Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: 1.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: 1.1.1"

Transkript

1 AVDELING FØRDE

2 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: KS - systemet Generelt 2.00 Roar Lødøen / Lars Berle L.B. 2 av 19 F.o.m. våren 2010 har leiinga vedteke at kvalitetssystemet skal omfatte dei to einingane under: Fagskulen i Sogn og Fjordane - Avdeling Førde - Maritim avdeling Måløy KS-handboka er hovuddokumentet i kvalitetssystemet og er bygd opp som ei kombinert system- og prosedyrehandbok der ein spesifiserar ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer, for å sikre at verksemnda føregår i høve til målsetting og regelverk. Kvalitetssystemet byggjer opprinneleg på m.a. på ISO9001. Men med bakgrunn i krav til den maritime opplæringa frå Sjøfartsdirektoratet og IMO (International Maritime Organization), er skulen sertifisert av Det Norske Veritas etter Rules for Maritime Academies no , basert på den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk (STCW95), Kvalitetssystemet ved senteret beskriv mål og arbeidsmåtar, vedlikehald, revisjon og oppfølging/forbetring og skal gjelde alle prosessar som betyr noko for studiekvaliteten, frå informasjon til aktuelle søkjarar til avslutning av studiet/opplæringa (sjå prosesskart). Ifølgje NOKUT skal dette gjelde: Klargjering av korleis arbeidet med opplærings-/studiekvalitet inngår som ein del av instutisjonen sitt strategiske arbeid Institusjonen sine definerte mål i kvalitetsarbeidet Forankring av kvalitetsarbeidet i leiinga på alle nivå i organisasjonen Organisering av kvalitetsarbeidet i rutinar og tiltak som sikrar brei medverknad, med definerte ansvarsforhold og myndigheitsfordeling for dei ulike ledd i arbeidet Innhenting og behandling av data og informasjon frå evalueringar som er naudsynt, for å gi tilfredsstillande vurdering av kvaliteten Analyse av informasjon og vurdering av måloppnåing i kvalitetsarbeidet Bruk av resultatene frå kvalitetsarbeidet som grunnlag for beslutningar og tiltak, med sikte på å sikre og vidareutvikle studie-/opplæringskvaliteten Klargjering av korleis kvalitetsarbeidet bidreg til ressursstyring og prioritering (menneskjelege ressursar, infrastruktur m.v.) Studentar sin aktive medverknad i kvalitetsarbeidet Årleg gjennomgang av kvalitetsarbeidet i leiargruppa Dette er innarbeidd i dei ulike kapitla i system- og prosedyrehandboka Den kanskje viktigaste delen av KS-systemet er avvikssystemet. Formålet med avviksystemet er å ta systematisk hand om uønska hendingar, situasjonar eller feil/manglar. Avviksystemet skal hindre at feil eller manglar gjentek seg. Det er eit krav at alle, både tilsette og studentar skriv avviksrapport når der er forhold som avvik frå det som er beskrive eller planlagt. På den måten får vi eit system som ivaretek kontinuerleg kvalitetsforbetring. Kvalitetssystemet er tilgjengeleg for alle brukarar, både tilsette og studentar, gjennom EK WEB.

3 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Rettleiing for pålogging Standard 1.01 Lars Berle L.B. 3 av 19 Elektronisk kvalitetshandbok ligg på fylket sin server Adressa er: Følg framgangsmåten nedafor ved pålogging: 1. Klikk på Fagskulen sitt kvalitetss. 2. Klikk på det aktuelle kapittel i kapittelstrukturen og deretter mappe og dokumentet du søkjer. Eller bruk søkefeltet og søk på dokumentnamnet eller stikkord Kryssreferanser Eksterne referanser

4 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Kvalitetsmanual Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 4 av Formål Kvalitetsmanualen skal sikre og påvise at det er samsvar mellom senteret sine mål, studentar/elevar og tilsette sine forventningar, krav frå myndigheitene, aktivitetane og dei resultat ein oppnår. 2. Generell beskriving Kvalitetsmanualen kan delast inn i tre grupper: Systemdokumentasjon (Kap. 1, 2, 4) -System- og prosedyrebeskriving -Styringsdokument -Avviksrapportar Administrativ dokumentasjon (Kap. 3) -Strategisk plan -Verksemndsplan -Driftsplan, fagplan og opplæringsplaner -Informasjon Resultatdokomentasjon (Kap. 5) -Årleg dokumentasjon av oppnådde resultat -Evalueringsrapportar -Årsmeldingar I tillegg til dei prosedyrar som er nedfelt i Kvalitetsmanualen vil det være spesielle prosedyrar knytt til HMS, labarotoria, verkstader, opplæringsfartøy, og sikkerheitsenter.

5 INNHALDSLISTE KS: Fagskulen sitt kvalitetssystem 1 KVALITETSYSTEMET VED FAGSKULEN 1.1 BRUK OG OMFANG KS - systemet Årshjul for KS - systemet Rettleiing for pålogging SERTIFISERING Sertifikat GODKJENNING OG SERTIFISERING Revisjon og sertifisering DEFINASJONAR Standar no for Maritime Academies MINIMUNSKRAV TIL OPPLÆRINGSAKTIVITETEN Kvalitetspolitikken (Toppdokument) VERKSEMDSTYRING 2.1 LEIINGA SITT ANSVAR Strategi og målsetting Strategi og visjon Handlingsplan 2010 Styret for Fagskulen Aktivitetsplan FiM Aktivitetsplan FiF Leiarmøte Organisasjon Organisasjonsstruktur Organisasjonsplan Oppgåve- og ansvarsfordeling Adresseliste personale Styret for Fagskulen Ansvarsfordeling personell Leiing Rektor Avdelingsleiar FiF Avdelingsleiar FiM Rettleiing og stabsfunksjoner IKT-systemansvarleg FiF IKT-systemansvarleg FiM KS-leiar Leiinga sin representant Verneleiar Simulatoransvarleg ved FiM Pedagogisk personale Kontaktlærar Faglærar Fagleg leiar, maritime fag Administrativt og teknisk personell Kontorpersonalet FiF Kontorpersonalet FiM Vaktmeistrar FiF Vaktmeistrar FiM Reinhaldarar FiF Reinhaldarar FiM Kantinepersonell FiM Leiinga sin representant Leiinga sin representant Leiinga sin gjennomgang Leiinga sin gjennomgang Prosedyre for leiinga sin gjennomgang Forbetring, vedlikehald og avviksbehandling Forbetring og vedlikehald Generelt Prosesskart over opplæringsverksemda Avvik Avviksbehandling Flytskjema for avvik Avviksrapport Avviksprotokoll Risikovurdering

6 2.1.6 Oppfølging av studentar Påverknad av læringsprosessen Tilrettelegging for fleksibel læring Studentsamtale Studiekontrakt for studentar i fagskulen Oppfølging av undervisning Medarbeidersamtale Skjema for utviklingssamtale Temahefte, Utviklingssamtalen Tilbakemeldinger frå yrke/profesjon/arbeidslivet Evaluering av studietilbda sin relevans Styringsdokument Skulereglement for Fagskulen i Sogn og Fjordane Lov om fagskuleutdanning Vedtekter for fagskuleutdanninga i Sogn og Fjordane Forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip FOR nr KVALITETSMANUAL, DOKUMENT OG DATAKONTROLL Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Prosedyre, dokument og datakontroll Dokumentstyring IT-sikring og teieplikt Arkivering Arkivering EVALUERING AV LEVERANDØRAR Innkjøpsrutinar Innkjøpsrutinar KURSIDENTIFIKASJON/ -HISTORIKK Generelt Generelt Skuleadministrativt system Skuleadministrativt system INTERNREVISJON Revisjonar Internrevisjon Revisjonsplan Revisjonsprotokoll Internkontrollnotat PERSONALUTVIKLING Kompetanseplanlegging Kompetansekrav Kompetanseplanlegging Etterutdanningsplan Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane PLANLEGGING OG UTVIKLING 3.1 PLANLEGGING Generelt Generelt Årshjul for planlegging KRAV TIL PLANLEGGING OG UTFØRING AV OPPLÆRING Krav til opplæringsprogram Nasjonale planer for fagskulen Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan i realfag for tekniske fagskoler Nasjonal plan i kommunikasjonsfag for teknisk fagskole Nasjonal plan for LØM-fag for teknisk fagskole Nasjonal plan for elektrofag for tekniske fagskole Nasjonal plan for byggfag for tekniske fagskoler Nasjonal plan for teknikk og industriell produksjon for tekniske fagskole Nasjonal plan for Bilbransjens Fagskole i verkstedledelse Nasjonal plan for Bilbransjens Fagskole i servicetekniker Nasjonal plan for Nautisk linje - skipsoffiserutdanninga Nasjonal plan for skipsteknisk linje - skipsoffiserutdanninga Internasjonale planer Internasjonale konvensjonar Lokale planer FIF Opplæringsplan for 2.årig elektrofag, elkraft Opplæringsplan for 2.årig TIP, bilteknikk Opplæringsplan for 2.årig bygg og anlegg, bygg Opplæringsplan for 2.årig bygg og anlegg, anlegg 2.00

7 Opplæringsplan for 2.årig TIP, maskin Opplæringsplan for 1.årig Psykisk Helsearbeid Opplæringsplan for 1.årig Eldreomsorg Lokale planer FIM Studieplan skipsteknisk linje Studieplan for nautisk linje Instruktør handbok for GMDSS Student handbok for GMDSS kurs Utføring av opplæringsprogram Årsplan Skulerute 2011/ Årsplaner FIF Fag FTB02E, Betong- og stålkonstruksjonar Fag FTB00G, Anbod/Kontrakter Fag FTB02C, Anleggskonstruksjonar Fag FTB02J, Arbeidsstikking Årsplaner FiM Årsplan FiM 2010/ Årsplan 3TMA Årsplan 3TMB Årsplan 4TMA Årsplan 4 TMB Timeplanar Timeplaner FiF Timeplan 1.Bygg og anlegg Timeplan 1.Elektro Timeplan 1.TIP Timeplan 2.Anlegg Timeplan 2.Bil Timeplan 2.Bygg Timeplan 2.Maskin Timeplan 2.elkraft Timeplan psykisk helse Timeplanar FiM Timeplan 3TMA Timeplan 3TMB Timeplan 4TMA Timeplan 4TMB Timefordeling GMDSS kurs Driftsplan, prosjektplan Driftsplan FIF Driftsplan FIM Driftsplan fag Mal driftsplan Driftsplan GMDSS kurs Prøveplan / prosjektplan Prøveplan / prosjektplan mal Individuelle opplæringsplanar Utstyr og materiell Boklister Boklister FiF Bokliste- 1.TIP Bokliste - 1.Bygg og Anlegg Bokliste - 1.Elektro Bokliste - 2.Anlegg Bokliste - 2.Bil Bokliste - 2.Husbygg Bokliste - 2.Maskin Bokliste - 2.Elkraft Bokliste - Bilbransjens Verkstadleiing Bokliste - Nettstudie El-kraft Bokliste - Årdal, 2.Elektro Bokliste - Årdal, 2.TIP Bokliste - 2.Automasjon, Årdal Boklister FiM Boklister 3/4TMA, 2011/ Bokliste 3/4TMB, 2011/ Dokumentasjon for GMDSS opplæring Utstyr Utstyrs register 2.00

8 Utstyr FiF Utstyr FiM Utstyrskrav frå IMO for GMDSS Simulator Øvingslogg for simulator Opplæringsfartøy Undervisningsutstyr modul (fag) Undervisningutstyr FiF Undervisningsutstyr FiM Undervisningsutstyr modul/fag Utstyrsplan modul/fag (mal) Undervisningsutstyr radiorom Utplassering og studieturar Reglement ved utplassering i bedrift Retningslinjer for ekskursjonar Planlegging og utvikling av nye kurs Planlegging og utvikling av nye kurs Arbeidskrav FIF Arbeidskrav, Modul 1. Komunikasjon FIF Arbeidskrav, Modul 2.Realfag FIF Arbeidskrav, Modul 3. LØM FIF Arbeidskrav, andre modular Arbeidskrav (studiekrav) FIM Arbeidskrav (mal) Generelt om arbeidskrav Fråvær som arbeidskrav Prosjekt Prosjektarbeid Hovudprosjekt FiM Rettleiing prosjektarbeid Prosjekthandboka FIF KOORDINERING OG IMPLEMENTERING AV PLANANE Generelt Generelt VERIFISERING OG VALIDERING AV PLANANE Verifisering Generelt Validiere Generelt DRIFTSPROSEDYRAR 4.1 GENERELT Generelt Prosedyremal Inntak Studentinntak Studentregistrering Studentkort Informasjon til studentane Student trygding Erstatningsansvar Skulebevis Teieplik for studentar Studiehandbok Sjekkliste kontaktlærar Sjekkliste faglærar Sikkerheitsrunde Studentråd Student tillitsvalt/verneombod Vedtekter for studentrådet OPPLÆRING Generelt Generelt Studieprogresjon Handsaming ved avbrot Vurdering undervegs/studiekrav Føring av fråvær Fråvær GMDSS kurs Sjekklister GMDSS kurs

9 Oversikt GMDSS kurs Læringsmiljø Klassereglar BRUK AV UNDERVISNINGSUTSTYR Generelt Generelt Bruk av utstyr og tilhøyrande aktivitetar Bruk av båt, kano m.v. og aktivitetar på kai Reglar for bruk av sjark etter skuletid Prosedyre for bruk av simulator Øvingslogg for simulator Bruk av undervisningsutstyr Rutine ved bruk av bilhall, FiF Utlån av bøker Bruk av opplæringsfartøy Reglement for bruk av opplæringsfartøy Sikkerheits-/arbeidsrutinar på opplæringsfartøy Rutine for ajourføring av opplysningar i stoffkartotek Rutine for ajourføring av stoffkartotek Rutine for opplæring i bruk av stoffkartotek/datablad Kviteringsliste i sambande med opplæring i stoffkartotek og kjemisk helsefare FIF Revisjons logg, stoffkartotek Innhaldsliste stoffkartotek, reinhald FIF Innhaldsoversikt datablad, FIF BEHANDLING AV KUNDEEIGEDOM/ -OPPHAVSRETT Generelt Generelt Behandling av kundeeigedom ADMINISTRATIVE RUTINER Saksbehandling Posttenesta og arkivering Økonomi Budskjettrutinar Innkjøpsrutinar / Inngåande faktura Salsrutinar / Utgåande faktura Kassaoppgjer Liste over underleverandørar Personale Rutinar ved fråvær og innsetting av vikar Tilsetjingsreglement Lønn Forsikringar BYGG OG UTEOMRÅDE FiF FiM Parkering Røykfri skule Miljøfyrtårn 5 EVALUERING 5.1 VURDERING Vurdering fagskulen Vurdering FIF Vurderings dokumentasjon FiF Vurdering FIM Individuell sluttevaluering Vurderingsveiledning for skipsoffiserutdanninga i fagskulen Vurderingsskjema for simulatorøving/eksamen Tilbakemelding frå kunder Generelt Generelt Tilbakemeldinger Rutinar for tilbakemelding yrke/profesjon/yrkeslivet Tilbakemeldingar frå yrke/prosesjon/arbeidslivet Evaluering av studietilboda sin relevans Tilbakemeldingar frå tidlegare studentar Evaluering av GMDSS kurs EKSAMEN OG PRØVER Generelt

10 5.2.2 Prøve og eksamensavvikling Eksamensreglement Prosedyre, planlegging av heildagsprøve og eksamen FIF REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDAR RETTLEIING FOR SENSORAR VED LOKAL SENSUR (FiF) RETNINGSLINJER FOR GODTGJERING VED LOKAL SENSUR (FiF) REGLAR FOR EKSAMENSTILSYN (FiF) Rutinar for praktisk gjennomføring av eksamen og prøver (FiM) Utarbeiding av lokalgjeven eksamen Dokumentasjon Vitnemål Mal for vitnemål, maritim utdanning KLAGEBEHANDLING Generelt Generelt NØDPROSEDYRAR 6.1 Nødprosedyrar FIF Branninstruks Utvida branninstruks FiF Aksjonsplan ved utløyst brannalarm Bemanning og arbeidsoppgåver Rednings og beredskapsplan Kontrollinstruks ved utløyst brannalarm Etasjekart 1,etg Etasjekart 2.etg Kart over området Varslingsplan FiF Nødprosedyrar FIM Varslingsplan FiM Utvida branninstruks FiM Ettersøk ved brann

11 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Organisasjonsplan Generelt 2.00 Jetmund Rygg Tor Solheim 7 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane Styre Rektor KS-leiar Kontorpersonale maritim avdeling Måløy avdeling Førde Rektor er administrativ leiar for Fagskulen i Sogn og Fjorda MARITIM AVDELING MÅLØY Avdelingsleiar Kjøp av teneste frå Måløy vgs Fagleiar nautikk Fagleiar maskinteknisk drift Kontaktlærar Lærar Kontaktlærar Lærar

12 AVDELING FØRDE Avdelingsleiar Kontorpersonale IT-ansvarleg Kontaktlærar Rådgjevar Lærar Reinhaldarar

13 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Avviksbehandling Standard 1.01 Roar Lødøen Tor Solheim 9 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane skal ha to avvikssystem, eit for den Maritime avdelinga i Måløy og eit for avdelinga i Førde. Dette fordi avdelinga i Førde ikkje treng reviderast av Sjøfartsdirektoratet eller DNV. Formål Prosedyre skal sikre at: avvik blir registrert og rapportert avvik blir behandla og systematisert slik at korrigerande tiltak kan setjast inn på rett nivå den enkelte skal være kjend med sine oppgåver, ansvar og mynde. avviksrapportar blir handsama og utarbeidd for bruk i forbetringsarbeid og planlegging, m.o.t. kvalitet, tryggleik, helse, miljø og økonomi. finne ut kva som er årsaka til avviket Definisjon Avvik: Mangel på oppfylling av spesifiserte krav/pålegg. Eks.: Manglande utstyr til undervisninga, opplæringsplanar kan ikkje gjennomførast i høve til rammeplan/læreplan Skjema for registrering av avvik Protokoll for avvik Avviksskjema: Avviksprotokoll: Ansvar: Aktivitet: Avvik oppstår og blir identifisert. Om mogeleg, sette i verk strakstiltak. Avviksskjema blir fylt ut. Skjema skal leverast KS-ansvarleg. Kopi sendes respektiv leiar. Avviksprotokoll skal fyllast ut Behandle avviket. Vurdere vidare handsaming event. saman med verneombod, eller andre. Framlegg til løysing leverast avd. leiar, med kopi til dei som får ansvar for iverksetjing av tiltak. Når tiltak er gjennomført, meldast dette til avd. leiar Når skjema kommer tilbake frå behandling, skal kopi sendast avviksmeldar. Avviksskjema skal kvitterast ut når tiltak er gjennomført Avviksprotokoll skal sluttførast. Gjennomgang av sist rapporterte avvik/hendingar i seksjonsmøtar og event. LAMU Ansvar: Observatør/lærar KS-ansvarleg KS-ansvarleg KS-ansvarleg Rektor KS-ansvarleg

14 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Avviksrapport Standard 1.00 Lars Berle Tor Solheim 10 av 19 Rapport dato: Fortruleg: Ja Nei Rapport sendt KS-ansvarlig (dato): Hending: Rapport skriven av: Forslag til korrigerande tiltak: Årsak til avik: KUN FOR RESPEKTIV LEIAR Avvik behandla i møte: Møteleiar: Korrigerande tiltak: Ansvarleg for korrigerande tiltak: Signatur møteleiar: Korrigerande tiltak avslutta: Signatur korr. ansvarleg: KUN FOR KS- ANSVARLIG Tiltak sett i verk av KS-ansvarleg: Rapport motteken av KS-leiar: (dato) Aviks nr.: (sign.) Resultat: Saka avslutta: Signatur KS-ansvarleg/rektor Arkiv: Kopi til avviksmeldar og rektor:

15 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Student trygding Generelt 1.00 Lars Berle L.B. 11 av 19 ULYKKESTRYGDING FOR STUDENTAR Trygdesummar for kvar student: Ved livsvarig invaliditet.5g Handsamingsutgifter 0,25G Ved dødsfall..0,5g Kvar og når ulykkestrygdinga gjeld: Trygdinga omfattar ulykkesskader som skjer: På direkte veg frå heimen/bustaden til skule/undervisningsstad og frå skule/undervisningsstad til heimen/bustaden. Innafor skulen sitt område, dvs. i skulen sine lokale og uteområde under ordinær skuletid. I friminutt (også når studentane med løyve frå skulen held seg utanfor skuleområde) Under leik, utøving av idrett, utflukter, reiser, bedriftsvitjingar og liknande som skjer utanfor skulen sitt område, men som skjer i skulen sin regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisninga. Trygdinga gjeld også på direkte veg mellom heimen og arbeidsstaden og utplassering på fartøy. På direkte veg mellom to undervisningsstader. Kursdeltakarar som får undervisning ved skulen er å sjå på som studentar/elevar. Dato LEIKANGER, Kollektiv ulukkestrygding elevar Til orientering kan vi opplysa at fylkeskommunen har bytt forsikringsselskap for den kollektive ulukkestrygdinga for elevane. AIG Europe overtek denne polisen med verknad frå Vedlagt følgjer skademeldingsskjema som kan kopierast og nyttast ved melding om skader. Skjemaet skal som tidlegare sendast Bygge- og eigedomstenesta i fylkeskommunen, jfr vårt brev Grunnsummen i folketrygda (1G) utgjer f.t. kr Trygdesummane for elevane er: 5G ved invaliditet, 0,5G ved død, 0,25G for behandlingsutgifter. Vi ber om at spesielt kroppsøvingslærarane er informert om denne trygdinga. Kryssreferanser Eksterne referanser

16 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Erstatningsansvar Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 12 av 19 Studentar som får utlånt utstyr, bøker m.m. skal kvittere for utstyret/bøkene og gjerast oppmerksame på ansvaret. Dette gjeld også overtaking av garderobeskåp, verktyskåp og verktykasser. ERSTATNINGSANSVAR PÅFØRT FYLKESKOMMUNAL EIGENDOM AV STUDENTAR. Viser til utkast til BEU-sak. Ansvar for erstatning for tingskader er regulert i skadeserstatningslova av Hovudregelen er at skadevaldaren skal dekke den skadelidte sitt økonomiske tap ved skade på ting og andre formuegjenstandar, jfr $ 4-1. Ansvaret gjeld uansett om skaden har skjedd ved hendeleg uhell, aktløyse eller forsett. Lova brukar dessutan ikkje begrepet hendeleg uhell, det går inn under aktløyse. Ordninga bør vere at når ein student gjer skade, vert han krevd ersatning for skaden, dvs. det økonomiske tapet fylkeskommunen vert påførd. Dersom han nektar å erstatte skaden kan fylkeskommunen gå til søksmål. Før vi evt. gjer det, bør det forhandlast om ei minnerleg ordning, t.d. delvis erstatning. Det bør vere skulen som krev erstatning i kvart skadetilfelle, evt. I samråd med FS. Kryssreferanser Eksterne referanser

17 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Teieplik for studentar Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 13 av Studentar har teieplikt under utplassering i offentleg verksemd i samsvar med 13 i Forvaltningslova. 2. Teieplikta gjeld også etter at vedkomande har slutta i arbeidet 3. Opplysningar ein får ved utplassering kan heller ikkje nyttast i eiga verksemd eller i teneste for andre 4. Sjølv om Forvaltningslova gjeld offentleg verksemd, kan studentar utplasserte i privat verksemd vente å bli kravd for teieplikt. 5. Som følgje av dette må studentar finne seg i å måtte underteikne teieerklæring når dei er utplasserte i offentleg institusjon og private verksemder. Kryssreferanser Reglement ved utplassering i bedrift Eksterne referanser

18 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Klassereglar Generelt 2.00 Roar Lødøen L.B. 14 av 19 Kontaktlærar diskuterar med klassen kva for reglar som skal gjelde for klasserommet. Når klassen er samd i kva for reglar som skal gjelde, skal desse slåast opp i klasserommet.. Følgjande punkt kan tene som norm og utgangspunkt for diskusjonen: 1. Klassen skal så langt som mogleg vere stille når læraren er komen på plass. 2. Dersom du skal på toalettet, skal du gå stilt ut utan å uroe klassen. 3. Det skal luftast etter kvar time/økt. 4. Tavla skal reingjerast etter kvar leksjon. 5. Boss skal kastast i bossbøttene. 6. Bruk oppslagstavla til oppslag. 7. Ikkje skriv eller lim papir på pultplata. 8. Det skal vere arbeidsro i klassen. 9. Vær stille når læraren pratar eller når medstudentar svarer på spørsmål eller er med i fagleg diskusjon. 10. Ikkje rot i andre sine saker. Lever tilbake ting du låner. 11. Møt presis og budd til timane. 12. Bruk av PC i timane skal vere klarert med faglærar. 13. Ver mot andre slik du vil at andre skal vere mot deg! Ansvar: Kontaktlærar Kryssreferanser Eksterne referanser

19 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Røykfri skule Instruks 1.00 Roar Lødøen L.B. 15 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane, Maritim avdeling Måløy er ein røykfrie skule og det er ikkje tillate å røyke på skulen sitt område eller leigeområde i skuletida. Mål: Få fleire studentar og tilsette til å slutte å røyke Reglar: Røyking skal kun føregå utanfor skulen sitt område Innkjørslane til skulen skal vere open for ferdsel Dei som røyker syter for å halde området reint og tek med seg eige søppel til søppelkorgene på skulen. Brot på røykeforbodet skal raporterast til kontaktlærar. Kontaktlærar tek straks oppfølgjingssamtale med den det gjeld. Kryssreferanser Eksterne referanser

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Kvalitetsplan for Gaupne skule

Kvalitetsplan for Gaupne skule Kvalitetsplan for Gaupne skule Olweus-programmet og Opplæringslovas kapittel 9a Gaupne skule er ein 1-7 skule som ligg i kommunesenteret i Luster kommune. Dette skuleåret har 132 elevar tilhaldsstad her

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2011

Rådgjevarkonferansen 2011 Rådgjevarkonferansen 2011 Jetmund Rygg, avd.leiar, Førde Organiseringa av Fagskulen i Sogn og Fjordane Fagskulen er eigd av Fylkeskommunen Den har eige fagskulestyre, samansett av politikarar og næringslivs

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole -årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Denne første delen av årsmeldinga er noen få utdrag fra ledelsens gjennomgang ved skolen. Som DNV

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING Innkalla: Frå FAU: Janne Marit Øye og Roar Stokken Frå elevrådet: Renate Myklebust og Kristoffer Myklebust Frå undervisningspersonalet: Ragnhild Kjeldseth-Moe og Kirsten Havåg Frå andre tilsette: Svein

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer