DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret."

Transkript

1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig/Nestleder: Thomas Calder Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle PR-ansvarlig: Bendik Støren Prosjektansvarlig: Ingrid Norgren ADMINISTRATIV LEDER Thomas Evensen REPRESENTANTSKAPET t v/au Ikke tilstede REFERENT Stian Dahle FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til ymse meldes her ORIENTERINGER LEDER Jobbet mye med vaktsaken. SKJENKEANSVARLIG Ser på muligheter for pendling INTERNANSVARLIG Sendt forespørsel om møte med William Hazel og første kvarterstyret Meldt meg på fast-samling i Tromsø Skrevet jobblister for september

2 Fått lest grundig gjennom statuttene Deltatt på arbeidsmøte om strategi Fortsatt å rekruttere folk Knyttet sterkere bånd til hulen Redigert kontrakter og sendt mail til kvast om hvordan gruppene får internkort EKSTERNANSVARLIG Meldt meg på FaSt-samling Vært hos politiet og levert søknad om midlertidig godkjent ordensvaktbevis Deltatt på arbeidsmøtet Fått meg pc Hatt min første K2 vakt alene ØKONOMIANSVARLIG Jobbet med budsjett for Snart ferdig med oversikt over bartall. PR-ANSVARLIG Prøvd å få info på beina. Vi har fått leder og nestleder. Infomøte om info kl fredag 4. på NG2. Snakket med studvest om å gjøre om halvsider til helsider. Har 6 annonser igjen. Vært på kurs om presentasjonsteknikk. Vi kan få lov til å være med på bergen næringsråd frokost neste fredag. PROSJEKTANSVARLIG Har hatt svineinfluensa Gjennomgått gamle mail for å se om noen av arbeidsoppgavene ikke har blitt gjort Deltatt på kurs i presentasjonsteknikk ADM. LEDER Investering Innkjøp Det vanlige Forberedelser til møter i politikken, byrådet etc. RS V/AU x FASTAD Glem/dorg Intet nytt å melde Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Økonomirapport Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Kommer presentasjon over økonomien på GLEM snart. DAK2 Muntlig orientering fra leder og adm.leder Prosjektet går raskt fremover. Vi har byttet leverandør av amfi. Alt vil bli automatisert med unntak av å slå opp stoler når amfiet rulles ut igjen. Det blir en dyp lillafarge på stolene med trekk på armlenene. Logistikk blir viktig fremover. Vi må få en oversikt over hvilke rom som skal pusses opp i hvilken rekkefølge og når det skal skje. Vi får et nytt gulv i stjernesalen. Om ikke hele gulvet blir nytt vil iallefall resten pusses opp til en god standard. Vi har ikke fått en avklaring på doer enda. Innboksen Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig

3 3D modell: Det er ønskelig å få til en modell med vegger og mer solid. Også ønskelig at vi kan ta for oss rom for rom. Skattefritak: En forespørsel har blitt sendt til rettsvesenet om utarbeidelse. Flerkameraproduksjon: Vi har fått mail fra nye leder av BSTV om flerkameraproduksjon. Kraft stiller seg svært skeptiske til prosjektet slik det ser ut i dag. BSTV sier det kan la seg gjøre uten å ødelegge for konserter, foredrag, debatter etc. Erfaringer fra studentersamfundet i Trondhjem er også positive. AD Vaktsaken Meldt av Leder (vedlegg 30-a) Ot.prp. 49 Endringer i lov om vaktvirksomhet Lova sitt virkeområde 2. Verknader for serveringsstader som kvarteret 3. Andre frivillige og ansatte 4. Kort om mulig etablering av vaktforetak 5. Konklusjon og samanfatning Alle henvisingar til sidetal går på antal utskrivne sider, altså ikkje dei sidetala som framgår av Ot.prp`en der sidetala er utheva med feit skrift. 1. Lova sitt virkeområde Lova vil omfatte egenvakthold, det er denne typen vakthald som er treffande for Kvarteret. Lova vil også gjelde for deltidsansatte og midlertidige ansatte, noko som vil medføre at Kvarteret ikkje har noko smutthol på dette punkt, jamfør om dette side 2 og 3. Ei omgåing av regelverket vil stride mot lova sitt formål som er sikre effektiv kontroll av vekterbransjen, sikre kvalitet og ivareta rettssikkerheten til dei som kjem i kontakt med vektarar/dørvakter, jamfør om dette side 8. Vidare er terskelen for å unngå regelverket er svært høg, noko som også er tilsikta av justisdepartementet. Til dømes vil vaktvirksomhet som er sporadisk og lite omfattande falle utanfor lova, jamfør side 9. Det er såleis ingen tvil om at vaktetaten til Kvarteret vil bli omfatta. 2.Verknader for serveringsstader som kvarteret I arbeidsgruppa sitt forslag (dei som avgir innstilling til departementet) går det fram at «Dersom forslaget gjennomføres vil serveringssteder ikke lenger ha adgang til å ansette egne ordensvakter. Serveringssteder som blir pålagt å ha ordensvakter må derfor leie denne tjenesten fra godkjente vaktforetak», jamfør side 18 andre avsnitt første setning. Det vert lagt til grunn at denne setninga er treffande for Kvarteret sin virksomhet.

4 Vidare viser departementet til at dei er einige i dette og uttaler: «Dersom politiet ikke stiller et slikt krav...(om ordensvakter)..., vil det som i dag være opp til serveringsstedet å å vurdere om de ønsker å ha ordensvakt eller ikke. Dersom de ønsker dette, til tross for at politiet ikke anser dette som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, må den enten kjøpe en slik tjeneste fra et vaktforetak eller etablere et vaktforetak for dette formål», jamfør side 19 tredje avsnitt. Ei fornuftig tolking av dette er klarlegvis at Kvarteret enten må kjøpe vakttenester frå eit godkjent vaktbyrå eller etablere eit vaktforetak sjølve. Og netopp dette siste kan faktisk være en god ide dersom det ikkje blir for dyrt. Departementet viser på same side første avsnitt til at alle vektarar skal ha same utdanning, noko som vil kunne gjere det kostbart å etablere eit vaktforetak om ein må «investere» i nye kurs til ordensvakter. Angåande innhaldet av utdanninga til ordensvakter etter lova er dette meir usikkert, grunnen til det er at innhaldet av denne utdanninga skal fastsetjast i forskrift etter at lova er vedteken. Det er godt mogleg at kurs frå til dømes Vekterskolen o.l. vert godteke, men dette veit ein ikkje endå. 3. Andre frivillige og ansatte Det som er regulert i lovforslaget er personar som driv adgangskontroll eller har oppsyn med gjestar for å hindre uønska situasjonar osv. I dette ligg heldigvis at skjenkegruppa og andre enn vaktetaten fell utanfor lova, jamfør om dette side 19 fjerde avsnitt. 4. Kort om Mulig etablering av vaktforetak Krav til å få godkjenning som vaktforetak går fram av Vaktvirksomhetslova 2. Ei endring i denne bestemmelsen som departementet går inn for er at personar med vesentlig innflytelse på vaktforetaket har tilfredstillande vandel, jamfør nederst side 21 og øverst side 22. Angåande vandel vert det ikkje nokon endringar ved den nye loven, kravet til vandel er «tilfredstillande» altså ikkje plettfri vandel men utan vold og liknande på rullebladet. Det er vaktforetaket sjølv som vurderer den enkelte søkjar sin vandel, eventuelle kritikkverdige forhold skal avdekkjast av politiet ved årlige kontrollar. Den vandelsattest som leggjast fram bør vere uttømmande politiattest, jamfør side 29 siste avsnitt. Vidare er det også eit krav om meldeplikt og alder, dette er ikkje problematisk i fyrste omgang. Det vert også nokre endringar i høve til uniformering, men dette går mest på at alle skal ha ordet vekter på uniformen og det skal framgå av uniform om vedkomande er under opplæring. Avslutningsvis om dette skal det bemerkast at Rett vesenet kan gå nærmare inn på vilkåra for å bli godkjent vaktforetak dersom dette er eit alternativ. En mulighet er då at Rett vesenet i samråd med særleg vaktetaten og andre utarbeider eit forslag til kordan dette kan gjennomførast. 5. Konklusjon og samanfatning Kvarteret sin vaktetat vil bli omfatta av lova. Det er ikkje mogleg å drive vaktvirksomhet ved Kvarteret utan at denne vert utført av godkjent vaktforetak, enten dette er Kvarteret sitt eige eller om ein vel å leige inn.

5 Vidare går det fram av side 56 avsnitt 7 at utgiftene for utdanning til ein vekter vil ligge på kr (!). Dette er berre prognosar ettersom innhaldet av utdanninga ikkje er fastsett. Det er då vanskeleg å vurdere kva som lønar seg økonomisk ettersom kostnadane ikkje kan konkretiserast før forskrifta er fastsatt. Det kan og melde seg problem med tanke på at Kvarteret baserer seg på frivillig ansatt som (anteke frå mi side) ikkje blir særleg lenge i stillinga, gjerne eit halvt til to eller tre år (?). Det kan då bli kostbart og krevjande å få tak i godkjende ordensvakter. Håvard Lothe Avdelingsleiar Rett vesenet Samarbeid med RS Meldt av Leder (vedlegg 30-b) Vi burde fortsette å bruke RS som et rådgivende organ. RS burde ikke drive med egen politikk da de ikke er et politisk organ. De burde være nøytrale og objektive. RS burde ikke reise personalsaker da de er et ankende organ. VEDTAKSSAKER Godkjenning av referat Meldt av Leder (Vedtakssak 30-01) Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat 29-09» For: 4 Mot: 0 AVHOLDENDE: 1 Godkjenning av referat Meldt av Leder (Vedtakssak 30-02) Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat 29-09» For: 5 Mot: 0 Avholdende: 0 Personalsak Meldt av Internansvarlig (Lukket sak fremmlegges muntlig) OPPSUMMERING / DO LIST LEDER Sende BSTV sak til høring i organisasjonen. Sette dato for tilbakemelding. Jobbe med vaktsaken Møte byråd SKJENKEANSVARLIG

6 x INTERNANSVARLIG Finner ut av refusjon for FAST samling. Sende kvarteretkontrakter til alle personalansvarlige EKSTERNANSVARLIG Finner et møtetidspunkt med kraft om flerbrukssal, kravspesifikasjoner og BSTV. ØKONOMIANSVARLIG Thomas snakker med Christian imorgen angående økonomirapport Snakker med Sigrid om hvordan skjenkeansvarlig stillingen skal bli fordelt PR-ANSVARLIG Bendik kaller inn til møte om videre bruk av 3D modell. PROSJEKTANSVARLIG Finner et møtetidspunkt med kraft om flerbrukssal, kravspesifikasjoner og BSTV. Finner ut av logistikk (les logistikk fremover mail) sammen med vaffel ADM. LEDER Samarbeider med eksternansvarlig, prosjektansvarlig og kraft om å møte BSTV. RS V/AU x YMSE RIS & ROS

7 VEDLEGG Orientering. Fra ERIK ORAMAS TIL KVARTERSTYRET A VAKTSAKEN Torsdag ble det avholdt et møte angående vaktsaken (Se tidligere utredning fra rettsvesnet) hvor det ble utarbeidet en del handlingsalternativer. Til stede på møtet var fra Kvast: Erik oramas, Administrativ leder: Thomas evensen Leder for vakt: Andreas Nieuwejaar Rettsvesnet: Håvard Lothe I løpet av møtet kom vi frem til 4 alternative strategier i prioritert rekkefølge: Plan A få fritak fra loven. Plan B Starte egen vaktvirksomhet. Plan C Sammarbeide med Bergen Vaktvesen Plan D Gå over til innleide vakter. Disse alternativene ble videre luftet på møte med hulen og leder for NHHS kl. 14 den for å finne en felles strategi. (muntlig orientering på kvastmøte) Innspill fra organisasjonen referatføres fra glemmmøte kl. 17 den MVH. ERIK ORAMAS, (LEDER KVARTERSTYRET)

8 Ad-sak. Fra ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER. TIL KVARTERSTYRET B INSTILLING TIL RS I LYS AV FORGIE SEMESTERS NOE ANSPENTE FORHOLD TIL RS ØNSKER JEG AT KVARTERSTYRET KOMMER MED EN INNSTILLING TIL RS HVOR VI UTTRYKKER KJERNEN TIL VÅR UENIGHET OG HVA VI KAN GJØRE FOR Å BEDRE FORHOLDET MELLOM KVARTERSTYRET OG RS. Med vennlig hilsen ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-10 Orienteringer 1. LEDER SKiBAS møte Denne uken er det SKiBAS møte 07-10 (05.10). På dette møtet tar vi opp kulturstøtte som en diskusjonssak for å høre SKiBAS

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer