Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING"

Transkript

1 Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING 2013

2 Jfr. «Meny for bolyst», viktig for ungdommen er: Vi må ta i mot nye innbyggere med entusiasme. Her skal de kunne leve ut drømmene sine. Bygdedyret er kuet, her har du lov til å gjøre og tenke annerledes. Det er mulig å realisere egne drømmer, tørre, ville og ta initiativ! Alt er lagt til rette for at dette skal bli bra! 2

3 INNHOLD: LEDERS FORORD - 4 MEDLEMMER - 5 BUDSJETT - 7 VEDTEKTER - 8 UTVALG - 10 SAMLINGER I MØTER I ARBEIDSUTVALGET - 10 FOKUSSAKER i UNGDOMMENS FYLKESTING 2013: - 10 UNG I OPPLAND - 11 DEBATTEKNIKK/MØTEKULTUR OG MØTEDELTAKELSE - 12 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - 12 Samarbeid med elev- og lærlingeombudet - 12 Felles samling med elevrådene - 12 ARBEIDSUTVALGET SOM JURY - 13 UNGDOMMENS STORTING - 13 ØSTSAMUNG - 13 AKTIV UNGDOM - 14 BRUKERUTVALGET NAV - 14 SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING - 14 Ungdommens fylkesting - 14 Arbeidsutvalget - 14 ORIENTERINGSSAKER - 15 HØRINGSINNSPILL - 16 BREV/LESERINNLEGG - 18 DELTAKELSE PÅ KURS /KONFERANSER - 18 BEVILGNINGER PROGRAM FOR ÅRETS SAMLINGER

4 Tilslørte bondepiker, fra «Meny for bolyst» LEDERS FORORD: 2013 er over og UFT har virkelig hatt et godt, innholdsrikt og aktivt år. Vi har vært med på mange arenaer, vært representerte i både inn- og utland, samt hatt en god del AU-møter og UFTsamlinger. På høsten fikk vi også en god del nye representanter, mange av de veldig aktive og ressurssterke. Det gjorde godt for UFT med noe ungt og friskt blod, og det er klart at den kontinuerlige utskiftingen av representanter gir UFT mange gode representanter som lærer av hverandre og vokser gjennom tiden som representanter. Det var med stor glede at jeg som leder kunne dele ut Bolystmenyen vår på fylkestinget i desember. Et godt stykke arbeid av UFT og representanter fra elevrådene på de videregående skolene i Oppland. Dette er et lite dokument med store ord, som jeg håper at politikerne og ansatte i fylkeskommunen vil bruke, samt håper jeg at kommunene også kan bruke den i sitt arbeid med bolyst var mitt tredje år som leder i UFT, og det ble også mitt siste år som leder. Det var på tide å slippe noen andre til, samt for meg å flytte fokuset over til studier. Jeg håper virkelig at lederne som kommer etter meg vil få et like stort utbytte av det som jeg har hatt. Fra jeg kom inn som representant for 5-6 år siden og til nå har jeg vokst utrolig mye, jeg har blitt mye mer kunnskapsrik innen politikk, men også blitt mer voksen, utadvendt, reisevant og ikke minst fått en hel del kontakter i vårt vidstrakte land. Det er vemodig å tenke at jeg er ferdig som UFT-leder, men ved å tenke over alt jeg har opplevd som UFT-leder, ønsker jeg at flest mulig skal få de samme mulighetene som jeg har hatt. UFT er en fantastisk arena og UFT i Oppland er et godt eksempel på god ungdomsmedvirkning i et fylke. UFT-klubba er gitt videre og jeg ser fram til å følge med UFT i årene som kommer, et siste år som representant for Skjåk kommune, etter det, - fra sidelinjen. Brit Holø 4

5 MEDLEMMER: På grunn av stort forfall har det også i 2013 vært gjennomført å innkalle både representanter og vararepresentanter til samlingene. Leder: Brit Holø Nestleder: Trond Bakkestuen Berit Johannessen har vært UFTs faste sekretær. Dovre: Medlem: Anne Lene Kroken Varamedlem: Vilde Øvstedal Ruset (trukket seg) Etnedal: Medlem: Aurora Rotnes Varamedlem: Malvine Stubbene Gausdal: Medlem: Trond Bakkestuen Varamedlem: Bendik Rønning (trukket seg), Martin Haugen Gjøvik: Medlem: Mads Fremstad Varamedlem: Kristina Kolberg Gran: Medlem: Åshild Barvik Varamedlem: Rebekka Haugen (trukket seg), Oskar Sunde Jevnaker: Medlem: Ingen medlemmer i 2013 Varamedlem: Lesja: Medlem: Malin Torsgård (trukket seg), Ola Haldor Hådi Varamedlem: Marius Kornkveen (trukket seg), Ninnie Therese R. Nilsen Lillehammer: Medlem: Eirik Aspaas Varamedlem: Yngve Horvei Lom: Medlem: Øystein Bakken Varamedlem: Knut Moen Bergli Lunner: Medlem: Anne Sigrid Frøislie Varamedlem: Petter Thormodsen Nord-Aurdal: Medlem: Jan Ola Fodnes Varamedlem: Ingen varamedlem i 2013 Nord-Fron: Medlem: Knut Erik Kjøge (trukket seg), Ola Ingebrikt Støve Varamedlem: Astrid Flåtåmo 5

6 Nordre Land: Medlem: Christiane Tomine F. Haugom (trukket seg), Svein Morten Røbergshagen Varamedlem: Thomas Andersson (trukket seg), Simen Goplen Ringebu: Medlem: Thea Thujord Varamedlem: Gloria Vitaly Sel: Medlem: Mia Kristin Kleiven Varamedlem: Sebastian Storødegård Knørr Skjåk: Medlem: Brit Holø Varamedlem: Kari Rudsar Skåltveit Søndre Land: Medlem: Kine Boye Sørhagen (trukket seg), Marthe Marie Karlsen Varamedlem: Marie Hagen (trukket seg), Amund Stenbråten Sør-Aurdal: Medlem: Malin Haugen (trukket seg) Ingen nye representanter er valgt Varamedlem: Lars-Petter Andersen (trukket seg) Sør-Fron: Medlem: Gry Anette Andersen Varamedlem: Eskil Volberg Vang: Medlem: Nora Svingen Bjørsland Varamedlem: Vegard Eltun Vestre Slidre: Medlem: Ørjan Hambro Varamedlem: Guro Løken Helle Vestre Toten: Medlem: Thomas Birkeland Berntsen Varamedlem: Malin Engelien Vågå: Medlem: Livia Sauter Hølmo Varamedlem: Lukas Wijgaart-Van Dijk Østre Toten: Medlem: Emilie Sofie Myrsveen Varamedlem: Brage Bjerke Sivesindtajet Øyer: Medlem: Dina Bratt (trukket seg) Varamedlem: Yngvild Løken Øystre Slidre: Medlem: Ingrid Elise Bråten Varamedlem: Ingen vara er valgt 6

7 BUDSJETT: For 2013 hadde UFT et budsjett på kr ,- - Leder Brit Holø og nestleder Trond Bakkestuen 7

8 VEDTEKTER: UNGDOMMENS FYLKESTING I OPPLAND 1 Navn, formål og myndighetsområde a) Rådets navn er Ungdommens fylkesting i Oppland (UFT). b) UFT sitt formål er: - å gi ungdom mulighet til medbestemmelse og til å påvirke i fylkeskommunale saker, - å øke engasjementet blant ungdom for samfunnsspørsmål generelt og fylkeskommunale saker spesielt. c) UFT skal være et rådgivende organ for Oppland fylkeskommune i barne- og ungdomspolitiske spørsmål, og UFT skal selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden. Dette omfatter blant annet fylkesplan, utdanningssaker, kultursaker, samferdselssaker og forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Administrasjonen skal sørge for at saker som omhandler ungdom skal oversendes UFT/AU før møtene i politiske utvalg, slik at uttalelse fra UFT/AU blir tatt med til vurdering. Vedtak gjort av UFT i saker som er under behandling i fylkeskommunale organer, skal følge saksdokumentene som vedlegg. 2 Sammensetning av Ungdommens fylkesting i Oppland 1. UFT oppnevnes av Fylkestinget annet hvert år og skal bestå av 26 representanter som velges fra kommunene. a) Representantene fra kommunene velges for 2 år. b) For hver av representantene velges det en personlig vara som møter i valgt representants fravær, også dersom denne innrømmes fritak før perioden er ferdig. c) Ved varig fritak velger aktuell kommune ny vararepresentant. 2. Der det finnes kommunale ungdomsråd, felles kommunale elevråd eller lignende skal disse rådene velge representanter. 3. I de kommunene der kommunale ungdomsråd, felles kommunale elevråd eller lignende ikke finnes er kommunen ansvarlig for at det foretas demokratiske prosesser blant ungdom i kommunen, der representanter velges. 4. Kommunene er ansvarlige for at valgene foretas i samarbeid med elevrådene i henholdsvis de videregående skolene og 10. årstrinn ved ungdomsskolene (siste året på ungdomsskolen). 5. UFT består av ungdom mellom 15 og 20 år. Representantene må være fylt 15 år det året de velges inn. En som blir valgt inn som 19-åring sitter ut perioden på to år. 3 Arbeidsutvalg UFT velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av 7 personer. AU velges for ett år av gangen. Alle regioner i fylket skal være representert. AU skal ha en tilnærmet kjønnsbalanse. UFT velger leder og nestleder. 4 Valg Valgkomité: UFT velger blant egne medlemmer en valgkomité på 3 representanter som lager forslag til nytt arbeidsutvalg, ny leder og nestleder. 8

9 5 Møtene i ungdommens fylkesting a) UFT møtes minst 4 ganger pr. år. Møtene har 1 eller 2 dagers varighet. b) Valg av arbeidsutvalg, leder og nestleder foretas på høstsamlingen. Vårsamlingen velger en valgkomite som skal lage forslag til arbeidsutvalg, leder og nestleder til høstmøtet. c) Leder av arbeidsutvalget er møteleder for UFT. d) UFT kan innvilge tale- og forslagsrett til andre enn UFTs medlemmer etter vedtak. e) Vedtak i UFT gjøres i møter og avgjøres ved simpelt flertall. f) UFT kan sette ned underutvalg, som rapporterer direkte til UFT eller til arbeidsutvalget. g) UFT kan invitere politikere og administrasjon til tinget ved behov for orienteringer, spørsmål og diskusjon. h) Alle arrangementer i regi av UFT er rusfrie. i) I følge forskriftene til opplæringsloven skal møter i UFT eller relaterte møter ikke føres som fravær fra undervisningen, men begrenset opp til 10 skoledager pr. skoleår. Alle videregående skoler i Oppland skal ha lik praksis. 6 Oppland fylkeskommunes ansvar a) Fylkeskommunens ledelse, politisk og administrativt har ansvaret for faglig innhold, herunder politisk oppfølging og kontinuitet, sekretariatsfunksjonen for UFT, arbeidsutvalget og valgkomiteen. Sekretæren fører protokoller og bistår med andre løpende oppgaver etter behov. Utsendelser og innkallelser skal skje innen vedtatte frister. b) Medlemmer i UFT skal sikres likt innsyn som Fylkestingsrepresentanter i alle saksdokumenter i saker som er framsendt til politisk behandling og som UFT arbeider med. c) Det skal alltid være politisk og administrativ representasjon fra Oppland fylkeskommune på møtene i UFT. d) Oppland fylkeskommune har økonomisk ansvar for UFT. Dette omfatter møte, reise- og oppholdsutgifter, samt administrasjon. Fylkestinget setter av en årlig økonomisk ramme for dette arbeidet. 7 Godtgjørelser Det vises til godtgjørelsesreglementet for folkevalgte i Oppland fylkeskommune. - Samling i Ungdommens fylkesting: kr 300,- - Møte i Arbeidsutvalget over 4 timer: kr 880,- (under 4 timer kr 440,-) - Leder av Ungdommens fylkesting: fast årlig godtgjørelse kr ,- 8 Representasjon i politiske utvalg Fylkestinget og komiteene skal invitere representanter fra UFT til å delta i møter med tale- og forslagsrett. UFT kan også anmode om å få delta med tale- og forslagsrett i Fylkestinget og i komiteene. 9 Vedtektsendringer Disse vedtektene kan endres av Fylkesutvalget i Oppland på delegasjon av Fylkestinget, men kun etter initiativ eller uttalelse fra UFT. 9

10 UTVALG: Regionalutvalget: Mandat: Ta seg av områdene trafikksikkerhet, samferdsel, kollektivtrafikk og folkehelse. Utvalget vil følge opp det fylkeskommunale trafikksikkerhetsutvalget, holde kontakten med Trygg Trafikk, følge kollektivtilbudet, delta på de naturlige arenaene som omhandler ansvarsområdene og ta seg av miljøsaker på lokalt nivå. Utover dette skal utvalget bistå folkehelsekoordinator og fysakansvarlig i deres arbeid. Opplæringsutvalget: Mandat: Utvalget er ment til saker som omhandler videregående opplæring. Det vil følges opp kontakten med FOS og deltas på møter med dem. Lederen i utvalget vil ta ansvar for å møte på rektormøter, holde kontakt med elev- og lærlingombud, den enkelte skole samt elevråd. Internasjonalt utvalg: Mandat: Utvalget vil følge opp UFTs internasjonale engasjement i BSSSC og AER som UFT har gående. Lederen vil delta på møter i internasjonal komite og ta seg av klima/miljøproblematikk i et internasjonalt perspektiv. Utvalget innstiller på deltagelse på arrangementer. SAMLINGER I 2013: Det ble i 2013 avholdt 4 samlinger: februar: Bli kjent samling mars: Konstituerende samling september: Felles skolering/samling med elevrådene ved de videregående skolene november: Ordinær samling MØTER I ARBEIDSUTVALGET: Det ble avholdt 4 møter i arbeidsutvalget: 2. mai, 16. august, 14. oktober og 5. desember FOKUSSAKER I UNGDOMMENS FYLKESTING 2013: Møteteknikk Bestillingsbuss Mobbing Lovfesting av ungdomsråd Internasjonale saker Aktiv ungdom Trafikksikkerhet Bolyst 10

11 UNG I OPPLAND: Oppland fylkeskommune i samarbeid med Ung i Oppland og Ungdommens fylkesting inviterte til seminaret «Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette?» 21. november 2013: 55 ungdomsarbeidere og ungdommer fra kommunene deltok. Seminaret var et ledd i gjennomføringen av ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune. Ungdomsmedvirkning er at av hovedsatsingsområdene i ungdomspolitikken, og det er ønsket å sette litt ekstra fokus på dette. Målet med seminaret var å gi inspirasjon og nyttig læring i forhold til dette temaet. Ved å ha med både departementet, Ungdommens fylkesting og gode eksempler fra kommunene, ble temaet belyst fra flere nivåer. Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug Ungdomsmedvirkning er viktig Brit Holø, leder i Ungdommens fylkesting innledet med å påpeke hvor viktig det er at ungdom blir hørt. Hun presiserte at det er viktig å delta og at ungdommen er en ressurs i saker som angår dem. Blant annet er ungdomsråd en god læringsarena, man blir kjent med hvordan politikken foregår, og man lærer om samarbeid og kompromiss. «For noen kan det å være med i ungdomsmedvirkning bli en ny opplevelse i den forstand at man ikke lenger får det som man vil, men må samarbeide om ett kompromiss». Brit Holø, leder i Ungdommens fylkesting 11

12 Deltakere på seminaret DEBATTEKNIKK/MØTEKULTUR OG MØTEDELTAGELSE: Ungdommens fylkesting er først og fremst en læringsarena, og det er derfor viktig å skolere representantene. De nyvalgte representantene utarbeidet på den første samlingen møteregler. Reglene er samlet i et eget hefte. Debatteknikk og møtekultur er et viktig tema som kan repeteres, og representantene har hatt skolering av dette i to omganger. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: Samarbeid med elev- og lærlingombudet: Det har vært et tett samarbeid med Elev- og lærlingombud Kjerstin Lundgård også i Ombudet prioriterer å møte på UFT sine samlinger samt arbeidsutvalgsmøter. Dette samarbeidet gir medlemmene en forståelse av hva både fagenhet videregående opplæring og hva ombudet arbeider med. Ombudet bidrar faglig inn i UFT og representantene kommer med innspill som ombudet kan dra nytte i sitt daglige virke. Felles samling med elevrådene: Det ble også i 2013 arrangert felles samling med fylkets elevråd. Foredragsholder Bernt Torp inspirerte og utfordret til å tenke konstruktivt, stå for egne meninger og framføre egne presentasjoner. Elev- og lærlingombud Kjerstin Lundgård orienterte om egen rolle, MOT var invitert til å fortelle om organisasjonen og arbeidet mot mobbing. I tillegg var elevorganisasjonen invitert til å orientere. 12

13 ARBEIDSUTVALGET SOM JURY: IA-rådene i Hedmark og i Oppland utlyste våren 2013 en konkurranse om beste film om et inkluderende arbeidsliv, IA. Det var elevene ved medialinjene ved de videregående skolene i begge fylker som ble utfordret. Arbeidsutvalget i Ungdommens fylkesting ble spurt om å være jury. Det var medielinja ved Gjøvik videregående skole ved elevene Emilie Lien og Heidi Skullerud Linnes som stod for både idé, manus, regi og redigering av vinnerfilmen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA. Juryens begrunnelse for tildelingen: "Filmen er original og morsom. Innholdet er informativt og relevant. Den holder på konsentrasjon og setter seg fast i hukommelsen. UNGDOMMENS STORTING: I 2013 ble det arrangert Ungdommens storting dagene mars, og 55 ungdommer fra hele Norge deltok. Leder Brit Holø deltok fra Oppland. I forkant av samlingen skulle deltakerne forberede en sak. Arbeidsutvalget forberedte sak om «engasjementfravær som egen bolk på vitnemålet». Brit Holø fra Ungdommens fylkesting i Oppland tok opp føringa av fravær. ØSTSAMUNG: Ungdomsdeltakelse i det europapolitiske samarbeidet står sentralt i Østlandssamarbeidets arbeid og i fylkeskommunenes egne internasjonale strategier. Fylkeskommunene på østlandet har særlig engasjert seg i ungdomsarbeidet innenfor rammen av AER og BSSSC og har bidratt aktivt til utforming av disse organisasjonenes arbeid rettet mot ungdom. Det arrangeres årlig to samlinger i regi av ØstSamUng; «Ungdoms deltakelse i internasjonale fora oppfølging av ungdomsdeltakelsen i AER og BSSSC». Samlingene arrangeres i regi av Østlandssamarbeidet, og Ungdommene bidrar selv med planleggingen av møtene. 13

14 AKTIV UNGDOM: Representantene har under året 2013 arbeidet med forslag til utvekslingsprosjekt. Det vil bli sendt søknad om trafikksikkerhetsprosjekt i BRUKERUTVALGET NAV: Representantene Mia Kristine Kleiven og Trond Bakkestuen ble valgt til å delta i brukerutvalget. Begge deltok på skolering i regi av NAV, og er innkalt til møter i brukerutvalget. Det refereres fra møtene. SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING: Ungdommens fylkesting: 1/13: Amandus festivalkro 2013 søknad om støtte 2/13: Valg av valgnemnd 3/13: Valg av arbeidsutvalg 4/13: Valg av leder og nestleder 5/13: Valg av representanter til regionutvalget, opplæringsutvalget og internasjonalt utvalg 6/13: Girl Power søknad om støtte 7/13: AER Youth vårsamling i Brüssel valg av representanter som skal delta 8/13: Regionalt handlingsprogram /13: Møtedatoer /13: Bestillingsbuss og annen kollektivtransport i fylket 11/13: Mobbing 12/13: Lovfesting av ungdomsråd 13/13: Internasjonalt arbeid i Ungdommens fylkesting 14/13: Bolyst i Oppland Arbeidsutvalget: 1/13: Raufoss Fritidsklubb og Vestre Toten ungdomsråd søknad om midler 2/13: Ungdomsrådet i Nord-Fron kommune søknad om midler 14

15 3/13: Filmkonkurranse om inkluderende arbeidsliv valg av jurymedlemmer 4/13: Jotnerock søknad om midler 5/13: Koreavægen paintballklubb søknad om midler ORIENTERINGSSAKER: UFT; februar: Rådgiver Elin Bjørnstad orienterte om Ungdoms OL Elev- og lærlingombudet orienterte om egen rolle/ funksjon UFT; mars: Presentasjonsteknikk ved Bernt Torp «Ungdom, stemmerett og kjønnsroller» ved Likestillingssenteret Rådgivertjenesten ved rådgiver Bjørg Haugen AU; 16. august: Rådgiver Elin Kjeldstadli Hattestad fra Likestillingssenteret: status i prosjektet «Stemmerettsambassadører» Internasjonal rådgiver Greta Juul og Turid Knutsen-Løvik orienterte om hvorfor internasjonalt arbeid og hva en ønsker å få ut av dette arbeidet. Trond Bakkestuen: Orienterte fra møte om den kulturelle spaserstokken UFT; september: MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har en målsetning om å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Debatteknikk, ved Bernt Torp Orientering om elevorganisasjonen Ung i Oppland ved rådgiver Sigrunn Tomt Ulset Kulturtiltak rettet mot barn og unge ved rådgiver Vivian Haverstadløkken Aktiv Ungdom, kort innføring i EU s støtteordning for ungdomsprosjekter, ved Turid Knutsen-Løvik UFT; november: Komitesaken «Strategiplan for videregående opplæring» ved Kjerstin Lundgård 15

16 HØRINGSINNSPILL: Høringssaken «Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; Handlingsplan for trafikksikkerhet » Komitesaken «Hvordan få flere til å bruke kollektivtransport» Komitesaken: «Strategiplan for videregående opplæring» Regionalt Handlingsprogram Lovfesting av ungdomsråd 16

17 Arbeid med plakaten "Drømmerådgiver" 17

18 BREV/leserinnlegg: Brev sendt alle kommuner i Oppland: «UFT oppfordrer kommunene til å vise MOT ved å melde seg inn i MOT» Leserinnlegg: Lovfesting av ungdomsråd Avisoppslag: Oppfordre ungdom til å stemme Avisoppslag om meny for Bolyst DELTAKELSE PÅ KURS/KONFERANSER: 15. januar: Ulykkesmarkering i Gausdal, leder Brit Holø deltok og holdt innlegg mars: Ungdommens Storting: Brit Holø deltok april: Koordinatorene i ØSTSAMUNG var på studietur til Schleswig-Holstein, hvor de fikk kjennskap til hvordan ungdomsarbeidet fungere i Schelswig Holstein. Berit Johannessen representere Oppland. 6. mai: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet inviterte til møte. Elev- og lælingombud Kjerstin Lundgård representerte Oppland i møtet mai: AER Youth Regional Network; Plenary Meeting: Brit Holø og Gry Anette Andersen deltok. Dialogforum med Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen: Brit Holø deltok. 22. mai: Energiråd Innlandet; rådslag på Gjøvik for å få innspill til mulige konsept for et større, internasjonalt miljø/bærekraft-arrangement for ungdommer ifbm Ungdoms OL 2016: Mia Kristine Kleiven deltok. 9. oktober: Trafikksikkerhetsdag/russekurs i regi av Trygg Trafikk: Mange UFT representanter deltok. 8. og 9. oktober: Østlandssamarbeidet Ungdomsdeltakelse i internasjonale fora; oppfølging av ungdomsdeltakelse i AER og BSSSC: Trond Bakkesuten og Brage Sivesindtajet deltok Oktober: BSSSC Youth Event: Yuth for Work i Helsinki: Trond Bakkestuen og Brage Sivesindtajet deltok. The main goal was to gather ideas for concrete measures to tackle youth unemployment on the local and regional level. 21. november: Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette?: Samling for kontaktpersoner for ungdomsmedvirkningsorganer i kommunene i Oppland. UFT, elev- og lærlingombudet og Ung i Oppland sto som arrangører. Mange representanter fra UFT deltok på samlingen. 18

19 Leder Brit Holø deltok på flere fylkestingssamlinger i løpet av året. BEVILGNINGER 2013: Raufoss Fritidsklubb & Vestre Toten ungdomsråd: kr 5.000,- Nord-Fron ungdomsråd: kr ,- Jotnerock: kr ,- Koreavægen paintballklubb: kr ,- Amandus Festivalkro: kr ,- 19

20 PROGRAM FOR ÅRETS SAMLINGER: UNGDOMMENS FYLKESTING (UFT) SAMLING FEBRUAR 2013: Program: Torsdag 7. februar: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Frammøte baguetter Velkommen ved leder Brit Holø og Oppland fylkeskommune ved Berit Johannessen Bli kjent Ungdoms-OL, orientering ved Elin Bjørnstad Pause Representantene arbeider med å lage egne møteregler (pause med biteti legges inn ved behov) Middag Kl : Quiz ++ Fredag 8. februar: Kl : Kl : Kl : Gruppearbeidene legges fram Orientering om elev- og lærlingeombudet ved Kjerstin Lundgård Rådgivertjenesten ved de videregående skolene i Oppland Fylkeskommune orientering ved rådgiver Bjørg Hauger Gruppevis arbeides det med problemstillingen: - Hvordan skal den helhetlige rådgivertjenesten være? Pause Kl : Kl : Hva innebærer det å være UFT-representant Hva skjer nå? Praktisk informasjon Evaluering Kl : Lunsj og vel hjem!! 20

21 - UFT mars Onsdag 20. mars 14:00 Lunsj på hotellet 14:30 Kurs i presentasjonsteknikk og forberedelse til valg ved Bernt Torp 17:00 Pause med noe å bite i 17:15 Innledning forts 19:30 Middag 20:30 Hvordan skal den «perfekte rådgiver» se ut Torsdag 21. mars 09:00 Valg og saksbehandling (valg av leder, nestleder, arbeidsutvalg og komiteer) (Fint om du tenker igjennom en presentasjon av deg selv) 10:45 Pause med noe å bite i 11:00 Stemmerettsambassadører ved likestillingssenteret 13:00 Avslutning og lunsj 21

22 Program for samlingen sept 2013 for elevråd og Ungdommens fylkesting Torsdag 26.sept 0930 Frammøte Birkebeineren hotel & apartments kaffe og rundstykker 1000 Velkommen v/ Brit og Kjerstin 1010 Bli kjent 1050 Kort om; Ungdommens fylkesting, Elev- og lærlingombudet og Elevorganisasjonen Oppland 1120 Pause 1130 Tale- og debattkurs v/bernt Torp 1300 Lunsj 1400 Bernt fortsetter 1600 Pause Middag 1900 Uteaktivitet + sosialt Fredag 27.sept 0800 Frokost og utsjekk 0900 Plan for arbeidet videre i elevråd og UFT 1200 Foredrag v/ 1300 Elevråd og UFT hver for seg 1400 Lunsj og vel hjem 22

23 PROGRAM for seminaret «Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette? Inspirasjonsforedrag om ungdomstrender ved Ole Petter Nyhaug, trendforsker (Nyhaug hadde høsten 2013 fått ferdig en stor, fersk studie av ungdomstrender som omfatter blant annet en landsomfattende undersøkelse) Ungdomsmedvirkning sett fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ståsted ved Kirsten Helene Teige Ungdomsmedvirkning i praksis ved Brit Holø, leder for UFT Gode eksempler fra Nord-Fron, Ung i Midtdalen og Gjøvik ved Erik Tøftestuen, Mari Grasbakken og Randi Hermanrud EUs støtteordning for ungdomsprosjekter ved Ståle Mats Sandberg, Aktiv ungdom Høringssak «Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom, sak 13/1969. Felles høringsinnspill ved Kjerstin Lundgård Oppsummering og veien videre Brit Holø (sign) Berit Johannessen, rådgiver 23

24 24

25 25

26 26

27 KJÆRE DRØMMERÅDGIVER Vi i Ungdommens fylkesting ønsker at du.. Er engasjert! Benytter deg av sosiale medier. Har en åpen veiledning. Er seriøs og ærlig! Har tid til å møte elevene. Forteller om mulighetene, ikke begrensningene! Kan benytte deg av testverktøy. Gir riktig informasjon om utdanning, muligheter og rettigheter. Inspirerer elevene til å tørre å utfordre seg selv! Er rett person på rett sted. Er oppdatert! Har en reell vilje til å hjelpe. Kan være morsom! 27

28 28

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede.

Leders forord. Gjøvik, 17. mars 2015. Kjersti B. Fremstad Leder av Oppland fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede. Mulighetenes OPPLAND Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland (RLF) Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 4 Handlingsplan...

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer