VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I ULLENSVANG, EIDFJORD OG JONDAL, MAI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I ULLENSVANG, EIDFJORD OG JONDAL, MAI 2011"

Transkript

1 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I ULLENSVANG, EIDFJORD OG JONDAL, MAI 2011 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Ullensvang, Eidfjord og Jondal. Dette har vore ei festreise. Eg starta med 17.mai i Bergen, og ingen feirar 17.mai som bergensarar, og så kjem eg til Hardanger der liene grønkar som hagar med fruktblomstring og snø på fjella, - ein kan jo bli nasjonalromantisk av mindre. Det er ein majestetisk natur som omgjev oss. Sola har vi sett i små glimt og opphaldsver har vi hatt mange gonger. Når ein attpåtil er blitt så godt mottatt og har møtt så mange engasjerte medarbeidarar og fått sjå eit så godt og kreativt arbeid, så er det flott å vera her som biskop. Eg tenker på skulegudstenestene, på barnekora og det andre korarbeidet, på møte med dei tilsette, sokneråda og kommunane. Dette har vist meg kva kyrkja betyr her i gamle Ullensvang prestegjeld. Så tusen takk for fine dagar. Onsdag 18.mai Visitasen starta i Kinsarvik med møte med tilsette frå Ullensvang, Eidfjord og Jondal. Biskopen presenterte visitasen og dei tilsette delte ei glede og ei utfordring. Det vart sagt mykje fint om arbeidsfellesskapet og glede over oppgåvene. Deretter var det vitjing på Ullensvang kyrkjekontor med ettersyn av kyrkjebøker. Etter lunsj var det fyrst spørjetime med 8, 9 og 10 kl. på Kinsarvik skule og så dialogmøte med lærarane på skulen. Der vart det snakka om skulekyrkje-samarbeid, skulegudstenester og bruk av salmar. Biskopen møtte leiinga i Ullensvang Herad ved rådmann Tone Tveito Eidnes og etatsleiarar. Det vart samtale om heradet sine utfordringar i skulen, sosialt og på asylmottaket, prestesituasjonen, økonomi og forholdet til kyrkja og kva kyrkja betyr for bygdene. Deretter var det samtale med rådsleiarane før det var aftansong i Kinsarvik kyrkje. Soknepresten i Kinsarvik Bjørn Tore Sæle forretta og preika og barnekoret og musikarar under leiing av kantor Inger Elisabeth Aarvik medverka. Dagen vart avslutta med middag med heradet som vertskap på hotellet. Torsdag 19.mai Dagen starta med ein køyretur på den smale og verna vegen til Jondal og ei vitjing på det nye kyrkjekontoret, der biskopen såg over kyrkjebøkene. Deretter var det møte med kommuneleiinga i Jondal. Ordførar Jon Larsgard tok imot i kommunehuset og det var samtale om levekår i kommunen, samarbeidet med kyrkja og utfordringane med å få folk til trusopplæringsstilling når folketalet er lågt. Deretter hadde biskopen andakt på Vikevollen eldresenter før det var lunsj på kommunehuset saman med alle dei tilsette der. Sokneprest Brigt Sigve Skeie forretta og preika på familie og skulegudsteneste. Elevar deltok og barne- og vaksenkor under leiing av kantor Anne Karine Stormyr. Biskopen hadde ei helsing til slutt. Så hadde biskopen møte med tilsette på Jondal kyrkjekontor før det var felles middag. Etter det var det møte med Jondal sokneråd i kyrkja. Om kvelden var det aftansong i Utne kyrkje. Sokneprest Njål Engmark forretta og preika. Barnekoret og musikarar under leiing av kantor Inger Elisabeth Aarvik medverka. Etterpå samla sokneråda og dei tilsette seg til samrådingsmøte på Hardanger folkemuseum. Det var samtale om: *Gudstenesteliv ynskjer større deltaking på vanlege gudstenester, manglar to generasjonar *Barnekor og trusopplæring som opplæring til gudsteneste, kora deltar regelmessig *Utfordringa i ungdomsarbeid og leiarkurs for fjorårskonfirmantar *For mykje heng på prestane *Uløna medarbeidarar, ein må ta grep for å rekruttera og ta vare på *Tilbod for vaksne Kyrkjelydskveldar som er forsvunne *Gjevarteneste for å få til det arbeidet ein ynskjer i kyrkjelyden må organiserast og forkynnast fram Fredag 20 mai Biskopen og hans fylgje var på bedriftsbesøk på Hardangervidda Natursenter - Destinasjon Eidfjord i Øvre Eidfjord og fekk orientering og omvising. Deretter var det møte med alle prestane i Hardanger og Voss prosti. Alle fekk dela ei glede og ei utfording og det var samtale om blant anna prestetenesta etter reduksjonen i Tyssedal. Etter ein felles lunsj var det familie- og skulegudsteneste i Eidfjord kyrkje. Sokneprest Bjørn Tore Sæle forretta. Det var blant anna markering av kyrkja sitt 30års

2 2 jubileum, spørjekonkurranse med biskopen, prosten, presten i Ullensvang og elevar, vising av bilde frå bekkevandringstur og kappkøyring med radiostyrt bil i kyrkja. Biskopen hadde ei helsing til slutt. Deretter var det møte med kommuneleiinga i Eidfjord. Ordførar Anved Johan Tveit leia ein samtale om kommunen sine utfordringar og forholdet til kyrkja og kva kyrkja betyr for lokalmiljøet. Biskopen vitja Eidfjord kyrkjekontor og såg på kyrkjebøkene. Om kvelden hadde kommunen invitert til konsert med Benedicte Maurseth, omvising i Galleri Bergslien ved ordføraren og middag i kommunal regi. Laurdag 21.mai Biskopen førebudde gudsteneste og visitasforedrag. Fellesrådsleiar i Ullensvang Magne Hus inviterte til fottur i Husedalen og middag i heimen. Sundag 22.mai Visitasgudstenesta i Ullensvang kyrkje starta kl 12 så alle sokn kunne få koma. Frammøtet var godt og bunadfaktoren høg. Det var urframføring av folkemusikkmesse med barne-, vaksenkor og musikarar og med messemusikk skriven av Rannveig Djønne. Alle prestane og prosten delte på liturgien, biskopen preika over dagens tekst, Joh 16,5-15, og forretta nattverd med knefall. I forlenginga av gudstenesta heldt biskopen sitt visitasforedrag. Etterpå var det middag m/kulturinnslag på Lofthus folkehøgskule. Alle kommunane er vertskap og ordføraren i Ullensvang, Solfrid Borge leia. Etter ein visitas skal biskopen oppsummera sine inntrykk i eit visitasforedrag. (Og dette har eg gjort i samarbeid med Tore Skjæveland som er kyrkjefagsjef ved bispedømekontoret og har skrive dette visitasforedraget saman med meg.) (Festkyrkje framtidskyrkje) Folkekyrkja i Hardanger er både festkyrkje og framtidskyrkje. Som festkyrkje så tar kyrkja vare på dei gode tradisjonane. Og folk er flinke til å møta opp når det er noko spesielt og på festdagar. Det er ein god ting. Kyrkja er rett stad å møtast både til fest og i sorg. Medarbeidarane her er flinke til å invitera samarbeidspartnarar og å bruka både tradisjon og kultur på ein nyskapande måte. Det er ikkje minst gudstenesta i dag eit eksempel på det. Men folkekyrkja må og vera ei framtidskyrkje, som ikkje berre vil ta vare på, men som vil involvera og gjev vidare. Ei kyrkje som vil byggja neste generasjon. Det finn eg og her. Det vert fortalt i jubileumsboka for Jondal kyrkje 100 år at i mellomkrigstida ville folket i Jondal ville gjerne ha sin eigen prest buande i bygda. I 1933 skreiv soknerådet det fyrste brev til departementet og i 1947 kom presten. Og så les vi at rett etter krigen møtte soknerådsformann i Jondal, Lars Aarvik, kyrkjestatsråd Kaare Fostervold på eit møte på Framnes. Og han nytta høvet til å snakka med han om dette. Statsråden spurde: Er det så mange heidningar der borte då? Nei, det er det ikkje, - men det kan bli. - De e nett da me ikkje ve!, svara soknerådsformannen. De e nett da me ikkje ve! difor må vi vera ei framtidskyrkja og gjev vidare trua. Det må innsats og det må folk til dersom folkekyrkja bli bevart. Min viktigaste bodskap til Hardanger er at folkekyrkja går ikkje av seg sjølv, og er ikkje noko sjølvsagt.

3 3 Korleis skal det skje? Eg vil ta utgangspunkt i det som er strategien for Bjørgvin bispedøme som vart vedteke tidlegare i vår. Det er to hovudsatsingsområde: Gudstenesta - navet i kyrkjelyden Ungdom vekst i trua. (Gudsteneste) Det fyrste satsingsområdet er gudstenesta. På samrådingsmøtet med sokneråda vart det uttrykt stor bekymring for at det manglar to generasjonar i vanlege gudstenester. Mange vil ha kyrkja som festkyrkje, og det er mange til gudsteneste når det skjer noko spesielt, men på vanlege gudstenester med nattverd er frammøtet ikkje så imponerande og truleg litt synkande. Dei flotte kyrkjene må den fyllast med både tradisjonar og nye generasjonar. Det kjem om ikkje lenge ei ny gudstenesteordning som vil gjera det de sjølv ofte har gjort, nemleg involvera fleire og styrka soknerådet sitt ansvar for gudstenesta. Samstundes er det ei utfordring, som de sjølv har sett ord på, å få folk til å gå på gudsteneste på heilt vanlege søndagar når det ikkje skjer noko spesielt. Eg vil løfta fram ordet vanekristendom og blankpussa det. Her på vestlandet har det stått lågt i kurs, det er liksom noko utvendig og overflatisk å ha kristen dom som vane. Men eg vil seia: Nei, det er vanene som held kristendomen oppe. Ein må gjera det til ein vane å høyra Guds ord. Det du gjer utvendig går inn i deg. Gjer du noko med din kropp, med dine auge og øyrer og møter opp der kor Guds ord vert forkynt, så gjer det noko med deg innvendig. Utan disse impulsane utanfrå kan trua visna og døy. Dersom vi vil vera kristne, så må vi også gjera det som kristne har gjort heilt sidan den fyrste tid og møta opp til gudsteneste når Guds folk samlast for å be og prisa Gud og dela brød og vin. Å gå til gudsteneste handlar om å gje Gud den ære Gud skal ha. slik som visjonen for bispedømet seier i overskrifta: SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, Når vi er på gudsteneste så ærar vi Gud berre ved å møta fram. Når du går til kyrkje, så gjev du Gud den ære han skal ha. Når mange går til gudsteneste aukar vi Guds ære mellom oss. (Ungdomsarbeid) Det andre punktet i strategien er: Ungdom vekst i trua. De har alt på fleire måtar eit godt arbeid mange stader for mindre og større barn og ungdom. Særleg vil eg skryta av korarbeidet, det er rett og slett imponerande. Det er pedagogisk gjennomtenkt og har høg kvalitet og er i det heile tatt strålande. Ikkje minst er eg takksam for at kora ofte medverkar i gudstenesta. Slik vert born og unge fortrulege med gudstenesta og gode gudstenestevanar vert skapte.

4 4 Og det skjer flotte ting for ungdom, for eksempel i Jondal. Ein har noko som heiter Stikk innom der om lag 20 ungdomar møter opp på bedehuset annankvar fredag. I ein kommune med 954 innbyggjarar er det prosentvis svært bra. Skal eg gje eit råd om strategi, vil eg særleg utfordra dykk til å gjera noko for dei konfirmantane som nettopp er konfirmert, slik at de tar vare på dei. Den store knekken i ungdomsarbeidet kjem jo etter konfirmasjonen, då er det mange som vi ikkje ser noko meir til. Konfirmantar går stort sett ut av konfirmanttida med eit positivt inntrykk og då gjeld det å ta vare på dei, for dersom vi mister dei er det ikkje så lett å få tak i dei igjen. Eg vil spesielt dra fram det flotte arbeidet som blir gjort med leiartrening i Eidfjord og i Kinsarvik. Dei knyter saman minikonfirmantar og konfirmantar og brukar fjordårskonfirmantar som leiar på leir for minikonfirmantane. Her har de eit godt leiartreningopplegg, og det kan de gjerne samarbeida om i fleire kyrkjelydar. Så vil eg utfordra dykk til å tenka på kva som skal skje med ungdommen når dei reiser herifrå for å gå på vidaregåande. Tenk gjerne samarbeid med dei kristne organisasjonane når det gjeld leiartrening for ungdom. Mange går vidare på skule i Odda, i Øystese, på Framnes eller på Voss der organisasjonane alt har arbeid. Kanskje ein kan koma fram til ei ordning der det vert formidla kontakt mellom kyrkjelydane her og der og ein kan inspirera og utfordra ungdomen til å oppsøka kristent ungdomsmiljø der dei kjem. (Vaksenkatekumenat) Eg vil og seia litt om arbeidet for vaksne. Eg trur det trengs å tenka trusopplæring ikkje berre for barn og unge, men og for vaksne. Vi treng alle hjelp til å veksa i trua og få kunnskap. Det er fint å høyra at det har vore tema- og kyrkjelydskveldar i Utne, men leit å høyra at dei ikkje er i drift lenger. For det trengs tilbod til vaksne, gjerne kveldar der ein kan undervisast i og snakka saman om det som har med tru å gjera, eller bibel- eller samtalegrupper. (Uløna medarbeidarar) Til å driva ein kyrkjelyd trengs det folk, og ikkje berre tilsette eller soknerådsmedlemer. Her inne i fjordane har eg inntrykk av at mykje heng på presten. Men dette er ikkje ein tradisjon de treng å ta vare på. Det er mange gode tradisjonar her, men den at det er presten som skal driva kyrkjelyden kan de sleppa frå dykk. Det trengs uløna medarbeidarar som er med i arbeidet saman med presten og dei andre tilsette. De må forkynna det fram og utfordra folk til å vera med i den kyrkjelyden som de alle tilhøyrer. Og kanskje er det nokon her i dag som gjerne vil vera med og gjera ei teneste i Guds rike i kyrkjelyden? Då kan de melda dykk til ein av dei tilsette. Samtidig trengs det at sokneråda tar godt vare på medarbeidarane slik at dei trivst. Dette er verdt å bruka ressursar på. Det gjev mykje igjen, både fordi ting skjer og fordi dei uløna medarbeidarane får oppleva glede og trivsel ved å gjer noko meiningsfullt.

5 5 (Gjevarteneste) Så vil eg seia noko om eit tema som det ikkje alltid er så populært å snakka om: Pengar. Skal ein driva ein kyrkjelyd godt trengs det pengar. Det er ein som har sagt at det lettare å sleppa Jesus inn i hjarta enn i lommeboka. Eg veit at nokre av sokna har gjevarteneste, og fleire har hatt tidlegare for å finansiera stillingar. Det skal de ha anerkjennelse for. Men dette må de her, og kyrkjelydane elles i landet, læra å gjera i langt større grad. Kyrkjelyden treng økonomi dersom ein skal ha musklar til å gjennomføra det ein ynskjer å gjera. Det er nok mange som ikkje gjev regelmessig til Guds rike. Difor vil eg oppfordra sokneråda til å oppretta fast gjevarteneste der ein kan gje til konkrete ting; barnearbeid, ungdomsarbeid, diakoni, kyrkjemusikk eller kva de no ynskjer å løfta fram. Dette kan de godt samarbeida om, kanskje om ein felles stilling innan trusopplæring eller diakoni. Det må vera lokalt forankra slik at dei som bur i Ullensvang, i Utne og i Kinsarvik, i Eidfjord og i Jondal, kan gje til ting som skjer lokalt og som dei ser resultat av. Kva med å utfordra konfirmantforeldre til å gje til ungdomsarbeid? Dei vil jo merka verdien av eit godt ungdomsarbeid i kyrkjelyden. Her handlar det om fantasi og kreativitet og det handlar om organisering. Det handlar om at de som er leiarar her i kyrkjelydane tar grep og forkynner det fram, slik at folk skjønar at det å vera kristen også handlar om å gje av mine midlar til Guds rike. Dette er og eit spørsmål om forkynning. Dette, og no ser eg på prestane, må det snakkast om når de preikar. Det har med trua sitt kvardagsliv å gjera. Kristne over heile verda veit det, men på grunn av statskyrkja har vi ikkje lært oss det her i landet. Men dei midlane vi får er alt for knappe til å driva kyrkjelyden slik vi gjerne vil. I stadig større grad må også norske kyrkjelydane læra å ta hand om eige liv og eigen økonomi. Trusopplæringsmidlane som eg håpar de får snart, vil heller ikkje rekka til alt, fordi folketalet her ikkje er så høgt. Dette er jo ikkje vanskeleg. Veldig mange av dykk har nettbank. Då er det lett å legga inn faste trekk kvar månad så pengane ruslar ut av seg sjølv. Det er nemleg fryktelig vanskeleg å kvitta seg med ein tohundrelapp som er i lommeboka. Den liksom klistrar seg fast i lommeboka dersom du skal ta den ut. Men å la to hundre kroner gå ut av konto, det er mykje lettare, kanskje merkar du det ikkje ein gong. Legg inn faste trekk, så går pengane ut og blir til velsigning. (Ord til kommunane) Til kommunen vil eg seia at det har vore flott å merka at det er eit godt forhold mellom kommuneleiinga og kyrkja og at de ser at kyrkja spelar ei viktig rolle for å bygga eit godt lokalsamfunn. Om eit år eller tre reknar eg med at det kjem trusopplæringsmidlar til Hardanger og Voss prosti. Men fordi folketalet er så lite, blir det ikkje så store summar. Då kan det vera mogleg for kommunane å bidra eller gå saman med andre kommunar så ein kan få til ei stilling som blir så store at ein kan få interesserte folk til å søka, og skapa noko her

6 6 lokalt. Trusopplæring gjev gode tilbod til born og unge, og eg er overtydd om at det skaper betre lokalmiljø og vil vera ei vinning for kommunen. (Takk) Så vil eg avrunda med å takka prestane, kyrkjeverjene og soknerådsleiarane som har skrive visitasmeldinga, ho er innhaldsrik og eit verdifullt grunnlagsdokument som vi har tatt det med oss, og ho er innarbeida i dette visitasforedraget. Takk til prestane, sokneråda, kyrkjeverjene, kyrkjemusikarane og stabane for god tilrettelegging av visitasen. Takk til alle som har medverka med frivillig innsats. Og aller mest vil eg takka dykk for alt det gode arbeidet de utfører her når eg ikkje er her. Her vert det arbeidd med kvalitet og de skal vera stolte over kyrkja dykkar. Takk også til prosten Arild Hellesøy som har vore med å tilrettelegga og planlegga denne visitasen og har vore med heile vegen og som held si milde hand over sokna i Hardanger når eg ikkje er her. Det er jo han som er biskop i mitt fråvær, og det er han på ein god måte. Lat meg avslutta med å minna om visjonen: SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å: FORKYNNE KRISTUS, BYGGJE KYRKJELYDAR, FREMJE RETTFERD. Og dei to hovudsatsingsområda til bispedømet: Gudstenesta - navet i kyrkjelyden Ungdom vekst i trua. Dette vil eg spissa til i fire utfordringar til dykk, som oppsummerar denne visitasen. Og eg vil be om tilbakemelding på desse frå sokneråda via prosten når det er gått eit år: La festkyrkja i Ullensvang, Eidfjord og Jondal også vera ei framtidskyrkje ved å: Gå til gudsteneste, for Guds skuld og for di eiga skuld Prioriter ungdomsarbeidet med tid og pengar Forkynn fram og ta vare på uløna frivillige medarbeidarar Lag gode ordningar for gjevarteneste og forkynn det fram Og med desse utfordringane takkar eg for meg og reiser frå Hardanger full av takksemd og med gode minne. Eg takkar for desse dagane og ynskjer Guds velsigning over kyrkjelydane i Ullensvang, Kinsarvik, Utne, Jondal og Eidfjord. Bjørgvin bispestol, 22. mai 2011 Halvor Nordhaug

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST. - 2. SEPTEMBER 2012 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Fusa. Eg er imponert over det eg har sett her. De er ein rikt utrusta kyrkjelyd med

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL 2.-5. OG 7. DESEMBER 2014 Kjære kyrkjelyd! No er vi komne til avslutninga av min andre visitas som fungerande biskop. Det har vore flotte dagar, og eg kjenner

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017 Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster 19. 21. og 24. september 2017 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte visitasdagar her i Jølster! Frå før har eg opplevd Jølster i sol og med snø på toppane som det

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014)

Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) Årsmelding 2013 Fusa sokneråd (vedteken av Fusa sokneråd, 5. mai 2014) A. Innleiing 2013 har vore eit år med stort engasjement gjennomføring av ny gudstenesteordning oppfølging etter bispevisitas stor

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016 Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, 8.-12. juni 2016 Innleiing Kjære kyrkjelydar. Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen! Ein visitas er ei av de mest verdifulle oppgåvene

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Velkommen til menighetsrådskurs

Velkommen til menighetsrådskurs Velkommen til menighetsrådskurs 1 Flammene er mange T: 1972, 1986 Anders Frostenson O: før 1996 Trygve Bjerkrheim M: 1974 Olle Widestrand 2 1 Flammene er mange, lyset er eitt. Lyset Jesus Kristus. Flammene

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Føremålet med kurset - Kva er det å vera kyrkjelyd? - Kjennskap til soknerådet sitt ansvar og mynde - Oversyn over soknerådet sine oppgåver - Forstå rollene i kyrkjelyden og

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd Postboks 101 4358 KLEPPE Tlf: 51789555 Faks: 51789550 Klepp kommune Kleppe 14.09.2017 Vår sakshandsamar: DS Vår ref.: 17/00028-008 Arkivkode: 112 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Vedlagt fellesrådet sitt

Detaljer

Høyringssvar - "Veivalg for fremtidig kirkeordning" Bø sokneråd

Høyringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning Bø sokneråd Høyringssvar - "Veivalg for fremtidig kirkeordning" Bø sokneråd Bø sokneråd har i sitt høyringssvar lagt til grunn fylgjande overordna synspunkt: - Soknet skal vere kyrkjas grunnleggjande eining, og bør

Detaljer

Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par

Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin biskop Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 24.08.2016 Vår ref: 16/2491-4 TOS (16/26630) Dykkar ref: Høyringssvar frå Bjørgvin biskop om ordning for vigsel og vigselsliturgi

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par

Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi og forbønsliturgi for likekjønna og ulikekjønna par DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 24.08.2016 Vår ref: 16/2491-3 TOS (16/26624) Dykkar ref: Høyringssvar frå Bjørgvin bispedømeråd - Vigselsliturgi

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

10. Soknerådsmøte november Referat

10. Soknerådsmøte november Referat 10. Soknerådsmøte 2016 15. november Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat

3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat 3. Soknerådsmøte 2016, 9. mars Referat Mat: Bjørg N. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Årsmelding Eidfjord sokneråd

Årsmelding Eidfjord sokneråd Eidfjord sokneråd Medlemar i soknerådet 2016 Sigrid Bu (leiar) Hans Hellevang (nestleiar) Solveig Liseth Vik Liv Bente S Rokne Marte Seip Kjellaug Enge Tor Bu (vara m fast oppmøte) Bjørn Tore Sæle (geistleg

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar

Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Referat frå 1. soknerådsmøte 2014, 14. Januar Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori 1.vara

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd

Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd DEN NORSKE KYRKJA KR 29/12 Kyrkjerådet, Mellomkyrkjeleg råd, Samisk kyrkjeråd Oslo, 27.-28. sept 2012 Referansar: KR 42/11 Nynorsken sin plass i trusopplæringa Samandrag I Kyrkjerådet sitt møte i september

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015

Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Side 1 av 6 Protokoll frå møte i Bore sokneråd Tysdag 1. desember 2015 Møtestad: Bore kyrkjekontor Frå saksnummer: 72/15 Til saksnummer: 83/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte: Nicolai

Detaljer

4. Soknerådsmøte april Referat

4. Soknerådsmøte april Referat 4. Soknerådsmøte 2016 5.april Referat Mat: Bjørg M. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene. Navn på høringsinstans : Bjørgvin bispedøme, Kinsarvik sokneråd,

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene. Navn på høringsinstans : Bjørgvin bispedøme, Kinsarvik sokneråd, Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Bjørgvin bispedøme, Kinsarvik sokneråd, 21.11.2006. Type høringsinstans n Kommune Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd

Detaljer

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat 6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat Mat: Ragnhild Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd

DEN NORSKE KYRKJA Klepp kyrkjelege fellesråd Postboks 101 4358 KLEPPE Tlf: 51789555 Faks: 51789550 Klepp kommune Kleppe 15.09.2016 Vår sakshandsamar: DS Vår ref.: 16/00045-003 Arkivkode: 112 Budsjett og handlingsplan 2017-2020 Vedlagt budsjett og

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014

DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014 DEN NORSKE KYRKJA KM 7/14 Kyrkjemøtet 2014 Frå protokollen KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kyrkja 2015 2018 Merknader frå kyrkjemøtekomitéen og Kyrkjemøtet sitt vedtak Merknader frå komiteen Komiteen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta:

SAKSUTGREIING. Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn. Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: SAKSUTGREIING Sak: Felles sokneråd for Leveld, Torpo og Ål sokn Sokneråda i Ål kallar inn til kyrkjelydsmøte etter gudstenesta: Torpo kyrkje sundag 28. sept. kl. 11.00 Ål kyrkje sundag 5. okt. kl. 11.00

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

SAKLISTE: GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKLISTE VAL AV REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD KOMMUNEPLAN HØYRINGSFRÅSEGN

SAKLISTE: GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKLISTE VAL AV REPRESENTANT TIL KYRKJELEG FELLESRÅD KOMMUNEPLAN HØYRINGSFRÅSEGN Skodje sokneråd Boks 121, 6263 Skodje Tlf. 70275465 E-post: skodje@skodjekyrkja.no Org. nr. 976 997 301 INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Stad: Kyrkjekontoret Tid: Torsdag 5. november 2015 kl. 19.00 Faste medlemmer:

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 Tildeling frå OVF 2015: 915 625 Fordelt: Total frå OVF 2015 (minus til misjonskonsulent): 815 625 815 625 Gudstenesteliv 1 Tro og Lys Norge Felles

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop Visitasføredrag ved bispevisitasen i Eidsborg, Mo og Skafså sokn og Høydalsmo og Lårdal sokn 13. 18. oktober 2015 INNLEIING Kjære kyrkjelydar i Eidsborg, Mo og

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA

Referat frå «debattkurset» RESULTAT AV GRUPPEDISKISJON RUNDT TEMA Program: Klokka 09.30 Velkomen til Kvam! Klokka 09.45 Bli Kjent! aktivitetar med Ida Maage Elstad, Ungt Entreprenørskap Hardanger Klokka 10.45 «Debatt kurs» v/ Svein Olav B. Langåker, Framtida.no Klokka

Detaljer

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv Kalvåg 09.06.2017 Sola frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine Skrifta sitt vitnemål

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer