Det undrande språket: arbeidsoppgåver og bakgrunnsstoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det undrande språket: arbeidsoppgåver og bakgrunnsstoff"

Transkript

1 Det undrande språket: arbeidsoppgåver og bakgrunnsstoff Nynorsk kultursentrum Ørsta 2009

2 Til lærarane I 2005 var det hundre år sidan unionen mellom Sverige og Noreg blei oppløyst. Dette vart markert over heile landet med slagordet Ei eiga stemme. Frå 1905 utvikla Noreg si eiga røyst overfor andre land, men blei også eit samfunn med ein språkdelt kultur. Det var ingen ferdig nasjon som stod fram for verda i 1905, men ein nasjon der ein mellom anna var usamde om kva språk som skulle kallast norsk. Slike diskusjonar om språk har vore det vanlege i verda: Det typiske er éin nasjon, fleire skriftspråk. Også Noreg blei eit land med fleire røyster. Med fleire kulturtradisjonar. Noreg er eit land med fleire sentrum. I eit samfunn med kulturelt mangfald trengst også språkleg toleranse. Dette er utgangspunktet for Det undrande språket, eit formidlingstilbod knytt til tema som språk, språkleg toleranse og identitet. Nynorsk kultursentrum har tidlegare vore på turné fleire gonger med dette tilbodet. Prosjektet er eitt av tilboda innanfor Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Som språkleg gjest har vi fått rapparen Runar Gudnason frå Side Brok. I dette lærarheftet vil de finne artiklar de kan ha nytte av i etterkant av besøket, elevoppgåver, rapptekstar og kopi av utstillingsplansjane. Vi håpar at elevane gjennom dette vil tenkje gjennom kva språket - både det munnlege og det skriftlege - har å seie for oss alle. Ivar Aasen-tunet, november 2008 Kjersti Markegård Bae Formidlingsleiar Nynorsk kultursentrum

3 Kven er vi? Nynorsk kultursentrum er ei stifting som 21 fylke, kommunar, utdanningsinstitusjonar, kulturinstitusjonar og organisasjonar står bak. Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta, og gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei Nynorske Festspela i juni, ei årleg feiring av den nynorske kulturen. Les meir på Det undrande språket er eit formidlingstilbod for ungdomsskulen. Her får de eit nært møte med rapparen Runar Gudnason frå Side Brok - eller ein annan språkleg kjendis. I samtale med elevane (og innimellom rappeinnslag frå Runar) diskuterer vi rare og flotte dialektord, språkendringar, knoting, språk og makt og språkleg vane. Kva betyr språket, både det munnlege og skriftlege språket når vi flyttar? Korleis kan vi bruke språk og dialekt - til dømes i rapping eller anna populærkultur? Tilbodet omfattar ei flott utstilling om ungdom og språk, der m.a. kong Harald og ungdomsskuleelevar frå ulike delar av landet kjem til orde. Programmet blir bygd opp rundt temautstillinga, og tanken er å skrive språkleg toleranse og identitet inn på timeplanen. Vi vil de skal undre dykk over rikdomen i språket, og bli trygge på og stolte av dykkar eige språk: Språket kan brukast til alt! Oppgåver til etterarbeid Vi har med oss noko bakgrunnsinformasjon og oppgåver til etterarbeid. Vi reknar ikkje med at alle har tid til å gjennomføre oppgåvene, men håpar likevel stoffet kan vere til nytte. Det de ikkje rekk no i haust kan kanskje takast igjen seinare. Dersom de vel å gjennomføre oppgåvene, kan de sende dei til oss, slik at vi kan publisere resultata på nettstaden Kjersti Markegård Bae Nynorsk kultursentrum Indrehovdevegen Hovdebygda Telefon:

4 Oppgåve 1 Lag ein rappetekst om språk og språkbruk. Stikkord kan vere: Kven er du? Kvar bur du? Korleis snakkar du? Forstår alle kva du seier? Kva er bra med måten du snakkar på? Brukar du engelske ord innimellom? Når og kvifor? Lurt å tenkje på: Teksten skal vere på nynorsk Du kan bruke ein av Side Brok sine låtar som utgangspunkt. Nokre av tekstane deira får du utlevert. Teksten kan du sende inn til oss på e-post. Du må legge ved ei forklaring på ord du trur ikkje alle forstår.

5 Oppgåve 2 Finn det beste ordet I dialekten din finst det mange gode, artige, tøffe og rare ord. Du skal leite etter det ordet du meiner det aller beste. Kanskje er det eit gamalt ord som nesten ingen hugsar lenger, eller kanskje er det eitt av dei mest vanlege orda i dialekten din i dag? Det er fint om det er eit ord som ikkje er så vanleg i andre dialektar i landet. Ordet kan gjerne seie heilt tydeleg at dei som brukar dette dei er heilt klart frå Stordalen, Hellesylt, Ålesund osv. Slik kan du gjere det: 1) Du kan bruke SMS, og sende ut ei tekstmelding til alle du kjenner. I denne meldinga kan du oppmode alle saman om å sende deg det ordet dei likar best. Sidan SMS-bruk mellom anna inneber ein kostnad for deg som elev, må skulen og lærarane avgjere om elevane kan få bruke mobiltelefon. Dette må du dermed avklare med læraren før du set i gang. 2) Du kan også sende ut ei oppmoding på e-post til dei du kjenner. 3) Du kan lage eit ark som du deler ut til folk du trur har gode ord på lager. På dette arket må du forklare kva du ute etter, og be om at mottakarane fyller ut arket. 4) Du kan intervjue folk, og skrive ned dei orda dei kjem på. Hugs å få forklaring på orda. 5) Når du har fått inn ei stor nok mengd ord (du må sjølv avgjere kor mange du meiner er nok), må du sortere dei, skrive ned kva dei betyr. 6) Etter sorteringa lagar du ei liste over det du vurderer som dei ti beste orda. Denne lista sender du ut på nytt, gjerne til dei same folka som først fekk spørsmål om å sende inn ord. Denne gongen ber du dei stemme over det ordet dei likar best. 7) Når avstemminga er ferdig, kan du sende inn den endelege lista til oss. Du må forklare kvifor du trur det eine ordet vann, kva ordet betyr og kva ordklasse det er. Lurt å hugse på: Det er lurt å ha ein svarfrist. Det er også lurt å be om ei forklaring på ordet. Du bør prøve å få inn ord frå ulike aldersgrupper.

6 Oppgåve 3 Bli formgjevar Mange har eit negativt syn på nynorsken. For å gjere noko positivt knytt til marknadsføring av nynorsken, vil vi at du skal lage eit nynorsk firmanamn eller eit nynorsk merke. Merket skal ta utgangspunkt i eit nynorsk ord, og dette ordet skal selje ein kleskolleksjon. Når du har funne fram til merkenamnet skal du: Formgje, det vil seie teikne, ei t-skjorte med dette merket. Teikninga bør vere på eit A3-ark, og det er fint om du brukar fargar. Om du har tid og lyst, kan du også teikne sko, solbriller, veske e.l. med det same merket. Lurt å tenkje på: Kva slags ord som kan passe. Bør det vere kort eller langt? Bør det vere eit ord som betyr noko spesielt? Korleis bør det klinge? Kven som er målgruppa for t-skjorta. Er det ungdom, barn, vaksne eller alle? Korleis merket bør sjå ut for å selje bra. Kva likar den målgruppa du har vald? Kva for fargar og materialar bør t-skjorta lagast i? Teikninga sendast inn til oss, og det er fint om arket ikkje bli bretta. Skriv fullt namn, skule, klasse og adresse på baksida. På baksida (eller på eit eige ark som du legg ved) må du forklare korleis du har tenkt når dei har laga merket. Festspel-t-skjorte 2008

7 Oppgåve 4 Lag ei SMS-ordbok SMS-språket er eitt av språka ungdomsskuleelevar brukar oftast. Dette språket endrar seg heile tida, det er forskjellig frå stad til stad i landet, og det er gjerne ganske personleg. Mange brukar innslag av dialekt (noko dei til dømes ikkje gjer i Sverige), slang, engelsk eller svensk i tekstmeldingane sine, og kanskje finst det kodar og nyskapte ord som berre nokre få kan forstå? Våren 2003 laga Ørsta 9D ved Ørsta ungdomsskule si eiga SMS-ordbok i samarbeid med Nynorsk kultursentrum. Dei samla inn alle SMS-orda på sin skule, lagra desse på ein database og fjerna ord som høyrer til i det vanlege skriftspråket deira (i Ørsta er dette nynorsk). Etterpå vart orda sorterte alfabetisk, og elevane fann ut kva ordklasse dei enkelte orda høyrer til. Resultatet vart ei ordliste med over 400 ord og uttrykk. Nokre av orda hadde engelsk opphav, medan andre var dialektord eller ord med lokale referansar. Eitt av måla med prosjektet var å vise korleis ungdom snakkar med kvarandre no for tida, og ingen ord vart derfor sensurerte. Ordboka vart trykt og seld til inntekt for utanlandstur i 10. klasse, og ho ligg også ute på nettstaden under Ivar Aasen-tunet/skule og barnehage/10d Ørsta ungdomsskule. Den nøyaktige adressa er: Kan de lage ei liknande ordbok frå andre stader? Vi i Nynorsk kultursentrum er svært interesserte i å sjå skilnader mellom SMS-språket i Ørsta og andre stader. Oppgåva bør gjennomførast som eit klasseprosjekt, og lærarane dykkar har fått ein kopi av innhaldet i Ørsta-SMS-ordboka. Dersom de vel å gjennomføre dette prosjektet, kan vi kanskje få trykt ordboka. Ta gjerne kontakt med oss dersom de har spørsmål rundt dette.

8 si eiga rås av sjef & thorstein hyl III han e'kje akkurat wack, han e'kje akkurat real / han e verken mobb deep elle ståle stil / for han he stil og ei stemme så fenga / han e en artige skrue me motsatte gjenga / han e eineståande, han ste aleine / han gjenge aleine, terrenggåande / alltit storfrådande, våken elle sovande / for lengst fyllt tretti, men e fremdeles like lovande / han ser sej ront og suge te sej / inntrykk verte uttrykk åsso bjynde han å te sej / og vifta med hendene som en ekte rapstar / og ser han en mic så e han alltit max klar /med et raskt svar på et spørsmål ingen stilde / et ord frå han e vert tusen bilde / han e nede med evig poesi / en hedning så meina at orde e livets kilde refr.: han e'kje så lette å sette i bås han gjenge heilt si eia rås ( / thorstein hyl he si eia rås) det e ikkje et rykte, det e fakta fantastisk / han e den beste rappare nord for antarktis / han e sarkastisk og he go karisma / han henge med bøgdisa og hardcore anarkista / veit sjelden kar han e, men alltit kar ej he nå / sje nå, alle vil henge med nå / alle kjeksene vil ha nå, men det få så fe nå / dei verte sure og spør "ka det e med nå?" / ej sei "thorstein hyyyl," du kjenne reste / han he vår sej sjøl sida han ikkje gjikk te preste / en iq på tusen megahertz / han e en verdensborgar med bygdeschmertz / hass hovedverk e din haudeverk / han trenge scratch, rap og kraftwerk / ikkje akkurat real, ikkje akkurat wack /en galning med stil som kåre willoch på crack refr. gi mej et skarpt slag på ei tabla tromme / ej banna på at det rabla for somme / når sjef r sitte i lotusstilling / han sitte i toga og dyrka yoga / bor i kollektiv med fri sex og fri bar / og økonarko frå max havelaar / han gjenge berre ront og smile / sjifta te kjole og røyke vasspipe / det sorkla i epletobakk / i takt med at det knaka i hjernebark / han e'kje akkurat den så fe hjerteinfarkt / han helde haude kalt og takta intakt / fakta e han e en feite mc / han e'kje døve han e def og det e fakta f / fer på fylla og festa, meditera og messa / [nam-myoho-renge-kyo] / sitte sjelden stille, men e aldri serli stressa refr.: han e'kje så lette å sette i bås han gjenge heilt si eia rås ( / sjef r he si eia rås) fyr opp i en go nag champa / i lysskjere frå indiske lampa / sjå sjef r trippa og trampa / han e alltit berrføtta når han dansa / men han e ikkje en backpacker / han e helder ikkje en typisk rappar / han lika ikkje å gå på bar / han he sjegg og brille og e aleinefar / han bestemme sjøl når jorda skal snorre / han helde vatn og he alt på det torre / det sildra frå den innste kilda / han e glade i alle slags sirkla / det e mykje stropl, han e glade i snop / men mest ta alt e han en god filantrop / sprelsk som en salto, aalvarli som aalto / en rike mann med minus på saldo refr.: dei e'kje så lette å sette i bås side brok he si eia rås

9 inn av thorstein hyl III & sjef r ute på pinadgreitt så me gjer det me gjer / he aldri hatt bruk for ei signingsferd du kan kje kødde med dei tekstane her / me e veldig vanli som i ekstraordinær når sjef r bjeffa som en dobbermann / i bergen med reve og dupermann me bøsta rim både titt og ofte / ord te hjerne og flow te hofte stjele som ravna, men kan aldri bite / me ste på krava og ligge på beate vinne heile heate, me treng ikkje en pitstop / me e vitti, men bra, the datarock of hiphop rap riddar av dei runde borda / kan du merke dei sterke, runde orda nåken lika døttå, nåken lika mora / nåke lika fare, og dei e våra brora odd g e hjule, ej e en dynamo / dynamisk duo som lars og manu en gangster soprano / men du kan kalle mej il capitano bård laga beats, ej skrive rim / dynamisk duo som erik bye og rakim milevis frå en real mc? / einaste rappar i norge med mikstativ sommetide gromme, sommetide fromme / prøva å drepe beate og battle trommene finne opp hip-hop på kvar ei låt / om det e rock elle funk elle hardcore dancehall laga pop så pene som johnny depp / eller nåke artsy shit som archie shepp ej lika mej best oppe på ei scene / lika å spele og få orda til å leve spela på alt det fine og det fele / og på understrenga som ei hardingfele det e kje bling-bling, det e børsta stål / det norske svar på et retorisk spørsmål ej skrive livet mitt og gjer det sånn her / he sett meir drit enn nå stevie wonder fekta med penna og skrive rim med sverd / thorstein hyl e kje akkurat lærd du veit ej e best, så du kan kje ta mej / en college dropout frå vest som kanye så rist med raua, din likkje drit / og la plata gå rundt og rundt som på repeat musikk du kan føle, lyrikk du kan høyre på / du kan og må forstå kar me kjøme frå

10 forstå kar me kjøme frå, del I: blått vatn og grønt gras av sjef r fagre fjell, flotte farga / der e visse ting så aldri blir forandra bygda, ho e der endå, ho stende endå / sjøl om minne fordra at ho falma kjøme aldri heimigjen, men lengta tebake / for bilde glinsa bedre i gamle dage det var trygt og godt når alle kjende alle / det va der du vart grepen i fallet ditte e en kjærleik så aldri rusta / ditte handla om den dufta du huska alt du fe i livet e lufta du pusta / og heime e ho reine refr.: bygda, me lengta tebake, men me kjøme aldri heimigjen bygda, bada-bada bap bap bap ba bygda, me lengta tebake, men me kjøme aldri heimigjen la-la-la fram då frendar, drit i alle trenda / pendele fer att og fram som en pendlar mens me va på kafé i gamle fille / uten høghalsa genser og firkanta brille det va nesten som tida sto stille / for ut te vatne for å bade og grille grade og snilde, fulle ta fjas / monge myte, men ikkje mykje mas, der lilla lyng, blått vatn og grønt gras / sjøl då det va grått va det stas, der molto bene moltebær / ei mormor i marmor med mjuke hende refr. det kjøme brått som ei utrøne / og varma godt som ei hårføne me snakka sant som ei god skrøne / mens platå snurra ront som ei sorphøne

11 forstå kar me kjøme frå, del II: brune saus og kvite lesta av sjef r einaste av format det va småligheit / dobbelmoral, hat og grådigheit og god alkohol va vanskli å få tak i / så nokre drakk after shave og ødela maje og mens den lange arma fanga dei så langa / så brende dei sjøl med hi handa sleipe slanga, og viss du krangla / så laga du vanska og det va du så vart klandra og slått i haude med folda hende / for sele e dei so trur og ikkje tenke sele e dei så helde live sitt i lenke / og nekta sej alt det gode dei ikkje trenge asketisk, patetisk, pietistisk / nesten heilt surrealistisk med frykt for herren, respekt for dei eldre / helde midnattsmesse klokka nitten tredve alt til si tid, og aldri på måfå / bygge fem karnappa og teke pant i ståvå forstå kar me kjøme frå, sunnmørsk logikk / det e fjell, gud og nynorsk møbelfabrikk refr.: forstå kar me kjøme frå om du e frå møre, syd eller nord / om du he sjela i fatle og bor med ne mor om du e styrmann på land med nye hyre / så e det bygdedyre så teke over styre han går på to og fire, han ste og flire / klappa på en og tre og ødelegge beate flokkdyr som fisk i en stime / falkeblikk med saudestire enfoldige, onde, naiv / og det kan bære både nag og kniv og ska på død og liv formynde og forpeste / fordømme tidsfordriv og lovprise slit he kje, fe kje, må kje nåke / du fe kje til nåke når sjela ho e låke og jante gjer at du sle kje til på nåke / og verte en trykk-kokar uten hål i låke refr. harde hud va veldig vikti / når alle kjende alle, gardinene va gjønåsikti såg det i glasa, mykje lys og mykje varme / en såg det i fjesa, mykje styr og mykje harme massiv migrene og kalde kvalme / ta undertrykte rykte om en sjøl og alle andre et fargerikt fellesskap! ubudne gjesta / alt frå brune saus til kvite lesta og mens den lange arma fanga dei så langa / så brende dei sjøl med hi handa

12 1, 2, 3 fyre av thorstein hyl III 1 te det 2 og 3, ej fyre / opp i pipa, køyre opp på sida / tebakelent stil i baksete / føle mej så høge så ne anne grete / prøys, stein som ei røys / baar hænge ut gjønå glase, snakka berre tøys/ stoppa for raudt lys, bil i frigir / thorstein hyl i baksete med fristil / me teke laust og køyre mil ette mil / som melodi grand prix [vrooom] / me køyre bil med barskap, et liv med latskap / å kruse med krus kontroll, ha! det e ei smal sak / det e'kje ei smaks sak om du lika side brok / he du side brok? / ej he ei side taske, halvfulle flaske / in vino veritas, det e'kje en floskel / klisjée e at veje e måle / for me veit'kje kar me skal men me veit at me når det / nypussa tenne, nypussa grill / me veit'kje ka me vil, men me fe det til refr.: 1, 2, 3, me fyre / side brok, ja me teke på oss brye / thorstein hyl, ej drive køyre-forbi-skryting / baar sitte på og sjef r styre me sette ned farta, rulla ned glase / og skreme folk med obskøne frase / ej skjenne og skryte, røle og lyge / ej e'kje kjende for å vær spesielt blyge / ej skyte rim [bucka bucka] / tungå beint i monne, mens auene flakka / folk dei flagga når me kjøme forbi / fordi... yo, dei tåre ikkje anna / me kjøyre seint, men me kjøyre hart / børna på hjørna, e det rart / me styre natta med harde hand / me styre heile bygda som en handelsstand / hårre steikje det mann, der e inga tvil/ me kjøyre en god bil, en god stil / det e ingen så syte, ingen så elga / me kjøyre heile helga på feite felga / me glide frå side te side / sjef r smile og skatebaar glise / inga kvide, ingen sure mine / for me e alltid blide når me e ute og svide (refr.) frå vik te volda, volda te vik / å glide heile helga e et jevla slit / men nåken må nå gjer det / alle kan lære det / alt en trenge e en bil og bensinpenge / og ei femme... eller fem / og en sjåfør så aldri skal heimgjen / me trenge å bevege oss, aldri stå stille / ront og ront som ei vinylrille / me he bilstereo med gode bass / og på baksete e der alltid plass / te ekstra kjekse, ekstra heimeguta / fleire passasjera enn hurtigruta / fyll på, me trenge litt trengsel / for snart e det fem nye daga med lengsel (refr.)

13 Arbadak arba av thorstein hyl III abra kadabra, fata morgana / ej køyre ront i vik og kasta med granata / frå baksete i en ford granada / det e [eksplosjon] og [stønn] som porno for pyromana / det e'kje nåke kødd ej bada i vulkana / pissa eld... drite lava / ej kan alt om dei indre organa / nyre, lever, milt og pros-ta-ta / side brok, me e ordakrobata / meir peiling på bokstava enn typografa / ej flyte fort som katamarana / frå hovdebygda te copacabana / du veit ej e best - uansett skala / når ej vandra gjønå rom og tid i sandala / det betyr nix og nada, men det e longt frå svada / det e en konstant konsonant krig med mej på vokala refr.: arbadak arba ej antasta teknokrata, sjenera byråkrata / thorstein hyl, en persona non grata / så henge ut med partisana / kåte kvinne og sjitne sjarletana / me lika å sjenkje oss og henge utfør altana / sneversynte folk med stort panorama / teke ting så dei kjøme... mañana / mens ej ste på scenå og spytta som en lama / elle berre rava, ste og kava / du glana på en jazzist så e jaga / og klamra sej fast i en bukett med tulipana / aleine i et hjørne og venta på nirvana / folk ropa mama, men burde skrige rama / (rama!) så fucking spør når ej svara / det betyr nix og nada, men det e longt frå svada / det e en konstant konsonant krig med mej på vokala refr. abra kadabra, sahara / ej gjenge ront i sande og leita ette sama / gjenge nord på og henge ut på basara / handla banana, alcantara / sarkofaga...

14 din likkje drit av thorstein hyl III ej drive dank dank kvar dag i vekå / når helga kjøme så veit du ka så ste på går rundt i vik, alle auene på stilka / det e fans og groupies, alle berre dilta ej e ei stjerne, det e aldri fred å få / små ungar så vil battle, du veit kor det må gå ej sei det te dei, det e kje vits å prøve / slutt opp å mas, du må dra dej heim og øve ej går forbi bi, ej he kje tid tid / treng ikkje å stresse, det e helg og ej he fri fri men kom hit viss du vil lære å styrte sprit / elle ring te nå skatebård viss du trenge et beat refr.: din likkje drit! / kom hit! / drit! ut og reke, krabbe heimatt / frå fredag te søndag for det e kje nok med éi natt når alle kvigene skal gå rett i fellå / dei veit at ej he ørsta stål i ondebrellå ej møtte ei fin ei, det va her siste helg / ho va frodige og gode, ej va grade som en elg ho ropte thorstein hyl! ta mej på brøda! / ej tok ne på ordet, opp i skoje bak løda ho skalv som en kalv og sa kan du vere med mej heimigjen? / ej sa då me skulle gå kom en grusomme fyr / nervøse fakte, sveittetokte, aue som et dyr store pupilla som om han poppa pilla / elendi hockeysveis, han ligna på en chinchilla han brølte ka du ska hen med damå mi!? / argh! ej hata idiota med naså follt ta speed refr. verte so fulle ej burde gå med bleie / kjøme te mej sjøl i et ustabilt sideleie ej verte aldri leide, ej lika fylla / ej greve grøftene te tryne e fullt ta bylla som dinne daje der va fest fram på dale / ej fikk ei mystisk flaske men dei sa det va kje farli en haug med bøgdisa så berre ropte drikk! drikk! / te hjernå mi sa klikk! klikk! det va då ej gikk frå sans og forsamlingshus i en rus / på nittiseks prosent blanda opp med rusbrus bjynde straks å skjenne på to ej ikkje kjenne / og røle om kor jevli mykje brennevin ej brenne men det va lensmanne og sognepreste / ej forsette feste i drukkenskapsarreste refr.

15 kassegitar av thorstein hyl III sitte her med rompa bar / sitte og føle mej passe bisarr / og e'kje du nede må du passe dej, far / ej spela ( ) på en kassegitar / så godt det e dømt te å verte en nye slager / rima mine e feite, sjøl e ej mager / og fager som ei kveldssol smile / fager som ei brunstige kvige / det e rock n roll og rap når ej rauta / respekte min e store som en tjue tonns bauta / jauda, stile min e feite som gauda / å henge med mej e som én longe laurdag / kvar dag, kvar time / ej trenge å spele, ej trenge å rime / fe nåken te å le, fe nåken te å grine / på naså, ej gir no fan i ka ho sa elle han-sa / ej fe mack ta ringnes så ej teke mej ei femme / og stemme gitare / ej tende sigare / laga røykringa i fjese ditt / kvar gong ej åpna kjefte så e det en hit / alle og en kvar kjenne namne mitt refr.: det e thorstein hyl, på alle sine lepe som en lypsyl / sjå mej i ei side brok ta acryl høyr mej på vinyl / ej kan'kje halde kjeft, ej e et kreativt krapyl ej trenge kun 2 strenga / en mikrofon og ei rytme so fenga / me gjenge rett te topps og tjena voldsomt med penga / yo, enten det elle så helde ei berre senga / og menga mej med modne modella / hald kjeftesmella og ta med undebrella / ej gir no fan i om det stinka ta makrella / ej e en spelar så rocka alle hallane / med barrégrep på b-b-b-ballane / drit e det nye bra, det berre la-la / altfor monge falske gitara / som speidarguta med leirbåle / ej e en spiderman så e leide ta gnåle / så ej teke mej en ølar / gjenge ut på gatå med en sjikkeli ghetto slepebrølar / gjenge ront å leika politi elle røvar / og jøyme å leite, heilt aleine / må finne mej sjøl som en songar-songskrivar / stort ego og en knallharde rivar refr. ej e en typisk moderne, teknisk krabat / ej he både tastafon og biapparat / ej he telex, så fuck telefax / og fuck dvd, ej ser beat street på betamax / som om ej samla på glansbilde og servietta / vegetarmat, mentolsigaretta / nei, ej trenge store, feite kåteletta / kolestrol te venane e tetta / det gjenge rett i fletta og kjeksene steppa / når ej spela gitar på et breitt spekter / og spela kostbar uten plekter refr.: thorstein hyl, på alle sine lepe som en lypsyl / sjå nå i ei side brok ta acryl høyr nå på vinyl / han vil'kje halde kjeft, han e et kreativt krapyl

16 kjeltring av thorstein hyl III ej fe det te å sjå lett ut / rista rim ut av erme, sånn her, rett ut! he så mykje stil, kasta rim for svin / ja men du rappe nå berre om drit og sprit ja, du da? du trur du e / grusomt djupe som roots manuva backpackar, ryggsekkrappar / og i fjor va du bitchslappar? fullstendi elendi / vende kappa ette vinde for å vere trendy ej fylle ikkje trenda, ej sette dei / og lete dei fylle ette mej oooooh, du e sjikkeli dyrisk en saud / en schöne mann som aud flowet ditt e over stokk og staur / så du kan pisse off som en migemaur intet nytt, berre gamle tricks / du fe null poeng, nix nada, det e det du he / tekst uten innhold, musikk uten sjel rap e et spel, og du veit ken så leda / du veit det e beit for gode idéa gode norske mca, det ingenting å le ta / men ej kan ikkje la vere vini, vidi, vici / dissa rima dine, dei e kje mykje vits i og du sei du he stil, men ken sin? / du e kje kjeltring, du e tensing her e litt for monge liksomgangstera / som små unga med for store ransela som hamstera, sinte, men søte / laga pipelyda når dei brøle

17 sirkla av sjef r ej bjynde alltit der ringe aldri slutta / kasta mej inn i svinge med begge hendene opp i lufta så kast kofta, våkn opp og kjenn lukta / det går kje an å sitte i ring i en sofa men å ligge å slikke sol som ei solsikke / og ikkje merke at klokka slutta å tikke å ligge og dikte, skyte uten å sikte / ej he en turban med atten appelsine mine lineære laste må late live / for ken kan skrelle en løk uten å grine? og ken kan disse mi moder jords familie / livmødre, blodsbrødre og alle dei hine koffor kan kje alle berre vere venna liksom pippi / med totem og tipi, der ho cirkeline sitte midt i me e longt frå allfarvei og longt frå krigssti / mens jorda berre snorra rundt og rundt som en frisbi refr.: kast hendene opp, det går rundt og rundt for fram og tebake e aldri like longt som rundt og rundt, det går rundt og rundt kast hendene opp og du e like longt det e kje så nøye, du skal høyre, ikkje røyve / når me kjøme tilbake med ei nye bandsløyfe det e loop, ikkje sample frå våra soltempel / jepp, me går i ring med et godt eksempel eksempelvis he me tonnsvis med intligent liv / og syklusa vis-a-vis ei ka som helst årstid en snack elle et måltid, cd elle / me rulla rillene raskt fram når det gjelde å reparere et blødande hjerte / for live kan gjer låkt som menstruasjonssmerte me he ei trong te å holde jula i gong / med rytmisk kjærleik, rap og god song tjuefire, sju, tre, seks, fem / me helde det ekte med kyss, klapp, klem midt i mjelkevej og midt i ei istid / mens jorda berre snorra rundt og rundt og rundt og rundt refr. homo e mono, hetero e stereo / min sound e surround på en heimelaga demo panseksuell, ej kan elske med et fjell / ej kan elske med natta te ej går mej på en smell som naturlåve som ej aldri kan forklare / men alltits kan erfare som ei go, deili utestove å ligge ute og sove når måne kika ned / og klappe skyene mens daje går på kne

18 sjarmør av sirkel sag kjeltring! ej brukte å ringe på og stikk av / he holt det ekte sida ej va ei lita stikk sag i dag e det mitt fag å kjøyre i fylla / gå med pistol og drive hor og du skulda mafioso med hål på håsene / det kosta cash viss du vil dryle dråsene frå åmdale, du kjenne straffa / ej festa dej te vegge og kasta højgaffla og viss ej høyre nåke som helst gnål / så ska ej rive dej et nytt rævhol bor i et fjøs, arbeida i et fjøs / ej lukta fjøs, ja, du he rett te å vær nervøs når ej går frå bar te bar, ej går frå gar te gar / ej går frå far te far og sej få sjå døttå di ej den nye kjekke støttekontakta di / få sjå ne no elle so brenne ej ned lødå di bru: fyll, hor, store pistol det umuli å flykte, ej veit kar du bor fele fyr, spela trekkspel mens ej spyr ej e en avlstyr, ka du byr? refr.: me går i gjeng og me skyte med tsjeng tjena peng og basse den går deng deng ka du sei? ka du sei? koffor e du så fele? ej sei fuck dej, krede! sjarmør! ej drikke en palle med øl / ej e tredobbel mester i fyllerøl byde jentene heimgjen på kukost og vin / ej e ikkje feminist, men ej fe fitte i stim ho va so grade, ho va nesten på gråte / ej måtte ta ne på den franske måte på danske båte, ej veit ka so må te / friske folk sei ej e ganske råte att og fram, ut og inn / te ho fe muskelsvinn i ringmuskle sin mens me høyre på køntri og vestern / ej e kje homo som skatebård og sjef r forste kje ka dokke kava med / side brok e kje nåke å gå ta gara med ej he sjitne støvla, heimestrikka genser / sirkel sag, ej e en sjikkeli gangster bru/refr.

19 ut av sjef r skatebård! han he side brok sjef r! han he side brok odd g! han he side brok thorstein hyl! han he side brok tore b! han he side brok syllreve! han he side brok tunk rettep! han he side brok rizla! han he side brok dupermann! han he side brok moneypenny! ho he side brok hank! han he side brok hans petter! han he side brok turid! ho he side brok ole johnny! han he side brok ped r! han he side brok snilje! ho he side brok malkyl! han he side brok sirkel sag! han he side brok aparte! ho he side brok audun perkomat! han he side brok audun e! han he side brok dr. essing! han he side brok lars stiquo! han he side brok manu tiern rap maradonna! han he side brok dj leca! han he side brok fusa! han he side brok

20 Ordliste Er det ord eller uttrykk i tekstane du ikkje forstår, så kan du få hjelp her. Det er meininga at denne lista heile tida skal verte lenger og betre, så send ein e-post viss det er ord eller uttrykk du savnar - eller viss du har spørsmål, forslag og kommentarar. Alida stadnamn gammal boplass i Ørsta Bondalseidet stadnamn skipsportsenter i Ørsta brelle (sjå undebrelle) femme subs. femliters plastdunk med heimelaga alkoholhaldig drikke H.I.L. Hovdebygda idrottslag Hovde stadnamn Hovdebygda hårre (el. ~ heite det, el. ~ steikje det) interj. generelt kraftuttrykk kjekse subs. ei særs tiltrekkande jente eller kvinne lappegro subs. frosk marabakkje subs. bratt botnskråning langs stranda reita verb drikke, feste (også brukt som substantiv for fylla ) Reset stadnamn skipsportsenter i Volda rivar subs. erigert penis røle verb skryte, gjerne med eit avslappa forhold til sanninga rås subs. sti slepebrølar subs. bærbar kassettspelar, ghettoblaster sorphøne subs. snurrebass (altså eit leiketøy) svele subs. ei løfse som ikkje er heilt vafle tyte verb snakke (for) mykje eller irriterande, skravle undebrelle (el. berre brelle) subs. underbukser Vik stadnamn Ørstavik, Ørsta sentrum

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 04 fredag 05.03.2004 Gratis Kulturen lyser i Ørsta Det er i Volda at pæra har gått Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen SKYLDER 4, 4 MILLIONER: Over

Detaljer

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør?

En dag som frisør. Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? NA Næravisa En dag som frisør Næravisa tilbrakte en dag sammen med Lidvard Hjelle på Palé Frisører i Volda. Hvordan er det egentlig å være frisør? MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 10 fredag 15.

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I VOLDA SVØMMEDYKTIGE VSI

OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I VOLDA SVØMMEDYKTIGE VSI OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I VOLDA SVØMMEDYKTIGE VSI STiV: MER ENN BARE VAFLER TO VÅTE NETTER ANIMATED VOLDA NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT 2 LEDER SPEILBILDE AV

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok DEL A, SIDE 1 Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi de

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

emil Tidsskrift utgitt av Energi & miljø-studenter ved NTNU Nr.11 våren 2003 Vårens første hestehov Bi æ å komme i avisa nu, eller?

emil Tidsskrift utgitt av Energi & miljø-studenter ved NTNU Nr.11 våren 2003 Vårens første hestehov Bi æ å komme i avisa nu, eller? emil Tidsskrift utgitt av Energi & miljø-studenter ved NTNU Nr.11 våren 2003 Vårens første hestehov Religionscupen! Ny kulturspalte Avisa (nesten) til topps! Fyldige intervjuer Om gud og terninger Stort

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e juni/juli 2009 6 / 7 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e leir er topp:) gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat dem gi dem gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma ema

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Medlemsblad for Nysgjerrigper, 2 2003. 10. årgang

Medlemsblad for Nysgjerrigper, 2 2003. 10. årgang Medlemsblad for Nysgjerrigper, 2 2003. 10. årgang Avsender: Norges forskningsråd Returadresse: Nysgjerrigper Norges forskningsråd Postuttak St. Hanshaugen 0131 Oslo Med kompass på havets bunn Foreldrene

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN

Til sjøs. Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN NA Næravisa Til sjøs Næravisa mønstra på bokbåten Epos for en dag. Der blei det både høgtlesing og mykje god mat. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 22. september 2006. Øvingsavis for AMF,

Detaljer