SLUTTRAPPORT PROSESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT PROSESS"

Transkript

1 Energisparing og meir klimavenleg energibruk i eksisterande bygningar i Hordaland SLUTTRAPPORT PROSESS HUSBANKEN SAKSNUMMER 11/2002 ENOVA REFERANSE 11/75 Eit felles prosjekt mellom Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Hordaland fylkeskommune 1

2 Innleiing Målet med prosjektet har vore å vidareutvikle arbeidet med energisparing og meir klimavenleg energibruk i eksisterande bygningar i Hordaland i samarbeid mellom eigedomseininga i Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Saman med mål om kutt på 1 GWh pr organisasjon og energikonvertering, har felles kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling vore i fokus. Prosjektet er forankra i gjeldande Energi- og klimaplan for Bergen kommune, Universitetet sin miljøplan og Klimaplan for Hordaland. Prosjektet er eit tiltak i handlingsprogrammet i Klimaplan for Hordaland. Prosjektleiing har vore ved Stein Olav Hjelseth og Brita Svartveit i Norconsult. Like viktig som ekstern prosjektleiing, har den interne organisasjonen hos kvar aktør vore; driftspersonalet på dei enkelte bygg, områdeleiarar, sentralt personell med driftsansvar og leiinga i eigedomsavdelingane. Arbeidet har også ført til politiske vedtak. Samstundes som vi i prosjektet har jobba med energioppfølgingssystem hos kvar einskild aktør og kartlagt bygg og energieffektiviseringspotensiale, har vi hatt fokus på erfaringsutveksling og kompetanseutvikling og nettverk for personar på ulike nivå i organisasjonane. I tillegg til denne sluttrapporten på prosess og kommunikasjon knytt til prosjektet, har prosjektleiar frå Norconsult laga sluttrapport med oversyn over energioppfølgingssystem for dei tre organisasjonane og kartlagde bygg med potensiale for energieffektivisering og konvertering. 2

3 Innhold Innleiing... 2 Innhold RESULTAT I HØVE TIL DELMÅL... 4 delmål delmål delmål UTVIKLING I DEI TRE ORGANISASJONANE... 7 Universitetet i Bergen... 7 Bergen Kommune... 8 Hordaland fylkeskommune PROSJEKTØKONOMI VEDLEGG Vedlegg 1 Møtedetaljar Vedlegg 2 Medieoppslag Vedlegg 3 Prosjektplan

4 1. RESULTAT I HØVE TIL DELMÅL delmål 1 Prosjektet skal gjennomføre meir systematisk energioppfølgjing gjennom kartleggjing, energieffektivisering og evt energikonvertering hos prosjektdeltakarane. Kvar aktør skal redusere energiforbruket med minst 1 mill kwh utfrå forbruket i 2010 innan utgangen av mai Energisparinga blir temperaturkorrigert. a) Det er laga Byggoversikt for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, i tråd med tilsagnet frå Enova. Denne rapporten vart sendt som sluttrapport på Enova sitt tilsagn sommeren Bergen kommune held på med å gjennomføre ENØK-analysar og energimerke sine bygg. Universitetet i Bergen har energimerka sine. Alle fylkeskommunen sine bygg var energimerka ved inngangen til b) Det er arbeidd for å utvikle energioppfølgingssystem i dei ulike organisasjonane, både med prosjektleiar og i kvar organisasjon. Norconsult gjekk gjennom opplegga i kvar organisasjon og med leverandørane av energioppfølgingssystema for å dokumentere og vidareutvikle rutinar.. Prosjektleiar har til dels vore rettleiar for organisasjonane. c) Dato for å sjekke utvikling i energiforbruket er sett til for å kunne sjå effekten av prosjektet og kan difor ikkje rapporterast nøyaktig pr når rapporten blir avslutta. d) Energikonvertering er ein langsiktig prosess. Hordaland fylkeskommune kopla fjernvarme il sentraladministrasjonen før prosjektet starta. I løpet av prosjektet, des vedtok Fylkesutvalet i Hordaland å ikkje nytte oljefyr til grunnlast og det har vore gjennomført i heile 2012 og delmål 2 Organisasjonane skal bli meir medvetne på klimavenleg nybygging, rehabilitering, drift og vedlikehald. Tenkinga skal vere forankra både i leiinga og på operativt nivå etter prosjektet er gjennomført. Under dette delmålet er det gjennomført fleire aktivitetar. Tanken er at kurs, seminar og møte skal gi auka forståing til personar med ulike funksjonar i organisasjonane. Vidare at det gir ein ekstra effekt av at alle nivå/funksjonar og i fleire organisasjonar er opptekne av dette same temaet til same tid. 4

5 a. Oppstartseminar Møtet vart halde for styringsgruppe, arbeidsgruppe og spesielt inviterte i driften Rune Rosseland som innleigd innleiar. I Norconsult sine lokale. b. EOS Kurs for driftspersonell Stein Olav Hjelseth heldt hausten 2013 kurs for driftspersonell frå dei tre organisasjonane. c. Fagdag for driftspersonell i Bergen kommune og ved UiB vart det arrangert fagdag med tema «SD-anlegg som Enøk-verktøy» på Troldhaugen frå kl til kl John Hegdal frå Rambøll sto for det faglege og det var 57 deltakarar. d. Case seminar Case-seminara har hatt driftspersonell som primær målgruppe, men arbeidsgruppa og fleire frå styringsgruppa og ein del andre interesserte har vore til stades. Målet har vore å vise fram eit døme på korleis ein driv energioppfølging i kvar organisasjon og også fortelje om arbeidet med energieffektivisering og konvertering. Avdelingaleiarane og forskjellige personar frå organisasjonane har halde innlegg. Case seminara har vore gode høve for driftspersonell å treffast og kunne diskutere slike tema. Dessutan har dette vore eit høve å løfte arbeidet fram i lyset gjennom å invitere våre eigne informasjonsavdelingar til å skrive om saka. Agenda for dei tre møta er i vedlegg 2 Møtedetaljar. e. ENOVA og KS arrangerte EPC-seminar i Bergen 12.juni 2012 med tilrettelegging frå HFK f. Styringsgruppa Har hatt 8 møte t.o.m i tillegg til det første møtet med ENOVA g. Arbeidsgruppa 12 møte frå til Møta varer typisk i 1,5 til 2 timar og har ofte hatt følgjande deltakarar: Ringås frå Bergen, Andersen/Tøsdal/Nygård frå UiB, Gundersen/Orvedal og Nybø HFK og Stein Olav Hjelseth på dei fleste unnateke dei to siste. 5

6 delmål 3 Prosjektet skal få fram kunnskap med stor overføringsverdi og erfaringar skal formidlast til kommunar og andre store aktørar. Medlemene i arbeidsgruppa har halde innlegg i ulike samanhengar. Nokre kommunar har signalisert interesse for å starte liknande arbeid når deira politiske eller administrative representantar har høyrt om prosjektet i samband med klimaplan for Hordaland. a. Regionalt prosjekt Erfaringar frå prosjektet er grunnlag for samtalar med Nordhordland og Gulen IKS og med Samarbeidsrådet for Sunnhordland om å lage tilsvarande prosjekt eller eit EPC-prosjekt for ein gruppe kommunar. Det er forslag til tiltak på dette handlingsprogrammet 2014 i Klimaplan for Hordaland. b. Anna formidling Sølvi Ringås heldt innlegg i Bergen Næringsråd hausten 2010 der ho også nemnde prosjektet vårt som var under oppstart. Det er halde to innlegg på frokostmøte i Bergen Tore Andersen, UiB heldt innlegget «komplekse varmepumpeanlegg er en utfordring» HFK heldt innlegg om rehabilitering av Årstad Vidaregåande skule https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-byutvikling-klima-ogmiljo/6580/article c. Studentoppgåver: Det er tatt kontakt med Høgskolen i Bergen ved fleire høve og med ulike personar for å prøve å få studentoppgåver hos ein av dei tre prosjektpartane. Det har vore vanskeleg å få til. Både fordi det var liten respons frå Høgskolen i Bergen ingeniør og fordi deltakande organisasjonar vegra seg mot å skulle ha rettleiingsansvar for ein student. UiB og HFK har sagt at dei kunne kanskje prøve dette, men det har framleis ikkje kome på plass, visstnok er det liten (inga) interesse blant studentane. d. Avslutningskonferanse I samarbeid med VVS-foreningen i Bergen arrangerte prosjektet eit ope seminar som avsluttingskonferanse. Husbanken i Bergen var med på planlegginga av seminaret. Kommunane, andre byggeigarar og driftspersonale og næringsliv var målgruppe. Det var 100 påmelde til ettermiddagsseminaret Det var ein fin treffstad og ein god måte å formidle erfaringar og ny kunnskap til aktørar i Hordaland. Programmet ligger i vedlegg 2 Møtedetaljar. 6

7 2. UTVIKLING I DEI TRE ORGANISASJONANE Universitetet i Bergen UiB har gjennomført energimerking av 82 bygg, ca m². Parallelt ble det gjennomført energivurdering av de tekniske anleggene samt at det ble laget en tiltaksliste som rangerte de 10 mest lønnsomme enøk - tiltakene. Prosjektet ble slutt rapportert i desember 2012.» Etter en offentlig anbudsrunde var det Sweco AS som fikk oppdraget med å gjennomføre energimerkingen av bygningsmassen, energivurderingen av de tekniske anleggene samt utarbeidelse av en liste over de mest lønnsomme enøk - tiltakene. Det har vært en tett dialog mellom Sweco og driftspersonellet for å finne de beste og mest kostnadseffektive rutinene for gjennomføring underveis i prosjektperioden. Dette gjelder innhenting av div. underlag som f.eks. tegninger og FDVer. Vedrørende selve energimerkingen av byggene har dette gått relativt smertefritt. Innhenting av informasjon og utfylling av dokumenter i forbindelse med energivurderingen har vært den mest tidkrevende delen av prosjektet for begge parter. Dels pga. kompliserte skjema og dels pga manglende grunnlagsdokumentasjon/fdv.» UiB har etablert EOS. Det var Siemens sitt EMC system som ble levert etter en offentlig anbudsrunde. EMC ble levert i februar Energirådgiver på det tidspunktet sluttet ved UiB omtrent samtidig med levering av EOS, og UiB har vært uten energirådgiver i ca. 1 år. Arbeidet stoppet og EOSen har lagt i «dvale» i dette året. Dvs. at UiB hadde en god fremdrift i første del av energinettverksprosjektet og er kommet godt i gang igjen etter at ny energirådgiver ble ansatt)1. februar Tiden har gått med til kvalitetsikring av grunnlagsdata, arealer og målere for å komme på et nivå der vi kan bruke EOSen slik hensikten har vært, til Energiledelse. I disse dager er ansvarsstruktur og rapporteringsrutiner delvis på plass. Kvalitet sikringsarbeidet pågår kontinuerlig» Kvalitetsikring av tall i EOSen er den viktigste jobben nå. Dette jobbes det med kontinuerlig. Dette har også vist seg å være den største utfordringen ved etablering av EOS. Riktige data på rett bygg. Målere som virker og som er registrert på riktig sted, for å nevne noe. 7

8 Bergen Kommune Bergen kommune valgte ut totalt 46 bygg i prosjektet. 21 skoler, 8 barnehager, 8 helsebygg, 2 administrasjonsbygg, 3 kultur-/ idrettsbygg og 4 svømmehaller, med et totalt areal på m2 til kartlegging i prosjektet. Uavhengig av dette prosjektet er kommunen i gang med en storstilt tilstandskartlegging av sine bygg. Skal fullføres innen Av de 46 bygg i prosjektet er 9 ferdig kartlagt pr august 2013.I forbindelse med den pågående tilstandskartlegging blir det utarbeidet en enkel enøkanalyse. 9 bygg i prosjektet har pr. august 2013 fått utført en slik analyse. I løpet av 2015 vil nær samtlige kommunale bygninger ha fått en enkel enøkanalyse. Fra høsten 2013 blir energimerking og energivurdering av tekniske anlegg i stor grad utført samtidig med tilstandskartleggingen. Bergen kommune har hatt energioppfølgingssystem fra tidlig på nittitallet, men har manglet etablerte rutiner for oppfølging og rapportering. Forbedring på dette område har hatt stor fokus i prosjektet. Rutiner for energioppfølging er laget og utprøvd på Skranevatnet skole. Videreføring til de resterende bygg er godt i gang, men er ikke fullført pr august Driftspersonell er kurset i EOS og har fått opplæring i bruk av energioppfølgingsverktøyet i løpet av prosjektperioden. Bergen kommune har de siste 20 årene installert ca 150 SD-anlegg. Mange av disse har de siste årene blitt oppgradert eller skiftet ut. Med unntak av 1 skole, 1 sykehjem og 7 barnehager hadde samtlige bygg i prosjektet installert SD-anlegg før prosjektstart- Med begrensede midler tilgjengelig for Enøktiltak, har de prioritert å ha stor fokus på energieffektiv bruk og drift av eksisterende anlegg. Bergen kommune gjennomførte i perioden et Enovastøttet prosjekt på 186 av kommunens bygg. Disse byggene følges fremdeles opp og rapporteres årlig både internt og til Enova. 43 av de 46 bygg i samarbeidsprosjektet er inkludert i disse 186. Hordaland fylkeskommune For Hordaland fylkeskommune fungerer Klimaplan for Hordaland som ein overordna strategi for overgang til fornybar energi og energieffektivisering av bygg og anlegg. Prosjektet er godkjent politisk i tre handlingsprogram for Klimaplanen, først i Handlingsplan då løyvinga på kr vart gjeven og også i HP 2012 og 13. Fokus på dette arbeidet i prosjektet har medverka til at midlar til rehabilitering er auka i fylkesbudsjettet frå kr 2 mill i 2011 til 5 mill i 2012 Som eit steg på vegen mot ein energipolitikk for Hordaland fylkeskommune, må Fylkestinget sitt vedtak i des nemnast. Då dei handsama Klimaplanens handlingsprogrammet for 2012, vedtok Fylkestinget Olje skal ikkje vere førstevalet for oppvarming av fylkeskommunale bygg, sjølv om det i 8

9 periodar kan vere billegaste alternativet. Vi må likevel behalde oljefyringsanlegg som beredskap og for topplast. Miljø og klima er no på veg til å bli ein del av kvalitetssystemet til Hordaland fylkeskommune. Dei fleste einingane i Hordaland fylkeskommune er sertifiserte som miljøfyrtårn eller liknande. Det er utarbeidd miljørapport frå 2007 og frå 2013 blir miljøstyring systematisert for heile verksemda. Ansvaret for dette ligg hos Regionaldirektøren som rapporterer til toppleiargruppa. Hordaland fylkeskommune følgjer til kvar tid gjeldande forskrift om krav til byggverk for nybygg og rehabiliteringsprosjekt. Det vil vere energioppfølgingssystem ved alle einingar og til dels også sentrale driftsstyringsanlegg når heile prosjektet er avslutta. Alle fylkeskommunale bygg er energimerka. 3. PROSJEKTØKONOMI Prosjektet er finansiert gjennom kostnadsdeling prosjektbetaling fra de organisasjonene som har deltatt, samt gjennom eksterne tilskudd. Finansiering og påløpte kostnader, i tusen kr., er vist under: Finansiering Kostnadar Navn på organisasjon Beløp Beløp Kostnadstype Hordaland fylkeskommune Prosjektleiering Bergen kommune Anna konsulentbruk o.l. Universitetet i Bergen Andre kostnader Enova 200 Husbanken 200 SUM Netto kostnad eks. mva I forhold til budsjetterte kostnader syner sluttregnskapet noe lavere tall knyttet til ekstern prosjektledelse og til formidling/koordinering/samlinger enn antatt. Dette skyldes i all hovedsak at en underveis i prosjekt har valgt å erstatte deler av den eksterne konsulentbruken, med bruk av egne folk, primært internt i Hordaland fylkeskommune. Slike «interne kostnader» kommer ikke med i oversikten. Reell ressursbruk har derfor vært minst i samsvar med forutsetningene. 9

10 4. VEDLEGG Det er følgjande vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Møtedetaljar g Medieoppslag Prosjektplan Dessutan har Norconsult laga ein sluttrapport om Energioppfølging og oversyn over energisparepotensialet i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune sine bygg. 10

11 Vedlegg 1 Møtedetaljar SAMLINGAR FOR DRIFTSPERSONELL Tid EOS-kurs kurs for UiB og Bergen kommune. Møterom i HFK 20.oktober 2011 EOS- kurs for HFK Haust 2011EOS-kurs på Voss for HFK Deltakarar 48 deltakarar 36 deltakarar HFK Haust 2011 EOS-kurs på Stord for HFK HFK 11.sept 2012 Case-seminar UiB Miljø- og enøkfokus i eigne bygg Case-seminar Bergen Energioppfølgingsrutiner ved Skranevatnet skole, Bergen. Kommunen fortalte om sitt arbeid og Kjell Hanto var henta inn frå ETA Energi Case-seminar HFK Rehabilitering, energikonvertering og energileiing ved Bergen Maritime VGS. I tillegg fortalte Geir Andersen frå Drammen kommune sitt arbeid med bygg og energi. 18 deltakarar 31 deltakarar Ca 50 deltakarar. Arbeidsgruppa kom fram til følgjande fordeling av dei 55 sitteplassane i auditoriet: UiB - 10 stk, Bergen kommune - 15 stk, HFK - 25 stk Fagdag for driftspersonell Deltakarar frå Bergen kommune og nokre frå UiB. 11

12 MØTE I ARBEIDSGRUPPA Tid Deltakarar Ringås, Holmås, Bergen Tore Andersen, UiB Orvedal, Nybø, HFK (møte nr 1) Ringås, Holmås, Bergen Tore Andersen, UiB Gundersen, Orvedal, Nybø, HFK Stein Olav Hjelseth kl Orvedal, Ringås, Andersen AG samles før seminaret Orvedal, Ringås, Andersen, Hjelseth, Nybø eller 06.09? kl (møte nr 3) Ringås, Holmås, Bergen Tore Andersen, UiB Orvedal, Nybø, HFK Stein Olav Hjelseth Ringås, Bergen Tore Andersen, UiB Orvedal, Nybø, HFK Stein Olav Hjelseth kl (møte nr 5) Ringås, Bergen Andersen, UiB Gundersen, Orvedal, Nybø HFK Stein Olav Hjelseth (møte nr 6) Ringås, Bergen Andersen, UiB Gundersen, Orvedal, Nybø HFK Stein Olav Hjelseth Orvedal, Gundersen, Ringås, Nygård, Hjelseth, Nybø 12

13 på BKB (møte nr 8) Ringås, Bergen, Jan-Terje Nygård, UiB Gundersen, Orvedal, Nybø HFK Stein Olav Hjelseth Sølvi Ringås, Jan-Terje Nygård, Mona Tøsdal og Karen Nybø Sølvi Ringås, Mona Tøsdal, Helge Gundersen, Roald Orvedal og Karen Nybø Sølvi Ringås, Mona Tøsdal, Helge Gundersen, Karen Nybø, Stein Olav Hjelseth, Brita Svartveit, Svein Erik Rollsatd MØTE I STYRINGSGRUPPA Tid Deltakarar ,møte med Enova Gjesdahl, Ringås og Holmås fra Bergen kommune, T.Andersen, UiB, Haavardtun, Orvedal og Nybø fra HFK, Gjervan og Brekke fra Enova H.Haavardtun, E.Berge, B.Høysæter, S.Bang- Andersen, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, A.Øiestad, P.F.Gjesdahl, S.Bang-Andersen, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, A.Øiestad, S.Ringås, S.Bang-Andersen, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, B.Høysæter, S.Bang- Andersen, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, B.Høysæter, P.F.Gjesdahl, S.Bang-Andersen, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, S.Bang-Andersen, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, B.Høysæter, H.Blytt, S.O.Hjelseth, K.Nybø H.Haavardtun, E.Berge, B.Høysæter, H.Blytt, R.Orvedal, S.Ringås, M.Tøsdal, K.Nybø 13

14 PROGRAM PÅ DEI TRE CASE-SEMINARA Universitetet i Bergen - miljø- og ENØKfokus i eigne bygg Tirsdag 11.sept 2012, kl Seminarrom 5 i Jus-bygget, Universitetet i Bergen Velkommen v/ Even Berge, Eiendomsdirektør, Universitetet i Bergen Om samarbeidsprosjektet Energisparing og meir klimavenleg energibruk i eksisterande bygningar i Hordaland v/ Helge Haavardtun, Eigedomssjef, Hordaland Fylkeskommune Miljøhandlingsplanen for Universitetet i Bergen, UiB v/ Even Berge, Eiendomsdirektør, Universitetet i Bergen Universitetets ENØK-satsing v/ Jan Terje Nygård, Bygningssjef, Universitetet i Bergen Energioppfølgingssystemet ved Universitetsbiblioteket v/ Stein Olav Hjelseth, prosjektleiar, Norconsult Spørsmål Synfaring på sjøvarme/varmepumpe-anlegget til UiB Prosjektet skal vidareutvikle arbeidet med energieffektivisering i eksisterande bygningar i Hordaland og er eit tiltak i Klimaplan for Hordaland. Seminaret er ope for tilsette i dei tre organisasjonane. 14

15 Energioppfølgingsrutiner ved Skranevatnet skole, Bergen kommune Tirsdag , kl Teatersalen, 1.etg. Bergen rådhus Velkommen v/sølvi Ringås, Etat for eiendom, Bergen kommune Energisparing og meir klimavenleg energibruk i eksisterande bygningar i Hordaland kort presentasjon av samarbeidsprosjektet v/ Helge Haavardtun, Eigedomssjef, Hordaland fylkeskommune Etat for eiendom organisering - enøkarbeid v/ Harald Blytt, leder for Byggteknisk avdeling i Etat for eiendom, Bergen kommune Oversikt over Bergen kommune sine bygg i prosjektet presentasjon av Skranevatnet skole v/sølvi Ringås, Etat for eiendom, Bergen kommune EOS-rutiner ved Skranevatnet skole v/ Stein Olav Hjelseth, prosjektleder, Norconsult Skranevatnet skole driftstekniske utfordringer v/ driftstekniker Magne Vågenes Pause EOS / energiledelse v/ Kjell Hantho, Eta Energi Samarbeidsprosjektet Energisparing og meir klimavenleg energibruk hos UiB, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune presenterer erfaringar frå Universitetet i Bergen: 15

16 Rehabilitering og energioppfølging ved Bergen Maritime Videregående Skole Onsdag 3.april 2013, kl Bergen Maritime Videregående Skole, Vestre Strømkai 10, Auditoriet i 1.etasje Lett servering i kantina i 5.etasje Velkommen og nokre ord om prosjektet Klimamål i Hordaland fylkeskommune og tiltak på eigedom v/ Helge Haavardtun, Eigedomssjef, Hordaland fylkeskommune (HFK) Rehabilitering «pluss» på Bergen Maritime Videregående skole v/rune Hatlebrekke, Trond Helland Svein Ove Steffensen, alle frå Eigedomsseksjonen, HFK EOS-rutinar ved Bergen Maritime Videregående Skole Pause v/ Roy Erling Lohne Johnsen, Helge Gundersen, Eigedomsseksjonen, HFK Energioppfølging av Drammen kommune sine bygg, sin energibruk, bruk av energileiingsverktøy døme Marienlyst ungdomsskole v/geir Andersen, Teknisk leder i Drammen Eiendom KF Synfaring med vekt på ventilasjon, belysning, varme Eigedomsseksjonen viser rundt Spesialtilbod ved Bergen Maritime nytt simulatorsenter v/jørgen Eriksen, Avd.leiar for petroleum, Bergen Maritime Videregående skole 16

17 PROGRAM FAGDAG 5.JUNI :00: Velkommen og praktiske opplysninger 10:05 11:00 SD-anlegget som Enøk-verktøy v/john Hegdal Kort innføring i Byggautomatisering Web-basert SD-anlegg oppbygging/ virkemåte Hvorfor SD-anlegg i bygg Hva bør styres av SD-anlegget m.besparelser 11:00 11:45 Lunsj :30 Planlegging, Installasjon og overlevering av et velfungerende SD-anlegget v/john Hegdal ITB-koordinator hva er det? Infrastruktur/ Anleggsoppbygging Prosjektering Automatiseringsnivå Funksjonskontroll/ overlevering Drift og vedlikehold 12:30 12:45 Pause 12:45 13:30 SD-anlegget som feilsøkingsverktøy (demo av SD-anlegg) v/john Hegdal Daglig driftsgjennomgang Hvordan benytte SD-anlegget til feilsøking Demo av «Live SD-anlegg» med feilsøkingseksempler Spørsmål/ problemstillinger 17

18 NORSK VVS Energi og Miljøteknisk Forening Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her. Hjemmeside Tips en venn Registrere Avregistrere Byggherrene utveksler erfaringer - Seminar om energieffektivisering VVS-Foreningen i Bergen har gleden av å invitere til et spennende seminar om energieffektivisering i eksisterende næringsbygg og offentlige bygg. I tillegg til innspill fra erfarne bransjeaktører blir det servering av middag. Tid: Tirsdag 24. september, kl. 14:00-18:00 Sted: Scandic Bergen City Pris: Gratis (for første 100 påmeldte) Påmeldingsfrist: Tirsdag 10. september Her finner du påmelding til seminaret. Energieffektivisering av eksisterende næringsbygg og offentlige bygg - Byggherrene utveksler erfaringer 18

19 Mange byggherrer har gjennomført ulike tiltak for energieffektivisering, og gjennom seminaret vil vi forsøke å utveksle erfaringer. Hordaland Fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Bergen kommune har nylig avsluttet et toårig samarbeid om energieffektivisering. De vil oppsummere prosjektet og si noe om hva man vil gjøre fremover I tillegg vil DnB Næringseiendom fortelle om sin satsing innen feltet og en sosiologiprofessor fra Sintef Byggforsk-miljøet fortelle om de menneskelige aspektene knyttet til energieffektivisering. Til slutt vil Entra fortelle om de enkle tingene som gir resultater. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Norconsult og Norsk VVS Energi-og Miljøteknisk forening. Du finner påmelding til seminaret om energieffektivisering her. Program: 14.00: "Klimavennlig Energibruk" Hordaland Fylkeskommune v/eiendomssjef Helge Haavardtun 14.20: "Miljøsatsing i praksis" DNB Næringseiendom AS v/erlend K. Simonsen 15.00: "Breeam in Use - et verktøy for energieffektivisering" DNB Næringseiendom AS v/tore Grimstad 15.30: Matpause 16.15: "Menneskelige faktorer rundt energieffektivisering" NTNU v/professor Thomas Berker 16.45: "Strategi for energibruk i Bergen Kommune" Bergen Kommune v/harald Blytt, leder for byggteknisk avdeling 17.00: Pause 17.15: "Erfaringer fra prosjektperioden" Universitetet i Bergen v/even Berge, Eiendomsdirektør UiB 17.30: "Viktige forutsetninger for suksess" Entra Eiendom v/odmund Fintland 19

20 18.00: Slutt Meld deg på seminaret her. NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Tlf:

21 Vedlegg 2 Medieoppslag Internettomtale i Hordaland fylkeskommune frå Case seminar nr 3 om rehabiliteringa ved Bergen Maritime Vidaregåande skole. Lønsamt for fylkeskommunen å energispare Vi har som mål å kutte straumbruken med 11 millionar kilowattmar innan Pengane vi brukar til slik investering, vil vi meir enn spare inn. Det er difor lønsamt for oss å satse på energisparing, seier eigedomssjef Helge Haavardtun i Hordaland fylkeskommune. Synfaring på Bergen maritime videregående skole som skal oppgraderast for millionar kroner: Sølvi Ringås, energikonsulent i Bergen kommune, teknisk leiar Geir Andersen i Drammen Eiendom KF, Mona Tøsdal, enøkingeniør ved Universitetet i Bergen, Karen Nybø i Hordaland fylkeskommune, Trond Helland i Hordaland fylkeskommune, Elisabeth Sørheim ved klimaseksjonen i Bergen kommune og Helge Gundersen, energiansvarleg i Hordaland fylkeskommune. (foto: Bjarte Brask Eriksen) Systematisk energioppfølging Saman med Universitetet i Bergen og Bergen kommune er fylkeskommunen med i eit prosjekt om energisparing og klimavennleg energibruk. Prosjektet har synleggjort tiltak der kvar organisasjon skal spare ein million kilowattimar. Prosjektet har gått over to år og blir avslutta i år. Vi kan spare straumbruken gjennom ei meir systematisk energioppfølging. Dessutan har vi gjort organisasjonane meir medvite på klimavenleg 21

22 rehabilitering, drift og vedlikehald. Kunnskapen som vi har fått fram, skal vi formidle vidare, seier Haavardtun. Ut med fossilt brensel Hordaland fylkeskommune har som mål å spare meir enn ein million kilowattimar. Innan 2020 er målet i klimaplanen å redusere straumbruken med 20 prosent. Det utgjer 11 millionar kilowattimar. Vi har vurdert tiltak som gjer dette mogeleg og som vil bli lønsamt for fylkeskommunen. Vi skal rehabilitere fem prosent av bygningsmassen årleg med energisparing. 80 prosent av varmebruken kjem no frå andre kjelder enn direkte verkande elektrisitet og/eller fossilt brensel. All bruk av fossilt brensel skal vere ute av fylkeskommunale bygningar innan 2020, seier Haavardtun. Det nye ventilasjonsrommet doblar kapasiteten ved Bergen maritime vidergående skule og fører til eit mykje betre inneklima: Svein Ove Steffensen i Hordaland fylkeskommune (t.v.) og inneklimaekspert Geir Andersen i Drammen Eiendom (t.h.) saman med enøkspesialistar frå Universitetet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune kvadratmeter bygningsmasse Som eit ledd i å redusere straumbruken er den totale fylkeskommunale bygningsmassen på kvadratmeter energimerket, enøkanalysert og lønsame enøktiltak er vurdert. I dag har 90 prosent av dei vidaregåande skulane i fylket fått eit energioppfølgingssystem. Her blir straumbruk og fjernvare automatisk loggført, og driftsleiarane får oversikt over energibruken ved skulen, seier eigedomssjef Helge Haavardtun. Rehabilitering for millionar ved Bergen maritime videregående skole Ved mange av dei vidaregåande skulane i fylket er det i gang arbeid med energiøkonomisering, gjerne i samband med rehabilitering. Ved Bergen maritime videregående skule er planen å bruke 22

23 mellom 26 og 30 millionar kroner. Driftsleiarar i Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Bergen kommune har vore på synfaring for å bli orientert om arbeidet som pågår. Dobla kapasitet gjev betre inneklima Prosjektleiar Rune Hatlebrekke fortel at prosjektet skal gå over to-tre år. Prosjektet går både på inneklima og rehabilitering av den 7800 kvadratmeter store bygningsmassen. Samstundes blir bygningen universelt utforma. I 6. etasje har vi bygd eit nytt vifterom og går over frå to til fire ventilasjonsaggregat. Dette doblar kapasiteten og gjev betre inneklima. I tillegg til nytt ventilasjonsanlegg går vi over frå elektrisk oppvarming til fjernvarme. Vi installerer varmekjele i kjellaren med vassboren varme over heile skulen. Vindauga blir skifta ut etter kvart, vi isolerer taket, og skifter ut lysarmaturen. Himlingane i taket skiftar vi ut for å betre akustikken. Og skulen skal få to handikaptoalett, fortel prosjektleiar Rune Hatlebrekke. Vi går over frå to til fire ventilasjonsaggregat, fortel prosjektleiar Rune Hatlebrekke med det nye ventilasjonsanlegget til Bergen maritime videregående skole. Har redusert energibruken med ein million kilowattimar Vi kjem ganske bra ut av prosjektet vi har hatt om energisparing og overgang til klimavennleg energi. I år reknar vi med å spare ein million 23

24 kilowattimar (1 GWh) i Hordaland fylkeskommune. Det seier eigedomssjef Helge Haavardtun. Vi har fått meir klimavennleg drift i Hordaland fylkeskommune, seier eigedomssjef Helge Haavardtun saman med klimarådgjevar Karen Louise Nybø (t.v.) og klima- og naturressurssjef Gudrun Mathisen. (foto: Bjarte Brask Eriksen) Fått push til å setje i gong Energisparingsprosjektet er eit samarbeid med Universitetet og Bergen kommune. Det starta i 2011 og er no avslutta. Målet har vore at kvar av oss skulle spare ein million kilowattimar i år. Det trur eg vi har greidd. Prosjektet har gjort oss meir medvite på klimavennleg rehabilitering, drift og vedlikehald. Vi har sett på prosjekt hos kvarandre og korleis vi skal spare energi. Det som har vore nyttig er pushet vi har fått i organisasjonane til å setje i gong. Vi har fått fram kunnskapen og delt den med kvarandre. Vi ser at vi kjem lengre når vi står saman, seier Helge Haavardtun, som har vore styreleiar for energispareprosjektet til dei tre store offentlege aktørane i fylket: Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og Bergen kommune. Fekk kontroll over energibruken Det første fylkeskommunen gjorde var å få kontroll og oversikt over energibruken. All bygningsmasse er kartlagt, og eit energiøkonomiseringssystem (EOS) er installert. Vi starta med drifta av bygningane. Alle bygningar i fylkeskommunen var ferdig energimerka i Det omfattar kvadratmeter. Det kosta oss 4,2 millionar kroner, og vi har fått enøkanalyse med tiltak som vil bli lønsame å gjennomføre. Tiltak med ein nedbetalingstid på mindre enn 10 år er lønsame. Her er sparepotensialet 10 millionar kilowattimar (10 GWh) som utgjer 20 prosent av energibruken i fylkeskommunen i dag. 24

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge

Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Erfaringer fra energi og klimaarbeid i Midt-Norge Magne Vågsland Trondheim 13.11. 2010 Arbeid med rådgjeving på energisparing i 11 år. Arbeider i Den mest miljøvenlege energien er den som ikkje blir bruka

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

INTRODUKSJON SIDEOVERSIKT

INTRODUKSJON SIDEOVERSIKT 1 SIDEOVERSIKT INTRODUKSJON Energisparing er noko alle bedrifter som enten eig eller leiger næringseiendom kan spare pengar på å jobbe med. Om di bedrift har begynt å jobbe med dette, eller kanskje ikkje

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet 2 Agenda: Organisering av nettverk Valg av energiløsning? Hvorfor energiledelse? Aktiviteter Oppnådd Resultat og besparelser

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

PLP - PROSJEKTPLAN GRØN VARME I TELEMARK

PLP - PROSJEKTPLAN GRØN VARME I TELEMARK Prosjektnamn: GRØN VARME I TELEMARK 2010-2012 Prosjekteigarar (PE): Den regionale partnarskapen Innovasjon Norge Telemark, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune Prosjektansvarleg

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta?

Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Fjordvarmeanlegg energiløysing også i distrikta? Magne Hjelle, dagleg leiar Kraft i vest, Sandane, 26.september, 2013 Kva er fjordvarme? Termisk energi frå sjø- ferskvatn Kan utnyttast lokalt til oppvarming

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Enovas kommunesatsing 2009 Støtteprogrammet Kommunal energi- og klimaplanlegging Tiltakspakke bygg - ekstraordinært program for

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

NOTAT 1 INNLEIING. 1.1 Kvifor kartlegging av strakstiltak KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK. 518660 Arbeid med klimaplan

NOTAT 1 INNLEIING. 1.1 Kvifor kartlegging av strakstiltak KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK. 518660 Arbeid med klimaplan Oppdragsgivar: Oppdrag: Hordaland fylkeskommune 518660 Arbeid med klimaplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Oddny Grete Råd, Ole Gaute Hovstad Astrid Rongen KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK INNHALD

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-17 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012-26.04.2012 INNEKLIMATILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling

Velkomen til miljøpedagogisk samling. Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling Velkomen til miljøpedagogisk samling Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling «Økologisk mat i dei vidaregåande skulane i Hordaland; kvifor og korleis» 2 Klima og miljørapport 2014 (årsmeldinga)

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2

REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN 2013 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201300121-4 Arkivnr. 111 Saksh. Haavardtun, Helge; Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.03.2013 REHABILITERING/OMBYGGING/MINDRE

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om

www.hordaland.no.. Det andre jeg skal si noe om .. Det andre jeg skal si noe om Miljømerking og miljøsertifisering Kvifor? Tiltaket treff vanlege folk, på ein positiv måte. Når mange gjer litt, monnar det til saman. Strakstiltak - Ikkje lang planlegging

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming 1 1.0 Innleiing Stord kommune har vore pilotkommune og ressurskommune frå 2005, og har denne visjonen: Stord kommune er eit samfunn for alle Stord kommune

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer