på brann og redningsregionar, men oppmodar til større einingar. Brannsjefen meiner at tilnærminga i denne rapporten samsvarar mykje med korleis VHBR-prosjektet er initiert og bygd opp. Etter nokre år med planlegging og tilpassing, starta endeleg arbeide med arealendringane ved Ågotnes brannstasjon opp i oktober Det blir både utviding med nye lokalitetar, og endring i områder i eksisterande bygningsmasse. Sivilforsvaret, som også held til i brannstasjonen, får tilført om lag 60 m 2 i hall 5, og vil då disponere både hall 5 og 6. Vi byggjer til ein rein småbilhall på oversida av brannstasjonen. Her kjem det også på plass eit nytt treningsrom, rom for kontroll og fylling av skumapparat, og eit mindre lagerrom. Det store undervisningsrommet blir flytta til austsida av bygget, med enkel tilkomst. I tillegg blir det fleire stadar i bygget oppgraderingar, m.a. med ny skallsikring, utskifting av mange nye innvendige dørar, og nytt taktekke over administrasjonsfløyen. Dette er endringar vi har venta på i fleire år, og eg håpar dette vil gjere arbeidstilhøve meir funksjonelle for våre tilsette. Ein takk til Sambygg AS for stor interesse for å få løysingar på plass. Endringane skal vere ferdige i løpet av april Det er elles godt å kunne oppsummere året 2013 som eit år der personell ikkje har blitt skada i vår teneste. Eg vil takke alle tilsette og styret for godt samarbeid i Bjørn Olav Paulsen, Ågotnes, 12. mars

17 OM SELSKAPET Sotra Brannvern IKS er eigd av Fjell kommune med 78,48 % og Sund kommune med 21,52 %. Ei selskapsavtale regulerer samarbeidet mellom kommunane. Selskapet skal ivareta eigarkommunane sine plikter etter brann og eksplosjonsvernloven og relaterte forskrifter. Primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, feiing og tilsyn. Det er tre interkommunale organ i selskapet; representantskapet, styret og dagleg leiar. Brannsjefen er dagleg leiar. Kommunestyra har delegert til styret det mynde som etter lova med forskrifter er lagt til kommunen. Styret har igjen delegert mynde til brannsjefen. Delegering av mynde gjeld ikkje viktige saker der lova krev vedtak i kommunestyret sjølv. Plikter og arbeidsoppgåver for Sotra Brannvern IKS: Gjennomføre informasjons og motivasjonstiltak i kommunane, for å redusere talet på brannar og andre akutte ulukker Gjennomføre brannførebyggjande tilsyn, ulukkesførebyggande oppgåver, og feiing og tilsyn med fyringsanlegg Gjennomføre nærare definerte oppgåver i krise og krigssituasjonar Vere kommunane sin innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulukker t.d. trafikkulukker Vere kommunane sin første innsatsstyrke ved akutt forureining og inngå i aksjonsleiinga Ta del i utforminga av eigarkommunane sine planar og arbeid med krise og beredskap Kommunane kan også leggje andre arbeidsoppgåver til selskapet, så sant desse ikkje svekkjer gjennomføringa av oppgåvene nemnt ovanfor. Selskapet har det administrative ansvaret for personell knytt til Kystverket sitt oljeverndepot i Fjell kommune. Depotet ligg på Coast Center Base på Ågotnes. Kjøp av tenester i 2013 Sund kommune, rekneskapstenester. Fjell kommune IT-tenester Deloitte AS er revisor for selskapet Bedriftshelseteneste ved HMS-gruppen Bergen kommune, sløkkjeavtale for deler av austre region Forhandlingsutval Forhandlingsutvalet ved Sotra Brannvern IKS skal m.a. halde seg orientert om lønsutviklinga i kommunal sektor, og gjennomføre lokale lønstingingar innanfor dei rammer brannstyret har gjeve. Utvalet blir leia av styreleiaren og var slik samansett i 2013: styreleiar Nils Kåre Skoge, styremedlem Else Marie Johnsen Aase og brannsjef Bjørn Olav Paulsen. Tilsettingsutval Sotra Brannstyre har oppretta tilsettingsutval i tråd med selskapsavtalen. Utvalet har mynde til å tilsette og seie opp personell med unntak av brannsjefen. Utvalet hadde i 2013 desse medlemene: styreleiar Nils Kåre Skoge brannsjef Bjørn Olav Paulsen tillitsvald Terje Hagen Mjelva Arbeidsmiljøutval Utvalet har seks personar, tre frå arbeidsgjevar og tre frå arbeidstakarsida: Nils Anders Mæland (leiar) Therese Berntsen (jan-mars), Einar Magerøy (maidesember), Leif Ole Reithaug frå arbeidsgjevar, og Petter Andreas Rørvik, Ingvald Strømme jr. og verneombod Torbjørn Borgen for dei tilsette. I tillegg er det personleg vara for alle faste medlem. Sotra Brannstyre vedtok å endre talet på personar i utvalet til 2 +2 fom AKAN-kontakt SBV avgjorde i 2012 å ikkje ha fast AKAN-kontakt, men vil ved behov nytte seg at HMS-gruppen, som er selskapet sin leverandør av bedriftshelsetenester. Verneombod Torbjørn Borgen var verneombod ved Sotra Brannvern IKS i

18 Organisering Sotra Brannvern IKS (SBV) er organisert med ei administrasjonsavdeling, ei beredskapsavdeling og ei brannførebyggjande avdeling. Ved beredskapsavdelinga er det ein stabsfunksjon for materialforvaltning. Kystverket sitt oljeverndepot er også underlagt beredskapsavdelinga. Ved førebyggande avdeling er det ein seksjon for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som blir leia av feiarmeister. Seksjon for hms-tilsyn og opplæring blir leia av ein branningeniør. Administrasjonsavdelinga har stabsfunksjon for personal-, kontor- og hmsoppgåver. Leiargruppa i selskapet består av: brannsjef, avdelingsleiar beredskap, avdelingsleiar førebyggjande og personal og hmsleiar. Stillingar ved SBV Administrasjonavdeling brannsjef personal- og hmsleiar Sum 2 stillingar. Beredskapsavdeling avdelingsleiar, varabrannsjef brannmeister 8 utrykkingsleiar 24 brannformann/brannkonstabel tilsynsmann for oljeverndepotet leiar for oljeverndepotstyrken nestleiar for oljeverndepotstyrken 8 x mannskap ved oljeverndepotstyrken Sum 45 stillingar Brannførebyggjande avdeling avdelingsleiar, overingeniør seksjonsleiar, branningeniør brannmeister seksjonsleiar, feiarmeister feiarformann 2 feiarsvein 1 feiarlæring Sum 8 stillingar, inkludert lærling Samla for heile selskapet er det 55 stillingar. (Inkludert læreplass (ar) i feiarfaget) 18

19 REPRESENTANTSKAP Representantskapet er det øvste organet i Sotra Brannvern IKS og har m.a. følgjande oppgåver: velje medlem til brannstyret og revisor behandle budsjett, økonomiplan, årsmelding og rekneskap. Representantskapet 2013 leiar Eli Årdal Berland vara Odd Bjarne Skogestad medlem Ove Bernt Trellevik/Kari-Anne Landro /(okt) vara Jørgen Kausland Representantskapet har behandla følgjande saker: Innkalling til møte 01/ Saksliste for møte 01/ Møtebok for møte 04/ Rekneskap for Årsmelding for Godtgjersle for medlem i Sotra Brannstyre Innkalling til møte 03/ Saksliste for møte 03/ Møtebok for møte 02/2013 (elektronisk møte) Driftsbudsjett for Økonomiplan for Val av styre for SOTRA BRANNSTYRE Sotra Brannstyre er vald av representantskapet. Oppgåver for styret går fram av selskapsavtalen, men vi nemner kort nokre punkt: utarbeide årsmelding og rekneskap som blir lagt fram for representantskapet gje innstilling i saker der representantskapet er avgjerdsinstans gje innstilling i saker der kommunestyra er avgjerdsinstans fastsetje løns og arbeidstilhøve for alt personell og skjøtte arbeidsgjevaransvaret ved å tilsetje og seie oppgjennom eige tilsetjingsutval, og vedta instruksar Ei liste over sakene som styret har behandla er å finne på side 20 i årsmeldinga. Sotra Brannstyre 2013 styreleiar Nils kåre Skoge vara Per Rune Eikeseth nestleiar Bjørn Rathem vara Trude Farstad medlem Svein Petter Bergh vara Jan Arne Karlsen medlem Else Marie Johnsen Aase vara Jan Kåre Mathiassen medlem Nina Glesnes vara May Elin Limevåg medlem Leif Ole Reithaug (for dei tilsette) vara Roger Ekren I tillegg var Terje Hagen Mjelva fast observatør for dei tilsette. Vara for ham var Eivind Sangolt. 19

20 SAKER BEHANDLA AV SOTRA BRANNSTYRE I Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Brann og redningsavtale -vurdering Nye berredskapsløysingar Investeringar i Reglementer og retningsliner- oppretting og endring Felles ROS Askøy, Fjell, Sund og Øygarden - vidare arbeid Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Rekneskap 2012 for Sotra Brannvern IKS Årsmelding Brann og redningsavtale Innkalling og sakslist for møte Godkjenning av møtebok for møte Arealendring ved Ågotnes brannstasjon Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Status hovudplan Revidert driftsbudsjett for Driftsbudsjett behandling Prisregulativ for SBV- justering Brann og redningsavtale Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Driftsbudsjett behandling Økonomiplan for perioden Endring i samansetting av arbeidsmiljøutvalet Felles brannteknisk risiko og sårbarheitsanalyse Innkalling og saksliste for møte Godkjenning av møtebok for møte Økonomistatus per Status hovudplan for Opplæringsplan for Plan for arbeidsmiljøarbeidet i BrannROS- tiltaksvurderingar Reservekorps (SBVR) Hovudplan for Møteplan for

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2012

år smelding & rekne sk ap 2012 år smelding & rekne sk ap 2012 innhald året 2012 3 4 7 20 26 28 31 34 36 44 90 93 95 97 Året 2012 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2012 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Klepp - verd å ta vare på

Klepp - verd å ta vare på Klepp - verd å ta vare på Årsrapport og rekneskap 2011 KLEPP KOMMUNE Politisk organisering 2011 2015 Kommunestyre 31 medlemmer Kontrollutval 5 medlemmer Styret for Klepp Energi AS 5 medlemmer + 2 valde

Detaljer