Velkommen til Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Møre og Romsdal"

Transkript

1 Velkommen til Møre og Romsdal Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

2 Møre og Romsdal -19 fylke i Noreg innbyggjarar - 36 kommunar (minste / største kommune 1000 / innbyggjarar) Avstand til Oslo: Ca 500 km / fly: 1 time Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

3 Geografi småtettstader - Sunnmøre - Romsdal - Nordmøre Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

4 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Ålesund

5 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Kristiansund

6 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Molde

7 Reiseliv, natur Fuglefjellet på Runde Grip Trollstigen Geiranger Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

8 Reiseliv, natur Atlanterhavs- vegen Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

9 Utdanning forsking Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

10 Festivalar Fjellfestival Jazzfestival m.v. Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

11 Møbel Kulturfylket Jazzfestival Litteraturfestival Matfestival Opera Fotofestival Nynorske festspel Teater -scene/friluft Fjellfestival Raumarock Museum Idrett Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

12 Petroleums- industri Olje Gass Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

13 Den maritime industrien Reiarlag Verft Leverandørindustri Maritimt cluster Teknologi / miljø Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

14 Næringsliv Landbruk Fisk Marin industri Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

15 Møbel Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

16 Kjente personer fra Møre og Romsdal Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

17

18 Utdanningssektoren Per Hoem, fylkesutdanningssjef

19 Nokre tal frå sektoren Vi eig og driv 23 vidaregåande skolar og 2 fagskolar Det er om lag elevar ved dei vidaregåande skolane i fylket Vi har 1300 godkjende lærebedrifter med om lag 2000 lærlingar Det er 1965 tilsette i sektoren om lag 1466 lærarar 452 i driftsstillingar i vidaregåande skolar 47 tilsette på utdanningsavdelinga Vi er størst i landet på yrkesfag! 57,1% av vg1-elevane vel yrkesfaglege utdanningsprogram 42,9% av vg1-elevane vel studieførebuande utdanningsprogram

20 Vår hovudutfordring auka gjennomføring Berre 70% av elevane gjennomfører på normert tid Berre 81% av dei som begynner på vg1/vg2/vg3 i skole fullfører skoleåret med greidd resultat 5% sluttar i løpet av året 4% manglar vurdering 10% stryk i eitt eller fleire fag

21 Viktige innsatsområde Tilpassa opplæring med variasjon i metodar, organisering og læremiddel krev Engasjerte og kompetente faglærarar Sosialpedagogiske støtteordningar krev Omsorgsfulle og tydelege kontaktlærarar Hjelp til dei som har særlege behov krev Oppmerksame og samvitsfulle assistentar og lærarar

22 Viktige innsatsområde forts. Gode overgangar mellom skolar og skole-arbeidsliv 13-årige løp Samarbeid med - Grunnskolen - Arbeidslivet - Kommunen - NAV Fleire lærlingar Læreplassar må etablerast i samarbeid mellom utdanningsavdelinga, skole og arbeidslivet Vi merkar finanskrisa, men har tru på framtida!

23 Viktige innsatsområde forts. Ung medverknad ungdommens fylkesting og ungdomspanel Skolen må stimulere til deltaking i samfunnslivet

24

25 Regional- og næringsavdelinga Frank Madsøy, ass. regional- og næringssjef

26 Vår visjon Vi skal vere ein strategisk aktør for ei positiv og berekraftig utvikling av næringsliv og busetting i fylket.

27 Korleis jobbar vi Ei utadretta avdeling som samarbeider tett med kommunar, næringsliv, Innovasjon Norge, FoU-miljø, høgskulane, NAV, LO, NHO. Forvaltar omlag 150 millionar kroner årleg i utviklingsmidlar 29 tilsette med høg og variert kompetanse

28 Våre fagområder Handlingsprogram verdiskaping Strategi og handlingsprogram i samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen, LO, NHO, NAV, KS. Tilskot og virkemiddel RDA- kompensasjonsmidlar Viltfondet Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse, rekruttering og likestilling i landbruket

29 Våre fagområder Næringsutvikling Reiseliv Fiskeri og havbruk Entreprenørskap hoppid.no Energiregion Møre Maritime næringar Kommuneretta utvikling Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) Tilflytting og rekruttering Tettstadsutvikling Breiband Driftsassistansen for vatn og avløp Fjellskred

30 Våre fagområder Forsking og kompetanse Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Regionalt forskingsfond Midt-Norge Internasjonalt Koordinerar m.a. internasjonale samarbeids prosjekt Forvaltning Akvakulturforvaltning Havressursforvaltning Naturforvaltning

31 «Vi skaper meirverdi der ingen andre gjer det!»

32

33 Kulturavdelinga Arvid Blindheim, fylkeskultursjef

34 Fylkesplanen og kultur Møre og Romsdal er ein levande, framtidsretta og dynamisk kulturregion der tradisjon, mangfald, nyskaping og verdiskaping går hand i hand, og der kultur er tilgjengeleg for alle.

35 Kultur er så mykje

36 Våre arbeidsmetodar Nettverksarbeid og partnarskap Årleg fylkeskulturkonferanse Frivilligforum Pilotprosjektet «kompetanse og inkludering», drive av eksterne organisasjonar Samarbeid med kommunar

37 Våre fagområder Kulturvern Møre og Romsdal første fylke med kulturminneatlas Det er 97 freda bygg og anlegg i privat eige i Møre og Romsdal Rådgjeving innan bygningsvern «Ut i Sekken» Geirangerfjorden på Unesco si verdsarvliste Tilskot til museuma i fylket

38 Kulturformidling barn og unge får tilbod gjennom Kultursekken årleg Pilot Kultursekk i barnehage Kulturrabatt for ungdom Møremusikar-ordninga Tilskot til festivalar, opera og teater

39 Fysisk aktivitet og folkehelse 40 mill.kr.i spelemidlar årleg God Helse-programmet Friluftsliv Rådet for likestilling av funksjonshemma, likestillingsutvalet, folkehelseutvalet og eldrerådet «Ut i Sekken»

40 Fylkesbiblioteket Driftar bokbåten Epos, med sine 70 stopp og utlån Kompetansehevande kurs til andre bibliotek Regionalt samsøk Digitalisering

41

42 Introduksjonsdagen for nytilsette Samferdsel

43 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God helse

44

45 Samferdselspolitiske verkemiddel Vegbygging Vegvedlikehald 3108 kilometer vegar Ferjedrift 21 ferjesamband Kollektivtransport - Bussruter 20 mill vognkilometer - Hurtigbåtruter - 5 samband - Terminalar 9 terminalar - Ruteinformasjon Trafikanten - Transportordning for funksjonshemma Takst- og løyvemynde Det dreier seg om å sjå desse områda i samanheng innanfor eit totalbudsjett på over 1 mrd kroner

46 Driftsramme 2010 Tenestekjøp Mill kroner 2010 Buss 248 Båt (5 samband) 49 Ferje (21 samband) 296 Veg (drift og vedlikehald) 387 Anna (Trafikanten, terminalar, TT osb) 44 SUM 1 024

47 M&R fylkeskommune som vegeigar nokre administrative konsekvensar Meir fylkesveg mindre riksveg etter 2010 OFFENTLEG VEGNETT I 2009 Riksvegar Fylkesveg Stamveg 495 Km 14% Øvrig riksveg 1836 Km 51% 1272 Km 35% OFFENTLEG VEGNETT ETTER Riksveg Fylkesveg 495 Km 14% 3108 Km 86%

48 Styringsstruktur Fylkesrådmannen Samferdselssjefen

49

50 Introduksjonsdag for alle nyansatte, Molde 16. september 2010 Anthony Normann Valen - fylkestannlege

51 Hvis du jobbet her, hva ville du svare i telefonen?

52 Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune (DOT) Fylkestannlege Anthony Normann Valen

53 Samfunnsoppdraget for tannhelsetjenesten er regulert i blant annet Tannhelseloven og Helsepersonell loven Vi skal sørge for å gi bestemte grupper gratis tilsyn og behandling. Tannhelsetjenesten skal følge med i sykdomsutviklingen i munnhule og tenner og sørge for riktige og fremtidsrettet organisering og tiltak

54 Operative enheter 5 tannhelsedistrikter 38 klinikker 4 narkose behandling enheter Vi behandler ca pasienter i året får gratis behandling Vi har budsjett på ca + kr Ca 200 medarbeidere

55 Desentralisert klinikkstruktur

56 LinjeLedelse fylkesrådmann ass.fylkesrådmann Støttefunksjoner Distriktsklinikksjef fylkestannlegen Overtannleger i 5 distrikter Nordmøre Molde Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal Ålesund Søre Sunnmøre 38 klinikker med Ledere

57 Vi forventer av våre medarbeidere Bevissthet om kvalitet og kommunikasjon Være med å utvikle gode arbeidsplasser hvor tillit preger det kollegiale og det faglige Sikkerhet for pasienter, kollegaer og for seg selv

58

59

60 Informasjon og strategi Innlegg ved Vidar R. Myklebust, Molde 16. sept 2010

61 Kven er vi kva gjer vi? Presentasjon Informasjonsseksjonen Molde 16. sept 2010 Vidar R. Myklebust

62 Kven er vi? Jostein Fuglset grafisk konsulent Svein M. Harnes informasjonsrådgivar Vidar Myklebust informasjonsrådgivar Per V. Kjølmoen informasjonssjef

63 Oppdraget Skal legge til rette for god informasjonsflyt internt og eksternt Være rådgivar og støttespelar for alle avdelingar Opplæringsansvar

64 Sentrale premissar Kommunelova 4: «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» Kjerneverdi: «Openheit» Kommunikasjonstrategien: «Informasjon er eit leiaransvar»

65 Viktigste kanaler mrfylke.no Spor Pressemeldingar Brosjyrer, program etc Årsmelding

66 Kva kan vi hjelpe deg med? Bistå i utforming av pressemeldingar Utarbeide trykksaker Råd om nettpublisering og nettbruk Bruk og rådgjeving grafisk profil Bistand fotografering/billedarkiv Bistå i kontakt med media Utarbeide informasjonsstrategi

67 Viktige satsingar Grafisk profil einskapeleg og tydeleg Kommunikasjonsstrategi Nye nettsider

68 Nytt internett Tjenesteorientert Informasjonssjefen ansvarleg redaktør Web-redaktører Rammeverk kontinuerleg utvikling

69 Nytt intranett Klart før jul Widgetbasert Persontilpassa Kommenterbart

70 Nytt intranett Klart før jul Widgetbasert Persontilpassa Kommenterbart

71 Når journalisten ringer... Handbok på nettet Kva kan eg seie Korleis publisere nettsak Korleis lage pressemelding Korleis lage trykksak

72 Når journalisten ringer... Handbok på nettet Kva kan eg seie Korleis publisere nettsak Korleis lage pressemelding Korleis lage trykksak

73 Om du fortsatt har spørsmål... Ring info

74

75 Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar

76 Viktige ressursar, policy- og verdidokument Ressursar på nett Arbeidsgivarpolitikk for framtida Introduksjonsprogram Etiske retningsliner Rusmiddelpolitikk Varsling av kritikkverdige forhold HMS Medråderett Lov/avtale/reglement

77 Kva er arbeidsgiverpolitikk? Felles referanseramme i forhold til korleis vi forstår og utviklar organisasjonen i forhold til dei oppdrag/oppgåver vi er satt til å løyse Vår nye AGP set fokus på tydelege samanhengar mellom: - det interne (relasjonar leiar-medarbeidar, organisering/arbeidsprosessar) - forholdet til det politiske systemet - det eksterne (samfunnet, brukarane, samarbeidspartnarar) = Kvalitet på, og utvikling av våre tenester

78 Bakgrunn for arbeidsgiverpolitikken Stå fram som en attraktiv arbeidsgiver - internt - eksternt Kvalitet på tenestene vi leverer Utfordringer for oss som organisasjon: - rekruttere - halde på og utvikle arbeidskraft

79 Overordna mål for arbeidsgiverpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene. I møte med brukarar, innbyggarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylkeskommune framstå med vilje til utvikling

80 Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle kvalitet og profesjonalitet på alle områder og nivå i verksemda. Kva inneber profesjonalisering? Våre tilsette utførar tenestene etter godkjente standardar og beste praksis. Våre tilsette held seg oppdatert og er kunnskapsbasert i sin praksis. Vi dokumenterer arbeidsprosessar og implementerar/utarbeidar standardar på alle områder og nivå der det er behov. Vi etablerer Fylkesakademiet for å sikre grunnleggande organisasjonskompetanse for leiarar og tilsette

81 Innsatsområde - kompetanseutvikling Hovudmål: Møre og Romsdal fylke er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylke, og er ein kontinuerleg prosess

82 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Kompetente medarbeidarar Sjølvstendige kunnskapsmedarbeidarar Myndiggjorte Sjølve føresetnaden for å skape kvalitet Forvalter sin kunnskap til organisasjonens beste Initierar utvikling sjølv Kompetente medarbeidarar: Ei tru på at medarbeidarane i stor grad kan myndiggjere seg sjølv. Individuell kompetanse og indre motivasjon blir ei drivkraft for å løyse oppgåvene

83 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Heilskapleg og utfordrande leiarskap Heilskap nært samspel mellom politisk og administrativt leiarskap Heilskap nært leiarsamarbeid på tvers og mellom nivå Utfordrande delegere og myndiggjere gjennom å utfordre, stille krav, støtte og oppmuntre Utfordrande invitere medarbeidarar og tillitsvalte inn i leiing Utfordre grunnleggande tillit og tiltru til at medarbeidarane har potensial og vilje til å løyse krevjande oppgåver og skape forbetringar

84 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Leiing og medarbeiderskap Møte med og utvikling av kompetente medarbeidarar krev at: leiaren må sette regi gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet Dette utfordrar leiarar ifht inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar, samt gjev dei sjølvstende og fleksibilitet innan gitte rammer Leiarens tilnærming til medarbeidarane må vere individuell

85 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Relasjon, dialog og refleksjon Dei som har lykkast best med myndiggjering er der ein har lagt vekt på gode møteplasser og ei relasjonell tilnærming til sine utviklingsprosessar (KS, AGS 2020). Vi ønkjer å utvikle miljø og kulturar, skape arena for systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar/praksis Dialogen som verkty og systematisk bruk av medarbeidar- /utviklingssamtalen vil stå sentralt Mellomleiaren blir svært sentral

86 Ulike situasjonar og opplevingarindividuelle reaksjoner

87 Korleis er det med deg og meg ønskjer vi eigentleg endring og utvikling?

88 Relasjonsleiing Leiing er samspel å leie er å vere i ein aktiv relasjon til nokon du har leiaransvar for Relasjonar kan endrast og utviklast. Dette krev at du som leiar eller medarbeidar ser og pleiar relasjonane Relasjonsledelse innebærer en tro på at mennesker utvikler seg og endrer adferd. Det nytter å satse på utviklingstiltak og involvering. Det handler om å få fram det beste i hver enkelt og så kombinere ulike spisskompetanser til gode og komplementere lag. (Jan Spurkeland)

89 Relasjonelt latskap og feighet Du vet at mer kontakt med bestemte klare avhengigheter ville ha gitt deg og dem noe positivt for det videre samarbeidet. I stedet lever du med din dårlige samvittighet og lar dagene passere (J. Spurkeland) Kvifor unngår du dette når du veit at behovet er der og det er din relasjonelle latskap som eigentleg hindrar deg? Endring/utvikling av relasjonar krev relasjonelt initiativ og mot

90 Våre kjenneteikn som ein lærande og utviklande organisasjon Kompetente leiarar og medarbeidarar Kunnskapsbasert delingskultur Vilje til kontinuerlig utvikling Kvalitet og profesjonalisering Innsyn i og refleksjon over eigen praksis

91 Godt medarbeiderskap 1. Viser høg etisk standard og har fagleg integritet. 2. Medvirkar aktivt i målprosessar og kjem med løysningsforslag. 3. Seier i frå til leiar på en konstruktiv måte når han eller ho er uenig. 4. Arbeider lojalt for å nå politiske og administrative mål når vedtak er fattet. 5. Brukar eigen fagkompetanse og ressursar til det beste for brukarar og samarbeidspartnarar 6. Tek avgjerder innanfor område han eller ho har kompetanse på i forståing med leiar 7. Utfører oppgåvene ut frå ei heilskapsleg forståing og samarbeidar aktivt med andre. 8. Tek initiativ til utvikling av organisasjonen. 9. Tek ansvar for eigen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre. 10. Medvirkar aktivt til eit godt arbeidsmiljø

92 Ny arbeidsgivarpolitikk kva skjer? Arbeidsgivarpolitiske verkstadar (regionalt og lokalt) Arbeidsgivarpolitikk-konferanse for leiarar, tillitsvalte og verneombod Internkonsulentar / prosessrettleiarar Fylkesakademiet som arena for intern opplæring på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet: Leiarutvikling Modulbasert HMS-opplæring Felles introduksjonsdagar Rekrutteringverkty Seniorkurs Hovudavtaleopplæring - medråderett Informasjonsarbeid, mediahandtering, presentasjonsteknikk Ephorte-kurs Driftspersonale (reinhaldarar, vaktmeistrar) Nynorsk-kurs

93 Kvifor ha ein visjon Alle tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune har eit unikt oppdrag: Regional utviklingsaktør! Korleis vil vi framstå i vår rolle? Kva skal kjenneteikne oss i møte med elevar, tannpasientar, innbyggarane, næringsliv, kommunar og organisasjonar? Vi har ein felles visjon ein tydeleg medspelar for å vite kva vi skal strekke oss etter - og kva våre kunder skal kjenne oss igjen på. Vi skal fremstå så heilskapleg som mogleg i vår fragmenterte organisasjon. Då blir vi også synlegare i terrenget! Til refleksjon: Korleis kan du vere ein tydeleg medspelar i din rolle Andy Capp: Vitsen er at alle med likeins drakt spelar mot same mål

94 Respekt og likeverd Open organisasjon Ansvar for felleskapet Medråderett Våre verdiar Vårt felles verdigrunnlag skal vere grunnlag for korleis alle tilsette tek hand om oppgåvene sine og korleis vi opptrer i møte andre Til refleksjon: Er vi bevisst desse verdiane i vårt daglege arbeid?

95 Reservelysark

96 Relasjonell feighet Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet Relasjonell feighet uttrykkes i atferd: Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger Hverdagsfeighet * Du ringer til de snille og skriver til de vanskelige Du blir usynlig * Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg * Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter * Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår

97 Relasjonelt mot Relasjonelt mot trenger du: Når du merker motstand i deg mot andre Når du kvir deg til å ta kontakt/møte andre Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut Typiske situasjoner: * Etter en hverdagsuenighet/småkrangel/uheldig bemerkning * Når noen du kjenner opplever sterk sorg * Når du skal ta initiativ til forsoning * Når du skal konfrontere sterke personer med sannheten * Når du skal møte mennesker du føler antipati mot

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar

Årsrapport 2010. Ein tydeleg medspelar Årsrapport 21 Ein tydeleg medspelar Leiar 3 Politikk 4 Organisasjon og arbeidsgivarpolitikk 6 Satsingsområde Kultur 8 Satsingsområde Kompetanse 9 Satsingsområde Verdiskaping 1 Satsing på ungdom 11 Gjennomgåande

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7

Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017. Innhaldsliste. KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7. Grunnverdiar... 7 Kristeleg Folkeparti Politisk program 2013-2017 Innhaldsliste KrF sitt verdigrunnlag og ideologi... 7 Grunnverdiar... 7 Det kristne menneskesynet... 7 Nestekjærleiken... 7 Forvaltaransvaret... 7 Kristendemokratiske

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer