Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport"

Transkript

1 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport

2 Forord Rapporten og komiteens vurdering er basert på institusjonens selvevaluering og institusjonsbesøk ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo 26. og 27. februar Komiteens innstilling er enstemmig. Tromsø, Aarhus, Malmö, Bergen 15. august 2007 Jan Bergdahl, professor Klin. odont ved Univ i Tromsø, Docent i psykologi, Umeå Univ Ann Wenzel, professor Oral radiologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Tore Dérand, professor emeritus, Avd. for odont. tekn. och materialvet, Tandvårdshögskolan i Malmö Jarle Svalestad, Ph.D-student Odontologi, Universitetet i Bergen

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN... 5 BAKGRUNN... 5 KORT BESKRIVELSE AV INSTITUSJONEN... 5 GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN... 5 ORGANISERING AV RAPPORTEN... 5 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL... 6 STUDIETS MÅL... 6 STUDIETS PROFIL... 6 C) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTS FORSKRIFT DET SKAL FORELIGGE EN PLAN FOR DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (1) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER INSTITUSJONEN SKAL HA ET STABILT FAGMILJØ KNYTTET TIL DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (2) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON DEN FAGLIGE VIRKSOMHETEN VED INSTITUSJONEN SKAL STØTTE OPP OM DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (3) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INSTITUSJONEN SKAL DELTA AKTIVT I NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID OG I NETTVERK SOM ER RELEVANTE FOR DOKTORGRADSSTUDIET /STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (4) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INFRASTRUKTUREN SKAL VÆRE TILPASSET ORGANISERING AV STUDIETS/PROGRAMMETS KARAKTER OG RELATERES TIL DOKTORGRADSSTUDIETS/STIPENDPROGRAMMETS MÅL, 2-3 (5) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALING INSTITUSJONEN SKAL REDEGJØRE FOR HVORDAN DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET KVALITETSSIKRES I INSTITUSJONENS SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING

4 6.3 KONKLUSJON D) FAGLIG NIVÅ OG DOKUMENTERTE RESULTATER E) KONKLUSJON OG OPPSUMMERING F) ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING G) APPENDIKS: SAKKYNDIG KOMITÉ, KOMITEENS MANDAT OG UTDRAG FRA NOKUTS FORSKRIFT

5 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 20. juni å iverksette en revidering av alle mastergradsstudier og Ph.D.- studier i odontologi. Formålet med revidering av akkrediterte master- og doktorgradsstudier innenfor odontologi er: å undersøke om studiet tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier. å bidra til å utvikle kvaliteten i studiene. Kort beskrivelse av institusjonen Det odontologiske fakultet (OD) er en enhet under Universitetet i Oslo. Det øverste organet ved institusjonen er universitetsstyret med rektor og universitetsdirektør som øverste ledere. Under rektor og direktør finner vi enhet for intern revisjon og administrative avdelinger. I neste ledd befinner Universitetsbiblioteket, Kulturhistorisk Museum, Naturhistorisk Museum og sentre og programmer etc. seg. Videre finner vi fakultetene med deres tilhørende institutter og fagenheter. Geografisk sett ligger Det odontologiske fakultet for seg selv i Geitmyrsveien, i forhold til flere av de andre fakultetene, som ligger på Blindern. Ved masterstudiet i Odontologi foregår undervisningen de to første årene ved fakultetets eget Institutt for Oral biologi (IOB) i Domus odontologia på Gaustad som gir undervisningen i samarbeid med Det Medisinske Fakultet. Undervisning i klinikken de neste årene foregår i Geitmyrsveien. Forskningen ved fakultetet spenner fra basalforskning til klinisk forskning. Det odontologiske fakultet tildeler Ph.D.-graden og den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Grunnlaget for vurderingen NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier slik de fremkommer i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i høyere utdanning, fastsatt , legges til grunn for evalueringen. Det skal legges vekt på utdanningens faglige nivå og dokumenterte resultater. Den sakkyndige vurderingen baseres på indikatorer for dokumenterte resultater sammen med selvevalueringen og institusjonsbesøket. Organisering av rapporten Rapporten er disponert i forhold til mal for selvevaluering og NOKUTs forskrift 2.3 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier. En vurdering av faglig nivå og dokumenterte resultater avrunder vurderingen og rapporten avsluttes med en oppsummering og avsluttende konklusjon samt anbefalinger for videre utvikling av studiet. 5

6 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL Studiets mål Det odontologiske fakultet tildeler Ph.D.-graden og den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Forutsetningen for å kunne bli tatt opp på Ph.D.-programmet og kreert er avlagt cand.odont.- grad eller tilsvarende utdanning som er godkjent likeverdig, gjennomført fakultetets organiserte doktorgradsprogram (dvs. fullføring av opplæringsdelen av programmet), bestått avhandling, prøveforelesning og disputas. Doktorgradsprogrammet har en normert tid som går over 3 år (4 år med 25 % undervisning) og fører frem til Ph.D.-graden. Fakultetet trenger mange unge rekrutter og satser mye på å legge forholdene best mulig til rette for forskerutdanningen. Fakultetet ser på forskningen som et sentralt virkemiddel i bestrebelsene på å skaffe seg nye lærerkrefter og forskere og oppmuntrer spesielt til basalklinisk forskning på tvers av de tradisjonelle instituttgrensene. Målet er på sikt å samle forskningen ved fakultetet i relativt få grupper med stor internasjonal tyngde. Fakultetet vedtok 14. juni 2005 følgende mål i ny strategisk plan: Det odontologiske fakultet skal fremme forskning innen oral biologi, diagnostikk, epidemiologi og pasientbehandling med spesielle fokus på: Biomateriale Helsefremmende og forebyggende virksomhet Kraniofacial utviklingsbiologi, diagnostikk og behandling Overflatebiologi og biofilm Vevsregenerasjon Studiets profil Studiet kan sies å ha en spesiell profil fordi forskningen har fokus på spesielle tematiske områder innen odontologi: 1) helsefremmende og forebyggende virksomhet 2) kraniofacial utviklingsbiologi, diagnostikk og behandling 3) overflatebiologi og biofilm 4) vevsregenerasjon 5) biomaterialer. Kandidatene har anledning til velge forskerkurs som passer til deres tematiske område. Kurs ved andre fakulteter, f. eks. Det medisinske fakultet, godskrives forutsatt at de faller inn under kandidatenes forskningsvirksomhet. I tillegg kommer kurs i forskningsmetode og etikk som er obligatorisk for samtlige kandidater. Ph.D.-utdanningen bærer også preg av at odontologi er et profesjonsstudium. Problemer i relasjon til pasientbehandling og klinikk er temaer som ofte tas opp i studiet. 6

7 C) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTs FORSKRIFT 1. Det skal foreligge en plan for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (1) 1. Det skal foreligge et reglement for studiet/stipendprogrammet. 2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn. 3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng. 4. Av planen skal det framgå hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot fagområder/kunstfaglige områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder/kunstfaglige områder. 5. Planen skal vise studiets/stipendprogrammets forankring i kjerneområde(r) som kan identifiseres i internasjonal sammenheng. 6. Planen skal beskrive studiets/stipendprogrammets faglige/kunstneriske mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til. 7. Planen skal beskrive obligatoriske og valgfrie deler. 8. Av planen skal det framgå at stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere faglig sammenheng. 1.1 Beskrivelse Reglement Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo, vedtatt av Universitetsstyret (fastsatt på ny av Rektor ), hjemler forskerutdanningen ved fakultetet. Forskriften er felles for forskerutdanningene ved Universitetet i Oslo, og er å finne på fakultetets nettsider for forskning. Fakultet tildeler også den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Et dekkende navn Utdanningen som fører frem til graden philosophiae doctor, går under betegnelsen Ph.D.- programmet i odontologi. Studieplan - Studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng Opplæringsdelen til doktorgradsutdanningen forutsetter en individuell studieplan med en total ramme på minimum 30 studiepoeng (1/2 års fulltidsstudium). Opplæringsdelen kan tas løpende gjennom hele studiet, men hovedtyngden bør gjennomføres de to første årene av avtaleperioden. Opplæringsdelen skal være relevant både i forhold til doktorgradsarbeidet og i forhold til en mer generell forskningsmessig kvalifisering innen fagområdet. Kravet til opplæring gjennom kurs kan oppfylles ved at kandidaten gjennomfører og består eksamen ved godkjente og vekttallsnormerte forskerkurs ved Det odontologiske fakultet, ved andre fakulteter ved Universitet i Oslo, eller ved eksterne institusjoner. Opplæringsdelen består av obligatoriske kurs og valgfrie kurs. 7

8 Obligatoriske kurs: Alle kandidater skal ha gjennomgått innføringskurset i medisinsk metode. Gjennom kurset vil kandidatene få en innføring i alle faser av forskningsprosessen, fra formulering av problemstilling og oppstilling av testbare hypoteser via prosjektplanlegging, metoder for innsamling og analyse av data, til presentasjon av forskningsresultater og forskningsformidling. Kurset omfatter også vitenskapsteoretiske og etiske aspekter ved medisinsk forskning, samt opplæring i litteratursøk og bruk av personlige databaser. Kandidater som skal benytte forsøksdyr i sin forskning, må gjennomføre kurs i bruk av dyr i medisinsk forskning. Valgfrie kurs: Det er mulig for doktorkandidater å følge fakultetets kjernepensum for spesialistutdanningen og få enkelte av disse kursene godkjent som del av opplæringsdelen. Det er i tillegg mulig å få godkjent studiepoengsnormerte forskerkurs ved andre fakulteter ved Universitetet i Oslo eller ved eksterne institusjoner. Kurs som ikke er studiepoengsnormerte eller som er tatt ved utenlandske institusjoner, kan godkjennes etter søknad av fakultetet. Forskerkursene er studiepoengsnormerte. Det kreves dokumentasjon i form av skriftlig eller muntlig prøve, forelesning eller annen form godkjent av fakultetet for at kandidaten kan oppnå studiepoeng, få utstedt kursbevis og få opplæringsdelen godkjent. Dette gjelder også eventuelt tilrettelagt lesepensum. Deltagelse i andre forskerkurs uten vekttallsnormering og avsluttende eksamen kan godkjennes med vekttall etter søknad. Det gis også studiepoenguttelling ved presentasjoner på internasjonale kongresser og konferanser. Hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot fagområder områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder områder - forankring i kjerneområde(r) De som tas opp til forskerutdanningen er normalt knyttet til et predefinert forskningsprosjekt. Det er utarbeidet en temakatalog der prosjektene er knyttet til fakultetets satsningsområder innen forskningen. Prosjektene er allokerte til bestemte forskningsmiljøer og veiledere ved fakultetet. Kvalitetssikringen av forskningsprosjektene er foretatt av fakultetets forskningsledelse og er forankret i fakultetets strategiske plan. Studiets/stipendprogrammets faglige mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til Målsettingen med forskerutdanningen er at den skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandling. Studiet skal gi innsikt i vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger og forskningsmetode. Forskerutdanningen skal også ivareta norsk odontologisk forsknings viktige samfunnsinteresser knyttet til primær offentlig og privat tannhelsetjeneste. For å kunne bli opptatt til Ph.D.-programmet kreves graden cand.odont eller tilsvarende grader som er godkjent likeverdig med denne. Graden philosophiae doctor (Ph.D.) kvalifiserer kandidaten til å kunne søke forsknings- og/eller utdanningsstillinger innenfor eller utenfor utdanningssektoren. 8

9 Obligatoriske og valgfrie deler Innføringskurs i medisinsk metode er obligatorisk. Ut over dette, velger kandidaten selv de kurs som er relevante i forhold til ens forskningsprosjekt. Kursdelen skal totalt utgjøre 30 studiepoeng. Den vesentlige delen av utdanningen er knyttet til forskning, publisering av resultater gjennom artikler i fagtidsskrifter og den endelige sammenstillingen i doktorgradsavhandlingen. Stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere faglig sammenheng Ved fakultetet har alle stipendiater undervisningsplikt i 25 % av den totale stipendperioden på 4 år. Stipendiatene underviser i hovedsak på bachelorutdanningen i tannpleie og på masterutdanningen i odontologi. Stipendiatene oppfordres til å presentere sine arbeider på faglige kongresser og samlinger i inn- og utland. Det gis økonomisk støtte fra fakultetet til dette. Én gang per år møtes stipendiatene i Bergen og Oslo til et faglig seminar støttet økonomisk av fakultetene. Fakultetet har dessuten etablert en forskningsdag, der stipendiatene presenterer sine arbeider for hverandre og for de ansatte. En av hovedintensjonene bak etablering av Forskerskolen var å skape et større miljø blant stipendiatene, på tvers av fagmiljøene og forskningsprosjektene. Forskerskolen ledes av en fast ansatt professor. 1.2 Komiteens vurdering Doktorgradsstudiet har ett doktorgradsreglement som er felles for all forskerutdanning ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsstudiet har ett täckande namn. Studieplanen som regleras av doktorsreglementet har en beskrivning av opplærningsdelen, som består av obligatoriska och valfria kurser. Opplæringen har ett upplägg som möjliggör för stipendiaten att få ett brett fagligt sammanhang. Stipendiaterna tycker att information saknas om vilka kurser som skrävs i opplärningsdelen. Stipendiaterna har ibland svårt att komma in på de kurser, som är obligatoriska vid den tidpunkt då de är relevant för dem. Lärarna på forskarutbildningen anser också att kursdelen bör ha bättre struktur. Programansvariga för forskarutbildningen är medvetna om detta och arbetar på att förbättra informationen om kursutbudet. Kommittén konstaterar att doktorgradsstudiet har tillräcklig faglig bredd och inre faglig sammanhang vilket styrks av att forskningsverksamheten har indelats i fem tematiska områden. Stipendiaterna tycker att undervisningsplikten ger ökad pedagogisk kompetens och insyn i undervisningsverksamheten, men ses också som en börda eftersom kontinuiteten i forskarutbildnigen kan störas och tiden som förlorats kan vara svår att återta. Faglig/vetenskaplig personal bekräftar stipendiaternas åsikter om undervisningpliktens fördelar och nackdelar. Det stora antalet stipendiater (ca 40 st) är en styrka men kan också medföra problem med information och logistik. 1.3 Konklusjon og anbefalinger Komiteen konkluderer med at studieplan for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 9

10 Komiteen anbefaler imidlertid: At informationen om kursutbud och kurskrav bör förbättras. At uppmärksamhet bör på riktas undervisningsplikten så att den inte medför allt för stor börda för den enskilda stipendiaten. 10

11 2. Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (2) 1. Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen/det kunstneriske utviklingsarbeidet. 2. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå. 3. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet. 4. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser. 2.1 Beskrivelse Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen Fakultetet rapporterer at de har 44 stipendiater, hvorav 2 er eksterne, og at dette er et relativt stort antall stipendiater fakultetets størrelses tatt i betraktning. Institusjonen har definert fagmiljø som de tilsatte som har direkte kontakt med studentene i en undervisningssituasjon. Fakultetet har ikke laget noe skille mellom fagmiljøet knyttet til masterstudiet og fagmiljøet knyttet til Ph.D-studiet, men arbeidsinnsatsen (andel årsverk) til de faglige tilsatte som er veiledere på Ph.D-studiet er holdt utenfor beregningene for masterstudiet. Fagmiljøet ved Det odontologiske fakultet omfatter ifølge deres egne beregninger totalt 91,3 årsverk. Fakultetet argumenterer for å styrke den basalmedisinske og biologiske forankringen av odontologien på sikt. Fagmiljøet ved Det medisinske fakultet, som har betydning for denne delen av undervisningen i fellessemestrene, er derfor inkludert i denne beskrivelsen. Ved Det medisinske fakultet utgjør dette totalt 56 årsverk hvorav det er 49 årsverk med førstestillingskompetanse. Fagmiljøet ved Det odontologiske fakultet er fordelt på følgende stillingskategorier: 32 Professorer 2 professor II 17,8 førsteamanuenser 2,7 førstelektorer 6,3 universitetslektorer 2, 6 Klinikksjef er 4,1 avdelingstannleger 23,8 instruktørtannleger Summen av årsverk ved fakultetet er ifølge fakultets egne utregninger 91,3. Legger man til Det medisinske fakultet får man 147,3 årsverk. 11

12 Fakultetet mener det er riktig å allokere stipendiatene til aktive forskningsmiljøer med god progresjon og hvor det gis veiledning av høy kvalitet. Dette innebærer at flere stipendiater arbeider sammen innenfor en og samme forskergruppe. Det har vist seg å være hensiktsmessig, spesielt for nye stipendiater. I slike grupper hjelper stipendiatene hverandre og man overskrider terskelen for kritisk masse. Både Ph.D.-kandidater og postdoktorer oppfordres selv til å ta veilederansvar overfor nye kandidater. Veiledermiljøet som helhet har god stabilitet ved fakultetet. Teknikere utgjør også en del av veilederstaben. Fakultetet bidrar med midler til kompetanseheving for veilederkorpset for faglig oppdatering. Teknikere som ønsker det får anledning til å ta doktorgrad, og de får være medforfattere når innsatsen tilsier det. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå Fakultetet forsket tidligere innen mange fagområder. I NFR-evalueringen av basalfagsforskningen ble fagmiljøet kritisert for å ha altfor mange forskningsprosjekter. Etter dette ble de tematiske områdene biofilm og kraniofacial utviklingsbiologi etablert ved Institutt for oral biologi. Senere i prosessen etablerte man 3 tematiske forskningsområder i Institutt for klinisk odontologi. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet Kjerneområder for studiet har ansatte i hovedstilling. Alle de tematiske områdene, bortsett fra helsefremmende og forebyggende virksomhet, ledes av professorer. Veiledere innen disse kjerneområdende er enten professorer eller førsteamanuenser. Helsefremmende og forebyggende virksomhet ledes av en førsteamanuensis. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser Institusjonen rapporter at førstestillingskompetanse innehas av 54,5 % av de ansatte i det faglige miljøet ved Det odontologiske fakultet. Fordelingen av førstekompetanse er som følger: 32 professorer 2 professor II 17,8 førsteamanuenser NOKUTs beregning av førstestillingskompetanse innbefatter professorer, førsteamanuenser og førstelektorer. Det er opprettet en forskerskole ved fakultetet som organiserer opplæringen av stipendiater tatt opp i Ph.D-programmet. Denne forskerskolen drives av en faglig leder samt en koordinator/daglig leder. Det er 13 deltakere (doktorgradskandidater) på Forskerskolen og disse veiledes av til sammen 10 vitenskapelig tilsatte, henholdsvis 6 professorer, en professor II og 3 førsteamanuenser. 2.2 Komiteens vurdering Fakulteten har en aktiv och stabil forskningsmiljö med god faglig bredd på internationell nivå. FoU-verksamheten dokumenteras i ett digitalt rapporteringssystem. Fakulteten har tillsatte i 12

13 huvudstilling i kärnområdena för det aktuella doktorgradsområdet. Fagtillsatte i doktorgradsstudiet har kompetens på førsteamanuensis nivå och > 50% med professors kompetens. Storleken på fagmiljøet är anpassat till undervisning, veiledning och forskning för att vidareutveckla och säkra den fagliga kvaliten. 2.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at fagmiljøet for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 13

14 3. Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (3) 3.1 Beskrivelse Doktorgradsstudiet støttes ved ulike faglige virksomheter. Fakultetet var en en av de første som etablerte forskerskole ved Universitetet i Oslo (UiO). Fakultetet har også en internasjonal forskerskole. Videre har fakultetet etablert en forskningsdag for stipendiater på Ph.D.-programmet, der de konkurrerer om en incitamentspris. Det samme gjelder for studentene i siste semester av mastergradsutdanningen, Ph.D.-kandidatene i Oslo, Bergen og etter hvert Tromsø møtes til fellesseminar hvert år på Geilo. Det holdes felles forskningsseminarer ved Klinisk forskningslaboratorium og Institutt for oral biologi en gang i måneden. Ukentlige forskningsseminarer holdes ved hver av disse institusjonene. Stipendiater på Institutt for oral biologi deltar også ukentlig i forskningsseminarer ved Det medisinske fakultet. 3.2 Komiteens vurdering Den fagliga verksamheten så som grundutbildning, specialistutbildning, klinisk verksamhet och forskning ger möjlighet att stödja och bygga upp doktorgradsstudiet. 3.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Ph.D-studiet i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo har en faglig virksomhet som bygger opp doktorgradsstudiet og dermed oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 14

15 4. Institusjonen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og i nettverk som er relevante for doktorgradsstudiet /stipendprogrammet, 2-3 (4) 4.1 Beskrivelse Det odontologiske fakultet var et av de to første fakultetene ved UiO som fikk opprettet en forskerskole. De aller fleste stipendiatene og deres veiledere er nå tatt opp ved forskerskolen. Nye Ph.D.-kandidater blir automatisk tatt opp. Fakultetet har også tatt initiativ til opprettelse av Scandinavian Baltic Network for Teaching and Research in Oral Health Care. En Statement of co-operation er signert av Universitet i Turku, Göteborg, Riga, Tromsø og Oslo foruten TAKO og NIOM i Oslo. Fakultetet i Oslo har koordinatorfunksjon for skolen. Fakultetet har også en affilieringsavtale med Forsyth Institute i Boston, som er ledende innen oralbiologisk forskning. Avtalen omhandler samarbeid innen forskning og undervisning. I øyeblikket er det 1 Ph.D.-kandidat ved Forsyth Institute (bioinformatikk) fra Det odontologiske fakultet. En stipendiat disputerte i 2006 på et arbeid utført ved Forsyth Institute (ikke dyrkbare bakterier i tannbelegg). Flere av forskningsgruppene ved fakultetet har egne og til dels omfattende forskernettverk, som gjør at kandidatene i løpet av Ph.D.-utdanningen kan gjøre deler av sin forskning ved gode utenlandske forskerinstitusjoner. Fakultetet stimulerer til denne virksomheten ved å bevilge penger til reise og opphold. På sikt planlegger fakultetet å etablere joint Ph.D.-degrees med Harvard Medical School og med NIH. Fakultetet har i dag to eksterne stipendiater hvorav en er tilsatt ved Folkehelseinstituttet og en tilsatt ved TAKO. 4.2 Komiteens vurdering Fakulteten redovisar och dokumenterar att de deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete och nätverk som är relevant för doktorgradsstudiet. 4.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Det Odontologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo har nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevant for doktorgradsstudiet og dermed oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 15

16 5. Infrastrukturen skal være tilpasset organisering av studiets/programmets karakter og relateres til doktorgradsstudiets/stipendprogrammets mål, 2-3 (5) 1. Stipendiatene skal være sikret nødvendige og egnede arbeidsforhold bl.a. kontorplass/produksjonslokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler. 2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med studiets/stipendprogrammets faglige innhold og nivå. 3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT- tjenester av tilstrekkelig omfang og kvalitet. 4. Tekniske og administrative støttetjenester skal være tilfredsstillende. 5.1 Beskrivelse Egnede arbeidsforhold Stipendiatene på Institutt for oral biologi har kontorer med 1-2 arbeidsplasser. I Geitmyrsveien/på Institutt for klinisk odontologi har de hver sin kontorplass, men ikke eget rom, og noen må flytte rundt etter hvor det er vakanser dvs. ledig kontorplass, hvor innehaver er i permisjon osv. Stipendiatene får tildelt annuum (driftsmidler), og de oppfordres til å søke reisemidler, forskningsmidler, legatmidler etc. Bibliotektjenester Bibliotekenes nett-tjenester og annen infrastruktur er koordinert under Universitetsbiblioteket (UB). Studentene benytter Bibliotek for medisin og helsefag lokalisert ved Rikshospitalet. På nettstedet har dette biblioteket informasjon særskilt tilpasset for brukerne. I Geitmyrsveien er Det odontologiske fakultetsbibliotek med fire ansatte og tilstøtende lesesal. Her ligger hovedtyngden av litteraturen på klinisk odontologi, men det er utstrakt bruk av tjenester på nettet. IKT-utstyr Stipendiatene har samme tilgang til IKT-ressurser, opplæring og brukerstøtte som masterstudentene. Stipendiatene får hver sin PC når de tiltrer i sine stillinger. Stipendiatene har også tilgang til avanserte typer av statistikkprogramvare og annen programvare som er nødvendige for den enkelte i hans/hennes studium. IT-seksjonen bidrar med IT-løsninger/støtte som er tilpasset den enkelte Ph.D.-stipendiatens behov. Tekniske og administrative tjenester Stipendiatene har etter behov tilgang til alle fakultetets laboratorier og kan benytte seg av det tekniske og administrative støtteapparat på linje med andre ansatte i vitenskapelig stilling. I klinikker tilhørende Institutt for klinisk odontologi er det stor plassmangel, og her må grunnutdanningsstudenter prioriteres foran stipendiater. Selv om fakultetet har klinisk forskning som et prioritert område, har vi således ikke kunnet legge tilstrekkelig til rette for det. Dette medvirker til at de fleste stipendiatene er lokalisert på Institutt for oral biologi, og 16

17 Institutt for klinisk odontologi har følgelig ikke utviklet optimale rutiner for assistanse ved stol eller i forhold til forskningsoppgaver. Konsekvensene er at de fleste stipendiatene får sin forskerutdanning innenfor oral biologi, og dermed blir klinikkene dessverre faglig sett relativt perifere for stipendiatgruppen. Administrasjonen av Ph.D.-programmet ligger i fakultetsadministrasjonen (i Geitmyrsveien), hvor den enkelte stipendiat også kan ta direkte kontakt etter behov. 5.2 Komiteens vurdering Doktorgradsstipendiaterna har acceptabla arbetsplatser på Institutt for oral biologi medan viss platsbrist finns på Geitmyrsveien vilket kan leda till störd arbetsro. Platsbristen upplevs som ett hinder att tillsätta fler stipendiater i klinisk odontologi. Bibliotekstjänster och IKT-resurser är acceptabla liksom teknisk och administrativa tjänster. 5.3 Konklusjon og anbefaling Komiteen konkluderer med at Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har tilfredsstillende infrastruktur og derved oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. Komiteen vil likevel påpeke at: plassmangelen for stipendiatene bør forbedres 17

18 6. Institusjonen skal redegjøre for hvordan doktorgradsstudiet/stipendprogrammet kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring. 6.1 Beskrivelse Institusjonen rapporterer at de har et kvalitetssikringssystem i 10 punkter. Kvalitetssikringen skjer i flere trinn: 1) Det odontologiske fakultet har ikke implementert UiOs vedtatte system for kvalitetssikring av doktorgradsstudiene, ettersom dette systemet først ble vedtatt Det odontologiske fakultet har oppfølgingsrutiner i forhold til sin forskerutdanning. Ferdigstillelse av fakultetlige kvalitetssystemer, samt iverksettelse av nye tiltak (som blant annet omfatter en økning av etikk-komponenten i forskerutdanningens opplæringsdel samt tilbud om kurs for veiledere) vil bli en prioritert oppgave i ) Ved vurdering av søkere til stipendiatstilling påser en faglig komité sammen med personaladministrasjonen at stillingskravene oppfylles, bl.a. søkerens formalkompetanse. Ekvivalering av utenlandsk grunnutdanning foretas. Komiteen skal være habil og kompetent og avgi en begrunnet innstilling i samsvar med faglige prioriteringer, krav til kvalitet i forskningen, formalkompetanse og ekvivalering av utenlandsk grunnutdanning. 3) Ved opptak til Ph.D.-programmet påser Programstyret for forskning og forskerutdanning (PFF) at faglige prioriteringer, krav til kvalitet og formalkompetanse er oppfylt i henhold til Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo og Programplan for forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet. Ved opptaket vurderer også PFF formalkompetansen til veileder, hvor både egnethet og kapasitet blir lagt vekt på. PFF vurderer både søkere på stipendiatstillinger og søkere fra eksterne partnere. I tillegg vurderer PFF om eksterne doktorgradskandidater har finansieringen i orden. 4) Fakultetet sikrer at kandidaten blir tildelt arbeidsplass, laboratorium, tilgang til bibliotek og IKT-service. Man har etablert en ordning med introduksjonsmøte med nye stipendiater der dekan, prodekan for forskning, leder av forskerskolen og fakultetsadministrasjonen møter. Stipendiaten integreres i fagmiljøet i gruppen av veileder, og ved fakultetet gjennom seminarer og annen aktivitet ved fakultetets Forskerskole. Det arbeides i tillegg med et eget diskusjonsforum for stipendiater. 5) Stipendiatene får tilbud om både interne og eksterne relevante kurs, som en del av opplæringsdelen. Alle stipendiater må gjennomføre et obligatorisk Innføringskurs i medisinsk metode (inklusive etikk). I tillegg må alle stipendiater som skal gjennomføre dyreforsøk, gjennomføre et eget obligatorisk kurs. Fakultet arrangerer egne valgfrie kurs, bl.a. i statistikk, forskningsmetode, mikrobiologi osv. De fleste kursene avsluttes med eksamen eller fordypning i et spesielt emne i form av en skriftlig rapport. I tillegg skal alle stipendiater ha presentert et arbeide ved en internasjonal kongress. Kurs og endt opplæringsdel blir godkjent av PFF etter forslag fra fakultetsadministrasjonen. I tillegg er det opparbeidet rutiner for evaluering og godkjenning av utenlandske eller andre eksterne kurs. 18

19 6) Fakultetet har opprettet en egen Forskerskole. Alle stipendiater innlemmes i denne og får tilbud om spesialtilpassete kurs og seminarer. Forskerskolen har egen leder, som i tillegg har et styre. Styret avlegger rapport til Universitetet sentralt og til PFF. Forskerskolen arrangerer egne kurs om forfatter-/medforfatterskap, etikk, biobanker, bruk av sertifiserte laboriatorieprotokoller, presentasjonsteknikk osv. I tillegg er den medarrangør av et felles stipendiatmøte på Geilo for tannlegeutdanningene i Norge, forskningsdagen og egne felles veiledningsseminarer/kurs for både veileder og stipendiater. 7) Stipendiatene og veileder må årlig levere inn hver sin fremdriftsrapport som skal godkjennes av PFF. Forskningsdekan og forskningsadministrasjonen tar kontakt med stipendiat og veileder i tilfelle mangelfull progresjon avdekkes. Ved behov kan ny veileder, oppnevning av en ekstra biveileder, eventuelt bytte av prosjekt bli resultatet. Fakultetets Forskerskole har siden 2004 holdt årlige kurs hvor temaet har vært veiledning. I tillegg vil dette bli utvidet hvor temaer vil være nødvendige tillatelser og godkjenninger (datatilsynet, etiske komiteer osv.) og retningslinjer for forfatterskap/medforfatterskap (Vancouverreglene). Teknikere får anledning til å ta doktorgrad, og de får være medforfattere når innsatsen tilsier det i henhold til Vancouverreglene. 8) Ved innlevering av doktorgradsarbeidet skal det leveres med en signert erklæring om kandidatens bidrag til artiklene, som er en del av avhandlingen. Nødvendig krav til fullført opplæringsdel må dokumenteres. I tillegg må alle stipendiater og veiledere fra og med 2007 levere dokumentasjon på at alle nødvendige tillatelser i forbindelse med doktorgradsprosjektet er innhentet. Fakultetet oppnevner etter forslag fra fagmiljøet en egen internasjonal bedømmelseskomité, hvor minst et av medlemmene skal være ekstern. Det vanlige er at minst to av medlemmene kommer fra andre land. Bedømmelsen av doktorgradsarbeidet skjer i samsvar med Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader (UHR). Fakultetet fastsetter en tidsfrist for innlevering av bedømmelseskomiteens innstilling, som skal godkjennes av fakultetet. Innstillingen blir oversendt stipendiaten, som får mulighet til å innarbeide mindre korrigeringer, såkalt peer-review, før trykking. Ved ikke godkjent innstilling må stipendiaten vente i minst 6 måneder før ny innlevering. Ved delvis refusjon blir samme bedømmelseskomité oppnevnt på nytt. Ved fullstendig refusjon oppnevnes en helt ny bedømmelseskomité. 9) Ved prøveforelesning blir det oppnevnt en egen komité. Tema blir oppgitt av bedømmelseskomiteen og dette blir oversendt stipendiaten 10 arbeidsdager før. Komiteen kan være intern eller bestå av den opprinnelige bedømmelseskomiteen. Det vil bli et krav om at komiteen må avlevere en skriftlig begrunnelse for godkjenning av prøveforlesning. 10) I forbindelse med disputas må stipendiaten presentere sin egen avhandling før opponentene begynner sitt arbeid. Det vil bli et krav om at opponentene avleverer en skriftlig begrunnelse for godkjenning av disputasen. Når både prøveforelesning og disputas er godkjent, blir saken oversendt Universitetet i Oslo med tanke på kreering. 19

20 6.2 Komiteens vurdering Den 10 punktslista för kvalitetssäkring som fakulteten redovisar ger möjlighet att säkra och utveckla kvaliteten i doktorgradsstudiet. 6.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har rutiner som sikrer og muliggjør kvalitetsutvikling i forskerutdanningen og derfor oppfyller kravene slik disse fremkommer i NOKUTs forskrift. 20

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det medisinske fakultetet Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 22.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

Innlevering, bedømmelse og disputas

Innlevering, bedømmelse og disputas Innlevering, bedømmelse og disputas Denne orienteringen gir en oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor. Den er ment for doktorand, institutt,

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 7. desember 2015 Solveig Christensen Agenda for søkerseminaret (A) Solveig Christensen: Generelt om ph.d.-utdanningen og det å være stipendiat (B)

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.

Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Utfyllende retningslinjer for PhD-program i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Vedtatt av dekan 25. 02. 2013 (Saksnr 11/13) Universitet i Nordland (UiN) har et felles

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Søknadom akkrediteringavdoktorgrad isosialtarbeidogsosialpolitikkved HøgskoleniOslo. September2010

Søknadom akkrediteringavdoktorgrad isosialtarbeidogsosialpolitikkved HøgskoleniOslo. September2010 Søknadom akkrediteringavdoktorgrad isosialtarbeidogsosialpolitikkved HøgskoleniOslo September2010 Forord Norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning er delt inn i følgende kategorier: 1. ikke akkrediterte

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Den nye forskerutdanningen

Den nye forskerutdanningen Den nye forskerutdanningen Jarle Breivik Forskerutdanningsleder Finn Wisløff Dekanus Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1 Det formelle målet Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen som har

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo Til stede: Tone Bjørge, Institutt for

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Ny PhD-utdanning i anvendte mikro- og. Hvordan har HiVe greid å lykkes? Søknadsprosess Akkreditering i NOKUT Den faglige innretningen på studiet

Ny PhD-utdanning i anvendte mikro- og. Hvordan har HiVe greid å lykkes? Søknadsprosess Akkreditering i NOKUT Den faglige innretningen på studiet Ny PhD-utdanning i anvendte mikroog nanosystemer Tone Gran Ny PhD-utdanning i anvendte mikro- og nanosystemer Hvordan har HiVe greid å lykkes? Historikk, ikk strategi t og forarbeid Søknadsprosess Akkreditering

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET

BESKRIVELSE AV PROGRAMMET 197 STUDIEPLAN FOR PhD-PROGRAMMET I PSYKOLOGI Studieplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), vedtatt i Styret ved NTNU

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Veiledning for institusjoner som søker akkreditering som universitet (utgave april 2015) Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2014 ISSN-nr

Detaljer

PROSESS, - ENERGI- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK. Høgskolen i Telemark

PROSESS, - ENERGI- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK. Høgskolen i Telemark SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I PROSESS, - ENERGI- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK ved Høgskolen i Telemark Rapport fra sakkyndig komité Dato: 26. januar 2009 NOKUTs rapporter ISSN[1501-9640]

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Fastsatt i fakultetsstyremøte 12. februar 2008 med hjemmel

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse

Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Belastningsregnskap Rutinebeskrivelse Vedtatt Instituttstyremøte 22.10.2012 (Sak SAM-S 48/12). 1. Innledning NHH har innført et system for utarbeiding av belastningsregnskap for undervisning og veiledning.

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings forskerstillinger Skriv ut DATO: FOR-2006-02-09-129 DEPARTEMENT:

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket

Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Doktorgraden fra fri grad til kvalifikasjonsrammeverket Pål Vegar Storeheier forskningsdirektør Tidlige doktorgrader 1219: Første kjente tildelte doktorgrad (Bologna). 1813: Ved Det Kongelige Fredriks

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø deler årlig ut tre sentrale priser. Disse er: Formidlingsprisen ved Universitetet i Tromsø Forsknings- og utviklingsprisen ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning er delt inn i følgende kategorier:

Norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning er delt inn i følgende kategorier: Søknadom akkr edi t er i ngavdokt or gr adsst udi um ikl i ni skhel sevi t enskap vedhøgskol enibusker ud Okt ober2011 Forord Norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning er delt inn i følgende kategorier:

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005

Detaljer