Samlerapport tematilsyn 2008: Næringseiendommer. Kredittilsynets kartlegging av utlånspraksis til næringseiendommer i 11 større banker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlerapport tematilsyn 2008: Næringseiendommer. Kredittilsynets kartlegging av utlånspraksis til næringseiendommer i 11 større banker"

Transkript

1 Samlerapport tematilsyn 2008: Næringseiendommer Kredittilsynets kartlegging av utlånspraksis til næringseiendommer i 11 større banker 23. mai 2008

2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT Bakgrunn Oppsummering EKSPONERING EIENDOMSDRIFT (NÆRINGSEIENDOMMER) Utlånsvolumer og utlånsvekst Bankenes eksponeringer totalt Eksponering fordelt etter risikokategorier Bankenes risikoklassifisering SEBRA-analyser Bevilget byggelån Spesielt om delsegmentene Gruppenedskrivninger - Eiendomsdrift Følsomhetsanalyser ved bruk av SEBRA-modellen STYRING OG KONTROLL Beskrivelse av gjeldende strategier, policies og retningslinjer Beskrivelse av endringer i strategier, policies og retningslinjer siste 3 år Vurdering etterlevelse av strategier, policies og retningslinjer Andel kredittsaker som avviker fra strategi, policies og retningslinjer for næringseiendommer Bevilgningsfullmakter/bevilgningsprosess ved avvik fra strategi, policies og retningslinjer Metode for fastsettelse av eiendomsverdier Bransjeanalyser Bruken av stresstester og sensitivitetsanalyser Nærmere om delsegmenter ØVRIGE FORHOLD Sammenslåing / grupping av kunder VEDLEGG Nærmere om delsegmenter Side 2 av 26

3 1. GENERELT 1.1 Bakgrunn Figur 1 viser utlånsveksten i norske banker og norske filialer av utenlandske banker for næringen eiendomsdrift og næringslivslån totalt i perioden 1996 til Som vi ser har utlån til næringen eiendomsdrift som andel av næringslivslån totalt økt i perioden. Figur 1: Eiendomsdrift Kilde: Kredittilsynet, Finansdatabasen Næringslån I løpet av de senere årene har det vært stor interesse blant investorer for investeringer i næringseiendom. I tillegg til de mer tradisjonelle aktørene, har institusjonelle investorer som livsforsikringsselskap valgt å plassere en stigende andel av sin forvaltningskapital i eiendom for utleie. Videre har det kommet inn nye aktører gjennom etablering av store børsnoterte eiendomsselskaper (Norwegian Property, Scandinavian Property Developement) ved siden av at flere nye fondsaktører har kanalisert ny investorkapital til markedet. Den økede investorinteressen og kapitalrikeligheten har bidratt til en betydelig oppsving i kjøp og salg (annenhåndsmarked) av næringseiendom. For eiendommer i sentrale strøk har det vært en kraftig økning i omsetningsverdien med tilhørende sterk reduksjon i kjøpsyield 1. Det har dessuten vært en kraftig økning i nyinvesteringene, særlig de siste to årene. Det er for tiden mange prosjekter som befinner seg i byggefasen og som vil representere et vesentlig tilskudd av nytt areal for utleie de kommende årene. 1 Yield: kravet til nettoavkastning på eiendommen/investeringen Side 3 av 26

4 Figur 2: Leiepriser og markedsverdi på kontorlokaler i Oslo. Faste 2007-kroner. Juni 86 juni Leiepriser 1) (v. akse) M arked sverdi 2) (h. akse ) ) K ontorlokale r av g od sta nd ard s entra lt i O slo 2) S entrale ko ntorbyg g i va nlig g od sta nd i O slo-om råd et Kilde: OPAK Den gode makroøkonomiske utviklingen med en betydelig økning i sysselsettingen de siste årene har gitt bedre kapasitetsutnyttelse og en markert reduksjon i ledighetsgraden. Redusert ledighetsgrad kombinert med stigende leiepriser har styrket inntjeningen i eiendomsselskapene, jf. figur 2. Bankene spiller en sentral rolle i forhold til utviklingen i eiendomsmarkedene. Tilgang på kreditt har betydning for investeringer og den langsiktige balansen i markedet. Videre vil bankenes utlånspraksis ha betydning for prisdannelsen i eiendomsmarkedet. Historisk har det vært en til dels betydelig variasjon i eiendomsverdier innenfor ulike delsegmenter og geografiske områder. Likeledes har variasjoner i det generelle rentenivå bidratt til sterk variasjon i verdien på eiendom. Låneutmåling og egenkapitalkrav må følgelig tilpasses risikoen i hvert enkelt prosjekt og fokus bør ligge på den langsiktige kontantstrømsgenererende evne i forhold til gjeldbetjeningsforpliktelser. Faremomentet er at både banker og investorer underveis i langvarige oppgangstider, som man har hatt i norsk økonomi de siste årene, blir overoptimistiske med hensyn til vurdering av fremtidsutsiktene når det gjelder renteutvikling, leieprisutvikling, ledighetsgrader og drifts- og vedlikeholdskostnader. 1.2 Tematilsynets formål og opplegg Bankenes utlån til eiendomsdrift har hatt sterk vekst de siste par år i tillegg til at utlånsvolumet til denne næringen er betydelig. Videre har det vært sterk prisoppgang på eiendommer samt at nye aktører har kommet til på eiendomsmarkedet. Denne utviklingen sett i lys av noe mer usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen fremover har gjort at Kredittilsynet har sett det som formålstjenlig å foreta et tematilsyn om bankenes utlånspraksis til næringseiendommer. Side 4 av 26

5 Tematilsynet ble foretatt i 11 større banker/bankkonsern 2 (bank i rapporten benyttes både for bank og bankkonsern). Gjennomføringen ble gjort i perioden 15. januar til 13. mars Formålet med tematilsynet har vært å kartlegge bankenes eksponering i ulike næringseiendomssegmenter og gjennomgang av strategier, policies og retningslinjer for kredittgivningen, samt eventuelle endringer foretatt i strategier og utlånspraksis de siste 3 år. Videre har man forsøkt å danne seg et bilde av bankenes vurdering av risikoen i enkeltengasjement og om kredittpraksis utøves i tråd med vedtatte strategier, policies og retningslinjer. Delsegmenter innenfor næringseiendommer som tematilsynet har omfattet er: - forretningseiendommer/kontoreiendommer for utleie - kjøpesentre - borettslag/boligbyggelag - boligprosjekter - annet I segmentet annet inngår bl.a. hoteller, industrilokaler, lager/logistikk. Samlerapporten bygger på dokumentasjon innhentet for dette tematilsynet, SEBRA-analyser 3 samt informasjon som regelmessig mottas fra bankene gjennom de ordinære innrapporteringer til Kredittilsynet. Dokumentasjonen er blitt bearbeidet etter et standardoppsett. Under inspeksjonene er dette standard arbeidsdokumentet blitt brukt som utgangspunkt for de temaene som er blitt drøftet og gjennomgått med bankene. Foruten drøfting og gjennomgang med fagansvarlige og ledere er det ved enkelte av inspeksjonene også blitt gjennomført samtaler med intern revisor. I punkt 1.3 i rapporten fremgår oppsummering av tematilsynet. I kapittel 2 omtales ulike eksponeringstall knyttet til næringen eiendomsdrift (næringseiendommer) og spesifikke forhold knyttet til ulike delsegmenter innen denne næringen. I kapittel 3 beskrives bankenes strategier, policies og retningslinjer for finansiering av næringseiendommer samt vurderinger av hvordan de blir etterlevd. I kapittel 4 omtales andre forhold som er blitt avdekket gjennom tematilsynet, men som nødvendigvis ikke kun er relatert til næringseiendommer. Kredittilsynet har registrert at i den siste tiden har omsetningen av næringseiendommer avtatt med tendens til økende yieldkrav og reduserte priser. Konklusjonene eller oppsummeringen av tematilsynet er imidlertid basert på tall pr (dersom noe annet ikke spesifikt er nevnt), samt strategier, policies og retningslinjer som var gjeldende på inspeksjonstidspunktet. 1.3 Oppsummering Eksponering - Ved utgangen av 2007 utgjorde totale utlån til næringen eiendomsdrift fra norske banker og finansieringsforetak og norske filialer av utenlandske banker 430 mrd. kroner. Av dette utgjorde de elleve bankene som var med i tematilsynet 284 mrd. 2 DnB NOR Bank ASA konsern, Nordea Bank Norge inkl. Norgeskreditt, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest, BNbank konsern, Sandnes Sparebank, Storebrand Bank, Bank 1 Oslo, Sparebanken Øst 3 Analyse ved bruk av Norges Bank sin modell for predikering av konkurssannsynlighet (System for Edb Basert Regnskaps Analyse) Side 5 av 26

6 kroner. - Fortsatt sterk vekst i utlån til næringseiendommer i Den sterke veksten synes ikke å ha påvirket porteføljekvaliteten nevneverdig slik den er målt gjennom bankenes egen risikoklassifisering og Kredittilsynets SEBRA-analyser. Andelen høyrisiko i bankene er noe varierende, men samlet sett vurderes porteføljekvaliteten på inspeksjonstidspunktet å være god. - Gruppenedskrivningene for bankene i utvalget er samlet sett beskjedne, og har ikke endret seg nevneverdig fra 2006 til De renteøkninger som har vært i 2007 og den økte usikkerhet i etterkant av den internasjonale finansuro etter sommeren 2007 har således ikke har fått noen konsekvenser for størrelsen på gruppenedskrivningene til næringen eiendomsdrift. - Man står trolig foran en endring i makroøkonomien med utsikter til bl.a. redusert vekst og økt arbeidsledighet. Det er forventet en økning i ledighetsgrad innenfor næringseiendomssegmentet. En slik utvikling vil kunne medføre vesentlig økning i mislighold. Beregninger Kredittilsynet har foretatt ut fra et sannsynlig makroøkonomisk scenario viser en ikke ubetydelig økning i misligholdssannsynligheten i eiendomsporteføljen. I et mer pessimistisk scenario viser beregningene en sterk økning i risiko uttrykt gjennom misligholdssannsynligheten med dertil økt kapitalbehov. Styring og kontroll - De fleste bankene har fastsatt strategier, policies og retningslinjer for næringssegmentet samlet, men det er i liten grad utarbeidet egne strategier og retningslinjer for de ulike delsegmenter. Flesteparten av bankene har videre et forbedringspotensial for å få på plass en god segmentinndelt rapportering i overvåkingen av risiko. - Flesteparten av bankene har til en viss grad liberalisert interne retningslinjer for kredittgivning til næringseiendommer siste 3 år. Dette kommer bl.a. til utrykk gjennom økte rammer for eksponering, utvidelse av sine geografiske markedsområder, redusert krav til egenkapitalandel samt justering av parametre som øker beregningsgrunnlaget for verdivurdering av eiendommer og dermed låneutmålingen. - Stikkprøver foretatt av Kredittilsynet indikerer at det ofte forekommer avvik fra bankenes egne policies og retningslinjer for kredittgivning til næringseiendommer, bla. uttrykt gjennom manglende etterlevelse av krav til egenkapital, kravet til kontantstrøm i forhold til rentebærende gjeld og kravene til modell for beregning av eiendomsverdier. Dessuten ble det identifisert eksempler på saker hvor det var manglende risikoprising, svak oppfølging av byggelån, svake sensitivitetsanalyser eller sikkerhetsvurderinger som enten var basert på gamle takster eller basert på fremtidige inntjeningsestimater. Bankene har videre ikke gode nok systemer for overvåking og oppfølging av avvikene. - Med få unntak er det ikke blitt foretatt stresstester av eiendomsporteføljen. 2. EKSPONERING EIENDOMSDRIFT (NÆRINGSEIENDOMMER) Basis for kartleggingen av bankenes eksponeringstall er de engasjementer som bankene har kodet med næringskoder som inngår i næringsgrupperingen 700 Eiendomsdrift (jf. Standard for næringsgruppering SN 2002). Inndeling etter Standard for næringsgruppering ivaretar Side 6 av 26

7 imidlertid ikke de ønsker til segmentinndeling som Kredittilsynet har lagt til grunn for dette tematilsynet. Bankene har derfor i mer eller mindre grad måtte foreta manuelle tilpasninger ved inndeling av porteføljen i delsegmenter. Tallene fordelt på delsegmenter er derfor ikke eksakte. Det er imidlertid foretatt avstemminger slik at summen av delsegmentene samsvarer med sum næringsgruppering 700 Eiendomsdrift. I SN 2007 er tidligere næringskoder Boligbyggerlag og Utvikling og salg av fast eiendom ellers blitt omkodet til næringskoder som inngår i hovednæringen Bygge- og Anleggsvirksomhet. Det antas derfor at delsegmentet boligprosjekter, som i denne rapporten inngår som del av næringen Eiendomsdrift, i hovedsak etter SN 2007 vil være en del av næringen Bygge- og Anleggsvirksomheten. 2.1 Utlånsvolumer og utlånsvekst Ved utgangen av 2007 utgjorde totale utlån til næringen eiendomsdrift fra norske banker og finansieringsforetak og norske filialer av utenlandske banker 430 mrd. kroner, mot 340 mrd. kroner pr Tilsvarende tall fra norske banker og finansieringsforetak alene var hhv. 346 mrd. kroner og 284 mrd. kroner. Pr utgjorde samlet utlånsvolum til denne næringen fra de elleve bankene/ bankkonsern som inngår i tematilsynet 284 mrd. kroner, mao. to tredjedeler av det samlede utlånsvolumet til eiendomsdrift. Utlånsveksten i 2007 for de elleve bankene var 50 mrd. kroner, eller 21,9 %, mens tilsvarende vekst for alle institusjoner totalt var 26,5 %. Utlånsveksten til eiendomsdrift viser stor variasjon mellom bankene i utvalget. Den laveste veksten av de elleve bankene var 0,8 %, mens den høyeste veksten var 50,5 % Det må dog tilføyes at banken med høyest vekst har kjøpt porteføljer i Videre viser tallene at i 2007 har utvalget av bankene hatt større vekst i sine utlån til eiendomsdrift enn til bedriftsmarkedet totalt. Mens gjennomsnittlig uvektet vekst til eiendomsdrift var 21,5 % i 2007 var tilsvarende vekst for bedriftsmarkedet totalt 16,2 %. Kun en bank har hatt lavere vekst i sine utlån til eiendomsdrift i 2007 enn til bedriftsmarkedet totalt. 2.2 Bankenes eksponeringer totalt Ved utgangen av 3. kvartal 2007 utgjorde eksponeringen 4 samlet for de elleve bankene 314 mrd kroner, mot 283 mrd. kroner pr , dvs. en antatt vekstrate for året 2007 på 14 %. Bankenes eksponering til næringen utgjorde 27 % av deres samlede eksponering til bedriftsmarkedet totalt. Dersom vi ser på eksponeringen i de enkelte bankene var denne andelen på uvektet basis i gjennomsnitt 52 % pr. 3. kvartal 2007, mot 50 % ved utgangen av Andelen varierer fra 22 % til banker som er nisjebanker hvor all eksponering til bedriftsmarkedet i hovedsak er relatert til denne næringen. 4 Eksponering er lik bevilget (kommittert) engasjement. Side 7 av 26

8 Figur 3: Eksponering regionfordelt pr Resten av landet 34 % Oslo/Akershus 40 % Sør-Trøndelag 9 % Rogaland 9 % Hordaland 8 % Figur 3 viser eksponeringen pr fordelt etter geografi (fylker). To tredjedeler av eksponeringen er til kunder med tilhørighet i de fire største byregionene i Norge. I Oslo/ Akershus regionen står en bank for halvparten av eksponeringen i denne regionen, mens i Trondheimsregionen har en bank 41 % av eksponeringen. 2.3 Eksponering fordelt etter risikokategorier Bankenes risikoklassifisering I innrapporteringen fra bankene ble det bedt om at porteføljene skulle grupperes i risikokategoriene lavrisiko, middels risiko og høyrisiko i henhold til den enkelte banks eget risikoklassifiseringssystem. Det er viktig å understreke at ettersom bankenes risikoklassifiseringssystemer er forskjellige vil aggregering av denne type informasjon være beheftet med usikkerhet. I den sammenheng nevnes at to av bankene også hensyntar sikkerheter i sin risikoklassifisering. Figur 4: Eksponering etter risikokategorier pr Høy risiko 13 Mrd 4 % Middels risiko 104 Mrd 33 % Lav risiko 195 Mrd 63 % Figur 4 viser at bankenes egen klassifisering av porteføljen tilsier at kvaliteten er god. Side 8 av 26

9 Pr utgjorde høyrisikoporteføljen samlet for utvalget av banker 13 mrd. kroner, eller 4 % av totalporteføljen på 314 mrd kroner. Andelen er tilnærmet uendret siden utgangen av Gjennomsnittlig uvektet andel høyrisiko blant bankene var 7 %. I innrapporteringen fra bankene varierer denne andelen fra tilnærmet 0 % til 18 %. Kun en bank har økt denne andelen fra 2006 til SEBRA-analyser Som alternativ til bankenes egen klassifisering av eiendomsporteføljen har Kredittilsynet foretatt analyser av deler av bankenes eiendomsporteføljer (begrenset til norske aksjeselskaper) ved hjelp av Norges Banks modell for analyse av kredittrisiko (SEBRAmodellen). Modellen predikerer individuelle konkurssannsynligheter som en funksjon av alder, bransjekarakteristika og regnskapsvariabler (inntjening, likviditet og soliditet). Konkurssannsynligheten gir uttrykk for sannsynligheten for at foretak vil gå konkurs i løpet av det påfølgende år etter siste avlagte årsregnskap. Analysene som er foretatt er basert på engasjementsstatus pr , og med basis i selskapenes årsregnskaper for henholdsvis 2006 og De kunder som inngår i analysen er de med engasjement over kroner. Eiendomsdrift består av selskaper som både driver utleievirksomhet og kjøp/salg. Årsregnskapet som utsagn for foretakets økonomiske godhet vil derfor kunne variere avhengig av hvilke type eiendomsaktiviteter foretaket utøver. Det forutsettes imidlertid at bankene som inngår i tematilsynet mer eller mindre har alle typer eiendomsaktiviteter i sin portefølje, slik at resultatene fra SEBRA-analysene kan sammenlignes på tvers av bankene. Av bankenes samlede volum på 314 mrd. kroner pr er 175 mrd. kroner (55 %) blitt analysert. Tilsvarende andel for enkeltbankene varierer fra 41 % til 73 %. Årsakene til den store variasjon i andelen som er analysert mellom bankene kan være flere. Av årsaker kan nevnes; andelen av porteføljen som har annen selskapsstruktur enn norske aksjeselskaper, størrelsen på kundeengasjementene (kun de over som inngår i analysen), kunder som ikke har innlevert årsregnskapet for 2006 ved tidspunktet for oppdatering av databasen. Figur 5: Konkurssannsynligheter (SEBRA) 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % ,40 % 0,20 % 0,00 % Laveste Gjennomsnitt Høyeste Side 9 av 26

10 Figur 5 viser spredningen i konkurssannsynlighet mellom banken med henholdsvis lavest konkurssannsynlighet, gjennomsnittlig uvektet konkurssannsynlighet for alle de elleve bankene i utvalget og banken med høyest konkurssannsynlighet på de tre tidspunktene. For øvrig viser analysen at tre banker har hatt en bedring i porteføljekvalitet, i fire banker er kvaliteten uforandret mens fire banker har hatt en forverring i porteføljekvalitet fra til Videre indikerer SEBRA-analysene at det ikke er noe sammenheng mellom utvikling i porteføljekvalitet og veksten i porteføljen. På lik linje med bankenes egne risikoklassifiseringer har vi også foretatt en inndeling av klassifisert portefølje i SEBRA etter hhv. lav-, middels og høyrisiko, jf. figur 6. Inndelingen er gjort etter følgende kriterier: lavrisikoforetak (engasjementer) med beregnet konkurssannsynlighet < 0,75 %, middelsrisikoforetak med konkurssannsynlighet fra 0,75 % til 2,00 % og høyrisiko er de foretak med konkurssannsynlighet > 2,00 %. Figur 6: Risikokategorier - SEBRA pr Høy risiko 11 Mrd 6 % Middels risiko 27 Mrd 15 % Lav risiko 138 Mrd 79 % SEBRA-analysene indikerer også god kvalitet i porteføljene, selv om analysene indikerer en noe større andel høyrisiko (6 %) samlet enn det bankenes egen klassifisering gjør (4 %). Noe av avviket kan skyldes at to av bankene hensyntar sikkerheter i sin egen risikoklassifisering. Gjennomsnittlig uvektet andel høyrisiko i SEBRA for bankene var 10 %, mot 7 % ut fra bankenes egen klassifisering. Uvektet andel høyrisiko i SEBRA er økt fra 8 % siden utgangen av Andelen høyrisiko i den enkelte bankene varierer fra 3 % til 19 %. Banken med lavest andel høyrisiko beregnet i SEBRA er også den banken som har lavest høyrisikoandel etter egen klassifisering. 2.4 Bevilget byggelån I følge Statistisk sentralbyrå var igangsatt bruksareal til næringene eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet ca kvm i 2007, mot ca kvm i Dette betyr at det har vært en sterk økning i nybyggaktivitetene i Videre var det ved utgangen av 2007 arealer på til sammen kvm tilhørende bygg under arbeid, mot ca kvm året før. Av bankenes samlede eksponering på 314 mrd. kroner utgjorde bevilget byggelån 39 mrd. kroner pr Uvektet andel byggelån var i gjennomsnitt for bankene 13 %, hvor Side 10 av 26

11 andelen varierer fra 4 % til 27 %. Tre fjerdedeler av byggelånene var til segmentet forretnings-/kontoreiendommer for utleie. For øvrig viser tall pr. utgangen av februar 2008 at det er stor nedgang i igangsatt bruksareal for næringene eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet hittil i 2008 mot samme periode i For denne perioden i 2008 var igangsetting av bruksareal ca kvm, mot ca kvm i Spesielt om delsegmentene I dette punktet omtales spesielle forhold knyttet til eksponering i delsegmentene forretningseiendommer/kontoreiendommer for utleie, kjøpesentre, borettslag/boligbyggerlag, boligprosjekter og annet. For nærmere detaljer, se vedlegg. Figur 7 viser delsegmentenes eksponering som andel av eksponeringen i næringseiendommer totalt. Figur 7: Fordeling delsegmenter pr Annet 10 % Boligprosjekter 10 % Borettslag/Boligbyggelag 10 % Kjøpesentre 7 % Forr./kontoreiendommer 63 % - Forretningseiendommer/kontoreiendommer for utleie Segmentet forretningseiendommer/kontoreiendommer for utleie er hovedsegmentet innenfor næringseiendommer. Pr utgjorde samlet volum i de elleve bankene 198 mrd. kroner. Andel eksponering i dette segmentet varierer stort mellom bankene. Den høyeste andelen pr. utgangen av 3. kvartal 2007 var 88 %, mens den laveste andelen var 20 %. - Kjøpesentre Pr utgjorde samlet volum i de elleve bankene 21 mrd. kroner. To banker har ingen eksponering i dette segmentet, mens tre banker stod for 85 % av eksponeringen. - Borettslag/Boligbyggelag Ved kartleggingen er det ikke skilt mellom frittstående borettslag og borettslag tilknyttet boligbyggelag. Side 11 av 26

12 Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var volumet til dette segmentet i underkant av 32 mrd. kroner. Tre banker hadde 90 % av denne eksponeringen. Kun to banker hadde engasjement klassifisert som høyrisiko. Disse volumene var imidlertid svært beskjedne. - Boligprosjekter Dette segmentet omfatter porteføljer knyttet til bolig-/fritidsboligprosjekter, dvs. oppføring av boliger/hytter for salg/utleie hvor utbygger av prosjektet har næringskode innenfor hovedgruppen næringseiendommer. Denne type eksponering viser seg å være en vesentlig del av de mindre og mellomstore bankers eiendomseksponeringer. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 utgjorde denne type eksponering 30 mrd. kroner. En bank har hatt en vekst innenfor dette segmentet på 55 % i de ni første månedene av For denne banken utgjorde andelen eksponering til dette segmentet 36 % av totaleksponeringen til næringseiendommer. Tre banker har ikke oppgitt eksponeringstall på dette segmentet. - Annet I dette segmentet inngår restporteføljer innenfor næringseiendommer som ikke tilhører noen av de delporteføljer som er omtalt foran. Hovedvekten av denne restporteføljen er finansiering av hoteller. Ved utgangen av 3. kvartal 2007 utgjorde denne restporteføljen 33 mrd. kroner. Av denne eksponeringen utgjorde eksponeringen til to banker 25 mrd. kroner, eller 75 %. 2.6 Gruppenedskrivninger Eiendomsdrift Hensikten med kartleggingen av bankenes gruppenedskrivninger er både å se om bankenes vurderinger av porteføljekvalitet gjenspeiles i størrelsene på gruppenedskrivningene, samt om endringer i gruppenedskrivningene vil kunne indikere at det er skjedd noe i markedet som har påvirket bankenes risiko. Det er viktig å påpeke at forskjellen i de ulike bankers størrelse på gruppenedskrivninger også kan ha sin årsak i bruk av ulike modeller og beregningsmåter. Eventuelle kommentarer fra Kredittilsynets side på valg av modell og beregningsmåte omtales i de individuelle rapportene til bankene. Bankene har rapportert tall pr og / Avviket i tidspunkt i 2007 vurderes ikke å ha nevneverdig betydning for konklusjonene. For 2007 har to banker ikke oppgitt eksplisitt tall for gruppenedskrivninger på bransjer, herunder eiendomsdrift. For 2006 var det ytterligere en bank som ikke hadde en slik fordeling. Størrelsen på gruppenedskrivningene er målt som andel av brutto utlån. For de ni bankene som har oppgitt tall pr / utgjorde beløpet for gruppenedskrivningene 400 mill. kroner (0,15 % av brutto utlån). Konklusjonen er at gruppenedskrivningene for bankene samlet er beskjedne, varierende fra 0,07 % til 0,83 % mellom bankene, i tillegg til at det ikke har skjedd nevneverdige endringer i størrelsen siden Dette indikerer at inntrufne tapshendelser på næringseiendomsmarkedet i 2007, eksempelvis renteøkninger, ikke har medført konsekvenser for bankenes gruppenedskrivninger. Side 12 av 26

13 De fleste bankene benytter sine risikoklassifiseringssystemer for beregning av gruppenedskrivninger. Det understrekes imidlertid at hendelser som eksempelvis endringer i rentenivå, boligpriser, utleiegrader, arbeidsledighet vil kunne være hendelser som nødvendigvis ikke reflekteres direkte i selve risikoklassifiseringen. Dette skyldes at det normalt vil være et tidslag mellom når tapshendelser inntreffer og når dette har fått effekt på selve klassifiseringen av kunden. Det er derfor viktig at bankene ikke kun legger sine risikoklassifiseringssystemer til grunn for fastsettelse av størrelsen på gruppenedskrivningene. 2.7 Følsomhetsanalyser ved bruk av SEBRA-modellen Både bankenes egen risikoklassifisering av porteføljen og deres gruppenedskrivninger samt SEBRA-analysen indikerer at kvaliteten i eiendomsporteføljen på inspeksjonstidspunktet var god. For å vurdere robustheten i eiendomsporteføljen har vi foretatt en stresstest med basis i sist oppdaterte versjon av SEBRA-databasen for selskaper med 2006-regnskaper. Parameteren som er stresset er foretakets misligholdssannsynlighet slik den er beregnet i SEBRA. I tilegg til stresstestscenarioet er det også gjort samme beregninger for et mer sannsynlig scenario av den makroøkonomiske utvikling (referansebane). Beregningene er gjort med basis i Norges Banks stresstestmodell i SEBRA og de forutsetninger som Norges Bank har lagt til grunn både i stresstest- og referansebanescenarioet, jf. tabell 1. I tillegg til utviklingen i PD-verdier 5 har vi også fortatt beregninger for å se hvilke konsekvenser dette vil kunne få for minstekravet til ansvarlig kapital. Beregningene av minstekravet til kapital er gjort etter IRB grunnleggende metode for henholdsvis Retail (massemarked)-portefølje (omsetning < 2 mill. kr), SMB-portefølje (2 mill. kr < omsetning< 400 mill. kr) og Corporate-portefølje (omsetning > 400 mill. kr). Som eksponering anvendes selskapenes bankgjeld. Størrelsen på bankgjeld er holdt konstant over hele tidsperioden. I siste versjon av SEBRA-databasen utgjør sum bankgjeld for selskapene innenfor eiendomsdrift 260 mrd. kroner 6. Fordelingen av porteføljen etter hhv. Retail, SMB og Corporate med basis i bankgjeld er 35 %, 62 % og 3 %. Det er viktig å understreke at i SEBRA er det ikke foretatt grupping av foretak. I Norges Bank sin stresstestmodell inngår følgende fem makrovariabler: - Endring i brutto nasjonalprodukt - Endring i arbeidsinntekt (lønn) - Kursutvikling i norske kroner kontra gitt valutakurv - Lånerenten - Endring i boligpriser 5 Sannsynligheten for at et engasjement kommer i mislighold (90 dager) i løpet av de neste 12 måneder. 6 I versjonen som de øvrige SEBRA-analyser er basert på er tilsv. tall 229 mrd. kroner. Side 13 av 26

14 Tabell 1: Følgende endringer i nevnte makrovariabler er lagt til grunn i de ulike scenarioene: ÅR Vekst BNP (%) Vekst lønn (%) Kursutvikling NOK Lånerente (%) Vekst boligpris (%) Ref Stress Ref Stress Ref Stress Ref Stress Ref Stress ,13 5,13 9,47 9,47 92,47 92,47 6,30 6,30 11,57 11, ,76 2,39 6,97 8,00 90,17 89,62 6,83 7,33 0,90-2, ,82-0,27 5,50 5,39 91,39 89,15 6,69 8,89 3,56-11, ,12-0,61 4,89 2,33 91,90 88,59 6,56 9,13 3,65-11, ,50-1,87 4,45 1,44 91,90 88,59 6,56 8,84 4,33 3,42 - Resultat PD-verdier Beregningene etter referanse-scenarioet viser at gjennomsnittlig PD-verdi endrer seg fra 1,13 % i 2007 til 2,43 % i 2011, mao. en ikke ubetydelig økning. Tilsvarende vil PD-verdiene etter stresstestscenarioet øke fra 1,13 % til 3,78 %, jf. figur 8. Figur 8: Utvikling misligholdssannsynlighet 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % Norge - referanse Norges - stress 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Resultat minstekrav til ansvarlig kapital Endring i minstekrav til ansvarlig kapital (8 %-kravet) illustreres ved at vi legger til grunn en bank med eksponering til næringen eiendomsdrift med samme fordeling av porteføljen inndelt etter hhv. Retail, SMB og Corprate som for Norges-porteføljen i SEBRA-databasen. Resultatet av beregningene foretatt etter referansebanescenarioet vil medføre at minstekravet til ansvarlig kapital vil øke med 32 % fra 2007 til 2011, mens tilsvarende økning etter stresstest scenarioet vil bli 53 %. Det er viktig å påpeke at beregningene ikke hensyntar eventuelle endringer (les økninger) i kundenes eksponeringer, migrering av kunder, primært fra Retail-foretak til SME-foretak og SMB-foretak til Corporate-foretak. Likeledes er vår oppfatning at en durasjon (M) på 2,5 år for Corporate-kunder, slik kapitaldekningsregelverket gjør, innenfor eiendomsdrift er noe lavt. Side 14 av 26

15 Alle disse tilleggsmomentene tilsier at minstekrav til ansvarlig kapital må økes i forhold til beregningene ovenfor. Imidlertid kan eiendomsforetak i større grad ha fastrenteavtaler som gjør at effekten av rentevariabelen blir mindre. 3. STYRING OG KONTROLL 3.1 Beskrivelse av gjeldende strategier, policies og retningslinjer For å beskrive bankenes gjeldede strategier, policies og retningslinjer samt kartlegging av forskjellene har vi satt opp enkelte hovedpunkter som etter vår vurdering bør inngå eller som vi gjennom stedlig tilsyn i bankene har vurdert som beste praksis på området. - Avgrensning i forhold til segmenter og beliggenhet - På overordnet nivå bør det fremgå av strategien hvilke segmenter og i hvilke geografiske områder institusjonen ønsker å tilby finansiering. Valg av segment og geografi bør være styrt av institusjonens bransjekompetanse, distribusjonsnettverk og lokale markedskunnskaper. Gode lokale markedskunnskaper er helt sentralt for å kunne ta gode beslutninger innen næringseiendom. Det kan være store forskjeller mellom ulike byer og tettsteder innenfor en region og banken bør derfor ha et apparat som evner å fange opp slike forskjeller og innrette/tilpasse sin utlånspraksis deretter. Alle bankene som inngår i tematilsynet har definert hva som er deres geografiske markedsområde. Videre har alle bankene med unntak av to utarbeidet strategier, policies eller retningslinjer for lån til næringseiendommer. Ofte vil det være naturlig å skille mellom ulike delsegmenter innenfor næringseiendommer, fordi de ulike segmentene har ulike etterspørsels- og risikodrivere. - Bankene bør ha på plass en løpende risikomessig rapportering på segmentnivå som fanger opp endringer i risikobildet over tid. Flesteparten av bankene har et forbedringspotensial når det gjelder å få på plass en god segmentinndelt risikomessig rapportering med et early warning-system som gir signaler om endringer i sentrale risikodrivere som ledighetsgrader, leieprisnivå og tilfang av nye arealer. - Rammer - Kredittilsynet anser at bruk av rammer for å styre og begrense bransjekonsentrasjon er det som representerer beste praksis Ut fra en porteføljerisikobetraktning kan det være hensiktsmessig å foreta kvantifisering av øvre rammer for bransjerelatert konsentrasjonsrisiko. I vårt tematilsyn har vi derfor kartlagt utbredelsen av slik rammesetting og eventuelt om det har vært endringer over tid. I fire av bankene er det ikke satt slike rammer. I de øvrige bankene er det satt rammer for eksponering mot næringseiendom totalt, enten i form av en relativ andel av totale utlån (sum personmarked og bedriftsmarked) eller av bedriftsmarkedseksponeringen isolert. Enkelte banker har satt tilleggsrammer for eksponering mot ulike delsegment eller begrensninger for hvor stor andel av eksponeringen man kan ha utenfor sitt kjerneområde. Side 15 av 26

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Halden, juni 2010 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING...3 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 3 KONSOLIDERING...5

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Utkast til forskrifter høring Nye kapitaldekningsregler Utkast til forskrifter om IRB og sikkerhetsstillelse

Utkast til forskrifter høring Nye kapitaldekningsregler Utkast til forskrifter om IRB og sikkerhetsstillelse Dato: 31. mai 2005 Utkast til forskrifter høring Nye kapitaldekningsregler Utkast til forskrifter om IRB og sikkerhetsstillelse DEL A: INNLEDNING... 3 A1 Bakgrunn... 3 A2 Nye kapitaldekningsregler prosessen

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012. SpareBank 1 SR-Bank konsern

Risiko- og kapitalstyring 2012. SpareBank 1 SR-Bank konsern Risiko- og kapitalstyring 2012 SpareBank 1 SR-Bank konsern Innhold INNLEDNING... 3 SPAREBANK 1 SR-BANK... 4 SPAREBANK 1 ALLIANSEN... 5 FORMÅL MED RISIKO- OG KAPITALSTYRING I SPAREBANK 1 SR-BANK... 6 OVERORDNET

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss

Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss Offentliggjøring av informasjon om risiko- og kapitalstyring pr. 31.12.2013 Basel II pilar 3 Side 1 av 26 Innhold 1. Innledning... 3 2. Basel II Kapitalkravsforskriften...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

Pilar 3 2014 BN Bank ASA

Pilar 3 2014 BN Bank ASA Pilar 3 2014 BN Bank ASA Innhold Innledning... 3 Kapitaldekningsregelverket... 4 1.1 Pilar 1 Minimumskrav til ansvarlig kapital...6 1.2 Pilar 2 Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 1 IMF konkluderte sommeren 2005, etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system, med

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer