Velkommen til Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Møre og Romsdal"

Transkript

1 Velkommen til Møre og Romsdal Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

2 Møre og Romsdal -19 fylke i Noreg innbyggjarar - 36 kommunar (minste / største kommune 1000 / innbyggjarar) Avstand til Oslo: Ca 500 km / fly: 1 time Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

3 Geografi småtettstader - Sunnmøre - Romsdal - Nordmøre Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

4 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Ålesund

5 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Kristiansund

6 Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010 Molde

7 Reiseliv, natur Fuglefjellet på Runde Grip Trollstigen Geiranger Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

8 Reiseliv, natur Atlanterhavs- vegen Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

9 Utdanning forsking Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

10 Festivalar Fjellfestival Jazzfestival m.v. Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

11 Møbel Kulturfylket Jazzfestival Litteraturfestival Matfestival Opera Fotofestival Nynorske festspel Teater -scene/friluft Fjellfestival Raumarock Museum Idrett Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

12 Petroleums- industri Olje Gass Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

13 Den maritime industrien Reiarlag Verft Leverandørindustri Maritimt cluster Teknologi / miljø Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

14 Næringsliv Landbruk Fisk Marin industri Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

15 Møbel Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

16 Kjente personer fra Møre og Romsdal Introduksjonsdag for nytilsette 16. september 2010

17

18 Utdanningssektoren Per Hoem, fylkesutdanningssjef

19 Nokre tal frå sektoren Vi eig og driv 23 vidaregåande skolar og 2 fagskolar Det er om lag elevar ved dei vidaregåande skolane i fylket Vi har 1300 godkjende lærebedrifter med om lag 2000 lærlingar Det er 1965 tilsette i sektoren om lag 1466 lærarar 452 i driftsstillingar i vidaregåande skolar 47 tilsette på utdanningsavdelinga Vi er størst i landet på yrkesfag! 57,1% av vg1-elevane vel yrkesfaglege utdanningsprogram 42,9% av vg1-elevane vel studieførebuande utdanningsprogram

20 Vår hovudutfordring auka gjennomføring Berre 70% av elevane gjennomfører på normert tid Berre 81% av dei som begynner på vg1/vg2/vg3 i skole fullfører skoleåret med greidd resultat 5% sluttar i løpet av året 4% manglar vurdering 10% stryk i eitt eller fleire fag

21 Viktige innsatsområde Tilpassa opplæring med variasjon i metodar, organisering og læremiddel krev Engasjerte og kompetente faglærarar Sosialpedagogiske støtteordningar krev Omsorgsfulle og tydelege kontaktlærarar Hjelp til dei som har særlege behov krev Oppmerksame og samvitsfulle assistentar og lærarar

22 Viktige innsatsområde forts. Gode overgangar mellom skolar og skole-arbeidsliv 13-årige løp Samarbeid med - Grunnskolen - Arbeidslivet - Kommunen - NAV Fleire lærlingar Læreplassar må etablerast i samarbeid mellom utdanningsavdelinga, skole og arbeidslivet Vi merkar finanskrisa, men har tru på framtida!

23 Viktige innsatsområde forts. Ung medverknad ungdommens fylkesting og ungdomspanel Skolen må stimulere til deltaking i samfunnslivet

24

25 Regional- og næringsavdelinga Frank Madsøy, ass. regional- og næringssjef

26 Vår visjon Vi skal vere ein strategisk aktør for ei positiv og berekraftig utvikling av næringsliv og busetting i fylket.

27 Korleis jobbar vi Ei utadretta avdeling som samarbeider tett med kommunar, næringsliv, Innovasjon Norge, FoU-miljø, høgskulane, NAV, LO, NHO. Forvaltar omlag 150 millionar kroner årleg i utviklingsmidlar 29 tilsette med høg og variert kompetanse

28 Våre fagområder Handlingsprogram verdiskaping Strategi og handlingsprogram i samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen, LO, NHO, NAV, KS. Tilskot og virkemiddel RDA- kompensasjonsmidlar Viltfondet Marint miljøsikrings og verdiskapingsfond Kompetanse, rekruttering og likestilling i landbruket

29 Våre fagområder Næringsutvikling Reiseliv Fiskeri og havbruk Entreprenørskap hoppid.no Energiregion Møre Maritime næringar Kommuneretta utvikling Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) Tilflytting og rekruttering Tettstadsutvikling Breiband Driftsassistansen for vatn og avløp Fjellskred

30 Våre fagområder Forsking og kompetanse Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Regionalt forskingsfond Midt-Norge Internasjonalt Koordinerar m.a. internasjonale samarbeids prosjekt Forvaltning Akvakulturforvaltning Havressursforvaltning Naturforvaltning

31 «Vi skaper meirverdi der ingen andre gjer det!»

32

33 Kulturavdelinga Arvid Blindheim, fylkeskultursjef

34 Fylkesplanen og kultur Møre og Romsdal er ein levande, framtidsretta og dynamisk kulturregion der tradisjon, mangfald, nyskaping og verdiskaping går hand i hand, og der kultur er tilgjengeleg for alle.

35 Kultur er så mykje

36 Våre arbeidsmetodar Nettverksarbeid og partnarskap Årleg fylkeskulturkonferanse Frivilligforum Pilotprosjektet «kompetanse og inkludering», drive av eksterne organisasjonar Samarbeid med kommunar

37 Våre fagområder Kulturvern Møre og Romsdal første fylke med kulturminneatlas Det er 97 freda bygg og anlegg i privat eige i Møre og Romsdal Rådgjeving innan bygningsvern «Ut i Sekken» Geirangerfjorden på Unesco si verdsarvliste Tilskot til museuma i fylket

38 Kulturformidling barn og unge får tilbod gjennom Kultursekken årleg Pilot Kultursekk i barnehage Kulturrabatt for ungdom Møremusikar-ordninga Tilskot til festivalar, opera og teater

39 Fysisk aktivitet og folkehelse 40 mill.kr.i spelemidlar årleg God Helse-programmet Friluftsliv Rådet for likestilling av funksjonshemma, likestillingsutvalet, folkehelseutvalet og eldrerådet «Ut i Sekken»

40 Fylkesbiblioteket Driftar bokbåten Epos, med sine 70 stopp og utlån Kompetansehevande kurs til andre bibliotek Regionalt samsøk Digitalisering

41

42 Introduksjonsdagen for nytilsette Samferdsel

43 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God helse

44

45 Samferdselspolitiske verkemiddel Vegbygging Vegvedlikehald 3108 kilometer vegar Ferjedrift 21 ferjesamband Kollektivtransport - Bussruter 20 mill vognkilometer - Hurtigbåtruter - 5 samband - Terminalar 9 terminalar - Ruteinformasjon Trafikanten - Transportordning for funksjonshemma Takst- og løyvemynde Det dreier seg om å sjå desse områda i samanheng innanfor eit totalbudsjett på over 1 mrd kroner

46 Driftsramme 2010 Tenestekjøp Mill kroner 2010 Buss 248 Båt (5 samband) 49 Ferje (21 samband) 296 Veg (drift og vedlikehald) 387 Anna (Trafikanten, terminalar, TT osb) 44 SUM 1 024

47 M&R fylkeskommune som vegeigar nokre administrative konsekvensar Meir fylkesveg mindre riksveg etter 2010 OFFENTLEG VEGNETT I 2009 Riksvegar Fylkesveg Stamveg 495 Km 14% Øvrig riksveg 1836 Km 51% 1272 Km 35% OFFENTLEG VEGNETT ETTER Riksveg Fylkesveg 495 Km 14% 3108 Km 86%

48 Styringsstruktur Fylkesrådmannen Samferdselssjefen

49

50 Introduksjonsdag for alle nyansatte, Molde 16. september 2010 Anthony Normann Valen - fylkestannlege

51 Hvis du jobbet her, hva ville du svare i telefonen?

52 Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune (DOT) Fylkestannlege Anthony Normann Valen

53 Samfunnsoppdraget for tannhelsetjenesten er regulert i blant annet Tannhelseloven og Helsepersonell loven Vi skal sørge for å gi bestemte grupper gratis tilsyn og behandling. Tannhelsetjenesten skal følge med i sykdomsutviklingen i munnhule og tenner og sørge for riktige og fremtidsrettet organisering og tiltak

54 Operative enheter 5 tannhelsedistrikter 38 klinikker 4 narkose behandling enheter Vi behandler ca pasienter i året får gratis behandling Vi har budsjett på ca + kr Ca 200 medarbeidere

55 Desentralisert klinikkstruktur

56 LinjeLedelse fylkesrådmann ass.fylkesrådmann Støttefunksjoner Distriktsklinikksjef fylkestannlegen Overtannleger i 5 distrikter Nordmøre Molde Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal Ålesund Søre Sunnmøre 38 klinikker med Ledere

57 Vi forventer av våre medarbeidere Bevissthet om kvalitet og kommunikasjon Være med å utvikle gode arbeidsplasser hvor tillit preger det kollegiale og det faglige Sikkerhet for pasienter, kollegaer og for seg selv

58

59

60 Informasjon og strategi Innlegg ved Vidar R. Myklebust, Molde 16. sept 2010

61 Kven er vi kva gjer vi? Presentasjon Informasjonsseksjonen Molde 16. sept 2010 Vidar R. Myklebust

62 Kven er vi? Jostein Fuglset grafisk konsulent Svein M. Harnes informasjonsrådgivar Vidar Myklebust informasjonsrådgivar Per V. Kjølmoen informasjonssjef

63 Oppdraget Skal legge til rette for god informasjonsflyt internt og eksternt Være rådgivar og støttespelar for alle avdelingar Opplæringsansvar

64 Sentrale premissar Kommunelova 4: «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» Kjerneverdi: «Openheit» Kommunikasjonstrategien: «Informasjon er eit leiaransvar»

65 Viktigste kanaler mrfylke.no Spor Pressemeldingar Brosjyrer, program etc Årsmelding

66 Kva kan vi hjelpe deg med? Bistå i utforming av pressemeldingar Utarbeide trykksaker Råd om nettpublisering og nettbruk Bruk og rådgjeving grafisk profil Bistand fotografering/billedarkiv Bistå i kontakt med media Utarbeide informasjonsstrategi

67 Viktige satsingar Grafisk profil einskapeleg og tydeleg Kommunikasjonsstrategi Nye nettsider

68 Nytt internett Tjenesteorientert Informasjonssjefen ansvarleg redaktør Web-redaktører Rammeverk kontinuerleg utvikling

69 Nytt intranett Klart før jul Widgetbasert Persontilpassa Kommenterbart

70 Nytt intranett Klart før jul Widgetbasert Persontilpassa Kommenterbart

71 Når journalisten ringer... Handbok på nettet Kva kan eg seie Korleis publisere nettsak Korleis lage pressemelding Korleis lage trykksak

72 Når journalisten ringer... Handbok på nettet Kva kan eg seie Korleis publisere nettsak Korleis lage pressemelding Korleis lage trykksak

73 Om du fortsatt har spørsmål... Ring info

74

75 Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar

76 Viktige ressursar, policy- og verdidokument Ressursar på nett Arbeidsgivarpolitikk for framtida Introduksjonsprogram Etiske retningsliner Rusmiddelpolitikk Varsling av kritikkverdige forhold HMS Medråderett Lov/avtale/reglement

77 Kva er arbeidsgiverpolitikk? Felles referanseramme i forhold til korleis vi forstår og utviklar organisasjonen i forhold til dei oppdrag/oppgåver vi er satt til å løyse Vår nye AGP set fokus på tydelege samanhengar mellom: - det interne (relasjonar leiar-medarbeidar, organisering/arbeidsprosessar) - forholdet til det politiske systemet - det eksterne (samfunnet, brukarane, samarbeidspartnarar) = Kvalitet på, og utvikling av våre tenester

78 Bakgrunn for arbeidsgiverpolitikken Stå fram som en attraktiv arbeidsgiver - internt - eksternt Kvalitet på tenestene vi leverer Utfordringer for oss som organisasjon: - rekruttere - halde på og utvikle arbeidskraft

79 Overordna mål for arbeidsgiverpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene. I møte med brukarar, innbyggarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylkeskommune framstå med vilje til utvikling

80 Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle kvalitet og profesjonalitet på alle områder og nivå i verksemda. Kva inneber profesjonalisering? Våre tilsette utførar tenestene etter godkjente standardar og beste praksis. Våre tilsette held seg oppdatert og er kunnskapsbasert i sin praksis. Vi dokumenterer arbeidsprosessar og implementerar/utarbeidar standardar på alle områder og nivå der det er behov. Vi etablerer Fylkesakademiet for å sikre grunnleggande organisasjonskompetanse for leiarar og tilsette

81 Innsatsområde - kompetanseutvikling Hovudmål: Møre og Romsdal fylke er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylke, og er ein kontinuerleg prosess

82 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Kompetente medarbeidarar Sjølvstendige kunnskapsmedarbeidarar Myndiggjorte Sjølve føresetnaden for å skape kvalitet Forvalter sin kunnskap til organisasjonens beste Initierar utvikling sjølv Kompetente medarbeidarar: Ei tru på at medarbeidarane i stor grad kan myndiggjere seg sjølv. Individuell kompetanse og indre motivasjon blir ei drivkraft for å løyse oppgåvene

83 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Heilskapleg og utfordrande leiarskap Heilskap nært samspel mellom politisk og administrativt leiarskap Heilskap nært leiarsamarbeid på tvers og mellom nivå Utfordrande delegere og myndiggjere gjennom å utfordre, stille krav, støtte og oppmuntre Utfordrande invitere medarbeidarar og tillitsvalte inn i leiing Utfordre grunnleggande tillit og tiltru til at medarbeidarane har potensial og vilje til å løyse krevjande oppgåver og skape forbetringar

84 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Leiing og medarbeiderskap Møte med og utvikling av kompetente medarbeidarar krev at: leiaren må sette regi gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet Dette utfordrar leiarar ifht inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar, samt gjev dei sjølvstende og fleksibilitet innan gitte rammer Leiarens tilnærming til medarbeidarane må vere individuell

85 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Relasjon, dialog og refleksjon Dei som har lykkast best med myndiggjering er der ein har lagt vekt på gode møteplasser og ei relasjonell tilnærming til sine utviklingsprosessar (KS, AGS 2020). Vi ønkjer å utvikle miljø og kulturar, skape arena for systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar/praksis Dialogen som verkty og systematisk bruk av medarbeidar- /utviklingssamtalen vil stå sentralt Mellomleiaren blir svært sentral

86 Ulike situasjonar og opplevingarindividuelle reaksjoner

87 Korleis er det med deg og meg ønskjer vi eigentleg endring og utvikling?

88 Relasjonsleiing Leiing er samspel å leie er å vere i ein aktiv relasjon til nokon du har leiaransvar for Relasjonar kan endrast og utviklast. Dette krev at du som leiar eller medarbeidar ser og pleiar relasjonane Relasjonsledelse innebærer en tro på at mennesker utvikler seg og endrer adferd. Det nytter å satse på utviklingstiltak og involvering. Det handler om å få fram det beste i hver enkelt og så kombinere ulike spisskompetanser til gode og komplementere lag. (Jan Spurkeland)

89 Relasjonelt latskap og feighet Du vet at mer kontakt med bestemte klare avhengigheter ville ha gitt deg og dem noe positivt for det videre samarbeidet. I stedet lever du med din dårlige samvittighet og lar dagene passere (J. Spurkeland) Kvifor unngår du dette når du veit at behovet er der og det er din relasjonelle latskap som eigentleg hindrar deg? Endring/utvikling av relasjonar krev relasjonelt initiativ og mot

90 Våre kjenneteikn som ein lærande og utviklande organisasjon Kompetente leiarar og medarbeidarar Kunnskapsbasert delingskultur Vilje til kontinuerlig utvikling Kvalitet og profesjonalisering Innsyn i og refleksjon over eigen praksis

91 Godt medarbeiderskap 1. Viser høg etisk standard og har fagleg integritet. 2. Medvirkar aktivt i målprosessar og kjem med løysningsforslag. 3. Seier i frå til leiar på en konstruktiv måte når han eller ho er uenig. 4. Arbeider lojalt for å nå politiske og administrative mål når vedtak er fattet. 5. Brukar eigen fagkompetanse og ressursar til det beste for brukarar og samarbeidspartnarar 6. Tek avgjerder innanfor område han eller ho har kompetanse på i forståing med leiar 7. Utfører oppgåvene ut frå ei heilskapsleg forståing og samarbeidar aktivt med andre. 8. Tek initiativ til utvikling av organisasjonen. 9. Tek ansvar for eigen læring, personlig utvikling og deler kompetanse med andre. 10. Medvirkar aktivt til eit godt arbeidsmiljø

92 Ny arbeidsgivarpolitikk kva skjer? Arbeidsgivarpolitiske verkstadar (regionalt og lokalt) Arbeidsgivarpolitikk-konferanse for leiarar, tillitsvalte og verneombod Internkonsulentar / prosessrettleiarar Fylkesakademiet som arena for intern opplæring på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet: Leiarutvikling Modulbasert HMS-opplæring Felles introduksjonsdagar Rekrutteringverkty Seniorkurs Hovudavtaleopplæring - medråderett Informasjonsarbeid, mediahandtering, presentasjonsteknikk Ephorte-kurs Driftspersonale (reinhaldarar, vaktmeistrar) Nynorsk-kurs

93 Kvifor ha ein visjon Alle tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune har eit unikt oppdrag: Regional utviklingsaktør! Korleis vil vi framstå i vår rolle? Kva skal kjenneteikne oss i møte med elevar, tannpasientar, innbyggarane, næringsliv, kommunar og organisasjonar? Vi har ein felles visjon ein tydeleg medspelar for å vite kva vi skal strekke oss etter - og kva våre kunder skal kjenne oss igjen på. Vi skal fremstå så heilskapleg som mogleg i vår fragmenterte organisasjon. Då blir vi også synlegare i terrenget! Til refleksjon: Korleis kan du vere ein tydeleg medspelar i din rolle Andy Capp: Vitsen er at alle med likeins drakt spelar mot same mål

94 Respekt og likeverd Open organisasjon Ansvar for felleskapet Medråderett Våre verdiar Vårt felles verdigrunnlag skal vere grunnlag for korleis alle tilsette tek hand om oppgåvene sine og korleis vi opptrer i møte andre Til refleksjon: Er vi bevisst desse verdiane i vårt daglege arbeid?

95 Reservelysark

96 Relasjonell feighet Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet Relasjonell feighet uttrykkes i atferd: Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger Hverdagsfeighet * Du ringer til de snille og skriver til de vanskelige Du blir usynlig * Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg * Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter * Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår

97 Relasjonelt mot Relasjonelt mot trenger du: Når du merker motstand i deg mot andre Når du kvir deg til å ta kontakt/møte andre Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut Typiske situasjoner: * Etter en hverdagsuenighet/småkrangel/uheldig bemerkning * Når noen du kjenner opplever sterk sorg * Når du skal ta initiativ til forsoning * Når du skal konfrontere sterke personer med sannheten * Når du skal møte mennesker du føler antipati mot

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Fylkesakademiet. Velkommen til HMS-opplæring Modul og

Fylkesakademiet. Velkommen til HMS-opplæring Modul og Fylkesakademiet Velkommen til HMS-opplæring Modul 2 26. og 27.02.2014 Den årlege AGP-konferansen Rammer og system Aktuelle opplæringstema: Fysisk arbeidsmiljø Arbeidsmiljøkartlegging Rusførebygging og

Detaljer

Velkommen til Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2009

Velkommen til Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2009 Velkommen til Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2009 Rica Seilet Hotell, Molde 25. og 26. november 2009 Møre og Romsdal fylke - ein tydleg medspelar Overordna mål for arbeidsgivarpolitikken Vi vil utvikle

Detaljer

Kva er arbeidsgiverpolitikk?

Kva er arbeidsgiverpolitikk? Kva er arbeidsgiverpolitikk? Felles referanseramme i forhold til korleis vi forstår og utviklar organisasjonen i forhold til dei oppdrag/oppgåver vi er satt til å løyse Vår nye AGP set fokus på tydelege

Detaljer

Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Personalsjef Dag Lervik Rådgivar Marianne Hojem Bye

Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Personalsjef Dag Lervik Rådgivar Marianne Hojem Bye Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Personalsjef Dag Lervik Rådgivar Marianne Hojem Bye Sjølvsagt må vi vere gode!! respekt for vårt unike samfunnsoppdrag Vi er ei verksemd med 2400 tilsette som har eit felles

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs Kva er AGP? Frå forordet: «Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: nyskaping og utvikling av tenestene å trekke til oss, forvalte og utvikle eiga arbeidskraft»

Detaljer

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Notat som grunnlag for utarbeiding av kravspesifikasjon (Versjon 4 28.05.10) Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtekne «Arbeidsgivarpolitikk

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted

Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted Notat om arbeidsgiverpolitiske verksted 04.03.2010 Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune har mange innsatsområder som det er viktig at alle ansatte blir kjent med. Implementering

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna n Innhald 1. ARBEIDSGIVARPOLITIKK

Detaljer

Velkommen til introduksjonsdag

Velkommen til introduksjonsdag Velkommen til introduksjonsdag Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Velkommen til Introduksjonsdag 17. september 2014 www.mrfylke.no

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen

Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse 11.11.11 Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Samfunnsutvikling planlegging, samferdsel, Samferdselskonferanse Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Regionale utviklingstrekk vegen framover Regional planstrategi har ei målsetting om å styrke fylket sin

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Arbeidsmiljøkonferanse Lederskap 2009 Utvikling og relasjonskompetanse

Arbeidsmiljøkonferanse Lederskap 2009 Utvikling og relasjonskompetanse Arbeidsmiljøkonferanse Lederskap 2009 Utvikling og relasjonskompetanse Hvilke ferdigheter kreves av relasjonsledere? Hvordan trene? Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler,

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008.

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2008 MR 14375/2008 Berit Dahl Saksnr Utval Møtedato 11/08 Hovudsamarbeidsutvalet 20.05.2008 Sentral opplæringsplan - 2008 Bakgrunn Sentral opplæringsplan

Detaljer

Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal

Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 13. - 14. november 2007 Arvid Blindheim 1 Fakta om avdelinga 37 tilsette; 27 i kulturavdelinga i Molde og 10

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Saman mot nye høgder!

Saman mot nye høgder! Saman mot nye høgder! Omdømmebygging med kommunikasjon som verkemiddel Eit godt omdømme kjem innanfrå! Foto: Janne Dagfinrud Hilde Flotve Mo Prosjektleiar og personalrådgjevar Ørsta kommune Ligg sentralt

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Introduksjonsdag. Møre og Romsdal fylkeskommune. regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.

Introduksjonsdag. Møre og Romsdal fylkeskommune. regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune regional utviklar og ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal Velkommen til Introduksjonsdag 17. september 2015 www.mrfylke.no 23.09.2015 ein tydeleg

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Velkommen til HMS-opplæring Modul og Fylkesakademiet

Velkommen til HMS-opplæring Modul og Fylkesakademiet Velkommen til HMS-opplæring Modul 2 17. og 18.02.2016 Fylkesakademiet Dag 1-17 februar Ansv 09:00 Registrering, kaffi 09:30 Åpning ved personalsjef Dag Lervik: HMS som ein integrert del av ein heilskapleg

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for Forord: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med mandat og ansvar for unike samfunnsoppdrag som gjev oss potensiale til å vere ein svært attraktiv,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

RELASJONSKOMPETANSE Samspill og kommunikasjon

RELASJONSKOMPETANSE Samspill og kommunikasjon RELASJONSKOMPETANSE Samspill og kommunikasjon Utdanningsforbundet 22.11.2012 Helga Bognø Kompetansenettverket Relasjonsledelse Norge består av fire frittstående samarbeidspartnere. Alle er autoriserte

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa IKT og SAMHANDLING e-læring Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa Innleiing Fylkestinget og Styringsgruppa for AGP har lagt til grunn at: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Introduksjonsdag. Erik Brekken, fylkesutdanningssjef

-Ein tydeleg medspelar. Introduksjonsdag. Erik Brekken, fylkesutdanningssjef -Ein tydeleg medspelar Introduksjonsdag Erik Brekken, fylkesutdanningssjef Kvalitet og profesjonalisering Introduksjonsdag Introduksjonsdag Kvifor er vi her? Introduksjonsdag Introduksjonsdag Kvinner og

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane

Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Kva vil eg sei noko om? 1. Kommunane sitt dilemma

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 12/16 Hovudsamarbeidsutvalet

Saksnr Utval Møtedato 12/16 Hovudsamarbeidsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 25.05.2016 36809/2016 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato 12/16 Hovudsamarbeidsutvalet 31.05.2016 Tildeling av OU-midlar 2016 Bakgrunn I budsjettet

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Byen som motor i den regionale utviklinga Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Trendar nasjonalt og internasjonalt Globalisering, verda både meir fragmentert

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Fagleg karriereveg «Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering» Kunnskapsdepartementet inviterar kommunar og fylkeskommunar til å delta

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Utfordringane: Evna til utvikling og nyskaping Tilgang til og forvaltning av eiga arbeidskraft Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Innsatsområde for AGS 2020 Identitet og omdømme

Detaljer

Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune = regional utvikling 07.04.2014 1

Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune = regional utvikling 07.04.2014 1 Samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune = regional utvikling 07.04.2014 1 Samferdsel og OU-prosess 07.04.2014 ein tydeleg medspelar 2 MÅL - OU-prosess i 2013/2014 OU-prosessen er sett i gang for å sikre

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer