Hva krever Gud av oss?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva krever Gud av oss?"

Transkript

1 Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2013 Hva krever Gud av oss? Se Mika 6,6-8 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd Oversatt til norsk av Anfinn Andreas Kolberg

2 Kommisjonen for Tro og Ordning Kirkenes Verdensråd P.O. Box 2100 CH Geneva 2 Switzerland Det pavelige råd for fremme av kristen enhet VA Cité du Vatican Bønneuken 2013 Side 2

3 Innhold Til dere som organiserer Bønneuken for kristen enhet 4 Bibelteksten (bokmål og nynorsk) 5 Presentasjon av tema for året Om forberedelsen av materialet for Bønneuken Om gudstjenesten (bokmål) 11 Ordning for økumenisk gudstjeneste (bokmål) 13 Om gudstenesta (nynorsk) 19 Ordning for økumenisk gudsteneste (nynorsk) 21 Bibelstudium for de åtte dagene 27 Om kristendommen i India og kirkenes kår 37 Tema for Bønneuken Nøkkelbegivenheter i Bønneukens historie 45 Bibeltekstene som er brukt, er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 Bønneuken 2013 Side 3

4 Til dere som organiserer Bønneuken for kristen enhet. Arbeid for enhet gjennom hele året Bønneuken for kristen enhet har etter tradisjonen blitt holdt januar på den nordlige halvkule. Disse dagene ble foreslått av Paul Wattson i 1908 fordi de ligger i tiden mellom festene for apostlene Peter og Paulus. Dermed får de en symbolsk betydning. Men på den sørlige halvkule er januar feriemåned, og kirkene der finner derfor andre tider til Bønneuken, for eksempel omkring pinse slik det ble foreslått av Tro og kirkeordningsbevegelsen i Pinse er jo også en symbolmettet tid for kristen enhet. Arbeidet for kristen enhet er imidlertid ikke avgrenset til en uke hvert år. Vi oppfordrer dere derfor til ikke bare å være fleksible med hensyn til dato, men også til å se det materialet vi presenterer her som en utfordring til å markere det fellesskapet kirkene alt er kommet fram til, og til å be sammen for full enhet etter Kristi vilje gjennom hele året. Tilpassing av teksten Dette materialet legger vi fram i full forståelse for at dere, når det er mulig, kan tilpasse det til bruk på lokalt nivå. Da må det i tilfelle tas hensyn både til lokale tradisjoner for gudstjeneste og liturgisk praksis og til hele den sosiale og kulturelle sammenhengen dere står i. Normalt bør en slik lokal tilpassing skje i en økumenisk ramme. Noen steder finnes det alt økumeniske strukturer som naturlig tar ansvar for å legge materialet til rette. Andre steder håper vi at behovet for tilpassing kan skape grobunn for å lage slike strukturer. Bruk av materialet for Bønneuken " Kirker og forsamlinger som sammen markerer Bønneuken gjennom en enkelt felles gudstjeneste, kan bruke Ordningen for økumenisk gudstjeneste i materialet. " Kirker og forsamlinger kan gjerne innarbeide materialet fra Bønneuken i sine egne gudstjenester. Bønner fra den økumeniske gudstjenesten, fra "de åtte dagene" eller fra utvalget av tilleggsressurser kan brukes slik det passer i egne sammenhenger. " Forsamlinger som markerer Bønneuken med gudstjenester hver dag gjennom hele uken, kan bruke materialet fra "de åtte dagene" til disse gudstjenestene. " De som vil lage et bibelstudium over temaet for Bønneuken, kan bruke bibeltekstene og kommentarene fra "de åtte dagene" som utgangspunkt. Samtalene kan naturlig munne ut i bønn. " De som ønsker å be alene, kan finne hjelp i materialet til å konkretisere bønnen. Det kan gi trygghet å be sammen med kristne fra hele verden om at enheten i Kristi kirke må bli synlig. Bønneuken 2013 Side 4

5 Bibeltekst Mika 6,6-8 Bokmål: Hva skal jeg komme fram for Herren med når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Nynorsk Kva skal eg koma fram for Herren med når eg bøyer meg for Gud i det høge? Skal eg koma til han med brennoffer, med årsgamle kalvar? Bryr Herren seg om tusenvis av vêrar, titusenvis av oljebekker? Skal eg ofra min førstefødde for mitt brot, mi livsfrukt for mi sjels synd? Han har kunngjort for deg, menneske, kva godt er. Og kva krev Herren av deg? Berre at du gjer rett, viser trufast kjærleik og vandrar audmjukt med din Gud. Bønneuken 2013 Side 5

6 PRESENTASJON AV TEMAET FOR BØNNEUKEN 2013 Hva krever Gud av oss? (Se Mika 6,6-8) Som en markering av 100-årsjubileet for Den kristne studentbevegelsen i India (Student Christian Movement of India, SCMI), ble medlemmene bedt om å lage materialet til Bønneuken for kristen enhet i jubileumsåret De fikk med seg Forbundet for katolske universiteter i India (All India Catholic University Federation, AICUF) og Det nasjonale kirkerådet i India (National Council of Churches in India, NCCI). Mens de i forberedelsesprosessen arbeidet med betydningen av Bønneuken for kristen enhet, ble det klart for dem at enhet mellom kristne ikke kan løsrives fra det urettferdige kastesystemet i India. I lys av uretten de kasteløse dalitene opplever både i samfunnet og i kirken, så de det som viktig å løfte fram det de fattigste av de fattige bidrar med til å skape enhet. Dalitene er de menneskene i det indiske samfunnet som rammes av de aller verste konsekvensene av kastesystemet, for de faller utenfor. Kastesystemet er en hardhendt form for sosial lagdeling som bygger på holdninger til rituell renhet og urenhet. I dette systemet blir kastene holdt for å være høyere eller lavere. Dalitene blir regnet som de aller mest urene og forurensende, og de plasseres derfor utenfor kastesystemet. Tidligere ble de til og med kalt de urørlige. På grunn av kastesystemet er dalitene skjøvet ut på sidelinjen i samfunnet. De er underrepresentert i politikken og utnyttet økonomisk, og kulturelt blir de undertrykt. Omkring 80 % av indiske kristne har bakgrunn som daliter. Til tross for en kraftig fremgang i det 20. århundre, er kirkene i India fremdeles delt langs de gamle læremessige skillelinjene som de har arvet fra Europa og andre steder. Skillelinjene innenfor de indiske kirkene og mellom dem blir dessuten forsterket av kastesystemet. På samme måte som med apartheid, rasisme og nasjonalisme skaper kastevesenet store utfordringer for de kristne i India, og de får derfor et problem med det moralske og kirkelige vitnesbyrd de er kalt til å avlegge som Kristi kropp i verden. Fordi kastevesenet er en sak som setter skille mellom kirker, blir det et akutt læremessig problem. Dette er bakgrunnen for at Bønneuken i år utfordrer oss til å arbeide med den kjente teksten fra Mika 6,6-8 og da særlig med spørsmålet om hva Gud krever av oss. Dalitenes erfaring skal tjene som smeltedigel for den teologiske refleksjonen omkring temaet. Mika var en av de tolv små profetene i det Gamle testamentet. Han virket som profet i Juda omtrent i årene før Kristus. Han kom fra Moresjet sørvest for Jerusalem og profeterte mens Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda (Mik1,1). Han levde i samme politiske, økonomiske, moralske og religiøse situasjon som sin samtidige, profeten Jesaja. Sammen med Jesaja forutsa han ødeleggelsen av Samaria og Assyrerkongens invasjon i Judariket i 701 f.kr. Sorgen, da han gråt over folkets fortvilte situasjon, angir tonen i Mika-boken. I vrede legger han ansvaret på lederne (2,1-5) og prestene fordi de hadde forrådt folket sitt. Mikabokens litterære sjanger er profeti. Det sentrale budskapet hos Mika er å forkynne dom. Boken kan deles i tre hovedavsnitt og består av en reise som starter med generell domsforkynnelse (kap. 1- Bønneuken 2013 Side 6

7 3), fortsetter med å forkynne frelse (kap. 4-5) og slutter med domsord og feiring av frelsen (kap. 6-7). I den første delen setter Mika fram en krass kritikk av dem som har politisk og religiøs makt i samfunnet. Han beskylder dem for å misbruke sin makt og stjele fra de fattige: Dere river huden av folk og kjøttet av beina deres. (3,2) Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser, prestene underviser for betaling, profetene spår for penger (3,11). I Den andre delen av boken oppfordrer Mika folket til pilegrimsferd: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. (4,2) Guds dom blir så avslørt i den tredje delen, men domsbudskapet blir fulgt av et kall til å vente med håp om frelse i tro på Gud som tar bort skyld og tilgir synd (7,18). Håpet blir knyttet til Messias, for han skal være fred. (5,4). Han skal komme fra Betlehem (5,1) og bringe frelse til jordens ender. (5,3). Til sist ber Mika alle jordens folkeslag om å være med på denne pilegrimsvandringen for å ta del i den rettferd og fred som deres frelse består i. Mikas sterke oppfordring til rettferd og fred er samlet i avsnittet fra 6,1 til 7,7. Det er fra dette avsnittet temaet for årets Bønneuke er hentet. Mika setter rettferd og fred inn i historien om forholdet mellom Gud og mennesker, men hevder at denne historien gjør det helt nødvendig å ha en klar og sterk etisk ramme. Likesom de andre profetene som virket i tiden for Israels kongedømme, minner Mika folket om at Gud reddet dem ut fra trelldommen i Egypt og opprettet en pakt med dem for at de skulle leve i et samfunn bygget på menneskeverd, likhet og rettferdighet. Derfor kan aldri en sann tro på Gud skilles fra personlig helliggjørelse og arbeid for sosial rettferdighet. Mye heller enn tilbedelse, ofringer og brennoffer (6,6-7) vil Gud at frelsen fra slavekår og daglige ydmykelse skal føre til at vi gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med vår Gud. (6,8) På mange måter kan situasjonen for Guds folk på Mikas tid sammenlignes med livskårene for dalitene i India. Dalitene opplever undertrykkelse og urett fra dem som nekter dem rettigheter og menneskeverd. Som uttrykk for grådigheten hos dem som utbytter de fattige, bruker Mika bildet av mennesker som eter kjøttet av folket mitt, huden flår de av dem, og beina deres knuser de. (3,3) Når Mika hevder at ritualer og ofringer har mistet sin kraft fordi de ikke er knyttet sammen med omsorg for rettferdighet, så mener han at Gud forventer en religion og ritualer der rettferd finnes som en kjerne i handlingene. Budskapet hans er profetisk inn i en sammenheng der diskriminering av daliter blir rettferdiggjort med basis i religion og forestillinger om rituell renhet og urenhet. Troen finner - eller mister - sin mening i forhold til rettferdighet. Slik dalitene i dag opplever sin situasjon, gjør Mikas understrekning av troens moralske dimensjon at vi må spørre oss selv hva Gud egentlig krever av oss. Er det ofringer - eller at vi skal vandre med Gud i rettferd og fred? Den veien vi er kalt til å gå som Jesu disipler, innebærer rettferd, barmhjertighet og ydmykhet. Bildet av en vandring er valgt til å binde sammen de 8 dagene i bønneuken. En vandring er en aktiv og bevisst handling som skjer over tid. Slik blir vandringen et meningsfullt bilde på den dynamikken som karakteriserer det kristenlivet. Dessuten er temaet for den tiende hovedforsamlingen i Kirkenes verdensråd som holdes i Busan i Korea i 2013: Livets Gud, led oss til rettferd og fred. I det temaet aner vi bildet av den treenige Gud som følger sitt folk og vandrer inn i menneskenes historie der han innbyr alle folkeslag til fellesskap. Undertemaene for bønneukens 8 dager handler om forskjellige måter å vandre på. De hjelper oss til å se ulike dimensjoner ved en ekte kristen pilegrimsvandring, for på rettferds sti er livet å finne. (Ordsp 12,28) Bønneuken 2013 Side 7

8 1. dag: Vandre i samtale. Vi tenker på hvor viktig samtale og dialog er for å komme over de grensene som skiller oss. Evnen til å lytte og snakke sammen er like viktig i økumenisk arbeid som i kampen for å sette mennesker fri rundt omkring i verden. Når samtalen bli ekte, kan vi også lære Kristus bedre å kjenne. 2. dag: Vandre i Kristi sårede kropp. Når vi begynner å se sammenhengen mellom den korsfestede Kristus og mennesker som er blitt degradert slik som dalitene, så må vi som kristne komme sammen og i solidaritet trene på selv å bli delaktig med dem. Særlig vil forholdet mellom nattverdens lovprisning og rettferdighet bli tydelig. Som kristne møter vi et kall til å finne ut hvordan vi på rent praktisk vis kan speile nattverdens lovprisning der vi bor i verden. 3. dag: Vandre mot frihet. Denne dagen skal vi sammen med dalitene få være med og glede oss over hvordan undertrykte menneskegrupper protesterer og kjemper mot alt som binder mennesker fast i trelldom. Som kristne med ansvar for å fremme enhet og fellesskap skal vi lære at det er helt avgjørende for et fullverdig liv i Åndens frihet å avskaffe alt slikt som skiller folkegrupper fra hverandre. 4. dag: Vandre som jordens barn. Samtidig med at vi erkjenner hvor avhengige vi er av hverandre og av den jorden vi lever på, blir vi samen bevisste på den plassen vi har i Guds skaperverk. Ved å meditere over kallet til å ta vare på vårt livsmiljø og dele jordens ressurser rett og rettferdig, blir vi utfordret til å leve som aktive vitner om Guds velsignelse i et jubelår. 5. dag: Vandre som Jesu venner. I dag skal vi fordype oss i hvordan bibelfortellinger om vennskap og kjærlighet blir bilder på Guds kjærlighet til alle mennesker. Det får store konsekvenser for hvordan vi ser på hverandre i det kristne fellesskapet når vi skjønner at vi er Guds elskede venner. Utskilling og utestenging av grupper i menigheten står i dypeste kontrast til det faktum at i menigheten er vi alle uten forskjell Jesu kjære venner. 6. dag: Vandre på tvers av grenser. Å vandre med Gud betyr å vandre på tvers av barrierer som skiller og ødelegger Guds barn. Bibellesningene på denne dagen ser på hvordan menneskelagede murer kan brytes ned. Høydepunktet er Paulusordet om at Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 7. dag: Vandre i solidaritet. Å vandre ydmykt med Gud betyr å vandre i solidaritet med alle som kjemper for rettferd og fred. Å vandre i solidaritet har ikke bare konsekvenser for den enkelte troende, men for hele kristenheten og den tjenesten vi har i verden. Kirken er kalt og utrustet til å ta del i all lidelse ved å forsvare og ta vare på de fattige, de nødlidende og de utstøtte. Dette hører med i vår bønn for kristen enhet denne uken. 8. dag: Vandre i lovsang og takk. Bibeltekstene i dag snakker om å feire. Ikke på den måten vi feirer at noe er lykkelig fullført, men feire og holde fest som et tegn på håp til Gud og Guds rettferdighet. På samme måte er feiringen av Bønneuken for kristen enhet uttrykk for vårt håp om at vi vil nå fram til enhet og fullt fellesskap når Gud vil og slik Gud vil. Bønneuken 2013 Side 8

9 Det Gud krever av oss i dag er at vi med barmhjertighet og ydmykhet skal vandre på rettferds sti. Det er en pilegrimsvandring som går langs Gudsrikets smale vei, og ikke langs verdensrikenes hovedveier. Vandringen på rettferds sti fører med seg trengsler og kamp, og vi risikerer å bli satt utenfor når vi protesterer mot makter og åndskrefter (Ef 6,12). Det skjer når de som snakker høyt om rettferdighet, blir behandlet som bråkmakere som forstyrrer freden. I slike sammenhenger er det viktig å holde fast ved at fred og enhet bare kan bli ekte hvis den bygger på rettferdighet. Ved at Bønneuken for kristen enhet retter oppmerksomheten mot dalitsamfunnene i India, blir vår pilegrimsvandring billedlig talt en vandring akkompagnert av dalitenes trommer. Dalitene blir i mange indiske landsbyer brukt som profesjonelle, rituelle trommeslagere. Med trommene sine påkaller de ikke bare det guddommelige, men de skaper også trygghet for et samfunn i forandring ved å avverge det onde. I vår tid er dalitenes trommer mer og mer blitt et uttrykk for deres egen kultur og egenart. Når vi derfor snakker om en pilegrimsvandring akkompagnert av dalitenes trommer, skal vi se for oss en disippelvandring der vi stadig blir minnet om hvordan Gud trofast kommer og er nær hos dem som aller mest er satt utenfor. Vandringen blir også en påminnelse om et gudsforhold preget av dalitenes ukuelige styrke i møte med ondskap og deres bidrag til trivsel i storsamfunnet. Og vi får et glimt av hvordan kristentroen bekrefter dalitenes kultur og identitet slik at en der ganske uventet kan oppleve Kristi nærvær (Matt 25,40). Derfor kan vår pilegrimsvandring til dalitenes trommer både lede fram mot en ekte solidaritet og til former for kristen enhet som er fri for urettferdig forskjellsbehandling og utestengning. Enkelte dalitsamfunn i India blir assosiert med folk som syr sandaler. Det er en levevei for mange av dem, men det blir også et bilde på hvordan de syr sammen et meningsfullt liv med sitt ukuelige håp i en nedverdigende og umenneskelig situasjon. Gjennom det daglige bibelarbeidet i bønneukens 8 dager håper vi derfor av bevisstheten om dalitenes overlevelse i kampen for tilværelsen kan bli våre sandaler som vi t ar på oss for å vandre på rettferds sti og gjøre det Gud krever av oss i våre egne sammenhenger. Alt som minner om kastebaserte fordommer i forholdet mellom kristne, står i strid med ekte menneskelig solidaritet, er en trussel mot sann åndelighet og er en alvorlig hindring for Kirkens tjeneste med å forkynne evangeliet, sa avdøde pave Johannes Paul II. 1 Måtte da vår Gud, rettferdighetens, enhetens og fredens Gud, sette oss i stand til å vise ekte solidaritet og gi oss styrke til å gjøre det Gud krever av oss Pavens tale til biskopene i Madras-Mylapore, Madurai og Pondicherry-Cuddalore, 17. november Bønneuken 2013 Side 9

10 Om materialet til Bønneuken for kristen enhet 2013 Førsteutkastet til dette årets Bønneuke for kristen enhet ble lagt fram av Den kristne studentbevegelsen i India (Student Christian Movement of India, SCMI) i samarbeid med Forbundet av katolske universiteter i India (All India Catholic University Federation, AICUF) og Det nasjonale kirkerådet i India (National Council of Churches in India, NCCI). Vi vil gjerne takke alle dem som har bidratt og særlig: Hans Eminese Metropolitt Dr Geevarhese Mar Cooilos, Leder av SCMI (Malankara jakobitisk syrisk ortodokse kirke) Fr Beradine, Forbundet av katolske universiteter i India, AICUF (Den katolske kirke) Dr Aruna Gnanadason, Senior Friend SCMI (Syd-Indiske kirke) Dr Peniel Rufus Rajkumar, Forente Teologiske college (Syd-Indiske kirke) Br Vineeth Koshy, Det nasjonale kirkerådet i India NCCI (Malankara ortodokse syriske kirke) Fr Anita Hepsibah, SCMI (Syd-indiske kirke) Fr Chrisida Nithyakalyani, SCMI (Tamilske evangelisk lutherske kirke) Rev. Raj Bharath Patta, SCMI (Andhra evangelisk lutherske kirke) Tekstene som ble laget av denne gruppen ble bearbeidet og ferdigstilt av medlemmer i den internasjonale komiteen som er opprettet av Kommisjonen for tro og ordning, Kirkenes Verdensråd og Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. Den internasjonale komiteen kom samme med medlemmer av Den kristne studentbevegelsen i India og deres medarbeidere i Bangalore, India i september 2011, og de ønsker å takke SCMI for hjertelig mottakelse og godt møte. Bønneuken 2013 Side 10

11 Økumenisk gudstjeneste BOKMÅL Innledning til bønnegudstjenesten Hva krever Gud av oss? (se Mika 6,6-8) Bønnegudstjenesten er i år preget av den ungdommelige kristne studentbevegelsen i India (SCMI). Den tar særskilt hensyn til dalitenes erfaringer og gir oss anledning til å bli kjent deres spiritualitet. Spesielle elementer i gudstjenesten kommer fra de indiske dalitene. Det gjelder bruken av trommer og bhajan, som er en lokal måte å synge på for å bekjenne troen på Gud. Et tredje spesielt element er hvordan de vitner om sin tro. Dette illustrerer dalitenes spiritualitet når de kjemper for rettferdighet, trofast kjærlighet og en verdig vandring med Gud (se Mika 6,8). Gudstjenesten slutter med et tegn på deling som er vanlig i dalitkulturen. Her handler det om å dele spirende frø eller små planter med hverandre, noe som skal symbolisere håpet om forandring. Gjennom bønneuken skal kristne over hele verden gjennom det økumeniske fellesskapet utforske hva det er å være rettferdig, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Gud. I bildet av en vandring går dette temaet gjennom alle de åtte dagene. For dalitsamfunnene er vandringen mot frihet uløselig knyttet til bevegelsen mot enhet. På denne måten blir vår vandring mot frihet denne uken sammen med dalitene og alle som lengter etter rettferdighet, en naturlig del av bønnen for kristen enhet. De kristne i India burde avvise inndelingen av mennesker i kaster, akkurat slik kristne over hele verden ikke skulle godta skillene mellom dem: Er Kristus delt? (1 Kor 1,13). På denne bakgrunn samles vi til gudstjeneste for å be for den enhet som Kristus ønsker i kirken. Og vi er kalt til å bryte ned murer som setter skille mellom oss. Gudstjenesteordningen Gudstjenesten består av seks deler: I) samling, II) lovprisning og takk, III) syndsbekjennelse og nådeord, IV) ordets liturgi med vitnesbyrd om tro, V) bønn og forbønn, V) velsignelse og utsendelse. I. Gudstjenesten begynner med trommeslagning som preludium. Dette symboliserer så vel feiring av livet som motstanden mot undertrykkelse av dalitsamfunnene i India. Det er også en påminnelse om alle samfunn i verden som kjemper for rettferdighet og frihet. Dere finner eksempel på dalittromming på eller ved å søke på Dalit drums på internett. Der en ikke har trommer tilgjengelig, kan det brukes andre passende virkemidler eller andre instrumenter som gir uttrykk for den samme tanken. Teksten til inngangsordet er hentet fra den verdenskjente indiske forfatteren og Nobelprisvinneren Rabindranath Tagore. Samlingsdelen slutter med en Bhajan, en sunget bønn som blir ledet av en leder og gjentatt av forsamlingen på teluguspråket. Eksempler på Bhajansanger finnes på Internett. Bønneuken 2013 Side 11

12 II) Lovprisning og takk BOKMÅL III) Syndsbekjennelse og nådeord. Som et tegn på løftet om forlatelse kan forsamlingen gå omkring og gi hverandre en fredshilsen mens det blir spilt musikk. IV) Ordets liturgi begynner med lesning av teksten for bønneuken, Mika 6,6-8. Etterpå følger et vitnesbyrd om tro fra en kvinne som heter Sarah og kommer fra dalitsamfunnet. Hendelsen fant sted i 2008 i Khandamal i staten Orissa midt i India. I en hel måned brøt det ut voldelige angrep fra ytterliggående hinduer mot kristne, de flesteav dem daliter. Kristne gudstjenestesteder og hjem ble ødelagt. Orissa er et av de fattigste områdene i India og blir til vanlig forbundet med de mest diskriminerte delene av samfunnet. Resultatet av volden var 59 døde, 115 kirker ble ødelagt, hjem ble rasert og hjemløse kristne søkte tiflukt i skogene og senere i flyktningleirer som ble satt opp av den indiske regjeringen. Omkring % av de kristne i India er omvendte daliter. I likhet med Sarah i fortellingen var det ikke sånn at de fleste dalitene ble lokket til å bli kristne som det noen ganger blir påstått. Men store mengder daliter ble omvendt da de kom til misjonsstasjonene for å finne tilflukt fra det undertrykkende kastesystemet. De ba om en frihet de trodde de kunne få under den legende kraften fra Gud som setter mennesker fri. Her kan det også komme lignende vitnesbyrd om tro fra deres egen virkelighet. Menigheten blir så bedt om å meditere over disse vitnesbyrdene om tro mens vi fortsetter å lytte til Guds ord. V) Bønn og forbønn VI) Velsignelse og utsendelse. En spesiell skikk hos dalitene er at de deler mat med hverandre. Derfor foreslår vi at dere holder et felles måltid ved avslutningen av bønnegudstjenesten. Bønneuken 2013 Side 12

13 BOKMÅL Bønneuken for kristen enhet Økumenisk Gudstjeneste Hva krever Gud av oss? (Se Mika 6,6-11) L: Leder T: Tekstleser A: Alle I. Samling 1. Preludium (med lyden av dalit-trommer eller annen passende musikk) Lederen ønsker forsamlingen vel møtt. 2. Samling til gudstjeneste L: Jesus sa: Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. La oss være stille og takke for at den treenige Gud er midt iblant oss. Stillhet 3. Ord til inngang T: Der sinnet er uten redsel og hodet holdes høyt der kunnskap er fri der verden ikke er slått i knas av trange, hjemlige murer der ordene kommer fra dypet av sannhet der armer strekker seg mot det fullkomne uten å bli trette der tankestrømmen ikke har mistet veien så den renner ut i tørr sand og døde skikker der sinnet blir ledet fram av deg så tanker og tiltak vokser A: La landet mitt våkne i en himmel av frihet Rabindranath Tagore Bønneuken 2013 Side 13

14 BOKMÅL 4. Bhajan - En bønnesang Forsamlingen sitter eller kneler. (Her kan også brukes en annen passende salme eller sang). Saranam (4) Divya jyotiye, saranam Shanthi dathane, saranam Karuna murthiye, saranam Saranam, saranam Betyr: Du er vår tilflukt Guddoms lys, du er vår tilflukt Fredens kilde, du er vår tilflukt Barmhjertige Herre, du er vår tilflukt II. Lovprisning og takk (Lederen ber forsamlingen holde hverandre I hendene så de danner en kjede av enhet og solidaritet mens de sier fram bønnene). L: Vi priser deg, gode Gud, som har skapt oss til mangfold og ulikhet. Vi takker deg for den gaven vi har fått i kulturer og språk, i ulike trosuttrykk, skikker, tradisjoner og folkeslag. Vi takker deg for de mange kirketradisjonene som har gitt våre samfunn styrke og kraft, til og med der de er en liten minoritet. Lær oss å glede oss over mangfoldet i egenart og tradisjon blant oss så vi i takknemlighet bygger vennskap og samhold som kan føre oss til større enhet. A: Se, hvor godt og vakkert det er når søsken bor sammen i fellesskap! L: Vi priser deg, Herre Jesus Kristus, for at du gjennom din død og oppstandelse forsoner oss med Gud og med hverandre, og for at du lærer oss at alle mennesker har en verdi og skal møtes med respekt og verdighet. Vi takker deg for at du kommer inn i livet vårt hver eneste dag og kaller oss til å stå solidarisk sammen med dem som får sitt menneskeverd brutt ned av politiske, sosiale og økonomiske strukturer. Lær oss å holde håpet levende om at vi i deg kan seire over alt som er vondt i verden. A: Se, hvor godt og vakkert det er når søsken bor sammen i fellesskap! L: Vi priser deg, du hellige Ånd for den gaven vi har fått i arv som folk og kirker. Du har gjort oss avhengig av hverandre i solidaritet. Lær oss å sette pris på båndene mellom oss. Vi ber deg at du fortsatt vil være med oss på veien mot fullt synlig fellesskap. Hjelp oss å stå sammen med alle folk og bevegelser som kjemper for livet. A: Se, hvor godt og vakkert det er når søsken bor sammen i fellesskap! III. Syndsbekjennelse og nådeord L: Vi vet at i Kristus er vi allerede ett. Likevel har vi som skrøpelige mennesker ikke alltid vært gode til å vitne om vår enhet. La oss nå bekjenne at vi har syndet gjennom uenighet og splid, og la oss be om legedom. Bønneuken 2013 Side 14

15 Stillhet BOKMÅL A: Ydmykt kommer vi fram for dine føtter, kjære Gud, når vi husker at vi er syndere og når vi tenker på uenigheten som vi har medansvar for. VI bekjenner at vi ikke har forkastet murene mellom mennesker som vi har fått i arv: kastevesen, klasser, etnisitet, makt og alle andre slike ting som setter skille mellom kristne. Vi ber deg, tilgi at vi ofte har brukt vår historie og kirkenes fortid til å diskriminere hverandre og skade enheten som Kristus har kalt oss til. Tilgi oss uenigheten og hjelp oss å fortsette med å arbeide for enhet. Vi ber i din Sønns Jesu herlige navn. Amen. Påkallelse A: Kom nå, Herre Jesus, vær midt iblant oss og leg oss og vår uenighet. Led oss på rettferds sti der livet er å finne. Nådesord Kom nå, Herre Jesus, vær midt iblant oss og lær oss å lytte til ropene fra dem som er skjøvet utenfor. Kom nå, Herre Jesus, vær midt iblant oss og gi oss kraft til å arbeide sammen med alle dem som kjemper for frihet og for å lege din istykkerrevne kropp. Amen. L: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 1,9) IV. Ordets liturgi Første lesning: Mika 6,6-8 Et vitnesbyrd om tro Da de kom for å finne Sarah Digal, var hun ikke der. Sammen med fem barn og svigermoren sin hadde hun flyktet til sikkerhet i jungelen noen kilometer unna. Så satte de fyr på alt hun hadde latt bli igjen, et innrammet bilde av Jesus, en bibel på Oriya-språket, kjøkkenredskaper, noen klær, matter og sengetøy. Da Sarah etter hvert så at det var trygt, listet hun seg tilbake. Men da var hjemmet hennes borte. Det eneste som var igjen, var ulmende glør, aske og røk. Naboene hennes kom for å sørge sammen med henne. Sarah så på ødeleggelsene, rettet seg opp og trakk sarien stramt over hodet. Hun begynte å be. Herre, tilgi oss syndene våre. Jesus, du er den eneste. Frels oss fra vår ulykke. Sett oss fri, Herre! Ordene trillet ut. Barna til Sarah kom langsomt etter og sluttet seg også til henne. Hun gråt og tryglet Gud om hjelp. Naboene og andre omkring henne sluttet seg til. En slik Bønneuken 2013 Side 15

16 medfølelse binder mennesker sammen og er en sterk påminnelse om at ingen ting skal kunne skille en kvinne fra hennes Gud. Jeg kommer til å dø, men jeg slutter ikke med å være kristen, sa Sarah mens hun gråt. Hun er en trofast og modig dalitkvinne. Her kan det eventuelt følge et lokalt vitnesbyrd om tro. BOKMÅL L: La oss i stillhet meditere over dette (disse) vitnesbyrdet (vitnesbyrdene) om tro og mot. La troen til vår søster Sarah og andre, som vitner om en sterk tro, utfordre oss i vår egen trosvandring. (Stillhet) Salme 86,11-16 Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn! På rettferds sti er livet å finne. Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn. For din miskunn mot meg er stor, du har berget meg fra dødsrikets dyp. På rettferds sti er livet å finne Frekke menn har reist seg mot meg, Gud, en flokk av voldsmenn står meg etter livet. De har ikke deg for øye. På rettferds sti er livet å finne Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. Vend deg til meg og vær meg nådig. Gi din tjener kraft fra deg, frels din tjenestekvinnes sønn! På rettferds sti er livet å finne Andre lesning: Galaterne 3,26-28 Her kan det synges et evangelievers Bønneuken 2013 Side 16

17 Evangelielesning: Lukas 24,13-35 BOKMÅL Her kan det synges en passende salme Preken Forbønn L: Mens vi vandrer sammen, skal vi snakke om hvordan den økumeniske bevegelsen arbeider for det Kristus vil: at Kirken skal være en. A: Send oss din Ånd så samtalene våre kan bli dypere og målet vårt klarere slik at Jesu bønn kan bli oppfylt. L: Mens vi vandrer sammen i Kristi sårede kropp, er vi sørgelig klar over at vi fremdeles ikke kan bryte brødet sammen. La den dagen komme snart da vi fullt og helt kan ha fellesskap ved Herrens bord. A: Tenn en ild i våre hjerter så alt vi ønsker er å seire over det som skiller oss fra hverandre. Da kan vi se at Kristus er én. L: Mens vi vandrer mot frihet, vil vi sammen med dalitene huske på alle de folkene som møter diskriminering og undertrykkelse. La enheten i Kirken bli et tegn på håp der hvor uretten råder. A: Styrk engasjementet i kirkene våre til å skape et samfunn der alle mennesker kan leve et verdig liv i frihet. Hjelp oss å se hva dediskriminerte og undertrykkede kan gi oss ved å være iblant oss. L: Mens vi vandrer som jordens barn, skjønner vi at vi er pilegrimer i denne vår vidunderlige verden. Hjelp oss å ha respekt for jorden som du har skapt, og hjelp oss å skjønne hvordan vi best kan ta vare på den. A: La din Ånd fornye skapningen. Hjelp oss å se lidelsene til folk som ikke har noe land men som likevel tar hånd om jorden og ressursene med klokskap. L: Mens vi vandrer som Jesu venner, vil vi huske på hvordan Jesus sto sammen med dem som var utstøtt i samfunnet. Slik kan også vi hjelpe dem som kjemper for å vinne frihet og verdighet etter århundrer med skam. Hjelp oss å bli venner med slike Kristi venner som dalitene. De blir ofte forfulgt fordi de er kristne og forkaster diskriminerende strukturer i samfunnet. A: Gjør vårt vennskap og fellesskap med deg og med hverandre større og dypere slik at vi alltid kan svare på ditt kall med tro. L: Mens vi vandrer på tvers av grenser, vil vi gjerne bygge samfunn med fellesskap og likeverd. A: Gi oss mot til å beseire kulturer og strukturer som hindrer oss i å kjenne igjen Guds nærvær i hverandre. Bønneuken 2013 Side 17

18 L: Mens vi vandrer i solidaritet med kvinner som Sarah og andre ofre for diskriminering og urett, rist oss ut av vår likegyldighet. BOKMÅL A: Lukk oss inn i din kjærlighet når vi bekrefter Guds bilde i hvert menneske vi møter. Sett oss i stand til å bryte gjennom sosiale strukturer som skaper ulikhet, L: Mens vi vandrer i lovprisning, får vi se at fellesskapet vi har med deg og med hverandre, er et sterkt vitnesbyrd om troens og håpets evangelium. Når vi feirer dette fellesskapet, så la oss også glede oss over hvordan forskjellene mellom oss speiler livet til den Treenige. A: La oss få feire dette herlige mangfoldet som er født ut av kamp for likeverd og overlevelse blant undertrykte mennesker, og hjelp oss at vi i dette mangfoldet kan se et tegn på at du er trofast mot ditt folk. L: I Kristi navn løfter vi alle disse bønnene våre opp til deg, Gud. Amen. Herrens bønn (hver ber på sitt eget språk) VI. Velsignelse og utsendelse L: Vær oss nær, du treenige Gud, som nærer oss, og minn oss om målet du har satt for hver og en av oss og for kirkene våre. A: Amen. L: Gå foran oss, du treenige Gud som styrker oss og leder oss på stien til enhet. A: Amen. L: Kall oss inn til et liv i overflod, du treenige Gud, som holder oss oppe, når vi står sammen i bønn til deg. A: Amen. L: Gå ut i verden for å lege og bli leget. A: Amen. Salme til avslutning Som et tegn på enhet i Kristus, blir det foreslått å arrangere et felles måltid i forlengelse av gudstjenesten. Bønneuken 2013 Side 18

19 Økumenisk gudsteneste NYNORSK Innleiing til bønegudstenesta Kva krev Gud av oss? (Sjå Mika 6,6-8) Bønegudstenesta ber i år preg av den ungdommelege kristne studentrørsla i India (SCMI). Ho tek særleg omsyn til dalitanes røyndom og gir høve til å ta del i spiritualiteten deira. Særskilde element i gudstenesta kjem frå dei indiske dalitane. Det gjeld bruken av trommer, og bhajan, som er ein lokal måte å syngja på når dei vedkjenner trua på Gud. Eit tredje særskilt element er vitnemålet om tru. Dette illustrerer dalitanes spiritualitet når dei kjemper for rettferd, trufast kjærleik og ærefull vandring med Gud (sjå Mika 6,8). Gudstenesta ender med eit teikn på deling som er vanleg i dalitkulturen. Her handlar det om å dela spirande frø eller små planter, noko som skal symbolisera von om endring. Gjennom bøneveka skal kristne over heile verda i den økumeniske fellesskapen utforska kva det er å gjera rettferd, syna trufast kjærleik og vandra audmjukt med Gud. I biletet av ei vandring går dette temaet gjennom alle dei åtte dagane. For dalitsamfunna er vandringa mot fridom uløyseleg knytt til vandringa mot einskap. På det viset vert vandringa vår denne veka saman med dalitane og alle som lengtar etter rettferd, ein naturleg del av bøna for kristen einskap. Dei kristne i India skulle kasta vekk inndelinga av menneske i kaster, nett slik kristne over heile verda ikkje skulle godta skilje mellom dei: Er Kristus delt? (1 Kor 1,13). På grunn av alt det som skil, samlast vi til gudsteneste for å be for den einskapen som Kristus vil ha i kyrkja. Og vi er kalla til å bryta ned slike murar som set skilje mellom oss. Ordninga for gudstenesta Ordninga for gudstenesta fell i seks delar: Opning, lovprising og takk, syndsvedkjenning og nådeord, orddelen av liturgien med vitnemål om tru, forbøn og velsigning med utsending. I. Gudstenesta tek til med trommeslaging som preludium. Dette symboliserer så vel feiring av livet som motstanden mot undertrykking av dalitsamfunna i India. Det er og eit teikn på alle samfunn i heile verda som kjempar for rettferd og fridom. De kan finna eit døme på dalittromming på eller søk på dalit drums på verdsveven. Der ein ikkje har tilgang på trommer, kan ein nytta passande verkemiddel eller andre instrument som gir uttrykk for den same tanken. Teksten til inngangsordet er henta frå skriftene til den verdskjente indiske Nobelpris-vinnaren Rabindranath Tagore. Bønneuken 2013 Side 19

20 NYNORSK Opningsdelen sluttar med ein Bhajan, ei sungen bøn på telugu-språket der ein leiar syng føre og forsamlinga tek opp att. Døme på Bhajan-songar kan ein og finna på verdsveven. II. III. IV. Lovprising og takk Syndsvedkjenning og lovnadsord. Som eit teikn på lovnaden kan forsamlinga gå i kring og gi kvarandre ei fredshelsing medan det vert spela musikk. Orddelen av liturgien tek til med lesing av teksten for Bøneveka frå Mika 6,6-8. Så følgjer eit vitnemål om tru frå ei kvinne som heiter Sara og som kjemfrå dalitsamfunnet. Hendinga fann stad i 2008 i Khandamal i staten Orissa midt i India. I ein heil månad braut det ut valdelege åtak frå ytterliggåande hinduar mot kristne, dei fleste dalitar. Kristne gudstenestestader og heimar vart øydelagde. Orissa er eit av dei fattigaste områda i India og vert til vanleg sett i samanheng med dei mest diskriminerte delane av samfunnet. Resultatet av valden var 59 daude, 115 kyrkjer vart øydelagde, heimar vart raserte og heimlause kristne søkte tilflukt i skogane og seinare i flyktningleirar sette opp av den indiske regjeringa. Om lag % av dei kristne i India er omvende dalitar. Som med Sarah i forteljinga var det ikkje slik at dei fleste dalitane vart lokka til å bli kristne slik det nokre gonger vert hevda. Men store mengder dalitar vart omvende då dei kom til misjonsstasjonane for å røme frå det undertrykkande kaste-systemet. Dei bad om ein fridom dei trudde dei kunne få under den lækjande krafta til Gud som set menneske fri. Liknande vitnemål om tru frå dykkar eigen røyndom kan følgje her. Forsamlinga vert nå kalla til å meditera i stille over vitnemåla om tru medan vi held fram med å lya til Guds ord. V. Forbøn VI. Velsigning og utsending. Ein særmerkt skikk hjå dalitane er at dei delar mat med kvarandre. Derfor føreslår vi at de held eit felles måltid ved avslutninga av bønegudstenesta. Bønneuken 2013 Side 20

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon

tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Nr. 3-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Et profetisk folk i urolige tider LEDER Å være et profetisk folk 2 Gud gjør mye mer enn det vi kan forstå gjennom

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007 ACM Anam Cara Medvandrer Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne 1 1 utgave mars 2007 Anam Cara medvandrer (ACM) Innhold: 1. Visjon og mål s.4 2. 3 ledende prinsipper: s.6 3. Veimerkene

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

LITURGIER Metodistkirken

LITURGIER Metodistkirken LITURGIER Metodistkirken 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken 37 0172 OSLO 23 33 27 00 www.metodistkirken.no Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010.

Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Bønnemanual for nasjonal bønn og fasteaksjon 4. 31. januar, 2010. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde! Nasjonalt bønneråd www.bonnogfaste.no Du sende ditt ord til Noregs fjell,

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer