Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Informasjon: Presentasjon forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg v/kommunalsjef Møller Ordfører Varaordfører Rådmann Drøftingssak: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Saksnr. Innhold 042/15 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 111 bnr 104 Dispensasjon fra reguleringsplan 043/15 Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter plantevernmiddelforskriften 044/15 Bosetting av flyktninger 2015 og utsatt sak fra /15 Drift av bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger (EMA) 046/15 Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 047/15 Bygging av 8 nye sykehjemsplasser - ny kostnadsramme etter anbudsrunde 048/15 Bibliotek i Grue rådhus Kirkenær, Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann

2 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: GNR-111/104 15/390 Johny Solvang Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 111 bnr 104 Dispensasjon fra reguleringsplan Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 042/15 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k; I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan slik at takvinkelen på hytta kan være 30 grader som omsøkt. Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: Situasjonsplan (M=1:500) Fasadetegning (M=1:100) Saksopplysninger: Det søkes om å sette opp ei hytte (102 kvm) med en takvinkel på 30 grader. I reguleringsbestemmelsene er maks takvinkel satt til 25 grader (pkt. 3.6). Eiendommen ligger 70 m øst for Vintervika i Rotbergsjøen, 310 m vest for avkjørselen til Fv 202, innenfor byggeområde for fritidsbebyggelse på reguleringsplanen Kalatupa. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse punkt 3.6 (takvinkel). Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark har uttalt per telefon at de ikke har merknader. I vedlegg til søknad datert uttales det at det tidligere blitt godkjent en dispensasjon for økt takvinkel på tomt 68 og at denne søknaden behandles etter likebehandlingsprinsippet. Det ingen merknader til nabovarselet. Vurdering: Tomt 68 (111/153) er den sist på rekken av fradelte tomter på hyttefeltet. Omsøkt hytte vil komme 80 m fra strandlinja i andre rekke med tomter fra sjøen. Forskjellen i mønehøyde ved 25 og 30 grader, utgjør ca 40 cm. Det er sannsynlig at dette vil gi liten negativ virkning på bakenforliggende, framtidige hytter.

3 Rådmannen anser at hensynene som ligger bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ( 1-1 og 3-1) ikke vil bli tilsidesatt. Gis dispensasjon vil ikke det ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

4 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/561 Haakon Gjems Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter plantevernmiddelforskriften Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 043/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår Formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g: Punkt 65 i Grue kommunes delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyre tilføyes med følgende setning: Rådmannen delegeres alle fullmakter vedtatt av Mattilsynet etter denne loven. Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: Saksopplysninger: Mattilsynet har fattet vedtak gjeldende fra om å delegere ansvar til samtlige av landets kommuner og fylkesmenn etter plantevernforskriften om: - Myndighet til å holde eksamen og utstede autorisasjonsbevis for plantevernmidler, herunder sørge for at det arrangeres autorisasjonskurs jf. Forskrift 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler 10 første ledd, jf 9. Mattilsynet delegerer med dette følgende myndighet til samtlige av landets kommuner: - Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy jf. Forskrift 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler 18 første ledd jf. 17 annet ledd. - Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet, jf. Forskrift 6. mai 2015 nr 455 om plantevernmidler 19 annet ledd. - Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til å spre plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større, jf. Forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler 22 annet ledd. Vurdering:

5 Plantevernforskriften er hjemlet i lov om matproduksjon og mattrygghet av 19. desember I punkt 65 i Grue kommunes delegasjonsreglement står det at Mattilsynet har vedtaksrett i disse sakene. I dette tilfellet har altså Mattilsynet fattet vedtak om å delegere ansvaret videre til Grue kommune. I praksis er det hensiktmessig at enhet for Landbruk, næring og teknikk håndhever og utfører vedtaket. For å delegere denne saken må imidlertid punkt 65 i kommunens delegasjonsreglement endres så rådmannen delegeres fullmakter Mattilsynet nå og eventuelt senere fatter hjemlet i lov om matproduksjon og mattrygghet av 19. desember 2003, nr 124.

6 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FA-F30 15/590 Turid J. Bjerkestrand Bosetting av flyktninger 2015 og utsatt sak fra Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 044/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til å ta imot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for 4 plasser for flyktninger, men Grue kommune kan imidlertid ikke ta imot flere flyktninger uten at finansieringen av tiltaket blir gjort fullt kostnadsdekkende og de samlede tilsagnsrammer for utbedring av utleieboliger blir vesentlig styrket. Sakens dokumenter: KS 31/ Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Herav som vedlegg: Saksopplysninger: Det vises til vedlegget. Saken ble utsatt i kommunestyret. Det vises i tillegg til egen sak som vedrører bofellesskapet for mindreårige flyktninger. Vedtaket i formannskapet FS-34/ : Grue kommunestyre er bekymret for flyktningesituasjonen i verden og ser klart at vi som nasjon har en forpliktelse til å ta imot flyktninger for bosetting her i landet. Grue har mulighet for 4 plasser for flyktninger, men Grue kommune kan imidlertid ikke ta imot flere flyktninger uten at finansieringen av tiltaket blir gjort fullt kostnadsdekkende og de samlede tilsagnsrammer for utbedring av utleieboliger blir vesentlig styrket. Det vises i tillegg til egen sak om bofellesskapet for mindreårige flyktninger. Følgende tilskuddsordninger gjelder for bosetting av flyktninger i år - Rundskriv 01/2015 fra IMDI:

7 Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år I tillegg er det ekstratilskudd for bosetting i 2015: Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015 Til sammen 50 millioner kroner skal fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er anmodet om. Stortinget har besluttet å innføre dette ekstratilskuddet for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene. Det er anmodningen fra IMDi per 20. april 2015 og folketall i kommunen per 1. januar 2015 som ligger til grunn for beregning av eventuell utbetaling. Rundskriv 01-(2)/2015: Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger i 2015 Vedlegg 1: Anmodning til kommunene per 20. april 2015, og beregnet anmodning ved flat fordeling med bakgrunn i kommunens folketall Vedlegg 2: Bosetting av flyktninger i kommunene anmodning og foreløpige vedtak Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet fra IMDi. Tilskuddet vil bli utbetalt fra IMDi mot slutten av Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi, og samtidig bosetter flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning. Kommuner som i 2015 bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi, vil motta et ekstratilskudd på kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning. Kommuner som først oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, og i løpet av året også oppfyller kriteriet for ekstratilskudd på kroner, vil motta det høyeste ekstratilskuddet for hele det antallet personer kommunene bosetter utover IMDis anmodning.

8 De kommuner som i 2015 allerede har vedtatt å bosette utover IMDis anmodning vil motta ekstratilskudd for personene det gjelder. For at tilskuddet skal utløses, må personen være bosatt i kommunen; personer som er søkt ut utløser ikke ekstratilskudd. Hver person utløser ekstratilskuddet en gang, til en kommune, ved første gangs bosetting. Ordningen gjelder for personer bosatt i I løpet av en 5 års perioden vil kommunen motta kr med satsene for 2015 pr. person ved et ordinært mottak av flyktninger. I tillegg kommer et eventuelt ekstratilskudd i I tillegg vil en bosetting ha konsekvenser for rammetilskudd: Det er innbyggertall pr i året før budsjettåret som danner utgangspunkt for hvor mye kommunen mottar i rammetilskudd. Anmodningen fra IMDI overfor Grue kommune var i brev av flyktninger. Grue har vedtatt å bosette 5 hvert år. I tillegg kommer familiegjenforening. Grue kommune vil dermed ikke oppnå ekstratilskudd i og med kommunen ikke mottar slik anmodningen er. Innbyggertilskuddet er pr kr pr. person. Det antas ut fra KS sine beregninger at kr pr. person av dette bør beregnes som inntekt av innbyggertilskuddet dvs kr i løpet av en 5 års periode. Innbyggertall pr er også utgangspunkt for skatteinngangen og inntektsutjevningen. Vurdering: I og med dette er en utsatt sak fra kommunestyret og den inneholder saksopplysninger knyttet til økonomi fremmes saken via rådmann til formannskapet. Vedtaket fra formannskapet er opprettholdt.

9 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/600 Anne Berit Gullikstad Drift av bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger (EMA) Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 045/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g På bakgrunn av sakkyndig vurdering videreføres drift inntil videre i Jernbanevegen for 2 beboere med en noe redusert bemanning. Ny sakkyndig vurdering vil ligge til grunn for en ny behandling våren Det tas ikke inn nye beboere. Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: Saksopplysninger: Bakgrunn: Kommunestyret behandlet den og den en sak om videre drift av bolig for bosatte mindreårige flyktninger (Jernbanevegen). Bakgrunnen for at saken kom opp var endrede forutsetninger for drift og finansiering av boligen, bl a med bakgrunn i statlig finansieringsordning og redusert antall beboere. Saken bygget på at det skulle tas sikte på en avvikling av boligen og de gjenværende beboerne skulle få bo i fosterhjem. Vedtak i sak046/14: Bofellesskap for mindreårige flytninger opprettholdes for de 2 gjenværende beboere. Det tilbys i tillegg utleie for en beboer. Ytterligere konstnadsreduksjoner vurderes og tilstrebes. Det tas ikke inn flere mindreårige flyktninger og det tas sikte på en styrt avvikling innen Oppfølging av vedtak I tiden etter vedtaket er bemanningen noe redusert og det har vært samarbeid med Solør Barnevernstjeneste om en prosess for å finne alternative omsorgstilbud til beboerne. Grue kommune og Solør Barnevernstjeneste hadde et møte med BUF etat (Fagteam Hamar) den 24. juni. Her kom det fram at Barnevernstjenestens vurdering var at de var bekymret for beboerne dersom boligen skulle avvikles innen kommende skoleår. Beboerne går fortsatt i grunnskolen og uttrykker sjøl at de ønsker å bo videre i Jernbanevegen. På bakgrunn av dette

10 kunne ikke BUF etat forsvare å finne fosterhjemsløsning til beboerne. Deres konklusjon bygger på Solør Barnevernstjeneste sin sakkyndige vurdering av situasjonen. Nåværende situasjon Beboerne går nå på 9. og 10. trinn. Det er gitt en sakkyndig vurdering fra PPT på at gutten som nå startet i 10. trinn skal gå 10. trinn også neste år for å kunne nå målet om vitnemål med karakterer fra grunnskolen. Dette betyr at beboerne skal gå to skoleår til i grunnskolen. Det er holdt et telefonmøte med en regional rådgiver med tanke på videre driftsform, (bemanningsbehov og kompetanse) og videre drift vil bygge på : Si opp nåværende turnus (avtalefestet ved endringer) Redusere bemanning på dagtid inkludert merkantil ressurs Det settes inn hvilende nattevakt For bemanningen videre må det vektlegges kompetanse, relasjon og evne til å samhandle om oppdragelsesmål og regler / rutiner i hverdagen Det kommende skoleåret skal det arbeides aktivt i boligen og i samarbeid med skolen med beboernes videre liv når det gjelder karrierevalg (videre skolegang) og forberedelse til et sjølstendig voksenliv Dialog med beboerne og deres verger er en viktig suksessfaktor. Det legges opp til en ny sakkyndig vurdering av behovet for omsorgsnivå for skoleåret 2016/2017 våren Økonomiske konsekvenser I budsjettet for 2015 ligger det en netto driftsramme på kr (dette er når 80 % av utgiftene er refundert). Dette budsjettet bygger på 7,85 årsverk. Da er årsverksrammen redusert fra opprinnelig drift på 9,8 årsverk. Med den planlagte driftsformen (ovenfor) vil boligen ytterligere nedbemannes til 6,7 årsverk. Dette vil få virkning i 4 måneder, og årets netto driftsramme vil da reduseres med ca kr ,- når alle refusjoner er lagt inn. Helårsvirkning av drift etter ny modell vil gi en netto driftsramme på kr Dette ligger ikke inne i økonomiplanen for Vurdering: Med bakgrunn i sakkyndig vurdering tas det sikte på å videreføre drift i Jernbanevegen slik det redegjøres for i saken. En tilpasset drift vil gi en årsverksreduksjon på 3,1 årsverk i forhold til driften høsten 2014 og en reduksjon på 1,1 sett i forhold til driften i 2015.

11 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/599 Haakon Gjems Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 046/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: Høringsnotat: https://www.regjeringen.no/contentassets/082c8b9ba6e043cdaf22b8f9aef178f0/12_388_hwh_ horingsnotat-om-eiendomsskatt.pdf Saksopplysninger: Finansdepartementet sender på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget når de anses å være ein part av sjølve føretaket. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis. Hvorvidt arbeidsmaskiner mv. skal anses å inngå i eiendomsskattegrunnlaget, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Regelen er kritisert for å være skjønnsmessig og skape uforutsigbarhet. I høringsnotatet legger departementet fram to alternative forslag. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens alternativ 2 ikke bare fritar slikt utstyr, men også innebærer at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Forslagene får ikke betydning for fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg. Høringsfristen er 18. september 2015.

12 Grue kommune innførte eiendomskatt for alle verker og bruk i 2006 med 2 promille uten bunnfradrag og differensierte satser. I 2012 var satsen for verker og bruk 3 promille i Grue, i 2015 var den 5 promille. Forhenværende eiendomskattesjef i Grue skrev i brev til Bergene Holm AS følgende: etter at kommunestyret gjorde vedtak om at produksjonsutstyr i verker og bruk ikke skal beskattes i Grue, vedtok overtakstnemda at taksten på eiendommen til Bergene Holm skal være uendret i 10 år fra I kommunestyrets vedtak av kan Rådmannen ikke se at kommunestyret har fattet et vedtak på at produksjonsutstyr ikke skal beskattes i Grue, men Grue kommune har ikke krevd eiendomskatt på produksjonsutstyr hos industribedrifter siden kommunen innførte eiendomsskatt i Grue kommune hadde følgende eiendomskatteinntekt fra næringseiendom, verk og bruk i 2014: 1. Samlet ,- eiendomsskatteinntekt fra verk og bruk (alminnelig næringseiendom) i 2014: 2. Samlet 0,- eiendomsskatteinntekt fra vannkraft: 3. Samlet eiendomsskatteinntekt fra maskiner og produksjonsutstyr i takster der dette er taksert særskilt 0,- Grue Kommune v/kommunestyret har utelatt takst på prod.utstyr fram til ny omtaksering av hele 4. Samlet eiendomsskatteinntekt fra kraftlinjer 5. Samlet eiendomsskattinntekt fra andre infrastrukturanlegg (telenett, bredbånd, kabel-tv, rørledninger mv) 6. Samlet eiendomsskatteinntekt fra vindkraftanlegg 7. Samlet eiendomsskatteinntekt fra prosessanlegg petrokjemi SUM eiendomskatteinntekter næringseiendom, verker og bruk i , ,- 0,- 0, kommunen i Grue Kommune v/kommunestyret har utelatt takst på produksjonsutstyr fram til ny omtaksering av hele kommunen i Vurdering: I høringsnotat 18. juni 2015 foreslår Finansdepartementet å fjerne reglene om eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verk og bruk. Hvis forslaget blir gjennomført vil det få dramatiske konsekvenser for mange kommuner.

13 Departementet har beskrevet to lovtekniske alternativer. Det ene er å erstatte dagens regel i eiendomsskatteloven 4 andre ledd fjerde punktum om skatteplikt på arbeidsmaskiner med tilbehør som utgjør en del av selve anlegget, med et kategorisk forbud mot å ta med «produksjonsutstyr og installasjonar» i skattegrunnlaget. Det alternative forslaget går ut på at man i tillegg til dette eksplisitte forbudet mot å skattlegge produksjonsutstyr og installasjoner, også fjerner verk og bruk som utskrivingskategori. Tidligere verk og bruk blir med dette forslaget å anse som alminnelig næringseiendom, og hvor bygningsmassen som hovedregel skal takseres på grunnlag av leieverdi. Substansverdiprinsippet forlates som hovedregel. Som nevnt i saksopplysningene har ikke Grue kommune krevd eiendomskatt på maskiner og produksjonsutstyr hos industribedrifter noensinne siden Grue kommune innførte eiendomskatt på verker og bruk i Bakgrunnen for å unnta eiendomsskatt på produksjonsutstyr i verker og bruk var nok ment for å skjerme industrien for unødige utgifter. Det skal anmerkes at alle de store industribedriftene i Grue klarte seg eller ble videreført av nye drivere gjennom finanskrisen og årene etter fram til i dag, mens mange industribedrifter i nabokommunene Åsnes og Kongsvinger ble nedlagt eller flyttet ut av regionen i disse årene. Alternativ 1 i høringsforslaget vil slik sett ikke endre praksis som har vært i Grue kommune de siste 10 år. Imidlertid skal det poengteres at mange andre kommuner i Glåmdalsdistriktet og Norge har skrevet ut eiendomskatt på arbeidsmaskiner mv i disse årene for millioner i mange kommuner som har gitt en bedre kommuneøkonomi. Industrien i Grue har slik sett blitt skjermet for beskatning til en viss grad i disse årene. Noe av bakgrunnen for endringsforslaget er imidlertid at dette medfører en intern differensiering blant kommuner i Norge som kanskje ikke er heldig. Ved ny omtaksering av alle eiendommer i Grue som etter loven må skje innen 2017 tolker rådmannen regelverket dit hen at kommunestyret ikke kan unnta industrien for eiendomskatt på produksjonsutstyr ved en retaksering hvis kommunestyret viderefører eiendomsskatt på næringseiendom som ble innført i Den totale beskatningen på industribedriftene i Grue vil derfor øke mye hvis ikke kommunestyret justerer promillesatsen for næring noe ned før en omtaksering. Høringen skal behandles i Kommunenes Sentralforbund sitt hovedstyre fredag Vedtatt innstilling fra KS vil derfor kopieres opp og deles ut på formannskapsmøtet Saken legges fram uten innstilling.

14 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/606 Sigbjørn Sæther Bygging av 8 nye sykehjemsplasser - ny kostnadsramme etter anbudsrunde Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 047/15 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Økt budsjettramme til kr godkjennes 2. Inndekning finansieres ved bruk av lån 3. Byggestart gjennomføres snarest. Sakens dokumenter: KS-sak 65/14 fra møte Herav som vedlegg: Saksopplysninger: Viser til kommunestyresak 65/ med kostnadsramme for bygging av 8 nye sykehjemsplasser for kr inkl. mva Etter anbudsrunde og anbudsåpning fremkommer en total byggekostnad på kr ,- inkl. mva. Dette er en økning på ca. 15 % i forhold til budsjettramme. Noe av økningen kan forklares med følgende forhold (priser inkl. mva): - Prisstigning fra november 2014 til juni 2015 kr ,- - Nytt sykesignalanlegg i hele sykehjem, kompatibelt med omsorgsboliger og klargjort for velferdsteknologi kr ,- - Bytte av lysarmaturer og himling i alle korridorer kr ,- Alle himlinger må ned for å skifte ventilasjonsrør. Lysarmaturer er gamle og kan ikke remonteres.

15 Vurdering Forandringer som nevnt over vil gi et bedre sluttresultat. Sykesignalanlegget muliggjør et samarbeid med personell i omsorgsboliger, og gir en større sikkerhet for ansatte. Dette er et moderne anlegg som gir full mulighet til bruk av velferdsteknologi. Nye lysarmaturer vil gi et bedre arbeidslys og et bedre arbeidsmiljø. Økningen i pris ligger på det byggetekniske. Anbudspris på ventilasjonsanlegg er ikke høyere enn i budsjettramme. Husbanken dekker 55 % av byggekostnadene til sykehjemsplasser, men ikke bytte av ventilasjonsanlegg i eksisterende sykehjem. Da all økningen i pris ligger på det byggetekniske, vil husbankens andel av totalsummen bli større. Økningen utgjør et økt investeringsbehov på ca ,- for Grue kommune. Et vedtak som gir klarsignal for bygging vil gi en byggestart i begynnelsen av september og en ferdigstilling i henhold til tidligere gitte tidsplan. En utsettelse vil gi en ytterligere økning i byggekostnader, grunnet vinterbygging.

16 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE- 15/607 Sigbjørn Sæther Bibliotek i Grue rådhus Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 048/15 Formannskapet Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt v e d t a k: Utbyggingen av bibliotek gjennomføres som tidligere vedtatt. Sakens dokumenter: Plantegninger 1. etasje Plantegninger kontorer 2.etasje Økonomiske konsekvenser, excel-fil Herav som vedlegg: Plantegninger 1. etasje Plantegninger kontorer 2.etasje Økonomiske konsekvenser, excel-fil Saksopplysninger: Det vises til budsjettvedtak i kommunestyre , om flytting av bibliotek fra leide lokaler til Grue rådhus. Flytting av bibliotek vil gi en effektiv samdrift mellom servicetorg og bibliotek. Nærheten til skole vil være et positivt løft både for skole og bibliotek. En omgjøring og rehabilitering av deler av første etasje i Grue Rådhus er en del av de framtidige planene for bygget, da spesielt med tanke på ferdiggjøring av ventilasjonsanlegg og utskifting av vinduer. Ventilasjonsanlegget i rådhuset er klargjort og har kapasitet til å ta med de siste områdene som nå blir bibliotek. Utskifting av vinduer og utvendige dører inngår som en del av kommunens ENØK-planer. De fleste vinduer i bygget er skiftet ut, foruten vinduer i 1.etasje og inngangsdør til kulturdelen. Foajeen vil bli en del av det framtidige biblioteket, og i denne sammenheng vil vi lage en ny innvendig handicap-rampe som tilfredsstiller kravene til universell utforming (avvik i dag). Toaletter i foajeen blir rehabilitert, og et godkjent handicap-toalett vil bli etablert. Dette mangler i Grue rådhus i dag. Det ligger også et avvik på brannskille mellom administrasjon og foajeen, dette vil bli lukket ved utbyggingen En bibliotekutbygging av 1.etasje vil kreve flytting av noen kontorplasser. Her er det tenkt å bruke ledig kapasitet i 2.etasje, samt bygge nye kontorer i gammel kjøkkendel ved kommunestyresalen.

17 Det er jobbet med prosjektet, og det er laget beskrivelse av jobben sammen med anbudsdokumenter. Prosjektet vil være klar for utlegging på Doffin og innhenting av pristilbud månedsskifte august september. Det er tidligere laget et grovbudsjett som har gitt en kostnadsramme på kr ,-. Eks. mva. Vurdering En utbygging av nytt bibliotek vil gi kommunen og rådhuset et løft. Skolen vil kunne nyttiggjøre seg biblioteket i en større grad enn i dag. Biblioteket vil samle kulturen på en god måte i Grue kommune. Redusert husleie sammen med salg av eiendommer vil finansiere investeringen. Faktiske kostnader ved utbygging har vi først klare når vi har mottatt priser på anbudsutlysningen. Dette er forventet i slutten av september. Inntil da må vi forholde oss til budsjettramme som har framkommet som et estimat fra erfaring og byggkalkulatoren til Holte AS.

18

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 25.11.2013 Kl. 10.00 OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til servicetorget,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer