Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 02.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A (ikke sak 21) Anne May Sandvik Olsen medlem A Øyvind Wevling medlem A (ikke sak 21) Mona Vauger medlem A Thomas Holmen Olsen medlem A Carl-Erik Madsen medlem A Rolf Baltzersen medlem A Eivind N Borge ordfører FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Anne Lise Sørlien medlem FRP Trygve Jensen medlem FRP Thor Tangen medlem FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Ottar Johansen varaordfører H Lene Elisabeth Strøm medlem H Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie medlem H Øyvind Fjeldberg medlem SV (ikke sak 21) Hans Herman Utgård medlem SP Pål Espen Bugge medlem V Ragnhild Pedersen varamedlem A Sak 21, for Øyvind Wevling Merete Pedersen varamedlem A Sak 21, for Paul Henriksen Margareth Johnsen varamedlem SV Sak 21, for Øyvind Fjeldberg Jan Gunnarsen varamedlem H Sverre Johnsen Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann Jan Torp Pharo sekretær Protokollen godkjent: Øyvind Fjeldberg Eivind N Borge Trygve Lie ordfører Møteinnkalling side 1 av 15

2 Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 17/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 18/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 19/08 Rullering av kommuneplan - fastsetting av planprogram PS 20/08 Høringsuttalesle. Nasjonal transportplan PS 21/08 Reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdsbrygga - behandling etter offentlig ettersyn. PS 22/08 Kontrollutvalgtes årsmelding for 2007 PS 23/08 Foranalyse. Evaluering av barnevernet i Hvaler kommune. PS 24/08 Valg av overformynderi PS 25/08 Kommunale tomter og eiendommer. PS 26/08 Meldinger og informasjon Kommunestyret bestemte at sak 21 skulle behandles først. Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann PS 17/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Thor Tangen påpekte at Øyvind Wevling var oppgitt som FrP-medlem i protokollen, og ikke A. Protokollen enstemmig godkjent Vedtak i Kommunestyret : Protokollen for møtet er godkjent (partitilhørighet rettes) PS 18/08 Interpellasjoner og spørsmål Spørsmål fra Pål Bugge (V): Som følge av at det nå har blitt et nytt politisk flertall i kommunen synes det som viktig å gå gjennom de engasjementene kommunen har i de kommunale selskapene. De siste tyve årene har ofte disse selskapene hatt de samme politiske representantene fra periode til periode uten at disse representantene har evnet å sette nevneverdig spor etter seg. Hvaler Venstre vil derfor spørre ordføreren om han vil ta initiativ til å legge frem en liste for kommunestyret som viser hvilke selskap vi er representert i, hvor lenge den enkelte representant har deltatt i selskapet og når den enkeltes periode går ut i selskapet? Ordføreren: Ordføreren vil ta initiativ til dette; blir lagt fram på neste kommunestyremøte. Spørsmål fra Pål Bugge (V) Møteinnkalling side 2 av 15

3 I forrige kommunestyremøte fremgikk det under behandlingen av renovasjonsplanen at kommunen ikke hadde oversendt en renovasjonsplan for havnene til Fylkesmannens miljøavdeling. Administrasjonen var ikke kjent med denne regelendringen som hadde skjedd i Fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har vi brakt i erfaring at havnene på Hvaler i tillegg til 18 andre havner har unnlatt å oversende en slik plan til fylkesmannen og at de nå forberedte en purre-runde til disse havnene for å bringe dette under kontroll. Hvaler Venstre ønsker å vite om administrasjonen har kommet videre i saken og funnet ut hva pålegget fra sentrale myndigheter innebærer for renovasjonsordningen rundt havnene i kommunen? Ordføreren: Administrasjonen har hatt kontakt med miljøvernavdelingen. Det er riktig at Hvaler ikke har besvart henvendelsen. Havneansvarlig og renovasjonsansvarlig skal utarbeide en plan for dette, som skal være ferdig i løpet av oktober Spørsmål fra Wiggo Sørlien (FrP): Bakgrunn: På oppdrag fra Hvaler kommune har Agenda Utredning og utviking AS utarbeidet en økonomisk analyse for Hvaler kommune. Analysen er dokumentert i to rapporter, nemlig en generell kostnadsgjennomgang for hele kommunen og en spesiell for grunnskolen. Analysene og vurderingene har gitt Hvaler kommune et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. Analysene konkluderer med at kommunens økonomi bør forbedres med om lag 10 millioner kroner, basert på tallene i regnskapet for I tillegg foreslår analysen hvordan denne forbedringen bør fordeles på ulike virksomhetsområder i kommunen. Agendarapporten viser klart at det vesentlige potensialet for reduserte driftsutgifter er innenfor grunnskolen, og at dette dreier seg om lønn. Gruppeførerne i det forrige kommunestyret ga sin tilslutning til at vi bør ha som målsetting å forbedre kommunens økonomi med det som analysen foreslår, og at dette gjennomføres over tre år i budsjettene for 2008, 2009 og Fremskrittspartiet har lagt Agenda rapportene til grunn i sitt budsjettforslag for 2008 og økonomiplanarbeidet I rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2008 henvises det også til rapportene. Påviste unøyaktigheter i deler av rapportene rokker ikke ved vår oppfatning nå det gjelder konklusjonene i rapporten. 1. Spørsmål: På hvilken måte bruker virksomhetene analysene og vurderingene i Agendarapportene for å forbedre sine driftsresultater. 2. Spørsmål: I hvilken grad legges Agendarapportene til grunn i det videre arbeidet i økonomiplanperioden Rådmannen: (kort sammendrag; det er ikke mulig å gjengi svaret i sin helhet) Agenda -rapporten dreier seg bare om å sammenlikne Hvaler med andre kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med, og for å finne eksempler på oppgaver og hvordan de løses i forhold til andre kommuner. Hvis vi forbedrer økonomien med 10 millioner kroner, oppnår vi et rimelig akseptabelt driftsnivå. Det kreves ytterligere millioner for å bedre viktige områder. Spørsmål fra Wiggo Sørlien (FrP): Bakgrunn Hvaler kommune vedtok i KS møte , sak 58/06, igangsetting av rulleringsarbeidet med kommuneplan , med frist for innspill ultimo januar Uforutsette endringer i bemanningssituasjonen har medført et opphold i rulleringsprosessen, og at fristen for innspill er forskjøvet til 15.mars 2008, med forventet plan vedtak høsten Rullering av kommuneplan og fastsettelse av planprogram er et av kommunens viktigste oppgaver. Vi mener en forsinkelse av planprosessen er svært uheldig. Spesielt med tanke på den kortsiktige delen i planen, som skal omfatte en samordnet handlingsplan for virksomhetene de nærmeste årene. Spørsmål: Har administrasjonen en back up i arbeidet med kommuneplan, dersom lignende bemanningssituasjoner skulle oppstå i fremtiden? Møteinnkalling side 3 av 15

4 Rådmannen: Vi har ingen backupløsning for enkeltfunksjoner i kommunen. Det er avhengig av kmpetansen til de øvrige som til enhver tid er ansatt i kommunen. PS 19/08 Rullering av kommuneplan - fastsetting av planprogram Rådmannens forslag til uttalelse: Utvalget slutter seg til rådmannens saksutredning og forslag til endelig planprogram. Saken oversendes kommunestyret for behandling og vedtak. Kommunestyret anbefales å fatte følgende vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredinger av 1. april 2005 fastsettes med dette planprogram for rullering av Kommuneplan for Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra Utvalget for miljø og teknikk : I henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredinger av 1. april 2005 fastsettes med dette planprogram for rullering av Kommuneplan for Hvaler kommune Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : UKPT tar rådmannens forslag til vedtak til orientering. Enstemmig Vedtak i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag tatt til orientering. Øyvind Fjeldberg (SV) foreslo: Klima må inn som eget punkt i programmet Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Fjeldbergs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : I henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredinger av 1. april 2005 fastsettes med dette planprogram for rullering av Kommuneplan for Hvaler kommune Klima må inn som eget punkt i programmet. PS 20/08 Høringsuttalelse. Nasjonal transportplan Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi følgende uttalelse: Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Møteinnkalling side 4 av 15

5 1. Hvaler kommune mener Østfold fylkeskommune bør kommentere følgende i sin høringsuttalelse: - En satsning på å redusere forfallet av transportnettet er svært viktig og riktig. - Satsningen på Østfoldbanen må ikke utsettes. En raskest mulig utbygging av Østfoldbanen er en forutsetning for en bærekraftig regional og lokal utvikling. Både Osloregionens Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, fylkesplan for Østfold og kommuneplan for hhv Sarpsborg og Fredrikstad, legger til grunn en utbygging av Østfoldbanen. - Utbyggingen av Østfoldbanen bør skje i tråd med tidligere prioritert rekkefølge; dvs nordfra og sørover. - Opprettholdelse av Intercitykonseptet, med stasjon i by, bør videreutvikles før en evt realisering av høyhastighetstog. - Fredrikstad kommune ønsker en utvikling av en ny Grønli stasjon og ny jernbanetrase fram til Lisleby. Samtidighet med utvikling av vegsystemet vil kunne gi både byutviklingsmessige, tekniske og trolig også økonomiske fordeler. Kommunen ser at det ikke er statlige midler til dette på kort sikt, noe som er svært uheldig. Det bes om at transportetatene foretar en nærmere drøfting av sine roller i lokal byutvikling. Hvordan kan staten, innenfor et mer kortsiktig tidsperspektiv, bidra til en lokalt ønsket bærekraftig by- og transportutvikling? - Det er behov for økte rammer til øvrige riksveger. - Skal potensialet som ligger i vedtatt arealbruk kunne realiseres, er 600 mill kr til Østfold en alt for liten ramme. - En størst mulig statlig finansieringsandel er også viktig i trafikksterke områder. Dette er spesielt viktig dersom man sentralt ønsker en dreining av bruken av bompenger til mer tilrettelegging for alternative transportformer. - Fordelingsmodellen som vektlegger folketall og veglengde likt bør vurderes på nytt. - Satsningen på Borg havn som stamnetthavn, og foreslått utbedring av farleden inn til Borg havn er svært positiv. Foreslått investering må sikres. - Utgårdskilen regionale fiskerhavn anbefales tatt inn i Kystverkets handlingsprogram Det må avklares i det videre planarbeidet hvorvidt rv 111 skal betraktes som stamveg eller øvrig riksveg. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Formannskapet : Paul Henriksen (Ap) fremmet følgende tilleggspunkt til uttalelses: For å redusere bruken av privatbil, vil det i tillegg til å satse på kollektive transportløsninger, være nødvendig å foreta en betydelig økning i statlige midler til gang- og sykkelveier Eivind Borge (Frp) fremmet følgende tilleggspunkt og endring i rådmannens forslag: I Punkt 6 i høringsuttalelsen skal betydelig legges til og punktet vil dermed lyde som følger: Det er behov for økte rammer til øvrige riksveger. Følgende punkt (8) tas ut og erstattes med følgende setning: Veiutbygging i Østfold må fullfinansieres av staten. Nytt strekpunkt legges til høringsuttalelsen: Hvaler kommune mener at staten må ha ansvaret for riksveinettet også i fremtiden. Hvaler kommune mener den nye forvaltningsreformen er uheldig. Lene Strøm (H) fremmet forslag om at orden skal legges til i punkt 11, og vil dermed lyde som følger: Utgårdskilen regionale fiskerhavn skal tas inn i Kystverkets handlingsprogram Rådmannens innstilling ble vedtatt med undernevnte endringer Møteinnkalling side 5 av 15

6 Paul Henriksens (AP) ovennevnte tileggspunkt ble enstemmig vedtatt. Eivind Borges (Frp) forslag om å tilføye betydelig til punkt 6 ble enstemmig vedtatt. Eivind Borges (Frp) forslag om å ta ut strekpunkt 8 fikk to stemmer mot 5 og falt (Eivind Borge (Frp ) og Ole-Johan Pettersen (Frp) stemte for) Eivind Borges forslag til nytt tilleggspunkt fikk 4 mot 3 stemmer og ble vedtatt (Paul Henriksen AP, Anne May Sandvik Olsen (AP), og Øyvind Fjeldberg (Sv) stemte mot. Lene Strøms (H) forslag om å bytte ut anbefale med skal i strekpunkt 11 fikk 2 stemmer og falt (Lene E Strøm og Ottar Johansen (H) stemte for). Innstilling fra Formannskapet : 2. Hvaler kommune mener Østfold fylkeskommune bør kommentere følgende i sin høringsuttalelse: - En satsning på å redusere forfallet av transportnettet er svært viktig og riktig. - Satsningen på Østfoldbanen må ikke utsettes. En raskest mulig utbygging av Østfoldbanen er en forutsetning for en bærekraftig regional og lokal utvikling. Både Osloregionens Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, fylkesplan for Østfold og kommuneplan for hhv Sarpsborg og Fredrikstad, legger til grunn en utbygging av Østfoldbanen. - Utbyggingen av Østfoldbanen bør skje i tråd med tidligere prioritert rekkefølge; dvs nordfra og sørover. - Opprettholdelse av Intercitykonseptet, med stasjon i by, bør videreutvikles før en evt realisering av høyhastighetstog. - Fredrikstad kommune ønsker en utvikling av en ny Grønli stasjon og ny jernbanetrase fram til Lisleby. Samtidighet med utvikling av vegsystemet vil kunne gi både byutviklingsmessige, tekniske og trolig også økonomiske fordeler. Kommunen ser at det ikke er statlige midler til dette på kort sikt, noe som er svært uheldig. Det bes om at transportetatene foretar en nærmere drøfting av sine roller i lokal byutvikling. Hvordan kan staten, innenfor et mer kortsiktig tidsperspektiv, bidra til en lokalt ønsket bærekraftig by- og transportutvikling? - Det er behov forbetydelige økte rammer til øvrige riksveger. - Skal potensialet som ligger i vedtatt arealbruk kunne realiseres, er 600 mill kr til Østfold en alt for liten ramme. - En størst mulig statlig finansieringsandel er også viktig i trafikksterke områder. Dette er spesielt viktig dersom man sentralt ønsker en dreining av bruken av bompenger til mer tilrettelegging for alternative transportformer. - Fordelingsmodellen som vektlegger folketall og veglengde likt bør vurderes på nytt. - Satsningen på Borg havn som stamnetthavn, og foreslått utbedring av farleden inn til Borg havn er svært positiv. Foreslått investering må sikres. - Utgårdskilen regionale fiskerhavn anbefales tatt inn i Kystverkets handlingsprogram Det må avklares i det videre planarbeidet hvorvidt rv 111 skal betraktes som stamveg eller øvrig riksveg. - For å redusere bruken av privatbil, vil det i tillegg til å satse på kollektive transportløsninger, være nødvendig å foreta en betydelig økning i statlige midler til gang- og sykkelveier - Hvaler kommune mener at staten må ha ansvaret for riksveinettet også i fremtiden. Hvaler kommune mener den nye forvaltningsreformen er uheldig. Øyvind Fjeldberg (SV) foreslo at rådmannens forslag til vedtak skulle vedtas. Paul Henriksen (A) presiserte at dette også omfatter punktet For å redusere bruken av privatbil, vil det i tillegg til å satse på kollektive transportløsninger, være nødvendig å foreta en betydelig økning i statlige midler til gang- og sykkelveier Møteinnkalling side 6 av 15

7 Innstillingen fikk 11 stemmer (H, FrP); 10 (A, SV, SP, V) stemte for Fjeldbergs/Henriksens forslag. Vedtak i Kommunestyret : Hvaler kommune mener Østfold fylkeskommune bør kommentere følgende i sin høringsuttalelse: 1. En satsning på å redusere forfallet av transportnettet er svært viktig og riktig. 2. Satsningen på Østfoldbanen må ikke utsettes. En raskest mulig utbygging av Østfoldbanen er en forutsetning for en bærekraftig regional og lokal utvikling. Både Osloregionens Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen, fylkesplan for Østfold og kommuneplan for hhv Sarpsborg og Fredrikstad, legger til grunn en utbygging av Østfoldbanen. 3. Utbyggingen av Østfoldbanen bør skje i tråd med tidligere prioritert rekkefølge; dvs nordfra og sørover. 4. Opprettholdelse av Intercitykonseptet, med stasjon i by, bør videreutvikles før en evt realisering av høyhastighetstog. 5. Fredrikstad kommune ønsker en utvikling av en ny Grønli stasjon og ny jernbanetrase fram til Lisleby. Samtidighet med utvikling av vegsystemet vil kunne gi både byutviklingsmessige, tekniske og trolig også økonomiske fordeler. Kommunen ser at det ikke er statlige midler til dette på kort sikt, noe som er svært uheldig. Det bes om at transportetatene foretar en nærmere drøfting av sine roller i lokal byutvikling. Hvordan kan staten, innenfor et mer kortsiktig tidsperspektiv, bidra til en lokalt ønsket bærekraftig by- og transportutvikling? 6. Det er behov forbetydelige økte rammer til øvrige riksveger. 7. Skal potensialet som ligger i vedtatt arealbruk kunne realiseres, er 600 mill kr til Østfold en alt for liten ramme. 8. En størst mulig statlig finansieringsandel er også viktig i trafikksterke områder. Dette er spesielt viktig dersom man sentralt ønsker en dreining av bruken av bompenger til mer tilrettelegging for alternative transportformer. 9. Fordelingsmodellen som vektlegger folketall og veglengde likt bør vurderes på nytt. 10. Satsningen på Borg havn som stamnetthavn, og foreslått utbedring av farleden inn til Borg havn er svært positiv. Foreslått investering må sikres. 11. Utgårdskilen regionale fiskerhavn anbefales tatt inn i Kystverkets handlingsprogram Det må avklares i det videre planarbeidet hvorvidt rv 111 skal betraktes som stamveg eller øvrig riksveg. 13. For å redusere bruken av privatbil, vil det i tillegg til å satse på kollektive transportløsninger, være nødvendig å foreta en betydelig økning i statlige midler til gang- og sykkelveier 14. Hvaler kommune mener at staten må ha ansvaret for riksveinettet også i fremtiden. Hvaler kommune mener den nye forvaltningsreformen er uheldig. PS 21/08 Reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdsbrygga - behandling etter offentlig ettersyn. Rådmannens forslag til vedtak I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdsbrygga på Spjærøy, når følgende endringer er gjort i planbestemmelsene: 2.4 første avsnitt endres til: Følgende hus skal bevares: Våningshuset, låven og husmannsstua Emilstua på nordgårdstunet i museumsområde A1. To steinhoggerbrakker i museumsområde A2. Smia og uthus i område A4. 5 komplettere med punkt 5.4: Salamanderdam i østre del av område A2 skal bevares av hensyn til truede arter av amfibier. Dammen kan ikke fylles igjen eller tappes ut. Møteinnkalling side 7 av 15

8 6.5 Første avsnitt. Siste setning endres til: Det tillates tre større bygninger på inntil 200 m2 hver. 7.2 Endres til: Fast eller midlertidig tak over sceneanlegget tillates. Taket tillates etablert i en høyde maksimalt 4,0 m over største høyde på fjellkant mot øst (kote 15,0 moh). Taket tillates ikke å overskride en sirkel med radius på mer enn 15 m. Konstruktive elementer tillates å ligge utenfor taksirkelen. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser datert Rådmannen gis fullmakt å revidere bestemmelsene og å kunngjøre planvedtaket. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Øyvind Wevling (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet i saken. Wevling ble erklært inhabil. Mona Vauger (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet i saken. Vauger ble erklært inhabil. Karin Kritiansen (Ap) og Arnfinn Vikerheim (Ap) stilte som vara i saken. Hans Herman Utgård (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannen forslag: 12 Spesialområde Friluftsområde 12.1 Området er avsatt som friluftsområde for almenhetens bruk. Eksisterende vegetasjon forutsettes beholdt. Adkomst til eventuell teknisk infrastruktur skal kunne skje gjennom området. 6 Siste setning punkt 6.2 i første avsnitt endres som følger: Bebyggelsen skal ha tradisjonelle farger for sjøbuer i Hvaler. Rådmannens forslag falt. Rådmannens forslag med Hans Herman Utgårds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdsbrygga på Spjærøy, når følgende endringer er gjort i planbestemmelsene: 2.4 første avsnitt endres til: Følgende hus skal bevares: Våningshuset, låven og husmannsstua Emilstua på nordgårdstunet i museumsområde A1. To steinhoggerbrakker i museumsområde A2. Smia og uthus i område A4. 5 komplettere med punkt 5.4: Salamanderdam i østre del av område A2 skal bevares av hensyn til truede arter av amfibier. Dammen kan ikke fylles igjen eller tappes ut. 6 Punkt 6.2. Siste setning i punkt 6.2 i første avsnitt endres som følger: Bebyggelsen skal ha tradisjonelle farger for sjøbuer i Hvaler. 6.5 Første avsnitt. Siste setning endres til: Det tillates tre større bygninger på inntil 200 m2 hver. Møteinnkalling side 8 av 15

9 7.2 Endres til: Fast eller midlertidig tak over sceneanlegget tillates. Taket tillates etablert i en høyde maksimalt 4,0 m over største høyde på fjellkant mot øst (kote 15,0 moh). Taket tillates ikke å overskride en sirkel med radius på mer enn 15 m. Konstruktive elementer tillates å ligge utenfor taksirkelen Endres til: området er avsatt som friliftsområde for almenhetens bruk. Eksisterende vegetasjon forutsettes beholdt. Adkomst til eventuell teknisk infrastruktur skal kunne skje gjennom området. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser datert Rådmannen gis fullmakt å revidere bestemmelsene og å kunngjøre planvedtaket. Paul Henriksen, Øyvind Fjeldberg, Øyvind Wevling bad om at de ble ansett som ugilde, Henriksen som part/grunneier, de andre på grunn av engasjement i organisjoner/foretak som er engasjert i Brottet. De ble enstemmig kjent ugilde, og Merete Pedersen (A), Margareth Johansen (SV) og Ragnhild Pedersen (A) trådte inn i deres sted. Ottar Johansen (H) bad om å få lagt til en protokolltilførsel: Det kan være aktuelt å se på muligheten for mindre justeringer i forbindelse med område A5 når område nord for dette skal reguleres. Anne May Sandvik Olsen (A) foreslo å endre avslutningstidspunkt for forestillingene med en halv time til kl i stedet for kl som i dag. Anne Lise Sørlien (FrP) foreslo på vegne av H, V, FrP: Paragraf 6.5 siste setning endres til: Det kan tillates bygninger på inntil 200 m2 pr bygg Ordføreren orienterte om at de innkomne forslagene til dette møtet, hvis de blir vedtatt, vil medføre at saken må legges ut til offentlig ettersyn på nytt. Deretter trakk Anne May Sandvik Olsen (A) forslaget sitt, og etter et gruppemøte trakk Anne Lise Sørlien borgerlig gruppes forslag. Planforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : I medhold av Plan- og bygningslovens 27-2 vedtas reguleringsplan for Kystmuseet Nordgårdsbrygga på Spjærøy, når følgende endringer er gjort i planbestemmelsene: 2.4 første avsnitt endres til: Følgende hus skal bevares: Våningshuset, låven og husmannsstua Emilstua på Nordgårdstunet i museumsområde A1. To steinhoggerbrakker i museumsområde A2. Smia og uthus i område A4. 5 komplettere med punkt 5.4: Salamanderdam i østre del av område A2 skal bevares av hensyn til truede arter av amfibier. Dammen kan ikke fylles igjen eller tappes ut. 6 Punkt 6.2. Siste setning i punkt 6.2 i første avsnitt endres som følger: Bebyggelsen skal ha tradisjonelle farger for sjøbuer i Hvaler. Møteinnkalling side 9 av 15

10 6.5 Første avsnitt. Siste setning endres til: Det tillates tre større bygninger på inntil 200 m2 hver. 7.2 Endres til: Fast eller midlertidig tak over sceneanlegget tillates. Taket tillates etablert i en høyde maksimalt 4,0 m over største høyde på fjellkant mot øst (kote 15,0 moh). Taket tillates ikke å overskride en sirkel med radius på mer enn 15 m. Konstruktive elementer tillates å ligge utenfor taksirkelen Endres til: området er avsatt som friliftsområde for almenhetens bruk. Eksisterende vegetasjon forutsettes beholdt. Adkomst til eventuell teknisk infrastruktur skal kunne skje gjennom området. Vedtaket omfatter plankart datert og bestemmelser datert Rådmannen gis fullmakt å revidere bestemmelsene og å kunngjøre planvedtaket. Tilførselen fra Ottar Johansen: Det kan være aktuelt å se på muligheten for mindre justeringer i forbindelse med område A5 når område nord for dette skal reguleres. PS 22/08 Kontrollutvalgets årsmelding for 2007 Rådmannens forslag til vedtak Saken legges fram uten innstilling. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Enstemmighet for å ta årmeldingen til etterretning. Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2007 til orientering. PS 23/08 Foranalyse. Evaluering av barnevernet i Hvaler kommune. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler kommunestyret om å ta saken til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Enstemmig. Møteinnkalling side 10 av 15

11 Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Rådmannen anbefaler kommunestyret om å ta saken til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret tar saken til orientering. PS 24/08 Valg av overformynderi Rådmannens forslag til vedtak 1. Følgende person velges til ny kontrollerende overformynder for perioden til Følgende person velges til ny forretningsførende overformynder for Per Sands gjenværende periode, som varer fram til Følgende personer velges til henholdsvis 1. vararepresentant og en 2. vararepresentant for perioden til Hvaler kommune starter forhandlinger med Fredrikstad om et felles sekretariat for overformynderiet. 5. Godtgjørelsen for den forretningsførende overformynder stiger med 3,8 % per år fom 2000 til Den årlige godtgjørelsen utgjør kr Per Sand får tilbakebetalt godtgjøring fra 2005 til 2007 på kr Godtgjørelsen justeres dersom det etableres et samarbeid med Fredrikstad overformynderi. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Ottar Johansen (H) foreslo at saken utsettes til neste kommunestyremøte. Rådmannen orienterte om ordninger for overformynderiet. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Saken ble utsatt til neste kommunestyremøte. PS 25/08 Kommunale tomter og eiendommer. Behandling i Formannskapet : Øyvind Fjeldberg fremmet forslag om å overføre undernevnte eiendommer fra punkt 1 til punkt 2 i vedtaket, slik at eiendommer kan konsekvensutredes: Hvaler kommune Bolighuset på Brekke Utparselleres og selges til høystbydende Hvaler kommune Brekke gamle skole Utparselleres og selges til høystbydende Møteinnkalling side 11 av 15

12 Frp fremmet forslag om at undernevnte eiendommer tas ut av punkt 2 i vedtaket Opplysningsvesenets fond Kornmagasinet Næringseiendom Opplysningsvesenets fond Herredshuset Næringseiendom. Rådmannens forslag ble vedtatt med følgende endringer: Øyvind Fjellbergs ovennevnte endringsforslag ble enstemmig vedtatt Frps ovennevnte forslag fikk 5 mot 2 stemmer (Ottar Johansen (H) og Lene E Strøm (H) stemte mot. Innstilling fra Formannskapet : 1. Følgende eiendommer foreslås tilbytt for salg eller innløsning: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Laenga hyttegrend AS Laenga Hyttegrend Hvaler kommunes to aksjer tilbys solgt til tomtefester Hvaler kommune Prestegårdskogen Veigrunn. Tilbys naboeiendommene som tilleggstomt Hvaler kommune Sjøbua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys Hvaler kommune Krambua Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys Hvaler kommune Gatekjøkkenet Festekontrakt for næringseiendom. Tilbys Hvaler kommune Dypedal Boligeiendom. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen Festetomt for hytte. Tilbys innløst Hvaler kommune Spjærholmen innløst Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Hvaler kommune Spjærholmen Det utarbeides en verdivurdering av den enkelte eiendom og fester tilbys innløsning av festekontrakten til denne prisen. Møteinnkalling side 12 av 15

13 2. Følgende eiendommer foreslås konsekvensutredet: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Hvaler kommune Ørekroken Boligtomt Hvaler kommune Dampskipsbrygga, Korshavn Boligtomt Hvaler kommune Papper Sjøbu/Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom Sameiet Stokken. Stokken Næringseiendom Hvaler kommune Bolighuset på Brekke boligtomt Hvaler kommune Brekke gamle skole Kulturinst. 3. Eksterne og interne kostnader til utredning, salg og innløsning av eiendommer dekkes av salgsinntektene. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre salg av de enkelte objektene innenfor følgende retningslinjer: Det gjøres en vurdering av innløsningsverdien på eiendommene. Til denne vurderingen er det aktuelt å søke bistand fra eiendomsmegler, takstmann og/eller jurist. Det utarbeides et tilbud om innløsning av festekontrakter til fastsatt pris. Tilbudet bør reflektere høyest mulig pris for selger innenfor de begrensninger som finnes i lovgivningen og i privatrettslige avtaler. Det gjennomføres i ikke salg av festetomt til andre enn fester. Når endelig beslutning om salg av det enkelte objekt skal fattes, utarbeides en dokumentasjon og vurdering i hht kommunens rutine for salg av eiendommer. Lene Elisabeth Strøm (H) foreslo at Herredshuset og Kornmagasinet tas inn igjen på listen over eiendommer som skal konsekvensutredes for eventuelt salg. Dette forslaget ble støttet av Thor Tangen (FrP) på vegne av FrP, H og V. Punkt 1 i innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 med endringene foreslått av Strøm ble vedtatt med 12 stemmer (H, FrP, V) mot 9 stemmer (A, SV, SP) som ble avgitt for formannskapets innstilling for punkt 2. Punktene 3 og 4 i innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Følgende eiendommer foreslås tilbudt for salg eller innløsning: Gnr Bnr Fnr Hjemmelshaver Adresse Kommentar Laenga hyttegrend AS Laenga Hyttegrend Hvaler kommunes to aksjer tilbys solgt til tomtefester Hvaler kommune Prestegårdskogen Veigrunn. Tilbys Møteinnkalling side 13 av 15

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Anne May Sandvik Olsen medlem A Mona Vauger

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Anne-Lise Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen utvalgsleder H Ragnhild Kolbeinsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Asmaløy barnehage Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte:

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Annen deltaker, f.eks saksbehandler el. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke.

Lene Strøm ble valgt som sette varaordfører i Ottar Johansens fravær. Protokollen godkjent: Mona Vauger Eivind Borge Ingerid Bjercke. Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder

Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon (i sak 47/10) Protokollen godkjent: Øyvind Wevling Ottar Johansen Ingerid Bjercke utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gym. salen, Floren skole Dato: 11.03.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 17:00 18:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent:

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ingerid Bjercke medlem H Trygve Lie varamedlem H Ottar Johansen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 12.03.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem

FRP. (ikke sak 25) Espen K Andreassen medlem Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 07.04.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15. Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Ottar Johansen varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 19.25 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Birger Jensen Fjellholt

Detaljer

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge

Sveinung Dale (sak 84) Varamedlem V Pål Espen Bugge Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.12.2007 Tidspunkt: 14:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Protokollen godkjent: utvalgsleder

Protokollen godkjent: utvalgsleder Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A Roy Hansen Medlem

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Loppa formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder KP Thorbjørn

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Astri Tanderø Engblad saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Skogstunet Dato: 30.11.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien utvalgsleder

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen

Margareth Johnsen varamedlem A/SV/SP Merete Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Ann Kristin Sæther

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted Møteleder 17.03.2011 - Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Fra kl. 18.30 til kl. 19.20 Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 06.06.2023. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 17:00 20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer