Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP"

Transkript

1 Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP

2 Ny nasjonal tjeneste fra 2012 Nasjonal kompetansetjeneste ROP Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose KoRus-Øst

3 HOD Helse Sør-Øst Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet Avdeling for psykose-og rehabilitering Nasjonal kompetansetjeneste ROP

4 Økonomi 11,4 mill fra Helse Sør- Øst og HOD Ca 7,0 mill i prosjektmidler i 2012

5 Ansatte ved nasjonal ROP-tjeneste Gunn Hauge Holthe, administrativt ansvarlig Yvonne Finnstø, sekretær, 40 % stilling Anne Landheim, Dr. philos, Konstituert leder, Forskningsleder Lars Lien, Faglig rådgiver, spesialist i psykiatri/allmennmedisin, professor Thomas Kulbrandstad, Faglig rådgiver, sosionom Bjørn Stensrud, Faglig rådgiver/stipendiat. Master i psykisk helsearbeid Amund Aakerholt, Faglig rådgiver, psykologspesialist Lars Linderoth, Faglig rådgiver, spesialist i psykiatri, 20 % stilling Knut Boe Kielland, Faglig rådgiver/stipendiat, fastlege (permisjon 2012) Fred Arne Thorberg, Faglig rådgiver, psykologspesialist Henning Pettersen, Stipendiat Øystein Eiring, spesialist i psykiatri, medisinsk redaktør Janne Årstad, master i. 50 % stilling i samarbeid med Korfor i helse Vest. Sigrun Odden, sosiolog. 50 % stilling tilknyttet evaluering av ACT- team Hanne Kilen Stuen, sosiolog 20 % stilling tilknyttet evaluering av ACTteam Reidar Tyssen, veileder, professor i psykiatri ved UIO. 20 % stilling

6 Ekspertgruppe

7 Organisasjon Referansegruppe Ekspertgruppe Faglige nettverk Sju KoRus SEPREP Nettverksorganisering?

8 Pasient/brukergruppe Personer med alvorlig eller moderat psykisk lidelse i kombinasjon med alvorlig eller moderat ruslidelse (se retningslinjen)

9 Målgruppe Ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner Brukere og deres pårørende

10 Hovedmålsetting med den nasjonale tjenesten Målsettingen med tjenesten er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig rus- og psykisk lidelse Tjenesten skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis innenfor fagområdet Tjenestens hovedoppgave vil derfor være å stimulere og bidra til implementering av nasjonal retningslinje og annen relevant kunnskap og kompetanse Videre skal tjenesten formidle kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og pårørende Tjenesten skal også bidra til å redusere stigma om personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

11 Arbeidsoppgaver 1. Sørge for kunnskaps- og kompetansespredning 2. Bidra til kompetanseutvikling 3. Delta i forskning og etablering av forskernettverk 4. Bidra i relevant opplæring og undervisning 5. Etablere og drifte faglige nettverk 6. Overvåke og formidle behandlingsresultater

12 Prioriterte områder Holdninger Bolig Meningsfylt aktivitet/arbeid Sosiale nettverk Samhandling Behandlingsmetoder

13 1. Kunnskaps- og kompetansespredning (www.dobbeltdiagnose.no) Formidle oppdatert og relevant forskning (nasjonal og internasjonal) Formidle erfaringsbasert kunnskap fra fagfeltet Formidle erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende Gi bruker- og pårørendeinformasjon (retningslinjen, lovverk, behandlingstilbud, behandlingsmetoder) Gi oversikt over gode eksempler på ROPbehandlingstiltak i spesialisthelsetjenesten og i kommunen, samt samhandlingsmodeller

14 1. Kunnskaps- og kompetansespredning Gi oversikt over sentrale statlige styringsdokumenter og rapporter innen fagfeltet rus- og psykisk lidelse Nyhetssaker hver uke Oversikt over relevante kurs/konferanser nasjonalt og internasjonalt Tips om relevante og gode tidsskrifter Drifte Facebookgruppe

15 1. Kunnskaps- og kompetansespredning Utarbeide pasient/brukerversjon av ROPretningslinjen (www.ropbruker.no) Utarbeide informasjonsmateriell om retningslinjen og implementeringstiltakene Utarbeide film om holdninger til fagfeltet Samle og gjøre tilgjengelig utredningsverktøy (www.snakkomrus.no)

16 2. Kunnskaps- og kompetanseutvikling Utarbeide en strategiplan for kunnskaps - og kompetanseutvikling Modellforsøk: utprøving av samhandlingsmodell for personer med ROP (FACT)

17 2. Kunnskaps- og kompetanseutvikling Utviklingsarbeid i forbindelse med implementering av nasjonal retningslinje: Utprøving av Gap analyse og kartleggingsverktøy i psykisk helsevern Utarbeide verktøykasse for ledere Videreutvikle skjema for GAP analyser i psykisk helsevern og for kommunen Beskrive prosessen for forbedringsarbeid Utarbeide implementeringsmanual

18 3. Forskning og etablering av forskernettverk Utarbeide en forskningsstrategi sammen med forskernettverket/referansegruppe Etablere nasjonalt forskernettverk Utarbeide samarbeidsavtale med Universitet, eventuelt Høgskoler Drive egen forskning Evaluering av 12 ACT-team Alexithymi og alkoholavhengighet (forekomststudie og intervensjonsstudie) Delta i forskningssamarbeid Tjenesten skal ha 4 stipendiat- og postdocstillinger (delfinansierer 20 %)

19 3. Forskning og etablering av forskernettverk Veilede doktorgradskandidater innenfor temaområdet ROP Gi oversikt over finansieringskilder for forskning Knytte to ansatte ved tjenesten til Universitetet i Oslo (1. amanuensis, professor) Innleid professor fra UIO (veiledning, undervisning, starte og drifte forskernettverk)

20 4. Opplæring og undervisning Utarbeide opplæringsstrategi Utarbeide nasjonalt opplæringsprogram i forbindelse med ROP- retningslinjen Gi innspill til undervisning innen eget fagområde i grunn-, videre og etterutdanninger ved Universitet og Høgskoler i landet ved å Distribuere E- læring Henvise til Gi innspill til undervisningsplan Anbefalt litteratur for Høgskoler og Universitet Opprette og henvise til lokal kompetansebank (klinikere) (Gi kurs i presentasjonsteknikk)

21 4. Opplæring og undervisning Utarbeide nettstøttet E-læring (Videoteket): Produsere videoforelesninger fra eksperter på ulike fagområder Videreutvikle E-læring i utredningsverktøy og den kvalifiserte russamtalen Gi opplæring i PRISM, eventuelt ASI og ADDAD Undervise ved nasjonale og internasjonale konferanser Utvikle kursmateriell Samarbeid med SEPREP

22 5. Etablering og drift av faglige nettverk Arrangere erfaringskonferanse Koordinere og drifte nasjonalt ROP nettverk Deltakelse i det Nordiske DD-nettverket Drifte nasjonalt forskernettverk

23 6. Følge med og formidle behandlingsresultater Utarbeide en strategiplan Evaluere og formidle behandlingsresultater fra utprøvingen av ACT- team Vurdere å gjennomføre nasjonale GAP undersøkelser Samle, systematisere og formidle statistikk og oversikter over behandlings- og oppfølgingstiltak Vurdere å utarbeide et tilbakemeldingssystem på behandling og oppfølging for brukere og pårørende

24 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

25

26 Bakgrunn Få retningslinjer i Norge som systematisk implementeres Retningslinjer tas IKKE automatisk i bruk når de er lansert Kompetansesenter rus- region Øst har fått i oppdrag av H-direktoratet å utarbeide plan for implementering

27 Ansvar for implementering Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide retningslinjer Kommunene, RHF og HF har ansvaret for å implementere retningslinjer til praksis Lokale behandlingslinjer Prosedyrer for HVORDAN Serviceerklæringer Samhandlingsavtaler

28

29

30 Hvordan kommer vi fra kunnskap til handling?

31 Strategier for implementering bygger på GAP- undersøkelse Kunnskap om implementering

32 Hvor stort er gapet mellom anbefalingene i retningslinjen og praksis?

33 Gap-undersøkelsen Landsomfattende undersøkelse ved DPSer og rusinstitusjoner Hvor stort er gapet mellom dagens praksis og anbefalingene i retningslinjene (Gap-analyse)?

34 Formål: Å definere mål for endring og å utvikle implementeringsstrategi Data om som kan benyttes for å evaluere endring i praksis ved et senere tidspunkt

35 Resultat GAP-DPS Størst gap i psykisk helsevern Stort gap når det gjelder utredningspraksis og integrert behandling Behov for holdningsendring, informasjon og opplæring

36 NICS EPOC ROHTO GIN Atferdssenteret NICE

37 Richard Grol Endring av helsepersonell sin atferd Dean Fixsen Endring av fagfolk sin atferd

38 EPOC 102 publiseringer Strategier og Metoder Endring av helsearbeideres atferd Hva ser ut til å virke?

39 EPOC: Om 7 vanlige tiltak 1. Læringsmateriell 2. Konferanser og workshops 3. Praksisbesøk 4. Opinionsledere 5. Tilbakemelding 6. Tiltak med brukere som mellomledd 7. Påminnelser

40 Læringsmateriell Kliniske retningslinjer/veiledere Audiovisuelt materiale Elektroniske utgivelser Liten endring i praksis

41 Opplæring - Konferanser - Forelesninger - Interaktiv læring - Workshops Gir liten effekt som eneste tiltak

42 Tiltak med brukere som mellomledd Pasienten får informasjon om tjenestetilbudet Eksempler: - Brev i posten - Informasjon på venteværelset - Serviceerklæringer - Massemedia Bidra til kompetente brukere Gir mest endring i praksis

43 Hvordan kommer vi fra kunnskap til handling?

44 Gap mellom kunnskap og praksis Kunnskapsgapet Vi mangler kunnskap Kunnskapsproduksjon Tilgjengelighetsgapet Vi vet ikke om den kunnskapen vi har Gjøre kunnskap tilgjengelig Handlingsgapet Vi bruker ikke den kunnskapen vi har Lokalt implementeringsarbeid

45 Tiltak for implementering Forbedringsarbeid Styrke ledelse og organisasjon Styrke utøveren Styrke brukeren

46 Hva skal til for å ta i bruk retningslinjen? Gjøre kunnskap og verktøy i retningslinjen tilgjengelig Involvere og informere om retningslinjen til brukere og pårørende Gi opplæring (fagkompetanse) Tiltak for ledere (forbedringskompetanse)

47 Implementeringstiltak Elektronisk retningslinje Nasjonalt opplæringsprogram Pasient/bruker- og pårørendeversjon av retningslinjen Verktøykasse for ledere Film om holdninger til fagfolk Kunnskapsproduksjon: Fagutvikling og forskning Kunnskapsformidling (www.rop.no)

48 Elektronisk retningslinje

49 Nasjonalt opplæringsprogram

50 Nasjonalt opplæringsprogram Utvikling av E-læringsopplegg Videoteket Samlingsbasert opplæring Basiskurs Fordypningskurs Tilrettelegge for lokal opplæring Samarbeide med regionale nettverk Bistå med tilrettelegging av lokale basis- og fordypningskurs Videreutvikle undervisningsmateriell

51 Verktøykasse for ledere

52 GAP- undersøkelser Verktøy: Spørreskjema om klinisk praksis til behandlere Tilbakemeldingsmal Beskrivelse av forbedringsarbeid Formål: Kartlegge praksis ved enheten Identifisere gap i forhold til sentrale anbefalinger i anbefalinger i ROP retningslinjen Utgangspunkt for forbedringsarbeid

53 Implementeringsmanual Oppsummering av forskning og kunnskap om implementering Oppdateres og ferdigstilles høsten 2012 Gir kunnskap om forbedringsarbeid

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1.

Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1. Virksomhetsplan 2015 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunnsinformasjon... 3 1.1 Etableringen av NKTforFH... 3 1.2 Mandat og formål... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Behov og utfordringer... 5 2. Virksomhetsplan

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer