Ungdom og tobakk. Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet. Arendal, 24. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og tobakk. Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet. Arendal, 24. oktober 2014"

Transkript

1 Anne Kathrine Aambø og Astrid Nylenna, Helsedirektoratet Arendal, 24. oktober 2014

2 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder." 2

3 Rollen som faglig rådgiver Følge med på forhold som påvirker Folkehelse og levekår Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål Opptre nasjonalt normerende Være en kompetanseorganisasjon 3

4 Flere leveår med god helse Mindre sosiale helseforskjeller Tryggere og mer helsefremmende miljøer Sunnere helserelatert atferd i befolkningen 4

5 Gode nyheter Nedgang i andelen som røyker daglig Nedgang i røyking i alle sosiale lag Nedgang i røyking blant unge Færre som dør årlig av tobakkskader; 5100 i 2009, mot 6500 i perioden Ti år siden Røykeloven - befolkningen positiv Vi vant rettsak mot tobakksgiganten Phillip Morris om lovligheten av norsk oppstillingsforbud 5

6 Nedgang i dagligrøyking- en positiv trend 6

7 Røykerne blir eldre Andel som røyker daglig, etter alder og kjønn, SSB,

8 Nedgang i røyking i alle utdanningsgrupper Andel som røyker daglig, etter utdanning, år SSB (endret utdanningsvariabel fra 2007) 8

9 Hvor mange 8.klassinger røyker? 9

10 Positiv trend blant unge (16-24 år) Andel som røyker daglig i aldersgruppen år, menn og kvinner, SSB,

11 Røyking og snusbruk (16-74 år) Andel som røyker eller bruker snus, menn og kvinner,16-74 år, SSB,

12 Viktigste tiltak Nasjonal kreftplan : lokal satsing gjennom folkehelserådgivere hos fylkesmannen Store avgiftsøkninger EU-regler: forbud mot misvisende produktbetegnelser som light og mild Større helseadvarsler Ny massemediesatsing med to kampanjer (Hver eneste sigarett skader deg + fokus på tobakksindustrien) WHOs tobakkskonvensjon trer i kraft Forbud mot røyking på serveringssteder Kampanje om rett til røykfri arbeidsplass Svært stor avgiftsøkning på rulletobakk 12

13 Viktigste tiltak Nasjonal strategi tobakksforebygging Nasjonal strategi kols Massemediekampanje om kols Gjentatt kolskampanje Avgiftsøkning snus/skrå Gjentatt kampanjene Hver eneste sigarett skader deg + tobakks-industrien Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer Avgiftsøkning sigaretter, rulletobakk Bildeadvarsler på tobakkspakkene Avgiftsøkning alle tobakksvarer Gjentatt kolskampanje Avgiftsøkning snus/skrå Ny satsing på 13 massemediekampanjer Nye lovendringer Kampanje mot av-ogtil røyking Slutta-app

14 Ny strategi : En fremtid uten tobakknasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 1. Unngå at unge begynner å røyke og snuse 2. Motivere og tilby hjelp til røyke- og snusslutt 3. Beskytte befolkningen og samfunnet mot passiv røyking 14

15 De viktigste virkemidlene Fortsatt høye tobakksavgifter som gir høye utsalgspriser. Dette er særlig viktig for å hindre at barn og ungdom begynner å røyke og snuse. Et godt faglig tilbud om hjelp til tobakksavvenning. En streng tobakkskadelov som har som formål å redusere tilgangen på tobakk og beskytte befolkningen mot passiv røyking. Massemediekampanjer mot tobakk for å advare mot tobakkens skadevirkninger og motivere til røykeslutt. 15

16 Endringer i tobakksskadeloven (2013) Hovedmål: hindre barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie, og styrke vernet mot passiv røyking Kommunal bevillingsordning (utsatt til ) Tobakksfri skoletid (for elevene) Røykerom forbys (unntak for de som bor på institusjon) Forbud mot salg av mindre røykpakker (10 pk) Normativ bestemmelse om barns rett til vern mot passiv røyking (trådte i kraft 1. juli 2013) 16

17 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Tobakksfrie skoler og barnehager Omfatter både sigaretter og snus Gjelder i skoletiden, dvs. omfatter også friminutt hvor elevene er utenfor skolens område/skoleturer For lærere gjelder forbudet på skolens område (ute, som inne), men ikke generelt for arbeidstiden Alle barnehager er omfattet, både kommunale og private Gjelder barnehagens lokaler og uteområder Skoleeier(rektor)/barnehageeier ansvarlig for daglig håndheving Kommunene/Arbeidstilsynet fører tilsyn 17

18 Håndheving Skoleeier/rektor er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i skolens internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere. Arbeidsgiver kan pålegge ansatte ved skoler å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden som følge av at skolens ansatte har et spesielt ansvar som rollemodeller. 18

19 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Anledningen til å opprette særskilte røykerom fjernet. Alle arbeidslokaler (inkl enkeltkontorer), møterom, lokaler og transportmidler blir totalt røykfrie. Unntak gjelder: Institusjoner hvor beboerne har sine hjem Mulighet for felles røykerom og røyking på eget rom. En kanregel ut fra behovsvurdering det enkelte sted. Unntaket gjelder ikke for institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år. Off-shorevirksomheten Når virksomhetens art forhindrer arbeidstakerne å forlate arbeidsplassen i løpet av arbeidstiden. Snever unntaksregel. 19

20 Endringer gjeldende fra 1. juli 2014 Røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner (både private og offentlige) Formål: Alle som besøker virksomheten skal kunne gjøre dette uten å være hindret av tobakksrøyk på vei inn til virksomheten. Eier/leier av bygningen ansvarlig for at forbudet overholdes. Fjerning av askebegre og skilting påkrevet. Kommunen fører tilsyn. 20

21 Hvor dødelig er røyking? I gjennomsnitt tapte hver person som døde av røyking, 11 leveår sammenliknet med forventet gjenstående levetid Ca 5 millioner mennesker i verden dør hvert år på grunn av røyking I Norge viser tallene at blant dem som røyker over 20 sigaretter per dag, dør 26% av kvinner og 41% av menn før fylte 70 år. Tilsvarende tall for personer som aldri hadde røykt var 9% og 14%. FHI- Hvor dødelig er røyking? Oslo,

22 Hovedpunkter: Flimmerhår lammes- støv og giftstoffer kommer ned i lungene Betennelsesreaksjon i luftveiene CO tar plassen til O2 på røde blodceller- dårligere oksygentilgang for cellene (også dårligere sårtilheling) Elastisitet i lungene ødelegges Årene trekker seg sammen- blodtrykk og puls øker- dårligere sirkulasjon Åreveggene blir stivere og det blir fettavleiringer Blodplatene blir mer klebrige Arvestoffet skades- kreftutvikling 22

23 Røyking og helse Kols- kronisk obstruktiv lungesykdom Kreft- særlig lungekreft Hjerte- og karsykdom- høyt blodtrykk, infarkt, hjerneslag Diabetes Infertilitet 23

24 Røyking og kreft Om lag 85-90% av lungekrefttilfellene i Norge kunne vært unngått dersom ingen røkte I Sverige beregnes rundt 20 % av alle krefttilfeller å være knyttet til røyking Det er sammenheng mellom kreftrisikoen og antall sigaretter man røyker, antall år man har vært røyker og alder for røykedebut. 24

25 Røyking og lungesykdom Nikotin lammer flimmerhårene Nitrogenoksider skader lungevev, gir hoste og virker sterkt lokalirriterende. Sigarettrøyken tiltrekker hvite blodceller til lungene, betennelsesreaksjon. Lungevev brytes ned Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) omfatter kronisk bronkitt og emfysem. 25

26 Røyking og hjerte/karsykdom Tobakksrøyk er blant de største risikofaktorene for hjerte/karsykdom. 4/5 som får hjerteinfarkt før 50-årsalderen, er røykere. Risikoen for hjerteinfarkt hos røykere generelt anses som 2-3 ganger større enn hos ikke-røykere 26

27 Helseskader ved snus Avhengighetsskapende Mindre farlig enn sigaretter Vet at snus inneholder flere av de samme kreftfremkallende stoffene som sigaretter Bruk av snus gir endringer i munnslimhinnen der snusen plasseres Økt dødelighet ved hjerteinfarkt når man har snus inne Kreftfare- spiserør og bukspyttkjertel- debatteres. 27

28 Snus og svangerskap Mange av de samme skadevirkningene ved snusbruk som ved å røyke sigaretter i svangerskapet Økt risiko for dødfødsel, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt Snusbruk kommer nå med som en rubrikk på helsekort for gravide. 28

29 E-sigaretter - Sigarettformet plast- eller metallhylster med et kammer som er beregnet å inneholde en liten utskiftbar beholder med væske (med eller uten nikotin). - Et batteri gir strøm til en fordampningsenhet, og når man suger på munnstykket, får man oppvarmet damp inn i munnen og ned i lungene. Hvis væsken inneholder nikotin opptas det i blodomløpet. En liten lampe i enden lyser når man suger inn luft, nærmest som en glo på sigaretten. 29

30 Utvikling av e-sigaretter Første generasjons e- sigaretter likner på konvensjonelle sigaretter Andre- og tredjegenerasjons e-sigaretter likner lite på konvensjonelle sigaretter. Disse gir mer effektiv tilførsel av nikotin. 30

31 SKOLESITUASJON OG TOBAKK ANNO

32 Hvor mange snuser og røyker egentlig? Ulike «sannheter» knyttet til hvor mange ungdom som snuser. Snuserne selv antar gjerne at det er langt flere som faktisk snuser, enn det ikkesnuserne antar. Relativt oppdelte miljøer knyttet til om man snuser/røyker eller ikke. Ikke-snuser: «Tror ikke det er så mange som snuser på vår skole, kanskje 20 %». Snuser: Hallo, da vanker du i feil krets, tror sannheten er nærmere 70%. 32

33 Snuser og røyker på fest Definisjonen på en ekte snuser eller røyker er gjerne knyttet opp mot at personen selv kjøper (eller får andre til å kjøpe) tobakk. De ungdommene som oppgir kun å snuse eller røyker på fest definerer ikke seg selv som snuser / røyker. Dette er bare noe som skjer, og det skyldes ofte på alkohol: Tar du med alle som snuser på fest er man vel nesten oppe i 80%. Det er liksom en annen greie når man snuser på fest. Man drikker og da er det lettere å ta en snus eller andre ting. Gutt, Vgs. Oslo Snuser. Det er jo ikke sånn at jeg kjøper snus selv, på fest får jeg det av noen, det er jo alltid noen som spør. Jente, Vgs. Oslo Ikke-snuser. 33

34 Tilhørighet, identitet, press - røyk/snus Umiddelbart kjenner ungdommene seg ikke igjen i at det eksisterer noe «snuspress» eller «røykepress». Men opplevelse av at det føles ukomfortabelt å være eneste som ikke snuser/røyker, eller om følelser av å være utenfor hvis man vanker sammen med flere som snuser og/ eller røyker. Snus knyttes til ritualer. «Første gang jeg prøvde snus» er en historie som fortelles og gjenfortelles og blir en markør på innvielse i et fellesskap som ikke-snuserne ikke er en del av. «Det var ingen som trua meg med kniv liksom» Gutt, ungdomsskolen Oslo 34

35 Tilhørighet, identitet, press - snus Du føler deg liksom ikke så kul når du går sammen med de snuserne og de skal ned på butikken også snur en av de seg og ser på meg og sier: Hvorfor skal DU på butikken egentlig?! Jente, Vgs. Oslo Ikke-snuser. Hvis du er den eneste i gjengen som ikke snuser er det bare å finne seg en annen gjeng, da har du ikke lenger noe der å gjøre Gutt, ungdomsskole, Oslo Ikke-snuser. 35

36 Og så skal lovendringene gjøres kjent 36

37 Tobakksfri skoletid Hovedmålgruppe: Ungdom år Innsiktsarbeid: o Dialogkafe med ungdommer og representanter for skolen og ulike organisasjoner o Uformell rektorundersøkelse o Mediestudenter intervjuet 50 ungdommer o Fokusgrupper 37

38 Mål og målgrupper Kommunikasjonsmål - Gjøre lovbestemmelsen kjent. - Skape forståelse/aksept for hensikten med lovbestemmelsen som er å fjerne en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk. - Skoleelever gis rett til et tobakksfritt miljø, på samme måte som arbeidstakere har det. - Flere ser fordelen ved å være snus- og røykfri i skoletiden. Målgrupper kampanje - Primærmålgruppe: Ungdom som ikke har begynt med røyk eller snus. 8. klasse til 1. gym. - Sekundærmålgruppe: De som snuser/røyker (informasjon om appen). - Videreformidlere: Lærere, rektorer, helsesøstre, tannleger, frivillige organisasjoner 38

39 Medievaner personer år 120 Internett på PC; Ungdom bruker mer tid på sosiale medier og internett på mobil, enn resten av befolkningen. 80 TV; 14 Sosiale nettverk; 18 De er også sterkt overrepresentert på spill på konsoll, men her er daglig dekning veldig liten Nasjonal/lokal avis; 4 Radio; 5 20 Magasin; 3 Internett på mobilen; 12 De bruker mindre tid per uke på TV, enn på sosiale medier, og de er underrepresentert ifht resten av befolkningen. Spill på spillkonsoll;

40 Kanaler VGTV Facebook page-poster Youtube Spotify 42

41 43

42 Informasjonspakke til skolene Nettsak Filmen Plakat Lysbilder Spørsmål og svar Brev og mailer 44

43 FRI Undervisningsprogram for ungdomsskolen. Omtrent ungdommer deltar hvert år i FRI. FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. FRI er tilpasset læreplanen og vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen (LK06). 45

44 Miniguide til FRI FRI har egne interaktive sider for elevene. FRI er en ny versjon av den tidligere suksessen VÆR røykfri, om er evaluert i flere runder med meget gode resultater. FRI handler først og fremst om å forebygge tobakk, men også om å styrke ungdoms evne til å ta selvstendige valg på andre livsstilsområder. FRI er et satsingsområde i nasjonale helseplaner. FRI utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. FRI anbefales av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. FRI bygger på sosial kognitiv læringsteori. På lærersidene kan lærere melde på klassen/gruppen i programmet. Påloggingskode til egne sider for lærerne sendes i posten til alle skoler. 46

45 Appen nedlastinger! Personlig hjelper og motivator i slutteprosessen, med tett oppfølging, tips og råd og fordeler man oppnår med å slutte Dette er noe av innholdet: Daglige motivasjonsmeldinger Råd og tips til hvordan man klarer det Hvor mye man sparer på å være tobakksfri Oppdatert statistikk på hvor lenge man har vært tobakksfri Oversikt over giftstoffer i røyk og snus Konsekvenser av tobakksbruk 47

46 Slutteprogram for unge Skreddersydd for den enkelte på bakgrunn av opplysninger man legger inn når man registrerer deg. Når man er meldt på i programmet, kan man styre selv hvordan man skal klare å slutte. Meldinger på e-post og mobil (som SMS), skal hjelpe å takle utfordringer når man slutter. Oppfølging gjennom hele prosessen med å slutte. Dette får du man: verktøy for å klare å slutte motivasjonshjelp i slutteprosessen øvelser til hjelp i prosessen god informasjon om røyk og snus mulighet for å dele på Facebook 48

47 49

48 50

49 51

50 52

51 Facebook De fleste er innom daglig og kanskje flere ganger om dagen. Poster sjelden ting. Svært mange chatter og tekster med venner via messenger-appen for Facebook. Videreposter de innlegg fra andre organisasjoner, venner, humorsider og enkelte konkurranser. Noe økt bevissthet om personvern. Facebook er for å stalke folk (Gutt, 17). Før var liksom Facebook tingen, men nå er det liksom gått ut på dato på en måte. Det er bare voksne og sånn som er veldig aktive der (Jente, 16). 53

52 Snapchat Et slags friområde blant ungdom, i hovedsak mellom venner. Årsaken er at det er foreldrefritt, voksenfritt og at alt det man sender kun er synlig i maks ti sekunder. Mye tøys, tull og interne jokes. Jeg svarte på en snap fra dama mi som sa hva skjer a?. Og så skrev jeg det som skjedde. (Gutt, 16) Den siste snappen jeg sendte var hva skjer? og den siste snappen jeg åpna var ikke så mye, du? (Gutt, 16) 54

53 Instagram Instagram har tatt over store deler av bildedelingen som tidligere foregikk på Facebook. Formålet er for de fleste å gi et bestemt inntrykk av seg selv og dele ulike, men nøye utvalgte og «filtrerte» deler av sitt liv. Det er lav terksel for å delta i konkurranser. På Instagram følger jeg folk jeg ser opp til for å se hva slags bilder de tar og hva de gjør (Jente, 17). 55

54 Andre sosiale medier Jeg har we<3it, men jeg bruker det ikke til å poste ting og sånn, jeg bare ser på andre bilder der og sånn (Jente, 17) Jeg er litt på Youtube, der ser jeg mest på morsomme filmer og sminkevideoer (Jente, 16). 56

55 Hva har endret seg? 57

56 Noe har skjedd med Facebook Samtlige ungdommer rapporterer om at de bruker Facebook annerledes før. Før: hver dag, oppdaterte statuser om hva du gjør eller har gjort, bildealbum, tøys etc. Nå: poster nesten aldri statuser, ser på bilder av andre og hva andre folk gjør, aktuelle saker, følger sider, deler saker. Chatten på Facebook brukes fortsatt til kommunikasjon med venner. Mange har ikke hverandres telefonnummer men bruker chatten for å komme i kontakt med hverandre. og for å skryte litt. Nå bruker det Før brukte jeg det som en blogg nesten, egentlig veldig lite, bare til å videredele sånne ting som organisasjoner jeg følger poster (Jente, 16). 58

57 Mer rendyrking Facebook var the first of its kind. Nå er det flere alternativer til Facebook som tilfredsstiller rendyrkede tjenester man tidligere bare brukte Facebook til. Bruker det bare til å snakke med folk og sånn, det tok over for MSN (Gutt, 17). 59

58 Ulike styrker & svakheter 60

59 Facebooks styrker Brukes fortsatt mye, men på en annen måte enn før. Det første mange logger inn på. For ungdommene har Facebook blitt et mer seriøst medium enn det var før, men dette er ikke nødvendigvis noe negativt. Det har blitt mye mer lov til å dele ting som opptar en. Brukes til å kommunisere med, holde styr på bursdager og aktiviteter, være medlem av grupper og organisasjoner, dele organisasjoners og mennesker de ser opp til sine posts. For å holde seg oppdatert, er det fortsatt Facebook som gjelder. 61

60 Instagram og Snapchats styrker På Instagram er det bilder av ting man interesserer seg for, ikke sånn matbilder og sånn (Gutt, 15). Før la jeg ut masse bilder og sånn på Facebook, men det gjør jeg ikke nå. Det bruker jeg heller Instagram til (Gutt, 17). 62

61 Jeg leser rosablogger for det meste, ja også er jeg ikke så mye på andre nettsider egentlig (Jente 16). Jeg leser ikke blogger. Bortsett fra dem rosabloggerne som er veldig søte. Dem titter jeg bare på på bilder på (Gutt, 17). Facebook har gått litt ut på dato egentlig. Nå er det liksom bare voksne og sånn som er veldig aktive der (Jente, 16). 63

62 Takk for oss! Astrid Nylenna, lege og seniorrådgiver: Anne Kathrine Aambø, kampanjeansvarlig og seniorrådgover: 64

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger skal gis av bystyret.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger skal gis av bystyret. Byrådssak /12 Høring - Endring av tobakkskadeloven SVRA SARK-03-201200522-14 Hva saken gjelder: Endring av tobakkskadeloven. Departementet foreslår flere tiltak for å hindre at barn og ungdoms tilgang

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Institutt for klinisk odontologi Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Katrine Gullhav Hansen, Sandra Marie Jakobsen, Lisa Søreide Johansen, Werner Johansen Masteroppgave, integrert

Detaljer

«I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig»

«I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Marit Egge og Christine Friestad «I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Evaluering av «Røyksignaler» Fafo Marit Egge Christine Friestad «I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Evaluering

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

En evaluering av tobakkskampanjen Hver eneste sigarett skader deg

En evaluering av tobakkskampanjen Hver eneste sigarett skader deg Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 Rapport 10 fra HEMIL/SIRUS En evaluering av tobakkskampanjen Hver eneste sigarett skader deg ELISABETH LARSEN 1, JOSTEIN RISE

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder.

Kartleggingsrapport september 2011. Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Kartleggingsrapport september 2011 Helsefremmende og forebyggende tiltak på videregående skoler i Vest-Agder. Det er ikke så mye som skal til, for å få til mye! (Rektor ved Byremo videregående skole) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften...

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... RØYKESTOPP Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... 9 Hva skjer med kroppen når du slutter å røyke?...

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer