fakta Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fakta Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge."

Transkript

1 Tall og Det satses i nord. Rike naturressurser, mange industrielle muligheter og et aktivt innovasjonsnettverk gir optimisme i Nord-Norge. fakta 4 6 S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

2 Investeringer i eiendom SIVA Eiendom Holding: Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap Det er investert 146 millioner kroner i industribygg i 212. Eiendomsinvesteringer 212 fordelt på fylke Datterselskap Tilkn. Selsk. SUM IT Fornebu Properties AS % Troms ,4 % Hordaland ,71 % Sogn og Fjordane ,48 % Nordland ,74 % Møre og Romsdal ,74 % Nord-Trøndelag ,69 % Østfold 5 5 2,59 % Akershus (ITFP) 66 SUM , % Eiendomsinvesteringer Eiendomsinvesteringer i 212 fordelt på fylke Datterselskap Tilknyttet selskap IT Fornebu Properties AS Hver krone SIVA investerer i eiendom utløser fire kroner fra andre. Eiendomsinvesteringer 212 fordelt på bygg Eiendomsinvesteringer 212 fordelt på virkemiddelområde Troms 58,4 % Hordaland 16,71 % Sogn og Fjordane 11,48 % Nordland 5,74 % Møre og Romsdal 2,74 % Nord-Trøndelag 2,69 % Østfold 2,59 % Industribygg 75 % Innovasjonsbygg 25 % Distriktspolitisk virkeområde I 19 % Distriktspolitisk virkeområde II, III og IV 81 % 4 8 S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

3 Investeringer i innovasjon SIVAs investering i aksjekapital i innovasjonsselskaper 2 15 I 212 har SIVA investert i sju selskap innenfor og to selskap utenfor distriktspolitisk virkeområde Investering i aksjekapital Hver krone SIVA investerte i innovasjonsselskap i 212 utløste mer enn to kroner fra private. SIVAs investeringer i innovasjonsselskaper fordelt på selskapstype SIVAs investeringer i innovasjonsselskaper fordelt på fylke Medfinansiering i innovasjonsselskaper Næringshage 16,1 prosent. Inngang i 7 næringshageselskaper Forskningspark/kunnskapspark 15,5 prosent. Microtech Innovasjon AS Andre 68,4 prosent. Komm-In AS Hordaland 2,4 prosent Møre og Romsdal 4,1 prosent Nord-Trøndelag 1,7 prosent Oppland 71,1 prosent Sør-Trøndelag 1,6 prosent Telemark 1,6 prosent Troms 1,2 prosent Vestfold 16,2 prosent Andel kapital fra SIVA Andel kapital fra lokale/regionale eiere 212 Derav private eiere En av SIVAs viktigste roller er å tilrettelegge for utvikling av sterke innovasjonsog verdiskapingsmiljøer ved å mobilisere andre eiere og kapital. SIVA investerer i innovasjonsselskaper sammen med lokale og regionale aktører som universiteter, høyskoler, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, banker, stiftelser osv. Tabellen viser hvordan SIVAs investeringer har mobilisert annen privat og offentlig kapital i ordinære emisjoner. 5 S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

4 Investeringer i innovasjon Verdiskaping i inkubatorene Antall nye gründerbedrifter i inkubasjon per år Antall nye gründerbedrifter tatt opp i de ulike inkubatorprogrammene: Siden 2 har SIVA etablert 5 inkubatorer i Norge. Inkubasjon er en metode som gir oppstartsbedrifter økt verdi og større overlevelsesevne ved at de får tilgang til profesjonell forretningsutvikling, kapital og nettverk. Oppstartsbedriftene 25 Figuren viser antall bedrifter som er tatt inn i de ulike inkubatorene kommer raskere ut i både nasjonale og internasjonale markeder, og blir mer attraktive for samarbeidspartnere og kapitalmiljø. Inkubatorene arbeider med å utvikle kompetansebedrifter innen de fleste bransjer hvert år. FoU-inkubatorprogrammet ble etablert i 1999 og industriinkubatorprogrammet ble etablert i 24. Inkubatorprogrammet for mat- og naturbaserte næringer. Inkubasjon er et samfunnsøkonomisk lønnsomt virkemiddel som gir store positive gevinster i form av nyetablerte kompetansebedrifter, verdiskaping og skatter/avgifter tilbake til samfunnet. SIVA finansierer ca. 3 prosent av kostnadene ved å drive inkubatorene. Resten finansieres av fylkeskommuner, private bedrifter og innovasjonsselskapene. Inkubatorbedriftene mottar ikke direkte pengestøtte fra SIVA, men støtte i form av rabatt på prisen på rådgiving. 1 (Oppstart 21 er inkludert i FOUinkubatorene.) Evalueringer av inkubasjon viser en addisjonalitet på prosent. Hele virkemiddelapparatet bidrar i denne verdiskapingen, og det er vanskelig å spesifisere SIVAs andel Inkubatorene totalt Industri-inkubatorene FoU-inkubatorene Kvinnelige entreprenører 212 Siden 2 har SIVA etablert 5 inkubatorer i hele Norge. Her får gründere hjelp til å utvikle sin idé. Inkubasjon har gitt følgende resultater: Totalt inkubatorbedrifter etablert mellom bedrifter etablert i FoU-inkubatorprogrammet Akkumulert verdiskaping : 4,3 mrd. kr 354 bedrifter og prosjekter etablert i industri-inkubatorprogrammet Akkumulert verdiskaping : 5,3 mrd. kr 61 bedrifter etablert i inkubatorprogrammet for mat- og naturbasert næring Totalt 481 mill kr statlige programmidler er bevilget til SIVA til bruk på inkubasjon. Til sammen jobber mer enn 3 3 personer i bedrifter skapt i SIVAs inkubatorer. Andel nye bedrifter i 212 med kvinner i ledende stillinger Ansatte i inkubatorbedrifter Prosentandel kvinner Næringshager Resultat 212 Måltall 212 FoU-inkubatorer Industri-inkubatorer Figuren viser andel nye bedrifter med kvinner i ledende stilling som er tatt inn næringshager og inkubatorer i 212. Faktiske tall for 212 sammenlignes med måltall for samme år. Med kvinner i ledende stilling menes her kvinnelig gründer, daglig leder og/eller styreleder. Regjeringen har mål som at 4 prosent av nye bedrifter skal ha kvinner i ledende stilling innen 213. SIVA jobber for at minst 4 prosent av nye bedrifter skal ha kvinner i ledende stillinger Samlet antall ansatte Ansatte Industri-inkubator Ansatte FoU-inkubator 211 Figuren viser utviklingen i antall ansatte i bedriftene som er etablert gjennom SIVAs inkubatorprogram. Tallene måles over tid, slik at også bedrifter som har gått ut av program er med i målingen, bortsett fra bedrifter som skifter organisasjonsnummer på grunn av oppkjøp, fusjoner osv. For industri-inkubatorene måles kun for etablerte bedrifter, og ikke nye ansatte i eksisterende industri som resultat av bedriftsinterne prosjekter. 5 2 S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

5 Verdiskaping i inkubatorene Resultatregnskap pr SIVA SF Konsern Beløp i 1 kroner Årlig verdiskaping inkubatorbedrifter Samlet årlig verdiskaping Verdiskaping Industri-inkubator 27 Akkumulert verdiskaping i inkubatorbedrifter Verdiskaping FoU-inkubator 211 Figurene viser verdiskaping for bedriftene i FoU- og industriinkubatorene i årene (Merk at industri-inkubatorprogrammet ble etablert i 24). Verdiskaping beregnes ut fra bedriftens driftsresultat pluss lønnskostnader, som rapportert til Brønnøysundregistrene. Samlet har de to programmene en akkumulert verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i 211. For industri-inkubatorene er det kun tatt med nyetableringer og ikke forretningsmessige innovasjoner i eksisterende næringsliv. Disse prosjektene, som gjerne resulterer i nye produkter eller virksomheter i eksisterende industri, utgjør også en betydelig verdiskaping Figuren viser akkumulert verdiskaping for bedrifter i FoU- og industri-inkubatorene i årene Merk at industri-inkubatorprogrammet ble etablert i 24. Driftsinntekter og -kostnader Leieinntekter Tilskudd næringsutvikling Andre driftsinntekter Gevinst ved salg anleggsmidler Sum driftsinntekter Varekostnader 169 Personalkostnader Ordinær avskrivning utleiebygg Nedskrivning utleiebygg og tomter 28 2 Av- og nedskrivning andre driftsmidler Driftskostnader eiendom Andre drifts- og adminstrasjonskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter Renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader før statskasselån FINANSRESULTAT FØR STATSKASSELÅN RESULTAT FØR STATSKASSELÅN Renter statskasselån Provisjon statskasselån Sum statskasselån FINANSRESULTAT ETTER STATSKASSELÅN ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser KONSERNRESULTAT Akkumulert total Akkumulert FoU-inkubator Akkumulert Industri-inkubator Siden oppstarten i 22 har inkubatorene hatt en samlet verdiskaping på 9,6 milliarder kroner i S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

6 Balanse pr SIVA SF Eierskap SIVA Selskapet for industrivekst SF Konsern Beløp i 1 kroner Selskap Kommune Eierandel Selskap Kommune Eierandel Eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter Ferdige bygg/leilighet Bygg under oppføring Maskiner/inventar og biler Sum varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter Fordring på tilknyttede selskap Andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd Sum bank og kasse SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Innskuddskapital Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL STATSKASSELÅN Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pantelån Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Påløpne renter Gjeld til kreditinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Øvrig kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Nye as kongsvinger 25,6 % Akershus Teknologifond as skedsmo 5,9 % Atheno as stord 11,2 % Aura Næringshage as sunndal 1, % Borg Innovasjon as sarpsborg 16,8 % Buskerud Næringshage as sigdal 2, % Bølgen Invest as kristiansund 7,1 % Bølgen Næringshage as kristiansund 33,3 % Coventure as grimstad 29,1 % Fabrikken Næringshage sortland 13, % (tidl Vesterålen Gr.hage) Fiborgtangen Vekst AS Levanger 25, % Fjordhagen as norddal 33,3 % Forskningsparken as oslo 3,5 % Forskningsparken i Narvik as narvik 17,9 % Fosen Næringshage AS Ørland 26,9 % Fram Flora as flora 11,4 % Føniks Næringshage AS Vestnes 2, % Gaisa Næringshage as tana 25,3 % Gulen og Masfjorden Utvikling AS Gulen 24,8 % Hallingdal Næringshage as gol 26,3 % Halti Næringshage as nordreisa 33,3 % Hammerfest Næringshage AS Hammerfest 3,7 % Hammerfest Næringsinvest AS Hammerfest 24,2 % Hasca as trondheim 14,6 % Hedmark Kunnskapspark AS Hamar 3,4 % Helgeland Invest as rana 3,2 % Hermetikken Næringshage AS Vadsø 32,6 % Hopsjø Kyst og Kultursenter AS Hitra 12,5 % Industri Vekst Mosjøen AS Vefsn 28,6 % Industriutvikling Vest as austrheim 2, % Inkubator Halden AS Halden 27,8 % Inkubator Helgeland AS rana 13,3 % (tidl. Mo Industriinkubator AS) Innoventus as kristiansand 24,8 % Intek Lyngen AS Lyngen 33, % Ipark as stavanger 2, % Kirkenes Næringshage as sør-varanger 16,7 % Kjeller Innovasjon as skedsmo 23,9 % Knudtzon Senteret as kristiansund 18,2 % KO-AKS AS (Gjøvik Kunnskapspark AS) Gjøvik 13,5 % Komm-In AS Vestre Toten 2,9 % Kongsberg Innovasjon as kongsberg 18,2 % Kunnskapsparken Bodø AS Bodø 25,3 % Kunnskapsparken Helgeland as rana 26,5 % Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS Sogndal 15,3 % Kunnskapsparken Nord AS Harstad 14,3 % Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS Steinkjer 26,3 % Kværnhuset Industri-inkubator AS Eigersund 26,7 % Kystinkubatoren AS Lurøy 3, % Landsbyen Næringshage as nordre Land 3,6 % Leiv Eiriksson Nyskaping as trondheim 19, % Leksvik Industriell Vekst Holding AS Leksvik 3,8 % Lillehammer Kunnskapspark AS Lillehammer 38,3 % Lindesnesregionen Næringshage AS Mandal 13,1 % Linken Næringshage AS Båtsfjord 15,2 % Lister Nyskaping as kristiansand 15,8 % Magnor Næringshage as eidskog 24,4 % Microtech Innovation AS Horten 35,4 % Molde Kunnskapspark AS Molde 23,1 % Namdalshagen as namsos 2, % Nasjonalparken Næringshage as oppdal 19,9 % NODE Inkubator kristiansand 17,7 % (tidl. Innoventus Industri AS) Nordfjordeid Næringshage as eid 39,3 % Nordhordland Næringshage as austrheim 24,2 % Nordkapp Næringshage as nordkapp 15,7 % Nordlysattraksjonen as alta 2, % Norinnova Technology Transfer AS Tromsø 22,8 % Northern Research Institute Tromsø AS Tromsø 21,7 % Næringshagen i Målselv AS Målselv 28,8 % Næringshagen i Odda as odda 3,9 % Næringshagen i Orkdalsregionen AS Meldal 24,4 % (tidl. Orkladal Bedriftsutvikling AS) Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS Vågå 14,7 % Odal Næringshage Utvikling as sør-odal 24,8 % Papirbredden Innovasjon AS Drammen 19,6 % Piff Sunndal Industriinkubatoren i Sunndal AS Sunndal 25, % PreeCap as tromsø 13,8 % Pro Barents AS Hammerfest 16, % Proneo AS Verdal 16,2 % Rogaland Kunnskapsinvest as stavanger 32,4 % Ryfylke Næringshage as finnøy 25,3 % Rørosregionen Næringshage as røros 14,8 % Saltin as saltdal 12,1 % Sandane Næringshage as gloppen 31,2 % Sarsia Development AS Bergen 11,6 % Senja Næringshage AS Lenvik 32,3 % Sentrum Næringshagen as alstadhaug 2, % Setesdal Næringshage as evje og Hornnes 15, % SINTEF Raufoss Manufacturing AS Vestre Toten 1, % SIV Industri-inkubator as surnadal 19, % SIVA Eiendom Holding AS (SEH AS) Trondheim 1, % SIVA International Management AS Trondheim 1, % Sognefjorden Næringshage AS aurland 28,3 % (tidl Aurland NH AS) Solør Næringshage AS Åsnes 23,1 % Stryn Næringshage as stryn 18,2 % Suldal Vekst as suldal 22,2 % Sunnmøre Kulturnæringshage AS Volda 24,4 % Sørlandsporten Næringshage AS Risør 32,5 % (tidl. Risør Næringshage AS) Såkorninvest Midt-Norge as trondheim,2 % Tindved Kulturhage AS Verdal 4,5 % Torgar Næringshage AS Brønnøy 13,4 % Tretorget as grue 24,7 % Trøndersk Kystkompetanse as frøya 12,1 % Valdres Næringshage as nord-aurdal 32, % Vest-Telemark Næringshage AS kviteseid 2,2 % (tidl. Kviteseid NH AS) Viking Venture as trondheim 4,4 % VUFI as trondheim 1, % Ålesund Kunnskapspark AS Ålesund 24, % 5 6 S i v a b e r e t t e r S i v a b e r e t t e r

7 Eierskap SIVA Eiendom Holding AS Selskap Kommune Eierandel Arendal Kunnskapspark Eiendom AS Arendal 37,2 % Aurland Ressursutvikling as aurland 47,4 % Berger Eiendom as aurskog-høland 26,7 % Coastbase Nordland as kristiansund 34, % Fakkelgården AS Lillehammer 1, % FIN-Senter Eiendom AS Horten 4, % Halden Utvikling AS Halden 2, % Herøya Næringspark AS Porsgrunn 44, % Innvik Næringspark as stryn 9,8 % IT Fornebu Properties AS Bærum 32,6 % Kunnskapsbyen Eiendom as skedsmo 76,9 % Kunnskapsparken Alta as alta 25, % Kunnskapsparken Eiendom AS Molde 34, % Lofoten Golfbane AS Vågan 49,9 % Magnorgården as eidskog 3,3 % Marineholmen Forskningspark AS Bergen 2,5 % Marinehuset AS Vestvågøy 6,6 % Målselv Utvikling AS Målselv 24,4 % NØK Energi Eiendom as tynset 34,2 % Sagabygget AS Ås 75,8 % SIVAfjorden Eiendom AS Årdal/Høyanger 1, % SIVA Frøya Eiendom as frøya 1, % SIVA Industrianlegg as trondheim 1, % SIVA International Holding as trondheim 1, % SIVA Kongsvinger Eiendom as kongsvinger 1, % SIVA Lerum Eigedom as sogndal 1, % SIVA Lista Eiendom as farsund 1, % SIVA Magnor Eiendom as eidskog 33,3 % SIVA Melhus Eiendom AS Melhus 1, % SIVA Moelv Næringspark as ringsaker 1, % SIVA Namsos Eiendom as namsos 5, % SIVA Narvik Eiendom as narvik 1, % SIVA Selbu Eiendom as selbu 66,7 % SIVA Sunnmøre AS Herøy 49, % SIVA Tromsø Eiendom as tromsø 1, % SIVA Verdal Eiendom AS Verdal 54, % Sunndal Næringseiendom as sunndal 26,8 % Visnes Industripark as stryn 1, % Eierskap SIVA International Holding AS Selskap Kommune Eierandel SIVA Næringspark Murmansk AS Murmansk, Russland 1, % Technopark Nor AS Murmansk, Russland 6,1 % UAB SIVA Scaninvestment Panevezys, Litauen 51, % 5 8 S i v a b e r e t t e r 2 1 2

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011 SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no S I V A b e r e t t e r 2 0 1 1 SIVA beretter 2011 MILJØMERKET Innhold Forord 4 5 Trond Giske, nærings- og

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 2009

ÅRSBERETNING 2009 2009 2009 ÅRSBERETNING 2009 Muligheter og utfordringer i Rom og Jord Geografiske fortrinn for en Internasjonal vekstnæring Overvåkning basert på fjernmåling representerer et internasjonalt vekstområde, og representerer

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Industrielle muligheter og regionalt tankesett

Industrielle muligheter og regionalt tankesett Industrielle muligheter og regionalt tankesett Mini-konferanse Troms 21. august 2013 Ole Andreas Schärer / Ulf Hustad SIVAs formål St.mld 22 Verktøy for vekst SIVA som tilretteleggende eier: Forsterket

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport

Foto: Elin Evensen. Virksomhetsrapport 2013 Foto: Elin Evensen Virksomhetsrapport Daglig leder Fremtidsutsikter 2014 Leiv Eiriksson Nyskaping LEN - har lagt et godt driftsår bak seg i 2013 som det fremgår av årsregnskap og årsberetning for

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004

702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004 702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag Årsstatistikk 2004 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er blitt utgitt årlig

Detaljer

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalg 2009 www.samfunnsveven.no Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer