Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås"

Transkript

1 Sak 31/15 Saksnummer: 15/2577 Saksbehandler: Ingvild Skaset Merknad fra Røyken kommune til offentlig ettersyn av Planarbeid for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS 31/15 Formannsskapet Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen ber om føringer fra formannskapet om hvordan de nødvendige tiltakene i Eternitveien og krysset Eternitveien/ Slemmestadveien skal sikres, og hvorvidt det er ønske om å opprettholde innsigelse til planforslaget slik som varslet i uttalelse til planoppstart datert Vedlegg: Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse Tidligere uttalelser til planarbeidet fra Røyken kommune Trafikkberegning Sammendrag og konklusjon: Saken gjelder forslag til områderegulering for gbnr: 68/185 Bjerkåsholmen 125 m fl. Veas (Vestfjorden avløpsselskap as). Områdeplanen ligger ute til offentlig ettersyn, og Røyken kommune har fått utsatt merknadsfrist til 20. mars Områdeplanen fremmes av Asplan Viak as på vegne av VEAS, og i samarbeid med Asker kommune ved plan- og bygningsavdelingen. Det er behov for utbyggingen for å løse utfordringene som følge av befolkningsvekst og utbygging i nedslagsområdet frem mot VEAS er et viktig infrastrukturtiltak med stor miljøeffekt som også Røyken kommune vil nyte godt av. Adkomsten til planområdet er via Røyken kommune og Eternitveien. De eneste tiltak det legges føringer for i forhold til vei og trafikk innenfor Røyken kommune er ensidig fortau langs Eternitveien. Konklusjon: Rådmannen mener at planforslaget må sikre de nødvendige tiltakene i Eternitveien og krysset Eternitveien/ Slemmestadveien slik som kommunen tidligere i prosessen har etterspurt, og det må foreligge Side 44 av 50

2 Sak 31/15 rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltakene før områdene tas ytterligere i bruk. Rådmannen ber om føringer fra formannskapet om hvordan dette skal framsettes i tilbakemelding til Asker kommune. Bakgrunn for saken og saksopplysninger: Tidligere behandlinger Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Områderegulerinsplan varslet i brev av Røyken kommune har gitt uttalelser til saken i brev og i tillegg til at det er avholdt flere møter der representanter for Røyken kommune har deltatt. Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger langs Oslofjorden i sydøstre del av Asker, deler av planområdet grenser til Røyken kommune. Det er et rikt naturmiljø, og planområdet grenser til flere statlige verneområder. VEAS har sin virksomhet inne i fjellanlegg, bare deler av anlegget synes. Det er eksisterende næringsbebyggelse i Bjerkås næringspark. Kommunens eneste dypvannskai ligger i bukta syd for Djuptrekkodden. Slemmestad båtforening har småbåthavn innenfor planområdet. Beskrivelse av planforslaget Deler av VEAS utvidelse skjer ved utvidelse i fjell, derfor er det regulert to nivåer i planforslaget; vertikalnivå 1 i fjell og vertikalnivå 2 i dagen. For å dekke behovet for kapasitetsøkning frem mot 2080, vil det kreves bortimot en fordobling av prosessanlegget i fjellet. Fjellets omfang og beskaffenhet begrenser videre utvidelse av fjellanlegget. Nye prosesshaller legges i fjell, mens øvrige funksjoner som biogassanlegg, lager/oppstillingsplass for transporter til og fra anlegget, verksted/servicehall, lager/gjødselfabrikk og driftsbygg samt parkering plasseres i daganlegg. Utsprengte fjellmasser foreslås benyttet til å utvide eksisterende småbåthavn med ca. 140 nye båtplasser ved at moloen forskyves utover. Det foreslås regulert arealer i forbindelse med småbåthavnen. Arealene skal romme båtopplag, parkering for småbåthavna, samt parkering for allmennheten. Utsprengte fjellmasser vil videre benyttes til å fylle ut området ved dypvannskaia, slik at kaifronten kommer lengre ut. Dette er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Arealbruk (reguleringsformål, arealstørrelser mv.) Side 45 av 50

3 Sak 31/15 1) Deler av boligbebyggelse, kontor/industri og naturområde som inngår i faresone, vises ikke i denne oversikten. I disse områdene vil det fortsatt være tidligere reguleringsplaner som fastsetter arealbruken. Funksjoner som ikke må ligge i fjellet, må etableres i nye bygg med best mulig tilknytning til prosessanleggene. Daganlegget har et arealbehov på 25 dekar og skal gi rom for følgende funksjoner: Behandlingsanlegg for biogass, bygg + areal rundt: 650 m2 Oppstillingsplass for oppgradert gass på containerflak, 10 enheter: 1000 m2 Lager/oppstillingsplass for transporter til og fra anlegget: 2000 m2 Parkering for ansatte og besøkende, 100 plasser: 3500 m2 Verksted/servicehall: 2000 m2 Lager/ Gjødselfabrikk: 7500 m2 Driftsbygg (grunnflate): 750 m2 Totalt arealbehov: m2 Riggplass i forbindelse med arbeid med å videreutvikle prosessanlegget og dets installasjoner uten at det går ut over driften: 5000 m2 Side 46 av 50

4 Sak 31/15 Atkomst og trafikkløsninger Dagens brukte atkomst fra Slemmestadveien til VEAS anlegg, er Eternitveien i Røyken kommune og videre langs veien Bjerkåsholmen. Eternitveien gjennom Bjerkås næringspark blir atkomstvei til hele planområdet, inkludert industriområdet/ VEAS, båtbyggeriet, marina/ småbåthavn og dypvannskai mv. (som i gjeldende regulering). Det er beregnet en liten økning i fremtidig biltrafikk til og fra Veas. Årsdøgntrafikken; ÅDT (sum biltrafikk ansatte og tungtrafikk) er beregnet å øke fra 145 til 236 i forhold til i dag. Imidlertid reduseres trafikken til industriområdet. Utsnitt av gjeldende regulering for Eternitveien og krysset Eternitveien/Slemmestadveien Eternitveien er i dag opparbeidet i en bredde på 6,5 m uten fortau. Dekket er slitt og har dårlig standard. Gjeldende regulering legger opp til en veibredde på 7,5 meter med tosidig fortau Planforslag for VEAS legger opp til følgende rekkefølgebestemmelse for Eternitveien i Røyken kommune: Opparbeiding av fortau på en side av Eternitveien i Røyken kommune, til krysset med Slemmestadveien Reguleringen omfatter ingen endring mht kryssløsning mellom Eternitveien og Slemmestadveien. Slemmestadveien har i dag høy trafikkbelastning, og kapasiteten når trafikkbelastningen er stor/ i rushtiden er redusert. Dette påvirker trafikkavviklingen fra Eternitveien, som har vikeplikt i utkjøring i Side 47 av 50

5 Sak 31/15 Slemmestadveien. Det er behov for å oppgradere dette krysset, og for å få en rundkjøring her som vil øke kapasitet på trafikkavviklingen i krysset. Som del av reguleringsforslaget er det gjort en begrenset trafikkberegning (vedlegg 4) Følgende er konklusjonen i trafikkvurderingen: Dagens vikepliktkryss er allerede overbelastet på tilfarten fra Eternitveien, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,95 og 51 sekunder forsinkelse pr bil. Det er venstresvingende biler fra Eternitveien som har denne høye belastningen og forsinkelsen. Med en rundkjøring i krysset vil kapasiteten bli god, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,38 0,78 og 2 10 sekunder forsinkelse pr bil. Krysset får med dette god trafikkavvikling, og tåler enda noe trafikkvekst. Et signalkryss kan også avvikle trafikken, men kapasiteten i krysset blir da høyere utnyttet, og det er ikke rom for trafikkvekst av betydning. Figuren viser beregnet timetrafikk og belastning i krysset Eternitveien Slemmestadveien, i dagens vikepliktkryss og med en rundkjøring i krysset i Økonomiske konsekvenser: Planforslaget sikrer i liten grad oppgradering av de berørte veisystemene i Røyken kommune; Eternitveien og krysset Eternitveien/ Slemmestadveien. Trafikksikkerhetstiltak, utbedrings- og oppgraderinger av disse utover fortau langs Eternitveien vil i stor grad kunne bli en utgiftspost for Røyken kommune. Rådmannens vurdering og konklusjon: Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås. Områdereguleringen skal også tilrettelegge for biogassanlegg og nytt vei/ kjøremønster, utvidelse av småbåthavn, oppgradering av strandsonen, samt et mindre næringsområde for maritim næring. Adkomsten til planområdet er via Røyken kommune og Eternitveien. Side 48 av 50

6 Sak 31/15 En utvidelse av VEAS er ønskelig også for Røyken kommune, og kommunen ønsker således ikke å stille urimelige krav til en slik plan om utvidelse slik at det ikke vil være gjennomførbart. Men kommunen anser at det vil være naturlig at det i denne sammenhengen fra utbyggers side bidras forholdsmessig i forhold til den planlagte utbyggingen til oppgardering av nødvendig teknisk infrastruktur på lik linje med hva som er forventet og kreves i forbindelse med regulering av andre utbyggingsområder i kommunen ellers. Ved oppstart av planarbeidet varslet Røyken kommune mulig innsigelse. Bakgrunnen for dette er trafikksituasjonen på Eternitveien i Røyken kommune og krysset med Slemmestadveien. Veikapasiteten er sprengt. Kommunen har i sin uttalelse til varselet krevet rekkefølgebestemmelser som sikrer oppgradering av Eternitveien og krysset med Slemmestadveien. Røyken kommune krevet videre en utvidelse av planområdet til også å omfatte krysset Slemmestadveien/ Eternitveien da det er behov for nytt kryss med Slemmestadveien og Eternitveien i Røyken kommune, samt bedre standard på Eternitveien inkludert opparbeiding av fortau. Det er avholdt flere møter i løpet av plan,- og utredningsperioden der Røyken kommune har deltatt. Røyken kommune har signalisert at det er ønskelig å finne en løsning begge parter kan akseptere. Før Røyken kommune kan trekke innsigelsen har vi bedt om å se den komplette saken. Dette har vært nødvendig før endelig uttalelse og vurdering av mulighet for å trekke innsigelsen kan gis. Foreliggende planforslag omfatter rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse av nytt fortau på en side langs Eternitveien. Ytterligere utbedringer av Eternitveien omfattes ikke, heller ikke er det gjort en utvidelse av planområdet som omfatter ny kryssløsning med rundkjøring slik Røyken kommune har anmodet om. Rådmannen vurderer at foreliggende planforslag ikke bidrar tilstrekkelig til å løse utfordringene som allerede foreligger mht trafikk og trafikkavvikling i krysset Slemmestadveien/Eternitveien. Selv om det ikke forventes en stor trafikkøkning ved gjennomføring av planforslaget og en utvidelse av VEAS, så er dagens kryssløsning allerede sprengt og det ville være naturlig at foreliggende planforslag også løste adkomstforholdende knyttet til planforslaget. I tillegg er trafikken knyttet til dette området i stor grad tyngre kjøretøy som bidrar til stor slitasje på Eksisterende veinett. Tilsvarende vil den planlagte utbyggingen omfatte store masseforflytninger over en lengre periode. Mye av disse massene er planlagt til å fylle ut til småbåtanlegget som også omfattes av planforslaget. Det må likevel påregnes at det i anleggsperioden vil være en god del anleggstrafikk på Eternitveien og ut i Slemmestadveien. Side 49 av 50

7 Sak 31/15 Selv om utvidelsen av VEAS ikke medfører en større trafikkøkning er forholdene allerede så dårlig og trafikkapasiteten i krysset Slemmestadveien/Eternitveien sprengt, slik at det bør foreligge føringer for at tiltak for å utbedre og sikre trafikkforholdene tilstrekkelig før det åpnes for en utbygging og gjennomføring i tråd med utbyggingen planforslaget tillater. Side 50 av 50

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås (gnr. 68/bnr.185, m.fl.) Forslagsstiller: Asplan Viak as Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap VEAS i samarbeid med Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen. 1

17 Innholdsfortegnelse SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn for saken Mål for planarbeidet Planstatus og rammer Beskrivelse av planområdet 7 2 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Dagens anlegg og behov for utvidelser Utvidelse av daganlegget Atkomstløsninger for de to alternativene Arealbruk i området rundt anlegget Kyststien og friluftsområder Utvidet småbåthavn Illustrasjonsplan Alternativ ANDRE PLANER I OMRÅDET Platou arkitekter på vegne av Bjerkåsholmen as og Bjerkåsholmen Bolig as Tilpasning av Platou arkitekters veiløsning og forslag til næringsområde30 4 KONSEKVENSER AV PLANEN Renseprosesser og konsekvenser for vannkvaliteten i Oslofjorden Energi Vann og avløpsforhold Trafikk og atkomst Kulturminner Konsekvenser for landskap Naturmiljø og biologisk mangfold Marine naturtyper og naturmiljø Friluftsliv Grunnforhold Forurenset grunn Konsekvenser i anleggsfasen massehåndtering Støy Spredning av lukt Forholdet til eksisterende og regulert arealbruk i området Universell utforming Barn og unges interesser Risiko og sårbarhetsanalyse 73 5 MEDVIRKNING Kunngjøring og varsling Uttalelser til planprogrammet Tidligere politiske vedtak Møte i Regionalt planforum Begrenset høring i forbindelse med utvidelse av planområdet 86 6 DOKUMENTASJON 90 2

18 SAKSOPPLYSNINGER 1.1 Bakgrunn for saken Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) er eid av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Renseanlegget på Bjerkås renser avløpsvann for ca personer med en kombinasjon av kjemisk og biologisk rensing. Tilførselstunellen er 42 km og strekker seg fra Majorstua, Lysaker, Sandvika, Holmen i Asker og frem til Bjerkås. Dagens anlegg er på vei til å nå sin kapasitetsbegrensning og det er behov for å vurdere mulige utvidelser for å møte kapasitetsbehovet utover VEAS vil i 2050 få økt tilknytning på 58 %. Den hydrauliske belastningen vil frem mot 2050 øke i størrelsesorden 19 %. Befolkningens forventninger til en ren Oslofjord og strengere rensekrav for å følge opp målene om god status iht. Vannforskriften, betyr at behandlings-kapasiteten må økes betydelig i årene som kommer. VEAS har behov for å planlegge frem mot 2050, tilsvarende en kapasitet frem til Mål for planarbeidet Målet for planarbeidet har vært å legge til rette for utbygging som skal løse utfordringene som følger av befolkningsvekst og utbygging i nedslagsområdet frem mot Videre utbygging av anlegget krever erverv av grunn. VEAS og Asker kommune har inngått en samarbeidsavtale om at det skal utarbeides en områderegulering for anlegget med tilhørende område i strandsonen. Områdereguleringen skal: Sikre tilstrekkelige arealer for utvidelse nede i fjellet og for nye daganlegg, Legge til rette for ny atkomstvei til anlegget, Justere arealbruken i de tilstøtende områdene for å sikre tilstrekkelig avstand mellom anlegget og annen bebyggelse, Innarbeide mulighet for utvidelse av til småbåthavna Regulere nødvendige friluftsområder i strandsonen ved VEAS. Som underlag for reguleringsarbeidet har VEAS utarbeidet en mulighetsstudie som belyser de utfordringer VEAS står overfor når kapasiteten i anlegget må økes og hvor store arealer det vil bli behov for. I mulighetsstudien er det skissert to alternative muligheter for videreutvikling av anlegget. I konsekvens-utredningen er virkningene for miljø og samfunn for disse to alternativene belyst I tråd med dette fremlegges to alternative reguleringsforslag til behandling. VEAS anbefaler alternativ 1. 3

19 1.3 Planstatus og rammer Nasjonale og regionale rammer og føringer Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven) av 19. juni 2009 Loven fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Vanndirektivet - EUs rammedirektiv for vann Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU (vanndirektivet) er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Forskrift om rammer for vannforvaltning - vannforskriften - er den norske versjonen av EUs rammedirektiv for vann. Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning Statlige planretningslinjer og planbestemmelser Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen: Ved kgl.res. av 25. mars 2011 ble det fastsatt Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen i Oslofjorden. Formålet er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100- metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Følgende retningslinjer for 100- metersbeltet anses som spesielt relevante for planarbeidet: "Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges." I tillegg til nye retningslinjer videreføres med enkelte endringer tidligere rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9. juli

20 1.3.3 Kommuneplan en Kommuneplanen er i store trekk sammenfallende med reguleringsplanen fra Næringsarealer: Bjerkås næringspark ligger på tvers av kommunegrens en mellom Asker og Røyken. Næringsparken prioriteres for arealkrevende nærings - og handelsvirksomhet. Det er i kommuneplanen satt av arealer for utvidelse av området langs Slemmestadveien. Bevaring av kvalitet i tilgrensende naturområder mot Bjerkås og Veas er en viktig forutsetning i videre pla nlegging. Både VEAS nåværende område, dypvannskaia og deler av strandsonen inngår i næringsarealet på Bjerkås. Strandsonen: I kommuneplanens bestemmelser, 5.2 Strandsonen står det bl.a.: Avgrensningen av strandsonen er vist på kommuneplankartet med rød strek. I den del av strandsonen som inngår i byggeområdene, er tiltak som nevnt i plan - og bygningslovens 84, 85, 86a og 93, samt fradeling av tomt til slike formål, ikke tillatt. Områder som omfattes av reguleringsplaner med særskilt angitt grense for strandsonen og som har bestemmelser om bygge - og anleggstiltak i strandsonen, omfattes ikke av dette forbudet. Deler av strandsonen er satt av til småbåthavn. Figur 1. Utsnitt av kommuneplanen. Rød strek henviser til bestemmelsenes 5.2 Boligområde felt A15: I kommuneplanens bestemmelser om krav til byggeområder heter det i 3.1 bl.a.: d ) Av hensyn til skolekapasiteten på Arnestad skole tillates i perioden kun utbygget følgende boligfelt: A8 (Arnestad bruk), 50 % av A9 (Vesleheimen), A17 (Vollen s entrum). Skolesituasjonen må vurderes på nytt ved neste revisjon av kommuneplanen før 5

21 andre felt tillates utbygget. Felt A 15 er altså et av de feltene som skal vurderes ved neste revisjon av kommuneplanen Reguleringsmessig status VEAS anlegg ble bygge t ut i henhold til reguleringsplan vedtatt I denne planen ble det også regulert dypvannskai og friluftsområde på Bjerkåsholmen. Senere ble det vedtatt reguleringsplan for Bjerkås næringspark som bl.a. inkluderte boligområder, småbå thavn og nytt veisystem i området. Med unntak av næringsområdet og småbåthavnen er lite av denne planen gjennomført. Figur 2. Gjeldende reguleringsplaner i området. Eksisterende fjellanlegg er stiplet inn på kartet Annet reguleringsarbeid i området Eier av naboeiendommene 68/451 og 68/454, Bjerkåsholmen Bolig as og Bjerkåsholmen as v/john Platou, har igangsatt arbeid med omregulering og utvidelse av det regulerte boligområdet på Bjerkås se kap Energi - og klimaplan for Asker Asker kommunes Energi - og klimaplan ble vedtatt i kommunestyret i juni Planen a ngir blant annet at Asker kommune skal legge til rette for at A skersamfun net 6

22 reduserer klimagassutslippet med 50 prosent innen 2030 sett i forhold til Askersamfunnet skal være klimanøytralt innen Videre skal Asker kommune legge til rette for at Askersamfunnet i større grad skal ta i bruk lokal fornybar energi, og redusere kjøpt energi med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til Beskrivelse av planområdet Størrelse og beliggenhet Planområdet har en størrelse på 137 dekar (alternativ 2 er 110 dekar) og omfatter i tillegg til VEAS nåværende område, deler av Bjerkås næringspark og strandsonen sørover mot Røyken grense. Deler av Eternitveien og veien Bjerkåsholmen inngår i planområdet. Areal under fjellryggen Bjerkås hvor det er aktuelt å utvide fjellanlegget, inngår også i planområdet. Eierforhold VEAS eier kun de arealene hvor anlegget ligger i dag gnr. 68, bnr. 185 og 344, til sammen 71,5 dekar. For å gjennomføre videre utvidelser, må det erverves grunn fra naboeiendommer: Fjellryggen hvor det er aktuelt å utvide fjellanlegget, eies av Asker kommune (gnr 68, bnr. 235). Arealene som må erverves for å gjennomføre daganleggene i alternativ 1, eies av Bjerkås Næringseiendom as (gnr. 68, bnr. 386). I tillegg må noe grunn erverves fra Bjerkåsholmen AS (gnr. 68, bnr. 454). Arealene ved strandsonen som må erverves for daganleggene i alternativ 2, eies av Bjerkåsholmen as (gnr. 68, bnr. 454) og Bjerkåsholmen Bolig as (gnr. 68, bnr. 451). Veigrunn for Eternitveien eies av Bjerkåsjordet as (gnr. 68, bnr. 1) Dypvannskaia på Bjerkåsholmen eies av Bjerkåsholmen as, men VEAS har evigvarende rett til å benytte den og vil opprettholde denne muligheten også etter utbyggingen Avgrensning, tilstøtende arealer (arealbruk, off. og privat service, off. kommunikasjon) Planområdet ligger ut mot Oslofjorden og grenser i nord mot LNF-områdene ved Stupengdammen og Sjøstrand. I vest grenser området mot boligområdene på Bjerkås, mot Bjerkås næringspark og mot boligene langs veien Bjerkåsholmen. Bjerkåsholmen naturreservat og båtserviceverkstedet Vollen marina (gnr 68, bnr 393) er ikke med i planområdet. Planområdet ligger litt avsondret fra tettbebyggelsen med provisorisk opparbeidet atkomstvei og relativt lang gangavstand til kollektivtrafikk (1300 meter fra Slemmestadveien). 7

23 Gnr/bnr areal, dekar Eier 68/1 14,4 Bjerkåsjordet as 68/185 13,9 Vestfjorden avløpsselskap 68/234 4,0 Asker kommune 68/260 3,2 Petter Hagby 68/344 10,1 Vestfjorden avløpsselskap 68/386 38,0 Bjerkås næringseiendom as 68/387 4,6 Bjerkås næringseiendom as 68/399 4,5 Irene Lindstrøm, m.fl. 68/404 19,4 Slemmestad båtforening 68/431 0,2 Dag og Line Gundersen Aas 68/451 17,6 Bjerkåsholmen bolig as 68/454 7,6 Bjerkåsholmen as Figur 3. Eiendommer som berøres av planforslagets alternativ 1. I tillegg berøres eiendommer med mindre enn 100 m 2 : gnr 68, bnr. 235, 237, 377, 393, 396 og 425 Figur 4. Dagens arealbruk i planområdet I tillegg til VEAS anlegg, er det flere virksomheter i området: Bjerkås næringspark rommer en rekke ulike lager- og industrivirksomheter. Disse har atkomst via Eternitveien som er regulert som offentlig vei, men fortsatt er privat og ikke fullverdig opparbeidet. Vollen Marina har båtverksted på Djuptrekkodden med samme atkomstvei som VEAS. Slemmestad båtforening har molo med småbåthavn for 150 båter og har vinteropplag på land. 8

24 Planområdet inkluderer også en hytteeiendom ved Tåjebukta VEAS anlegg VEAS har sin virksomhet inne i fjellanlegg og bare enkelte deler av anlegget synes i landskapet. Toppen av råtnetankene er synlige i dagen ovenfor administrasjonsbygningen og oppe på åsen står en 45 meter høy ventilasjonspipe. Administrasjonsbygning og hovedinngang til anlegget ligger på høyden (figur 4). På et lavere nivå nede ved havnen synes 2 tunnelporter og 2 kalksiloer. Båtbyggeriet (Vollen Båtservice as) har også adkomstvei her. Figur 5. VEAS virksomhet i området i dag Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i området. Bjerkås gård oppe på åsen blir ikke berørt av planen Naturmangfold Området befinner seg i et rikt naturmiljø, både når det gjelder biologisk mangfold og når det gjelder geologi. Det er viktige funn av fossiler i området knyttet til bergartene fra kambrosilur. Det er flere viktige naturtype lokaliteter i området. Bjerkåsholmen som ligger inntil den nye planlagte veien i alternativ 1, er en kalkfuruskog av verdig A (svært viktig). Fjellanlegget og den planlagte utvidelsen av dette, ligger under Bjerkås naturreservat. Både kalkfuruskog lokaliteten og naturreservatet er tatt hensyn til i forslaget og det er unngått inngrep i disse lokalitetene. 9

25 1.4.5 Landskap Landskapsregion Planområdet tilhører landskapsregion 2, Oslofjorden, i Skog og Landskaps nasjonale referansesystem for landskap. Området ligger helt i sør i underregionen Indre Oslofjord. Regionen kjennetegnes av fjordlandskap med bystruktur og småskala jordbruk. Figur 6. Ortofoto som viser beliggenhet og stedsnavn Overordnet landskapsbilde Fra fjorden er hovedinntrykket av landskapet grønnkledte åsrygger med åpne områder med dyrket mark, bebyggelse og industri ved sjøen. Silhuetten er grønn og bebyggelsen underordnet seg kollene. Det er noen installasjoner som bryter silhuetten, VEAS ventilasjonspipe, kalksiloene og Norcems siloer på Slemmestad. NORCEMs siloer på Slemmestad VEAS kalksiloer VEAS pipe Figur 7. Fotocollage av kyststripen fra nord Geologi, landskapstrekk og landskapselementer Området tilhører Oslofeltet med dets karakteristiske bergarter fra kambrosilur. Berggrunnen består av leirskifer, mergelskifer og kalkstein fra ordovicisk alder (NGU). Det er flere viktige geologiske lokaliteter i området: Djuptrekkodden, Bjerkåsholmen og langs veien Bjerkåsholmen. De to sistnevnte er fredet som naturminner. 10

26 Figur 8. Planområdet sett fra Kuodden i sør. Figur 9. Berggrunn og løsmasser i området Den geologiske historien har satt sterke spor i landskapet ved at de skiferaktige bergartene er foldet i nord øst- sør vest retning. Foldingen har resultert i en tydelig sørvest- nordøstgående strøksretning i berggrunnen, med lys kalkstein i de langsåendelangsående åsryggene og den løsere mørkere leirskiferen i de lavere partiene. Små koller som ligger i samme retning med høye furutrær på toppene, karakteriserer planområdet. VEAS fjellanlegg ligger inne i en ås med en større skala. Det er flere terrenginngrep i området og utfyllinger i sjøen. Disse arealene har hovedsakelig harde flater. Resultatet er et nokså flatt landskap med innslag av koller med naturlig vegetasjon. Kollene er viktige estetiske elementer. Deres særegne form gjør dem sårbare for terrenginngrep. Kyststripen har utfyllinger som i dag utgjør området nedenfor VEAS med dypvannskai og småbåthavn. I tillegg er det noen naturlige bukter. 11

27 Synlighet Planområdet er godt synlig fra områdene langs fjorden, fra åsen og fra de små kollene. I tillegg er deler av planområdet synlig fra Bjerkåsholmen boligområde, Tåjeåsen, Tåjestranda og Kuodden. Figur 10. 3d-modell som viser hvor planområdet er synlig fra Fjernvirkning Planområdet er godt synlig fra Oslofjorden både fra nordøst og fra syd, men av anlegget er det tort sett bare ventilasjonspipene og de gule kalksiloene som er synlige. Figur 11. Dagens fjernvirkning fra nord- øst Figur 12. Bilde av dagens situasjon fra Tåje. 12

28 1.4.6 Nærmiljø og Friluftsliv Boligområder Langs begge sider av veien Bjerkåsholmen ligger boliger - på nordsiden i Asker og på sydsiden i Røyken til sammen 10 eneboliger og to kjedete eneboliger. På Tåjeåsen i Røyken er det et boligområde med 11 boliger med adkomstvei fra Eternitveien. I 1990 ble det regulert et boligområde på nordsiden av veien Bjerkåsholmen. Det ble regulert til terrassehus med en tomteutnyttelse på 60 %. I reguleringen inngår to felles lekeplasser, to felles naturområder og et friluftsområde. Barnehage Vollen kystkulturbarnehage ligger i Eternitveien 27. Barnehagen har tre avdelinger med 45 heldagsplasser for barn mellom 1-6 år. Hytter To små hytter inngår i planområdet, sør for veien Bjerkåsholmen, rett sørvest for småbåthavnen. Hyttene ligger på toppen av en bratt skrent. Friluftsområder Det er store friluftsinteresser knyttet til kysten, både nord og sør for planområdet, men i selve planområdet er strandsonen preget av terrengarbeider og lite tilrettelagt. I Oslofjordens Friluftsråds prosjektrapport om friluftsområder i Buskerud pekes Tåjestranda ut som regionalt viktig. Røyken kommune legger opp til opparbeidelse av Kuodden som et viktig friluftsliv og rekreasjonsområde i forbindelse med områdeplanen for Slemmestad. Slemmestad båtforenings småbåthavn ble i sin tid anlagt med steinmasser fra utsprengningen av VEAS-anlegget. De naturlige buktene benyttes til bading og rekreasjon. Figur 13. Kyststi Friluftsområder på Bjerkås Kyststien passerer VEAS område. Fra Sjøstrand i nord følger den en smal sti i ulendt 13

29 terreng og passerer bukten nedenfor VEAS administrasjonsbygning («VEAS bukten»). Videre sørover går kyststien opp mellom administrasjonsbygningen og kollen på Djuptrekkodden. Kyststien følger videre adkomstveien til VEAS, ca. 100 meter før den går over til en trapp ned til havna/ Bjerkåsbukta. Videre sørover er det ingen opparbeidet kyststi, men traseen følger veien Bjerkåsholmen og videre Eternitveien opp til Slemmestadveien. Det er i dag ikke opparbeidet kyststi langs kysten til Tåje Trafikkforhold Atkomst til Bjerkåsområdet er Eternitveien fra Slemmestadveien - på den første strekningen gjennom Røyken og videre inn i Asker. Gjennom Bjerkås næringspark er Eternitveien regulert som offentlig vei helt ut til VEAS anlegg og til havnen. Veien er bare delvis opparbeidet. VEAS har i dag atkomst via veien Bjerkåsholmen. Båtverkstedet på Djuptrekkodden og småbåthavna har samme atkomstvei Miljøforhold VEAS virksomhet er lite merkbar i nærområdet, ut over en del trafikk til og fra, langs veien Bjerkåsholmen. Her klager en del av beboerne over tungtrafikken. Støy fra ventilasjonspipen merkes bare nær inntil og det er til vanlig lite luktplager se kap Gassmotoren som produserer elektrisitet, høres bare på kort hold, oppe ved administrasjonsbygningen. I næringsparkens område er det kjent noen deponier av asbest se kap Dette må ryddes i forbindelse med utbyggingen. Lokalklimaet er preget av nærhet til Oslofjorden og området er en del vindutsatt. 14

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås (gnr. 68/bnr.185, m.fl.)

Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås (gnr. 68/bnr.185, m.fl.) Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for utvidelse av VEAS renseanlegg på Bjerkås (gnr. 68/bnr.185, m.fl.) Forslagsstiller: Asplan Viak as Oppdragsgiver: Vestfjorden avløpsselskap VEAS

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg

vassdrag kombinerte formål eneboliger, parkeringshall, kjørevei, grønnstruktur, småbåthavn og kombinert bebyggelse og anlegg Hvaler kommune Storveien 32 1680 Skjærhalden INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, HVALER KOMMUNE Avsender: Rambøll AS på vegne av tiltakshaver Northman AS og Opplysningsvesenets fond Dato

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/ R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 16/02835-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram til egnet

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer