Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar

2 Innhold: Forord 3 1. Innledning Bakgrunn Planavgrensning Beskrivelse av planområdet Eiendomsforhold Samarbeidspartnere Organisering, medvirkning og informasjon 6 2. Formål med planarbeidet 6 3. Overordnede rammer og premisser Statlige føringer Regionale føringer Kommunale føringer Reguleringsplaner i området 9 4. Alternative utviklingsmuligheter (og 0-alternativet) 9 5. Problemstillinger/ Utredningsbehov Konsekvensutredning Utbyggingsmønster Trafikk og kollektivløsninger Overflate- og grunnvann Kultur, folkehelse, universell utforming Miljø og samfunnssikkerhet (forurensning, støy, klimautslipp) Naturressurser, grønnstruktur og bio-mangfold Kulturminner og kulturmiljø Annet (landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/El) Risiko- og sårbarhetsanalyse Annet Fremdrift 14 2

3 Forord I samsvar med plan- og bygningsloven (2008) skal det utarbeides detaljreguleringsplan etter 12-3 for konkrete bygge- og anleggstiltak. For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL 4-1. Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal si noe om formålet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si noe om hvordan planleggingen skal gjennomføres; herunder planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, eventuelle alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For reguleringsplaner som antas å få næringsbygg med et bruksareal på mer enn m2, jfr. forskrift om konsekvensutredning 2 f jfr. vedlegg I pkt. 1, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Dette planforslaget skal dermed vurderes etter forskriftens kapittel III, jfr. plan- og bygningslovens 4-2, andre ledd. Konsekvensutredningen skal utarbeides i samsvar med forskriftens vedlegg III. Saksbehandling etter denne forskrift skal ivareta krav til utredning og dokumentasjon som følger av annet lovverk og som er relevante i forhold til den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. Dette planprogrammet utarbeides av Eiendomsutvikling Knut Gundersen på vegne av tiltakshaver Tenold Næringseiendom AS ved Øystein Tenold. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i seks uker i samsvar med forskrift. Varsling av oppstart av planarbeidet skjer parallelt og kunngjøres samtidig i pressen og på Nannestad kommunes hjemmeside Planprogrammet fastsettes av Plan- og utviklingsutvalget (PU), på delegasjon fra kommunestyret. Etter den offentlige høringen vil innkomne uttalelser bli vurdert og endelig planprogram bli fastsatt. Spørsmål om planprogrammet kan rettes til: Anne Lise Koller, Nannestad kommune, telefon eller per e-post Knut Gundersen, Tenold Næringseiendom AS, telefon eller per e-post Oslo 28. januar 2013 Knut Gundersen 3

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Forberedelser til regulering av området ble startet i 2008, ved at det ble avholdt oppstartsmøte og gjort en rekke avklaringer om planarbeidet og reguleringsplanens innhold. Av ulike årsaker ble planarbeidet satt på vent, for så å bli tatt opp igjen i februar I mellomtiden er det vedtatt ny plan- og bygningslov, og det er også vedtatt ny kommuneplan for Nannestad kommune. Begge disse setter nye krav til planarbeidet, bl.a. krav om planprogram og konsekvensutredning av noen aktuelle tema. 20. mars 2012 ble det avholdt nytt oppstartsmøte hvor forutsetninger og krav ble gjennomgått og tilpasset de nye rammene. 1.2 Planavgrensning Planområdet er lokalisert på Moreppen og grenser i øst til Gardermoen lufthavn, i nord mot Fv.530 Aurvegen, i vest dels mot Fv.176 Gardermovegen og dels mot private eiendommer gnr 29 bnr 2 og gnr 32 bnr 29, og i syd mot privat eiendom gnr 32 bnr 1. 4

5 Planområdet omfatter om lag 73 daa, og må betraktes som en helhet på et overordnet nivå. Under planleggingen kan området bli noe avgrenset, men det skal i så fall tas hensyn til fremtidige løsninger også for resten av felt N Beskrivelse av planområdet I Kommuneplan for Nannestad er et område på Moreppen avsatt til næringsvirksomhet. Området som er på ca. 73 daa, har fått betegnelsen N6. Planområdet omfatter et ubebygd område som i det alt vesentlige er skogsmark gran med middels bonitet. Dette gjelder eiendommen gnr 31 bnr 9, som inngår i planområdet i sin helhet, og en parsell av eiendommen gnr 32 bnr 1 på ca. 7,6 daa. Eiendommen gnr 32 bnr 11, som i sin helhet inngår i planområdet, er bebygd med 2 bolighus og flere uthus; eiendommen er for øvrig dyrket. I tillegg inngår en mindre del av gnr 29 bnr 2 som også er dyrket. Kartutsnitt hentet fra «Skog og landskap» Ca. 75 % av planområdet består av produktiv skog grønn farge, mens de resterende ca. 25 % er jordbruksareal med god jordkvalitet gul farge- og svært god jordkvalitet rød farge. På eiendommen Rud øvre, gnr 29 bnr 2, som delvis inngår i planområdet, er det registrert arkeologisk minne av typen «bosetning/aktivitetsområde» med vernetype automatisk fredet. Lokaliseringen er utenfor planområdet, men vil likevel bli hensyntatt i planleggingen. Fra kommunen er det opplyst at tunet på eiendommen gnr 32 bnr 11 har kulturhistorisk verdi, og det ventes at Fylkeskonservatoren vil ha meninger om eventuell bevaring av tunet. Det er ikke registrert viktige naturtyper i planområdet. 1.4 Eiendomsforhold Den største eiendommen i planområdet er gnr 31 bnr 9 på ca. 44,8 daa. Eiendommen eies av Tenold Næringseiendom AS. De øvrige eiendommene i planområdet, gnr 32 bnr 11, gnr 32 bnr 1, og gnr 29 bnr 2 eies av private grunneiere. Det er naturlig å se disse eiendommer som en del av planområdet, og det forhandles med eierne om utarbeidelse av en felles detaljreguleringsplan. Kart med angivelse av eiendommene i planområdet er vist på neste side. 5

6 1.5 Samarbeidspartnere Planen utarbeides for eier av den største eiendommen i felt N6, gnr 31 bnr 9, Tenold Næringseiendom AS. Avhengig av endelig planavgrensning kan det bli aktuelt med samarbeid med en eller flere av de øvrige grunneierne i feltet. 1.6 Organisering, medvirkning og informasjon Det er Tenold Næringseiendom AS som er initiativtaker til reguleringsarbeidet, og firma Eiendomsutvikling Knut Gundersen i samarbeid med ViaNova Kristiansand AS har ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen. I tillegg til lovens krav til medvirkning vil det bli vurdert å avholde møter med ulike aktører og interessegrupper. Moreppen Vel v/ Thor Engelsrud, Gardermoveien 58, 2030 Nannestad vil være en aktuell part i så måte. Det anses ikke å være behov for medvirkning fra barn- og unge. 2. Formål med planarbeidet N6 skal bygges ut til formålstjenlig næringsvirksomhet som både tar hensyn til god utnyttelse av arealet, sikrer tilfredsstillende utearealer og gode trafikk- og parkeringsløsninger. Bebyggelsen skal fremstå med god tilgjengelighet og med fleksible interne løsninger. Arealene skal utnyttes rasjonelt gjennom fornuftig og presis planlegging. Det skal bl.a. tas tilstrekkelig hensyn til de krav til utforming som Gardermoen flyplass, som nærmeste nabo i øst, stiller. 6

7 Reguleringen skal også legge til rette for gode relasjoner til naboeiendommene, både når det gjelder eksisterende bruk og fremtidige trafikale løsninger. Reguleringen skal dessuten vise løsninger og gi rammer for de tema som naturlig følger av den utnyttelsen som planlegges for eiendommen(e). 3. Overordnede rammer og premisser 3.1 Statlige føringer Plan- og bygningsloven (2008) Plan- og bygningsloven skal være et verktøy for å sikre god forvaltning av våre arealer og ivareta samfunnsinteressene i landet. Loven skal sikre at all arealplanlegging skjer som en demokratisk prosess som ivaretar en bærekraftig utvikling og gir grunnlag for fornuftige vedtak om bruk og vern av ressurser. Bruk av arealer og andre naturressurser skal vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. Planleggingen skal ivareta både nasjonale, regionale og kommunale interesser og skal foregå i samråd med aktuelle fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. Reguleringsplaner som utarbeides etter plan- og bygningsloven, fastlegger hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilke virksomheter som er tillatt og blir bindende for den enkelte grunneier i området. «Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand» - st.meld. nr. 26 ( ) Meldingen viser regjeringens miljøpolitiske mål og ambisjoner, og er regjeringens viktigste dokument som gir en samlet oversikt over rammene for den nasjonale arealpolitikken. Utbygging av arealer skal være basert på god kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, og skal sikre fellesskapets interesser bl.a. innenfor friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og kulturlandskap, kollektivtransport og boliger. Rikspolitiske retningslinjer/rapporter Rikspolitiske retningslinjer med betydning for dette planarbeidet kan være: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93. Disse innebærer utvikling av arealbruk og transportsystem som fremmer samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger. Et langsiktig bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen. Rapport om universell utforming T Området skal tilrettelegges med god atkomst for alle, både når det gjelder trafikale forhold og for bruk av utearealene. Nye bygg skal tilrettelegges med god tilgjengelighet. Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging T Krav til støyskjerming skal følge reglene for næringsbygg. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Res. 4. september Denne skal bl.a. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging og arbeide for reduksjon av klimagassutslipp. 3.2 Regionale føringer Av vesentlige regionale forutsetninger er: Regional utviklingsplan for Romerike «Romerike møter framtida» (2004). Dette er en fylkesdelplan som tar for seg utviklingen på Romerike på lang sikt. Det er bl.a. en konkretisering av ovennevnte rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og formålet med planen er først og fremst utvikling av Romerike som et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde som er bundet sammen med et effektivt system for vei-, kollektiv- og sykkeltransport. 7

8 Lufthavnplan for Oslo Lufthavn Gardermoen. Felles kommunal veinorm for Romerike 3.3 Kommunale føringer Kommuneplan for Nannestad I den reviderte kommuneplanen er det gjort visse endringer som berører det aktuelle planområdet. Planavgrensningen er endret slik at den delen av N6 som tidligere lå nord for Fv530 Aurvegen, nå inngår i felt N5. Ny veitrasé gjennom planområdet er tatt ut. Kommuneplanen beskriver en rekke utfordringer for kommunen, og flere av disse er aktuelle å vurdere i planarbeidet, både når det gjelder «miljømessig gode løsninger», «trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling» og «langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen». I gjeldende kommuneplan er felt N6, Granvoll på Moreppen avsatt til fremtidig næringsformål, men kommuneplanen har ikke formulert spesifikk angivelse av ønsket type næringsformål for N6. Slik sett er det åpent for hvilke typer næringsvirksomhet som bør/kan etableres på Granvoll. Kommuneplanens strategier er bl.a. «å sikre en næringsutvikling i samsvar med kommunens naturlige muligheter og overordnede strategi». Og videre «å legge forholdene til rette for private næringsaktører som fremmer prosjekter i samsvar med kommunes strategi for næringsutvikling». I kommuneplanen pekes det på utfordringer knyttet til miljø og arealbruk, og derfor legges det stor vekt på å få til gode løsninger for energibruk i private og offentlige bygg. Kommuneplanen peker videre på krav til universell utforming, estetiske bestemmelser, krav til grøntarealer og vurdering av tiltak mot radonpåvirkning. Det pekes også på hensynssone «sikringssone» rundt flyplassen som setter begrensning for byggehøyder og materialvalg. Spesielle hensyn skal også tas ved utbygging i områder med grunnvannsforekomster. Alle disse bestemmelser og retningslinjer vil i tilstrekkelig grad bli ivaretatt i planarbeidet, og det vil bli gitt vurderinger av de ulike tema i planprogrammet/planbeskrivelsen. For feltet N6 gjelder dessuten rekkefølgekrav slik at strekningsutbedringen av Fv176 Gardermoveien må være utført før utbygging av feltet; jfr. reguleringsplan for Fv176 ved Moreppen. I samferdselsplan for Akershus fylkeskommune ligger dette tiltaket inne med kr 9,5 mill. i 2014 og kr 14,5 mill. i I 2012 er det anlagt en foreløpig gang-/sykkelvei langs fylkesveiens østside forbi planområdet. Fullverdig utbedring av gang-/sykkelveien og utbedring av kurver gjenstår. I kommuneplanen er det dessuten listet opp en rekke generelle retningslinjer og bestemmelser som i varierende grad har betydning for planarbeidet. Dette gjelder bl.a. Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune Kommunal VA-norm Renovasjonsforskriften Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs offentlig vei Utbyggingsavtale med kommunen bl.a. om teknisk infrastruktur, grønnstruktur og energiløsninger. Utsnitt av kommuneplankartet er tatt inn på neste side. 8

9 I kommuneplanen er området N6 avsatt til «Bebyggelse og anlegg fremtidig næringsformål» - lilla farge, tilstøtende arealer i syd og vest er angitt som nåværende «Landbruks-, natur- og friluftformål» - lys grønn farge, og tilgrensende areal i øst er angitt som nåværende «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur lufthavn» - lys grå farge. 3.4 Reguleringsplaner i området Godkjente planer som kan ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen for felt N6, er: - Reguleringsplan for Fv176 Møllerstad ved Moreppen, vedtatt 26. mai Reguleringsplan for Aurvegen vest, vedtatt 22. februar Reguleringsplan for Grasmogrenda næringspark, vedtatt 12. februar Eventuelle virkninger som disse planene måtte ha for reguleringen av felt N6, vil bli vurdert og tatt hensyn til i planarbeidet. Det er ingen reguleringsplaner under arbeid som har betydning for reguleringen av felt N6. 4. Alternative utviklingsmuligheter (og 0-alternativet) 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens bruk av området som skogs- og landbruksområde uten nye tiltak, og det vil si at det ikke gjennomføres noen utvikling. 9

10 I og med at planområdet i kommuneplanen er avsatt til næringsvirksomhet, og at grunneier ønsker å regulere området i samsvar med kommuneplanen, er det ikke aktuelt å vurdere andre alternative formål for felt N6. 5. Problemstillinger/Utredningsbehov 5.0 Konsekvensutredning Som en del av planarbeidet, skal det gjennomføres konsekvensutredning av flere ulike tema nevnt i det etterfølgende. Utgangspunktet er et 0-alternativ som er en videreføring av dagens arealbruk uten tiltaket, det vil si at det ikke gjennomføres noen utvikling. Spørsmålet om behov for konsekvensutredning har vært drøftet med kommunen og endelig avklaring av de tema som skal utredes og i hvilket omfang vil bli gjenstand for vurdering under planarbeidet. Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram og i nødvendig utstrekning omfatte redegjørelse for planen når det gjelder: - Innhold og formål, med særlig vekt på vurdering av behov og tilrettelegging for endringer mht. utbyggingstiltak eller strategier. - Tiltaket skal begrunnes og det skal redegjøres for følgene av ikke å realisere tiltaket (0- alternativet). Det skal gis en tidsplan for gjennomføring. - En redegjørelse for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer som er relevante i forhold til den aktuelle planen eller tiltaket, samt for relevante mål fastsatt gjennom Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser, Statlige retningslinjer eller bestemmelser, Regionale planbestemmelser, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til. - Det skal i tillegg gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring av reguleringsplanen. Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn, herunder - forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann) - transportbehov, energiforbruk og energiløsninger - kulturminner og kulturmiljø - naturens mangfold (dyre- og planteliv) - landskap - sikring av jordressurser (jordvern) - beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler: - Temaets betydning/verdi i dagens situasjon - Det planlagte tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon - Konsekvensenes betydning for området, dvs. temaets verdi vurdert i forhold til påvirkningens omfang Det skal dessuten redegjøres for samvirke mellom ovennevnte forhold, og videre skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. Dersom planen eller søknaden omfatter flere alternative løsninger skal det gis en redegjørelse for konsekvenser som disse vil kunne ha for miljø og samfunn (jf. strekpunktene ovenfor), samt en begrunnelse for forslagsstillers valg av alternativ. 10

11 Videre skal det i konsekvensutredningen gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket. Arealbruken i området må begrunnes godt, og tema nevnt i det foregående vil bli vurdert/utredet i forbindelse med planarbeidet. Omfang av utredningsbehovet beskrives i de etterfølgende underkapitler. 5.1 Utbyggingsmønster Det er et mål at området skal utvikles med god kvalitet. Hvordan dette skal sikres i reguleringsplan vil bli diskutert i planforslaget. Det vil bli vurdert ulike bebyggelsesstrukturer og bygningstyper for å finne frem til en bebyggelse som også gir gode uteoppholdsarealer og tilfredsstillende sol/skyggeforhold både innbyrdes og for de omkringliggende arealer, først og fremst for bebyggelsen på gnr 32 bnr 11. Byggehøyder tilpasses krav/begrensninger fra luftfartsmyndighetene. Det stilles også krav til fasader som skal ha «ikke reflekterende overflate» mot flyplassen. Behov og løsninger for atkomst og parkering i hele felt N6 skal utredes. Det skal legges vekt på arealøkonomiske løsninger når det gjelder parkering. Det forutsettes at ansvar for parkering legges til de respektive eiendommer. Utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge skal vurderes både i forhold til interne og eksterne forhold. 5.2 Trafikk og kollektivløsninger Dagens situasjon Per i dag er det ingen vesentlig trafikk fra/til felt N6. Trafikken begrenses til nødvendig drift av skog og landbruksareal, i tillegg til trafikk fra og til gårdsbruket på gnr 32 bnr 11. Virkning av utbygging Trafikkmengden vil øke ved utbygging av feltet til næringsformål, både som følge av nye arbeidsplasser og for eventuelle besøkende/kunder til de nye virksomhetene. Utredningsbehov Fremtidige trafikkforhold må vurderes, og det må tilstrebes gode kryssløsninger både internt i feltet og ved atkomst fra/til Fv530 Aurvegen, som antas å måtte bli hovedatkomst til feltet. Tilbud til myke trafikanter må vurderes og ses i sammenheng med og tilknyttes Fv176. Reguleringsplan for utbedringstiltak langs Fv176 og Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune tas med i vurderingen. Grønndrag og snarveier/stier i området må vurderes i planarbeidet og tilpasses veiløsninger og parkering. Trafikale konsekvenser av nye tiltak må synliggjøres. Det må også vurderes hvordan man kan legge til rette for god kollektivtransport. Det synes imidlertid som om både Fv530 og Fv176 har god kapasitet, slik at konsekvenser for disse veiene ikke er nødvendig å utrede. 5.3 Overflate- og grunnvann Dagens situasjon Grunnforholdene er i det alt vesentlige morenemasser. Det kan ikke tillates utslipp av overvann til elva Hera. Virkning av utbygging Den planlagte utbyggingen vil uten særskilte tiltak kunne påvirke grunnvannsreservene. 11

12 Utredningsbehov Terrenghøyde og byggegrop/gulv underetasje må vurderes i forhold til grunnvannsspeilet, og det må vurderes i hvilken grad utbyggingen vil kunne påvirke grunnvannsreservene. Det er krav om lokal overflatevannhåndtering, og felles løsning med nabo vil bli vurdert. 5.4 Kultur, folkehelse, universell utforming Det skal redegjøres for hvordan prinsippet om universell utforming skal brukes som grunnlag for de løsninger som blir foreslått. I den forbindelse vil det bli vurdert hvordan reguleringsbestemmelsene må utformes med tanke på den etterfølgende prosjektering av bygninger og anlegg. 5.5 Miljø og samfunnssikkerhet (forurensning, støy, klimautslipp) Dagens situasjon Per i dag er det ingen forurensende virksomhet av noe slag i planområdet, da med unntak av det som måtte følge av gjødsling av jordbruksarealet. Som nabo til Gardermoen flyplass, ligger feltet i støysone 3. Virkning av utbygging Det legges opp til virksomheter som ikke generer forurensning eller utslipp verken til terreng eller luft. Forurensning av jordbunn og vann vil derfor ikke forekomme, heller ikke klimagassutslipp eller annet utslipp til luft. Utredningsbehov Næringsområdet blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det må sørges for tilfredsstillende støyskjerming av bygninger og utearealer i samsvar med gjeldende forskrift T-1442 Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging. Gjennom planprosessen vil det også bli vurdert nærmere om det er muligheter for nytenkende miljøgrep for området. Gjeldende krav på dette området vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelser. 5.6 Naturressurser, grønnstruktur og bio-mangfold Dagens situasjon Området er definert som vinterbeiteområde for elg. Tilgjengelige offentlige registre Artsdatabanken, Miljøstatus o.a. har ingen oppføring av særskilte forekomster av planter eller dyr på området. Nordøst for planområdet er det i 2011 observert trelerke og fiskemåke (!) Området synes for øvrig ikke å være spesielt interessant mht. bio-mangfold. Virkning av utbygging Utbygging til næringsområde i samsvar med kommuneplanen, vil medføre at bruken som vinterbeiteområde for elg går tapt. Utredningsbehov Nye grønndrag og snarveier/stier i området vil bli vurdert i planarbeidet. Dette må ses i sammenheng med infrastruktur og trafikk. Det vil bli gjennomført biologisk undersøkelse/registrering av planområdet utført av kompetent firma på fagområdet. 5.7 Kulturminner og kulturmiljø Dagens situasjon Kulturminne på tilstøtende eiendom i vest, gnr 29 bnr 2, er registrert som arkeologisk minne. Gårdstunet på eiendommen gnr 32 bnr 11 har kulturhistorisk verdi. 12

13 Virkning av utbygging Utbyggingen vil ikke berøre de 2 objektene, men det må påses at næringsbebyggelsen mot vest tar tilstrekkelig hensyn til gårdstunet. Utredningsbehov Arkeologisk undersøkelse/registrering i planområdet utføres av Akershus fylkeskommune. For øvrig ventes det at Fylkeskonservatoren vil ha meninger om eventuell bevaring av gårdstunet. Eventuelle hensynssoner/buffersoner for bevaring av arkeologisk forekomst og av gårdstunet, vil bli klarlagt i samråd med vernemyndighetene. 5.8 Annet (landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/EL) Dagens situasjon Området vurderes som så ensartet og oversiktlig at det ikke synes å være behov for landskapsanalyse. Størsteparten av feltet er bevokst med skog, mens en mindre del er jordbruksareal. Driftsvei/traktorvei gjennom området benyttes i noen grad til ridning, men ut over dette har arealet ingen aktiv bruk som turområde. Virkning av utbygging Tiltaket vil påvirke landskapsbildet som vil endre karakter som følge av bebyggelse til næringsformål. Utredningsbehov Randsonen mot syd og mot vest må vies særskilt oppmerksomhet. Tilstøtende areal vil på begge steder forbli jordbruksareal, og det må derfor sørges for en tilpasning av utbyggingen som ivaretar landskapsvirkningen på en god måte. Barn og unges bruk av området må kartlegges. Evt. erstatningsareal for barn- og unges bruk av området i dag må vurderes. Det må anlegges et fornuftig og fremtidsrettet veisystem inn i området, med hovedatkomst fra Fv530 Aurvegen og tilhørende veinett til bebyggelsen. Tilbud for myke trafikanter, internveier og snarveier er viktige tema. Vurderinger i kommunens trafikksikkerhetsplan tas i betraktning. Vann- og avløp forutsettes etablert med tilknytning til kommunale nett. Vann- og avløpsledninger i tilstøtende område er dimensjonert for vanlig industri. Hensiktsmessig tilkopling vil bli avklart i planarbeidet. Hafslund er netteier i området. Energiløsninger vil bli vurdert iht. foreliggende alternativer. 5.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 bokstav h og 4-3 skal det utarbeides tilstrekkelig ROSanalyse av forhold som kan påvirke samfunnssikkerhet og spesielt sårbare forhold. ROS-analysen skal i første rekke omfatte risiko i tilknytning til: - Trafikksikkerhet - Grunnforhold - Forurensning og støy - Grunnvannsreserve 5.10 Annet Det er ikke gjennomført utredninger i kommunal regi av betydning for planarbeidet. 13

14 6. Fremdrift Det legges opp til følgende foreløpige fremdriftsplan i planprosessen: - Planprogrammet godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn samtidig som oppstart av reguleringsarbeidet varsles, høringsfrist ultimo mars Innkomne uttalelser behandles/vurderes og endelig planprogram fastsettes juni Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning sendes kommunen til behandling 3. kvartal Planforslaget sendes aktuelle myndigheter til uttalelse og legges samtidig ut til offentlig ettersyn, høringsfrist 6 uker. - Endelig reguleringsplan skal være vedtatt av kommunestyret vinteren/våren Oslo 31. januar 2013 Eiendomsutvikling Knut Gundersen 14

Detaljregulering for boligområde Grindermåsan, Fenstad NES KOMMUNE, AKERSHUS. Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1)

Detaljregulering for boligområde Grindermåsan, Fenstad NES KOMMUNE, AKERSHUS. Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for boligområde Grindermåsan, Fenstad NES KOMMUNE, AKERSHUS Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) 16. juni 2015 Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning for Nannestad Næringspark (N5) og Moreppen Næringspark (N7) Nannestad kommune

Detaljregulering med konsekvensutredning for Nannestad Næringspark (N5) og Moreppen Næringspark (N7) Nannestad kommune Forslag til felles planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Nannestad Næringspark (N5) og Moreppen Næringspark (N7) Nannestad kommune datert 13.02.2015 Side 1 av 13 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM MIKLAGARD GOLFHOTELL FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2013 ULLENSAKER KOMMUNE 1 Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE MIKLAGARD GOLFHOTELL Legge til rette for bygging

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune

Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune vår dato 15.2.2012 deres dato vår referanse deres referanse Varsling oppstart for detaljregulering, Hollebøltangen Søndre, Hobøl kommune Ihht. pbl. 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Ramme gård - Planbeskrivelse

Ramme gård - Planbeskrivelse Vestby kommune Ramme gård - Planbeskrivelse Områderegulering Rådmannens forslag 24. september 2009 Formål Ramme gård er under utvikling som et allsidig gårdsbruk med lokalt, økologisk, sesong- og tradisjonsbasert

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer