Plan for digital kompetanseheving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for digital kompetanseheving"

Transkript

1 Plan for digital kompetanseheving Målgruppe: Lærerne i Midt- Telemarkskolene

2 Innholdsfortegnelse Planens mål... 3 Den digitalt kompetente skole... 4 Hva er digital kompetanse?... 5 Det digitale nettsamfunnet... 8 Beskrivelse av læringsløpet... 9 Andre virkemidler Plan for gjennomføring på hver skole...12 Vedlegg 1 Minimumskompetanse - Lærer Vedlegg 2 - Påbygningsdeler Vedlegg 3 Opplæringsprogrammer Vedlegg 4 På ett ark...21 Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 2

3 Planens mål Målet med denne planen er å sørge for å gi lærerne i grunnskolene i Midt-Telemark den nødvendige digitale kompetanse til å følge opp Kunnskapsløftets vektlegging av bruk av digitale verktøy i grunnskolen. Det er skoleeiers og de skoleansvarliges ansvar gjennom denne planen å gjennomføre et kompetansehevingsprogram som skal hjelpe alle lærerne til å få en minimumskompetanse innenfor bruk av digitale verktøy. Planen er utarbeidet av Guri Espedalen, Jarle Tyvold og Ståle Hegna i Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 3

4 Den digitalt kompetente skole 1 Samtidig som kravene til elevene øker innen digitale verktøy, økes også kravene til kompetanse hos lærerne. Et faremoment er at lærerens eventuelle mangel på digital kompetanse fører til vegring i forhold til å la elevene benytte seg av disse digitale verktøyene. Dagens barndom er preget av all den nye teknologien, og det må sees på som positivt. De har en enorm tilgang på informasjon, og det blir nå viktig å utnytte disse ressursene. Vi må gripe den nye barnekulturen og vinkle den til nye måter å tilegne seg kunnskap på. Voksne og barn bør få utforske og lære sammen, og vi må styrke elevenes digitale kompetanse til å klare seg i den digitale verden. Digital kompetanse er en viktig basisferdighet som er kommet for å bli. Digital kompetanse er en basiskompetanse i den forstand at en må ha grunnleggende digitale ferdigheter for å kunne henge med både i skolen og i samfunnet i dag, både i jobbsammenheng og privat. Den nye generasjonen som vokser opp i dag, kan kalles nettgenerasjonen eller digitalt innfødte. For de digitalt innfødte er digital kompetanse en viktig inngangsport for å lære seg fag. Den digitale teksten kan redigeres og inkludere hyperlinker, videoer og bilder for å visualisere tankemønster. IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er noe som kan gjøre læring mer spennende. Hverdagen er spekket med digitale verktøy. De fleste familier har en rekke digitale komponenter hjemme, som for eksempel mobiltelefoner, filmopptakere og datamaskiner. Elevene har ofte stiftet bekjentskap med digitale verktøy før de begynner på skolen, og vil ha dette med seg gjennom hele livet. 1 Innledningen til dette kapitlet er i hovedsak basert på innholdet på siden - en nettbasert lærebok som er et resultat av et prosjekt initiert av Høgskolen i Østfold. Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 4

5 Hva er digital kompetanse? Kunnskapsløftet (2006) sier: I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert på det enkelte fags premisser. De grunnleggende ferdighetene er: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Elevene skal i arbeidet med fagene tilegne seg de grunnleggende ferdighetene, som er forutsetninger for videre utvikling og læring. Kunnskapsløftet slår fast at digitale verktøy skal brukes i alle fag, men det er viktig å huske at digitale verktøy skal brukes på en slik måte at det fremmer læring, og innfrir kompetansemålene i læreplanen. Så hva er egentlig digital kompetanse? 2 Digital kompetanse kan defineres som ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Det er gjort flere forsøk på å definere begrepet digital kompetanse. Digital kompetanse blir nå definert bredt for å vise til at det handler om mer enn grunnleggende ferdigheter og teknisk kompetanse. Barn og unge trenger å tilegne seg digital kompetanse for å navigere trygt og konstruktivt i en digital hverdag. Det er foreløpig usikkert hva som vil bli det endelige innholdet i begrepet digital kompetanse. Mulighetene ved å bruke internett endrer seg stadig. Dette stiller hele tiden krav om at man må fornye innholdet i definisjonen. Rolf K. Baltzersen (2009) deler begrepet digital kompetanse inn i seks komponenter: 2 Resten av teksten i dette kapitlet er i hovedsak basert på innholdet på siden - en nettbasert lærebok som er et resultat av et prosjekt initiert av Høgskolen i Østfold. Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 5

6 Nedenfor er en kort beskrivelse av disse 6 ulike digitale kompetanseområdene: 1. Grunnleggende digitale ferdigheter. Evnen til å ta i bruk egnet programvare til oppgaveløsning. Grunnleggende digitale ferdigheter blir ofte oppfattet som å være programvareferdigheter, for eksempel det å kunne åpne og bruke programvare, samt sortere informasjon på datamaskinen. I tillegg til dette kommer informasjonssøk, å kunne skape og lagre informasjon, og å kunne hente inn tekster ved hjelp av digitale verktøy. En generell opplæring i for eksempel et tekstbehandlingsprogram uten at dette settes i sammenheng med undervisningskonteksten. 2. Digital navigeringskompetanse. Digital navigeringskompetanse vil si evnen til å finne fram til relevant informasjon på internett. Den består av fire trinn eller delprosesser. Man må beherske alle disse trinnene i en søkeprosess for å finne frem til den relevante informasjonen: Trinn 1: Hvor skal jeg lete? (søkeområdet) Trinn 2: Hvordan skal jeg lete? (søkestrategi) Trinn 3: Holde seg til letingen og ikke føle seg fristet til å klikke seg videre og videre og videre Trinn 4: Lagre relevante treff 3. Kildekritisk vurderingskompetanse. Evnen til å klare å vurdere nettinformasjon på en kildekritisk måte. Følgende punkter kan være aktuelle: Hvem står bak nettsiden? Hvorfor er nettsiden etablert? Dobbeltsjekk informasjonen med andre kilder Hvordan ser nettsiden ut? Virker den seriøs? 4. Digital bearbeidingskompetanse. Gjenbruk og videre bearbeidelse av allerede eksisterende nettmateriale. Dette vil berøre følgende tre områder: Evnen til å benytte seg av ulike informasjonskilder med forsøk på å konstruere en ny sammenhengende og meningsfull tekst. Å kombinere bruken av flere kilder blir sett på som vesentlig mer intellektuelt krevende enn bare å bruke én kilde. Evnen til å lage sammensatte tekster (bilde, lyd, video og annet). Evnen til å jobbe med tekst som løpende bearbeides av et kollektiv av forfattere eller bidragsytere, for eksempel wikier eller blogger. Her vil man nødvendigvis også måtte ha kompetanse på opphavsrett (se punkt 6). 5. Digital samarbeidskompetanse/deling. Evnen til å samarbeide over internett. Termen digital er til en viss grad villedende å bruke, fordi denne kompetanseformen i like høy grad omfatter en kulturell eller kommunikativ kompetanse. For eksempel er det teknisk sett ganske enkelt å samarbeide over nett i dag. Den digitale samarbeidskompetanse vil derfor i like høy grad handle om å vite når og på hvilken måte man bør drive et nettbasert Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 6

7 samarbeid (kulturell kompetanse). Evnen til aktivt å bruke samarbeidsarenaer vil også være viktig. På Internett kan vi delta på lukkede arenaer som for eksempel Fronter, eller på åpne arenaer som ulike nettsamfunn og YouTube. 6. Digital dannelse. Digital dannelse er høflighetsregler på nett. Hvordan fremstiller du deg selv og hvordan viser du respekt for andre? Her er det viktig med holdningsskapende arbeid slik at hver enkelt skaper seg en nettidentitet de kan være fortrolige med. Nettvett Personvern Opphavsrett Digital mobbing Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 7

8 Det digitale nettsamfunnet 3 I tillegg til den «generelle» hevingen av den digitale kompetansen, er det viktig at lærerne også kjenner til de ulike mulighetene som det digitale nettsamfunnet åpner for. Digitale medier er kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere personer. Den tradisjonelle «innholdskonsumenten» står fritt til å bli en såkalt «innholdsprodusent», ettersom sosiale medier i stor grad gjør det mulig og oppfordrer til at brukeren selv kan generere, publisere og dele innhold. Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at det er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold. Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å publisere kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon. Her er noen eksempler på egnede verktøy/nettsteder: Sosiale medier/nettverk, for eksempel Facebook, Nettby, YouTube, LinkedIn Blogg/miniblogg, for eksempel Wordpress, Blogger, Blogg, Twitter Wikier, for eksempel Wikipedia/wikibooks Mash-ups eller brukersammensatt innhold, for eksempel Netvibes, igoogle 3 Teksten i dette kapitlet er i hovedsak hentet fra Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 8

9 Beskrivelse av læringsløpet All kompetanseheving koster tid og penger. Derfor er det er viktig at opplæringen gjennomføres på en måte som gir størst mulig utbytte, ikke minst gjelder dette de dataverktøy som organisasjonen bruker. De enkelte brukerne bør dessuten føle at de har fått tilstrekkelig hjelp til å tilegne seg de ferdigheter de trenger for å bruke verktøyene riktig. Vi foreslår derfor å ta i bruk flere hjelpemidler og lage et såkalt læringsløp som utnytter de sterke sidene ved ulike metoder, både e-læring og klasseromsundervisning. I IKT-boka 1.0 (ISBN ) skriver forfatter Torstein Salvesen: Nå har vi fra 1996 kurset lærere i IKT-bruk her i landet. Det har vært nybegynnerkurs i generell og enkel bruk av maskinvare, tekstbehandling, bruk av Internett, e-post, regneark og annet. Der er mange dessverre ennå. Man fortsetter å kurse år etter år, og i mange tilfeller er det de samme lærerne som går på de samme nybegynnerkursene igjen og igjen. Hva er feil? Hvorfor er mange ennå på stedet hvil? En viktig faktor ifølge Salvesen, er at opplæring ikke er målrettet nok. Deretter sammenligner han det å lære IKT med kjøreopplæring. Når man skal lære å kjøre bil, øver man ofte, men tar kjøretimer, leser teori, tar teoriprøver på nettet osv, og i løpet av et års tid har man førerkort. Deretter praktiserer man jevnlig, slik at man blir flinkere og flinkere til å kjøre bil. Den samme framgangsmåten bør brukes på kursgjennomføring innen IKT. Det må være et målrettet opplegg, gjerne med forberedelse, etterfulgt av krav om å ta verktøyet i bruk så fort man har gjennomført kurset. Det hjelper ikke å arrangere et par datakurs i løpet av skoleåret som i tillegg gjerne er frivillig. Det må legges opp et obligatorisk løp som alle lærerne skal igjennom, et tilpasset læringsløp basert på deres ferdigheter målt mot minimumskompetansen. Det er skoleledelsen og skoleeier som må sørge for at disse målene nås, ikke bare ved å sette av tid til kursing og kompetanseheving, men også ved tilsyn og kontroll i ettertid (for eksempel ved medarbeidersamtaler) for å se om målene er nådd. Læringsløpet gjennomføres i følgende fem stadier: 1. Minimumskompetanse. Skoleansvarlige sørger for at det blir laget en minimumskompetanse som detaljert viser hvilke krav som stilles til en lærer ved grunnskolen i Midt-Telemark. Se Vedlegg 1: Minimumskompetanse: Lærer 2. Kartlegging av ferdigheter. Opplæringsansvarlig (evt. rektor) foretar en kartlegging av hvilke ferdigheter de lærerne mener at de har. Dette gjøres ved at lærerne går inn på Internett og fyller ut et elektronisk skjema med Ja/Nei-spørsmål. Se eksempel her: https://www.dinkompetanse.com/nome/index.php?sid=29818&lang=nb Basert på denne ferdighetskartleggingen, inndeles lærerne i grupper, slik at de blir mest mulig homogene når det gjelder ferdigheter/kompetanse. Læringsløpet tilpasses Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 9

10 de enkelte gruppene, men alle skal etter endt løp inneha den nødvendige minimumskompetansen. 3. E-læring. Neste trinn er at deltakerne blir pålagt å gjennomføre e-læring som består av et visst antall sekvenser som dekker minimumskompetansen. Det er viktig at dette trinnet er obligatorisk. Aller helst skulle vi ha brukt en e-læringsplattform som registrerte om brukerne hadde vært igjennom e-læringen eller ikke, for eksempel Fronter. Hvis deltakerne ikke har gjennomført e-læringen, får de ikke lov til å gjennomgå klasseromskurset. Det er også viktig at de får en tidsfrist på gjennomgåelsen, og at de hvis mulig får bruke eksempelvis en halvtime av arbeidsdagen i løpet av en uke. Se eksempler på under menypunktet E-læring. 4. Klasseromskurs. Neste trinn er klasseromskurs. Når deltakerne har vært igjennom e-læringen, er de langt bedre forberedt, kan stille gode spørsmål, og er i en helt annen læringsmodus enn om de kom uforberedt. Dette kurset vil da ofte dreie seg om policy og framgangsmåter mer enn rene funksjoner i programvaren. 5. Test/sertifisering. Alternativt kan man til slutt lage en e-læringstest og praktiske oppgaver som de skal løse og gjerne levere inn. Hvis de består testen, kan de for eksempel ende opp med et sertifiseringsbevis som viser hva de har vært igjennom og behersker. Dette vil kunne være til nytte ved omplasseringer internt i kommunen og også noe som kan brukes hvis man søker jobb utenfor kommunen. Alternativt kan man her forplikte den enkelte lærer på at minimumskompetansen er nådd, ved at de skal skrive under på at man anser seg for å inneha den nødvendige kompetanse. Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 10

11 Andre virkemidler 1. På ett ark. Det du trenger å vite om programmet på ett tosidig ark. Det bør utarbeides ett ark for hvert program som brukes i skolen. Se eksempel i Vedlegg Digital fadder. Det kan opprettes en fadderordning som gjør at de lærerne som har behov for det, kan kontakte andre lærere (digitale faddere) for å få hjelp. 3. Opplæringsplan for nyansatte. Når en ny lærer ansettes, skal vedkommende gjennomgå den delen av læringsløpet som består av e-læring. Deretter vil vedkommende bli meldt opp på kurs som holdes for nyansatte lærere i Midt- Telemark. 4. Jevnlige 20-minutters kurs. IKT-ansvarlig/inspektør skal jevnlig arrangere praktiske kortkurs (maks. 20 min.) i løpet av skoleåret. 5. Ressursrom i Fronter med digitale ressurser. Det foreslås opprettet en ressursgruppe som har ansvaret for å lage ressursrom for de enkelte fagene, deriblant kvalitetssikring av undervisningsoppleggene. Lærere fra alle kommunene bør være med i denne gruppa, og kanskje det bør opprettes en egen gruppe for hvert fag. Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 11

12 Plan for gjennomføring på hver skole Forslag til gjennomføring: Kartlegging i løpet av høsten; gjennomføring vha 6 kurs vårhalvåret 2011 og 6 kurs høsthalvåret Temauker med daglig 20 min. e-læring (ubundet tid) etterfulgt av 2 timers tradisjonelt kurs (bundet tid) I hovedsak egne instruktører fra skolen for minimumskompetansen Hver 3. uke Deltakersammensetning basert på ferdighetskartleggingen Temauker: 1. Operativsystem/Utforsker 2. Tekstbehandling første del av kurset 3. Tekstbehandling andre del av kurset 4. Internett/nettsamfunnet første del av kurset 5. Internett/nettsamfunnet andre del av kurset 6. Internett/nettsamfunnet tredje del av kurset 7. Presentasjonsteknikk første del av kurset 8. Presentasjonsteknikk andre del av kurset 9. Læringsplattform 10. Sammensatte tekster første del av kurset 11. Sammensatte tekster andre del av kurset 12. Oppsummering Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 12

13 Vedlegg 1 Minimumskompetanse - Lærer Operativsystem W I NDOWS XP 1. Starte og avslutte programmer 2. Veksle mellom programmer 3. Endre skjermoppløsning 4. Bruke skriverkøen (for eksempel slette utskriftsjobber) 5. Definere standardskriver 6. Administrere papirkurven 7. Forstå systemet med verktøylinjer, menylinjer, hurtigmenyer og hurtigtaster 8. Oppgavebehandling når maskinen henger 9. Låse maskinen ved hjelp av Oppgavebehandling WINDOWS UTFORSKER 10. Opprette en ny mappe/fil 11. Slette en mappe/fil 12. Flytte en mappe/fil 13. Klipp ut/kopier/lim inn-funksjonene 14. Søke etter filer vha. filsøk ANNET 15. Kunne finne igjen tidligere dokumenter (skjønne systemer med mapper og undermapper) 16. Filformater Tekstbehandling GENERELT 1. Starte funksjoner etc (verktøylinje, menylinje, hurtigmenyer) 2. Åpning, lagring og lukking av dokumenter 3. Opprette et dokument fra mal 4. Visninger 5. Navigering i et dokument vha hurtigtaster 6. Sende dokument som e-postvedlegg 7. Bruke hjelpefunksjonen REDIGERING 8. Merking av tekst 9. Søk og erstatt 10. Angre og gjøre om 11. Innsetting av symboler og spesialtegn 12. Flytting av tekst 13. Kopiering i samme dokument eller fra annet dokument 14. Lage automatisk innholdsfortegnelse FORMATERING 15. Tegnformatering (Fet, kursiv etc) 16. Avsnittsformatering (Linjeavstand, avstand før/etter avsnitt etc.) Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 13

14 17. Tekstjustering (Høyre, venstre, midtstilt, justert) 18. Innrykk 19. Punktlister og nummererte lister 20. Bruk av stiler KLARGJØRING 21. Stående og liggende format 22. Topp- og bunntekst 23. Stave- og grammatikkontroll 24. Språkinnstillinger 25. Orddeling UTSKRIFT 26. Lage en utskrift 27. Endre skriver 28. Skrive ut deler av et dokument TABELLER 29. Sette inn en tabell 30. Merking av kolonner/rader 31. Sletting, flytting og kopiering av innhold 32. Endre radhøyde og kolonnebredde 33. Slå sammen og dele celler 34. Legge til kolonner eller rader 35. Sortere innholdet i en kolonne BILDER OG OBJEKTER 36. Sette inn bilder (utklipp og fotografier) 37. Tegne objekter 38. Formatere bilder/objekter 39. Komprimere bilder 40. Lage organisasjonskart 41. Legge til et diagram 42. Sette inn hyperkobling AUTOMATISKE FUNKSJONER 43. Autokorrektur 44. Autotekst DOKUMENTSAMARBEID 45. Spor endringer 46. Sette inn merknader 47. Godta eller forkast endringer TIPS OG TRICKS 48. Lage et pdf-dokument av et Word-dokument vha PDFCreator Internett/Nettsamfunnet 1. Bruke adresselinjen (URL-feltet) 2. Navigere mellom sider Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 14

15 3. Bruke søkestrategier (for eksempel Google, Yahoo. Kvasir) 4. Lagre sider som favoritter og redigere favoritter 5. Laste ned bilder fra Internett 6. Kopiere tekst og grafikk fra Internett 7. Finne tilbake til sider vha. Logg-funksjonen 8. Sletting av temporære filer og historikk 9. Lage snarveier på skrivebordet 10. Øke skriftstørrelsen på nettsider 11. Opphavsrett 12. Kildekritikk 13. Digital mobbing 14. Personvern 15. SOSIALE MEDIER (FACEBOOK) 16. FILDELINGSNETTSTEDER (YOUTUBE, FLICKR, SLIDESHARE) 17. BLOGGING (WORDPRESS, BLOGGER) 18. MINIBLOGGING (TWITTER) 19. MASHUPS (IGOOGLE, NETVIBES) 20. WIKIER (WIKIPEDIA, WIKIBOOKS) Presentasjonsverktøy TEKNISK 1. Koble til en projektor 2. Veksle mellom visningsmodus TEKST 3. Jobbe i disposisjonsvisning 4. Sette inn topptekst/bunntekst 5. Tekstformatering 6. Legge til nye lysbilder 7. Sette inn hyperkobling MAL 8a. Åpne en mal 8b. Lagre en presentasjon som mal 8c. Forskjellen på malen og lysbildepresentasjonen BILDER 9. Sette inn bilder 10. Gruppere bilder 11. Endre rekkefølge på bilder 12. Gjøre et bilde lysere eller mørkere 13. Komprimere bilder DIAGRAMMER OG ORGANISASJONSKART 14. Sette inn diagram og endre diagram 15. Endre diagraminnstillinger 16. Sette inn organisasjonskart Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 15

16 ANIMASJONER OG LYSBILDEOVERGANGER 17. Animasjonsoppsett 18. Egendefinert animasjon 19. Lysbildeoverganger LYD OG VIDEO 20. Sette inn og spille av lydfiler 21. Sette inn og spille av videofiler 22. Handlingsknapper PRESENTASJONSTEKNIKKER 23. Fjerne bildet fra projektoren (hvit bakgrunn/mørk bakgrunn) 24. Bruke tegneverktøyet (endre penn og endre farger) 25. Skrive foredragsnotater 26. Hoppe til bestemte lysbilder 27. Skjule/vise lysbilder 28. Lage tilpassede framvisninger Læringsplattform (Fronter) 1. Logge seg på 2. Lage presentasjonssider (Forsideverktøy) 3. Lage nye rom 4. Endre filer 5. Lage enkle prøver 6. Endre verktøylister i rom 7. Laste opp og ned filer 8. Skrive kommentarer og sette karakterer 9. Opprette og tilpasse mapper 10. Innleveringsmappe 11. Portfolio 12. Visningsportefølje Valgfritt 13. Anmerkningssystem 14. Fraværsføring 15. ephorus (plagiatkontrollverktøy) Sammensatte tekster (MS Photo Story; MS Movie Maker) Photo Story 1. Lage et storyboard og finne bilder og lydfiler 2. Importere bilder, organisere bildene og legge til effekter 3. Lage titler/tekst til bildene 4. Legge til lyd 5. Lese inn egen tekst Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 16

17 6. Tilpasse bevegelser og overganger 7. Legge til bakgrunnsmusikk Movie Maker 1. Lage mediebibiloteker/importere bilder, musikk, lyd 2. Innspilling av fortellerteksten 3. Bruk av bilder 4. Overganger og effekter 5. Tekster og ettertekster 6. Bakgrunnsmusikk 7. Lagrings- og eksportformat Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 17

18 Vedlegg 2 - Påbygningsdeler Bildebehandling (Picasa, PhotoEditor, GIMP, PhotoFiltre; Photoshop Elements) TEKNISK Overføre bilder fra kamera til PC USB Kobling fra kamera til PC Bildeformater PICASA Organisere et bildebibliotek Lage album Lysbildeframvisning Beskjære et bilde Rotere bildet Rette opp et bilde Fjerne røde øyne Fargeinnstilling Kontraster Legge tekst på bildet Lage bildekollasj Lage plakat PHOTO EDITOR Ulike visninger Endre lysstyrke Endre kontraster Endre farge Beskjære bildet Rotere bildet Korrigere røde øyne Endre størrelse Komprimere bilder GIMP Programvinduet Verktøylinjer Opprette nye lag Forgrunns- og bakgrunnsfarger Aktiv pensel, mønster og gradient Filtre Forbedre digitale verktøy Lydprogrammer (Audacity; Goldwave) Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 18

19 Lydavspillingsprogrammer Valg av lydkilde Mono eller stereo Lydkvalitet Innstillinger for lydopptak Opptak av internlyd Opptak av eksternlyd Lagring/filformat Redigere opptaket (fjerne deler, flytte) Lydeffekter Lage radioprogram Eksportere lydfiler Eksport til MP3-format Interaktive tavler (SmartBoard; Mimio) KOMMER CD-ORD (talesyntese) KOMMER E-læring KOMMER Andre nyttige programmer GADWIN/CAPTURE/PRINT SCREEN (ALT + PRINT SCREEN) Fagspesifikke kurs MATEMATIKK: Geogebra SAMFUNNSFAG: Google Earth, kartløsninger SPRÅK: MUSIKK: KUNST OG HÅNDVERK: HEIMKUNNSKAP Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 19

20 Vedlegg 3 Opplæringsprogrammer - Hvordan søke lurt på Internett? - Grunnleggende PC-opplæring - Jakten på Ada - EDB på Del 1 - EDB på Del 2 - DataQUIZ Kartlegging IT-barometeret - Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 20

21 Vedlegg 4 På ett ark Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 21

22 Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 22

23 Kildehenvisninger Plan for digital kompetanseheving av lærerne i Midt-Telemark Side 23

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Oppsummering av TOS 2013/2014

Oppsummering av TOS 2013/2014 Oppsummering av TOS 2013/2014 Da vi startet Dagen i dag Intervju Oppsummering Arbeidskrav og ferdighetstester TPACK Teoriforelesninger Eksamen Lag en eksamensoppgave Repetisjon av programmene til eksamen

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN

IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN IKT-PLAN FOR HUNDSUND GRENDESENTER UNGDOMSSKOLEN SKOLEÅRET 2009/2010 Innledning Digital kompetanse er blitt et nøkkelbegrep i norsk utdanningspolitikk de siste årene. Med Kunnskapsløftet ble digitale ferdigheter

Detaljer

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 Samlebok for Microsoft Office 2013 INNHOLD: Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013 Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft Outlook 2013 ISBN: 978-82-477-2235-0 JOBB SMART OG EFFEKTIVT! En komplett samlebok

Detaljer

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015

Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for Digital læring - Haukås skole, 2014-2015 Plan for digital læring ved Haukås skole Bergen Kommune, skoleåret 2014-2015 Planen forutsetter: At elevene bygger videre på de ferdigheter og kunnskaper

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 4: Regneark... 15 Oppgaver til modul 4... 74 Modul 5: Database... 111 Oppgaver til modul 5... 168 Modul 6: Presentasjon... 193 Oppgaver til modul 6... 242 5 Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn.

Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. Bruk av IKT på 6 og 7 trinn. steg for steg... Veiledning for lærer i Stor-Elvdal kommune på hva man skal ta i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 6.klasse Bruk av moodle. Nettressurser. Alle basisfagene

Detaljer

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ PowerPoint Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ Presentasjon av kursholder http://www.brr.no/ Tidsplan Planlagt tidsbruk: Kl. 09.00

Detaljer

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Høgskolen i Østfold Avd. Lærerutdanning Eksamen Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi i 12. desember 2005 klokka 0900-1500 Tillatte hjelpemidler: Ingen trykte Oppgaven består av 5 sider

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 03.12.2007 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 15.00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09 Bruk av presentasjonsverktøy F08D IKT-seksjonen September 2009 Læringsmål: Studentene skal kunne bygge opp og forberede en god presentasjon Aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av pedagogisk arbeid

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Kapittel 2. Arbeide med dokumenter.. 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Laste

Detaljer

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 1. Andre digitale verktøy nivå 1 Benytte digital dekoder Benytte minibank Bruke Brønnøysundregisteret Bruke digitale læringsplattformer Bruke minside.no Bruke mobiltelefon

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSEPLAN

DIGITAL KOMPETANSEPLAN DIGITAL KOMPETANSEPLAN Vedtatt 08.01.2009 1 1. HVEM OMHANDLER PLANEN 1.1 Planen omhandler alle som har sin arbeidsplass på Vikhammeråsen grendaskole; lærere, førstesekretær, SFO-personale og elevene, samt

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

IKT-plan for Li skole. 1. trinn

IKT-plan for Li skole. 1. trinn IKT-plan for Li skole 1. trinn Kunne slå på/av maskin. Kunne logge seg på/av maskin (med felles passord). Lek med tastatur og mus for å bli kjent med bokstavene og tallene 0-9. Tekstskaping på pc. Eks.

Detaljer

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no Nye nettfenomener Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad NYE NETTFENOMENER Nye nettfenomener - En undersøkelse av 16 19-åringers bruk av nettsamfunn. - Bygger på spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer -

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Oppstart Smil(e) prosjekt Aktivitet 4.3 Digital matematikk Notodden videregående skole Skolen Notodden videregående skole er en kombinert skole (yrkesfag og studiespesialiserende). Sentralt i byen Notodden

Detaljer

Modul 11- Illustrator

Modul 11- Illustrator Modul 11- Illustrator I modul 11 skal foreleser holde et foredrag som viser hva som skal læres om Illustrator. På det kvarteret som er satt av beregnes det at man rekker kun en gjennomgang av programmet,

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 26.11.2010 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 23.11.2011 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT Høgskolen i Østfold Avd. Lærerutdanning Eksamen i Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT Fredag 13. mai 2005 6 timer Tillatte hjelpemidler: Falch m.fl.: Office 2003, Gyldendal undervisning

Detaljer

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015

IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 IKT FAGPLAN FOR LILLEAKER SKOLE JANUAR 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 1. trinn... 4 3.1 Organisering... 4 3.2 Grunnleggende dataopplæring... 4 3.3 Generelle datakunnskaper...

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Powerpoint Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dato: 11. desember Eksamenstid: kl 09:00 til kl 15:00

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dato: 11. desember Eksamenstid: kl 09:00 til kl 15:00 EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 11. desember Eksamenstid: kl 09:00 til kl 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

1.utkast. Bergen kommune

1.utkast. Bergen kommune 1.utkast Bergen kommune Kaland, 15.02.2011 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Elev- og læringssyn s. 4 3. Hvilke digitale ferdigheter skal vi arbeide med på de ulike trinn s. 6 3.1 1. og 2. trinn s. 6 3.2 3.

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER

SKILLE MELLOM UNDERHOLDNIGSELEMENTET OG VERKTØY I LÆRING 2 HOVEDFUNKSJONER Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (ITU 2005). International

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen

Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Digitale verktøy i pedagogisk arbeid som stimulerer barn til lek og skapende bruk Bruk av Photostory Tema 1 Kulturbarnehagen Flu07-Heltid Januar/februar 2009 IKT-seksjonen LUI - HiO Høgskolen i Oslo Del

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap:

1. 4. trinn Lære for å bruke Bruk dataterminologien helt fra starten. 1. IKT-trinn 2. IKT- trinn 3. IKT- trinn 4. IKT- trinn Datakunnskap: November 2010 Datakunnskap: - slå på/av pc - skrivebordet - finne rett program - øve bruk av mus Tegneprogram: - åpne Paint - frihåndstegning - fylle med farge - viskelær - avslutte Paint Tastaturtrening

Detaljer

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.

Fride K. Riseng. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy. 1. Brukermanual til workshop: «P Å S K I O V E R S A H A R A» Skokloster, 08.09.2011 (Se også http://www.morsmal.no/verktoy.html ) 2. TIPS TIL MATERIALE PÅ NETT 2 6 7 8 9-10 11 12 16 17 20 21 FORBEREDELSER

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING

BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING BRUK AV INTERAKTIV TAVLE I UNDERVISNING TOS Høsten 2013 Seksjon for Digital kompetanse LUI HiO eli.gjolstad@hioa.no Innhold Kort om den interaktive tavlens muligheter Eksempler og muligheter knyttet til

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer