Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128"

Transkript

1 Planområdet sett fra Varden. Foto: Asplan Viak Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr

2 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Planområdet sett fra Piren. Foto: Asplan Viak DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Molde kommune Rapportnavn: Planbeskrivelse Utgave/dato: Plannr.: Referanse plankons.: Oppdrag: Områdeplan for Grandfjæra Oppdragsbeskrivelse: Planforslag Oppdragsleder: Hilde Bøkestad Fag: Plan/ Arkitektur/ Landskap/ Veg/ Trafikk/ Støy Leveranse: Høring/offentlig ettersyn Skrevet av: Kvalitetskontroll: Hilde Bøkestad/ Yngvild Meinseth Hilde Bøkestad/ Yngvild Meinseth/ Diana van der Meer Asplan Viak AS 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Bakgrunn... 5 Omfang... 6 Premisser og forutsetninger... 6 Hensikten med planen... 6 Formål... 6 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold... 7 Tidligere vedtak i saken... 8 Utbyggingsavtaler... 8 Plantype... 8 Planprosessen... 9 Varsel om oppstart... 9 Planprogram... 9 Samarbeid... 9 Medvirkningsprosess... 9 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner i området Tilgrensende reguleringsplaner Temaplaner Arkitektkonkurransen Statlige planretningslinjer, rammer og føringer Beskrivelse av planområdet i dag Beliggenhet Dagens arealbruk i planområdet og tilstøtende arealer stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdi, rekreasjonsverdi og landsbruk Trafikkforhold Barn- og Unges interesser Sosial infrastruktur Universell tilgjengelighet Teknisk infrastruktur Grunnforhold Støyforhold Luftforurensning Næring Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Tidsfaser for gjennomføring Krav om detaljregulering Aktuelle reguleringsformål Bebyggelsens plassering og høyde Bomiljø/ bokvalitet Parkering Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Planlagte offentlige anlegg Miljøoppfølging Universell utforming

4 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Uteoppholdsareal Landbruksfaglige vurderinger Kollektivtilbud Kulturminner Sosial infrastruktur Plan for vann- og avløp samt tilknytning til off. nett Plan for avfallshenting/ Søppelsug Avbøtende tiltak/ Løsninger ROS-analyse Rekkefølgebestemmelser Virkninger/ konsekvenser av planforslaget Utredningsalternativer Metodikk Sammendrag av konsekvensutredningene Risiko- og sårbarhetsanalyse Tematisk sammenfatning av konsekvensutredningene Innkomne innspill... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innkomne innspill før 1. gangs behandling... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innkomne innspill fra høring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Avsluttende kommentar Områdeplan for Grandfjæra som bindeledd mellom Molde sentrum og handels- og serviceområdet på Moldegård. Ill.: Asplan Viak 4

5 INNLEDNING BAKGRUNN Grandfjæra defineres i denne sammenhengen som området sør for Fv400/E39, mellom fergekaia og Storsenterområdet. Grandfjæra ligger svært sentralt i Molde by med stort potensiale for utvikling av kvaliteter knyttet til natur og beliggenhet. Potensialet har inspirert til utvikling av planskisser for områdene i en årrekke. Kommunedelplanen viser arealene som trafikkformål, næring og industri i forlengelsen av eksisterende virksomhet fra øst. Prosjektet Grand Fiære som nå er under utvikling har en annen tilnærming enn kommuneplanen, og ønsker å gjøre områdets kvaliteter tilgjengelige for boligformål/blandet aktivitet. Dette vil være et viktig steg i retning av å binde områdene sammen i en videre utvikling av sentrum. Det er derfor en målsetting at Grandfjæra utvikles med urbane kvaliteter. Grand Fiære prosjektet utvikles av grunneierne Oshaug Metall AS (OM) og Molde Næringseiendom AS (MNE) gjennom selskapet Grand Fiære Utvikling AS (GFU). Utviklingsprosjektet Grand Fiære utgjør en del av planområdet som det nå legges fram forslag til områderegulering for. Plantypen områdeplan og utvidelse av planområdet til å omfatte mer enn utviklingsprosjektet Grand Fiære, ble besluttet fordi gjeldende reguleringsplaner for de aktuelle områdene foreligger «stykkevis og delt» og til dels er utdaterte, samt at området Grandfjæra har utfordringer som må vurderes i en større sammenheng. Ved utvidelse av planområdet til begge sidene for utviklingsprosjektet Grand Fiære ble fergekaiområdet innlemmet i vest og næringseiendommene som eies av MNE ble del av planområdet mot øst. Innenfor områdeplanen har delområdene ulik detaljeringsgrad i forhold til konkrete foreliggende prosjekt og framdrift på disse. En hovedutfordring i planarbeidet er forholdet til eksisterende og framtidig trafikksituasjon. Molde er et knutepunkt for trafikk. E39 kommer inn i Molde sentrum fra øst, forbi Årø - Molde lufthavn og inn til fergeoppstillingsanlegget. Vest for fergeoppstillingen ligger også bussterminalen. Det er store planer for å legge om hovedtrafikkårene gjennom byen bl.a. gjennom prosjektene Møreaksen og Bypakke Molde. I framtiden er det planer om at ferga erstattes av en fjordkryssing med undersjøisk tunnel. Likevel vil ferjekaia være i drift over noe tid, men kan defineres som en midlertidig situasjon jfr. perspektivene nedfelt i vedtatt reguleringsplan for Molde sentrum. For områdeplanen er det viktig å finne gode løsninger og håndtere trafikksituasjonen, og andre veg- og trafikkrelaterte problemstillinger både i kort og langt perspektiv. Utviklingsprosjektet Grand Fiære Planens utstrekning og forholdet mellom «områdeplan for Grandfjæra og utviklingsprosjektet Grand Fiære». Ill.: Asplan Viak 5

6 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE OMFANG Planen omfatter et areal på totalt m2 og legger til rette for en betydelig utvikling med utbygging av ca m2 BRA. Det foreslås å regulere med stor grad av fleksibilitet og blandet formål, med utgangspunkt i en anslagsvis fordeling med ca. 50% innslag av boliger og ca. 50% avsatt til næringsformål, fortrinnsvis som kontorarbeidsplasser og servicetilbud. PREMISSER OG FORUTSETNINGER Planområdet er i dag brukt til fergeoppstillingsareal, lager og industri. Det er et premiss for gjennomføring av områdereguleringen at fergeterminalen flyttes eller legges ned, og at Oshaug Metall AS flytter ut av området. Det er en forutsetning at området kan utvikles trinnvis og at utbyggingen i utviklingsprosjektet Grand Fiære lar seg gjennomføre helt eller delvis med dagens trafikksituasjon, og lar seg tilpasse til en framtidig trafikksituasjon der arealet til fergeterminalen omdisponeres til utbyggingsformål og rekreasjonsareal. Det er også en forutsetning at utflyttingen av Oshaug Metall AS kan skje samtidig med at deler av området utvikles og tas i bruk. Planområdet ligger langs sjøfronten. Det er forutsatt at man kan fylle ut og/eller etablere konstruktive elementer i sjøen utenfor dagens landareal. HENSIKTEN MED PLANEN Hovedmålsetting for planarbeidet Grandfjæra skal være en dynamo for byutvikling i Molde, bli en ny attraktiv bydel og et bindeledd mellom eksisterende sentrum og handels- og serviceområdet på Moldegård. Flyfoto av planområdet. Strek viser ca. plangrense. Foto: Molde Kommune FORMÅL Formålet med områdeplan for Grandfjæra er å tilrettelegge for en langsiktig utvikling av fergeoppstillingsarealet, og en omforming av dagens industri og lagerområde til et byutviklingsområde. Området skal: være et godt sted å bo, arbeide og oppholde seg tilby et mangfold i tilbud av boliger og arbeidsplasser, gjerne i kombinasjon med et høykompetansemiljø by på god arkitektonisk kvalitet, med mangfold og variasjon være en attraksjon for Molde som by ta vare på den unike kvaliteten langs sjøfronten, som et gode for hele byen ved at offentligheten skal sikres tilgjengelighet utvikles på en god energi- og miljømessig måte være tilrettelagt for universell utforming 6

7 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT OG EIERFORHOLD Molde kommune ble årsskiftet 2011/ 2012 enige med Grand Fiære Utvikling AS (GFU) eid av Oshaug AS og Molde Næringseiendom, om å inngå et samarbeid om å utarbeide en områdeplan for Grandfjæra. Dette fordi området både vil få en langsiktig utvikling, innehar en rekke problemstillinger som er av generell samfunnsmessig interesse, og fordi kommunen og GFU har felles interesse av å utvikle sentrum mot øst. Øvrige store eiendomsbesittere i planområdet er Statens Vegvesen som eier fergeoppstillingsarealet, Hans Thiis Nagel Møller og Lønseth. Asplan Viak AS har vært plankonsulent for oppdraget. Følgende eiendommer er berørt av områdeplanen: (6) (5) (4) (3) (2) GFU MNE (1) Grunneierinteresser i området. Ill.: Asplan Viak Eiendomsbesitter Eiendom (gårds og bruksnr.) Molde Kommune (sterk rød) 25/317, 25/944, 25/946, 25/958, 25/975, 25/1490 og 25/1498 Statens Vegvesen region Midt (svak rød) 25/192, 25/948, 25/1380, 25/1542 og 25/1543 Grand Fiære Utvikling AS (GFU) 25/984, 25/987, 25/1383, 25/1384, 25/1493, 25/1496 og 25/1674 Molde Næringsiendom m.v. (MNE) 25/988, 25/1494, 25/1675, 25/1676, 25/1677 og 25/1678 Molde Mølle m.v. (1) 25/993, 25/1388 H.T. Nagel Møller (2) 25/365, 25/1535 Brunvoll Holding (3) 25/983, 25/1381 og 25/1382 L. Vorpenes (4) 25/982 S. A. Sættem (5) 25/970 J. Sættem (6) 25/969 og 25/1497 (eid sammen med O.K. Sættem) 7

8 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN Vedtak om planprogram Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken slik: «Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av Plan og bygningslovens 4-1 andre avsnitt forslag til planprogram for områdeplan med konsekvensutredning for Grandfjæra, slik dette framgår av dokument , med følgende tillegg under. Utredningstema: Risiko og sårbarhetsanalyse: Rasfare i sjøgrunn må undersøkes. Grunnforhold i sjø: Grunnboring må gjennomføres. Trafikk: Det må gjennomføres kapasitetsvurdering i kryss. Fra saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget : Vedtak: Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av Plan og bygningslovens 4-1 planprogram for områderegulering Grandfjæra, datert » Plan- og utviklingsutvalget behandlet planforslaget , med følgende vedtak: «Plan- og utviklingsutvalget anser at konsekvensutredningen med vedlegg oppfyller utredningsbehovet gitt i vedtatt planprogram. Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven at forslag til områderegulering for Grandfjæra, plan nr , plandokument datert med vedlegg, blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende endring i reguleringsbestemmelsene: Pkt 5.1 Byrom (PRK 1): Deler av området PRK 1 settes av til offentlig park som skal opparbeides som et byrom tilrettelagt for mangfoldig bruk, rekreasjon og lek for befolkningen i Molde. Øvrige deler av området settes av til forretning/service og bolig.» UTBYGGINGSAVTALER Det er ikke inngått utbyggingsavtale. Planen vil danne grunnlag for slik utbyggingsavtale. PLANTYPE I henhold til Plan- og bygningslov av 27.juni 2008 skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for alle planer som avviker fra kommuneplanens arealdel og som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I Kommunedelplan er området regulert til næring og industrianlegg, som avviker fra ny tiltenkt utvikling med stort innslag av boliger. Planformen områdeplan er valgt for å komme fram til en forsvarlig planavklaring og plangjennomføring for bygge- og anleggstiltak, flerbruk, trafikkforhold og forhold til berørte private- og offentlige interesser. 8

9 PLANPROSESSEN VARSEL OM OPPSTART Det ble satt inn annonse i Romsdals Budstikke , og oppstart av planprogram og planarbeid ble annonsert på Molde kommunes nettsider samtidig. PLANPROGRAM Planprogram ble lagt fram til 1. gangs behandling Deretter ble planprogrammet lagt ut på høring i 6 uker med høringsfrist Den samme fristen ble brukt for innspill til planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt SAMARBEID Det har vært gjennomført koordineringsmøter mellom Molde kommune, Grand Fiære Utvikling AS og Asplan Viak AS hver 14. dag, der ulike problemstillinger har vært debattert. HRTB arkitekter har også jevnlig vært til stede på møtene. MEDVIRKNINGSPROSESS Åpent møte ble det annonsert og arrangert et åpent møte i Molde rådhus der planarbeidet ble presentert i en innledende fase. Det var ca. 40 deltakere hvorav 29 skrev seg på liste og fikk oversendt et kort referat fra møtet. Regionalt planforum ble planarbeidet så langt presentert i regionalt planforum i Møre og Romsdal Fylkeskommune, og diskutert i et planfaglig forum. Særmøter Det har vært gjennomført til sammen 5 særmøter med Statens Vegvesen for å koordinere arbeidet mot interessene rundt trafikkavviklingen i området. I tillegg har det vært dialog med Molde og Romsdal havn IKS og Molde Brannvesen. Presentasjon for Plan- og utviklingsutviklingsutvalget. i Molde kommune ble saksgangen og problemstillinger i planarbeidet presentert for Plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune, og prosjektet Grand Fiære ble presentert for Plan- og utviklingsutvalget Det har for øvrig vært flere presentasjoner av prosjektet i media underveis i planarbeidet, slik at befolkningen i Molde har kunnet gjøre seg kjent med prosjektet. Barn og unges medvirkning Både barnas representant og ungdomsrådet har hatt tilgang på alt materialet og vært invitert inn i planprosessen. 9

10 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Arbeidsmøte mellom kommune, plankonsulent, arkitekt, prosjektledelse og bestiller. 10

11 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER OVERORDNEDE PLANER Fylkesplan for Møre og Romsdal Planen med undertittel Vi vågar litt meir, fokuserer på bl.a. følgende hovedmål for verdiskapning: Møre og Romsdal har eit attraktivt, internasjonalt og nyskapande næringsliv og ein utviklingsorientert offentleg sektor, som saman medverkar til berekraftig utvikling gjennom større breidde i arbeidslivet og livskraftige lokalsamfunn. Dette er tenkt fulgt opp med bl.a. følgende resultatmål: Større og mindre tettstader skal gjerast attraktive for busetting og lokalisering av næringsverksemd. For å betre konkurransevilkåra til industrien, skal det byggjast opp gode kunnskapsmiljø rundt industriklyngene. Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal kvart år reduserast, slik at vi oppfyller nasjonale og internasjonale klimamål. Man har også bl.a. angitt følgende viktige flaggsak: Flaggsak1: Ferjefri stamveg(e39) gjennom Møre og Romsdal Møre og Romsdal Fylkeskommune er i gang med revisjon av fylkesplanen, og har i planprogram for planarbeidet beskrevet at sentrale problemstillinger/utfordringer framover vil være å: «Sikre næringslivet gode rammevilkår for utvikling og unngå at funksjonar og oppgåver blir flytta ut av regionen.» «Skaffe meir kunnskap om byane som motor for regional utvikling og ta ut deira potensial som utviklingsaktør, lokalt og regionalt.» Regional Planstrategi Planstrategien viser til ny Plan og bygningslov som erstatter fylkesplanlegging med regionplanlegging. I dokumentet vises til at det er forventninger fra staten til at Regional planstrategi skal fokusere på temaene: demografisk utvikling; klima og energi; by- og tettstadsutvikling; samferdsel og infrastruktur; verdiskaping og næringsutvikling; natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. og at et gjennomgående perspektiv i alle temaene vil være: folkehelse, universell utforming, klima, naturmangfald og kulturhistoriske verdiar Kommuneplan Visjon og overordnet mål Under punktet «Hjerte for regionen» er det angitt at Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funksjonelt region- og kommunesenter i vekst, framstå som en attraktiv handels- og møteplass og til enhver tid være en av Norges viktigste kunnskapsbyer. Sentrumsutvikling er definert som et satsningsområde. Energipolitisk handlingsplan for Molde kommune, mai 2008 Handlingsplanen omfatter tre hovedfokusområder: Energieffektivisering, mål om 10% reduksjon innen Øke andelen fornybare energikilder, med et mål om fordobling av forbruket av biobrensel innen år 2015 Minske utslipp, med et mål om å halvere utslipp fra stasjonær forbrenning fra dagens nivå. Kommunedelplan Molde by Kommundelplan for Molde by er en selvstendig del av kommuneplanens arealdel og regulerer Grandfjæra til trafikkformål, næring og industri. Arealet i sjø er satt av til ferdselsområde. Planforslaget avviker fra gjeldende kommunedelplan ved at området er regulert til næring og industriformål mens man nå ønsker området utviklet til sentrumsformål og boliger. 11

12 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE GJELDENDE REGULERINGSPLANER I OMRÅDET Plan Vesentlig reguleringsendring for område Indre Torg Moldegård Planen trådte i kraft og regulerer det meste av arealet. Reguleringsformål er trafikkareal, kai og industriområde. I område avsatt til industriformål tillates bebyggelse opp til 15 meter over terreng. Plan nr Reguleringsplan for Moldegård og vestre del av Havneterminalen. Planen trådte i kraft og regulerer den østligste delen av områdeplanarealet. Reguleringsformål er industri- og vegareal. Plan nr Reguleringsplan for Slakteritomta Planen som er stadfestet overlapper deler av det nye områdeplanarealet. Reguleringsformål er vegareal og forretningsområde. Planen omfatter blant annet arealer satt av til ny kryssløsning mellom Birger Hatlebakksveg og E39, uten at endelig kryssløsning er utformet. TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER Plan nr Reguleringsplan for Molde sentrum Planen er datert og omfatter hele sentrum som avsluttes i øst ved fergekaia og grenser opp mot denne områdeplanen. Planen justerer Fv400 inn mot sentrum ved å trekke denne opp og inn i Strandgata. Planen angir også at arealet der fergekaia i dag ligger bør omdisponeres til blandet formål bolig og sentrumsfunksjoner, samt at man tillater store endringer av sjøkanten med til dels store utfyllinger. Plan nr for Havneterminalen Planen ble vedtatt og omfatter arealer øst for denne områdeplanen. Planen legger til rette for arealer til en ny havneterminal som forbindes til vegnettet gjennom en ny rundkjøring i Birger Hatlebakksveg. Det legges også opp til etablering av en ny kaifront mot sjø. Sammenstilling av gjeldende reguleringsplaner i planområdet. Ill.: Molde kommune 12

13 TEMAPLANER Energipolitisk handlingsplan for Molde kommune, mai 2008 Handlingsplanen omfatter tre hovedfokusområder: Energieffektivisering, med et mål om 10% reduksjon innen Øke andelen fornybare energikilder, med et mål om fordobling av forbruket av biobrensel innen år 2015 Minske utslipp, med et mål om å halvere utslipp fra stasjonær forbrenning fra dagens nivå. Møreaksen Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Møreaksen er en del av dette prosjektet og omfatter en fergefri forbindelse på E39 Kyststamveien over Romsdalsfjorden. Forbindelsen vil erstatte dagens ferger på strekningene Molde-Vestnes og Mordalsvågen- Solholmen, med tunnel under Romsdalsfjorden, bro over Julsundet og tilknytningsbro mellom Otrøya og Gossen. Kjøretid mellom Ålesund og Molde vil om Møreaksen realiseres være under en time. Prosjektet vil medføre store endringer i trafikkbildet i Molde by der bl.a. ferga vil bli avviklet. Møreaksen er en viktig brikke i å få flyttet ferga ut av planområdet. Ill.: Møreaksen Molde «Bypakke», mai ble det vedtatt en prinsippsak i Molde kommunestyre om tilslutning til etablering av et bompengeprosjekt som kan bidra til finansiering av veg- og trafikksikkerhetstiltak i Molde by. Som et ledd i dette arbeidet er det startet et helhetlig planarbeid for bl.a. å bedre gang- og sykkeltilbudet, og det er etablert en overordnet trafikkmodell for byen. Det har i arbeidet med områdeplan for Grandfjæra vært løpende kontakt med personer knyttet til Bypakke-prosjektet med gjensidig utveksling av informasjon. ARKITEKTKONKURRANSEN 2003 Molde kommune gjennomførte i 2003 en byplankonkurranse for revitalisering av sjøfronten. Utvalgte prinsipp fra konkurransen danner grunnlaget for reguleringsplanen for Molde sentrum. Konkurransen ble vunnet av Stein Halvorsen AS sivilarkitekter i samarbeid med Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter. Forslaget jobbet med tverrstilte volum, vitalisering av sjøfronten og klare grønne kvaliteter. STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER Rikspolitiske retningslinjer for Barn- og planlegging er en viktig ramme for planarbeidet. 13

14 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Grandfjæras viktigste karaktertrekk; sjøfronten og utsikten. Foto: Asplan Viak 14

15 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG BELIGGENHET Beliggenhet Planområdet Grandfjæra ligger øst for Molde sentrum i overgangssonen mellom dagens sentrumskjerne og områder for storvarehandel i Lingedal-/ Moldegård-/ Grandfjæra. Øst for Grandfjæra ligger store næringsarealer med mange arbeidsplasser og havnetilknytning. Her har det vokst fram et industrirettet kompetansemiljø som det er ønskelig å bygge videre opp under gjennom en videre ekspansjon og utvikling av Molde by. Planområdet grenser i vest mot selve kai-/kioskområdet for ferga Mot nord avgrenses planområdet av Fv400/E39 og videre bakover av boligbebyggelsen i Grandvegen og på Banehaugen. Mot sør grenser planområdet i sjø og regulerer overgangen mellom sjø og land i hele planens øst-vest utstrekning. Sjøkanten er i dag fyllingsskråning, fjære og kaikant. Avgrensning og størrelse på planområdet Planområdet foreslås avgrenset som vist plankartet. Planområdet er på ca. 152 dekar. DAGENS AREALBRUK I PLANOMRÅDET OG TILSTØTENDE AREALER Den vestre delen av planområdet benyttes i dag til fergeoppstillingsareal. Den sentrale delen er klargjort for ny utvikling og brukes kun til midlertidig parkering og lager, bortsett fra Oshaug Metall AS som har sitt støperi her. Den østre delen er nærings- og industrilokaler av ulik størrelse og karakter, hvorav en betydelig del anvendes til kontorformål. Tilstøtende arealer i vest er Molde sentrum med blandet arealbruk service, handel, kontor, bolig m.v. Tilstøtende arealer i nord er et boligområde, mens tilstøtende arealer i øst er næringsområder med storhandel, næringsareal, lagerareal m.v. STEDETS KARAKTER Struktur og estetikk/ byform Grandfjæra er sentralt beliggende i overgangssonen mellom gjenreisingsbyen Molde og næringsområdene lenger øst. Beliggenheten har stort potensiale for utvikling av naturgitte kvaliteter som utsikt, gode solforhold og nærhet til sjø, samt framvekst av nærings- og utviklingsmiljø med synergier. Området har sterk sjøidentitet, og vender seg mot sørvest med utsyn både mot gapet og mot bysentrum. I dag kjennetegnes området av trafikk og industrivirksomhet og mangler en klar struktur. Harde flater, store parkeringsplasser, labyrintiske bygningskompleks og stor variasjon i størrelser og kvalitet på bebyggelsen preger området Eksisterende bebyggelse All eksisterende bebyggelse i planområdet er relatert til næringsvirksomhet. To lave lagerbygg fra krigens dager omkranser støperiet i 2 etg. Molde Næringseiendom har bygget ut sin eiendom med kontorfasiliteter over produksjons- og lagerlokalene på kainivå slik at prosjektet har en høyde på ca. 5 etg., og har planer om ytterligere transformasjon og utbygging av eksisterende hall m.m. mot øst. I østre del av planområdet ligger også et kontor- og næringslokale med bakenforliggende parkering og serviceadkomst. Ved siden av ligger en ombygget mølle som et landemerke i 11 etg., med et eksklusivt kontorlokale på toppen. 15

16 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE LANDSKAP Topografi og landskap Grandfjæra ligger i den østre enden av den slake buen som definerer sjøfronten i Molde sentrum. Den andre enden er markert med Seilet hotell og Molde stadion. Torget foran Rådhuset ligger i midten og markerer sentrum som alt springer ut fra. Det store spektakulære landskapsrommet Buen som definerer sjøfronten Landemerke Landskapstrekk. Ill.: Asplan Viak Fra vest er planområdet et flatt, utfylt parti mot sjøen. Dette stiger opp mot haugen med Grandgården/Storsenteret i nordøst. Nord for planområdet kneiser ryggen med Banehaugen opp i bakkant og avsluttes i øst av hageanlegget rundt Moldegård. Solforhold Området har svært gode solforhold med bredsiden mot sjøen rett mot sør. Området ligger også framskutt slik at kveldssola er lenger her enn i Molde for øvrig. Kveldssol på Grandfjæra. Foto: Grand Fiære Utvikling AS 16

17 Lokalklima Klimatisk er området utsatt fra framherskende vindretning fra vest-sørvest. Vinterens orkaner viste at til tross for at Molde ligger godt skjermet inne i Romsdalsfjorden, kan et sammenfall av høy sjø, stormflo og vind fra ugunstig retning skape stor belastning på kaier og sjønær bebyggelse. Vindroser som angir vintervind (t.v.) og sommervind (t. h) i 2011 Estetisk og kulturell verdi Planområdet har sitt navn fra Grand Hotel, et imponerende sveitserstils-hotell som var plassert i området i perioden fra Hotellet brant ned, og det er ingen rester etter anlegget. Planområdet har liten estetisk og kulturell landskapsverdi. Det er i første rekke Banehaugen med Moldegård og omkransende park som har landskapsverdi. Dette grenser til, men ligger utenfor planområdet. Gamle foto fra stranda og Grand hotel. Foto: Romsdalsmuseet KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Moldegård er et patrisieranlegg fra 1600-tallet. Gården har gitt grunn til Molde by, og har mange historiske begivenheter og sterke historier knyttet til seg. Kun hovedbygningen er bevart og utgjør sammen med omkransende hageanlegg og alléen mot hovedinngangen et verdifullt historisk kulturmiljø for Molde. Funkisbebyggelsen langs Grandvegen er karakteristisk og synlig og har verneverdi. Ingen av anleggene har formell vernestatus. Det er gjort marinarkeologiske undersøkelser og funnet ballasthauger fra 16- og 1700 tallet i sjøen innenfor planområdet. Disse er automatisk fredet. NATURVERDI, REKREASJONSVERDI OG LANDSBRUK Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet. Området er i dag ikke i bruk til rekreasjon, bortsett fra noen som bader av og til. Det er ikke landbruksareal innenfor planområdet. 17

18 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE TRAFIKKFORHOLD Kjøreatkomst Planområdet har i dag kjøreadkomst ved utkjøringen fra fergearealet, ved adkomst direkte ut i E39 fra parkeringsplass ved Oshaug Metall AS og ved adkomst fra Birger Hatlebakksveg i øst. Vegsystem Stamvegen E39 som binder hele Vestlandet sammen kommer inn i planområdet fra øst, og fergeruta Molde Vestnes inngår i denne. Fylkesveg 400 går videre i forlengelsen av E39 inn til sentrum i vest. I øst kommer lokalvegen Birger Hatlebakksveg inn som en viktig avlastningsveg for E39. Ved rundkjøringen på Moldegård tar E39 av ned til Grandfjæra, mens vegen videre inn mot sentrum går over i fylkesveg 662. Molde er en langstrakt by som har flere parallelle hovedforbindelser i øst-vest retning i ulike høydenivå. Når E39 trekkes helt inn i bykjernen blir overgangen mellom stamvegnett, hovedvegnett og lokalvegnett utydelig. Trafikksystem, ÅDT og ulykkespunkt vist med stjerne. Ill.: Asplan Viak Trafikkmengde Molde har både mye gjennomgangstrafikk via E39, og mye interntrafikk fra øst til vest og vise versa gjennom sentrum. Andel trafikk gjenspeiles ikke i veg hierarkiet. F.eks. har fylkesveg 400 i følge Vegdatabanken 8000 ÅDT etter avkjøringen til ferga, mens fergetrafikken dvs. stamvegtrafikken bare utgjør 2000 ÅDT. Rundkjøringa ved Moldegård er en flaskehals i ettermiddagstrafikken fordi både rushtrafikk, fergetrafikk og trafikk til og fra flyplassen kommer inn i krysset samtidig. Lyskryss på E39 forverrer situasjonen, og krysset ved Birger Hatlebakksveg bidrar også i negativ retning. Det er også en utfordring å få tømt fergene og sluppet på nye biler fordi fergetrafikken blir stående og vente på å slippe ut fra fergeoppstillingen. Ulykkessituasjon Det skjer ofte mindre uhell mellom biler i rushtrafikken, men sjelden større ulykker. Det er registrert 4 ulykker med lettere skader innenfor planområdet siden av disse var påkjørsler av fotgjengere som krysset fotgjengerfelt; en ved utkjøringen fra ferga, og to ved forbindelsen over til bussholdeplassen nord for E39. 18

19 Trafikksikkerhet for myke trafikanter (gang og sykkel) Det er blandet trafikk av fotgjengere og syklister på egen gang- og sykkelveg langs E39 fra utkjøringen fra fergeoppstillingen opp til krysset ved Birger Hatlebakksveg. Langs fergeoppstillingen er det kun et smalt fortau som fotgjengere og syklister må dele. Nord for krysset ved Birger Hatlebakksveg er det blandet trafikk med fotgjengere syklister og biler. Det er flere steder utilfredsstillende trafikale løsninger for myke trafikanter. Det er i dag trolig ingen barn som har skoleveg i eller gjennom planområdet. Kollektivtilbud Kollektivtilbudet i planområdet er godt. 5 bybusser passerer området og frekvensen er 5 busser per time i hver retning. I tillegg kommer regionbussene og lengre ruter. Flybussen er lagt ned. Moldegård bussholdeplass ligger inne i planområdet, og det er tre andre holdeplasser innenfor en radius på 350 meter og hovedbusstasjonen ligger ca. 700 meter mot sentrum. BARN- OG UNGES INTERESSER Det er i dag ingen tilrettelegging for barn i planområdet. Det er en målsetting for Molde kommune å ha god tilrettelegging for barn og unge i kommunen. SOSIAL INFRASTRUKTUR Skolekapasitet Den generelle utfordringen for utnyttelse av skolekapasiteten i Molde henger sammen med en fleksibel håndtering av skolekretsene. Nærmeste barneskole er Langmyra skole med ca. 550 elever. Den ligger ca. 600 meter unna. Planområdet ligger midt mellom 2 ungdomsskoler; Bergmo ungdomsskole med ca. 385 elever som ligger ca. 2 km. mot øst og Bekkevoll ungdomsskole med ca. 480 elever som ligger ca.2 km mot vest. På grunnlag av den eksisterende demografiske utviklingen og tilgjengelig statistikk, vil 250 nye boliger ikke generere et større antall elever pr. årsklasse enn at det i overskuelig framtid vil kunne håndteres innenfor eksisterende skolestruktur. Barnehagedekning Den nærmeste Banehaugen barnehage ligger ca. 300 meter unna. Barnehagen er godkjent for 20 barnehageplasser, for barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen har 6 plasser til barn under 3 år og 14 plasser for barn over 3 år. Barnehagen eies av Molde Kvinne- og Familielag med støtte fra Molde kommune. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle barnehagetilbudet i hele Molde kommune, også i sentrumsområdene. I dette arbeidet oppfatter en ikke utbyggingen i Grandfjæra som kritisk, og som krever egne rekkefølgekrav. Helse- og velferdstilbud Pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 5 geografiske omsorgssentra. Grandfjæra ligger innunder Kirkebakken omsorgssenter som også får tjenester fra Røbekk omsorgssenter. Helse og velferdstilbudet i byen utvikles stadig for å møte eldrebølgen i de neste årene. Idrettsfasiliteter Molde kommune har brukt mye ressurser på å ruste opp uteområder for skoler og tilrettelegge for idrettsfasiliteter og friluftsliv. Det nærmeste idrettstilbudet for Grandfjæra er Moldehallen som ligger ca. 800 meter øst for planområdet. Ut over dette er det ca. 1 km til badestrand, turløyper i Moldemarka, kunstgressbaner, osv. i ulike retninger. UNIVERSELL TILGJENGELIGHET Området er ikke tilrettelagt for universell tilgjengelighet i dag. 19

20 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE TEKNISK INFRASTRUKTUR Vann og avløp Vannforsyningen i området er tilfredsstillende. Type brannvannløsninger/slukkestrategi vil påvirke krav til intern tilrettelegging og fanges opp i det videre prosjekteringsarbeidet. Ingen spesielle utfordringer vedr. overvann. Spillvann må føres til kommunalt ledningsnett, eventuelt ved hjelp av pumpe. Trafo Strømforsyningen i området er tilfredsstillende både for næringsvirksomhet og husholdninger. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. Istad Nett AS har konsesjon for levering av fjernvarmenett i et område fra Kviltorp til Kvam, konsesjon av Det er ikke etablert en slik forsyning som berører planområdet, og utbygging her må basere seg på andre løsninger. I energipolitisk handlingsplan er det som alternativ fokusert på lokale større fellesløsninger. Energiforsyningen i området er tilfredsstillende. GRUNNFORHOLD Stabilitetsforhold Norconsult har utført grunnundersøkelser. Boringer viser 0,5 og 6,4 meter med løsmasser over berg ved de undersøkte posisjonene. Løsmassetykkelsen avtar grovt sett mot øst og mot sør. Langs/parallelt med eksisterende fyllingsfot varierer løsmassetykkelsen en god del, men stor dybde til berg er ikke påvist. Løsmassene består av et løst topplag over middels faste til faste masser til berg. Det løse topplaget forventes å bestå av løst lagrede sandige og siltige masser. De fastere massene forventes å være dominert av sand, grus og stedvis bunnmorene mot berg. Det er påvist et lag med siltig leire langs ferjeoppstillingsplassen (Kummuneje 1970). Grunnboringer utført av Norconsult, og marinarkeologiske funn påvist av Vitenskapsmuseet. Ill.: Asplan Viak 20

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Trafikkstøy og fortetting Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Støy= Søvnproblemer Stress Høyt blodtrykk Diabetes Overvekt Hjerte- og karlidelser.. Lyd Støy

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier NOTAT Til: Veidekke Eiendom AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. september 2014 Emne: Åkebergmosen - Støymessige konsekvenser ved utvidelse. Revisjon 2 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 Hensikten med dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at reguleringsplaner utføres og framstilles på en ensartet måte, med et oversiktlig faglig innhold,

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 11.11.2015, senest endret .

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 11.11.2015, senest endret <dato>. DETALJREGULERING FOR STRANDGATA 2, 4 og 6 REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID : 201421 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer