Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: PBU-33/10 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK PBU-34/10 REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI FV 152 LANGHUS PBU-35/10 OPPFØRING AV GARASJE - GOKSTADVEIEN 1 C KLAGE PÅ INNVILGET TILLATELSE Ski, Jørn Yngve Sørum leder

2 Saksbehandler: Arild Kristiansen Arknr.: GNR 84/6 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 25/ Plan og byggesaksutvalget 33/ DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Forslag til vedtak: Det vises til brev av fra Ski arkitektkontor med klage over sak 25/09 i plan- og byggesaksutvalgets møte Søknaden er kun vurdert i forhold til plan- og bygningsloven. Vurdering og vedtak etter jordloven er gjort av landbruksmyndighetene, og er ikke tema i denne saken. Plan- og byggesaksutvalget finner ikke at det i klagen framkommer nye momenter som tilsier endring av størrelsen på det fradelte arealet. Det synes derimot godtgjort at eiendommen pr i dag allerede har en godkjent kårbolig, i form av en leilighet i hovedhuset på gården, og det stilles således ikke krav vedr. ny kårbolig på Helgestad gård. Saken oversendes fylkesmannen til behandling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 1-9. Ingress/hovedbudskap: Det klages på arealbegrensningen på 5 daa samt på feil i saksbehandlingen ved at viktig dokumentasjon ikke var med i vurderingen i saksframlegget. Videre klages det på vilkåret om at ny kårbolig må være oppført før fradeling kan gjennomføres. Saksopplysninger: Plan- og byggesaksutvalget behandlet som sak R-25/09 i møte , søknad fra Ski arkitektkontor, på vegne av grunneier Lars Rich. Bjertnæs om fradeling av en parsell av Helgestad gård med påstående bolig. Helgestad gård er på ca 160 daa. Bjertnæs er i tillegg eier av landbrukseiendommen Skiseng, som ble ervervet i Denne eiendommen, som er på ca 228 daa, er uten bygningsmasse og ligger ca 2 km vest for Helgestad. Begge eiendommene ligger i sin helhet innenfor reguleringsplanen for landbruksområdene i søndre del av Ski, stadfestet , og samlet areal er ca 390 daa hvorav ca 260 daa dyrka mark. I bestemmelsenes 4 sies: I det regulerte område, jfr. 2, må grunn ikke gis utnytting for andre formål enn jord-, skog-, og hagebruk. I det regulerte område, jfr. 2, er det ikke tillatt å sette i verk tiltak med husbygging eller anlegg uten at disse har direkte tilknytting til jord-, skog- eller hagebruksdrift med tilhørende boliger. Side 2

3 En fradeling som omsøkt er derfor avhengig av en dispensasjon fra reguleringsplanen. Det vises for øvrig til samlet saksframstilling i sak R-25/09 i møte , vedlegg c). Det ble fattet vedtak etter plan- og bygningsloven om å gi dispensasjon for fradeling av inntil 5 daa rundt arbeiderboligen på visse vilkår, bl.a. om ferdigstilling av ny kårbolig. Akershus fylkeskommune ble tilskrevet i brev av , og fylkesrådmannen har i brev av ingen merknader til saken. Saken ble oversendt Landbrukskontoret som i brev av behandlet søknaden etter jordloven 12, og fattet vedtak om å tillate fradeling av arbeiderboligen med et areal på inntil 5 daa. Dette vedtaket er ikke påklaget. Søker ba om utsatt klagefrist, og i brev av påklaget Ski arkitektkontor plan- og byggesaksutvalgets vedtak i sak 25/09 i møte Det klages på arealbegrensningen på 5 daa samt på feil i saksbehandlingen ved at viktig dokumentasjon ikke var med i vurderingen i saksframlegget. Videre klages det på vilkåret om at ny kårbolig må være oppført før fradeling kan gjennomføres. Søker har bedt om at klagebehandlingen ble utsatt til i høst for å kunne forberede evt. tilleggsinformasjon. Etter klarsignal fra Ski arkitektkontor er nå saken satt på sakskartet. Til punktet om arealbegrensning anføres det i klagen at arealet er søkt redusert fra 28 til 15 daa, og at arealet er faglig vurdert av Norskog. Dette skjedde ved mail til landbrukssjefen av Det argumenteres her for et redusert areal rundt boligen på ca 4 daa og at vegarealet fram til boligen bør følge med. Videre ønskes det at et areal mellom boligen og Oppsandvegen, på ca 10 daa, skal følge med. Dette er informasjon som ikke framkom ved første behandling av saken, da det ikke var sendt til kommunen, men til landbrukskontoret. Det vises videre til vedlagte notater fra Norskog v/skogsjef Erling Bergsaker om vurdering av det angjeldende skogareal. Det anføres i notatet at arealet har en lavere bonitet enn det som går fram av økonomisk kartverk, og det konkluderes med at jordlovens premisser for deling synes her til fulle å være oppfylt. Videre vises det til et notat med en verdivurdering av et skogareal på 8,5 daa fra naboeiendommen Grøstad, gnr 84/3, som vil bli liggende mellom en planlagt omlegging av den kommunale vegen forbi gårdstunet på Helgestad og dagens veg. Dette arealet tenkes lagt til Helgestad gård, og har et vesentlig bedre avkastningspotensial. I brev av tilskrives fylkesmannen om søknaden etter plan- og bygningsloven, og svar foreligger i brev av Det påpekes at det bare kan dispenseres dersom det foreligger en overvekt av grunner som taler for dispensasjon. Det må videre vurderes om en dispensasjon i dette tilfellet kan skape presedens for lignende saker. I brev av tilskrives Landbrukskontoret i Follo for en ny vurdering etter jordloven på bakgrunn av de nye momentene som anføres i klagen. Landbrukssjefen bemerker i brev av at de to notatene fra Norskog var kjent ved hans behandling etter jordloven. Han finner ingen grunn til å endre sitt vedtak etter jordloven, datert Side 3

4 Vurdering: Landbrukskontoret omhandlet i sitt brev av til søker en henvendelse fra Ski arkitektkontor med et forslag til endring av arealet fra ca. 28 daa til ca. 15 daa. Dette argumentet var således allerede kjent og vurdert. De to notatene fra Norskog er derimot ikke tidligere tatt med i rådmannens vurdering. Disse ble oversendt landbrukskontoret som vedlegg til en mail. Notatene er datert hhv og , og lå til grunn ved landbrukssjefens vurdering av delingssaken i brev datert Utviklingen i landbruket har gått mot at det skal være lettere å kunne fradele bygninger som ikke lenger er nødvendige for driften av eiendommen. Forholdene synes i dette tilfellet fysisk sett å ligge godt til rette for en fradeling i og med at boligen ligges så pass langt fra tunet på gården. Hensynet bak reguleringsbestemmelsens 4 synes dermed ikke å være vesentlig tilsidesatt. Det oppstår ikke nye boenheter og fradelingen vil ikke ha negative konsekvenser for natur, miljø, helse eller sikkerhet. Fordelene ved å gi dispensasjon synes dermed å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette forutsatt at parsellen ikke er større enn strengt nødvendig for en slik bolig, uten tilknytning til landbruksdriften. Det bør etter rådmannens syn kunne vurderes å lempe på kravet til at en ny kårbolig må ferdigstilles før fradeling kan gjennomføres, all den tid det er godtgjort at eiendommen pr i dag allerede har en godkjent kårbolig, i form av en leilighet i hovedhuset på gården. Det ble sist i brev fra landbrukssjefen av presisert at boligbehovet for eiendommen anses dekket ved at hovedbygningen har to leiligheter. Dette har jo også vært hovedgrunnen til at det, etter jordloven, har blitt tillatt at arbeiderboligen fradeles. Slik rådmannen ser det, inneholder ikke klagen momenter som endrer synet på hva som etter plan og bygningsloven vil være naturlig å skille ut rundt en enebolig i regulert landbruksstrøk, uten tilknytning til landbruket. Nordskogs notater av og endrer heller ikke denne vurdering. Den omsøkte parsell vil for all framtid i prinsippet være fritt omsettelig, og det er ikke forenlig med intensjonene i kommuneplanen eller reguleringsplanen å fradele et større areal enn nødvendig rundt en slik enebolig. En søknad om fradeling av landbrukseiendom skal vurderes både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Kun i de tilfeller rådmannen finner grunn til å ville gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er det behov for en formell behandling etter jordloven. Det kan ikke gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven for et større areal enn det landbruksmyndighetene finner å kunne akseptere etter jordloven. Landbrukssjefen finner i sitt brev av ikke grunn til å endre sitt vedtak etter jordloven, datert Dette vedtaket er heller ikke påklaget av søker. Det vil således ikke være aktuelt for rådmannen å endre innstillingen etter plan- og bygningsloven vedrørende arealets størrelse. Det er dessuten intet i veien for at det omsøkte arealet kan leies ut som tilleggsareal til den fradelte arbeiderboligen, så lenge eierne av de to eiendommene er den samme person eller at det for øvrig er gjensidig ønske om det. I alle sammenhenger vil dette arealet både nå og i framtiden representere en naturlig del av inntektspotensialet for Helgestad gård. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Side 4

5 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen konsekvenser for bærekraftig utvikling. Konklusjon: Rådmannen er av den oppfatning at det er en overvekt av hensyn som taler for at det ikke lenger skal stilles krav til at ny kårbolig må ferdigstilles før fradeling kan gjennomføres. Det framkommer ikke argumenter som tilsier at arealets størrelse skal endres. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart 1: b) Markslagskart Helgestad gård, 1:2000. c) PBU sak 25/09 i møte d) Brev av fra Ski Arkitektkontor. e) Notat av fra Erling Bergsaker, Norskog. f) Notat av fra Erling Bergsaker, Norskog. g) Brev av fra landbrukskontoret i Follo. h) Brev av fra landbrukskontoret i Follo. i) Brev av fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. j) Brev av fra Akershus fylkeskommune. k) Brev av fra landbrukskontoret i Follo. l) Brev av til landbrukskontoret i Follo. m) Brev av fra landbrukskontoret i Follo. Side 5

6 Saksbehandler: Erik A. Hovden Arknr.: L12 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 22/ Plan og byggesaksutvalget 34/ Kommunestyret / REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI FV 152 LANGHUS Forslag til vedtak: I samsvar med plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 152, Langhus, sist endret , med bestemmelser datert med endringer av Planforslaget vil delvis erstatte følgende reguleringsplaner: - Et område til landbruksformål i nordvestre del av Ski kommune, stadfestet , - Felt P1, Langhus, vedtatt Del av Langhus, felt O, stadfestet Langhusvegen 211, vedtatt Felt P2, Langhus, stadfestet Ingress/hovedbudskap: Statens vegvesen ønsker å fullføre hovedsykkelvegnettet langs fv 152 mellom Ski og Kolbotn. På strekningen mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien på Langhus reguleres nå en manglende lenke i dette sykkelvegnettet. Bygging av gang-/sykkelvegen kan tidligst skje i 2012, forutsatt bevilgning til gjennomføring av prosjektet. Saksopplysninger: Strekningen er på ca 1,2 km, og starter ved rundkjøringen i krysset Langhusveien / Vevelstadvegen, følger østsiden av fv 152 Langhusveien, og ender i den eksisterende gangog sykkelvegen ved Smedsrudveien. Strekningen er mye brukt av gående og syklende, og deler av denne er en viktig skoleveg. Spesielt syklister som bruker strekningen som regional transportåre har dårlige vilkår. Området er utbygd med boliger, og det er nærføring til boliger som har skapt store utfordringer. Det er også nærføring til et forretningssenter med boliger, ved krysset med Gamle Vevelstadveg, som fører til noe redusert parkeringskapasitet. Plan og byggesaksutvalget vedtok i møte som sak 22/10 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planen ble kunngjort i Østlandets Blad og på kommunens hjemmesider. Grunneiere, naboer, offentlige myndigheter, lag og foreninger ble varslet i brev av Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden Side 6

7 Det ble avholdt informasjonsmøte om planarbeidet I tillegg har Statens vegvesen avholdt flere møter underveis med de mest berørte grunneierne. Innkomne merknader samt rådmannens kommentarer: Flere av merknadene fra de berørte grunneierne inneholder kommentarer, krav, og forutsetninger om at Statens vegvesen skal bekoste spesielle tiltak og at erstatningen skal fastsettes slik eierne ønsker. Disse merknadene vil ikke bli kommentert nærmere, da de ikke hører til i reguleringsplanbehandlingen. Reguleringsplanen skal avklare arealdisponeringen for gjennomføring av tiltaket og hvordan de enkelte eiendommene blir berørt. Erstatningsspørsmål behandles derfor ikke i reguleringsplanarbeidet, men senere direkte mellom utbygger Statens vegvesen og de berørte partene. Hver part vil da være sikret å få den erstatning de har krav på etter gjeldende rett. 1. Knut Berntsen er i brev mottatt positiv til å bli tilknyttet en felles avkjørsel, da det vil lette hans innkjøring til eiendommen. Han ser det som naturlig at etablering av avkjørsel med murer, gjerde og ny gårdsplass i sin helhet bekostes av Statens vegvesen. Videre kreves det full erstatning for tap og verdiforringelse av eiendommen. Kommentar: Detaljer rundt reetablering av gårdsplassen blir vurdert av Statens vegvesen i byggeplanfasen. Erstatningsspørsmålet hører ikke til reguleringsplanbehandlingen, men vil bli tatt hånd om i grunnervervet og den tilhørende erstatningsprosessen. 2. Knut Berntsen fremmer i brev mottatt et innspill til planforslaget. Eiendommene Langhusveien blir i planen knyttet til ny separat atkomstveg. Berntsen mener, slik flere andre naboer også gir uttrykk for, at disse eiendommene ikke skal bære kostnadene for vedlikehold og snøbrøyting av denne vegen. Kommentar: Den aktuelle vegen blir en blindveg med en ren atkomstfunksjon til 5 boliger. Statens vegvesen har gjort det klart at de ikke påtar seg vedlikeholdet av en slik type veg. Planforslaget forutsetter at atkomstvegen med tilhørende grunn overtas av de eiendommene som bruker den, til felles drift og vedlikehold. De samme eiendommene har i dag eneansvar for hver sin avkjørsel og atkomstveg, og ved det nye planforslaget får de en tryggere og på mange måter bedre løsning. Det kan argumenteres for at brukerne da er de nærmeste til å bære utgiftene og ta arbeidet med drift og vedlikehold. Verken utgifter eller arbeidsmengde ved dette bør bli uforholdsmessig tyngende for den enkelte i forhold til dagens forhold. Det vanlige i en slik situasjon er å gjøre avtale med en lokal snørydder. En reguleringsplan tar ikke stilling til hvem som skal drifte en veg, kun til eierform. Erstatningsform og størrelse er en sak som skal forhandles fram i forbindelse med grunnervervet. Her skal det også avtales erstatning for midlertidige og varige ulemper i forbindelse med anleggsarbeid og grunnavståelse. 3. Dag Pål Haug påpeker i brev av at uvedkommende vil få lettere adgang til husene på østsiden av vegen når det bygges en gang-/sykkelveg. Han er opptatt av at det blir gjort noe for å hindre dette. Han spør videre om det vil bli satt opp støyskjerming for å erstatte de trær som blir felt. Til sist vil han vite hvem som feller trærne, og om beboerne vil kunne få disse selv. Side 7

8 Kommentar: Gang- og sykkelvegen kommer nærmere bebyggelsen enn dagens veg. Mot Haugs eiendom vil det bli etablert en skjæring som skulle tilsi at eiendommen pga en bratt skråning ikke blir ytterligere tilgjengelig for uvedkommende enn den er i dag. Effekten av vegetasjon som støyskjerm er lite effektivt. Det kreves en vegetasjonsbredde (tett skog) opp mot 30 m for at støyendringen skal bli hørbar. Hekker og mindre beplantninger med skog gir ingen reduksjon i støynivå. Ved fjerning av vegetasjon blir boligen visuelt mer eksponert mot vegen, men rent støymessig (db verdier) har vegetasjon svært liten effekt. Fjerning av trær er en del av utbyggingsprosjektet, slik at dette vil bli gjennomført som en del av anlegget i samråd med grunneier, som får beholde det han ønsker. 4. Hans J. Nymo er i brev av opptatt av at hans eiendom, Fossveien 2A vil miste betydelige arealer ved reguleringen, til både gang-/sykkelveg og til atkomstveg til naboen. Han er redd at han mister så mye at eiendommen blir under minstegrensen for boligeiendommer, og at påstående bebyggelse blir større enn tillatt. Han mener at det er uforståelig at det skal måtte anlegges egen atkomstveg til bare én nabo, og at det heller burde være mulig å bruke gang-/sykkelvegen som atkomst for naboen i en lengde av ca 23 m. Han krever derfor en ny vurdering av alternative muligheter. Nymo påpeker at dagens tinglyste vegrett ikke kan forskyves til ny atkomstveg. Han krever derfor subsidiært at all veggrunn slik det er definert i planforslaget inngår i utbyggers grunnerverv. Nymo er videre usikker på om garasjen på eiendommen vil kunne bli stående som i dag, eller om den må flyttes for å kunne føre fram en ny atkomstveg til naboen. Dette vil i så fall skape store problemer for en god utnyttelse av eiendommen. Avslutningsvis vises det til at både vann- og avløpsledningen til Nymos eiendom vil bli liggende under den offentlige gang-/sykkelvegen. Han krever derfor at utbygger tar ansvar for disse installasjoner fram til ny eiendomsgrense. Kommentar: Det er planlagt en bredde på gangvegen på 3 m, så 2 m grøft med mur for å ta høydeforskjellen, og så 3 m atkomstveg til naboen. Brutto areal på eiendommen er i dag 849 m 2, hvorav ca 740 er regulert til boligformål. Nymos eiendom vil, som følge av reguleringsforslaget miste ca 70 m 2 til atkomstveg til naboen, slik at hans netto tomt etter dette blir på 670 m 2. Kravet til areal for enebolig er 650 m 2. Ved grunnervervet vil Nymo få erstattet tapt areal og evt også tapt utnyttingsgrad. Med et netto areal etter regulering på ca 670 m 2, vil utnyttingsgraden for eiendommen, med den påstående bebyggelse på 150,5 m 2, være 22,4 %. Reguleringsbestemmelsene 3.1 b åpner for inntil 24 % ved et vanlig toetasjers bygg. Bebyggelsen på Nymos eiendom vil således ligge innenfor reguleringsbestemmelsenes utnyttingsgrad. Det er foretatt en nøye innmåling av garasjen på eiendommen, da kartverket ellers bare viser byggenes takflater. Denne viser at ved å justere støttemuren langs atkomstvegen med 25 cm vil garasjen kunne bli stående. Denne justeringen er lagt inn i plankartet, og det vil derfor ikke være nødvendig å flytte garasjen. Når det gjelder ansvaret for private vann- og avløpsledninger under den offentlige gang- /sykkelvegen, så vil dette bli behandlet som del av grunnervervet. Side 8

9 Gang- og sykkelvegen langs fv. 152 er en viktig forbindelse for myke trafikanter mellom Langhus og Ski. Strekningen blir benyttet av myke trafikanter mot bl a Langhus stasjon og Langhus skole. Statens vegvesen har vurdert kombinasjon av myke trafikanter og kjørende på strekningen, men har konkludert med at en slik løsning ikke er tilfredsstillende, spesielt med tanke på at strekningen benyttes som skoleveg. Fotgjengere, syklister og biler på samme areal gir dårlig trafikksikkerhet. Ideelt sett burde også syklister og fotgjengere skilles men en har ikke funnet plass til dette. Ved å bruke direkte avkjørsel fra gang-/sykkelvegen til naboen, Fossveien 2B, vil kjøring, rygging og parkering i gang- og sykkelvegen forekomme, noe som reduserer trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Dette strider i mot de prinsipper som er lagt til grunn langs fv. 152 i området. Gjennom planforslaget er alle adkomster direkte ut i fv. 152 på østsiden fjernet / sanert. Dette fordi enkeltavkjørsler er ulykkesutsatt og at slike åpninger mot kjøreveg kan medføre at fotgjengere og syklister krysser vegen på steder som ikke er egnet for dette. Rådmannen ønsker derfor å opprettholde vegvesenets forslag om separat gang- /sykkelveg, noe som medfører at adkomsten inn til eiendommen 123/411 legges innenfor gang- og sykkelvegen som vist i planforslaget. Det foreslås at denne vegen legges til naboen i Fossveien 2B. 5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus forutsetter i brev av at risikoreduserende tiltak som foreslått i analysen gjennomføres. Landbruksavdelingen forutsetter at gang- /sykkelvegen ikke berører tilgrensende lettbrukt fulldyrket jordbruksareal. Kommentar: En detaljert risikoanalyse følger vedlagt (vedlegg d), og denne vil følge prosjektet gjennom byggeplan og utbygging. Tilgrensede lettbrukt fulldyrket jordbruksareal vil bli berørt. Dette området er i kommuneplanen avsatt til framtidig område for boligbygging, og er således allerede akseptert tatt ut av produksjon. 6. Owe Stangeland foreslår i brev mottatt at planutvalget vurderer et alternativt forslag til reguleringsbestemmelsenes 4a. Han ønsker at atkomstvegen til eiendommene Langhusveien skal være en offentlig veg som skal eies, driftes og vedlikeholdes av Statens vegvesen. Han har i prosessen med vegvesenet som tiltakshaver fått den forståelsen at dette ville bli gjort. Subsidiært ønsker han at det legges inn en klausul om at det offentlige skal vedlikeholde i en periode på 25 år. Kommentar: Stangeland tar her opp forhold som ikke skal løses ved regulering. Planen skal avklare arealdisponeringen for gjennomføring av tiltaket og hvordan de enkelte eiendommene blir berørt. Erstatningsspørsmål behandles derfor ikke ved regulering, men senere direkte mellom utbygger og de berørte partene. De vil da være sikret å få erstatningsoppgjør etter gjeldende rett. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke vil være riktig å regulere en blindveg som er atkomst til 5 eiendommer til offentlig veg. Dette vil bryte helt med kommunens vedtatte praksis vedrørende overtakelse av private veger. 7. Akershus fylkeskommune, fylkesrådmannen anser i brev av at planforslaget ikke kommer i konflikt med kulturminnelovens bestemmelser om automatisk fredede kulturminner. På bakgrunn av tilsendt materiale mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/delplaner, og har ingen ytterligere merknader til tiltaket. Side 9

10 8. Thomas O. Vadlie bemerker i brev av at han nå er i sluttfasen av oppføring av sitt boligprosjekt, og har i forbindelse med dette blitt pålagt å opparbeide og bekoste innkjøring parallelt med Langhusveien ihht gjeldende standarder. Den opparbeidede vegen skulle benyttes som adkomst, kombinert med fremtidig gang- og sykkelveg. Vadlie er positiv til at det skal etableres gang- og sykkelveg forbi eiendommen, men mener det må finnes løsninger som ikke beslaglegger eiendommene Fossveien 2 A og B i så stor grad som foreslått. Det vises til prosjekter på Jessheim hvor man har etablert fysisk skille på 1 m mellom kjørbane og gang- og sykkelveg, samt at gang- og sykkelvegens bredde er redusert til 2 m i det trangeste områdene. Man bør kunne vurdere å rette ut kurven på fv. 152 for å redusere inngrepet. Dersom det skal settes opp mur mellom adkomst og gang- og sykkelveg kreves det at denne etableres så smal som mulig, og at det plasseres gjerde / støyskjerm på toppen. Han er skeptisk til at Statens vegvesen kan akseptere en redusert løsning over jernbanebroen begrunnet i kostnader, mens man ikke foreslår slike reduserte løsninger der hvor inngrepet blir ugunstig for grunneier. Biloppstillingsplassen foran garasjen blir vesentlig redusert pga bredden på foreslått tiltak, noe som vil gjøre det vanskelig å snu biler inne på eiendommen. Dette kan medføre rygging ut i Fossveien. Vadlie krever en klausul i byggesaken om at det åpnes for en mulighet til å utvide eksisterende garasje under boligen i og med at oppstillingsplassen utenfor blir liten og ugunstig. Videre påpekes at inngrepet på naboeiendommen 123/52 er så betydelig at Vadlie ikke kan gå med på dette. Hovedstrømledningen til 123/411 ligger parallelt med nåværende innkjøring, og må derfor flyttes i forbindelse med utbyggingen. Nedgravde rør for telefon, data og TV fra eiendommen og inn til påkoblingspunkt nord / vest for eiendommen kan påvises. Vannog avløpsledning ligger i nåværende innkjøring. Det kreves at utbygger overtar ansvar for evt bekoster flytting av disse. Han krever full kompensasjon for grunnavståelse og alle relaterte kostnader. Dette gjelder også kostnader i forbindelse med opparbeidelse av dagens adkomst. Dersom man kommer frem til en løsning som forutsetter kombinert adkomst / gang- og sykkelveg vil dette kravet frafalles, men generelt krav om kompensasjon for grunnavståelse vil opprettholdes. Alle kostnader i forbindelse med utbyggingen og fremtidig vedlikehold må dekkes av utbygger. Vadlie oppfordrer til et samarbeid der det fremkommer løsninger som alle kan leve med. Kommentar: Ved etablering av en separat atkomstveg til Vadlies eiendom, vil hans gårdsplass reduseres fra 11 til 9 meter. I tillegg mister han muligheten til å bruke gang- /sykkelvegen som atkomstveg og manøvreringsareal. Den allerede anlagte atkomsten til hans eiendom blir ny gang-/sykkelveg som forutsatt da han bygde, og skal i utgangspunktet ikke flyttes nærmere boligen. Når det gjelder bredder på grøfter og gang- og sykkelveg er dette begrunnet i trafikksikkerhet. Grøftens bredde er etablert for å unngå konflikter mellom myke trafikanter og kjøretøy langs fv Ved å etablere grøfteprofil som foreslått vil man fysisk hindre at kjøretøy vil kunne komme seg over på gang- og sykkelvegen ved f eks en utforkjøring. Grøften vil øke avstanden mellom de myke trafikantene og kjørende, noe som vil oppfattes som sikkert og mer behagelig for de som ferdes langs gang- og sykkelvegen (støy / sprut etc). Grøften har også en funksjon som vedlikeholdsareal (f eks snøopplag). Side 10

11 Å redusere selve bredden på gang-/sykkelvegen er vurdert til å være uheldig. Strekningen er en attraktiv rute i området mellom Langhus og Ski. En innsnevring vil være med på å redusere trafikksikkerheten langs gang- og sykkelvegen, og vil kunne medføre møteulykker mellom syklister og syklister / gående. Statens vegvesen har gitt uttrykk for at de helst skulle sett at bredden på gang- /sykkelvegen ble videreført også over jernbanebroen. Å etablere ny bro eller å breddeutvide eksisterende bro vil øke kostnadene med anslagsvis 5-10 millioner. (tilsvarende forprosjekt gjennomført av SVV i 2008). Statens vegvesen har derfor vurdert at de på en kortere strekning på ca 70 m vil akseptere en løsning med 2 meters bredde på en del av gang- og sykkelvegen som ellers er oversiktlig. Det er foreslått etablert fysisk skille mellom kjørebane og gang- og sykkelvegen. Løsningen som er foreslått omfatter en utvidelse av Vadlies biloppstillingsplass mot nord (sprengig av fjell mot nord). Det er tilstrekkelig areal for å kunne snu på egen eiendom. En klausul i byggesaken om at det kan åpnes for en mulighet til å utvide eksisterende garasje under boligen kan ikke knyttes til reguleringssaken, men en søknad bør kunne imøtekommes da det ikke vil belaste bebygd areal (BYA) ytterligere. Vedr inngrep på 123/52 - se kommentarer til Nymos merknad under pkt 4.. Dersom det er påkrevd å flytte tekniske installasjoner bekostes dette av utbygger. Erstatningsspørsmålene behandles ikke i reguleringsplanarbeidet, men forhandles senere direkte med Statens vegvesen. 9. Terje Lersveen er i brev mottatt av den oppfatning at atkomstvegen til Langhusveien skulle eies av Statens vegvesen. Han motsetter seg at brukerne skal eie vegen og forventer at det offentlige tar ansvar for brøyting og vedlikehold. Kommentar: Se kommentarene til pkt. 2 og 6. Langhus Eiendom AS motsetter seg i brev av enhver endring som medfører et redusert utbyggingspotensiale for sin eiendom, gnr 123/65, beliggende innenfor reguleringsplanen Langhusveien 211 fra De har planer om å oppføre et leilighetsbygg på hjørnet av Tussestien og Langhusveien, og er opptatt av at byggegrensene mot disse veiene ikke endres. Videre er de opptatt av at muligheten til å etablere utearealer ikke reduseres. I planforslaget er det lagt inn et grøfteareal i området mot Tussestien. Dette bes tatt ut av planen. I gjeldende plan er maksimal tomteutnyttelse %-TU=100%. Eiendommene 123/65 og 123/962 vurderes under et i forhold til tillatt grad av utnyttelse (bekreftet fra Ski kommune). Langhus eiendom krever derfor at enhver reduksjon i beregningsgrunnlaget for utnyttelse av eiendommen kompenseres med tilsvarende økning i %-TU. Kommentar: Utbyggingsprosjektet til Langhus Eiendom bør i utgangspunktet ikke berøres av gang-/sykkelvegprosjektet når det gjelder de planlagte byggene, men det må søkes alternative løsninger for parkering gjennom grunnervervsprosessen. Grøften langs Tussestien er ment som et areal for snøopplag ved brøyting av fortauet, men er på planen nå redusert til 0,75 meter, i samsvar med gjeldende regulering. Det bør ved utbyggingsprosjektet til Langhus Eiendom avtales en praktisk løsning for lagring av snø som ikke innebærer en fordyrende bortkjøring. Side 11

12 Ut i fra utbyggers beskrivelser vil bebyggelse og uteområder bli plassert svært nær fv. 152 som er en relativt trafikkert veg. Det gjøres oppmerksom på at slike arealer er støyutsatt og av den grunn ikke er spesielt godt egnet til uteområder uten at det iverksettes tiltak for å begrense dette. Utbygger har ansvaret for at de nye boligene får tilstrekkelige kvaliteter på området. Erstatningsspørsmålene behandles ikke i reguleringsplanarbeidet, men forhandles senere direkte med Statens vegvesen. Ski kommune kan vurdere om et evt tap av utbyggingspotensiale kan kompenseres ved en noe høyere tomteutnytting. Dette er imidlertid en selvstendig vurdering som må gjøres i forbindelse med et konkret byggeprosjekt, eller egen reguleringsbehandling. 10. Langhus Næringseiendom AS påpeker i brev av at de motsetter seg enhver endring som medfører et redusert parkeringskapasitet for sin næringseiendom, gnr 123/962. Eiendommen har i dag opparbeidet 85 p-plasser. Denne kundeparkeringen er en nødvendig forutsetning for driften av forretningene i deres nye næringsbygg. Ved en gjennomføring av planforslaget vil tapet av p-plasser bli så vesentlig for driften av lokalene at den eneste akseptable kompensasjonen vil være etablering av erstatningsplasser. Langhus Næringseiendom bidrar gjerne med konstruktive innspill i forhold til å utrede mulighetene for å etablere slike plasser. Kommentar: Anslagsvis 22 av deres 85 plasser vil gå tapt som følge av prosjektet. Fortausløsning vil ikke redusere dette med mer enn 5 plasser, og dette kan ikke forsvares når en ser hvilken redusert standard dette vil føre til. Man må i videre planlegging vurdere hvordan det kan kompenseres for de tapte p-plassene. Dette vil være avgjørende for å kunne gjennomføre planen som forutsatt. Det må forhandles fram en praktisk løsning i kombinasjon med et økonomisk oppgjør som vil kunne ivareta både grunneiers behov for parkeringsplasser og det offentliges behov for en sikker og oversiktlig trafikkavvikling. Dette siste vil være avhengig av at atkomst- og parkering på denne eiendommen fungerer på en tilfredsstillende måte. 11. Ivar Bjoner, Consept Holding as er i mail av til Statens vegvesen opptatt av at reguleringsplanen ikke fører til tapte utbyggingsmuligheter for sin eiendom, Parkveien 1. Det er utarbeidet planer for en utvidelse av treningssenteret, og dette må ikke bli vanskeliggjort av planen. Kommentar: Planforslaget innebærer at den tidligere planlagte gang-/sykkelvegen langs Bjoners eiendom nå er planlagt flyttet til motsatt side av vegen, og vil således frigjøre plass for virksomheten her. Vi har imidlertid i ettertid blitt klar over at det blir vanskelig bare å regulere anleggsbeltet på næringseiendommene i Parkveien 1, da deler av den gamle vegen fremdeles ligger igjen på næringseiendommen med en urimelig byggegrense. Da reguleringsplanen for denne eiendommen vurderes som foreldet innlemmes hele dette næringsområdet på ca 2,8 daa i planen. Ny byggegrense blir i samsvar med vegen slik den blir liggende. Se vedlegg r. Det har også vært nødvendig å ta inn reviderte bestemmelser i tilknytning til dette området, hvor ordlyden er rettet slik at den er i samsvar med dagens bruk og dagens regelverk for tomteutnytting, men uten å øke byggemuligheten. Formålet er også endret da eiendommen i dag er regulert til industri (tidligere bilverksted). Se forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg c), med ny underpunkt 3.2, byggeområde for kontor/ tjenesteyting. Side 12

13 Her er bestemmelsene endret fra tidligere industri/ervervsformål og tomteutnyttingen er endret fra 0,30 (beregnet som forholdet mellom brutto gulvareal i bebyggelsen og brutto grunnareal) til BYA 30 %. I tillegg er det satt en maks takhøyde på 8,5 meter der det tidligere var tillatt inntil 2 etasjer. Bjoners eiendom får da et nettoareal på ca 1547 m 2, og med en tomteutnytting (BYA) på 30% kan det bygges maks 460 m 2. Dagens bygg er på 400 m 2. Endringen har, slik vi ser det, ingen praktisk betydning for verken naboer eller brukere. Naboer og grunneiere er så langt det har vært mulig blitt underrettet, og har ikke hatt innvendinger til de foreslåtte endringer. Rådmannen har derfor i dette tilfellet valgt å gjøre denne planutvidelsen nå, etter at høringsperioden er over. Skulle det komme innvendinger til behandlingsmåten, vil endringen måtte tas ut og behandles som en selvstendig endring av planen for felt P1, Langhus fra Vurdering: Det framlagte planforslag synes å ballansere mellom flere hensyn på en akseptabel måte. Både trafikksikkerhet for myke trafikanter og framkommelighet for bilister er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det har vært kjørt en god dialog med berørte grunneiere. Tre områder vil bli særlig berørt av prosjektet ved relativt omfattende inngrep på privat eiendom. Dette må løses gjennom økonomiske kompensasjoner og praktisk tilrettelegging. Det har vært vurdert om det skal aksepteres at enkelte eiendommer skal kunne ha sin atkomst via gang-/sykkelvegen, men erfaring tilsier at dette ikke vil gi en fullgod trafikksikring. Både for Fossveien 2B og for Langhusveien , foreslås det derfor etablert en egen atkomstveg innenfor gang-/sykkelvegen skilt med en mur. For næringseiendommen Langhusveien 211 må det forhandles fram en praktisk løsning i kombinasjon med et økonomisk oppgjør som vil kunne ivareta både grunneiers behov for parkeringsplasser og det offentliges behov for en sikker og oversiktlig trafikkavvikling. Dette siste vil være avhengig av at atkomst- og parkering på denne eiendommen fungerer på en tilfredsstillende måte. I anleggsperioden vil det være særlig viktig å ivareta sikkerheten for skolebarn og andre myke trafikanter. Dette kan best ivaretas ved en tett dialog mellom skole og utbygger gjennom hele anleggsperioden. Evt. ekstra kostnader for skolen for å ivareta skolebarns sikkerhet vil bli søkt dekket av utbygger. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet gjennomføres av Statens vegvesen, region Øst, uten økonomisk deltakelse fra kommunens side. Risiko- og sårbarhets- (ROS-) analyse: Risiko- og sårbarhetsanalyse følger planforslaget, se vedlegg e). Vegen har i dag relativt stor trafikk, og denne ventes å stige i årene framover. Separering av biltrafikk og myke trafikanter vil i seg selv være ulykkesforebyggende. Det er ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene. Det kan allikevel være hensiktsmessig å søke avbøtende, risikoreduserende tiltak. Disse er først og fremst ment å være forebyggende og skadebegrensende. Når det gjelder de tre fotgjengerkrysningene bør disse gis en mer oversiktlig og sikker utforming. Det er foreslått trafikksikringstiltak i form av gangfelt med dråpeøyer og en bedring av siktforhold ved kryssene. Disse bør følges opp og evt. spesifiseres på et senere stadium. Dette kan særlig være aktuelt for fotgjengerkryssingen ved Fossveien/Parkveien. Side 13

14 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Gang-/sykkelvegen langs Langhusveien har stått høyt på kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år. Det er også den siste manglende lenken på en regional sykkeltrasé langs fv 152 gjennom Follo, og vil derfor være viktig for tilrettelegging for sykling som alternativ til bruk av privatbil. Hele strekningen går gjennom bebygget område, og vil i svært liten grad påvirke urørt naturmark. Det vil måtte tas noe dyrket mark nord for vegen over en strekning på ca 80 m fra jernbanebroen og mot nordvest. I dette tilfellet er nytten av en sikker gang-/sykkelveg større enn ulempene ved et redusert tap av dyrka mark. Dette området er i kommuneplanen avsatt til framtidig område for boligbygging, og er således allerede akseptert tatt ut av produksjon. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til gang- og sykkelveg langs fv 152, Langhus vedtas. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart Langhus m/gjeldende kommuneplan, trasé inntegnet. b) Forslag til reguleringsplan, datert c) Forslag til reguleringsbestemmelser, datert , med endringer sist av d) Sak 22/10 fra plan- og byggesaksutvalgets møte e) ROS-analyse, og støyutredning datert f) Brev fra Knut Berntsen, mottatt g) Brev fra Knut Berntsen, mottatt h) Brev av fra Dag Pål Haug. i) Brev av fra Hans J. Nymo. j) Brev av fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. k) Brev fra Owe Stangeland, mottatt l) Brev av fra Akershus fylkeskommune. m) Brev av fra Thomas O. Vadlie. n) Brev fra Terje Lersveen, mottatt o) Brev av fra Langhus Eiendom AS. p) Brev av fra Langhus Næringseiendom AS. q) Mail av fra Ivar Bjoner, Consept Holding as, mottatt her r) Detaljkart og bestemmelser for endret planavgrensning, Parkveien 1. Side 14

15 Plan og byggesaksutvalgets behandling : Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak tiltres. Vedtak: Med henvisning til plan- og bygningslovens legges forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 152 gjennom Langhus, datert , ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil delvis erstatte følgende reguleringsplaner: - Et område til landbruksformål i nordvestre del av Ski kommune, stadfestet , - Felt P1, Langhus, vedtatt Del av Langhus, felt O, stadfestet Langhusvegen 211, vedtatt Felt P2, Langhus, stadfestet Side 15

16 Saksbehandler: Tore P. Stensrud Arknr.: GNR 129/946 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 35/ OPPFØRING AV GARASJE - GOKSTADVEIEN 1 C KLAGE PÅ INNVILGET TILLATELSE Forslag til vedtak: Plan- og byggesaksutvalget har vurdert klagen fra Svein Karlsen og Ellen-Ane Aspestrand dat og finner ikke å kunne ta den til følge da det ikke er brakt inn nye momenter i saken. Administrasjonens tillatelse til oppføring av garasje i Gokstadveien 1C på visse vilkår opprettholdes. Saken sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig klagebehandling. Ingress/hovedbudskap: Den søkte Erik Viktor Wedde om tillatelse til å oppføre en ny garasje på eiendommen Gokstadveien 1C. I forbindelse med nabovarslingen innkom det protest fra nabo i vest, Svein Karlsen og Ellen-Ane Aspestrand. Karlsen og Aspestrand mente at garasjen vil utgjøre en svært sjenerende fortetting av bygningsmassen. Ved byggesaksavdelingens behandling av søknaden fant man å kunne gi tillatelse til oppføring av garasjen på visse vilkår. Det foreligger klage datert fra Karlsen og Aspestrand på dette vedtaket. Saksopplysninger: Søknaden gjaldt oppføring av en garasje med bebygd areal (grunnflate) 30,4 m 2 og med en takvinkel på 38 grader. Eiendommen Gokstadveien 1C har en bredde på kun 5 meter på det stedet hvor garasjen er søkt plassert. Dette er også det eneste stedet hvor eiendommen grenser mot Gokstadveien. Garasjen er søkt plassert 1 meter fra grensen mot Karlsen/Aspestrands eiendom. Garasjens bredde er 3,8 meter. Dette betyr at avstanden til naboeiendommen på østsiden bare er ca.0,2 meter. Det er imidlertid i den gitte tillatelsen satt som vilkår at det må tinglyses en rettighet for atkomst for nr.1c i 2,5 meters bredde på eiendommen som ligger på østsiden. På denne måten vil det være sikret tilstrekkelig gangatkomst (og mulighet for service med bil frem til huset). I en kommentar sier Wedde at det er samtalet med eier av nr. 1A/1D om en passasje på den nye garasjens østside og dette vurderes ikke som noe problem. For å minske eventuelle ulemper for Karlsen/Aspestrand har administrasjonen vurdert garasjens høyde. Den er anmeldt med 38 graders takvinkel. Vi kan imidlertid ikke se at det vil være noen ulempe for bruker å redusere takvinkelen til 22 grader, noe som vil senke taket med ca. 90 cm i forhold til det som er vist på de innsendte tegninger. Side 16

17 Tillatelse til oppføring av garasje ble gitt den på følgende vilkår: Garasjens frontvegg legges 9 meter fra senter av Gokstadveien. Takvinkel reduseres til 22 grader Det tinglyses en erklæring som sikrer 1C rettigheter til atkomst i minst 2,5 meter over 1A/D vestligste del Dette vedtaket er ikke påklaget fra søkers side. I brev av klager nabo Karlsen / Aspestrand i nr. 1B på dette vedtaket. I brevet bestrides ikke det faktum at garasjen er hevdet å være i samsvar med regler i plan- og bygningsloven og i reguleringsplanen for området. Man hevder allikevel at oppføring av garasjen vil føre til en markant fortetting av bygningsmassen, at den vil virke ruvende i en avstand på 5 meter fra deres vindu i østveggen, og at den bør plasseres annet sted på eiendommen. Reguleringsplan Eiendommen Gokstadveien 1C ligger innfor reguleringsplan avgrenset av Løvåsveien, Nordbyveien og Seljeveien, godkjent Området er avsatt til byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse med tomteutnyttelse 24 %. Maksimale møne- og gesimshøyder for boliger og garasjer er satt til hhv. 8,5 / 6,0 meter og 5,0 / 3,0 meter. Det skal være minst 5 meter fra garasjens front til regulert kommunal vei. Det aktuelle området er et relativt tett bebygget område. Tomtene er ikke spesielt store og de er relativt tett utnyttet innenfor de vedtatte begrensninger. En oppføring av en garasje på 30 m 2 vil bidra til at bygningsmassen i området fortettes, men tomteutnyttelsen for eiendommen vil allikevel ikke overskrides. Den tillatte garasje ligger innenfor reguleringsbestemmelsene på alle områder. Vurdering: Avstand til nabogrenser Garasjen får som nevnt en avstand til klagers eiendom i vest på 1 meter og en avstand til naboeiendommen på østsiden på bare 0,2 meter. Plan- og bygningslovens 29-4 tredje ledd, bokstav b åpner for at kommunen kan tillate en plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense for mindre byggetiltak som for eksempel mindre frittstående garasjer. Avstanden mellom klagers bolig og garasjen vil bli ca. 5 meter. På naboeiendommen er dette et areal som i sin helhet utgjøres av atkomstveien inn til gårdsplass og bolig. Arealet er ikke oppholdsareal eller rekreasjonsområde. I følge flybilder og de tegninger som finnes i vårt arkiv har naboboligen kun ett vindu fra et mindre soverom i denne retningen. På klagers eiendom er det tidligere satt opp en forstøtningsmur mot det stedet hvor garasjen skal stå, og terrenget på det stedet hvor garasjen er tillatt plassert ligger ca. 0,5 meter lavere enn terrenget på naboeiendommen. I tillegg er det på klagers side av grensen satt opp en thujahekk som begrenser innsikten mot den fremtidige garasjen. Den vedlagte illustrasjon som Karlsen/ Aspestrand har vedlagt viser situasjonen. Her fremgår det at det stort sett er taket på garasjen som vil bli synlig fra nr. 1B, På grunn av bruken av denne delen av nabotomta (vei) og fordi garasjen på 1C vil ligge forholdsvis lavt i terrenget sett i forhold til nabo i vest, vurderes det som riktig å tillate garasjen plassert kun 1 meter fra grensen. Side 17

18 Mot øst og nr. 1D, vil garasjen ligge i en avstand til nabogrensen på bare 0,2 meter. Her er det, inne på 1D opparbeidet et areal for atkomst og eier av 1D har ikke hatt noen innvendinger til garasjens plassering. Etter det søker opplyser om, er nabo her villig til å avgi en rettighet for atkomst for nr.1c på dette området. Alternative plasseringer Bygningsmyndigheten går ut fra at søker forut for innsendelse av søknaden har vurdert hvor han ønsker å ha garasjen og har borteliminert de alternativer han ikke ønsker. I utgangspunktet mener vi derfor at vi kun skal vurdere det som det er søkt om og ikke gå inn å prosjektere andre løsninger. I dette tilfellet trekker imidlertid klager sterkt inn andre konkrete alternativer hvor garasjen legges lenger vekk fra deres eiendom. Siden disse forslagene er såpass konkrete vil vi kommentere dem her. Arealet mot Gokstadveien For det første må det påpekes at dersom garasjen legges til annet sted, vil neppe det areal som frigjøres mot Gokstadveien kunne bli noe brukbart uteoppholdsareal for søker. Dette området er kun ca.5 meter bredt og ca.17,5 meter langt og består i dag av et felles atkomstområde for nr.1c og 1D/1A. Dette er det eneste stedet hvor eiendommen har kontakt med Gokstadveien. På søkers tomt er det i dag plassert en hundegård på det samme stedet. Klager viser til at denne hundegården kan flyttes til et annet sted på eiendommen. Dersom ikke dagens atkomst til nr.1c skulle benyttes, ville det nok være den eneste mulighet å flytte hundegården hit. Dette vil neppe være noen bedre løsning enn å plassere en garasje her. Flytting av garasjen Hvis garasjen flyttes inn i hagen på den østre delen av tomta vil dette medføre at store deler av eiendommen blir endret til atkomstvei og gårdsplass. Atkomsten vil bli mellom 35 og 40 meter lang, i tillegg til at det vil måtte opparbeides en gårdsplass foran garasjen. Vi antar at dette alternativet betyr opparbeidelse av ca. 150 m 2 atkomstvei og gårdsplass i tillegg til den nye garasjens areal. Ulempene for søker med en slik løsning vil sannsynligvis være langt større og må veie langt tyngre enn de ulemper som nabo hevder vil oppstå ved den godkjente plasseringen. Flytting av garasjen og omlegging av atkomsten Klager bringer også inn et alternativ der garasjen flyttes til tomtas østre del og det anlegges ny atkomstvei over nabotomta til nr.1d/1a i stedet. De har vist dette på en alternativ situasjonsplan som de har innlevert og som er vedlagt saken. Den alternative plassering medfører at det vil måtte opparbeides ny atkomstvei over nabotomta i ca. 20 meters lengde, i tillegg til at man må anvende naboeiendommens eksisterende avkjørselsvei. En slik løsning medfører at man må rygge meter med en sving for å komme ut på Gokstadveien, og det vil kun være ca.3 meter bredt i det man passerer naboens garasjehjørne. Dersom man skal unngå rygging, må det i tillegg opparbeides en snuplass inne i hagen til naboeiendommen. I tillegg til dette vil all parkering av bil foran garasjeporten måtte skje inne på nabogrunn (det skal være plass til en parkert bil foran garasjen). Dette vil bety opparbeidelse av atkomstvei og gårdsplass på nesten 100 m 2 på naboens eiendom. Vi kan ikke se at det er gitt signaler fra nabo om at dette kunne være aktuelt. Uansett ser vi dette som en omfattende og uheldig løsning i forhold til følgende av den gitte tillatelsen. Side 18

19 Økonomiske konsekvenser: Ingen for Ski kommune. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen vesentlige, men det er uheldig å bruke mer areal enn nødvendig av små boligtomter til atkomstveier og gårdsplasser. Konklusjon: Rådmannen kan ikke se at klagen bringer inn nye momenter som skulle tilsi at tillatelsen til oppføring av garasje på Gokstadveien 1C datert , burde endres. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart b) Situasjonsplan og tegning c) Tillatelse til oppføring av garasje dat d) Klage fra naboer dat e) Kart som viser alternativ plassering f) Skisse som viser silhuett av fremtidig garasje sett fra klagers eiendom. g) Skråfoto Side 19

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn

ENDRINGSRAPPORT. SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn ENDRINGSRAPPORT SKI STASJON Endringer etter offentlig ettersyn 01B Forslag til detaljreguleringsplan etter offentlig ettersyn 09.11.2012 ATG KDS KS 00B Endringer etter offentlig ettersyn til kommentering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert 1 Statlige, regionale og kommunale myndigheter Avinor - brev datert 20.11.2014 (Brev av 20.11.2015 er supplert med innspill i e-post av 21.11.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer