Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014"

Transkript

1 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014

2 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå Arena, for sitt klyngeutviklingsprosjekt Arena Profil. 2. Klyngeprosjektets formål og begrunnelse Formålet med klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil er: - å arbeide målrettet og strategisk med FoU og internasjonaliseringsprosesser, for å optimalisere de økonomiske fordelene som internasjonalt orienterte virksomheter kan oppnå ved å være en del av Profilgruppa Effektmål i form av en mer etterprøvbar beskrivelse av formålet, vil være at internasjonalt orienterte virksomheter i Profilgruppa skal oppnå følgende gevinster/effekter ved å delta i klyngeutviklingsprosjektet : større innovasjonsevne og forutsetning for å ta i bruk relevante FoU-resultater flere og bedre samarbeid med relevante FoU-aktører større kunnskapsoverføring og mer konkret samarbeid mellom bedrifter, sektorer og bransjer høyere internasjonal kompetanse og mer internasjonal kontakt bedre markedskunnskap, mer produktutvikling og større markedsmuligheter innovative løsninger på felles utfordringer, av betydning for lønnsomhet og konkurransekraft Profilgruppa er en veletablert regional klynge av bedrifter og virksomheter i Industri- og Eksportregion Midt-Troms. Klyngen er sammensatt av private og offentlige aktører, på tvers av bransjer og sektorer, men virksomhetene er likevel relatert til hverandre på en rekke måter. Den mest framtredende felles relasjonen, forutenom den geografiske lokaliseringen, er den sterke internasjonale orienteringen. I medlemsporteføljen til Profilgruppa er det i dag en stor overvekt av bedrifter og virksomheter som er avhengig av det som skjer ikke bare hjemme i Norge, men ute i verden. Både det som skjer på kunnskapssiden med forskning, innovasjon og teknologisk utvikling, men også den generelle utviklingen i ulike deler av verden; politisk, økonomisk, demografisk, sosialt og velstandsutviklingsmessig. 50 Internasjonal orientering hos Profilgruppas virksomheter 6 virksomheter virksomheter 26 virksomheter liten eller ingen internasjonal orientering annen internasjonal orientering, import, underleverandør til eksportbedrifter mv opererer på et internasjonalt marked, eksport, reiseliv, internasjonale selskaper mv Gjennom en omfattende strategiprosess i Profilgruppa er det avdekket at områdene internasjonalisering og samarbeid med FoU-miljøer, er de to områdene hvor Profilgruppa i dag ikke har tilstrekkelig fokus. Samtidig

3 er det slik at disse feltene er svært avgjørende for utvikling og vekst i regionens nærings- og samfunnsliv og dermed også for Profilgruppa som klynge. Dette er årsaken til at Profilgruppa ønsker å igangsette et målretta arbeid med definerte felles strategier og mål innenfor FoU og internasjonalisering, gjennom klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil. 3. Informasjon om søker Prosjektpartnerskapet i Arena Profil består av Profilgruppas 52 medlemsbedrifter/virksomheter. 26 av Profilbedriftene opererer på et internasjonalt marked og ytterligere 20 har annen internasjonal orientering ved at de er underleverandører eller samarbeidspartnere til eksportretta næringer, avhengig av å importere råvarer, varer eller tjenester. Herunder kommer også aktører som Statskog og Forsvaret, sistnevnte med sterkt internasjonalt fokus, internasjonal kompetanse og erfaring. Større eksportbedrifter og bedrifter innenfor sjømat og industri er sentrale drivkrefter i klyngeutviklingsprosjektet; Finnfjord, Demas, Skaland Graphite, Nicopan, Br. Karlsen, Stella Polaris, Wilsgård, SalMar Nord, Nord Senja Fisk, Senja og Segla Fiskebåtrederi, sammen med underleverandører som Finnsnes Mekaniske, Botnhamn Sveis og Myre Holding samt reiselivsbedrifter som Hamn i Senja og Senjastua. Kunnskapsaktører som UiT Norges Arktiske Universitet, Studiesenteret Finnsnes, Kunnskapsparken Finnsnes og Senja Videregående Skole er nye medlemmer i Profilgruppen, og disse aktørene vil være viktige ressurser for utviklingen av klyngeprosjektet Arena Profil. Kontraktspartner er klyngeorganisasjonen Profilgruppa. Profilgruppa er registrert i Brønneøysundregistrene (org.nr ) i 1992 som en forening med formål å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling mellom bedriftene i gruppen. Profilgruppens leder er Børre Lien og styret består i tillegg av Geir Wintervoll fra Finnfjord AS, Rita Karlsen fra Br. Karlsen AS, Jan Fredrik Jenssen fra Nicopan AS, Geir Inge Sivertsen fra Lenvik kommune og Finn Folke Olsen fra CRC Luftforsvaret stasjon Sørreisa. Prosjektledelsen vil være Profilgruppas sekretariat ved programansvarlig Linda Lien (for nærmere beskrivelse av prosjektledelsen, se pkt. 8) Kontaktinformasjon: Profilgruppa, Kunnskapsparken Finnsnes, postboks 609, 9306 FINNSNES, webside kontaktperson Linda Lien: mobil og e- post 4. Bakgrunn og utviklingsprosess Profilgruppen feiret 20-årsjubileum i 2012 og igangsatte i den forbindelse en strategiprosess for klyngens videre utvikling. Klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil er et resultat av veivalget som blei gjort i denne prosessen. Forprosjektet Arena Profilgruppen ble kjørt høsten og vinteren 2012/13 med finansiering fra Profilgruppen selv og Innovasjon Norge avd Troms. I denne perioden gjennomførte Profilgruppa bl.a en større undersøkelse med spørreskjema og samtaler med alle Profilbedriftene, for å kartlegge status, potensial og barrierer for internasjonalisering og samarbeid med FoUoI-aktører (spørreskjema, se vedlegg 3). Resultatene fra undersøkelsen dannet grunnlaget for innhold og aktiviteter i et klyngeutviklingsprosjekt, og sammen med innspill og tilbakemeldinger fra ulike workshops og arbeidsmøter med Profilbedriftene og eksterne aktører fra FoUoI-siden, ble det utmeislet en strategi og utformet en søknad. Arena Profil søkte opptak i Arenaprogrammet i 2013, men søknaden nådde ikke opp. Etter tilbakemeldinger fra programsekretariatet sommeren 2013, har Profilgruppa jobbet videre med konkretisering og igangsetting av relevante samarbeidsprosesser, som et ledd i arbeidet med ny søknad. Inneværende forprosjektet har vært finansiert av Profilgruppa selv og har inneholdt følgende: Gjennom studieturer og temamøter har Profilgruppas virksomheter besøkt og innhenta erfaring og inspirasjon fra andre klyngeprosjekter, bl.a. Maritim klynge, Ocean Ingredients og Mineralklynge Nord. Arenasatsingen har vært støttet opp av Profilgruppas årsprogram for 2013 og 2014 hvor hovedtema har vært Næringsklynger og vekst i Midt-Troms (årsprogram, se vedlegg 2).

4 Oppstart og gjennomføring av første prosjektår med Profilgruppas Traineeprogram, se og gå til traineeprogrammet. Egen prosjektleder er tilsatt i Profilgruppens sekretariat, fem traineestillinger er utlyst og seks Profilbedrifter står klare til å ta imot første kull etter sommeren. Eget profileringsmateriell og webside er utarbeida og i drift. Profilgruppas Traineeprogram er nå invitert til å inngå i et prosjektsamarbeid med alle de nordnorske traineeprogrammene. Et slikt prosjektsamarbeid skal vurdere målretta rekruttering av utenlandsk høykompetent arbeidskraft hvordan kan slik rekruttering gjennomføres, hvilke land er aktuelle og hvordan må det tilrettelegges hos oss for å oppnå ønsket effekt. Prosjektet er støttet med Barents 2020-midler fra UD og skal sannsynligvis inn i en hovedprosjektfase i løpet av Utforming og oppstart av prosjektet Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet er en pilot i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv ved Universitetet i Tromsø, hvor målet er å.utvikle og prøve ut en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet omhandler blant annet internshipstillinger og studenter som skriver oppgaver i eller relatert til Profilgruppas virksomheter. Tre av Profilgruppas bedrifter har startet på studiet FoU-strategi og ledelse for sjømatnæringa, i regi av Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond i samarbeid med UIT og forskningsinstituttet Nofima. Disse tre har valgt et prosjektarbeids-case under studiet som er relatert til Arena Profil og har fått arbeidstittel Utvikling av et skreddersydd studietilbud: Innovasjon og Internasjonalisering for eksportretta bedrifter i Midt-Troms regionen. Profilgruppas styre har godkjent skisse til prosjektet og sekretariatet har etablert kontakt med UIT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for konkretisering av samarbeid rundt prosjektet. Profilgruppa er gått inn i et samarbeid med Norsk Industri (Stein Lier Hansen) og FHL (Geir Ove Ystmark, for å igangsette prosesser på sjømatleverandørsiden. Her skal det stimuleres til at bransjene kan lære av hverandre, offshore leverandør og sjømatleverandør, sjømataktører og FoUaktører. Oppstartsseminar skal kjøres på Husøydagenes 25 års jubileum til høsten, og prosessen finansieres av Norsk Industri, FHL og Profilgruppa. Vil bli vurdert som et videre FoUoI-prosjekt i Arena Profil. Profilgruppas Kompetanseforum for Internasjonalisering (PKI) er under etablering, og ved søknadstidspunktet har fire sentrale Profilbedrifter med god internasjonal kompetanse, takket ja til å sitte i ledelsen for dette forumet. Profilgruppa har utforma og tatt i bruk egen webside, med åpne offentlige sider og lukkede medlemssider for klyngens medlemmer samt egne sider for traineeprogrammet. I tillegg har Profilgruppa fått utarbeida ny logo og profileringsmateriell. Profilbedriftene er engasjerte og det er viktig å fremheve at alle som har vært involvert i strategiprosessen og forprosjektet til Arena Profil, er Profilbedrifter selv, herunder styret og sekretariatet. 5. Klyngens ressursgrunnlag Profilgruppa er en klynge av bedrifter og virksomheter innenfor et bredt nærings- og samfunnsliv i Midt- Troms. Gruppa ble etablert i 1992 og har i dag over 50 medlemsbedrifter som til sammen representerer nærmere 5500 ansatte og en omsetning på 8 mrd kr. Profilgruppa er formelt sett organisert som en forening og finansieres gjennom en årlig deltageravgift fra medlemmene. Klyngen har et sekretariat som på oppdrag fra styret og etter føringer fra Årsgruppemøtet setter opp et årsprogram bestående av fag- og temamøter, bedriftsbesøk og studiereiser. Arbeidsmåten til Profilgruppa er i stor grad basert på erfarings -

5 og kompetansedeling mellom medlemmene, samt mellom Profilgruppa og eksterne aktører fra regionalt og nasjonalt næringsliv, ulike fagområder, forvaltning, embetsverk og politikk. I 2014 har Profilgruppa 52 registrerte medlemsbedrifter/virksomheter. Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og sjømat, bygg og anlegg, leverandør og service, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også bedrifter innenfor handel, finans, transport og reiseliv samt kompetanse- og utviklingsaktører som Universitet, Studiesenter, Utviklingssenter, Kunnskapspark, Næringshage og videregående skole. På offentlig side har Profilgruppa for øvrig medlemmer i form av kommuner og regionråd, Forsvaret og Statskog. Alle medlemsbedriftene/virksomhetene er lokalisert til Midt-Tromsregionen, som består av de åtte kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, med til sammen ca innbyggere. Regionsenteret er byen Finnsnes i Lenvik kommune, som ligger strategisk plassert ved kysten midt mellom byene Tromsø og Harstad. Med utgangspunkt i hurtigbåtforbindelse mellom disse tre byene, og en pendlingsavstand på en drøy time til Finnsnes, kan man nå et omkringliggende arbeidsmarked med om lag innbyggere. Profilgruppas virksomheter fordelt på næringer/sektorer Andre; 1 Kommune/ IK; 7 Sjømat; 8 statlig ; 3 Industri/energi; 6 Kunnskap/ utvikling; 7 Finans; 3 Handel; 4 Transport/ reiseliv; 6 Leverandør; 3 Bygg/ eiendom; 4 Profilgruppas medlemsmasse gjenspeiler godt regionens næringsgrunnlag. Midt-Troms er industrityngdepunktet i Troms fylke og har fylkets markant høyeste sysselsettingsgrad innenfor industri. Spennvidden er stor og strekker seg fra smelteverk, metall og mineralindustri, bl.a ferrosilisium og grafitt, byggevarevareindustri med trevare, isolerglass og ferdigelementer, høyteknologisk tavler til elektrobransjen, til mer tradisjonell landbruks og fiskeindustri. Regionen er nasjonalt sett tung innenfor sjømat og har en imponerende bredde innenfor næringa som spenner fra aktive fiskerier innen hvitfisk og pelagisk, en operativ fiskeindustri med både små anlegg og store konsern, hele bredden innenfor havbruk med smoltanlegg, oppdrett og slakterier, det som er igjen av Norsk rekeindustri finnes her, og i tillegg har vi leverandørindustri og transportaktører som utvikler seg i takt med en voksende næring. Eksportgraden målt i eksport per sysselsatt, ligger i Midt-Troms på 22 %, sammenlignet med Tromsø 8 % og Harstad 7%. På landsbasis har regionen den 10 største eksportgraden, av 48 målte regioner. Som handelssenter er Finnsnes i toppsjiktet i hele landsdelen, og har de senere år vekslet mellom 1 og 3djeplass i Nord-Norge når det gjelder varehandel og omsetning per innbygger. Handel og servicenæringa er derfor også sentral i Profilgruppa. Det samme gjelder reiselivsbransjen, som er i vekst både på Senja og på Innlandet. Forsvaret er sterkt til stede i regionen, med ca 1500 ansatte og oppimot 3000 vernepliktige. Forsvarets tyngdepunkt innen operative aktiviteter er lokalisert til Midt-Troms og de tre kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa. Herunder kan nevnes Hærens styrker Brigade Nord og Luftforsvarets kontroll og varslingsstasjon CRC, begge medlemmer i Profilgruppesamarbeidet.

6 Oppsummert kan man redegjøre for fellestrekk, felles utfordringer og interesser mellom klyngens virksomheter på følgende måte: Geografisk tilknytning til Midt-Troms. Erfaring med å drive virksomhet i Midt-Troms, i såkalte rurale og arktiske områder med utfordringer knyttet til infrastruktur og logistikk, transport, mye vær og føreforhold, kommunikasjon og stor avstand til markedet. Gode forutsetninger for å levere varer og tjenester av svært god kvalitet, rike og eksklusive naturressurser. Hovednæringene er innenfor primærnæring og industri, såkalte ikke-kompetanseintensive næringer, lavere utdanningsnivå enn fylket og landsdelen for øvrig, utfordrende rekruttering og både fysisk og kulturell avstand til FoU-og høyere utdanningsaktører. Sterk internasjonal orientering og store utfordringer på konkurransekraft og attraktivitet. Behov for å samarbeid om innovative løsninger, kostnadsreduserende prosess og produksjonsteknologi, framheve kunnskapsbasert næringsutvikling og kvalitet og opparbeide nye markeder. Og sist men ikke minst er det et fellestrekk ved klyngens virksomheter at de har god erfaring og lang historikk ift nettverksbygging og samarbeid på tvers av bransjer og sektorer. 6. Klyngens relasjonelle forutsetninger Relasjonene mellom Profilgruppas medlemmer er i dag velutviklet og solid. Dette gjelder ikke bare bedrifter med langvarig historikk i sammenslutningen, men også unge og nye bedrifter ser gevinstene i Profilgruppas kunnskapsdeling og nettverksbygging - som er en svært sentral del og som preger samarbeidet i sterk grad. Nettverksbyggingen internt i gruppa er unik, og man opplever nå at andre generasjon bedriftsledere har et like stort engasjement for Profilgruppa som deres foreldre hadde for 20 år siden. Gode relasjoner gir lav terskel for kontakt også utenfor klyngens formelle felles aktiviteter og har stimulert til en rekke konkrete samarbeid mellom enkeltbedrifter, mellom grupperinger av bedrifter og i feltet offentlig/privat. Av vesentlige faktorer for relasjonsbyggingen kan nevnes: Forankring. Klar politikk på at medlemsbedriftene deltar i Profilgruppas aktiviteter med to personer fra øverste ledelse. Dette gir også kontinuitet ettersom man møter de samme personene over tid. Forpliktende svært få bedrifter blir medlem i Profilgruppa uten intensjon om faktisk og praktisk deltagelse, årlig medlemsavgift er rimelig høy (25 000) og gruppa rekrutterer ikke aktivt. Høy aktivitet kombinert med tilgjengelighet og lav terskel for deltagelse. Aktiviteten i dag ligger på 8-12 treffpunkter i året og åpner slik for at de fleste vil kunne finne anledning å delta på noe, uten at det ene forutsetter deltagelse på det andre. Planlegging og varsling i god tid, møtetider som kan kombineres med drift og lettvinte regionale møteplasser er avgjørende. Kvalitet og aktualitet er svært viktig, at ekstern input og kunnskapsoppdatering i form av foredragsholdere og inspiratorer er gode og kommer til riktig tid, gjerne i forkant, proaktivt. At formen på aktivitetene er gjennomsyret av behovet for deling og nettverksbygging, at alle temamøter har dialog og debatt, at det legges opp til bedriftsbesøk og en god sosial ramme. Sist men ikke minst må nevnes betydningen av at klyngen har en klar og felles oppfatning av viktigheten av å utvikle regionen. Det er lov å være Midt-Troms patriot i Profilgruppa og dette har helt klart betydning for engasjement, deltagelse og den sterke relasjonsbygginga mellom medlemmene. Profilgruppa ble etablert i 1992 og samarbeidet mellom gruppa og eksterne aktører er utviklet over flere år, spesielt de siste ti årene. Dette gjelder regionale og nasjonale utviklingsaktører innen politikk, forvaltning og virkemiddelapparat samt organisasjonene i arbeidslivet, bransjeforeninger og relevante næringsmiljøer andre steder. Dette nettverket er bygd opp gjennom kontinuitet i Profilgruppens ledelse og styre, i tillegg til at enkeltbedrifter og virksomheter har delt sine sektorspesifikke nettverk og samarbeidspartnere med gruppen. Eksempler på relevante eksterne samarbeidspartnere i klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil vil være VRI, Forskningsrådet, Distriktssenteret, NHO osv. Noen av disse er allerede involvert i forprosjektfasen. Gjennom klyngeutviklingsprosjektet vil Profilgruppas etablerte møte og aktivitetsstruktur bli utvida med både sektorspesifikke og generelle møteplasser mellom klyngen og FoUoI-miljøer, samt konkrete

7 samarbeidsprosjekter med utdanningsinstitusjoner for iverksetting av felles rekrutterings- og stabiliseringstiltak, og utvikling av den kompetansen som klyngen trenger. Gjennom forprosjektet er det allerede etablert et forpliktende samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet, både ift iverksetting av Profilgruppas Traineeprogram, pilotprosjektet med Senter for karriere og arbeidsliv UiT med utviking av en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter i Midt-Troms og studenter ved UiT, samt et samarbeid med Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT for utvikling av en utdanningsmodul for klyngen innen FoU-strategi, innovasjon og internasjonalisering. Profilgruppa rekrutterer ikke aktivt medlemmer, men tar positivt imot alle initiativer, og kan således si noe om hvilke bedrifter som har ønsket medlemskap de senere år og deres motiver. De nye medlemmene i har i stor grad vært små og mellomstore bedrifter som oppgir å ha for lite ressurser til å drive utviklings- og innovasjonsprosesser alene og som ønsker å være en del av et større nettverk for læring og kunnskapsdeling. Det har også vært nyinnmeldinger fra større bedrifter og til dels svært store aktører, men disse har gjerne motiver som går mer i retning av å bli bedre kjent med/komme inn i det lokale nærings-og samfunnslivet. Andre nye medlemmer er kunnskaps- og utviklingsaktører som Universitetet og Kunnskapsparken som oppgir at de ønsker kontakt og samarbeid med næringslivet, og at de opplever Profilgruppa som en gavepakke i så måte. 7. Klyngens posisjon og videre utviklingspotensial Profilgruppa har vært og er en svært viktig samhandlingsarena for nærings- og samfunnsutvikling i regionen, og markerer seg med sin evne til å sette viktige problemstillinger på dagsorden, samt som initiativtaker og drivkraft for utviklingsprosesser. Selv om hovedfokus for Profilgruppa har vært å levere et nettverksbyggende og utviklende årsprogram for medlemsbedriftene, har gruppa også gjennom årenes løp initiert, støttet og igangsatt påvirkningsprosesser og konkrete utviklingsprosjekter av betydning for regionens nærings- og samfunnsliv. Herunder kan nevnes arbeid med rammebetingelser for næringslivet generelt og industrien spesielt, stedsutviklingsprosesser og scenarioprosjekter, påvirkningsarbeid knytta til regional kunnskapsinfrastruktur med Studiesenter og Kunnskapspark, igangsetting av utviklingsprosesser på samferdsels- og infrastruktursiden samt arbeid med etablering av stimuleringstiltak og fond på kultursiden. Profilgruppas nettverkssamarbeid og aktiviteter blir lagt merke til, og brukes både regionalt og nasjonalt som referansegrunnlag og eksempel på et godt fundamentert og systematisk samarbeid mellom sektorer og bransjer, både offentlig og privat, innenfor en geografisk region. Klyngen har et svært solid fundament og arbeider nå aktivt med å videreutvikle og utnytte det potensialet som ligger i sammenslutningen Profilgruppa har i løpet av de siste ti årene vokst litt ifra sine egne statutter. Dette har sammenheng med at gruppa har utviklet seg både i størrelse og status, fra et bedriftsnettverk til en betydelig regional klynge. Sammen med en gradvis vekst i medlemsporteføljen har også aktiviteten økt. Klyngen tar i dag en større plass i det regionale og nasjonale utviklingsbildet og den er i tillegg mer åpen og synlig. Profilgruppa har opparbeidet seg erfaring, tyngde og anseelse i kraft av å være en engasjert og troverdig sammenslutning av bedrifter og aktører fra det virkelige liv, dvs. at grupperingen ikke er oppkonstruert for en spesiell anledning. Det er også et vesentlig moment at gruppa gjenspeiler regionens nærings- og samfunnsliv, med stor tyngde og representasjon fra sjømatnæringa, industrien og forsvaret som egentlig er de tre store føttene som regionen står på. Med økt medlemsmasse og aktivitet har det fulgt med økte forventninger hos medlemmer og samarbeidspartnere, og Profilgruppa identifiserer i dag flere utfordringer og muligheter, har mer å melde, flere innspill og ideer og involverer seg i stadig flere prosjekter. De store sektorene/næringsområdene i klyngen og i regionen har en sterk internasjonal orientering sjømat, industri, leverandørindustri, energi, mineral, forsvar, reiseliv. Dette er et fellestrekk ved framtidsnæringene i hele landsdelen, og i dag er det faktisk slik at de store nasjonale vinnernæringene med globalt potensiale de har vi i nord! Sjømatnæringen er rangert som topp-tre etter offshore leverandørindustri og maritim næring, og potensialet for marin verdiskapning er stipulert til en femdobling

8 fra dagens nivå, fram mot Da snakker vi om over 500 mrd kroner i årlig omsetning. Sjømat leverandørindustri er en upcoming næring, som ved å ta lærdom av offshore leverandørindustri vil ha stort potensiale. Utviklingen på sjømat ser vi allerede i Profilklyngen, hvor sjømatbedriftene ila de siste fem årene har tatt lederposisjon. I vår beskjedne region er det slik at sjømataktører og klassiske leverandører i Sjømatregion Senja vil nå en årlig omsetning på over 4 mrd i 2014, i tillegg til at det landes fisk for 1 mrd hos oss. Omsetningstallene øker med millioner per år. Energi er en annen framtidsnæring, og her har Profilgruppen en svært sentral motor i Finnfjord, som i dag med sitt nye energigjenvinningsanlegg er verdens mest energieffektive smelteverk. Andre sentrale klyngebedrifter her er Senja Avfall med sitt framtidsretta fjernvarmeprosjekt og Troms Kraft. Mineral og bergverk er av noen spådd å få større betydning enn oljefondet i framtida, og NGU har beregnet at norske kjente og undersøkte mineralforekomster med dagens priser har en verdi på 2500 mrd. Skaland Graphite er en spennende Profilbedrift som utvinner og foredler verdens rikeste grafittforekomst på Senja, og har gjort det i snart hundre år. Profilgruppa er en klynge som har enkeltbedrifter også av nasjonal og global størrelse. Finnfjord er ett av verdens største enkeltverk og leverer 15 % av behovet for ferrosilisium i EU. Skaland Graphite er eneste grafitt verk i Europa, og plasserer Norge som fjerde største produksjonsland i verden. Begge disse bedriftene har Nordnorsk eierskap, hvilket er unikt i bransjen. Industri- og teknologibedriften Demas i Brøstadbotn er av internasjonal størrelse på produksjon av tavler til elektrobransjen, SalMar er verdens største produsent av økologisk laks og fjerde største på atlantisk laks. Nergård er Norges nest største aktør på hvitfisk og tredje største på pelagisk. Og Stella Polaris representerer alene halvparten av Norges rekeindustri. Det er ikke dermed sagt at potensialet for vekst er størst i de store bedriftene. Klyngen har et stort antall små og mellomstore bedrifter, mange med lokalt eierskap, stort samfunnsengasjement og lang historikk i Profilgruppa. Mulighetene for samarbeid mellom bransjer og næringer er unikt i klyngen. Det at konkurranseaspektet ikke er så sterkt som i sektorspesifikke klynger, og at bransjene representerer ulike former for kunnskap, er faktorer som drar i positiv retning. Vi våger påstanden om at alle Profilbedrifter har et eller flere formaliserte samarbeid med en annen Profilbedrift. Og klyngeutviklingsprosjektet skal videreutvikle dette i stort monn, hvor fellesnevneren for samarbeidsprosjektene enten skal være FoU eller internasjonalisering. De mest framtredende eksemplene, som også kom fram i forprosjektets kartlegging av virksomhetenes ønsker ift samarbeid på disse områdene, var samarbeid energi /sjømat, energi/bygg og anlegg, reiseliv/sjømat, sjømat/leverandør, ulike industribedrifter, forsvar/utdanning, finans/sjømat, handel/transport og reiseliv, transport/industri, Statskog/reiseliv, Statskog/mineral/kunnskap, industri/utdanning. Av konkrete aktuelle temaområder av betydning for mange aktørers konkurransekraft, kan nevnes felles FoU-prosjekter rundt prosessteknologi og prosesseffektivisering, infrastruktur/kommunikasjon og distribusjon/transportløsninger. 8. Eierskap til og ledelse av klyngeprosjektet I kartleggingen som blei gjennomført i 2013, deltok 48 av 50 Profilmedlemmer, mens to bedrifter ga uttrykk for at Arenasatsingen av ulike grunner ikke vil være relevant for de å delta på. I tillegg tok offentlige aktører som Forsvaret og Statsskog forbehold om at de ikke har avgjørelsesmyndighet lokalt, og dermed ikke kan forplikte seg til deltagelse på hele satsingen i forkant, men at dette må avklares for hver enkelt aktivitet. I forbindelse med innsending av årets søknad, har sekretariatet kartlagt nyrekrutterte bedrifter og tatt ut bedrifter som er utmeldt. Status for kartleggingen er dermed at av Profilgruppens 52 nåværende medlemmer er 46 kartlagt i 2013, 5 er kartlagt i 2014 og 1 bedrift ønsker fortsatt ikke å delta i forprosjektets kartlegging. Eksportbedriftene og de bedriftene som opererer i et internasjonalt marked, har gått foran og meldt inn klare behov og konkret innhold til klyngeprosjektet, og vist engasjement og klar forpliktelse i ord og handling allerede i forprosjektfasen. Men 80% av Profilbedriftene har imidlertid i oppgitt at de er svært motivert og interessert i internasjonalisering og en sterkere internasjonal orientering. I forprosjektfasen

9 har flere bedrifter vist sitt engasjement faktisk og praktisk, gjennom eksempelvis å ta inn de første traineene (6 bedrifter), være mentorer for traineene (5 bedrifter) utgjøre strategisk ledelse i Profilgruppens Kompetanseforum for Internasjonalisering (4 bedrifter), eller sitte i styrings -, arbeids eller ressursgrupper for klyngeutviklingsprosjektet eller underprosjekter (22 bedrifter). Tre av bedriftene (Br. Karlsen AS, Stella Polaris AS og Utviklingssenteret AS) har også i samarbeid med UiT - tatt et særlig ansvar for utviklingen av en grunnleggende utdanningsmodul tilpasset klyngens behov. Styringsgruppa skal sørge for at prosjektets retning og veivalg er i samsvar med visjon og mål, og har ansvar for strategiske beslutninger underveis. Styringsgruppa er sammensatt av: Toini Løvseth, Leder energi og myndighetskontakt, Finnfjord AS Egil Johansen, Daglig leder, Nord Senja Fisk AS John Tore Berntsen, Partner, KPMG Ann-Britt Jensen, Styreleder, Demas AS Geir Tony Andreassen, Daglig leder, Senjastua AS Geir Inge Sivertsen, Ordfører, Lenvik kommune Sigvald Berntsen, Daglig leder, Segla Fiskebåtrederi AS Vidar Gunnberg, Daglig leder, Studiesenteret Finnsnes Lars Buseth, seniorrådgiver, UiT Norges arktiske universitet, Senter for karriere og arbeidsliv May-Britt Ellingsen, Seniorforsker, Norut Samfunn Tromsø Observatører: Elisabeth Blix Bakkelund, Spesialrådgiver, Forskningsrådet Randi Abrahamsen, Avdelingsleder, Innovasjon Norge Troms Anne Hjortdahl, Leder innovasjons- og utviklingsavdelingen, Troms fylkeskommune. Prosjektledelsen for Arena Profil vil samlet sett utgjøre 1,5 årsverk i tillegg til dagens sekretariatsfunksjoner knytta til Profilgruppas årsprogram (0,5 årsverk), og prosjektleder for Profilgruppas Traineeprogram (0,5 årsverk). Klyngeprosjektets prosjektleder Linda Lien har nær tilknytning til Profilgruppa og er godt kjent av medlemmene, både som prosjektleder for enkeltprosjekter i regi av Profilbedrifter og som programansvarlig sekretariat for gruppa. Linda er opprinnelig sosionom og har en lang kommunalfaglig erfaringsbakgrunn med lederstillinger både i små og store kommuner. De siste ti årene hun vært tilknytta Studiesenteret Finnsnes og etter hvert Utviklingssenteret, hvor hun har drevet prosjektutvikling og prosjektledelse, både på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. De siste fem årene har hun vært programansvarlig for Profilgruppa. Hun er godt kjent blant medlemmene, født og oppvokst i fiskevær på Senja, bosatt på Finnsnes og har svært god kjennskap til regionens samfunns og næringsliv. Linda er valgt som prosjektleder for Arena Profil fordi hun er et hode foran andre ift. framtidsretta tenkning, hun har en unik evne til kommunikasjon på alle nivå, hun er kreativ og har en sterk vilje. Hun er spesielt god på å få folk med seg, motivere og holde riktig retning forankring og iverksetting av prosesser. Hennes formelle utdanningsbakgrunn er Cand. mag i sosialt arbeid og juss, fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark.

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil

VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil VEDLEGG 1. Oversikt over deltagende bedrifter og virksomheter i Arena Profil virksomhetens navn bransje/sektor kontaktperson ansatte virksomhetens kjernekompetanse 1 Brødrene Karlsen AS sjømat daglig leder

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Vitalt om kreft Evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer