Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport"

Transkript

1 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport

2 Forord Rapporten og komiteens vurdering er basert på institusjonens selvevaluering og institusjonsbesøk ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo 26. og 27. februar Komiteens innstilling er enstemmig. Tromsø, Aarhus, Malmö, Bergen 15. august 2007 Jan Bergdahl, professor Klin. odont ved Univ i Tromsø, Docent i psykologi, Umeå Univ Ann Wenzel, professor Oral radiologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Tore Dérand, professor emeritus, Avd. for odont. tekn. och materialvet, Tandvårdshögskolan i Malmö Jarle Svalestad, Ph.D-student Odontologi, Universitetet i Bergen

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN... 5 BAKGRUNN... 5 KORT BESKRIVELSE AV INSTITUSJONEN... 5 GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN... 5 ORGANISERING AV RAPPORTEN... 5 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL... 6 STUDIETS MÅL... 6 STUDIETS PROFIL... 6 C) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTS FORSKRIFT DET SKAL FORELIGGE EN PLAN FOR DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (1) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER INSTITUSJONEN SKAL HA ET STABILT FAGMILJØ KNYTTET TIL DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (2) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON DEN FAGLIGE VIRKSOMHETEN VED INSTITUSJONEN SKAL STØTTE OPP OM DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (3) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INSTITUSJONEN SKAL DELTA AKTIVT I NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID OG I NETTVERK SOM ER RELEVANTE FOR DOKTORGRADSSTUDIET /STIPENDPROGRAMMET, 2-3 (4) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON INFRASTRUKTUREN SKAL VÆRE TILPASSET ORGANISERING AV STUDIETS/PROGRAMMETS KARAKTER OG RELATERES TIL DOKTORGRADSSTUDIETS/STIPENDPROGRAMMETS MÅL, 2-3 (5) BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING KONKLUSJON OG ANBEFALING INSTITUSJONEN SKAL REDEGJØRE FOR HVORDAN DOKTORGRADSSTUDIET/STIPENDPROGRAMMET KVALITETSSIKRES I INSTITUSJONENS SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING BESKRIVELSE KOMITEENS VURDERING

4 6.3 KONKLUSJON D) FAGLIG NIVÅ OG DOKUMENTERTE RESULTATER E) KONKLUSJON OG OPPSUMMERING F) ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING G) APPENDIKS: SAKKYNDIG KOMITÉ, KOMITEENS MANDAT OG UTDRAG FRA NOKUTS FORSKRIFT

5 A) BAKGRUNN OG GRUNNLAG FOR VURDERINGEN Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 20. juni å iverksette en revidering av alle mastergradsstudier og Ph.D.- studier i odontologi. Formålet med revidering av akkrediterte master- og doktorgradsstudier innenfor odontologi er: å undersøke om studiet tilfredsstiller gjeldende standarder og kriterier. å bidra til å utvikle kvaliteten i studiene. Kort beskrivelse av institusjonen Det odontologiske fakultet (OD) er en enhet under Universitetet i Oslo. Det øverste organet ved institusjonen er universitetsstyret med rektor og universitetsdirektør som øverste ledere. Under rektor og direktør finner vi enhet for intern revisjon og administrative avdelinger. I neste ledd befinner Universitetsbiblioteket, Kulturhistorisk Museum, Naturhistorisk Museum og sentre og programmer etc. seg. Videre finner vi fakultetene med deres tilhørende institutter og fagenheter. Geografisk sett ligger Det odontologiske fakultet for seg selv i Geitmyrsveien, i forhold til flere av de andre fakultetene, som ligger på Blindern. Ved masterstudiet i Odontologi foregår undervisningen de to første årene ved fakultetets eget Institutt for Oral biologi (IOB) i Domus odontologia på Gaustad som gir undervisningen i samarbeid med Det Medisinske Fakultet. Undervisning i klinikken de neste årene foregår i Geitmyrsveien. Forskningen ved fakultetet spenner fra basalforskning til klinisk forskning. Det odontologiske fakultet tildeler Ph.D.-graden og den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Grunnlaget for vurderingen NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier slik de fremkommer i Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i høyere utdanning, fastsatt , legges til grunn for evalueringen. Det skal legges vekt på utdanningens faglige nivå og dokumenterte resultater. Den sakkyndige vurderingen baseres på indikatorer for dokumenterte resultater sammen med selvevalueringen og institusjonsbesøket. Organisering av rapporten Rapporten er disponert i forhold til mal for selvevaluering og NOKUTs forskrift 2.3 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier. En vurdering av faglig nivå og dokumenterte resultater avrunder vurderingen og rapporten avsluttes med en oppsummering og avsluttende konklusjon samt anbefalinger for videre utvikling av studiet. 5

6 B) STUDIETS MÅL OG PROFIL Studiets mål Det odontologiske fakultet tildeler Ph.D.-graden og den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Forutsetningen for å kunne bli tatt opp på Ph.D.-programmet og kreert er avlagt cand.odont.- grad eller tilsvarende utdanning som er godkjent likeverdig, gjennomført fakultetets organiserte doktorgradsprogram (dvs. fullføring av opplæringsdelen av programmet), bestått avhandling, prøveforelesning og disputas. Doktorgradsprogrammet har en normert tid som går over 3 år (4 år med 25 % undervisning) og fører frem til Ph.D.-graden. Fakultetet trenger mange unge rekrutter og satser mye på å legge forholdene best mulig til rette for forskerutdanningen. Fakultetet ser på forskningen som et sentralt virkemiddel i bestrebelsene på å skaffe seg nye lærerkrefter og forskere og oppmuntrer spesielt til basalklinisk forskning på tvers av de tradisjonelle instituttgrensene. Målet er på sikt å samle forskningen ved fakultetet i relativt få grupper med stor internasjonal tyngde. Fakultetet vedtok 14. juni 2005 følgende mål i ny strategisk plan: Det odontologiske fakultet skal fremme forskning innen oral biologi, diagnostikk, epidemiologi og pasientbehandling med spesielle fokus på: Biomateriale Helsefremmende og forebyggende virksomhet Kraniofacial utviklingsbiologi, diagnostikk og behandling Overflatebiologi og biofilm Vevsregenerasjon Studiets profil Studiet kan sies å ha en spesiell profil fordi forskningen har fokus på spesielle tematiske områder innen odontologi: 1) helsefremmende og forebyggende virksomhet 2) kraniofacial utviklingsbiologi, diagnostikk og behandling 3) overflatebiologi og biofilm 4) vevsregenerasjon 5) biomaterialer. Kandidatene har anledning til velge forskerkurs som passer til deres tematiske område. Kurs ved andre fakulteter, f. eks. Det medisinske fakultet, godskrives forutsatt at de faller inn under kandidatenes forskningsvirksomhet. I tillegg kommer kurs i forskningsmetode og etikk som er obligatorisk for samtlige kandidater. Ph.D.-utdanningen bærer også preg av at odontologi er et profesjonsstudium. Problemer i relasjon til pasientbehandling og klinikk er temaer som ofte tas opp i studiet. 6

7 C) SAKKYNDIGES VURDERING I HENHOLD TIL NOKUTs FORSKRIFT 1. Det skal foreligge en plan for doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (1) 1. Det skal foreligge et reglement for studiet/stipendprogrammet. 2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn. 3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng. 4. Av planen skal det framgå hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot fagområder/kunstfaglige områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder/kunstfaglige områder. 5. Planen skal vise studiets/stipendprogrammets forankring i kjerneområde(r) som kan identifiseres i internasjonal sammenheng. 6. Planen skal beskrive studiets/stipendprogrammets faglige/kunstneriske mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til. 7. Planen skal beskrive obligatoriske og valgfrie deler. 8. Av planen skal det framgå at stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere faglig sammenheng. 1.1 Beskrivelse Reglement Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo, vedtatt av Universitetsstyret (fastsatt på ny av Rektor ), hjemler forskerutdanningen ved fakultetet. Forskriften er felles for forskerutdanningene ved Universitetet i Oslo, og er å finne på fakultetets nettsider for forskning. Fakultet tildeler også den filosofiske doktorgraden (dr.philos.). Et dekkende navn Utdanningen som fører frem til graden philosophiae doctor, går under betegnelsen Ph.D.- programmet i odontologi. Studieplan - Studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng Opplæringsdelen til doktorgradsutdanningen forutsetter en individuell studieplan med en total ramme på minimum 30 studiepoeng (1/2 års fulltidsstudium). Opplæringsdelen kan tas løpende gjennom hele studiet, men hovedtyngden bør gjennomføres de to første årene av avtaleperioden. Opplæringsdelen skal være relevant både i forhold til doktorgradsarbeidet og i forhold til en mer generell forskningsmessig kvalifisering innen fagområdet. Kravet til opplæring gjennom kurs kan oppfylles ved at kandidaten gjennomfører og består eksamen ved godkjente og vekttallsnormerte forskerkurs ved Det odontologiske fakultet, ved andre fakulteter ved Universitet i Oslo, eller ved eksterne institusjoner. Opplæringsdelen består av obligatoriske kurs og valgfrie kurs. 7

8 Obligatoriske kurs: Alle kandidater skal ha gjennomgått innføringskurset i medisinsk metode. Gjennom kurset vil kandidatene få en innføring i alle faser av forskningsprosessen, fra formulering av problemstilling og oppstilling av testbare hypoteser via prosjektplanlegging, metoder for innsamling og analyse av data, til presentasjon av forskningsresultater og forskningsformidling. Kurset omfatter også vitenskapsteoretiske og etiske aspekter ved medisinsk forskning, samt opplæring i litteratursøk og bruk av personlige databaser. Kandidater som skal benytte forsøksdyr i sin forskning, må gjennomføre kurs i bruk av dyr i medisinsk forskning. Valgfrie kurs: Det er mulig for doktorkandidater å følge fakultetets kjernepensum for spesialistutdanningen og få enkelte av disse kursene godkjent som del av opplæringsdelen. Det er i tillegg mulig å få godkjent studiepoengsnormerte forskerkurs ved andre fakulteter ved Universitetet i Oslo eller ved eksterne institusjoner. Kurs som ikke er studiepoengsnormerte eller som er tatt ved utenlandske institusjoner, kan godkjennes etter søknad av fakultetet. Forskerkursene er studiepoengsnormerte. Det kreves dokumentasjon i form av skriftlig eller muntlig prøve, forelesning eller annen form godkjent av fakultetet for at kandidaten kan oppnå studiepoeng, få utstedt kursbevis og få opplæringsdelen godkjent. Dette gjelder også eventuelt tilrettelagt lesepensum. Deltagelse i andre forskerkurs uten vekttallsnormering og avsluttende eksamen kan godkjennes med vekttall etter søknad. Det gis også studiepoenguttelling ved presentasjoner på internasjonale kongresser og konferanser. Hvordan studiet/stipendprogrammet knyttes opp mot fagområder områder med tilstrekkelig bredde og klar avgrensning til andre fagområder områder - forankring i kjerneområde(r) De som tas opp til forskerutdanningen er normalt knyttet til et predefinert forskningsprosjekt. Det er utarbeidet en temakatalog der prosjektene er knyttet til fakultetets satsningsområder innen forskningen. Prosjektene er allokerte til bestemte forskningsmiljøer og veiledere ved fakultetet. Kvalitetssikringen av forskningsprosjektene er foretatt av fakultetets forskningsledelse og er forankret i fakultetets strategiske plan. Studiets/stipendprogrammets faglige mål, opptaksgrunnlag og hva studiet/stipendprogrammet kvalifiserer til Målsettingen med forskerutdanningen er at den skal gi faglig støtte og veiledning for kandidatens avhandling. Studiet skal gi innsikt i vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger og forskningsmetode. Forskerutdanningen skal også ivareta norsk odontologisk forsknings viktige samfunnsinteresser knyttet til primær offentlig og privat tannhelsetjeneste. For å kunne bli opptatt til Ph.D.-programmet kreves graden cand.odont eller tilsvarende grader som er godkjent likeverdig med denne. Graden philosophiae doctor (Ph.D.) kvalifiserer kandidaten til å kunne søke forsknings- og/eller utdanningsstillinger innenfor eller utenfor utdanningssektoren. 8

9 Obligatoriske og valgfrie deler Innføringskurs i medisinsk metode er obligatorisk. Ut over dette, velger kandidaten selv de kurs som er relevante i forhold til ens forskningsprosjekt. Kursdelen skal totalt utgjøre 30 studiepoeng. Den vesentlige delen av utdanningen er knyttet til forskning, publisering av resultater gjennom artikler i fagtidsskrifter og den endelige sammenstillingen i doktorgradsavhandlingen. Stipendiatens arbeid/prosjekt er satt inn i en bredere faglig sammenheng Ved fakultetet har alle stipendiater undervisningsplikt i 25 % av den totale stipendperioden på 4 år. Stipendiatene underviser i hovedsak på bachelorutdanningen i tannpleie og på masterutdanningen i odontologi. Stipendiatene oppfordres til å presentere sine arbeider på faglige kongresser og samlinger i inn- og utland. Det gis økonomisk støtte fra fakultetet til dette. Én gang per år møtes stipendiatene i Bergen og Oslo til et faglig seminar støttet økonomisk av fakultetene. Fakultetet har dessuten etablert en forskningsdag, der stipendiatene presenterer sine arbeider for hverandre og for de ansatte. En av hovedintensjonene bak etablering av Forskerskolen var å skape et større miljø blant stipendiatene, på tvers av fagmiljøene og forskningsprosjektene. Forskerskolen ledes av en fast ansatt professor. 1.2 Komiteens vurdering Doktorgradsstudiet har ett doktorgradsreglement som er felles for all forskerutdanning ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsstudiet har ett täckande namn. Studieplanen som regleras av doktorsreglementet har en beskrivning av opplærningsdelen, som består av obligatoriska och valfria kurser. Opplæringen har ett upplägg som möjliggör för stipendiaten att få ett brett fagligt sammanhang. Stipendiaterna tycker att information saknas om vilka kurser som skrävs i opplärningsdelen. Stipendiaterna har ibland svårt att komma in på de kurser, som är obligatoriska vid den tidpunkt då de är relevant för dem. Lärarna på forskarutbildningen anser också att kursdelen bör ha bättre struktur. Programansvariga för forskarutbildningen är medvetna om detta och arbetar på att förbättra informationen om kursutbudet. Kommittén konstaterar att doktorgradsstudiet har tillräcklig faglig bredd och inre faglig sammanhang vilket styrks av att forskningsverksamheten har indelats i fem tematiska områden. Stipendiaterna tycker att undervisningsplikten ger ökad pedagogisk kompetens och insyn i undervisningsverksamheten, men ses också som en börda eftersom kontinuiteten i forskarutbildnigen kan störas och tiden som förlorats kan vara svår att återta. Faglig/vetenskaplig personal bekräftar stipendiaternas åsikter om undervisningpliktens fördelar och nackdelar. Det stora antalet stipendiater (ca 40 st) är en styrka men kan också medföra problem med information och logistik. 1.3 Konklusjon og anbefalinger Komiteen konkluderer med at studieplan for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 9

10 Komiteen anbefaler imidlertid: At informationen om kursutbud och kurskrav bör förbättras. At uppmärksamhet bör på riktas undervisningsplikten så att den inte medför allt för stor börda för den enskilda stipendiaten. 10

11 2. Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (2) 1. Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen/det kunstneriske utviklingsarbeidet. 2. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå. 3. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet. 4. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser. 2.1 Beskrivelse Størrelsen på fagmiljøet skal være tilpasset undervisningen, veiledningen og forskningen Fakultetet rapporterer at de har 44 stipendiater, hvorav 2 er eksterne, og at dette er et relativt stort antall stipendiater fakultetets størrelses tatt i betraktning. Institusjonen har definert fagmiljø som de tilsatte som har direkte kontakt med studentene i en undervisningssituasjon. Fakultetet har ikke laget noe skille mellom fagmiljøet knyttet til masterstudiet og fagmiljøet knyttet til Ph.D-studiet, men arbeidsinnsatsen (andel årsverk) til de faglige tilsatte som er veiledere på Ph.D-studiet er holdt utenfor beregningene for masterstudiet. Fagmiljøet ved Det odontologiske fakultet omfatter ifølge deres egne beregninger totalt 91,3 årsverk. Fakultetet argumenterer for å styrke den basalmedisinske og biologiske forankringen av odontologien på sikt. Fagmiljøet ved Det medisinske fakultet, som har betydning for denne delen av undervisningen i fellessemestrene, er derfor inkludert i denne beskrivelsen. Ved Det medisinske fakultet utgjør dette totalt 56 årsverk hvorav det er 49 årsverk med førstestillingskompetanse. Fagmiljøet ved Det odontologiske fakultet er fordelt på følgende stillingskategorier: 32 Professorer 2 professor II 17,8 førsteamanuenser 2,7 førstelektorer 6,3 universitetslektorer 2, 6 Klinikksjef er 4,1 avdelingstannleger 23,8 instruktørtannleger Summen av årsverk ved fakultetet er ifølge fakultets egne utregninger 91,3. Legger man til Det medisinske fakultet får man 147,3 årsverk. 11

12 Fakultetet mener det er riktig å allokere stipendiatene til aktive forskningsmiljøer med god progresjon og hvor det gis veiledning av høy kvalitet. Dette innebærer at flere stipendiater arbeider sammen innenfor en og samme forskergruppe. Det har vist seg å være hensiktsmessig, spesielt for nye stipendiater. I slike grupper hjelper stipendiatene hverandre og man overskrider terskelen for kritisk masse. Både Ph.D.-kandidater og postdoktorer oppfordres selv til å ta veilederansvar overfor nye kandidater. Veiledermiljøet som helhet har god stabilitet ved fakultetet. Teknikere utgjør også en del av veilederstaben. Fakultetet bidrar med midler til kompetanseheving for veilederkorpset for faglig oppdatering. Teknikere som ønsker det får anledning til å ta doktorgrad, og de får være medforfattere når innsatsen tilsier det. Fagmiljøet skal drive aktiv forskningsvirksomhet/kunstnerisk utviklingsvirksomhet med god faglig bredde på høyt internasjonalt nivå Fakultetet forsket tidligere innen mange fagområder. I NFR-evalueringen av basalfagsforskningen ble fagmiljøet kritisert for å ha altfor mange forskningsprosjekter. Etter dette ble de tematiske områdene biofilm og kraniofacial utviklingsbiologi etablert ved Institutt for oral biologi. Senere i prosessen etablerte man 3 tematiske forskningsområder i Institutt for klinisk odontologi. Institusjonen skal ha ansatte i hovedstilling med kompetanse innenfor det som regnes som kjerneområder for studiet/stipendprogrammet Kjerneområder for studiet har ansatte i hovedstilling. Alle de tematiske områdene, bortsett fra helsefremmende og forebyggende virksomhet, ledes av professorer. Veiledere innen disse kjerneområdende er enten professorer eller førsteamanuenser. Helsefremmende og forebyggende virksomhet ledes av en førsteamanuensis. Minst 50 % av de faglig ansatte knyttet til studiet/stipendprogrammet skal være professorer, de øvrige skal være førsteamanuenser Institusjonen rapporter at førstestillingskompetanse innehas av 54,5 % av de ansatte i det faglige miljøet ved Det odontologiske fakultet. Fordelingen av førstekompetanse er som følger: 32 professorer 2 professor II 17,8 førsteamanuenser NOKUTs beregning av førstestillingskompetanse innbefatter professorer, førsteamanuenser og førstelektorer. Det er opprettet en forskerskole ved fakultetet som organiserer opplæringen av stipendiater tatt opp i Ph.D-programmet. Denne forskerskolen drives av en faglig leder samt en koordinator/daglig leder. Det er 13 deltakere (doktorgradskandidater) på Forskerskolen og disse veiledes av til sammen 10 vitenskapelig tilsatte, henholdsvis 6 professorer, en professor II og 3 førsteamanuenser. 2.2 Komiteens vurdering Fakulteten har en aktiv och stabil forskningsmiljö med god faglig bredd på internationell nivå. FoU-verksamheten dokumenteras i ett digitalt rapporteringssystem. Fakulteten har tillsatte i 12

13 huvudstilling i kärnområdena för det aktuella doktorgradsområdet. Fagtillsatte i doktorgradsstudiet har kompetens på førsteamanuensis nivå och > 50% med professors kompetens. Storleken på fagmiljøet är anpassat till undervisning, veiledning och forskning för att vidareutveckla och säkra den fagliga kvaliten. 2.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at fagmiljøet for Ph.D-studier i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 13

14 3. Den faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om doktorgradsstudiet/stipendprogrammet, 2-3 (3) 3.1 Beskrivelse Doktorgradsstudiet støttes ved ulike faglige virksomheter. Fakultetet var en en av de første som etablerte forskerskole ved Universitetet i Oslo (UiO). Fakultetet har også en internasjonal forskerskole. Videre har fakultetet etablert en forskningsdag for stipendiater på Ph.D.-programmet, der de konkurrerer om en incitamentspris. Det samme gjelder for studentene i siste semester av mastergradsutdanningen, Ph.D.-kandidatene i Oslo, Bergen og etter hvert Tromsø møtes til fellesseminar hvert år på Geilo. Det holdes felles forskningsseminarer ved Klinisk forskningslaboratorium og Institutt for oral biologi en gang i måneden. Ukentlige forskningsseminarer holdes ved hver av disse institusjonene. Stipendiater på Institutt for oral biologi deltar også ukentlig i forskningsseminarer ved Det medisinske fakultet. 3.2 Komiteens vurdering Den fagliga verksamheten så som grundutbildning, specialistutbildning, klinisk verksamhet och forskning ger möjlighet att stödja och bygga upp doktorgradsstudiet. 3.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Ph.D-studiet i odontologi ved Det Odontologisk Fakultet ved Universitet i Oslo har en faglig virksomhet som bygger opp doktorgradsstudiet og dermed oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 14

15 4. Institusjonen skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og i nettverk som er relevante for doktorgradsstudiet /stipendprogrammet, 2-3 (4) 4.1 Beskrivelse Det odontologiske fakultet var et av de to første fakultetene ved UiO som fikk opprettet en forskerskole. De aller fleste stipendiatene og deres veiledere er nå tatt opp ved forskerskolen. Nye Ph.D.-kandidater blir automatisk tatt opp. Fakultetet har også tatt initiativ til opprettelse av Scandinavian Baltic Network for Teaching and Research in Oral Health Care. En Statement of co-operation er signert av Universitet i Turku, Göteborg, Riga, Tromsø og Oslo foruten TAKO og NIOM i Oslo. Fakultetet i Oslo har koordinatorfunksjon for skolen. Fakultetet har også en affilieringsavtale med Forsyth Institute i Boston, som er ledende innen oralbiologisk forskning. Avtalen omhandler samarbeid innen forskning og undervisning. I øyeblikket er det 1 Ph.D.-kandidat ved Forsyth Institute (bioinformatikk) fra Det odontologiske fakultet. En stipendiat disputerte i 2006 på et arbeid utført ved Forsyth Institute (ikke dyrkbare bakterier i tannbelegg). Flere av forskningsgruppene ved fakultetet har egne og til dels omfattende forskernettverk, som gjør at kandidatene i løpet av Ph.D.-utdanningen kan gjøre deler av sin forskning ved gode utenlandske forskerinstitusjoner. Fakultetet stimulerer til denne virksomheten ved å bevilge penger til reise og opphold. På sikt planlegger fakultetet å etablere joint Ph.D.-degrees med Harvard Medical School og med NIH. Fakultetet har i dag to eksterne stipendiater hvorav en er tilsatt ved Folkehelseinstituttet og en tilsatt ved TAKO. 4.2 Komiteens vurdering Fakulteten redovisar och dokumenterar att de deltar aktivt i nationellt och internationellt samarbete och nätverk som är relevant för doktorgradsstudiet. 4.3 Konklusjon Komiteen konkluderer med at Det Odontologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo har nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevant for doktorgradsstudiet og dermed oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. 15

16 5. Infrastrukturen skal være tilpasset organisering av studiets/programmets karakter og relateres til doktorgradsstudiets/stipendprogrammets mål, 2-3 (5) 1. Stipendiatene skal være sikret nødvendige og egnede arbeidsforhold bl.a. kontorplass/produksjonslokaler, utstyr, drifts- og produksjonsmidler. 2. Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelig og i samsvar med studiets/stipendprogrammets faglige innhold og nivå. 3. Stipendiatene skal være sikret tilgang til IKT- tjenester av tilstrekkelig omfang og kvalitet. 4. Tekniske og administrative støttetjenester skal være tilfredsstillende. 5.1 Beskrivelse Egnede arbeidsforhold Stipendiatene på Institutt for oral biologi har kontorer med 1-2 arbeidsplasser. I Geitmyrsveien/på Institutt for klinisk odontologi har de hver sin kontorplass, men ikke eget rom, og noen må flytte rundt etter hvor det er vakanser dvs. ledig kontorplass, hvor innehaver er i permisjon osv. Stipendiatene får tildelt annuum (driftsmidler), og de oppfordres til å søke reisemidler, forskningsmidler, legatmidler etc. Bibliotektjenester Bibliotekenes nett-tjenester og annen infrastruktur er koordinert under Universitetsbiblioteket (UB). Studentene benytter Bibliotek for medisin og helsefag lokalisert ved Rikshospitalet. På nettstedet har dette biblioteket informasjon særskilt tilpasset for brukerne. I Geitmyrsveien er Det odontologiske fakultetsbibliotek med fire ansatte og tilstøtende lesesal. Her ligger hovedtyngden av litteraturen på klinisk odontologi, men det er utstrakt bruk av tjenester på nettet. IKT-utstyr Stipendiatene har samme tilgang til IKT-ressurser, opplæring og brukerstøtte som masterstudentene. Stipendiatene får hver sin PC når de tiltrer i sine stillinger. Stipendiatene har også tilgang til avanserte typer av statistikkprogramvare og annen programvare som er nødvendige for den enkelte i hans/hennes studium. IT-seksjonen bidrar med IT-løsninger/støtte som er tilpasset den enkelte Ph.D.-stipendiatens behov. Tekniske og administrative tjenester Stipendiatene har etter behov tilgang til alle fakultetets laboratorier og kan benytte seg av det tekniske og administrative støtteapparat på linje med andre ansatte i vitenskapelig stilling. I klinikker tilhørende Institutt for klinisk odontologi er det stor plassmangel, og her må grunnutdanningsstudenter prioriteres foran stipendiater. Selv om fakultetet har klinisk forskning som et prioritert område, har vi således ikke kunnet legge tilstrekkelig til rette for det. Dette medvirker til at de fleste stipendiatene er lokalisert på Institutt for oral biologi, og 16

17 Institutt for klinisk odontologi har følgelig ikke utviklet optimale rutiner for assistanse ved stol eller i forhold til forskningsoppgaver. Konsekvensene er at de fleste stipendiatene får sin forskerutdanning innenfor oral biologi, og dermed blir klinikkene dessverre faglig sett relativt perifere for stipendiatgruppen. Administrasjonen av Ph.D.-programmet ligger i fakultetsadministrasjonen (i Geitmyrsveien), hvor den enkelte stipendiat også kan ta direkte kontakt etter behov. 5.2 Komiteens vurdering Doktorgradsstipendiaterna har acceptabla arbetsplatser på Institutt for oral biologi medan viss platsbrist finns på Geitmyrsveien vilket kan leda till störd arbetsro. Platsbristen upplevs som ett hinder att tillsätta fler stipendiater i klinisk odontologi. Bibliotekstjänster och IKT-resurser är acceptabla liksom teknisk och administrativa tjänster. 5.3 Konklusjon og anbefaling Komiteen konkluderer med at Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har tilfredsstillende infrastruktur og derved oppfyller kravene slik de fremkommer i NOKUTs forskrift. Komiteen vil likevel påpeke at: plassmangelen for stipendiatene bør forbedres 17

18 6. Institusjonen skal redegjøre for hvordan doktorgradsstudiet/stipendprogrammet kvalitetssikres i institusjonens system for kvalitetssikring. 6.1 Beskrivelse Institusjonen rapporterer at de har et kvalitetssikringssystem i 10 punkter. Kvalitetssikringen skjer i flere trinn: 1) Det odontologiske fakultet har ikke implementert UiOs vedtatte system for kvalitetssikring av doktorgradsstudiene, ettersom dette systemet først ble vedtatt Det odontologiske fakultet har oppfølgingsrutiner i forhold til sin forskerutdanning. Ferdigstillelse av fakultetlige kvalitetssystemer, samt iverksettelse av nye tiltak (som blant annet omfatter en økning av etikk-komponenten i forskerutdanningens opplæringsdel samt tilbud om kurs for veiledere) vil bli en prioritert oppgave i ) Ved vurdering av søkere til stipendiatstilling påser en faglig komité sammen med personaladministrasjonen at stillingskravene oppfylles, bl.a. søkerens formalkompetanse. Ekvivalering av utenlandsk grunnutdanning foretas. Komiteen skal være habil og kompetent og avgi en begrunnet innstilling i samsvar med faglige prioriteringer, krav til kvalitet i forskningen, formalkompetanse og ekvivalering av utenlandsk grunnutdanning. 3) Ved opptak til Ph.D.-programmet påser Programstyret for forskning og forskerutdanning (PFF) at faglige prioriteringer, krav til kvalitet og formalkompetanse er oppfylt i henhold til Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo og Programplan for forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet. Ved opptaket vurderer også PFF formalkompetansen til veileder, hvor både egnethet og kapasitet blir lagt vekt på. PFF vurderer både søkere på stipendiatstillinger og søkere fra eksterne partnere. I tillegg vurderer PFF om eksterne doktorgradskandidater har finansieringen i orden. 4) Fakultetet sikrer at kandidaten blir tildelt arbeidsplass, laboratorium, tilgang til bibliotek og IKT-service. Man har etablert en ordning med introduksjonsmøte med nye stipendiater der dekan, prodekan for forskning, leder av forskerskolen og fakultetsadministrasjonen møter. Stipendiaten integreres i fagmiljøet i gruppen av veileder, og ved fakultetet gjennom seminarer og annen aktivitet ved fakultetets Forskerskole. Det arbeides i tillegg med et eget diskusjonsforum for stipendiater. 5) Stipendiatene får tilbud om både interne og eksterne relevante kurs, som en del av opplæringsdelen. Alle stipendiater må gjennomføre et obligatorisk Innføringskurs i medisinsk metode (inklusive etikk). I tillegg må alle stipendiater som skal gjennomføre dyreforsøk, gjennomføre et eget obligatorisk kurs. Fakultet arrangerer egne valgfrie kurs, bl.a. i statistikk, forskningsmetode, mikrobiologi osv. De fleste kursene avsluttes med eksamen eller fordypning i et spesielt emne i form av en skriftlig rapport. I tillegg skal alle stipendiater ha presentert et arbeide ved en internasjonal kongress. Kurs og endt opplæringsdel blir godkjent av PFF etter forslag fra fakultetsadministrasjonen. I tillegg er det opparbeidet rutiner for evaluering og godkjenning av utenlandske eller andre eksterne kurs. 18

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi.

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkrediterte ph.d.-studier i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og komiteens

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Hedmark. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Hedmark Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer