Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: 1.1.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: 1.1.1"

Transkript

1 AVDELING FØRDE

2 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: KS - systemet Generelt 2.00 Roar Lødøen / Lars Berle L.B. 2 av 19 F.o.m. våren 2010 har leiinga vedteke at kvalitetssystemet skal omfatte dei to einingane under: Fagskulen i Sogn og Fjordane - Avdeling Førde - Maritim avdeling Måløy KS-handboka er hovuddokumentet i kvalitetssystemet og er bygd opp som ei kombinert system- og prosedyrehandbok der ein spesifiserar ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer, for å sikre at verksemnda føregår i høve til målsetting og regelverk. Kvalitetssystemet byggjer opprinneleg på m.a. på ISO9001. Men med bakgrunn i krav til den maritime opplæringa frå Sjøfartsdirektoratet og IMO (International Maritime Organization), er skulen sertifisert av Det Norske Veritas etter Rules for Maritime Academies no , basert på den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk (STCW95), Kvalitetssystemet ved senteret beskriv mål og arbeidsmåtar, vedlikehald, revisjon og oppfølging/forbetring og skal gjelde alle prosessar som betyr noko for studiekvaliteten, frå informasjon til aktuelle søkjarar til avslutning av studiet/opplæringa (sjå prosesskart). Ifølgje NOKUT skal dette gjelde: Klargjering av korleis arbeidet med opplærings-/studiekvalitet inngår som ein del av instutisjonen sitt strategiske arbeid Institusjonen sine definerte mål i kvalitetsarbeidet Forankring av kvalitetsarbeidet i leiinga på alle nivå i organisasjonen Organisering av kvalitetsarbeidet i rutinar og tiltak som sikrar brei medverknad, med definerte ansvarsforhold og myndigheitsfordeling for dei ulike ledd i arbeidet Innhenting og behandling av data og informasjon frå evalueringar som er naudsynt, for å gi tilfredsstillande vurdering av kvaliteten Analyse av informasjon og vurdering av måloppnåing i kvalitetsarbeidet Bruk av resultatene frå kvalitetsarbeidet som grunnlag for beslutningar og tiltak, med sikte på å sikre og vidareutvikle studie-/opplæringskvaliteten Klargjering av korleis kvalitetsarbeidet bidreg til ressursstyring og prioritering (menneskjelege ressursar, infrastruktur m.v.) Studentar sin aktive medverknad i kvalitetsarbeidet Årleg gjennomgang av kvalitetsarbeidet i leiargruppa Dette er innarbeidd i dei ulike kapitla i system- og prosedyrehandboka Den kanskje viktigaste delen av KS-systemet er avvikssystemet. Formålet med avviksystemet er å ta systematisk hand om uønska hendingar, situasjonar eller feil/manglar. Avviksystemet skal hindre at feil eller manglar gjentek seg. Det er eit krav at alle, både tilsette og studentar skriv avviksrapport når der er forhold som avvik frå det som er beskrive eller planlagt. På den måten får vi eit system som ivaretek kontinuerleg kvalitetsforbetring. Kvalitetssystemet er tilgjengeleg for alle brukarar, både tilsette og studentar, gjennom EK WEB.

3 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Rettleiing for pålogging Standard 1.01 Lars Berle L.B. 3 av 19 Elektronisk kvalitetshandbok ligg på fylket sin server Adressa er: Følg framgangsmåten nedafor ved pålogging: 1. Klikk på Fagskulen sitt kvalitetss. 2. Klikk på det aktuelle kapittel i kapittelstrukturen og deretter mappe og dokumentet du søkjer. Eller bruk søkefeltet og søk på dokumentnamnet eller stikkord Kryssreferanser Eksterne referanser

4 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Kvalitetsmanual Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 4 av Formål Kvalitetsmanualen skal sikre og påvise at det er samsvar mellom senteret sine mål, studentar/elevar og tilsette sine forventningar, krav frå myndigheitene, aktivitetane og dei resultat ein oppnår. 2. Generell beskriving Kvalitetsmanualen kan delast inn i tre grupper: Systemdokumentasjon (Kap. 1, 2, 4) -System- og prosedyrebeskriving -Styringsdokument -Avviksrapportar Administrativ dokumentasjon (Kap. 3) -Strategisk plan -Verksemndsplan -Driftsplan, fagplan og opplæringsplaner -Informasjon Resultatdokomentasjon (Kap. 5) -Årleg dokumentasjon av oppnådde resultat -Evalueringsrapportar -Årsmeldingar I tillegg til dei prosedyrar som er nedfelt i Kvalitetsmanualen vil det være spesielle prosedyrar knytt til HMS, labarotoria, verkstader, opplæringsfartøy, og sikkerheitsenter.

5 INNHALDSLISTE KS: Fagskulen sitt kvalitetssystem 1 KVALITETSYSTEMET VED FAGSKULEN 1.1 BRUK OG OMFANG KS - systemet Årshjul for KS - systemet Rettleiing for pålogging SERTIFISERING Sertifikat GODKJENNING OG SERTIFISERING Revisjon og sertifisering DEFINASJONAR Standar no for Maritime Academies MINIMUNSKRAV TIL OPPLÆRINGSAKTIVITETEN Kvalitetspolitikken (Toppdokument) VERKSEMDSTYRING 2.1 LEIINGA SITT ANSVAR Strategi og målsetting Strategi og visjon Handlingsplan 2010 Styret for Fagskulen Aktivitetsplan FiM Aktivitetsplan FiF Leiarmøte Organisasjon Organisasjonsstruktur Organisasjonsplan Oppgåve- og ansvarsfordeling Adresseliste personale Styret for Fagskulen Ansvarsfordeling personell Leiing Rektor Avdelingsleiar FiF Avdelingsleiar FiM Rettleiing og stabsfunksjoner IKT-systemansvarleg FiF IKT-systemansvarleg FiM KS-leiar Leiinga sin representant Verneleiar Simulatoransvarleg ved FiM Pedagogisk personale Kontaktlærar Faglærar Fagleg leiar, maritime fag Administrativt og teknisk personell Kontorpersonalet FiF Kontorpersonalet FiM Vaktmeistrar FiF Vaktmeistrar FiM Reinhaldarar FiF Reinhaldarar FiM Kantinepersonell FiM Leiinga sin representant Leiinga sin representant Leiinga sin gjennomgang Leiinga sin gjennomgang Prosedyre for leiinga sin gjennomgang Forbetring, vedlikehald og avviksbehandling Forbetring og vedlikehald Generelt Prosesskart over opplæringsverksemda Avvik Avviksbehandling Flytskjema for avvik Avviksrapport Avviksprotokoll Risikovurdering

6 2.1.6 Oppfølging av studentar Påverknad av læringsprosessen Tilrettelegging for fleksibel læring Studentsamtale Studiekontrakt for studentar i fagskulen Oppfølging av undervisning Medarbeidersamtale Skjema for utviklingssamtale Temahefte, Utviklingssamtalen Tilbakemeldinger frå yrke/profesjon/arbeidslivet Evaluering av studietilbda sin relevans Styringsdokument Skulereglement for Fagskulen i Sogn og Fjordane Lov om fagskuleutdanning Vedtekter for fagskuleutdanninga i Sogn og Fjordane Forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip FOR nr KVALITETSMANUAL, DOKUMENT OG DATAKONTROLL Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual Prosedyre, dokument og datakontroll Dokumentstyring IT-sikring og teieplikt Arkivering Arkivering EVALUERING AV LEVERANDØRAR Innkjøpsrutinar Innkjøpsrutinar KURSIDENTIFIKASJON/ -HISTORIKK Generelt Generelt Skuleadministrativt system Skuleadministrativt system INTERNREVISJON Revisjonar Internrevisjon Revisjonsplan Revisjonsprotokoll Internkontrollnotat PERSONALUTVIKLING Kompetanseplanlegging Kompetansekrav Kompetanseplanlegging Etterutdanningsplan Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane PLANLEGGING OG UTVIKLING 3.1 PLANLEGGING Generelt Generelt Årshjul for planlegging KRAV TIL PLANLEGGING OG UTFØRING AV OPPLÆRING Krav til opplæringsprogram Nasjonale planer for fagskulen Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning Nasjonal plan i realfag for tekniske fagskoler Nasjonal plan i kommunikasjonsfag for teknisk fagskole Nasjonal plan for LØM-fag for teknisk fagskole Nasjonal plan for elektrofag for tekniske fagskole Nasjonal plan for byggfag for tekniske fagskoler Nasjonal plan for teknikk og industriell produksjon for tekniske fagskole Nasjonal plan for Bilbransjens Fagskole i verkstedledelse Nasjonal plan for Bilbransjens Fagskole i servicetekniker Nasjonal plan for Nautisk linje - skipsoffiserutdanninga Nasjonal plan for skipsteknisk linje - skipsoffiserutdanninga Internasjonale planer Internasjonale konvensjonar Lokale planer FIF Opplæringsplan for 2.årig elektrofag, elkraft Opplæringsplan for 2.årig TIP, bilteknikk Opplæringsplan for 2.årig bygg og anlegg, bygg Opplæringsplan for 2.årig bygg og anlegg, anlegg 2.00

7 Opplæringsplan for 2.årig TIP, maskin Opplæringsplan for 1.årig Psykisk Helsearbeid Opplæringsplan for 1.årig Eldreomsorg Lokale planer FIM Studieplan skipsteknisk linje Studieplan for nautisk linje Instruktør handbok for GMDSS Student handbok for GMDSS kurs Utføring av opplæringsprogram Årsplan Skulerute 2011/ Årsplaner FIF Fag FTB02E, Betong- og stålkonstruksjonar Fag FTB00G, Anbod/Kontrakter Fag FTB02C, Anleggskonstruksjonar Fag FTB02J, Arbeidsstikking Årsplaner FiM Årsplan FiM 2010/ Årsplan 3TMA Årsplan 3TMB Årsplan 4TMA Årsplan 4 TMB Timeplanar Timeplaner FiF Timeplan 1.Bygg og anlegg Timeplan 1.Elektro Timeplan 1.TIP Timeplan 2.Anlegg Timeplan 2.Bil Timeplan 2.Bygg Timeplan 2.Maskin Timeplan 2.elkraft Timeplan psykisk helse Timeplanar FiM Timeplan 3TMA Timeplan 3TMB Timeplan 4TMA Timeplan 4TMB Timefordeling GMDSS kurs Driftsplan, prosjektplan Driftsplan FIF Driftsplan FIM Driftsplan fag Mal driftsplan Driftsplan GMDSS kurs Prøveplan / prosjektplan Prøveplan / prosjektplan mal Individuelle opplæringsplanar Utstyr og materiell Boklister Boklister FiF Bokliste- 1.TIP Bokliste - 1.Bygg og Anlegg Bokliste - 1.Elektro Bokliste - 2.Anlegg Bokliste - 2.Bil Bokliste - 2.Husbygg Bokliste - 2.Maskin Bokliste - 2.Elkraft Bokliste - Bilbransjens Verkstadleiing Bokliste - Nettstudie El-kraft Bokliste - Årdal, 2.Elektro Bokliste - Årdal, 2.TIP Bokliste - 2.Automasjon, Årdal Boklister FiM Boklister 3/4TMA, 2011/ Bokliste 3/4TMB, 2011/ Dokumentasjon for GMDSS opplæring Utstyr Utstyrs register 2.00

8 Utstyr FiF Utstyr FiM Utstyrskrav frå IMO for GMDSS Simulator Øvingslogg for simulator Opplæringsfartøy Undervisningsutstyr modul (fag) Undervisningutstyr FiF Undervisningsutstyr FiM Undervisningsutstyr modul/fag Utstyrsplan modul/fag (mal) Undervisningsutstyr radiorom Utplassering og studieturar Reglement ved utplassering i bedrift Retningslinjer for ekskursjonar Planlegging og utvikling av nye kurs Planlegging og utvikling av nye kurs Arbeidskrav FIF Arbeidskrav, Modul 1. Komunikasjon FIF Arbeidskrav, Modul 2.Realfag FIF Arbeidskrav, Modul 3. LØM FIF Arbeidskrav, andre modular Arbeidskrav (studiekrav) FIM Arbeidskrav (mal) Generelt om arbeidskrav Fråvær som arbeidskrav Prosjekt Prosjektarbeid Hovudprosjekt FiM Rettleiing prosjektarbeid Prosjekthandboka FIF KOORDINERING OG IMPLEMENTERING AV PLANANE Generelt Generelt VERIFISERING OG VALIDERING AV PLANANE Verifisering Generelt Validiere Generelt DRIFTSPROSEDYRAR 4.1 GENERELT Generelt Prosedyremal Inntak Studentinntak Studentregistrering Studentkort Informasjon til studentane Student trygding Erstatningsansvar Skulebevis Teieplik for studentar Studiehandbok Sjekkliste kontaktlærar Sjekkliste faglærar Sikkerheitsrunde Studentråd Student tillitsvalt/verneombod Vedtekter for studentrådet OPPLÆRING Generelt Generelt Studieprogresjon Handsaming ved avbrot Vurdering undervegs/studiekrav Føring av fråvær Fråvær GMDSS kurs Sjekklister GMDSS kurs

9 Oversikt GMDSS kurs Læringsmiljø Klassereglar BRUK AV UNDERVISNINGSUTSTYR Generelt Generelt Bruk av utstyr og tilhøyrande aktivitetar Bruk av båt, kano m.v. og aktivitetar på kai Reglar for bruk av sjark etter skuletid Prosedyre for bruk av simulator Øvingslogg for simulator Bruk av undervisningsutstyr Rutine ved bruk av bilhall, FiF Utlån av bøker Bruk av opplæringsfartøy Reglement for bruk av opplæringsfartøy Sikkerheits-/arbeidsrutinar på opplæringsfartøy Rutine for ajourføring av opplysningar i stoffkartotek Rutine for ajourføring av stoffkartotek Rutine for opplæring i bruk av stoffkartotek/datablad Kviteringsliste i sambande med opplæring i stoffkartotek og kjemisk helsefare FIF Revisjons logg, stoffkartotek Innhaldsliste stoffkartotek, reinhald FIF Innhaldsoversikt datablad, FIF BEHANDLING AV KUNDEEIGEDOM/ -OPPHAVSRETT Generelt Generelt Behandling av kundeeigedom ADMINISTRATIVE RUTINER Saksbehandling Posttenesta og arkivering Økonomi Budskjettrutinar Innkjøpsrutinar / Inngåande faktura Salsrutinar / Utgåande faktura Kassaoppgjer Liste over underleverandørar Personale Rutinar ved fråvær og innsetting av vikar Tilsetjingsreglement Lønn Forsikringar BYGG OG UTEOMRÅDE FiF FiM Parkering Røykfri skule Miljøfyrtårn 5 EVALUERING 5.1 VURDERING Vurdering fagskulen Vurdering FIF Vurderings dokumentasjon FiF Vurdering FIM Individuell sluttevaluering Vurderingsveiledning for skipsoffiserutdanninga i fagskulen Vurderingsskjema for simulatorøving/eksamen Tilbakemelding frå kunder Generelt Generelt Tilbakemeldinger Rutinar for tilbakemelding yrke/profesjon/yrkeslivet Tilbakemeldingar frå yrke/prosesjon/arbeidslivet Evaluering av studietilboda sin relevans Tilbakemeldingar frå tidlegare studentar Evaluering av GMDSS kurs EKSAMEN OG PRØVER Generelt

10 5.2.2 Prøve og eksamensavvikling Eksamensreglement Prosedyre, planlegging av heildagsprøve og eksamen FIF REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDAR RETTLEIING FOR SENSORAR VED LOKAL SENSUR (FiF) RETNINGSLINJER FOR GODTGJERING VED LOKAL SENSUR (FiF) REGLAR FOR EKSAMENSTILSYN (FiF) Rutinar for praktisk gjennomføring av eksamen og prøver (FiM) Utarbeiding av lokalgjeven eksamen Dokumentasjon Vitnemål Mal for vitnemål, maritim utdanning KLAGEBEHANDLING Generelt Generelt NØDPROSEDYRAR 6.1 Nødprosedyrar FIF Branninstruks Utvida branninstruks FiF Aksjonsplan ved utløyst brannalarm Bemanning og arbeidsoppgåver Rednings og beredskapsplan Kontrollinstruks ved utløyst brannalarm Etasjekart 1,etg Etasjekart 2.etg Kart over området Varslingsplan FiF Nødprosedyrar FIM Varslingsplan FiM Utvida branninstruks FiM Ettersøk ved brann

11 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Organisasjonsplan Generelt 2.00 Jetmund Rygg Tor Solheim 7 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane Styre Rektor KS-leiar Kontorpersonale maritim avdeling Måløy avdeling Førde Rektor er administrativ leiar for Fagskulen i Sogn og Fjorda MARITIM AVDELING MÅLØY Avdelingsleiar Kjøp av teneste frå Måløy vgs Fagleiar nautikk Fagleiar maskinteknisk drift Kontaktlærar Lærar Kontaktlærar Lærar

12 AVDELING FØRDE Avdelingsleiar Kontorpersonale IT-ansvarleg Kontaktlærar Rådgjevar Lærar Reinhaldarar

13 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Avviksbehandling Standard 1.01 Roar Lødøen Tor Solheim 9 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane skal ha to avvikssystem, eit for den Maritime avdelinga i Måløy og eit for avdelinga i Førde. Dette fordi avdelinga i Førde ikkje treng reviderast av Sjøfartsdirektoratet eller DNV. Formål Prosedyre skal sikre at: avvik blir registrert og rapportert avvik blir behandla og systematisert slik at korrigerande tiltak kan setjast inn på rett nivå den enkelte skal være kjend med sine oppgåver, ansvar og mynde. avviksrapportar blir handsama og utarbeidd for bruk i forbetringsarbeid og planlegging, m.o.t. kvalitet, tryggleik, helse, miljø og økonomi. finne ut kva som er årsaka til avviket Definisjon Avvik: Mangel på oppfylling av spesifiserte krav/pålegg. Eks.: Manglande utstyr til undervisninga, opplæringsplanar kan ikkje gjennomførast i høve til rammeplan/læreplan Skjema for registrering av avvik Protokoll for avvik Avviksskjema: Avviksprotokoll: Ansvar: Aktivitet: Avvik oppstår og blir identifisert. Om mogeleg, sette i verk strakstiltak. Avviksskjema blir fylt ut. Skjema skal leverast KS-ansvarleg. Kopi sendes respektiv leiar. Avviksprotokoll skal fyllast ut Behandle avviket. Vurdere vidare handsaming event. saman med verneombod, eller andre. Framlegg til løysing leverast avd. leiar, med kopi til dei som får ansvar for iverksetjing av tiltak. Når tiltak er gjennomført, meldast dette til avd. leiar Når skjema kommer tilbake frå behandling, skal kopi sendast avviksmeldar. Avviksskjema skal kvitterast ut når tiltak er gjennomført Avviksprotokoll skal sluttførast. Gjennomgang av sist rapporterte avvik/hendingar i seksjonsmøtar og event. LAMU Ansvar: Observatør/lærar KS-ansvarleg KS-ansvarleg KS-ansvarleg Rektor KS-ansvarleg

14 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Avviksrapport Standard 1.00 Lars Berle Tor Solheim 10 av 19 Rapport dato: Fortruleg: Ja Nei Rapport sendt KS-ansvarlig (dato): Hending: Rapport skriven av: Forslag til korrigerande tiltak: Årsak til avik: KUN FOR RESPEKTIV LEIAR Avvik behandla i møte: Møteleiar: Korrigerande tiltak: Ansvarleg for korrigerande tiltak: Signatur møteleiar: Korrigerande tiltak avslutta: Signatur korr. ansvarleg: KUN FOR KS- ANSVARLIG Tiltak sett i verk av KS-ansvarleg: Rapport motteken av KS-leiar: (dato) Aviks nr.: (sign.) Resultat: Saka avslutta: Signatur KS-ansvarleg/rektor Arkiv: Kopi til avviksmeldar og rektor:

15 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Student trygding Generelt 1.00 Lars Berle L.B. 11 av 19 ULYKKESTRYGDING FOR STUDENTAR Trygdesummar for kvar student: Ved livsvarig invaliditet.5g Handsamingsutgifter 0,25G Ved dødsfall..0,5g Kvar og når ulykkestrygdinga gjeld: Trygdinga omfattar ulykkesskader som skjer: På direkte veg frå heimen/bustaden til skule/undervisningsstad og frå skule/undervisningsstad til heimen/bustaden. Innafor skulen sitt område, dvs. i skulen sine lokale og uteområde under ordinær skuletid. I friminutt (også når studentane med løyve frå skulen held seg utanfor skuleområde) Under leik, utøving av idrett, utflukter, reiser, bedriftsvitjingar og liknande som skjer utanfor skulen sitt område, men som skjer i skulen sin regi. Ved utplassering i arbeidslivet når det inngår som ledd i undervisninga. Trygdinga gjeld også på direkte veg mellom heimen og arbeidsstaden og utplassering på fartøy. På direkte veg mellom to undervisningsstader. Kursdeltakarar som får undervisning ved skulen er å sjå på som studentar/elevar. Dato LEIKANGER, Kollektiv ulukkestrygding elevar Til orientering kan vi opplysa at fylkeskommunen har bytt forsikringsselskap for den kollektive ulukkestrygdinga for elevane. AIG Europe overtek denne polisen med verknad frå Vedlagt følgjer skademeldingsskjema som kan kopierast og nyttast ved melding om skader. Skjemaet skal som tidlegare sendast Bygge- og eigedomstenesta i fylkeskommunen, jfr vårt brev Grunnsummen i folketrygda (1G) utgjer f.t. kr Trygdesummane for elevane er: 5G ved invaliditet, 0,5G ved død, 0,25G for behandlingsutgifter. Vi ber om at spesielt kroppsøvingslærarane er informert om denne trygdinga. Kryssreferanser Eksterne referanser

16 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Erstatningsansvar Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 12 av 19 Studentar som får utlånt utstyr, bøker m.m. skal kvittere for utstyret/bøkene og gjerast oppmerksame på ansvaret. Dette gjeld også overtaking av garderobeskåp, verktyskåp og verktykasser. ERSTATNINGSANSVAR PÅFØRT FYLKESKOMMUNAL EIGENDOM AV STUDENTAR. Viser til utkast til BEU-sak. Ansvar for erstatning for tingskader er regulert i skadeserstatningslova av Hovudregelen er at skadevaldaren skal dekke den skadelidte sitt økonomiske tap ved skade på ting og andre formuegjenstandar, jfr $ 4-1. Ansvaret gjeld uansett om skaden har skjedd ved hendeleg uhell, aktløyse eller forsett. Lova brukar dessutan ikkje begrepet hendeleg uhell, det går inn under aktløyse. Ordninga bør vere at når ein student gjer skade, vert han krevd ersatning for skaden, dvs. det økonomiske tapet fylkeskommunen vert påførd. Dersom han nektar å erstatte skaden kan fylkeskommunen gå til søksmål. Før vi evt. gjer det, bør det forhandlast om ei minnerleg ordning, t.d. delvis erstatning. Det bør vere skulen som krev erstatning i kvart skadetilfelle, evt. I samråd med FS. Kryssreferanser Eksterne referanser

17 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Teieplik for studentar Generelt 1.00 Roar Lødøen L.B. 13 av Studentar har teieplikt under utplassering i offentleg verksemd i samsvar med 13 i Forvaltningslova. 2. Teieplikta gjeld også etter at vedkomande har slutta i arbeidet 3. Opplysningar ein får ved utplassering kan heller ikkje nyttast i eiga verksemd eller i teneste for andre 4. Sjølv om Forvaltningslova gjeld offentleg verksemd, kan studentar utplasserte i privat verksemd vente å bli kravd for teieplikt. 5. Som følgje av dette må studentar finne seg i å måtte underteikne teieerklæring når dei er utplasserte i offentleg institusjon og private verksemder. Kryssreferanser Reglement ved utplassering i bedrift Eksterne referanser

18 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Klassereglar Generelt 2.00 Roar Lødøen L.B. 14 av 19 Kontaktlærar diskuterar med klassen kva for reglar som skal gjelde for klasserommet. Når klassen er samd i kva for reglar som skal gjelde, skal desse slåast opp i klasserommet.. Følgjande punkt kan tene som norm og utgangspunkt for diskusjonen: 1. Klassen skal så langt som mogleg vere stille når læraren er komen på plass. 2. Dersom du skal på toalettet, skal du gå stilt ut utan å uroe klassen. 3. Det skal luftast etter kvar time/økt. 4. Tavla skal reingjerast etter kvar leksjon. 5. Boss skal kastast i bossbøttene. 6. Bruk oppslagstavla til oppslag. 7. Ikkje skriv eller lim papir på pultplata. 8. Det skal vere arbeidsro i klassen. 9. Vær stille når læraren pratar eller når medstudentar svarer på spørsmål eller er med i fagleg diskusjon. 10. Ikkje rot i andre sine saker. Lever tilbake ting du låner. 11. Møt presis og budd til timane. 12. Bruk av PC i timane skal vere klarert med faglærar. 13. Ver mot andre slik du vil at andre skal vere mot deg! Ansvar: Kontaktlærar Kryssreferanser Eksterne referanser

19 Fagskulen i Sogn og Fjordane Dok.id.: Røykfri skule Instruks 1.00 Roar Lødøen L.B. 15 av 19 Fagskulen i Sogn og Fjordane, Maritim avdeling Måløy er ein røykfrie skule og det er ikkje tillate å røyke på skulen sitt område eller leigeområde i skuletida. Mål: Få fleire studentar og tilsette til å slutte å røyke Reglar: Røyking skal kun føregå utanfor skulen sitt område Innkjørslane til skulen skal vere open for ferdsel Dei som røyker syter for å halde området reint og tek med seg eige søppel til søppelkorgene på skulen. Brot på røykeforbodet skal raporterast til kontaktlærar. Kontaktlærar tek straks oppfølgjingssamtale med den det gjeld. Kryssreferanser Eksterne referanser

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Skuleåret 2014/2015 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 1 INNHALDSLISTE Rektor har ordet side 3 Tilsette ved fagskulen side 4 Leiing og administrasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKULANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 Rettar... 2 Plikter... 2 C. Opptakskrav... 2 Spesielle opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning

Detaljer

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5

Studentreglement. A. Verdigrunnlag... 2. B. Innleiing... 2. C. Opptakskrav... 2. D. Spesielle tilhøve... 4. E. Vurdering... 5 Studentreglement A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 4 E. Vurdering... 5 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 6 G. Klage og klagehandsaming... 10 H.

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune

Handbok i informasjonstryggleik Møre og Romsdal fylkeskommune Handbok i informasjonstryggleik Versjon 02 mars 2010 Informasjonstryggleik Side 1 av 23 Forord er ein viktig produsent av tenester innan område som t.d. utdanning, samferdsel, næringspolitikk, kultur og

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 «Vi skal utvikle kulturar for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sin praksis på bakgrunn av «praksisnær» forsking og ved

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule www.sjh.no Gitt med tilvising til 3 7 og kapittel 9a i Opplæringslova. Vedteke i skuleutvalet 28.05.2014 Gjeldande frå 01.07.2014 og inntil ny revisjon

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016 Elevhandbok Elevhandbok Side 1 2015-2016 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 10.08.2015 Elevhandbok Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 HUSREGLAR...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer