Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING"

Transkript

1 Årsmelding UNGDOMMENS FYLKESTING 2013

2 Jfr. «Meny for bolyst», viktig for ungdommen er: Vi må ta i mot nye innbyggere med entusiasme. Her skal de kunne leve ut drømmene sine. Bygdedyret er kuet, her har du lov til å gjøre og tenke annerledes. Det er mulig å realisere egne drømmer, tørre, ville og ta initiativ! Alt er lagt til rette for at dette skal bli bra! 2

3 INNHOLD: LEDERS FORORD - 4 MEDLEMMER - 5 BUDSJETT - 7 VEDTEKTER - 8 UTVALG - 10 SAMLINGER I MØTER I ARBEIDSUTVALGET - 10 FOKUSSAKER i UNGDOMMENS FYLKESTING 2013: - 10 UNG I OPPLAND - 11 DEBATTEKNIKK/MØTEKULTUR OG MØTEDELTAKELSE - 12 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - 12 Samarbeid med elev- og lærlingeombudet - 12 Felles samling med elevrådene - 12 ARBEIDSUTVALGET SOM JURY - 13 UNGDOMMENS STORTING - 13 ØSTSAMUNG - 13 AKTIV UNGDOM - 14 BRUKERUTVALGET NAV - 14 SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING - 14 Ungdommens fylkesting - 14 Arbeidsutvalget - 14 ORIENTERINGSSAKER - 15 HØRINGSINNSPILL - 16 BREV/LESERINNLEGG - 18 DELTAKELSE PÅ KURS /KONFERANSER - 18 BEVILGNINGER PROGRAM FOR ÅRETS SAMLINGER

4 Tilslørte bondepiker, fra «Meny for bolyst» LEDERS FORORD: 2013 er over og UFT har virkelig hatt et godt, innholdsrikt og aktivt år. Vi har vært med på mange arenaer, vært representerte i både inn- og utland, samt hatt en god del AU-møter og UFTsamlinger. På høsten fikk vi også en god del nye representanter, mange av de veldig aktive og ressurssterke. Det gjorde godt for UFT med noe ungt og friskt blod, og det er klart at den kontinuerlige utskiftingen av representanter gir UFT mange gode representanter som lærer av hverandre og vokser gjennom tiden som representanter. Det var med stor glede at jeg som leder kunne dele ut Bolystmenyen vår på fylkestinget i desember. Et godt stykke arbeid av UFT og representanter fra elevrådene på de videregående skolene i Oppland. Dette er et lite dokument med store ord, som jeg håper at politikerne og ansatte i fylkeskommunen vil bruke, samt håper jeg at kommunene også kan bruke den i sitt arbeid med bolyst var mitt tredje år som leder i UFT, og det ble også mitt siste år som leder. Det var på tide å slippe noen andre til, samt for meg å flytte fokuset over til studier. Jeg håper virkelig at lederne som kommer etter meg vil få et like stort utbytte av det som jeg har hatt. Fra jeg kom inn som representant for 5-6 år siden og til nå har jeg vokst utrolig mye, jeg har blitt mye mer kunnskapsrik innen politikk, men også blitt mer voksen, utadvendt, reisevant og ikke minst fått en hel del kontakter i vårt vidstrakte land. Det er vemodig å tenke at jeg er ferdig som UFT-leder, men ved å tenke over alt jeg har opplevd som UFT-leder, ønsker jeg at flest mulig skal få de samme mulighetene som jeg har hatt. UFT er en fantastisk arena og UFT i Oppland er et godt eksempel på god ungdomsmedvirkning i et fylke. UFT-klubba er gitt videre og jeg ser fram til å følge med UFT i årene som kommer, et siste år som representant for Skjåk kommune, etter det, - fra sidelinjen. Brit Holø 4

5 MEDLEMMER: På grunn av stort forfall har det også i 2013 vært gjennomført å innkalle både representanter og vararepresentanter til samlingene. Leder: Brit Holø Nestleder: Trond Bakkestuen Berit Johannessen har vært UFTs faste sekretær. Dovre: Medlem: Anne Lene Kroken Varamedlem: Vilde Øvstedal Ruset (trukket seg) Etnedal: Medlem: Aurora Rotnes Varamedlem: Malvine Stubbene Gausdal: Medlem: Trond Bakkestuen Varamedlem: Bendik Rønning (trukket seg), Martin Haugen Gjøvik: Medlem: Mads Fremstad Varamedlem: Kristina Kolberg Gran: Medlem: Åshild Barvik Varamedlem: Rebekka Haugen (trukket seg), Oskar Sunde Jevnaker: Medlem: Ingen medlemmer i 2013 Varamedlem: Lesja: Medlem: Malin Torsgård (trukket seg), Ola Haldor Hådi Varamedlem: Marius Kornkveen (trukket seg), Ninnie Therese R. Nilsen Lillehammer: Medlem: Eirik Aspaas Varamedlem: Yngve Horvei Lom: Medlem: Øystein Bakken Varamedlem: Knut Moen Bergli Lunner: Medlem: Anne Sigrid Frøislie Varamedlem: Petter Thormodsen Nord-Aurdal: Medlem: Jan Ola Fodnes Varamedlem: Ingen varamedlem i 2013 Nord-Fron: Medlem: Knut Erik Kjøge (trukket seg), Ola Ingebrikt Støve Varamedlem: Astrid Flåtåmo 5

6 Nordre Land: Medlem: Christiane Tomine F. Haugom (trukket seg), Svein Morten Røbergshagen Varamedlem: Thomas Andersson (trukket seg), Simen Goplen Ringebu: Medlem: Thea Thujord Varamedlem: Gloria Vitaly Sel: Medlem: Mia Kristin Kleiven Varamedlem: Sebastian Storødegård Knørr Skjåk: Medlem: Brit Holø Varamedlem: Kari Rudsar Skåltveit Søndre Land: Medlem: Kine Boye Sørhagen (trukket seg), Marthe Marie Karlsen Varamedlem: Marie Hagen (trukket seg), Amund Stenbråten Sør-Aurdal: Medlem: Malin Haugen (trukket seg) Ingen nye representanter er valgt Varamedlem: Lars-Petter Andersen (trukket seg) Sør-Fron: Medlem: Gry Anette Andersen Varamedlem: Eskil Volberg Vang: Medlem: Nora Svingen Bjørsland Varamedlem: Vegard Eltun Vestre Slidre: Medlem: Ørjan Hambro Varamedlem: Guro Løken Helle Vestre Toten: Medlem: Thomas Birkeland Berntsen Varamedlem: Malin Engelien Vågå: Medlem: Livia Sauter Hølmo Varamedlem: Lukas Wijgaart-Van Dijk Østre Toten: Medlem: Emilie Sofie Myrsveen Varamedlem: Brage Bjerke Sivesindtajet Øyer: Medlem: Dina Bratt (trukket seg) Varamedlem: Yngvild Løken Øystre Slidre: Medlem: Ingrid Elise Bråten Varamedlem: Ingen vara er valgt 6

7 BUDSJETT: For 2013 hadde UFT et budsjett på kr ,- - Leder Brit Holø og nestleder Trond Bakkestuen 7

8 VEDTEKTER: UNGDOMMENS FYLKESTING I OPPLAND 1 Navn, formål og myndighetsområde a) Rådets navn er Ungdommens fylkesting i Oppland (UFT). b) UFT sitt formål er: - å gi ungdom mulighet til medbestemmelse og til å påvirke i fylkeskommunale saker, - å øke engasjementet blant ungdom for samfunnsspørsmål generelt og fylkeskommunale saker spesielt. c) UFT skal være et rådgivende organ for Oppland fylkeskommune i barne- og ungdomspolitiske spørsmål, og UFT skal selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden. Dette omfatter blant annet fylkesplan, utdanningssaker, kultursaker, samferdselssaker og forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Administrasjonen skal sørge for at saker som omhandler ungdom skal oversendes UFT/AU før møtene i politiske utvalg, slik at uttalelse fra UFT/AU blir tatt med til vurdering. Vedtak gjort av UFT i saker som er under behandling i fylkeskommunale organer, skal følge saksdokumentene som vedlegg. 2 Sammensetning av Ungdommens fylkesting i Oppland 1. UFT oppnevnes av Fylkestinget annet hvert år og skal bestå av 26 representanter som velges fra kommunene. a) Representantene fra kommunene velges for 2 år. b) For hver av representantene velges det en personlig vara som møter i valgt representants fravær, også dersom denne innrømmes fritak før perioden er ferdig. c) Ved varig fritak velger aktuell kommune ny vararepresentant. 2. Der det finnes kommunale ungdomsråd, felles kommunale elevråd eller lignende skal disse rådene velge representanter. 3. I de kommunene der kommunale ungdomsråd, felles kommunale elevråd eller lignende ikke finnes er kommunen ansvarlig for at det foretas demokratiske prosesser blant ungdom i kommunen, der representanter velges. 4. Kommunene er ansvarlige for at valgene foretas i samarbeid med elevrådene i henholdsvis de videregående skolene og 10. årstrinn ved ungdomsskolene (siste året på ungdomsskolen). 5. UFT består av ungdom mellom 15 og 20 år. Representantene må være fylt 15 år det året de velges inn. En som blir valgt inn som 19-åring sitter ut perioden på to år. 3 Arbeidsutvalg UFT velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av 7 personer. AU velges for ett år av gangen. Alle regioner i fylket skal være representert. AU skal ha en tilnærmet kjønnsbalanse. UFT velger leder og nestleder. 4 Valg Valgkomité: UFT velger blant egne medlemmer en valgkomité på 3 representanter som lager forslag til nytt arbeidsutvalg, ny leder og nestleder. 8

9 5 Møtene i ungdommens fylkesting a) UFT møtes minst 4 ganger pr. år. Møtene har 1 eller 2 dagers varighet. b) Valg av arbeidsutvalg, leder og nestleder foretas på høstsamlingen. Vårsamlingen velger en valgkomite som skal lage forslag til arbeidsutvalg, leder og nestleder til høstmøtet. c) Leder av arbeidsutvalget er møteleder for UFT. d) UFT kan innvilge tale- og forslagsrett til andre enn UFTs medlemmer etter vedtak. e) Vedtak i UFT gjøres i møter og avgjøres ved simpelt flertall. f) UFT kan sette ned underutvalg, som rapporterer direkte til UFT eller til arbeidsutvalget. g) UFT kan invitere politikere og administrasjon til tinget ved behov for orienteringer, spørsmål og diskusjon. h) Alle arrangementer i regi av UFT er rusfrie. i) I følge forskriftene til opplæringsloven skal møter i UFT eller relaterte møter ikke føres som fravær fra undervisningen, men begrenset opp til 10 skoledager pr. skoleår. Alle videregående skoler i Oppland skal ha lik praksis. 6 Oppland fylkeskommunes ansvar a) Fylkeskommunens ledelse, politisk og administrativt har ansvaret for faglig innhold, herunder politisk oppfølging og kontinuitet, sekretariatsfunksjonen for UFT, arbeidsutvalget og valgkomiteen. Sekretæren fører protokoller og bistår med andre løpende oppgaver etter behov. Utsendelser og innkallelser skal skje innen vedtatte frister. b) Medlemmer i UFT skal sikres likt innsyn som Fylkestingsrepresentanter i alle saksdokumenter i saker som er framsendt til politisk behandling og som UFT arbeider med. c) Det skal alltid være politisk og administrativ representasjon fra Oppland fylkeskommune på møtene i UFT. d) Oppland fylkeskommune har økonomisk ansvar for UFT. Dette omfatter møte, reise- og oppholdsutgifter, samt administrasjon. Fylkestinget setter av en årlig økonomisk ramme for dette arbeidet. 7 Godtgjørelser Det vises til godtgjørelsesreglementet for folkevalgte i Oppland fylkeskommune. - Samling i Ungdommens fylkesting: kr 300,- - Møte i Arbeidsutvalget over 4 timer: kr 880,- (under 4 timer kr 440,-) - Leder av Ungdommens fylkesting: fast årlig godtgjørelse kr ,- 8 Representasjon i politiske utvalg Fylkestinget og komiteene skal invitere representanter fra UFT til å delta i møter med tale- og forslagsrett. UFT kan også anmode om å få delta med tale- og forslagsrett i Fylkestinget og i komiteene. 9 Vedtektsendringer Disse vedtektene kan endres av Fylkesutvalget i Oppland på delegasjon av Fylkestinget, men kun etter initiativ eller uttalelse fra UFT. 9

10 UTVALG: Regionalutvalget: Mandat: Ta seg av områdene trafikksikkerhet, samferdsel, kollektivtrafikk og folkehelse. Utvalget vil følge opp det fylkeskommunale trafikksikkerhetsutvalget, holde kontakten med Trygg Trafikk, følge kollektivtilbudet, delta på de naturlige arenaene som omhandler ansvarsområdene og ta seg av miljøsaker på lokalt nivå. Utover dette skal utvalget bistå folkehelsekoordinator og fysakansvarlig i deres arbeid. Opplæringsutvalget: Mandat: Utvalget er ment til saker som omhandler videregående opplæring. Det vil følges opp kontakten med FOS og deltas på møter med dem. Lederen i utvalget vil ta ansvar for å møte på rektormøter, holde kontakt med elev- og lærlingombud, den enkelte skole samt elevråd. Internasjonalt utvalg: Mandat: Utvalget vil følge opp UFTs internasjonale engasjement i BSSSC og AER som UFT har gående. Lederen vil delta på møter i internasjonal komite og ta seg av klima/miljøproblematikk i et internasjonalt perspektiv. Utvalget innstiller på deltagelse på arrangementer. SAMLINGER I 2013: Det ble i 2013 avholdt 4 samlinger: februar: Bli kjent samling mars: Konstituerende samling september: Felles skolering/samling med elevrådene ved de videregående skolene november: Ordinær samling MØTER I ARBEIDSUTVALGET: Det ble avholdt 4 møter i arbeidsutvalget: 2. mai, 16. august, 14. oktober og 5. desember FOKUSSAKER I UNGDOMMENS FYLKESTING 2013: Møteteknikk Bestillingsbuss Mobbing Lovfesting av ungdomsråd Internasjonale saker Aktiv ungdom Trafikksikkerhet Bolyst 10

11 UNG I OPPLAND: Oppland fylkeskommune i samarbeid med Ung i Oppland og Ungdommens fylkesting inviterte til seminaret «Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette?» 21. november 2013: 55 ungdomsarbeidere og ungdommer fra kommunene deltok. Seminaret var et ledd i gjennomføringen av ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune. Ungdomsmedvirkning er at av hovedsatsingsområdene i ungdomspolitikken, og det er ønsket å sette litt ekstra fokus på dette. Målet med seminaret var å gi inspirasjon og nyttig læring i forhold til dette temaet. Ved å ha med både departementet, Ungdommens fylkesting og gode eksempler fra kommunene, ble temaet belyst fra flere nivåer. Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug Ungdomsmedvirkning er viktig Brit Holø, leder i Ungdommens fylkesting innledet med å påpeke hvor viktig det er at ungdom blir hørt. Hun presiserte at det er viktig å delta og at ungdommen er en ressurs i saker som angår dem. Blant annet er ungdomsråd en god læringsarena, man blir kjent med hvordan politikken foregår, og man lærer om samarbeid og kompromiss. «For noen kan det å være med i ungdomsmedvirkning bli en ny opplevelse i den forstand at man ikke lenger får det som man vil, men må samarbeide om ett kompromiss». Brit Holø, leder i Ungdommens fylkesting 11

12 Deltakere på seminaret DEBATTEKNIKK/MØTEKULTUR OG MØTEDELTAGELSE: Ungdommens fylkesting er først og fremst en læringsarena, og det er derfor viktig å skolere representantene. De nyvalgte representantene utarbeidet på den første samlingen møteregler. Reglene er samlet i et eget hefte. Debatteknikk og møtekultur er et viktig tema som kan repeteres, og representantene har hatt skolering av dette i to omganger. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING: Samarbeid med elev- og lærlingombudet: Det har vært et tett samarbeid med Elev- og lærlingombud Kjerstin Lundgård også i Ombudet prioriterer å møte på UFT sine samlinger samt arbeidsutvalgsmøter. Dette samarbeidet gir medlemmene en forståelse av hva både fagenhet videregående opplæring og hva ombudet arbeider med. Ombudet bidrar faglig inn i UFT og representantene kommer med innspill som ombudet kan dra nytte i sitt daglige virke. Felles samling med elevrådene: Det ble også i 2013 arrangert felles samling med fylkets elevråd. Foredragsholder Bernt Torp inspirerte og utfordret til å tenke konstruktivt, stå for egne meninger og framføre egne presentasjoner. Elev- og lærlingombud Kjerstin Lundgård orienterte om egen rolle, MOT var invitert til å fortelle om organisasjonen og arbeidet mot mobbing. I tillegg var elevorganisasjonen invitert til å orientere. 12

13 ARBEIDSUTVALGET SOM JURY: IA-rådene i Hedmark og i Oppland utlyste våren 2013 en konkurranse om beste film om et inkluderende arbeidsliv, IA. Det var elevene ved medialinjene ved de videregående skolene i begge fylker som ble utfordret. Arbeidsutvalget i Ungdommens fylkesting ble spurt om å være jury. Det var medielinja ved Gjøvik videregående skole ved elevene Emilie Lien og Heidi Skullerud Linnes som stod for både idé, manus, regi og redigering av vinnerfilmen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA. Juryens begrunnelse for tildelingen: "Filmen er original og morsom. Innholdet er informativt og relevant. Den holder på konsentrasjon og setter seg fast i hukommelsen. UNGDOMMENS STORTING: I 2013 ble det arrangert Ungdommens storting dagene mars, og 55 ungdommer fra hele Norge deltok. Leder Brit Holø deltok fra Oppland. I forkant av samlingen skulle deltakerne forberede en sak. Arbeidsutvalget forberedte sak om «engasjementfravær som egen bolk på vitnemålet». Brit Holø fra Ungdommens fylkesting i Oppland tok opp føringa av fravær. ØSTSAMUNG: Ungdomsdeltakelse i det europapolitiske samarbeidet står sentralt i Østlandssamarbeidets arbeid og i fylkeskommunenes egne internasjonale strategier. Fylkeskommunene på østlandet har særlig engasjert seg i ungdomsarbeidet innenfor rammen av AER og BSSSC og har bidratt aktivt til utforming av disse organisasjonenes arbeid rettet mot ungdom. Det arrangeres årlig to samlinger i regi av ØstSamUng; «Ungdoms deltakelse i internasjonale fora oppfølging av ungdomsdeltakelsen i AER og BSSSC». Samlingene arrangeres i regi av Østlandssamarbeidet, og Ungdommene bidrar selv med planleggingen av møtene. 13

14 AKTIV UNGDOM: Representantene har under året 2013 arbeidet med forslag til utvekslingsprosjekt. Det vil bli sendt søknad om trafikksikkerhetsprosjekt i BRUKERUTVALGET NAV: Representantene Mia Kristine Kleiven og Trond Bakkestuen ble valgt til å delta i brukerutvalget. Begge deltok på skolering i regi av NAV, og er innkalt til møter i brukerutvalget. Det refereres fra møtene. SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING: Ungdommens fylkesting: 1/13: Amandus festivalkro 2013 søknad om støtte 2/13: Valg av valgnemnd 3/13: Valg av arbeidsutvalg 4/13: Valg av leder og nestleder 5/13: Valg av representanter til regionutvalget, opplæringsutvalget og internasjonalt utvalg 6/13: Girl Power søknad om støtte 7/13: AER Youth vårsamling i Brüssel valg av representanter som skal delta 8/13: Regionalt handlingsprogram /13: Møtedatoer /13: Bestillingsbuss og annen kollektivtransport i fylket 11/13: Mobbing 12/13: Lovfesting av ungdomsråd 13/13: Internasjonalt arbeid i Ungdommens fylkesting 14/13: Bolyst i Oppland Arbeidsutvalget: 1/13: Raufoss Fritidsklubb og Vestre Toten ungdomsråd søknad om midler 2/13: Ungdomsrådet i Nord-Fron kommune søknad om midler 14

15 3/13: Filmkonkurranse om inkluderende arbeidsliv valg av jurymedlemmer 4/13: Jotnerock søknad om midler 5/13: Koreavægen paintballklubb søknad om midler ORIENTERINGSSAKER: UFT; februar: Rådgiver Elin Bjørnstad orienterte om Ungdoms OL Elev- og lærlingombudet orienterte om egen rolle/ funksjon UFT; mars: Presentasjonsteknikk ved Bernt Torp «Ungdom, stemmerett og kjønnsroller» ved Likestillingssenteret Rådgivertjenesten ved rådgiver Bjørg Haugen AU; 16. august: Rådgiver Elin Kjeldstadli Hattestad fra Likestillingssenteret: status i prosjektet «Stemmerettsambassadører» Internasjonal rådgiver Greta Juul og Turid Knutsen-Løvik orienterte om hvorfor internasjonalt arbeid og hva en ønsker å få ut av dette arbeidet. Trond Bakkestuen: Orienterte fra møte om den kulturelle spaserstokken UFT; september: MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, og har en målsetning om å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Debatteknikk, ved Bernt Torp Orientering om elevorganisasjonen Ung i Oppland ved rådgiver Sigrunn Tomt Ulset Kulturtiltak rettet mot barn og unge ved rådgiver Vivian Haverstadløkken Aktiv Ungdom, kort innføring i EU s støtteordning for ungdomsprosjekter, ved Turid Knutsen-Løvik UFT; november: Komitesaken «Strategiplan for videregående opplæring» ved Kjerstin Lundgård 15

16 HØRINGSINNSPILL: Høringssaken «Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg; Handlingsplan for trafikksikkerhet » Komitesaken «Hvordan få flere til å bruke kollektivtransport» Komitesaken: «Strategiplan for videregående opplæring» Regionalt Handlingsprogram Lovfesting av ungdomsråd 16

17 Arbeid med plakaten "Drømmerådgiver" 17

18 BREV/leserinnlegg: Brev sendt alle kommuner i Oppland: «UFT oppfordrer kommunene til å vise MOT ved å melde seg inn i MOT» Leserinnlegg: Lovfesting av ungdomsråd Avisoppslag: Oppfordre ungdom til å stemme Avisoppslag om meny for Bolyst DELTAKELSE PÅ KURS/KONFERANSER: 15. januar: Ulykkesmarkering i Gausdal, leder Brit Holø deltok og holdt innlegg mars: Ungdommens Storting: Brit Holø deltok april: Koordinatorene i ØSTSAMUNG var på studietur til Schleswig-Holstein, hvor de fikk kjennskap til hvordan ungdomsarbeidet fungere i Schelswig Holstein. Berit Johannessen representere Oppland. 6. mai: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet inviterte til møte. Elev- og lælingombud Kjerstin Lundgård representerte Oppland i møtet mai: AER Youth Regional Network; Plenary Meeting: Brit Holø og Gry Anette Andersen deltok. Dialogforum med Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen: Brit Holø deltok. 22. mai: Energiråd Innlandet; rådslag på Gjøvik for å få innspill til mulige konsept for et større, internasjonalt miljø/bærekraft-arrangement for ungdommer ifbm Ungdoms OL 2016: Mia Kristine Kleiven deltok. 9. oktober: Trafikksikkerhetsdag/russekurs i regi av Trygg Trafikk: Mange UFT representanter deltok. 8. og 9. oktober: Østlandssamarbeidet Ungdomsdeltakelse i internasjonale fora; oppfølging av ungdomsdeltakelse i AER og BSSSC: Trond Bakkesuten og Brage Sivesindtajet deltok Oktober: BSSSC Youth Event: Yuth for Work i Helsinki: Trond Bakkestuen og Brage Sivesindtajet deltok. The main goal was to gather ideas for concrete measures to tackle youth unemployment on the local and regional level. 21. november: Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette?: Samling for kontaktpersoner for ungdomsmedvirkningsorganer i kommunene i Oppland. UFT, elev- og lærlingombudet og Ung i Oppland sto som arrangører. Mange representanter fra UFT deltok på samlingen. 18

19 Leder Brit Holø deltok på flere fylkestingssamlinger i løpet av året. BEVILGNINGER 2013: Raufoss Fritidsklubb & Vestre Toten ungdomsråd: kr 5.000,- Nord-Fron ungdomsråd: kr ,- Jotnerock: kr ,- Koreavægen paintballklubb: kr ,- Amandus Festivalkro: kr ,- 19

20 PROGRAM FOR ÅRETS SAMLINGER: UNGDOMMENS FYLKESTING (UFT) SAMLING FEBRUAR 2013: Program: Torsdag 7. februar: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Frammøte baguetter Velkommen ved leder Brit Holø og Oppland fylkeskommune ved Berit Johannessen Bli kjent Ungdoms-OL, orientering ved Elin Bjørnstad Pause Representantene arbeider med å lage egne møteregler (pause med biteti legges inn ved behov) Middag Kl : Quiz ++ Fredag 8. februar: Kl : Kl : Kl : Gruppearbeidene legges fram Orientering om elev- og lærlingeombudet ved Kjerstin Lundgård Rådgivertjenesten ved de videregående skolene i Oppland Fylkeskommune orientering ved rådgiver Bjørg Hauger Gruppevis arbeides det med problemstillingen: - Hvordan skal den helhetlige rådgivertjenesten være? Pause Kl : Kl : Hva innebærer det å være UFT-representant Hva skjer nå? Praktisk informasjon Evaluering Kl : Lunsj og vel hjem!! 20

21 - UFT mars Onsdag 20. mars 14:00 Lunsj på hotellet 14:30 Kurs i presentasjonsteknikk og forberedelse til valg ved Bernt Torp 17:00 Pause med noe å bite i 17:15 Innledning forts 19:30 Middag 20:30 Hvordan skal den «perfekte rådgiver» se ut Torsdag 21. mars 09:00 Valg og saksbehandling (valg av leder, nestleder, arbeidsutvalg og komiteer) (Fint om du tenker igjennom en presentasjon av deg selv) 10:45 Pause med noe å bite i 11:00 Stemmerettsambassadører ved likestillingssenteret 13:00 Avslutning og lunsj 21

22 Program for samlingen sept 2013 for elevråd og Ungdommens fylkesting Torsdag 26.sept 0930 Frammøte Birkebeineren hotel & apartments kaffe og rundstykker 1000 Velkommen v/ Brit og Kjerstin 1010 Bli kjent 1050 Kort om; Ungdommens fylkesting, Elev- og lærlingombudet og Elevorganisasjonen Oppland 1120 Pause 1130 Tale- og debattkurs v/bernt Torp 1300 Lunsj 1400 Bernt fortsetter 1600 Pause Middag 1900 Uteaktivitet + sosialt Fredag 27.sept 0800 Frokost og utsjekk 0900 Plan for arbeidet videre i elevråd og UFT 1200 Foredrag v/ 1300 Elevråd og UFT hver for seg 1400 Lunsj og vel hjem 22

23 PROGRAM for seminaret «Ungdomsmedvirkning hvordan gjør vi dette? Inspirasjonsforedrag om ungdomstrender ved Ole Petter Nyhaug, trendforsker (Nyhaug hadde høsten 2013 fått ferdig en stor, fersk studie av ungdomstrender som omfatter blant annet en landsomfattende undersøkelse) Ungdomsmedvirkning sett fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ståsted ved Kirsten Helene Teige Ungdomsmedvirkning i praksis ved Brit Holø, leder for UFT Gode eksempler fra Nord-Fron, Ung i Midtdalen og Gjøvik ved Erik Tøftestuen, Mari Grasbakken og Randi Hermanrud EUs støtteordning for ungdomsprosjekter ved Ståle Mats Sandberg, Aktiv ungdom Høringssak «Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom, sak 13/1969. Felles høringsinnspill ved Kjerstin Lundgård Oppsummering og veien videre Brit Holø (sign) Berit Johannessen, rådgiver 23

24 24

25 25

26 26

27 KJÆRE DRØMMERÅDGIVER Vi i Ungdommens fylkesting ønsker at du.. Er engasjert! Benytter deg av sosiale medier. Har en åpen veiledning. Er seriøs og ærlig! Har tid til å møte elevene. Forteller om mulighetene, ikke begrensningene! Kan benytte deg av testverktøy. Gir riktig informasjon om utdanning, muligheter og rettigheter. Inspirerer elevene til å tørre å utfordre seg selv! Er rett person på rett sted. Er oppdatert! Har en reell vilje til å hjelpe. Kan være morsom! 27

28 28

Mulighetenes Oppland. Årsmelding UFT

Mulighetenes Oppland. Årsmelding UFT Mulighetenes Oppland Årsmelding UFT 2012 1 FORORD Enda ett år som leder er over og vi går frem mot et nytt valg. 2012 var et innholdsrikt år som leder i ungdommens fylkesting i Oppland. Jeg har deltatt

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 4 MEDLEMMER 5 BUDSJETT 8 VEDTEKTER 8 SAMLINGER I 2011 10 MØTER I ARBEIDSUTVALGET 10 FOKUSSAKER 11 UNG I OPPLAND 11 DEBATTEKNIKK/MØTEKULTUR

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

Hentet fra «Meny for bolyst» laget av UFT 2014, en oppskrift om hva som er viktig for ungdommmen.

Hentet fra «Meny for bolyst» laget av UFT 2014, en oppskrift om hva som er viktig for ungdommmen. Mulighetenes OPPLAND Ungdommens fylkesting Årsmelding 2014 Innhold Leders forord... Medlemmer... Budsjett... Vedtekter... Utvalg... Samlinger 2014... Møter i arbeidsutvalget... Fokussaker... Ung i Oppland...

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Ungdommens fylkesting og Arbeidsutvalget UFT

Ungdommens fylkesting og Arbeidsutvalget UFT Ungdommens fylkesting og Arbeidsutvalget UFT ÅRSMELDING 2008 Side 2 Ingrid Baukhol Leder Ungdommens fylkesting MEDLEMMER Side Oppland Fylkestinget oppnevnte 13. februar 2007 representanter og vararepresentanter

Detaljer

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland.

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland. Regionalt ungdomsråd - Helgeland Prosjektbeskrivelse 2014-2016 Formål med prosjektet: Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå

Detaljer

Årsmøte 2015 8. Valg

Årsmøte 2015 8. Valg . Valg 0 Valgnemnda for denne årsmøteperiode har bestått av:, GSK, Utdanningsforbundet Vestre Toten Halvard Fredheim, VGO, Utdanningsforbundet Lillehammer Eyvor Jahren, GSK, Utdanningsforbundet Jevnaker

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Årsmelding for Ungdommens Fylkesting (UFT) og Arbeidsutvalget (AU) i Oppland 2007

Årsmelding for Ungdommens Fylkesting (UFT) og Arbeidsutvalget (AU) i Oppland 2007 Årsmelding for Ungdommens Fylkesting (UFT) og Arbeidsutvalget (AU) i Oppland 2007 Fylkestinget oppnevnte 13. februar 2007 følgende representanter og vararepresentanter til Ungdommens fylkesting for perioden

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Årsmelding 2013. Eldrerådet

Årsmelding 2013. Eldrerådet Årsmelding 2013 Eldrerådet INNHOLD: SIDE LEDERS FORORD... 3 MEDLEMMER... 4 BUDSJETT.. 4 REGLEMENT 5 MØTER I ELDRERÅDET. 6 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2013. 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET. 7 BRUKERUTVALGET

Detaljer

Ungdommens fylkestings tale til fylkestinget 29. september 2009

Ungdommens fylkestings tale til fylkestinget 29. september 2009 Ungdommens fylkestings tale til fylkestinget 29. september 2009 Fylkesordfører, fylkesting Samling 11.-13.september Ungdommens fylkesting hadde sin andre samling for året 2009 i Saltstraumen 11.-13. september.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november Referat AU- UFT 2012-2013 Ungdommens fylkesting Deltakerliste 1 Inger Lise Pedersen Tangen AU- Løten, leder Fre.-søn. 2 Eivind Langøigjelten

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Königs Winger, Kongsvinger Dato: 11.-12.04.2015 kl. 11:00 lørdag - 14:00 søndag Påmelding snarest på lenke på UFTs nettside, www.ungting.no. Vararepresentanter

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDGIVENDE UTVALG RØROS HOTELL.

REFERAT FRA MØTE I RÅDGIVENDE UTVALG RØROS HOTELL. REFERAT FRA MØTE I RÅDGIVENDE UTVALG 31.09-1.10.2010. RØROS HOTELL. Til stede: Solveig Kvidal, fylkestinget Lina Homme, fylkestinget Tora Husan, fylkestinget. Per Kåre Grønvoll, Sør-Trøndelag og Hedmark

Detaljer

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013. Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 13.November 2013 Iren Grue Tidspunkt: 11:15 15:00 Sted: Ål Ungdomsskole Ungdomskoordinator Rina K. Møteleder: Joakim Kaasin Jakobsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅRSMELDING ELDRERÅDET

ÅRSMELDING ELDRERÅDET Mulighetenes Oppland ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2012 1 Bilder: Berit Johannessen 2 FORORD Høsten 2011 i forbindelse med fylkes- og kommunevalget ble det utskifting i Oppland fylkes eldreråd. To representanter

Detaljer

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den 17.12. 2010.12.

Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet så langt og en oppsummering fra møtet i referansegruppa fredag den 17.12. 2010.12. Nyhetsbrev 2 Lillehammer 21.12.2010 Til medlemmene i referansegruppa i prosjektet: KVALITETSUTVIKLING AV SPESIALUNDERVISNING I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Her kommer nyhetsbrev nr. 2 med oppdatering av prosjektet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1414 25. aug Kr. Lavransdatterv 18, Hamar

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 Endelig plan Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 15-05-2013 OK1213 28. aug Fagernes, Nord-Aurdal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Flerkulturelt råd Årsmelding 2014

Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 Mulighetenes OPPLAND Flerkulturelt råd Årsmelding 2014 2 Innhold 1. Historikk... 3 2. Medlemmer 2014... 3 2.1 Arbeidsutvalget 2014... 3 3. Møter... 3 4. Budsjett... 3

Detaljer

Delegasjoner får mulighet til å gå igjennom sakene internt i 20 minutter før Leders tale

Delegasjoner får mulighet til å gå igjennom sakene internt i 20 minutter før Leders tale Sted: Choice Sogndal Teknisk arrangør: Sogn&Fjordane Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Sogn&Fjordane fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/13 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud

Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud Referat fra Årsmøte i Ungdommens Fylkesting Buskerud Møte: Utsatt Årsmøte fra 2013 Møtedato: 1 2. februar 2014 Sted: Ordstyrer: Møteledelse: Quality Grand Hotel Kongsberg Leder Joakim Kasin Jakobsen Jørgen

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj. Sted: Clarion Hotel Stavanger Teknisk arrangør: Rogaland Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/12 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland

Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200385-55 Lillehammer, 2. mars 2015 Deres ref. : Høringsdokument - Videreutvikling av partnerskapet i Oppland Oppland fylkeskommune sender

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn Vardal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 346 Vang barne- og ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 35 Øystre Slidre ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 97 Slidre skule: trinn: 8 10, antall: 67 Gausdal ungdomsskole:

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg

Kommunalt foreldreutvalg Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til vedtekter 1 INNHOLD: 1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer / Styre 4. Årsmøte 5. Valgkomité 6. Møteordning/saksgang 7. Praktiske funksjoner 8. Komiteer / ad hoc-grupper

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Gausdal. Dato: 28.1.2015 kl. 9:00 Formannskapssalen Gausdal kommune Arkivsak: 201406128

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Gausdal. Dato: 28.1.2015 kl. 9:00 Formannskapssalen Gausdal kommune Arkivsak: 201406128 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Gausdal

Detaljer

Informasjon om Inkluderende Arbeidsliv

Informasjon om Inkluderende Arbeidsliv // Nyhetsbrev fra NAV Arbeidslivssenter Oppland // Nr. 4 Desember 2013 IA-NYTT Oppland Informasjon om Inkluderende Arbeidsliv Fra venstre prosjektleder Ole Øystein Larsen, kommunalsjef Bente Rudrud, fagleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615 MØTEREFERAT Møte: Møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging Sted/dato: Valdres lokalmedisinske senter, Fagernes, 1. juni kl 1600 til 2.juni kl 1500, 2015 Møteleder: Gro Lundby Til stede: Se vedlagte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer