INVITASJON TIL DELTAKELSE I KAPITALFORHØYELSE I TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS (Org nr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL DELTAKELSE I KAPITALFORHØYELSE I TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS (Org nr. 983 181 732)"

Transkript

1 INVITASJON TIL DELTAKELSE I KAPITALFORHØYELSE I TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS (Org nr )

2 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn - innledning 3 2. INVESTORENE BMH Invest AS Vallergaard Invest AS 4 3. LOKALE INVESTORER SOM INVITERES Grunneiere med gnr. og bnr. innenfor masterplanområdet Andre grunneiere på Tyin- Filefjell Reiselivsnæring i Tyin- Filefjell området: Utbyggere/eiendomsutviklere i Tyin- Filefjell området Øvrig lokalt næringsliv Hytteeiere Andre interessenter 7 4. Fremdrift Hva må gjøres dersom du er interessert i å investere 7 5. VEDLEGG 8

3 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 3 av 8 1. BAKGRUNN - INNLEDNING Tyin/Filefjell Utvikling AS (TFU) eier selskapene Tyin- Filefjell Skiheiser AS og Tørrisheisen AS, som igjen eier og er ansvarlig for driften av heisanleggene på Filefjell. TFU er i sin egen strategiplan (vedlegg 1), samt ved vedtak i Vang kommunestyre den 14. februar 2013, utpekt som rettssubjekt i det forutsatte samarbeid om den såkalte masterplan for Tyin- Filefjellområdet, mellom utbyggere og grunneiere (vedlegg 2). TFU er således av Kommunen tiltenkt en sentral rolle og et ansvar i utvikling og drift av Tyin Filefjell- området som turistdestinasjon. Kommunen, som eneste eier av TFU, har i generalforsamling den 2. mai 2013 vedtatt en rettet kapitalforhøyelse mot selskapene BMH Invest AS og Vallergaard Invest AS, heretter omtalt som Investorene. Investorene investerte ved kapitalforhøyelsen NOK i TFU, til en tegningskurs per aksje lik NOK Kapitalforhøyelsen medførte at Investorene samlet mottok aksjer i TFU. Det har hele tiden vært en forutsetning at Investorene og TFU tilbyr lokale interessenter (nærmere omtalt i kap. 3), som minst skal omfatte, direkte, eller indirekte gjennom tilknyttede selskaper, å investere i TFU på like økonomiske vilkår som Investorene Etter gjennomføring av kapitalforhøyelse mot lokale interessenter vil kommunen vederlagsfritt overføre sine aksjer i TFU til TFUs øvrige aksjeeiere, det vil si til Investorene og de lokale interessenter som har deltatt i den nå forestående kapitalforhøyelsen. Kommunen ønsker dermed investorer til TFU med tanke på å overta selskapet in sin helhet, herunder et ansvar for utvikling og drift av TFU. For Kommunen er det viktig at samtlige nye eiere i TFU har evne og vilje til å bidra til å oppfylle de oppgaver TFU er tiltenkt.

4 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 4 av 8 2. INVESTORENE 2.1 BMH Invest AS BMH Invest AS har tegnet aksjer i TFU for totalt NOK Selskapet eies 50% av Bjørn Braaten via Ongsjøfjell AS og 50% av Morten- Henrik Greidung via Greidung AS. Braaten og Greidung sammen med Arild Rygg etablerte Stor Oslo Gruppen i 2001 med 1/3 hver. BMH Invest AS ble etablert i 2011 etter fisjon av Stor Oslo Eiendom. Selskapet er et rent investeringsselskap med formål å investere i eiendom. BMH Invest AS eier fortsatt mindre aksjeposter i Stor Oslo Management og Stor Oslo Prosjekt og gjør fortsatt store deler av sine investeringer i Stor Oslo prosjekter. Før fisjonen var Stor Oslo Eiendom stor eier i Tyin Utvikling AS. Braaten/Greidung har på den måten over mange år fulgt problemstillingene omkring utviklingen i Vang, og har fattet positiv interesse for videre utvikling av området. 2.2 Vallergaard Invest AS Vallergaard Invest AS har tegnet aksjer i TFU for totalt NOK Selskapet eies 100% av Gard Lauvsnes. Gard har siden 1986 vært grunder og hovedaksjonær i flere selskaper, b.l. annet Colusseum- klinikkene og Omnia. I hovedsak har han investert innen helse (medisin og tannhelse). Investeringen på Tyin/Filefjell er således et unntak. Vallergaard Invest AS er allerede etablert med 4 fritidstomter i området samt privat hytte og Gard har fattet interesse for investeringen i TFU både grunnet "kjærligheten" til området og troen på en fremtidig utvikling. Gard vil avslutte sitt faste, daglige virke ila Deretter vil han også personlig engasjere seg i T/F. Gard fremholder at det er viktig at lokalt næringsliv engasjerer seg positivt om selskapet og at det er en forutsetning for å lykkes å ha et svært godt forhold til Vang Kommune - noe hans erfaring så langt tyder på at TFU skal få/har. Gard har et meget stort nettverk.

5 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 5 av 8 3. LOKALE INVESTORER SOM INVITERES TFU har satt opp en oversikt over de ulike interessegruppene, som kommunen ønsker skal inviteres (se underpunkter i dette kapitlet). Interessegrupper blant lokale interessenter oppfordres til å organisere seg og samordne sin potensielle investering gjennom felleseide aksjeselskap (grunneiere, øvrig lokalt næringsliv etc.), forutsetningsvis ett for hver interessegruppe. Årsaken til denne oppfordringen er at blant annet at det må unngås at TFU bruker unødige ressurser til administrasjon som følge av et stort akjonærfellesskap. TFU har i samarbeid med kommunen identifisert følgende potensielle lokale interessenter/interessegrupper for investering i TFU, som således alle mottar denne invitasjonen. 3.1 Grunneiere med gnr. og bnr. innenfor masterplanområdet Ivar Opdal/Asgrim Opdal Helge Opdal Knut Strand Gudbrand Opdal Terje Eldegard Jakob Natvik Skogstad John Ødegård Helge Hermundstad Olav Hermundstad Torleif Havro Rolf Marken Kjell Gudmund Svien Ingvild Sæten og Nils T. Hermundstad Astrid Tveit Anette Bøe Stefferud Kjell Stende Endre Kjell Holien Johannes Kasa Ola S. Grøv Ola Grøv Sr./Torstein Grøv Arnfinn Hermundstad/Anders Hermundstad Boye Wangensteen Grøv Knut Vidar Svanheld og Gunn Tove Nyheim Ole Grihamar Kirsten Tomter Hermundstad Aud Synnøve Kvale

6 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 6 av Andre grunneiere på Tyin- Filefjell Nils O. Stende Johannes Lunde Nils Lunde Sigrid Nystuen Dersom TFU har glemt noen grunneiere ønskes det informasjon om det. Grunneiere oppfordres til å gå samlet inn i TFU gjennom felles aksjeselskap. 3.3 Reiselivsnæring i Tyin- Filefjell området: Tyin.no AS (Filefjellstuene, Tyinkrysset Fjellstue, Filefjell Høyfjellsseter) Filefjell Skiutleige AS Intersport Filefjell AS Filefjellsenteret AS Tyin Eiendom AS Ingrids Hyttegrend AS Jotunheimen Hytteutleie AS Tyin Booking AS Tyin Aktiv AS Grøv Seter Gamlestøga Hytteutleige Bassebu 3.4 Utbyggere/eiendomsutviklere i Tyin- Filefjell området Filefjell & Tyin AS Jotunheimen Eiendom AS Tyin Panorama AS Tyinkrysset Eiendom AS H- h Eiendom AS Bergrosa AS GGH Filefjell Eiendom og Utvikling AS Buhaugane Filefjell Utbygging AS (Lærdal) Filefjell Eiendomsutvikling AS (Lærdal) 3.5 Øvrig lokalt næringsliv Vang Næringsforum AS Øvrig lokalt næringsliv oppfordres til å gå samlet inn i TFU gjennom felles aksjeselskap. Vang Næringsforum AS er satt opp som kontaktledd her, men det er ikke krav fra TFU om medlemskap i Vang Næringsforum AS.

7 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 7 av Hytteeiere Filefjell Hytteforum Merk at denne invitasjonen IKKE går ut til hytteeiere individuelt, men til foreningen Filefjell Hytteforum ved foreningens leder Harald R. Madsen. Dersom Filefjell Hytteforum selv ikke har anledning til å gjøre investeringer, vil TFU være positiv dersom en annen juridisk enhet som representerer dets medlemmer investerer i TFU. For nærmere avklaring av praktisk fremgangsmåte og formaliteter, kan det tas kontakt med TFU v/magne Grihamar. 3.7 Andre interessenter AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap AS Kenneth Tveit 4. FREMDRIFT HVA MÅ GJØRES DERSOM DU ER INTERESSERT I Å INVESTERE Kapitalforhøyelsen i TFU skal gjennomføres på økonomiske vilkår tilsvarende de vilkår Investorene investerte på, dvs til tegningskurs NOK per aksje. De lokale interessenter skal tilbys å tegne aksjer for et samlet beløp på inntil NOK , hvilket medfører at Investorene samlet skal eie flertallet av aksjene i TFU etter gjennomført kapitalforhøyelse. I det tilfellet det melder seg interessenter med samlet beløp som overstiger NOK , vil styret i TFU redusere hver interessents beløp forholdsmessig, slik at totalbeløpet tilsvarer NOK Det er en forutsetning for å investere i TFU at det inngås en aksjonæravtale med Investorene. Slik aksjonæravtale er vedlag her som vedlegg 8. Videre er det en forutsetning for å investere at interessenten eller selskap som representerer en interessegruppe, minimum tegner aksjer for et beløp på NOK Dersom man ønsker å investere i TFU, slik det fremgår av denne invitasjonen, bes det om at dette meddeles skriftlig til Tyin Filefjell Utvikling AS v/ Magne Grihamar 2985 Tyinkrysset Ved behov for mer informasjon / dokumentasjon, kan dette fås ved henvendelse til Tyin/Filefjell Utvikling AS: Styreleder Eivind Brenna, tlf: , Daglig leder Magne Grihamar, tlf: , Gard Lauvsnes, tlf: , Skriftlig meddelelse til TFU om ønske om å investere, må være TFU i hende senest fredag 7. juni 2013 kl Styret i TFU vil da møtes og bl a beslutte allokering av aksjer i tilfelle overtegning. Kapitalforhøyelsen vil bli gjennomført så raskt som praktisk mulig etter 7. juni De interessenter som da har meldt sin interesse vil da få tilsendt formelle tegningsdokumenter, der antall aksjer, beløp og betalingsinformasjon vil fremgå. Videre vil tegnerne få tilsendt

8 Tyin/Filefjell Utvikling AS Side 8 av 8 fullmaktsdokument der tegneren skal avgi fullmakt til styreleder i TFU for inngåelse og signering av aksjonæravtale (vedlegg 8) på vegne av tegneren. Meddelelse om ønske om investering som nevnt må inneholde følgende informasjon om den enhet/person som ønsker å tegne aksjer: Navn på enhet/person Enhetens organisasjonsnummer/personnummer Enhetens/personens adresse Beløp som ønskes investert Valg av nytt styre i TFU gjennomføres i den generalforsamling som vedtar kapitalforhøyelsen mot lokale interessenter. Det er både fra Investorene og fra kommunen ytret ønske om lokalkunnskap og tilhørighet er representert i styret. Videre er det fra Investorene ytret ønske om at Kommunen er representert i styret. Styrerepresentasjon reguleres av den aksjonæravtalen som skal inngås mellom Investorene og de lokale interessenter (vedlegg 8). Etter at kapitalforhøyelsen er gjennomført, vil kommunens aksjer i TFU bli overført til de andre aksjeeiere i TFU, det vil si Investorene og de som tegner aksjer i den forestående kapitalforhøyelsen. Overføringen av kommunens aksjer vil være vederlagsfri, og vil skje forholdsmessig til hver øvrig aksjeeier i forhold til deres eierandel i TFU. 5. VEDLEGG Vedlegg 1 Strategi Videre utvikling av Tyin- og Filefjellområdet Vedlegg 2 Masterplanavtale for Tyin- og Filefjellområdet Vedlegg 3 Vedtak Vang Kommunestyre den 14. feb 2013 Vedlegg 4 Vedtak Vang Kommunestyre den 18. apr 2013 Vedlegg 5 Årsregnskap 2012 for Tørrisheisen AS Vedlegg 6 Årsregnskap 2012 for Tyin/Filefjell Utvikling AS Vedlegg 7 Årsregnskap 2012 for Tyin- Filefjel Skiheiser AS Vedlegg 8 Utkast aksjonæravtale

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer