Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014"

Transkript

1 Utarbeidet av: Profilgruppens sekretariat Dato: mars 2014 ARENA PROFIL SØKNAD OM OPPTAK I ARENAPROGRAMMET 2014

2 1. Programnivå Profilgruppa søker med dette om opptak i Program for klyngeutvikling, på programnivå Arena, for sitt klyngeutviklingsprosjekt Arena Profil. 2. Klyngeprosjektets formål og begrunnelse Formålet med klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil er: - å arbeide målrettet og strategisk med FoU og internasjonaliseringsprosesser, for å optimalisere de økonomiske fordelene som internasjonalt orienterte virksomheter kan oppnå ved å være en del av Profilgruppa Effektmål i form av en mer etterprøvbar beskrivelse av formålet, vil være at internasjonalt orienterte virksomheter i Profilgruppa skal oppnå følgende gevinster/effekter ved å delta i klyngeutviklingsprosjektet : større innovasjonsevne og forutsetning for å ta i bruk relevante FoU-resultater flere og bedre samarbeid med relevante FoU-aktører større kunnskapsoverføring og mer konkret samarbeid mellom bedrifter, sektorer og bransjer høyere internasjonal kompetanse og mer internasjonal kontakt bedre markedskunnskap, mer produktutvikling og større markedsmuligheter innovative løsninger på felles utfordringer, av betydning for lønnsomhet og konkurransekraft Profilgruppa er en veletablert regional klynge av bedrifter og virksomheter i Industri- og Eksportregion Midt-Troms. Klyngen er sammensatt av private og offentlige aktører, på tvers av bransjer og sektorer, men virksomhetene er likevel relatert til hverandre på en rekke måter. Den mest framtredende felles relasjonen, forutenom den geografiske lokaliseringen, er den sterke internasjonale orienteringen. I medlemsporteføljen til Profilgruppa er det i dag en stor overvekt av bedrifter og virksomheter som er avhengig av det som skjer ikke bare hjemme i Norge, men ute i verden. Både det som skjer på kunnskapssiden med forskning, innovasjon og teknologisk utvikling, men også den generelle utviklingen i ulike deler av verden; politisk, økonomisk, demografisk, sosialt og velstandsutviklingsmessig. 50 Internasjonal orientering hos Profilgruppas virksomheter 6 virksomheter virksomheter 26 virksomheter liten eller ingen internasjonal orientering annen internasjonal orientering, import, underleverandør til eksportbedrifter mv opererer på et internasjonalt marked, eksport, reiseliv, internasjonale selskaper mv Gjennom en omfattende strategiprosess i Profilgruppa er det avdekket at områdene internasjonalisering og samarbeid med FoU-miljøer, er de to områdene hvor Profilgruppa i dag ikke har tilstrekkelig fokus. Samtidig

3 er det slik at disse feltene er svært avgjørende for utvikling og vekst i regionens nærings- og samfunnsliv og dermed også for Profilgruppa som klynge. Dette er årsaken til at Profilgruppa ønsker å igangsette et målretta arbeid med definerte felles strategier og mål innenfor FoU og internasjonalisering, gjennom klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil. 3. Informasjon om søker Prosjektpartnerskapet i Arena Profil består av Profilgruppas 52 medlemsbedrifter/virksomheter. 26 av Profilbedriftene opererer på et internasjonalt marked og ytterligere 20 har annen internasjonal orientering ved at de er underleverandører eller samarbeidspartnere til eksportretta næringer, avhengig av å importere råvarer, varer eller tjenester. Herunder kommer også aktører som Statskog og Forsvaret, sistnevnte med sterkt internasjonalt fokus, internasjonal kompetanse og erfaring. Større eksportbedrifter og bedrifter innenfor sjømat og industri er sentrale drivkrefter i klyngeutviklingsprosjektet; Finnfjord, Demas, Skaland Graphite, Nicopan, Br. Karlsen, Stella Polaris, Wilsgård, SalMar Nord, Nord Senja Fisk, Senja og Segla Fiskebåtrederi, sammen med underleverandører som Finnsnes Mekaniske, Botnhamn Sveis og Myre Holding samt reiselivsbedrifter som Hamn i Senja og Senjastua. Kunnskapsaktører som UiT Norges Arktiske Universitet, Studiesenteret Finnsnes, Kunnskapsparken Finnsnes og Senja Videregående Skole er nye medlemmer i Profilgruppen, og disse aktørene vil være viktige ressurser for utviklingen av klyngeprosjektet Arena Profil. Kontraktspartner er klyngeorganisasjonen Profilgruppa. Profilgruppa er registrert i Brønneøysundregistrene (org.nr ) i 1992 som en forening med formål å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling mellom bedriftene i gruppen. Profilgruppens leder er Børre Lien og styret består i tillegg av Geir Wintervoll fra Finnfjord AS, Rita Karlsen fra Br. Karlsen AS, Jan Fredrik Jenssen fra Nicopan AS, Geir Inge Sivertsen fra Lenvik kommune og Finn Folke Olsen fra CRC Luftforsvaret stasjon Sørreisa. Prosjektledelsen vil være Profilgruppas sekretariat ved programansvarlig Linda Lien (for nærmere beskrivelse av prosjektledelsen, se pkt. 8) Kontaktinformasjon: Profilgruppa, Kunnskapsparken Finnsnes, postboks 609, 9306 FINNSNES, webside kontaktperson Linda Lien: mobil og e- post 4. Bakgrunn og utviklingsprosess Profilgruppen feiret 20-årsjubileum i 2012 og igangsatte i den forbindelse en strategiprosess for klyngens videre utvikling. Klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil er et resultat av veivalget som blei gjort i denne prosessen. Forprosjektet Arena Profilgruppen ble kjørt høsten og vinteren 2012/13 med finansiering fra Profilgruppen selv og Innovasjon Norge avd Troms. I denne perioden gjennomførte Profilgruppa bl.a en større undersøkelse med spørreskjema og samtaler med alle Profilbedriftene, for å kartlegge status, potensial og barrierer for internasjonalisering og samarbeid med FoUoI-aktører (spørreskjema, se vedlegg 3). Resultatene fra undersøkelsen dannet grunnlaget for innhold og aktiviteter i et klyngeutviklingsprosjekt, og sammen med innspill og tilbakemeldinger fra ulike workshops og arbeidsmøter med Profilbedriftene og eksterne aktører fra FoUoI-siden, ble det utmeislet en strategi og utformet en søknad. Arena Profil søkte opptak i Arenaprogrammet i 2013, men søknaden nådde ikke opp. Etter tilbakemeldinger fra programsekretariatet sommeren 2013, har Profilgruppa jobbet videre med konkretisering og igangsetting av relevante samarbeidsprosesser, som et ledd i arbeidet med ny søknad. Inneværende forprosjektet har vært finansiert av Profilgruppa selv og har inneholdt følgende: Gjennom studieturer og temamøter har Profilgruppas virksomheter besøkt og innhenta erfaring og inspirasjon fra andre klyngeprosjekter, bl.a. Maritim klynge, Ocean Ingredients og Mineralklynge Nord. Arenasatsingen har vært støttet opp av Profilgruppas årsprogram for 2013 og 2014 hvor hovedtema har vært Næringsklynger og vekst i Midt-Troms (årsprogram, se vedlegg 2).

4 Oppstart og gjennomføring av første prosjektår med Profilgruppas Traineeprogram, se og gå til traineeprogrammet. Egen prosjektleder er tilsatt i Profilgruppens sekretariat, fem traineestillinger er utlyst og seks Profilbedrifter står klare til å ta imot første kull etter sommeren. Eget profileringsmateriell og webside er utarbeida og i drift. Profilgruppas Traineeprogram er nå invitert til å inngå i et prosjektsamarbeid med alle de nordnorske traineeprogrammene. Et slikt prosjektsamarbeid skal vurdere målretta rekruttering av utenlandsk høykompetent arbeidskraft hvordan kan slik rekruttering gjennomføres, hvilke land er aktuelle og hvordan må det tilrettelegges hos oss for å oppnå ønsket effekt. Prosjektet er støttet med Barents 2020-midler fra UD og skal sannsynligvis inn i en hovedprosjektfase i løpet av Utforming og oppstart av prosjektet Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet er en pilot i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv ved Universitetet i Tromsø, hvor målet er å.utvikle og prøve ut en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet omhandler blant annet internshipstillinger og studenter som skriver oppgaver i eller relatert til Profilgruppas virksomheter. Tre av Profilgruppas bedrifter har startet på studiet FoU-strategi og ledelse for sjømatnæringa, i regi av Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond i samarbeid med UIT og forskningsinstituttet Nofima. Disse tre har valgt et prosjektarbeids-case under studiet som er relatert til Arena Profil og har fått arbeidstittel Utvikling av et skreddersydd studietilbud: Innovasjon og Internasjonalisering for eksportretta bedrifter i Midt-Troms regionen. Profilgruppas styre har godkjent skisse til prosjektet og sekretariatet har etablert kontakt med UIT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for konkretisering av samarbeid rundt prosjektet. Profilgruppa er gått inn i et samarbeid med Norsk Industri (Stein Lier Hansen) og FHL (Geir Ove Ystmark, for å igangsette prosesser på sjømatleverandørsiden. Her skal det stimuleres til at bransjene kan lære av hverandre, offshore leverandør og sjømatleverandør, sjømataktører og FoUaktører. Oppstartsseminar skal kjøres på Husøydagenes 25 års jubileum til høsten, og prosessen finansieres av Norsk Industri, FHL og Profilgruppa. Vil bli vurdert som et videre FoUoI-prosjekt i Arena Profil. Profilgruppas Kompetanseforum for Internasjonalisering (PKI) er under etablering, og ved søknadstidspunktet har fire sentrale Profilbedrifter med god internasjonal kompetanse, takket ja til å sitte i ledelsen for dette forumet. Profilgruppa har utforma og tatt i bruk egen webside, med åpne offentlige sider og lukkede medlemssider for klyngens medlemmer samt egne sider for traineeprogrammet. I tillegg har Profilgruppa fått utarbeida ny logo og profileringsmateriell. Profilbedriftene er engasjerte og det er viktig å fremheve at alle som har vært involvert i strategiprosessen og forprosjektet til Arena Profil, er Profilbedrifter selv, herunder styret og sekretariatet. 5. Klyngens ressursgrunnlag Profilgruppa er en klynge av bedrifter og virksomheter innenfor et bredt nærings- og samfunnsliv i Midt- Troms. Gruppa ble etablert i 1992 og har i dag over 50 medlemsbedrifter som til sammen representerer nærmere 5500 ansatte og en omsetning på 8 mrd kr. Profilgruppa er formelt sett organisert som en forening og finansieres gjennom en årlig deltageravgift fra medlemmene. Klyngen har et sekretariat som på oppdrag fra styret og etter føringer fra Årsgruppemøtet setter opp et årsprogram bestående av fag- og temamøter, bedriftsbesøk og studiereiser. Arbeidsmåten til Profilgruppa er i stor grad basert på erfarings -

5 og kompetansedeling mellom medlemmene, samt mellom Profilgruppa og eksterne aktører fra regionalt og nasjonalt næringsliv, ulike fagområder, forvaltning, embetsverk og politikk. I 2014 har Profilgruppa 52 registrerte medlemsbedrifter/virksomheter. Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og sjømat, bygg og anlegg, leverandør og service, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også bedrifter innenfor handel, finans, transport og reiseliv samt kompetanse- og utviklingsaktører som Universitet, Studiesenter, Utviklingssenter, Kunnskapspark, Næringshage og videregående skole. På offentlig side har Profilgruppa for øvrig medlemmer i form av kommuner og regionråd, Forsvaret og Statskog. Alle medlemsbedriftene/virksomhetene er lokalisert til Midt-Tromsregionen, som består av de åtte kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, med til sammen ca innbyggere. Regionsenteret er byen Finnsnes i Lenvik kommune, som ligger strategisk plassert ved kysten midt mellom byene Tromsø og Harstad. Med utgangspunkt i hurtigbåtforbindelse mellom disse tre byene, og en pendlingsavstand på en drøy time til Finnsnes, kan man nå et omkringliggende arbeidsmarked med om lag innbyggere. Profilgruppas virksomheter fordelt på næringer/sektorer Andre; 1 Kommune/ IK; 7 Sjømat; 8 statlig ; 3 Industri/energi; 6 Kunnskap/ utvikling; 7 Finans; 3 Handel; 4 Transport/ reiseliv; 6 Leverandør; 3 Bygg/ eiendom; 4 Profilgruppas medlemsmasse gjenspeiler godt regionens næringsgrunnlag. Midt-Troms er industrityngdepunktet i Troms fylke og har fylkets markant høyeste sysselsettingsgrad innenfor industri. Spennvidden er stor og strekker seg fra smelteverk, metall og mineralindustri, bl.a ferrosilisium og grafitt, byggevarevareindustri med trevare, isolerglass og ferdigelementer, høyteknologisk tavler til elektrobransjen, til mer tradisjonell landbruks og fiskeindustri. Regionen er nasjonalt sett tung innenfor sjømat og har en imponerende bredde innenfor næringa som spenner fra aktive fiskerier innen hvitfisk og pelagisk, en operativ fiskeindustri med både små anlegg og store konsern, hele bredden innenfor havbruk med smoltanlegg, oppdrett og slakterier, det som er igjen av Norsk rekeindustri finnes her, og i tillegg har vi leverandørindustri og transportaktører som utvikler seg i takt med en voksende næring. Eksportgraden målt i eksport per sysselsatt, ligger i Midt-Troms på 22 %, sammenlignet med Tromsø 8 % og Harstad 7%. På landsbasis har regionen den 10 største eksportgraden, av 48 målte regioner. Som handelssenter er Finnsnes i toppsjiktet i hele landsdelen, og har de senere år vekslet mellom 1 og 3djeplass i Nord-Norge når det gjelder varehandel og omsetning per innbygger. Handel og servicenæringa er derfor også sentral i Profilgruppa. Det samme gjelder reiselivsbransjen, som er i vekst både på Senja og på Innlandet. Forsvaret er sterkt til stede i regionen, med ca 1500 ansatte og oppimot 3000 vernepliktige. Forsvarets tyngdepunkt innen operative aktiviteter er lokalisert til Midt-Troms og de tre kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa. Herunder kan nevnes Hærens styrker Brigade Nord og Luftforsvarets kontroll og varslingsstasjon CRC, begge medlemmer i Profilgruppesamarbeidet.

6 Oppsummert kan man redegjøre for fellestrekk, felles utfordringer og interesser mellom klyngens virksomheter på følgende måte: Geografisk tilknytning til Midt-Troms. Erfaring med å drive virksomhet i Midt-Troms, i såkalte rurale og arktiske områder med utfordringer knyttet til infrastruktur og logistikk, transport, mye vær og føreforhold, kommunikasjon og stor avstand til markedet. Gode forutsetninger for å levere varer og tjenester av svært god kvalitet, rike og eksklusive naturressurser. Hovednæringene er innenfor primærnæring og industri, såkalte ikke-kompetanseintensive næringer, lavere utdanningsnivå enn fylket og landsdelen for øvrig, utfordrende rekruttering og både fysisk og kulturell avstand til FoU-og høyere utdanningsaktører. Sterk internasjonal orientering og store utfordringer på konkurransekraft og attraktivitet. Behov for å samarbeid om innovative løsninger, kostnadsreduserende prosess og produksjonsteknologi, framheve kunnskapsbasert næringsutvikling og kvalitet og opparbeide nye markeder. Og sist men ikke minst er det et fellestrekk ved klyngens virksomheter at de har god erfaring og lang historikk ift nettverksbygging og samarbeid på tvers av bransjer og sektorer. 6. Klyngens relasjonelle forutsetninger Relasjonene mellom Profilgruppas medlemmer er i dag velutviklet og solid. Dette gjelder ikke bare bedrifter med langvarig historikk i sammenslutningen, men også unge og nye bedrifter ser gevinstene i Profilgruppas kunnskapsdeling og nettverksbygging - som er en svært sentral del og som preger samarbeidet i sterk grad. Nettverksbyggingen internt i gruppa er unik, og man opplever nå at andre generasjon bedriftsledere har et like stort engasjement for Profilgruppa som deres foreldre hadde for 20 år siden. Gode relasjoner gir lav terskel for kontakt også utenfor klyngens formelle felles aktiviteter og har stimulert til en rekke konkrete samarbeid mellom enkeltbedrifter, mellom grupperinger av bedrifter og i feltet offentlig/privat. Av vesentlige faktorer for relasjonsbyggingen kan nevnes: Forankring. Klar politikk på at medlemsbedriftene deltar i Profilgruppas aktiviteter med to personer fra øverste ledelse. Dette gir også kontinuitet ettersom man møter de samme personene over tid. Forpliktende svært få bedrifter blir medlem i Profilgruppa uten intensjon om faktisk og praktisk deltagelse, årlig medlemsavgift er rimelig høy (25 000) og gruppa rekrutterer ikke aktivt. Høy aktivitet kombinert med tilgjengelighet og lav terskel for deltagelse. Aktiviteten i dag ligger på 8-12 treffpunkter i året og åpner slik for at de fleste vil kunne finne anledning å delta på noe, uten at det ene forutsetter deltagelse på det andre. Planlegging og varsling i god tid, møtetider som kan kombineres med drift og lettvinte regionale møteplasser er avgjørende. Kvalitet og aktualitet er svært viktig, at ekstern input og kunnskapsoppdatering i form av foredragsholdere og inspiratorer er gode og kommer til riktig tid, gjerne i forkant, proaktivt. At formen på aktivitetene er gjennomsyret av behovet for deling og nettverksbygging, at alle temamøter har dialog og debatt, at det legges opp til bedriftsbesøk og en god sosial ramme. Sist men ikke minst må nevnes betydningen av at klyngen har en klar og felles oppfatning av viktigheten av å utvikle regionen. Det er lov å være Midt-Troms patriot i Profilgruppa og dette har helt klart betydning for engasjement, deltagelse og den sterke relasjonsbygginga mellom medlemmene. Profilgruppa ble etablert i 1992 og samarbeidet mellom gruppa og eksterne aktører er utviklet over flere år, spesielt de siste ti årene. Dette gjelder regionale og nasjonale utviklingsaktører innen politikk, forvaltning og virkemiddelapparat samt organisasjonene i arbeidslivet, bransjeforeninger og relevante næringsmiljøer andre steder. Dette nettverket er bygd opp gjennom kontinuitet i Profilgruppens ledelse og styre, i tillegg til at enkeltbedrifter og virksomheter har delt sine sektorspesifikke nettverk og samarbeidspartnere med gruppen. Eksempler på relevante eksterne samarbeidspartnere i klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil vil være VRI, Forskningsrådet, Distriktssenteret, NHO osv. Noen av disse er allerede involvert i forprosjektfasen. Gjennom klyngeutviklingsprosjektet vil Profilgruppas etablerte møte og aktivitetsstruktur bli utvida med både sektorspesifikke og generelle møteplasser mellom klyngen og FoUoI-miljøer, samt konkrete

7 samarbeidsprosjekter med utdanningsinstitusjoner for iverksetting av felles rekrutterings- og stabiliseringstiltak, og utvikling av den kompetansen som klyngen trenger. Gjennom forprosjektet er det allerede etablert et forpliktende samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet, både ift iverksetting av Profilgruppas Traineeprogram, pilotprosjektet med Senter for karriere og arbeidsliv UiT med utviking av en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter i Midt-Troms og studenter ved UiT, samt et samarbeid med Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT for utvikling av en utdanningsmodul for klyngen innen FoU-strategi, innovasjon og internasjonalisering. Profilgruppa rekrutterer ikke aktivt medlemmer, men tar positivt imot alle initiativer, og kan således si noe om hvilke bedrifter som har ønsket medlemskap de senere år og deres motiver. De nye medlemmene i har i stor grad vært små og mellomstore bedrifter som oppgir å ha for lite ressurser til å drive utviklings- og innovasjonsprosesser alene og som ønsker å være en del av et større nettverk for læring og kunnskapsdeling. Det har også vært nyinnmeldinger fra større bedrifter og til dels svært store aktører, men disse har gjerne motiver som går mer i retning av å bli bedre kjent med/komme inn i det lokale nærings-og samfunnslivet. Andre nye medlemmer er kunnskaps- og utviklingsaktører som Universitetet og Kunnskapsparken som oppgir at de ønsker kontakt og samarbeid med næringslivet, og at de opplever Profilgruppa som en gavepakke i så måte. 7. Klyngens posisjon og videre utviklingspotensial Profilgruppa har vært og er en svært viktig samhandlingsarena for nærings- og samfunnsutvikling i regionen, og markerer seg med sin evne til å sette viktige problemstillinger på dagsorden, samt som initiativtaker og drivkraft for utviklingsprosesser. Selv om hovedfokus for Profilgruppa har vært å levere et nettverksbyggende og utviklende årsprogram for medlemsbedriftene, har gruppa også gjennom årenes løp initiert, støttet og igangsatt påvirkningsprosesser og konkrete utviklingsprosjekter av betydning for regionens nærings- og samfunnsliv. Herunder kan nevnes arbeid med rammebetingelser for næringslivet generelt og industrien spesielt, stedsutviklingsprosesser og scenarioprosjekter, påvirkningsarbeid knytta til regional kunnskapsinfrastruktur med Studiesenter og Kunnskapspark, igangsetting av utviklingsprosesser på samferdsels- og infrastruktursiden samt arbeid med etablering av stimuleringstiltak og fond på kultursiden. Profilgruppas nettverkssamarbeid og aktiviteter blir lagt merke til, og brukes både regionalt og nasjonalt som referansegrunnlag og eksempel på et godt fundamentert og systematisk samarbeid mellom sektorer og bransjer, både offentlig og privat, innenfor en geografisk region. Klyngen har et svært solid fundament og arbeider nå aktivt med å videreutvikle og utnytte det potensialet som ligger i sammenslutningen Profilgruppa har i løpet av de siste ti årene vokst litt ifra sine egne statutter. Dette har sammenheng med at gruppa har utviklet seg både i størrelse og status, fra et bedriftsnettverk til en betydelig regional klynge. Sammen med en gradvis vekst i medlemsporteføljen har også aktiviteten økt. Klyngen tar i dag en større plass i det regionale og nasjonale utviklingsbildet og den er i tillegg mer åpen og synlig. Profilgruppa har opparbeidet seg erfaring, tyngde og anseelse i kraft av å være en engasjert og troverdig sammenslutning av bedrifter og aktører fra det virkelige liv, dvs. at grupperingen ikke er oppkonstruert for en spesiell anledning. Det er også et vesentlig moment at gruppa gjenspeiler regionens nærings- og samfunnsliv, med stor tyngde og representasjon fra sjømatnæringa, industrien og forsvaret som egentlig er de tre store føttene som regionen står på. Med økt medlemsmasse og aktivitet har det fulgt med økte forventninger hos medlemmer og samarbeidspartnere, og Profilgruppa identifiserer i dag flere utfordringer og muligheter, har mer å melde, flere innspill og ideer og involverer seg i stadig flere prosjekter. De store sektorene/næringsområdene i klyngen og i regionen har en sterk internasjonal orientering sjømat, industri, leverandørindustri, energi, mineral, forsvar, reiseliv. Dette er et fellestrekk ved framtidsnæringene i hele landsdelen, og i dag er det faktisk slik at de store nasjonale vinnernæringene med globalt potensiale de har vi i nord! Sjømatnæringen er rangert som topp-tre etter offshore leverandørindustri og maritim næring, og potensialet for marin verdiskapning er stipulert til en femdobling

8 fra dagens nivå, fram mot Da snakker vi om over 500 mrd kroner i årlig omsetning. Sjømat leverandørindustri er en upcoming næring, som ved å ta lærdom av offshore leverandørindustri vil ha stort potensiale. Utviklingen på sjømat ser vi allerede i Profilklyngen, hvor sjømatbedriftene ila de siste fem årene har tatt lederposisjon. I vår beskjedne region er det slik at sjømataktører og klassiske leverandører i Sjømatregion Senja vil nå en årlig omsetning på over 4 mrd i 2014, i tillegg til at det landes fisk for 1 mrd hos oss. Omsetningstallene øker med millioner per år. Energi er en annen framtidsnæring, og her har Profilgruppen en svært sentral motor i Finnfjord, som i dag med sitt nye energigjenvinningsanlegg er verdens mest energieffektive smelteverk. Andre sentrale klyngebedrifter her er Senja Avfall med sitt framtidsretta fjernvarmeprosjekt og Troms Kraft. Mineral og bergverk er av noen spådd å få større betydning enn oljefondet i framtida, og NGU har beregnet at norske kjente og undersøkte mineralforekomster med dagens priser har en verdi på 2500 mrd. Skaland Graphite er en spennende Profilbedrift som utvinner og foredler verdens rikeste grafittforekomst på Senja, og har gjort det i snart hundre år. Profilgruppa er en klynge som har enkeltbedrifter også av nasjonal og global størrelse. Finnfjord er ett av verdens største enkeltverk og leverer 15 % av behovet for ferrosilisium i EU. Skaland Graphite er eneste grafitt verk i Europa, og plasserer Norge som fjerde største produksjonsland i verden. Begge disse bedriftene har Nordnorsk eierskap, hvilket er unikt i bransjen. Industri- og teknologibedriften Demas i Brøstadbotn er av internasjonal størrelse på produksjon av tavler til elektrobransjen, SalMar er verdens største produsent av økologisk laks og fjerde største på atlantisk laks. Nergård er Norges nest største aktør på hvitfisk og tredje største på pelagisk. Og Stella Polaris representerer alene halvparten av Norges rekeindustri. Det er ikke dermed sagt at potensialet for vekst er størst i de store bedriftene. Klyngen har et stort antall små og mellomstore bedrifter, mange med lokalt eierskap, stort samfunnsengasjement og lang historikk i Profilgruppa. Mulighetene for samarbeid mellom bransjer og næringer er unikt i klyngen. Det at konkurranseaspektet ikke er så sterkt som i sektorspesifikke klynger, og at bransjene representerer ulike former for kunnskap, er faktorer som drar i positiv retning. Vi våger påstanden om at alle Profilbedrifter har et eller flere formaliserte samarbeid med en annen Profilbedrift. Og klyngeutviklingsprosjektet skal videreutvikle dette i stort monn, hvor fellesnevneren for samarbeidsprosjektene enten skal være FoU eller internasjonalisering. De mest framtredende eksemplene, som også kom fram i forprosjektets kartlegging av virksomhetenes ønsker ift samarbeid på disse områdene, var samarbeid energi /sjømat, energi/bygg og anlegg, reiseliv/sjømat, sjømat/leverandør, ulike industribedrifter, forsvar/utdanning, finans/sjømat, handel/transport og reiseliv, transport/industri, Statskog/reiseliv, Statskog/mineral/kunnskap, industri/utdanning. Av konkrete aktuelle temaområder av betydning for mange aktørers konkurransekraft, kan nevnes felles FoU-prosjekter rundt prosessteknologi og prosesseffektivisering, infrastruktur/kommunikasjon og distribusjon/transportløsninger. 8. Eierskap til og ledelse av klyngeprosjektet I kartleggingen som blei gjennomført i 2013, deltok 48 av 50 Profilmedlemmer, mens to bedrifter ga uttrykk for at Arenasatsingen av ulike grunner ikke vil være relevant for de å delta på. I tillegg tok offentlige aktører som Forsvaret og Statsskog forbehold om at de ikke har avgjørelsesmyndighet lokalt, og dermed ikke kan forplikte seg til deltagelse på hele satsingen i forkant, men at dette må avklares for hver enkelt aktivitet. I forbindelse med innsending av årets søknad, har sekretariatet kartlagt nyrekrutterte bedrifter og tatt ut bedrifter som er utmeldt. Status for kartleggingen er dermed at av Profilgruppens 52 nåværende medlemmer er 46 kartlagt i 2013, 5 er kartlagt i 2014 og 1 bedrift ønsker fortsatt ikke å delta i forprosjektets kartlegging. Eksportbedriftene og de bedriftene som opererer i et internasjonalt marked, har gått foran og meldt inn klare behov og konkret innhold til klyngeprosjektet, og vist engasjement og klar forpliktelse i ord og handling allerede i forprosjektfasen. Men 80% av Profilbedriftene har imidlertid i oppgitt at de er svært motivert og interessert i internasjonalisering og en sterkere internasjonal orientering. I forprosjektfasen

9 har flere bedrifter vist sitt engasjement faktisk og praktisk, gjennom eksempelvis å ta inn de første traineene (6 bedrifter), være mentorer for traineene (5 bedrifter) utgjøre strategisk ledelse i Profilgruppens Kompetanseforum for Internasjonalisering (4 bedrifter), eller sitte i styrings -, arbeids eller ressursgrupper for klyngeutviklingsprosjektet eller underprosjekter (22 bedrifter). Tre av bedriftene (Br. Karlsen AS, Stella Polaris AS og Utviklingssenteret AS) har også i samarbeid med UiT - tatt et særlig ansvar for utviklingen av en grunnleggende utdanningsmodul tilpasset klyngens behov. Styringsgruppa skal sørge for at prosjektets retning og veivalg er i samsvar med visjon og mål, og har ansvar for strategiske beslutninger underveis. Styringsgruppa er sammensatt av: Toini Løvseth, Leder energi og myndighetskontakt, Finnfjord AS Egil Johansen, Daglig leder, Nord Senja Fisk AS John Tore Berntsen, Partner, KPMG Ann-Britt Jensen, Styreleder, Demas AS Geir Tony Andreassen, Daglig leder, Senjastua AS Geir Inge Sivertsen, Ordfører, Lenvik kommune Sigvald Berntsen, Daglig leder, Segla Fiskebåtrederi AS Vidar Gunnberg, Daglig leder, Studiesenteret Finnsnes Lars Buseth, seniorrådgiver, UiT Norges arktiske universitet, Senter for karriere og arbeidsliv May-Britt Ellingsen, Seniorforsker, Norut Samfunn Tromsø Observatører: Elisabeth Blix Bakkelund, Spesialrådgiver, Forskningsrådet Randi Abrahamsen, Avdelingsleder, Innovasjon Norge Troms Anne Hjortdahl, Leder innovasjons- og utviklingsavdelingen, Troms fylkeskommune. Prosjektledelsen for Arena Profil vil samlet sett utgjøre 1,5 årsverk i tillegg til dagens sekretariatsfunksjoner knytta til Profilgruppas årsprogram (0,5 årsverk), og prosjektleder for Profilgruppas Traineeprogram (0,5 årsverk). Klyngeprosjektets prosjektleder Linda Lien har nær tilknytning til Profilgruppa og er godt kjent av medlemmene, både som prosjektleder for enkeltprosjekter i regi av Profilbedrifter og som programansvarlig sekretariat for gruppa. Linda er opprinnelig sosionom og har en lang kommunalfaglig erfaringsbakgrunn med lederstillinger både i små og store kommuner. De siste ti årene hun vært tilknytta Studiesenteret Finnsnes og etter hvert Utviklingssenteret, hvor hun har drevet prosjektutvikling og prosjektledelse, både på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. De siste fem årene har hun vært programansvarlig for Profilgruppa. Hun er godt kjent blant medlemmene, født og oppvokst i fiskevær på Senja, bosatt på Finnsnes og har svært god kjennskap til regionens samfunns og næringsliv. Linda er valgt som prosjektleder for Arena Profil fordi hun er et hode foran andre ift. framtidsretta tenkning, hun har en unik evne til kommunikasjon på alle nivå, hun er kreativ og har en sterk vilje. Hun er spesielt god på å få folk med seg, motivere og holde riktig retning forankring og iverksetting av prosesser. Hennes formelle utdanningsbakgrunn er Cand. mag i sosialt arbeid og juss, fra Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark.

10 9. Klyngeprosjektets mål, strategier og effektpotensial I forhold til klyngeutviklingsprosjektet, har Profilgruppa følgende VISJON: Arena Profil skal bli det beste eksemplet i Norge på at klyngesamarbeid på tvers av bransjer og sektorer kan gi flere og mer innovative effekter enn tradisjonelt sektorspesifikt klyngesamarbeid. MÅLET (resultatmål) med klyngeutviklingsprosjektet er formulert slik: Arena Profil skal utvikle og igangsette felles strategier for FoUoI og internasjonalisering for Profilgruppas internasjonalt orienterte virksomheter, med utgangspunkt i kunnskapsbasert næringsutvikling og nye samarbeidsformer på tvers av bransjer og sektorer. Med utgangspunkt i formål og begrunnelse for klyngeutviklingsprosjektet, visjon og mål, er det utforma fire delmål med tilhørende strategier og effektmål. Delmål 1. (Internasjonalisering og internasjonal orientering). Klyngen skal opparbeide, dele og anvende kompetanse om internasjonale forhold og utviklingstrekk som påvirker klyngebedriftene. Klyngen skal heve klyngedeltagernes internasjonale kompetanse, styrke deres internasjonale orientering og etablere koblinger mellom klyngen og relevante internasjonale miljøer. Strategi: etablering av Profilgruppas Kompetanseforum for Internasjonalisering, felles redskap for internasjonal markedsføring, salg og distribusjon, utdanningsmodul tilpasset klyngen, studiereiser med internasjonale koblinger. Effektmål: økning i antall klyngebedrifter som opererer i internasjonale markeder og/eller samarbeider med internasjonale miljøer, på kunnskaps, utviklings-, kapital- eller eiersiden. Økt markedskompetanse og økt forutsetning for å drive produktutvikling i eksportretta bedrifter. Delmål 2. (FoUoI). Klyngen skal etablere gode møteplasser og utvikle samhandlingskulturen mellom klyngens bedrifter og virksomheter og FoUoI miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen skal initiere og tilrettelegge for konkrete tverrsektorielle FoUoI-prosjekter. Strategi: samarbeid VRI, Forskningsrådet, UiT og forskningsinstitutt, bistand og kompetansemegling. Effektmål: flere møteplasser, en dobling i antall klyngebedrifter som bestiller og deltar i FoUoIprosjekter og prosesser, og flere som tar i bruk og anvender forskningsresultater. Etablert følgeforskning og to nærings-phd med base i klyngen, og minimum fire tverrsektorielle prosjekter knytta til samarbeid mellom sentrale næringsområder i klyngen, eks. sjømat og energi. Herunder ett på prosessteknologi og prosesseffektivisering. Delmål 3. (Rekruttering og stabilisering). Klyngen skal utvikle og iverksette felles tiltak å rekruttere og beholde arbeidskraft og kompetanse som klyngens behøver. Strategi: Profilgruppas Traineeprogram, internship og oppgaveskriving, mentor-og veiledningskurs, prosjekt utenlandsk arbeidskraft, strategisk samarbeid næring-vgs, samarbeid med Studiesenteret om næringsretta høyere utdanning. Effektmål: økning i regionale elev- og studieplasser innen relevante utdannings- og kompetansehevingsløp tilpasset klyngens behov. Minst tre effektuerte nye samarbeid mellom Studiesenteret og klyngen, minimum 10 regionale traineestillinger og påbegynte eller gjennomførte studentprosjekter (internshipkandidater eller oppgaveskriving).

11 Delmål 4. (Kommunikasjon og formidling). Klyngen skal identifisere, analysere og aktivt formidle styrker og fortrinn med Profilgruppas klyngesamarbeid og med Midt-Troms regionen som lokaliseringssted for kompetansearbeidsplasser og bedrifter som lykkes på internasjonale markeder. Strategi: samle styrker og fortrinn i kvalitetssikra system, handlingsplan for formidling og kommunikasjon, felles profileringsmateriell og webside for klyngen, kurs i formidling og presentasjonsteknikk, utvikle bevissthet og fortellerkultur. Effektmål: økt antall tiltak på formidlings-, markedsførings- og omdømmesiden, foredrag, medieoppslag, publikasjoner, bedre plassering på omdømme og attraktivitetsmålinger. For å avdekke kritiske suksessfaktorer for klyngeutviklingsprosektet, har man i forprosjektet kartlagt hvilke barrierer, utfordringer og hindringer klyngens virksomheter oppgir som vesentlige, ift en større grad av kontakt og samarbeid med FoUoI-aktører og ift en større grad av internasjonal orientering. Barrierer FoUoI. Organisert og systematisk samarbeid med forsknings- utviklings og innovasjonsaktører har ikke vært framtredende i Profilgruppa. Kartleggingen fra forprosjektet viser at 52 % av medlemmene har hatt samarbeid med universitet, høgskole eller forskningsinstitusjoner de siste tre årene. I et mer utvida perspektiv, hvor også andre kunnskapsinstitusjoner, videregående skole, forvaltnings- og virkemiddelaktører er inkludert, oppgir dog nesten 75 % av medlemmene at de har hatt FoUoIsamarbeid de siste tre årene. I tillegg oppgir om lag 60% av Profilbedriftene at de har konkrete planer om slikt samarbeid og/eller har ønsker om å inngå slikt samarbeid. Barrierer og utfordringer for samarbeid med FoUoI oppgis av medlemsbedriftene å være både interne faktorer, i form av at enhetene er for små eller mangler avgjørelsesmyndighet lokalt i de tilfeller hvor eierskap eller ledelse er lokalisert annet sted. I tillegg oppgis manglende tid, ressurser, motivasjon, initiativ, bestillerkompetanse samt manglende kjennskap til og tilstedeværelse på aktuelle FoUoI-arenaer, som barrierer for samarbeid. Eksternt oppfatter Profilmedlemmene at kulturforskjeller mellom dem og FoUoIaktørene er store. Avstand mellom akademisk virkelighet og lokal virkelighet i bedriftene ses som en begrensende faktor som påvirker i hvilken grad aktuelle forsknings- og uviklingsprosjekter oppleves som relevant for bedriften/utforma med utgangspunkt i næringslivets reelle nåværende og framtidige utfordringer. Flere oppgir også tidligere dårlig erfaring med FoUoIprosjekter i form av manglende relevans, manglende oppfølging og resultater. Personavhengighet og manglende møteplasser er også en gjenganger på barrieresiden. Næringslivet er blitt mer attraktiv for FoUoIaktører og dette merker også flere av Profilbedriftene som i større grad blir besøkt og invitert, men det gjenstår ennå å fylle treffpunktene med innhold og reelt samarbeid, slik at de ikke bare blir spill for galleriet. Barrierer Internasjonalisering. Over halvparten av Profilbedriftene er eksportbedrifter eller opererer på et internasjonalt marked. Men nesten 40 % av virksomhetene oppgir at de på annen måte er avhengig av den globale utviklinga, enten i form av at de importerer varer, kompetanse eller teknologi eller at de er underleverandører eller samarbeidspartnere til eksportretta næringer. Profilbedriftene oppgir generelt at de er motivert og interessert i internasjonalisering og en sterkere internasjonal orientering. Barrierene er færre og mindre enn med FoUoI, men til en viss grad samsvarende i type: Bedriftene anser seg som for små og opptatt med daglig drift. Den internasjonale orienteringen blir ofte konsentrert til de spesifikke markedsområdene hvor bedriftene opererer i dag, mens kunnskap og handlingsrom for å tenke nye og utvida markeder i mindre grad prioriteres. Flere av bedriftene oppgir også at de bruker andre aktører, kjøper/disponere salgs eller markedsaktører i stedet for å opparbeide kompetanse selv. Dette ønsker mange bedrifter å endre på. De bedriftene som opplever at de har tilfredsstillende markedskompetanse og internasjonal orientering oppgir at den største barrieren for videre utvikling er mangel på nettverk for å utvikle og dele denne kompetansen. De er også svært sårbare ift nøkkelkompetanse og ønsker seg en mer solid plattform for internasjonaliseringsarbeidet Midt-Troms er en region som er tung på lokalt eierskap, også i Profilbedriftene, og en litt kamuflert barriere kan være en innbygd skepsis til å se på utlandet som en kilde til kompetent kapital og eierskap. En rekke

12 større industribedrifter som har også et stort og avgjørende innslag av utenlandsk arbeidskraft, uten at de har et bevisst forhold til å se på utlandet som et arbeidsmarked. Et annen utfordring vi ser av kartleggingen i forprosjektet er at noen Profilbedrifter faktisk argumenterer sterkt for å ikke tilsette folk med internasjonal bakgrunn. 10. Gjennomføringsplanen Det er utviklet en aktivitetsplan som er direkte knytta opp mot de fire delmålene i prosjektet. Det er viktig å huske på at i tilegg til dette kommer Profilgruppas ordinære nettverksaktiviteter med årsprogram tilpasset klyngeutviklingsprosjektet både i form og innhold. Dette er tatt inn iden skjematiske gjennomføringsplanen på side 14. Aktiviteter Internasjonalisering Utvikling og igangsetting av en utdanningsmodul skreddersydd for klyngens behov. Utrede og utvikle felles redskaper for internasjonal markedsføring, salg og distribusjon Studiereiser til utlandet med for å lære og finne inspirasjon, men med fokus på å etablere nye eller forbedrede internasjonale koblinger mellom klyngen eller klyngebedrifter og aktuelle kunnskapsmiljø, leverandører, kunder og samarbeidspartnere. Aktiviteter FoUoI Etablere og følge opp stabile og gode møteplasser mellom klyngen og FoUoI-miljøer, herunder Senja Internasjonale Gytefestival som arena for møte mellom næring, forskning og markedsaktører på sjømatsiden. En god sparringspartner for klyngens satsing på samarbeid med FoUoI vil være VRIprogrammet i regi av Forskningsrådet. Bistand og kompetansemegling til enkeltbedrifter og grupper av bedrifter i klyngen for å koble riktig innovasjons- og forskningsmiljø til riktig problemstilling og område. Stimulere til FoUoI knytta til samarbeid mellom sterke næringsområder og bedrifter i klyngen, slik som samarbeid energi, sjømat og byggevare, samarbeid reiseliv, handel/service og sjømat. Tverrsektorielle prosjekter med deltakelse fra næringer som er så sentrale for Nord-Norge at de vil være relevante for finansiering fra det regionale forskningsfondet for regionen (RFFNN). Et tema som er særlig aktuelt for Arena Profil er prosesseffektivisering. Skaffe finansiering og tilrettelegge for nærings-phd med base i klyngen. Aktuelle utgangspunkt vil være sjømat, energi, prosess- og ressurseffektivitet. I dag er det tre doktorgradskandidater i regionen, hvor oppgavene er bygd rundt relasjonene mellom arbeidsliv og forskning, og de to næringsretta PhDene knyttet til Arena Profil vil kunne gå inn og supplere dette regionale forskningsmiljøet. Initiere følgeforskning knytta til Arena Profil og utprøvingen av næringsklyngeeffektene i et tverrsektorielt privat/offentlig samarbeid. Aktuelle samarbeidsaktører her er UiT, Norut, Distriktssenteret, KRD, Telemarksforskning og NIFU. Aktiviteter Rekruttering Utvikle og drive Profilgruppens Traineeprogram som et felles verktøy for å trekke kompetansearbeidskraft til regionen, basert på klyngens nåværende og framtidige behov for ledere og ansatte med høyere utdanning. Traineeprogrammet er allerede i gang Tilrettelegge for at internshipkandidater og studenter i praksis i sterkere grad kommer inn i klyngebedriftene med sin arbeidskraft og ferske kompetanse. Aktuell samarbeidspartner her vil være

13 Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT og Vri Troms. Prosjektplan er utforma, samarbeidsavtale mellom Profilgruppa og UiT er på plass og søknad om finansiering er sendt Etablere et regionalt tilpasset prosjekt på rekruttering og kvalifisering av utenlandsk arbeidskraft, med spesielt fokus på de sterke næringsområdene i klyngen og industrien. Prosjektet er under utforming og kjøres i samarbeid med de andre regionale traineeprogrammene i Nord-Norge. Etablere et fast, strategisk samarbeid mellom klyngen og de videregående skoler i regionen med mål om å kunne tilpasse studietilbud til klyngens behov. Herunder partnerskap mellom Internasjonal Baccalaureate Diploma Programme og klyngens eksportbedrifter, konkret samarbeid mellom bedriftene og skolen ift relevante retninger som transportfag, fiskerifag, matfag, tekniske fag, byggfag, elektrofag og flyfag, både ift retning, omfang og kvalitet på tilbudet samt tilrettelegging for mottak av lærlinger i klyngebedriftene. Gjennomføre tilrettelagte kurs for klyngens ledere og ansatte i veiledning av elever, studenter og traineeer. Samarbeide med regionens studiesentra for å utvikle fleksible, regionale studietilbud tilpasset arbeidslivet. Vi har som mål å gjennomføre minimum tre kurs/utdanningsløp spesielt tilrettelagt for klyngen. Legge klyngens administrative og kunnskapsmessige basisaktiviteter til Kunnskapsparken, som et ledd i å stimulere til utviklingen av et større regionalt FoU-miljø med forankring i regionens næringsliv. Aktiviteter Kommunikasjon Samle og beskrive Midt-Troms regionens nærings- og samfunnsmessige fortrinn Utarbeide årlige handlingsplaner for formidling og kommunikasjon, med spesifisering av hvilke medier, arenaer, konferanser, møter og treffpunkter det er viktig at klyngen er synlig på, samt hva som skal vektlegges i hvert enkelt tilfelle og hvem i klyngen som best kan formidle hva. Utvikle felles profileringsmateriell for klyngen Etablere web-side for Arena Profil i tilknytning til den etablerte websiden til Profilgruppa og Profilgruppas traineeprogram, med tett integrasjon til Facebook og Twitter. Slik sikres rask oppdatering, av informasjon og medlemmer. Gjennomføre kurs for klyngebedriftene i formidling og presentasjonsteknikk Organisering og ansvar Profilgruppa ved styret er eier av klyngeutviklingsprosjektet Arena Profil. Det oppnevnes en egen Styringsgruppe for Arena Profil (jfr pkt 8) som vil være ansvarlig for klyngeprosjektets måloppnåelse og resultater, og som tar sentrale veivalg underveis i prosjektet. Prosjektansvarlig vil være Profilgruppas styreleder Børre Lien, som skal sørge for at prosjektet gjennomføres etter Styringsgruppas føringer. Prosjektansvarlig er bindeleddet mellom Styringsgruppa og prosjektledelsen. Prosjektleder Linda Lien har i samarbeid med underliggende prosjekt og arbeidsgrupper, ansvar for prosjektets operative framdrift, koordinering og gjennomføring, og rapporterer til Prosjektansvarlig og Styringsgruppe. Addisjonalitet og videreføring Arenasatsingen til Profilgruppa er et viktig og riktig veivalg. Klyngen er allerede i dag velutviklet og solid ift nettverksbygging og påvirkningskraft, men mangler en strategisk fellessatsing på FoUoI og internasjonal orientering. Deltagelsen i Arenaprogrammet vil styrke og forsterke de allerede anerkjente gevinstene

14 bedrifter og virksomheter har gjennom Profilsamarbeidet, og prosjektet vil åpne dører for klyngen hos FoUoI-aktører og internasjonale miljøer. Klyngeutviklingsprosjektet vil etablere møteplasser og samhandlingskultur og gjennomføre målretta kompetansehevingstiltak og utviklingsprosjekter i de kommende tre årene. Dette vil tilrettelegge for at klyngen innarbeider et nødvendig fokus på kunnskapsbasert næringsutvikling og global orientering, som vil være vesentlig for både enkeltbedriftenes vekstpotensiale og lønnsomhet samt for Profilgruppas videre utvikling som en aktiv regional klynge. Delmålområde 1 Delmålområde 2 Delmålområde 3 Delmålområde 4 Årsprogram med temamøter, bedriftsbesøk og studiereise Internasjonalsering og internasjonal orientering FoUoI Rekruttering og stabilisering Kommunikasjon og formidling Aktiviteter Første år Høst 2014 Vår 2015 Direkte kostnad Egen innsats Sum første år x x temamøter og bedriftsbesøk i henhold til årlig hovedtema: Næringsklynger og vekst i Midt-Troms) Innenlands studiereise 40 deltagere (2014: Lofoten) x Kompetanseforum for Internasjonalisering x x Felles redsk for internasjonal markedsføring og distr En årlig studiereise til utlandet x Etablere møteplasser med FoUoI x x ** Utdanningsmodul FoUoI og Internasjonalisering x x Kompetansemegling x x Prosjekter FoUoI mellom sterke næringsområder x x ** To nærings-phd x x ** Følgeforskning Arena Profilgruppen x x ** Profilgruppens Traineeprogram x x *** Pilotprosjekt SKA UiT, Internship/studentoppgaver x x *** Prosjekt rekr og kvalifisering utenlandsk arbeidskraft x x ** Samarbeid klynge og VGS x x Kurs i veiledning av studenter og trainee x x Samarbeid klynge og Studiesenter x x Base Kunnskapsparken x x Samle og beskrive fortrinn x x Årlig handlingsplan formidling og kommunikasjon x x Felles profileringsmateriell x x Web-side x x Kurs i presentasjonsteknikk og formidling x x Prosjektledelse, kontorlokaler og adm. utgifter, x x møteutgifter, reiseutgifter, div Sum aktiviteter første år * * Timepris kr. 750,- per time er satt ut ifra at det virksomhetenes ledere som skal delta ** Forutsetter ekstern finansiering *** Er innvilget ekstern finansiering

15

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Utarbeidet av: Linda Lien, Sigrid Stangnes og Hege Wiggen Dato: februar 2011. Informasjonsdokument for UTVIKLINGSSENTERET AS

Utarbeidet av: Linda Lien, Sigrid Stangnes og Hege Wiggen Dato: februar 2011. Informasjonsdokument for UTVIKLINGSSENTERET AS Utarbeidet av: Linda Lien, Sigrid Stangnes og Hege Wiggen Dato: februar 2011 Informasjonsdokument for UTVIKLINGSSENTERET AS Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnleggende opplysninger om selskapet... 4 2.1.

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014 Samferdsel og transport i Midt-Troms Dialogmøte 28. jan 2014 Profilgruppa en tverrsektoriell, regional klynge i Midt-Troms Antall bedrifter Andre; fordelt 2 på næringer statlig ; 3 Kunnskap/ utvikling;

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 Hvem møter vi på speeddatingen: - Nofi - Arnøy Laks - Marine Harvest - Lerøy Aurora - Virkemiddelapparatet Regional leverandørutvikling Havbruk Forsvar Mål med prosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom: Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom: Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt

Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Møbel og interiørindustrien: Arena møbel/interiørprosjekt Om industrien 400 bedrifter med 11.000 ansatte, mye SMB 12 mrd kr i årlig produksjonsverdi 30 prosent + eksportandel (3,5 mrd) Internasjonalt ledende

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport

Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport www.pwc.no Fosen regionråd Næringsvennlig region Presentasjon UTKAST sluttrapport 12.5.17 Agenda 1. Bakgrunn 2. Hovedkonklusjon 3. Næringslivets behov 4. Analyser, planer og utviklingstrekk (og påvirkning

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt

Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt Om «Senter for karriere og arbeidsliv» (SK - UiTs enhet for samfunnskontakt Tromsø 10 medarbeidere Kirkenes 1 medarbeider Hammerfest 1 medarbeider Mo i Rana 1 medarbeider Alta 2 medarbeidere 1 3 studenter/

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

RENT VANN. REN FREMTID.

RENT VANN. REN FREMTID. RENT VANN. REN FREMTID. Smart Water -I et regionalt perspektiv Hvem er vi? Hvilke mål har vi? Hva gjør vi i praksis Smart Water Communties Cluster en midtnorsk klynge innen vannbehandling 28 bedrifter

Detaljer