Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar

2 Innhold: Forord 3 1. Innledning Bakgrunn Planavgrensning Beskrivelse av planområdet Eiendomsforhold Samarbeidspartnere Organisering, medvirkning og informasjon 6 2. Formål med planarbeidet 6 3. Overordnede rammer og premisser Statlige føringer Regionale føringer Kommunale føringer Reguleringsplaner i området 9 4. Alternative utviklingsmuligheter (og 0-alternativet) 9 5. Problemstillinger/ Utredningsbehov Konsekvensutredning Utbyggingsmønster Trafikk og kollektivløsninger Overflate- og grunnvann Kultur, folkehelse, universell utforming Miljø og samfunnssikkerhet (forurensning, støy, klimautslipp) Naturressurser, grønnstruktur og bio-mangfold Kulturminner og kulturmiljø Annet (landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/El) Risiko- og sårbarhetsanalyse Annet Fremdrift 14 2

3 Forord I samsvar med plan- og bygningsloven (2008) skal det utarbeides detaljreguleringsplan etter 12-3 for konkrete bygge- og anleggstiltak. For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides planprogram etter reglene i PBL 4-1. Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal si noe om formålet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si noe om hvordan planleggingen skal gjennomføres; herunder planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, eventuelle alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For reguleringsplaner som antas å få næringsbygg med et bruksareal på mer enn m2, jfr. forskrift om konsekvensutredning 2 f jfr. vedlegg I pkt. 1, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Dette planforslaget skal dermed vurderes etter forskriftens kapittel III, jfr. plan- og bygningslovens 4-2, andre ledd. Konsekvensutredningen skal utarbeides i samsvar med forskriftens vedlegg III. Saksbehandling etter denne forskrift skal ivareta krav til utredning og dokumentasjon som følger av annet lovverk og som er relevante i forhold til den beslutningen konsekvensutredningen skal ligge til grunn for. Dette planprogrammet utarbeides av Eiendomsutvikling Knut Gundersen på vegne av tiltakshaver Tenold Næringseiendom AS ved Øystein Tenold. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i seks uker i samsvar med forskrift. Varsling av oppstart av planarbeidet skjer parallelt og kunngjøres samtidig i pressen og på Nannestad kommunes hjemmeside Planprogrammet fastsettes av Plan- og utviklingsutvalget (PU), på delegasjon fra kommunestyret. Etter den offentlige høringen vil innkomne uttalelser bli vurdert og endelig planprogram bli fastsatt. Spørsmål om planprogrammet kan rettes til: Anne Lise Koller, Nannestad kommune, telefon eller per e-post Knut Gundersen, Tenold Næringseiendom AS, telefon eller per e-post Oslo 28. januar 2013 Knut Gundersen 3

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Forberedelser til regulering av området ble startet i 2008, ved at det ble avholdt oppstartsmøte og gjort en rekke avklaringer om planarbeidet og reguleringsplanens innhold. Av ulike årsaker ble planarbeidet satt på vent, for så å bli tatt opp igjen i februar I mellomtiden er det vedtatt ny plan- og bygningslov, og det er også vedtatt ny kommuneplan for Nannestad kommune. Begge disse setter nye krav til planarbeidet, bl.a. krav om planprogram og konsekvensutredning av noen aktuelle tema. 20. mars 2012 ble det avholdt nytt oppstartsmøte hvor forutsetninger og krav ble gjennomgått og tilpasset de nye rammene. 1.2 Planavgrensning Planområdet er lokalisert på Moreppen og grenser i øst til Gardermoen lufthavn, i nord mot Fv.530 Aurvegen, i vest dels mot Fv.176 Gardermovegen og dels mot private eiendommer gnr 29 bnr 2 og gnr 32 bnr 29, og i syd mot privat eiendom gnr 32 bnr 1. 4

5 Planområdet omfatter om lag 73 daa, og må betraktes som en helhet på et overordnet nivå. Under planleggingen kan området bli noe avgrenset, men det skal i så fall tas hensyn til fremtidige løsninger også for resten av felt N Beskrivelse av planområdet I Kommuneplan for Nannestad er et område på Moreppen avsatt til næringsvirksomhet. Området som er på ca. 73 daa, har fått betegnelsen N6. Planområdet omfatter et ubebygd område som i det alt vesentlige er skogsmark gran med middels bonitet. Dette gjelder eiendommen gnr 31 bnr 9, som inngår i planområdet i sin helhet, og en parsell av eiendommen gnr 32 bnr 1 på ca. 7,6 daa. Eiendommen gnr 32 bnr 11, som i sin helhet inngår i planområdet, er bebygd med 2 bolighus og flere uthus; eiendommen er for øvrig dyrket. I tillegg inngår en mindre del av gnr 29 bnr 2 som også er dyrket. Kartutsnitt hentet fra «Skog og landskap» Ca. 75 % av planområdet består av produktiv skog grønn farge, mens de resterende ca. 25 % er jordbruksareal med god jordkvalitet gul farge- og svært god jordkvalitet rød farge. På eiendommen Rud øvre, gnr 29 bnr 2, som delvis inngår i planområdet, er det registrert arkeologisk minne av typen «bosetning/aktivitetsområde» med vernetype automatisk fredet. Lokaliseringen er utenfor planområdet, men vil likevel bli hensyntatt i planleggingen. Fra kommunen er det opplyst at tunet på eiendommen gnr 32 bnr 11 har kulturhistorisk verdi, og det ventes at Fylkeskonservatoren vil ha meninger om eventuell bevaring av tunet. Det er ikke registrert viktige naturtyper i planområdet. 1.4 Eiendomsforhold Den største eiendommen i planområdet er gnr 31 bnr 9 på ca. 44,8 daa. Eiendommen eies av Tenold Næringseiendom AS. De øvrige eiendommene i planområdet, gnr 32 bnr 11, gnr 32 bnr 1, og gnr 29 bnr 2 eies av private grunneiere. Det er naturlig å se disse eiendommer som en del av planområdet, og det forhandles med eierne om utarbeidelse av en felles detaljreguleringsplan. Kart med angivelse av eiendommene i planområdet er vist på neste side. 5

6 1.5 Samarbeidspartnere Planen utarbeides for eier av den største eiendommen i felt N6, gnr 31 bnr 9, Tenold Næringseiendom AS. Avhengig av endelig planavgrensning kan det bli aktuelt med samarbeid med en eller flere av de øvrige grunneierne i feltet. 1.6 Organisering, medvirkning og informasjon Det er Tenold Næringseiendom AS som er initiativtaker til reguleringsarbeidet, og firma Eiendomsutvikling Knut Gundersen i samarbeid med ViaNova Kristiansand AS har ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen. I tillegg til lovens krav til medvirkning vil det bli vurdert å avholde møter med ulike aktører og interessegrupper. Moreppen Vel v/ Thor Engelsrud, Gardermoveien 58, 2030 Nannestad vil være en aktuell part i så måte. Det anses ikke å være behov for medvirkning fra barn- og unge. 2. Formål med planarbeidet N6 skal bygges ut til formålstjenlig næringsvirksomhet som både tar hensyn til god utnyttelse av arealet, sikrer tilfredsstillende utearealer og gode trafikk- og parkeringsløsninger. Bebyggelsen skal fremstå med god tilgjengelighet og med fleksible interne løsninger. Arealene skal utnyttes rasjonelt gjennom fornuftig og presis planlegging. Det skal bl.a. tas tilstrekkelig hensyn til de krav til utforming som Gardermoen flyplass, som nærmeste nabo i øst, stiller. 6

7 Reguleringen skal også legge til rette for gode relasjoner til naboeiendommene, både når det gjelder eksisterende bruk og fremtidige trafikale løsninger. Reguleringen skal dessuten vise løsninger og gi rammer for de tema som naturlig følger av den utnyttelsen som planlegges for eiendommen(e). 3. Overordnede rammer og premisser 3.1 Statlige føringer Plan- og bygningsloven (2008) Plan- og bygningsloven skal være et verktøy for å sikre god forvaltning av våre arealer og ivareta samfunnsinteressene i landet. Loven skal sikre at all arealplanlegging skjer som en demokratisk prosess som ivaretar en bærekraftig utvikling og gir grunnlag for fornuftige vedtak om bruk og vern av ressurser. Bruk av arealer og andre naturressurser skal vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. Planleggingen skal ivareta både nasjonale, regionale og kommunale interesser og skal foregå i samråd med aktuelle fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. Reguleringsplaner som utarbeides etter plan- og bygningsloven, fastlegger hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilke virksomheter som er tillatt og blir bindende for den enkelte grunneier i området. «Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand» - st.meld. nr. 26 ( ) Meldingen viser regjeringens miljøpolitiske mål og ambisjoner, og er regjeringens viktigste dokument som gir en samlet oversikt over rammene for den nasjonale arealpolitikken. Utbygging av arealer skal være basert på god kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, og skal sikre fellesskapets interesser bl.a. innenfor friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og kulturlandskap, kollektivtransport og boliger. Rikspolitiske retningslinjer/rapporter Rikspolitiske retningslinjer med betydning for dette planarbeidet kan være: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93. Disse innebærer utvikling av arealbruk og transportsystem som fremmer samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger. Et langsiktig bærekraftig perspektiv skal legges til grunn i planleggingen. Rapport om universell utforming T Området skal tilrettelegges med god atkomst for alle, både når det gjelder trafikale forhold og for bruk av utearealene. Nye bygg skal tilrettelegges med god tilgjengelighet. Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging T Krav til støyskjerming skal følge reglene for næringsbygg. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Res. 4. september Denne skal bl.a. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging og arbeide for reduksjon av klimagassutslipp. 3.2 Regionale føringer Av vesentlige regionale forutsetninger er: Regional utviklingsplan for Romerike «Romerike møter framtida» (2004). Dette er en fylkesdelplan som tar for seg utviklingen på Romerike på lang sikt. Det er bl.a. en konkretisering av ovennevnte rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og formålet med planen er først og fremst utvikling av Romerike som et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde som er bundet sammen med et effektivt system for vei-, kollektiv- og sykkeltransport. 7

8 Lufthavnplan for Oslo Lufthavn Gardermoen. Felles kommunal veinorm for Romerike 3.3 Kommunale føringer Kommuneplan for Nannestad I den reviderte kommuneplanen er det gjort visse endringer som berører det aktuelle planområdet. Planavgrensningen er endret slik at den delen av N6 som tidligere lå nord for Fv530 Aurvegen, nå inngår i felt N5. Ny veitrasé gjennom planområdet er tatt ut. Kommuneplanen beskriver en rekke utfordringer for kommunen, og flere av disse er aktuelle å vurdere i planarbeidet, både når det gjelder «miljømessig gode løsninger», «trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling» og «langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen». I gjeldende kommuneplan er felt N6, Granvoll på Moreppen avsatt til fremtidig næringsformål, men kommuneplanen har ikke formulert spesifikk angivelse av ønsket type næringsformål for N6. Slik sett er det åpent for hvilke typer næringsvirksomhet som bør/kan etableres på Granvoll. Kommuneplanens strategier er bl.a. «å sikre en næringsutvikling i samsvar med kommunens naturlige muligheter og overordnede strategi». Og videre «å legge forholdene til rette for private næringsaktører som fremmer prosjekter i samsvar med kommunes strategi for næringsutvikling». I kommuneplanen pekes det på utfordringer knyttet til miljø og arealbruk, og derfor legges det stor vekt på å få til gode løsninger for energibruk i private og offentlige bygg. Kommuneplanen peker videre på krav til universell utforming, estetiske bestemmelser, krav til grøntarealer og vurdering av tiltak mot radonpåvirkning. Det pekes også på hensynssone «sikringssone» rundt flyplassen som setter begrensning for byggehøyder og materialvalg. Spesielle hensyn skal også tas ved utbygging i områder med grunnvannsforekomster. Alle disse bestemmelser og retningslinjer vil i tilstrekkelig grad bli ivaretatt i planarbeidet, og det vil bli gitt vurderinger av de ulike tema i planprogrammet/planbeskrivelsen. For feltet N6 gjelder dessuten rekkefølgekrav slik at strekningsutbedringen av Fv176 Gardermoveien må være utført før utbygging av feltet; jfr. reguleringsplan for Fv176 ved Moreppen. I samferdselsplan for Akershus fylkeskommune ligger dette tiltaket inne med kr 9,5 mill. i 2014 og kr 14,5 mill. i I 2012 er det anlagt en foreløpig gang-/sykkelvei langs fylkesveiens østside forbi planområdet. Fullverdig utbedring av gang-/sykkelveien og utbedring av kurver gjenstår. I kommuneplanen er det dessuten listet opp en rekke generelle retningslinjer og bestemmelser som i varierende grad har betydning for planarbeidet. Dette gjelder bl.a. Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune Kommunal VA-norm Renovasjonsforskriften Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser langs offentlig vei Utbyggingsavtale med kommunen bl.a. om teknisk infrastruktur, grønnstruktur og energiløsninger. Utsnitt av kommuneplankartet er tatt inn på neste side. 8

9 I kommuneplanen er området N6 avsatt til «Bebyggelse og anlegg fremtidig næringsformål» - lilla farge, tilstøtende arealer i syd og vest er angitt som nåværende «Landbruks-, natur- og friluftformål» - lys grønn farge, og tilgrensende areal i øst er angitt som nåværende «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur lufthavn» - lys grå farge. 3.4 Reguleringsplaner i området Godkjente planer som kan ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen for felt N6, er: - Reguleringsplan for Fv176 Møllerstad ved Moreppen, vedtatt 26. mai Reguleringsplan for Aurvegen vest, vedtatt 22. februar Reguleringsplan for Grasmogrenda næringspark, vedtatt 12. februar Eventuelle virkninger som disse planene måtte ha for reguleringen av felt N6, vil bli vurdert og tatt hensyn til i planarbeidet. Det er ingen reguleringsplaner under arbeid som har betydning for reguleringen av felt N6. 4. Alternative utviklingsmuligheter (og 0-alternativet) 0-alternativet innebærer en videreføring av dagens bruk av området som skogs- og landbruksområde uten nye tiltak, og det vil si at det ikke gjennomføres noen utvikling. 9

10 I og med at planområdet i kommuneplanen er avsatt til næringsvirksomhet, og at grunneier ønsker å regulere området i samsvar med kommuneplanen, er det ikke aktuelt å vurdere andre alternative formål for felt N6. 5. Problemstillinger/Utredningsbehov 5.0 Konsekvensutredning Som en del av planarbeidet, skal det gjennomføres konsekvensutredning av flere ulike tema nevnt i det etterfølgende. Utgangspunktet er et 0-alternativ som er en videreføring av dagens arealbruk uten tiltaket, det vil si at det ikke gjennomføres noen utvikling. Spørsmålet om behov for konsekvensutredning har vært drøftet med kommunen og endelig avklaring av de tema som skal utredes og i hvilket omfang vil bli gjenstand for vurdering under planarbeidet. Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram og i nødvendig utstrekning omfatte redegjørelse for planen når det gjelder: - Innhold og formål, med særlig vekt på vurdering av behov og tilrettelegging for endringer mht. utbyggingstiltak eller strategier. - Tiltaket skal begrunnes og det skal redegjøres for følgene av ikke å realisere tiltaket (0- alternativet). Det skal gis en tidsplan for gjennomføring. - En redegjørelse for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer som er relevante i forhold til den aktuelle planen eller tiltaket, samt for relevante mål fastsatt gjennom Rikspolitiske retningslinjer eller bestemmelser, Statlige retningslinjer eller bestemmelser, Regionale planbestemmelser, nasjonale miljømål, stortingsmeldinger eller lignende, og hvordan disse er tatt hensyn til. - Det skal i tillegg gis en oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring av reguleringsplanen. Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen eller tiltaket kan få for miljø og samfunn, herunder - forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensing av jordbunn og vann) - transportbehov, energiforbruk og energiløsninger - kulturminner og kulturmiljø - naturens mangfold (dyre- og planteliv) - landskap - sikring av jordressurser (jordvern) - beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler: - Temaets betydning/verdi i dagens situasjon - Det planlagte tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon - Konsekvensenes betydning for området, dvs. temaets verdi vurdert i forhold til påvirkningens omfang Det skal dessuten redegjøres for samvirke mellom ovennevnte forhold, og videre skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. Dersom planen eller søknaden omfatter flere alternative løsninger skal det gis en redegjørelse for konsekvenser som disse vil kunne ha for miljø og samfunn (jf. strekpunktene ovenfor), samt en begrunnelse for forslagsstillers valg av alternativ. 10

11 Videre skal det i konsekvensutredningen gis en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket. Arealbruken i området må begrunnes godt, og tema nevnt i det foregående vil bli vurdert/utredet i forbindelse med planarbeidet. Omfang av utredningsbehovet beskrives i de etterfølgende underkapitler. 5.1 Utbyggingsmønster Det er et mål at området skal utvikles med god kvalitet. Hvordan dette skal sikres i reguleringsplan vil bli diskutert i planforslaget. Det vil bli vurdert ulike bebyggelsesstrukturer og bygningstyper for å finne frem til en bebyggelse som også gir gode uteoppholdsarealer og tilfredsstillende sol/skyggeforhold både innbyrdes og for de omkringliggende arealer, først og fremst for bebyggelsen på gnr 32 bnr 11. Byggehøyder tilpasses krav/begrensninger fra luftfartsmyndighetene. Det stilles også krav til fasader som skal ha «ikke reflekterende overflate» mot flyplassen. Behov og løsninger for atkomst og parkering i hele felt N6 skal utredes. Det skal legges vekt på arealøkonomiske løsninger når det gjelder parkering. Det forutsettes at ansvar for parkering legges til de respektive eiendommer. Utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge skal vurderes både i forhold til interne og eksterne forhold. 5.2 Trafikk og kollektivløsninger Dagens situasjon Per i dag er det ingen vesentlig trafikk fra/til felt N6. Trafikken begrenses til nødvendig drift av skog og landbruksareal, i tillegg til trafikk fra og til gårdsbruket på gnr 32 bnr 11. Virkning av utbygging Trafikkmengden vil øke ved utbygging av feltet til næringsformål, både som følge av nye arbeidsplasser og for eventuelle besøkende/kunder til de nye virksomhetene. Utredningsbehov Fremtidige trafikkforhold må vurderes, og det må tilstrebes gode kryssløsninger både internt i feltet og ved atkomst fra/til Fv530 Aurvegen, som antas å måtte bli hovedatkomst til feltet. Tilbud til myke trafikanter må vurderes og ses i sammenheng med og tilknyttes Fv176. Reguleringsplan for utbedringstiltak langs Fv176 og Trafikksikkerhetsplan for Nannestad kommune tas med i vurderingen. Grønndrag og snarveier/stier i området må vurderes i planarbeidet og tilpasses veiløsninger og parkering. Trafikale konsekvenser av nye tiltak må synliggjøres. Det må også vurderes hvordan man kan legge til rette for god kollektivtransport. Det synes imidlertid som om både Fv530 og Fv176 har god kapasitet, slik at konsekvenser for disse veiene ikke er nødvendig å utrede. 5.3 Overflate- og grunnvann Dagens situasjon Grunnforholdene er i det alt vesentlige morenemasser. Det kan ikke tillates utslipp av overvann til elva Hera. Virkning av utbygging Den planlagte utbyggingen vil uten særskilte tiltak kunne påvirke grunnvannsreservene. 11

12 Utredningsbehov Terrenghøyde og byggegrop/gulv underetasje må vurderes i forhold til grunnvannsspeilet, og det må vurderes i hvilken grad utbyggingen vil kunne påvirke grunnvannsreservene. Det er krav om lokal overflatevannhåndtering, og felles løsning med nabo vil bli vurdert. 5.4 Kultur, folkehelse, universell utforming Det skal redegjøres for hvordan prinsippet om universell utforming skal brukes som grunnlag for de løsninger som blir foreslått. I den forbindelse vil det bli vurdert hvordan reguleringsbestemmelsene må utformes med tanke på den etterfølgende prosjektering av bygninger og anlegg. 5.5 Miljø og samfunnssikkerhet (forurensning, støy, klimautslipp) Dagens situasjon Per i dag er det ingen forurensende virksomhet av noe slag i planområdet, da med unntak av det som måtte følge av gjødsling av jordbruksarealet. Som nabo til Gardermoen flyplass, ligger feltet i støysone 3. Virkning av utbygging Det legges opp til virksomheter som ikke generer forurensning eller utslipp verken til terreng eller luft. Forurensning av jordbunn og vann vil derfor ikke forekomme, heller ikke klimagassutslipp eller annet utslipp til luft. Utredningsbehov Næringsområdet blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det må sørges for tilfredsstillende støyskjerming av bygninger og utearealer i samsvar med gjeldende forskrift T-1442 Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging. Gjennom planprosessen vil det også bli vurdert nærmere om det er muligheter for nytenkende miljøgrep for området. Gjeldende krav på dette området vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelser. 5.6 Naturressurser, grønnstruktur og bio-mangfold Dagens situasjon Området er definert som vinterbeiteområde for elg. Tilgjengelige offentlige registre Artsdatabanken, Miljøstatus o.a. har ingen oppføring av særskilte forekomster av planter eller dyr på området. Nordøst for planområdet er det i 2011 observert trelerke og fiskemåke (!) Området synes for øvrig ikke å være spesielt interessant mht. bio-mangfold. Virkning av utbygging Utbygging til næringsområde i samsvar med kommuneplanen, vil medføre at bruken som vinterbeiteområde for elg går tapt. Utredningsbehov Nye grønndrag og snarveier/stier i området vil bli vurdert i planarbeidet. Dette må ses i sammenheng med infrastruktur og trafikk. Det vil bli gjennomført biologisk undersøkelse/registrering av planområdet utført av kompetent firma på fagområdet. 5.7 Kulturminner og kulturmiljø Dagens situasjon Kulturminne på tilstøtende eiendom i vest, gnr 29 bnr 2, er registrert som arkeologisk minne. Gårdstunet på eiendommen gnr 32 bnr 11 har kulturhistorisk verdi. 12

13 Virkning av utbygging Utbyggingen vil ikke berøre de 2 objektene, men det må påses at næringsbebyggelsen mot vest tar tilstrekkelig hensyn til gårdstunet. Utredningsbehov Arkeologisk undersøkelse/registrering i planområdet utføres av Akershus fylkeskommune. For øvrig ventes det at Fylkeskonservatoren vil ha meninger om eventuell bevaring av gårdstunet. Eventuelle hensynssoner/buffersoner for bevaring av arkeologisk forekomst og av gårdstunet, vil bli klarlagt i samråd med vernemyndighetene. 5.8 Annet (landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/EL) Dagens situasjon Området vurderes som så ensartet og oversiktlig at det ikke synes å være behov for landskapsanalyse. Størsteparten av feltet er bevokst med skog, mens en mindre del er jordbruksareal. Driftsvei/traktorvei gjennom området benyttes i noen grad til ridning, men ut over dette har arealet ingen aktiv bruk som turområde. Virkning av utbygging Tiltaket vil påvirke landskapsbildet som vil endre karakter som følge av bebyggelse til næringsformål. Utredningsbehov Randsonen mot syd og mot vest må vies særskilt oppmerksomhet. Tilstøtende areal vil på begge steder forbli jordbruksareal, og det må derfor sørges for en tilpasning av utbyggingen som ivaretar landskapsvirkningen på en god måte. Barn og unges bruk av området må kartlegges. Evt. erstatningsareal for barn- og unges bruk av området i dag må vurderes. Det må anlegges et fornuftig og fremtidsrettet veisystem inn i området, med hovedatkomst fra Fv530 Aurvegen og tilhørende veinett til bebyggelsen. Tilbud for myke trafikanter, internveier og snarveier er viktige tema. Vurderinger i kommunens trafikksikkerhetsplan tas i betraktning. Vann- og avløp forutsettes etablert med tilknytning til kommunale nett. Vann- og avløpsledninger i tilstøtende område er dimensjonert for vanlig industri. Hensiktsmessig tilkopling vil bli avklart i planarbeidet. Hafslund er netteier i området. Energiløsninger vil bli vurdert iht. foreliggende alternativer. 5.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 bokstav h og 4-3 skal det utarbeides tilstrekkelig ROSanalyse av forhold som kan påvirke samfunnssikkerhet og spesielt sårbare forhold. ROS-analysen skal i første rekke omfatte risiko i tilknytning til: - Trafikksikkerhet - Grunnforhold - Forurensning og støy - Grunnvannsreserve 5.10 Annet Det er ikke gjennomført utredninger i kommunal regi av betydning for planarbeidet. 13

14 6. Fremdrift Det legges opp til følgende foreløpige fremdriftsplan i planprosessen: - Planprogrammet godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn samtidig som oppstart av reguleringsarbeidet varsles, høringsfrist ultimo mars Innkomne uttalelser behandles/vurderes og endelig planprogram fastsettes juni Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning sendes kommunen til behandling 3. kvartal Planforslaget sendes aktuelle myndigheter til uttalelse og legges samtidig ut til offentlig ettersyn, høringsfrist 6 uker. - Endelig reguleringsplan skal være vedtatt av kommunestyret vinteren/våren Oslo 31. januar 2013 Eiendomsutvikling Knut Gundersen 14

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer