Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune"

Transkript

1 Vedtatt Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt 1.4. Takst samlet skatteeiendom 1.5. Seksjonert bolig 1.6. Borettslag 2. Fritidseiendom Side Fritidsbygg 2.2. Tilleggsbygg 2.3. Takst samlet skatteeiendom 3. Næringseiendom Side Mindre næringsbygg 3.2. Bebygd Tomt Næring 3.3. Takst samlet skatteeiendom 3.4. Større næringsbygg 3.5. Kombinerte bygg næring/bolig Seksjonerte bygg næring/bolig. 4. Landbrukseiendom Side Diverse bestemmelser Side 10

3 3 Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten SKATTEGRUNNLAG Kommunestyret har i møte den sak 0006/05 vedtatt innføring av eiendomsskatt. Skattenemndas arbeide innrettes slik at endelige skattetakster som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt settes til 100 % av eiendommens takstverdi pr med et bunnfradrag på kr ,- pr. registrert boenhet som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet. Skattegrunnlaget er eiendommens omsetningsverdi, og det er et overordnet mål at taksten viser omsetningsverdien. Hvor grunnen er festet betaler festeren eiendomsskatt. Eiendomsskatt på verk og bruk er allerede innført for hele kommunen. Skattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Faktaopplysninger hentes fra offentlige dataregistre. Gjennom disse registrene finnes også priser på omsatte eiendommer. Kilde er GAB registret som inneholder data om Grunneiendommer, eiere, Adresser og Bygninger. GAB data er offentlig informasjon, og ajourføringsrutiner hjemlet i norsk lov. Som et hjelpemiddel i takseringen, nyttes sjablonregler fastsatt i etterfølgende retningslinjer. Sjablonreglene vil være et godt grunnlag for å fastsette den riktige verdien. Endelig takst fastsettes av skattetakstnemnda. Alle eiendommer skal besiktiges. Skattetakstnemndas retningslinjer for å følge opp kommunestyrevedtaket er beskrevet i det etterfølgende og vedtekter utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund Eiendomsskatteforum (KSE). (Vedlagt)

4 4 1. BOLIGEIENDOM Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i GAB registret (Grunneiendom, Adresse, Bygning) eller bygningsarkivet, vil det bli en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. 1.1 HOVEDBYGG METODE HOVEDBYGG BOLIG Takst for bolig (TB ) fastsettes etter følgende formel: TB = PB * BAB, hvor PB = Pris bolig (Pr. m². beregnet areal) BAB = Beregnet areal bolig (Faktor 1) PB Pris Bolig Pris pr. m². beregnet areal (PB) for bolig, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi, beregnet for en normal bolig. - Pris pr. m² beregnet areal enebolig = 9.000,- - Pris pr. m² beregnet areal leilighet = ,- BAB Beregnet Areal Bolig ( faktor 1) Boligens totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike planene i boligen. Faktorene for de forskjellige arealene er som følger: Hovedareal = 1,0 Kjellerplan = 0,3 Underetasjeplan = 0,8 2. etasjeplan = 1,0 Loftsplan = 0,7 1.2 ANDRE BYGG TIL BOLIG Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for bolig. Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andre bygg ansettes etter en pris antatt gjennomsnittsverdi som følger: - Pris per m² enkel standard = 2.000,- - Pris per m² bedret standard = 3.000,-

5 5 1.3 BEBYGD BOLIGTOMT Tomte Pris Bolig (TPB) = TA * 400,- TA = Tomte Areal i m² 400,- = Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris for tomter er satt til kr. 400,- pr. m². Skattetaksten for boligtomter settes til en fast pris pr. m² som veies opp mot sentralitet, attraktivitet og beliggenhet (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra standarden. 1.4 SONEFAKTORER (SF) Sørumsand sonefaktor 1 Lørenfallet sonefaktor 1 Blaker sonefaktor 0,8 Lindeberg sonefaktor 1,1 Lunderåsen sonefaktor 1,1 Frogner sonefaktor 1,2 Heksebergåsen sonefaktor 1,2 1.5 TAKST SAMLET SKATTEEIENDOM Skattetakst = ( STB + TPB ) * YF * IF * SF, hvor STB = Sum Takst Bygning(er) TPB = Tomte Pris Bolig YF = Ytre Forhold (faktor 1) IF = Indre Forhold (faktor 2) SF = Sonefaktor (faktor 3) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beliggenhet. Dette gjelder så vel attraktivitet geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfeller. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke besiktigelsesmennenes bruk av faktoren. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfeller. SF Sone Faktor ( faktor 3 ) Kommunen er delt inn i forskjellige soner, avhengig av statistiske priser for området og prøvetaksering med sjablon. Faktoren skal fange opp de forskjeller som er på omsetningsverdier av boliger i Sørum kommune. Sonefaktoren er lagt fast inn i sjablonen for de forskjellige områder og kommer ferdig ut for den enkelte eiendom.

6 6 1.6 SEKSJONERT BOLIG Dette gjelder eiendommer som er oppdelt i eierseksjoner Bolig Verdien fordeles etter tinglyst seksjonsbrøk ( må gjøres manuelt i komtek). Skattetakstskjemaet fylles ut i sin helhet for den delen som gjelder boligen. Kvadratmeterpriser benyttes som for leiligheter Tomt Tomteverdier settes som for boliger, men deles etter sameiebrøken Garasjeanlegg Verdi av garasje som hører med til seksjonerte boliger settes på samme måte som for garasjer i eneboliger. For blokkleiligheter nyttes pkt for tomt og pkt for garasjeanlegg. 1.7 Borettslag Borettslag takseres som vanlig bolig eller leiligheter, uten hensyn tatt til fellesgjeld. 2. FRITIDSEIENDOM 2.1 FRITIDSBYGG METODE FRITIDSBYGG Skattetakst for fritidsbygg fastsettes etter følgende formel: Skattetakst = PF * BAF, hvor PF = Pris Fritidsbygg (Pr. m² beregnet areal) BAF = Beregnet Areal Fritidsbygg PF Pris Fritidsbygg Pris pr. m² beregnet areal (BA) for fritidsbygg, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi. - Pris pr. m² fritidsbygg uten strøm og avløp = 5.500,- - Pris pr. m² fritidsbygg med strøm og avløp = 6.500,- Med avløp menes tilknytning til offentlig kloakk, lukket tank eller slamavskiller. BAF Beregnet Areal Fritidsbygg Fritidsboligens totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved at bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktor for de ulike planene i boligen.

7 7 Faktorene for de forskjellige arealene er som følger: Hovedareal = 1,0 Kjellerplan = 0,3 Underetasjeplan = 0,8 2. etasjeplan = 1,0 Loftsplan = 0,7 2.2 TILLEGGSBYGG Tilleggsbygg verdivurderes etter faste satser: - Uthus/naust/frittstående bod = 2.000,- per m² BA Uthus/naust/frittstående boder under 15 m² tas ikke med. Tilleggsbygg med hyttepreg (anneks eller liknende) takseres som for fritidsbygg. 2.3 TAKST SAMLET SKATTEEIENDOM Skattetakst = ( STB + TPF ) * VI * VY, hvor STB = Sum takst bygning(er) TPF = Tomte Pris Fritidseiendom YF = Ytre forhold ( faktor 1 ) IF = Indre forhold ( faktor 2 ) SF = Sone Faktor ( faktor 3 ) YF Ytre Forhold ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beliggenhet. Dette gjelder så vel attraktivitet geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfeller. IF Indre Forhold ( faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil påvirke besiktigelsesmennenes bruk av faktoren. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5, men kan avvike fra dette i spesielle tilfeller. SF Sone Faktor ( faktor 3 ) Kommunen er delt inn i forskjellige soner, avhengig av statistiske priser for området og prøvetaksering med sjablon. Faktoren skal fange opp de forskjeller som er på omsetningsverdier for fritidseiendom i Sørum kommune.

8 8 3. NÆRINGSEIENDOM Næringseiendom takseres av takstmann etter en nøkternt vurdert markedspris. Takstmann vurderer ved befaring om bygget er mindre, enkle næringsbygg eller større næringsbygg. Eiendommene deles inn i følgende grupper: 3.1 Mindre/enkle Næringsbygg 3.2 Bebygd tomt næring. 3.3 Takst samlet skatteeiendom 3.4 Større næringsbygg 3.5 Kombinerte bygg næring/bolig 3.6 Seksjonerte bygg 3.1 MINDRE NÆRINGSBYGG METODE MINDRE NÆRINGSBYGG Takst for mindre næringsbygg fastsettes etter følgende formel: Skattetakst = PN * BAN, hvor PN = Pris Næringsbygg BAN = Beregnet Areal Næringsbygg PN Pris Næringsbygg Takst for mindre næringsbygg fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi pr. m² beregnet areal næringsbygg. Det skilles mellom lager/verksted/industri og kontor/forretningsbygg: - Pris pr. m² næringsbygg / kontor / forretning = 4.000,- til 9.000,- (vurderes av takstmann) - Pris pr. m² industri / lagerbygg (vurderes av takstmann) (byggtype GAB og 211, 212, 219 ) = 2.000,- til 6.000,- - Pris pr. m² kaldtlager, enkle åpne bygg etc. = 500,- til 3.000,- (vurderes av takstmann) Den aktuelle virksomhets art og/eller byggeutforming legges til grunn for inndelingen. Dette må vurderes skjønnsmessig der GAB skjema ikke foreligger, ellers gjelder data fra GAB registret. Bygget vurderes som 100 % enten den ene eller den andre byggtype.

9 9 BAN Beregnet Areal Næringsbygg Byggets totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved å innføre faktor som gir en forholdsmessig reduksjon i omsetningsverdien i forhold til erfaringsmessige priser pr. etasje. Hovedplan = 1,0 Øvrige etasjer = 1,0 Loft = 0,7 Øvrige etasjer kontorbygg = 1,0 Kjeller = 0,3 3.2 BEBYGD TOMT NÆRING Tomte Pris Næring (TPN) = TA * SP, hvor TA = Tomte Areal i m² SP = Sone Pris Kvadratmeterprisene varierer fra kr. 150,- til kr pr. m². Taksten for tomter settes til en fast pris pr. m² som veies opp mot sentralitet, attraktivitet og beliggenhet (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien avvike fra intervallet TAKST SAMLET SKATTEEIENDOM Skattetakst = (TB + TPN) * YF * IF, hvor STB = Sum takst bygning(er) TPN = Tomte Pris Næring YF = Ytre Forhold. ( faktor 1) IF = Indre Forhold. ( faktor 2) YF Ytre Forhold. ( faktor 1 ) Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beliggenhet. Dette gjelder så vel attraktivitet geografisk som typografiske forhold, adkomst, nærhet til sentra etc. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5 IF Indre Forhold. ( Faktor 2 ) Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet. Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc. som vil påvirke besiktigelsesmennenes bruk av faktoren. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 1,5 3.4 STØRRE NÆRINGSBYGG METODE STØRRE NÆRINGSBYGG

10 Eiendommen verdsettes til en nøktern vurdert markedsverdi. Verdien bestemmes etter to parametere, nemlig eiendommens tekniske dagsverdi inklusive tomt og dens økonomiske verdi. Grunnlaget for verdsettelsen er eiendommens tekniske dagsverdi som beregnes ut fra eiendommens produksjonskostnad, hvorfra det trekkes for slitasje, alder, rasjonalitet og anvendelighet. Tomtekostnaden tillegges som for mindre næringseiendommer, jf. 3.2, for å komme frem til en substansverdi. Den økonomiske verdien bestemmes ut fra kapitalisering av faktiske eller skjønnsmessige leiepriser. Leiepriser og/eller kapitaliseringsfaktor vil bli veid mot eiendommens omsetningsverdi KOMBINERTE BYGG NÆRING / BOLIG - Næringsarealet takseres som næringsareal. - Takst fastsettes etter metode mindre næringsareal, jf. pkt. 3.1 til Boligarealet takseres som boligareal, jf. kap. 1 - Tomtepriser settes som for mindre næringseiendom - Samlet skatteeiendom som pkt SEKSJONERTE BYGG NÆRING OG BOLIG Verdien fordeles etter tinglyst seksjonsbrøk (må gjøres manuelt i komtek). Her benyttes metoden som for kombinerte bygg, jf. pkt LANDBRUKSEIENDOM Eiendommer som drives som landbrukseiendommer (landbruksregistrert) takseres i sin helhet etter retningslinjer for verdisetting av konsesjonspliktig landbrukseiendom. (M -3/ 2002 R 974 med endringer og tillegg i M -4/ 2004 og M -7/ 2002 fra Landbruksdep.) Som eksempel verdsettes våningshus, kårbolig og andre bolighus på eiendommen på samme måte som enebolig, men med unntak av tomt. Øvrige bygninger verdsettes etter teknisk verdi, men med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. Tomt verdsettes etter bruk, og med faktorer og informasjon hentet fra landbrukskontoret og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, forkortet NIJOS. Eiendommen inndeles i skogbruk, beitemark og jordbruk. Tun verdsettes som beitemark med naturlig avgrensning rundt bygninger. Eiendommer som er under konsesjonsgrensen verdsettes som boligeiendom med naturlig tilhørende tomt rundt bygninger. Restareal av tomt vurderes etter markedsverdi og skjønn.

11 11 Verdi av jakt og fiskerettigheter verdsettes ikke. Bygg som ikke har økonomisk verdi for driften, vurderes ikke. Dette gjelder bl.a. stabbur, kvernhus eller andre bygg med kulturhistorisk interesse. 5. DIVERSE BESTEMMELSER Bygg under oppføring takseres ikke under alminnelig taksering. Disse byggene får eiendomsskattetakst ved normal løpende taksering, etter som de tas i bruk. Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i GAB eller bygningsarkivet, vil det bli en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eiendommer vil bli målt opp om det ikke er tilstrekkelig informasjon i kommunens arkiv. Uavhengig av de generelle retningslinjene kan skattetakstnemnda i særskilte tilfeller vurdere eiendommer skjønnsmessig, hvis nemnda finner dette hensiktsmessig.

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT KONGSVINGER KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Vedtatt av sakkyndig nemnd i Kongsvinger 18.02.15 Side 1 av 16 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT

KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Offentliggjøres sammen med skattelister. KLÆBU KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMSSKATT Side 1 av 15 Innhold 1. Om dokumentet... 3 1.1 Hva dokumentet omfatter... 3 2 Ytre rammebetingelser...

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt.

TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT. Trøgstad kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. 1 TRØGSTAD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2013 Trøgstad kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt. Vedtatt av skattetakstnemnda 30. oktober 2012. 2 OM DETTE DOKUMENTET Dette

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt i møte 28.01.2009. Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rammer og retningslinjer (Analyse) for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Lenvik kommune 2008-2009 Forord Sakkyndig nemnd, sakkyndig klagenemnd og administrasjonen i Lenvik kommune gjennomfører

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr:

Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: Fra: KSE (TV) Dato ajourført: 11.04.2012, 8.12.2012 (TLM) Arkivnummer: Til: Deltakerkommuner i KSE Saksnr: VERDIBEGREPER OG TAKSERINGSPRINSIPPER I EIENDOMSSKATTEN Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet

Namdalseidkommune. Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering. wezweet Namdalseidkommune Prosjekt eiendomsskatt Rammer og retningslinjer for taksering wezweet Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt,

Detaljer

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1):

Hvaler Kommune. Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven 8A-2 (1): Hvaler Kommune Retningslinjer for taksering til eiendomskatteformål for Hvaler kommune Om dette dokumentet Dette dokumentet er et resultat av en prosess der Skattetakstnemnda, Overskattetakstnemnda og

Detaljer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte-

Detaljer

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer