Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger"

Transkript

1 Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

2 Side: 2 av 42 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Rapportdato: Tittel: Skisseprosjekt kunstisbane Holt, Kongsvinger Forfattere: Vidar Havellen Rapport nr.: 01 Oppdragsgiver: Kongsvinger skøyteklubb Kontaktperson/referanse: Bjarne Jevne Distribusjon: Sammendrag: Dette skisseprosjektet på Holt viser at det er mulig å realisere en kunstisbane. Anlegget ligger godt til rette for å få betydelig spillemiddelstøtte. En kunstisbane på Holt vil gi unge og voksne et idrettslig tilbud om vinteren samt gi organiserte skøyteaktiviteter en mulighet for stabile forhold. Vi anbefaler at anlegget tilrettelegges med varmegjenvinning for oppvarming av nærliggende bygninger. Emneord (4 stk.): Kunstis, kunstgress, hurtigløp, utendørs Fylke: Kommune: Hedmark Kongsvinger Utarbeidet: Kontrollert/godkjent: Vidar Havellen Lars Magnussen

3 Side: 3 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG KOMBINASJON KUNSTISBANE OG KUNSTGRESSBANE MULIGHETER FOR ENERGIUTNYTTING ET ANLEGG FOR TRIM LEK OG SOSIALT SAMVÆR: TEKNISK BYGG KOSTNADSKALKYLER OG FINANSIERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT KONKLUSJON/ANBEFALING ORIENTERING INNLEDNING ORGANISERING AV SKISSEPROSJEKTFASEN RÅDGIVERE BEHOV OG MÅLSETTING INNLEDNING Befolkningsgrunnlag MÅLSETTING Isarealets brukspotensiale er bandy og rinkbandy Hurtigløp Mulig organisering av isarealet for ulike aktiviteter DIMENSJONERINGSGRUNNLAG KUNSTISBANE MOTTAGERE AV OVERSKUDDSVARME UTVIKLING AV IDRETTSPARKEN GENERELT AREALDISPONERING TEKNISK BESKRIVELSE GENERELT BANEKONSTRUKSJON Generelt Banekonstruksjon alt. A - betongdekke Banekonstruksjon alt. B - kunstgressdekke Grunnarbeider Kabelrør Lakerør KULDEANLEGG Generelt Dimensjonering ( Ikke aktuelt) Støy Sikkerhet Maskinromsventilasjon ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Elkrafttilførsel Automasjonsanlegg Flomlysanlegg... 26

4 Side: 4 av Baneteknisk utstyr TEKNISK BYGG Bruksfunksjoner Arkitektonisk utforming Layout Holt kunstisbane. Romprogram VARMEGJENVINNING Generelt VVS-ANLEGG I TEKNISK BYGG Generelt Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandlingsanlegg TERRENG- OG LANDSKAPSARBEIDER Beplantning og tilsåing Gjenbruk av kunstis til skileikanlegg og akebakke INFRASTRUKTUR Generelt VA-ledninger utenom banen ORGANISERING GENERELT FINANSIERINGSMESSIGE FORHOLD KNYTTET TIL ORGANISERINGEN Spillemidler Investeringsstøtte fra Enova Fritak for mva Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft UTBYGGING KOSTNADER ANLEGGSKOSTNADER Generelt Totale investeringskostnader DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftsutgifter Samlet driftsbudsjett KAPITALKOSTNADER Generelt FINANSIERING GENERELT AKTUELLE FINANSIERINGSKILDER Generelt Spillemidler Fritak for mva Private tilskudd Dugnad og egeninnsats Gaver og rabatter FINANSIERINGSPLAN ENTREPRISEFORM FREMDRIFT... 42

5 Side: 5 av 42 1 SAMMENDRAG Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt for ny kunstisbane på Holt i Kongsvinger. 1.1 Kombinasjon kunstisbane og kunstgressbane Et kombinert og moderne anlegg for fotball og skøyter er både idrettslig og økonomisk en svært interessant løsning. Både kunstgressbaner og kunstisbaner har høye brukstall. Ved å kombinere de to anleggstypene til ett anlegg får man en meget høy utnyttelsesgrad av samme arealet. Kombinasjonen er utprøvd ved det største utendørs kunstisanlegget i Norge, i Drammen og er så ubetinget en suksess, etter 8 års drift. Her er det full aktivitet hele året. Denne løsningen gir også det laveste kapitalbehovet av de vurderte alternativene. I mange tettsteder trenger fotballen to baner i full størrelse i sommersesongen. I vinterhalvåret kan man gjerne klare seg med den ene. Å islegge den andre er slik sett en meget god utnyttelse av arealet, som man da ellers ville hatt til overs noen måneder. En løsning med betongdekke er ikke egnet for fotball, men gir en flate som er meget god for isidretter. Betongdekker har lite vedlikeholdsbehov og er lett å fryse inn. Flaten kan benyttes til inline skøytebane om sommeren. 1.2 Muligheter for energiutnytting Det er mulig å levere varme til nærliggende bygg. Anlegget har potensial for å levere opp til 1 MW varme, men det er ikke nok varmemottagere i umiddelbar nærhet. En foreliggende konsesjonssøknad for fjernvarme kan vanskeliggjøre leveranse av varme til andre bygg. Det er i skisseprosjektet antatt en varmeleveranse på 300 kw totalt, og et salg av varme på kwh/år. 1.3 Et anlegg for trim lek og sosialt samvær: Utendørs kunstisbaner er kanskje den type idrettsanlegg som i størst grad engasjerer barn og voksne til lek og idrettsaktiviteter. Skøytelek gir svært god balansetrening og trening av motoriske ferdigheter. I en tid med mange stillesittende aktiviteter vil derfor en skøytebane tilrettelagt for friaktivitet en stor del av tiden, gi et viktig bidrag for en bedre folkehelse. Kombinert med de andre idrettsaktivitetene som er/kan bli etablert på Holt, vil dette området gi fantastiske muligheter for barn, ungdom og voksne i Kongsvingerregionen. Et viktig mål er at kunstisbanen noen timer både på dagtid, skoletid, ettermiddag og kveldstid er åpen for alle for fri skøyting (publikumsbruk ) de fleste dager i uken. Lørdag og søndag er spesielt viktig dager for publikumsbruk. Det er utredet to alternative utforminger: Alternativ A: Betongdekke m², asfalt i halvmånene Alternativ B: Kunstgressdekke m², asfalt i halvmånene (det anbefales også asfalt i svingene, selv om disse ikke brukes til noe, da isforholdene vil bli mer ensartet). Hvis mulig økonomisk bør den ene halvmånen islegges for å få et større areal for uorganisert bruk når hovedflaten benyttes til bandy. Kunstisbanen kan benyttes til en rekke isaktiviteter avhengig av utformingen: - frileik på hele eller deler av arealet

6 Side: 6 av 42 - bandy/hockey - ispigging og kjelkehockey for bevegelseshemmede - kunstløp og curling - hurtigløp på 400 m bane 1.4 Teknisk bygg Det er lagt opp til bygging av et teknisk driftsbygg for kuldeanlegg, prepareringsmaskin samt lagring av baneteknisk utstyr i tilknytning til banen. Bygget er tenkt plassert mellom idrettshallen og kunstisbanen. Størrelsen vil være ca 200 m². 1.5 Kostnadskalkyler og finansieringsplan Anleggskostnadene for kunstisbane med m² islagt areal fremkommer slik: Beløpene er inkl. en reserve på 15%. Alternativ A betongdekke, asfalt i halvmånene A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 3217 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Alternativ B kunstgressdekke, asfalt i halvmånene A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 3097 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Alternativet med kunstgressdekke kommer litt gunstigere ut. Samtidig gir dette alternativet større spillemiddelandel. I tabellene nedenfor er det satt opp forslag til finansieringsplan. I planen er finanskostnader og prisstigning ikke tatt med. Alternativ A Betongdekke En kunstisbane is i betongdekke i ytre bane og ikke islagt asfaltdekke på indre bane med kan realiseres med et kapitalbehov på ca 16,2 millioner kroner ekskl. finanskostnader og prisstigning. De totale

7 Side: 7 av 42 investeringskostnadene er 40,1 millioner kroner inkl. mva m.m. Spillemiddelstøtten vil være inntil 14,5 mill. kroner. Det er forutsatt finansiering som følger: Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum 1. Søknadssum spillemidler 20 % derav bane derav lysanlegg derav teknisk bygg derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,6 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 4 % Private tilskudd 38 % Egenkapital 3 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 12 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 % Alternativ B Kunstgressdekke En kunstisbane med is på indre bane og kunstgressdekke over det hele kan realiseres med et kapitalbehov på 14 millioner kroner ekskl. finanskostnader og prisstigning. De totale investeringskostnadene er 38,6 millioner kroner inkl. mva m.m. Spillemiddelstøtten vil være inntil 15,5 mill. kroner. Det er forutsatt finansiering som følger: Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum 1. Søknadssum spillemidler 23 % derav bane derav lysanlegg derav teknisk bygg derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,6 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 5 % Private tilskudd 34 % Egenkapital 3 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 13 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 %

8 Side: 8 av Driftsbudsjett Følgende driftsbudsjett er beregnet: Inntekter: Alt. A/B Salg av varme Billettinntekter/org. idrett Utleie/sliping skøyter Arenareklame Baneutleie Sum inntekter Utgifter: Lønnskostnader 1) Strømutgifter Andre driftsutgifter Sum utgifter Netto driftsoverskudd 0 1) Baneoperativt arbeid forutsettes utført av personell på området. Teknisk drift kuldesentral bør utføres av personer med utvidelt kompetanse på drift av kuldeanlegg. 1.7 Konklusjon/anbefaling Dette skisseprosjektet viser at er kunstisanlegg kan realiseres med overkommelige investeringsrammer innenfor kroner, men det forutsetter et kapitalbehov på minst millioner kroner. Det forutsettes at private aktører og kommunen bidrar i betydelig grad. Driften av anlegget vil ikke kreve et tilskudd fra kommunen med dagens elektrisitetspriser. Det er mulighet for utnyttelse av overskuddsvarmen for anlegget, slik at driftskostnadene på sikt kan reduseres ved energisalg fra banen. Realiseringen av anlegget krever et nært samarbeide mellom kommunen, private aktører og andre interessenter og ildsjeler. En kunstisbane på Holt vil gi unge og voksne et idrettslig tilbud om vinteren samt gi organiserte skøyteaktiviteter en mulighet for stabile forhold. Det anbefales at anlegget bygges som flere totalentrepriser med for kuldeanlegg og banedekke kunstis. Med et vedtak om bygging i løpet av 2. halvår 2012 kan anlegget ferdigstilles i løpet av 2014.

9 Side: 9 av 42 2 ORIENTERING 2.1 Innledning Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt for ny kunstisbane på Holt i Kongsvinger kommune. Arbeidet er initiert av Kongsvinger skøyteklubb ved Bjarne Jevne, og er finansiert av skøyteklubben. Realiseringen av en kunstisbane på Holt vil gi lokalbefolkningen i Kongsvinger og de nærliggende kommunene tilgang til islagte flater uavhengig av vinterværet, noe som er mangelvare i dag. Skisseprosjektet skal danne grunnlag for vedtak knyttet til realiseringen av prosjektet bl.a.: Organisering av utbygging og drift Finansiering Fremdrift Videre skal skisseprosjektet danne grunnlag for: Søknad om teknisk godkjenning (Kulturdept.) Søknad om spillemidler (Kulturdept.) Planlegging av brukergruppenes innsats i prosjektet Informasjon til offentligheten herunder brukerne Det fremlagte skisseprosjektet er ikke fullstendig. Følgende punkter er ikke fullt utarbeidet: Utarbeidelse av komplett tegningsgrunnlag Arkitektonisk utforming av teknisk bygg/kulvert Grunnundersøkelser 2.2 Organisering av skisseprosjektfasen Skisseprosjektet har blitt initiert av Bjarne Jevne og styret i skøytegruppa. Norconsult har utarbeidet skisseprosjektet. 2.3 Rådgivere Norconsult AS v/siv.ing. Vidar Havellen har utarbeidet rapporten. Faglig kontroll v/siv.ing Lars Magnussen.

10 Side: 10 av 42 3 BEHOV OG MÅLSETTING 3.1 Innledning Holt kunstisbane vil dekke behovet for: 1. Isaktivitet (uorganisert bruk) for hele kommunens befolkning 2. Trenings- og konkurransebane for hurtigløp (400 m) 3. Bandybane full størrelse 4. Rulleskøyteaktiviteter om sommeren 5. Tilskuddsvarme til varmepumpe for oppvarming av tilliggende bygninger Befolkningsgrunnlag Kilde: Kommunen hadde per innbyggere hvorav ca. 20,4% eller år og yngre. Nabokommuner er: Kommune Innbyggertall Andel 17 år og yngre Eidsskog ,5% Sør-Odal ,0% Nord-Odal ,7% Grue ,8% Sum ,1% Sum inkl. Kongsvinger ,2% Anlegget vil ha et nedslagsfelt for de ca innbyggerne hvorav er 17 år og yngre i Kongsvinger kommune og nærliggende kommuner. I umiddelbar tilknytning til anlegget ligger Holt ungdomsskole med ca 260 elever og en idrettshall. Det er også lansert planer om å bygge en ishockeyhall like ved kunstisbanen som erstatning for eksisterende hall som er nedslitt og moden for rehabilitering.

11 Side: 11 av 42 Behovet for en kunstisbane er satt opp ovenfor. Når det gjelder hvor store besøkstall det kan være snakk om så kan følgende erfaringstall fra andre anlegg kanskje gi en pekepinn: Bane Type Befolkning Driftstid Besøkstall Frekvens Slåtthaug, Bergen Rundbane , *) ca. 0,4 Sørmarka, Stavanger Rundbane , ca. 0,4 Furumo, Geithus Rundbane , ca. 0,7 Rismarka, Asker Hel isflate , (ca. 1,9) Marienlyst, Drammen Hel isflate , (ca. 0,8) AOK, Arendal Hel isflate , ca. 0,6 Anm. *)Brukstimer, ikke ant. besøkende(2004-tall) Med en åpningstid på 5 måneder og hel isflate skulle det ligge til rette for et besøkstall på mellom personer. 3.2 Målsetting Målsettingen med prosjektet er i første rekke å skape et anlegg som kan tilby barn og unge et areal for fysisk aktivitet høst og vinter. Aller viktigst vil anlegget være for islek i videste forstand hvor gamle og unge, gutter og jenter møtes til sosialt samvær på skøyter. Utover dette vil også andre mål kunne nås: 1. Bedre treningsforhold for klubbens skøyteløpere 2. Bedre vekstvilkår for skøytesporten lokalt, regionalt og på fylkesplan 3. Gi muligheter for kunstisbane for bandy 4. Bedre trenings- og spilleforhold for fotball (ved bruk av kunstgress) Målet må være å realisere dette prosjektet innen utgangen av år Isarealets brukspotensiale Det skisserte kunstisanlegget får yttermål isflate på 178,4 x 68 m tilpasset 400 m hurtigløp med indre bane frosset (ikke halvmånene). Skøytebanen vil ha en lengde på 400 m med 26 m indre svingradius og 4 m banebredde. Det er utredet to alternative utforminger: A: Hovedalternativ hurtigløp/bandy med betongdekke bortsett fra halvmånene, Sum islagt areal: m², opparbeidet areal: m². B: Alternativ med heldekkende isflate med kunstgressdekke bortsett fra i halvmånene, Sum islagt areal: m², opparbeidet areal: m². Med en enkel organisering, for eksempel bruk av nett og mobile vandt, kan isflaten samtidig benyttes til flere ulike aktiviteter og dermed optimalisere bruken ved bruk av heldekkende isflate. Isflaten er i så fall stor nok til allsidig skøytelek og isidretter som bandy, ishockey og kunstløp.

12 Side: 12 av 42 For å få en optimal isflate for uorganisert bruk, anbefales det å fryse inn en eller begge halvmånene, idet disse arealene kan benyttes når banen brukes til bandyaktiviteter. Ved bruk av betongdekke kan indre bane benyttes til inlineskøytebane om sommeren er bandy og rinkbandy I aldersbestemte klasser, barn og ungdom, og på mosjonsnivå brukes også bane på 40 x 60 m. Rinkbandybane på 30 x 60 m brukes på alle nivå. Isflaten kan deles opp i flere deler med ulik bruk Hurtigløp De anbefalte banemålene gir plass for en 400 m hurtigløpsbane. Se vedlegg for tegning. Det viktigste er å merke opp banen ifm innfrysing for de ulike aktivitetene Mulig organisering av isarealet for ulike aktiviteter En isflate med den form og størrelse som er skissert i skisseprosjektet har et stort og allsidig brukspotensiale: Publikumsbruk/ skolebruk Alternativer: - Stor åpen kunstisflate på hele isarealet) Grendacup / bandy - hockey / skolebruk 2 baner (60 x 40 m) Bandytrening/ bandykamper 11-er bandy eller 7-er bandy (2 baner på tvers) som 7-er fotball (60x40 m) Kunstløp Del av isflaten på størrelse med rinkbandybane (60 x 30 m) avgrenses med bandysarg Ispigging/ kjelkehockey Ved ispigging (hurtigløp med iskjelke benyttes hurtigløpsbane) Kjelkehockey spilles på rinkbandybane avgrenset med sarg. For en del funksjonshemmede er isidrett som ispigging hurtigløp med iskjelke og kjelke-hockey en spennende og svært motiverende aktivitet som særlig stimulerer bevegelses-hemmede til fysisk aktivitet. Dette vil for mange ha stor helsemessig gevinst. Både kjelkehockey og ispigging kan drives i lag med funksjonsfriske, når alle bruker kjelke, og er således glimrende aktiviteter for integrering av funksjonshemmede og funksjonsfriske. Inndeling av baner for fotball (sommer) og bandy (vinter):

13 Side: 13 av 42 Figur 3-1 Vinterbruk islagt bane. Det er tegnet inn en undergang til indre bane for å kunne på en sikker måte komme dit. Svarte felter kan for eksempel være asfalterte. Det er å anbefale å islegge minst en av halvmånene da dette vil gi et passe stort areal for uorganisert bruk når banen er i bruk til bandyaktiviteter. Figur 3-2 Sommerbruk med kunstgress. Merk at det anbefales sterkt å legge kunstgress i hele hurtigløpsbanen for å få jevne og like isforhold.

14 Side: 14 av 42 4 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 4.1 Kunstisbane Begge alternativene har følgende størrelser: Arealbehov, bredde (inkl. trafikkareal rundt) 74 m lengde (inkl. trafikkareal rundt) 184,43 m areal (inkl. trafikkareal rundt 3m bredde) m² Areal isflate (400 m hurtigløp + bandy) m² Beregning av islagt areal bandy- og hurtigløpsbaner Bane: Holt kunstisbane Banelengde m Banebredde 4 m Radius indre bane 26 m Radius yttersving iskant: 34 m Beregn langsiden 0,0 Langside 110,43 m Bredde treningsbane 4 m Ekstra is utenfor ytre bane 0 m Frosset areal indre bane: Indre bane full frosset i hele langsidens lengde 1 Lengde: 110,4 Bredde: 44 Total islagt bredde 12 m Ytre bredde bane 68 m Kryss av for hvilke Ytre lengde bane 178,43 m banedeler som skal Sum isareal Tot areal inkluderes m² Islagte areal langsidene m² TRUE m² Islagt areal svingene m² TRUE m² Totalt islagt areal hurtigløp m² m² Islagt rektangel indre bane m² TRUE m² Islagt areal halvmåner m² ##### H1 FALSE H2 - m² Islagt areal hjørner 992 m² ##### 1 2FALSE m² Sum maks islagt areal m² ##### FALSE m² Lengde største ytre rektangel 110,4 Utvendig omkrets totalt 434,5 m Bredde største ytre rektangel 68,0 Minimum sikringsputelengde 233,6 m Største rektangel inkl. ytre bane m² Bredde transportsone 3 m Lengde indre rektangel 110,4 m Areal transportsone 1332 m² Bredde indre rektangel 44,0 m Sum opparbeidet areal bane: m² Største rektangel indre bane m² Krav til baneareal Hurtigløp: 400 m lengde primært, alt. 333 eller 285 m Banebredde 4 m Treningsbanebredde 3-4 m Radius indre bane m (helst 26 m) 0,5-1 m ekstra is utenfor ytre bane som en sikkerhet kan vurderes. I tillegg bør det være en sikkerhetssone på 3 m utenfor islagt areal Bandybaner Standardmål bane: Isflate 64 x 108 m hvorav 4 m sikkerhetssone bak hvert mål og 2 m på hver side. For å kunne spille 7-er bandy på 40x60 m på tvers bør bredden økes til 68 m, hvilet gir en banelengde på 60 m med 4 m sikkerhetssone bak hvert mål. Fotball: 11-er elite: 105 x 68+Sikkerhetsone L:2+2x K: er øvrig: 100 x 60+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er max: 75x55+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er min: 50x35+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er max: 45x25+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er min: 33x18+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 Tillegg dekke Lengde Bredde Min. dekke Standardmål ulike baner Lengde Bredde + L +B Maks Min Maks Min L Br Ant. Bandy Fotball er fotball er fotball ,43 m 1 3 H1 H2 44 m 68,0 m 74 m ,43 m 34,0 m 184,43 m

15 Side: 15 av Mottagere av overskuddsvarme Holt ungdomsskole har etter det vi kjenner til, ikke installert vannbåren oppvarming og er derfor ikke pt en mulig mottager av vannbåren varme. I området som kunstisbanen er tenkt plassert foreligger det en konsesjonssøknad for fjernvarme. Dette vil kunne gjøre det vanskeligere å få omsetning for overskuddsvarme fra banen. Idrettshallen har i tillegg et behov for varmt tappevann som kan dekkes fra banen. Mottagere av varme i umiddelbar nærhet er begrenset, men det er flere bygninger innen overkommelig avstand som kan motta varme. Litt av utfordringen er å få lønnsomme anlegg ettersom man kun leverer varme når kunstisbanen er i drift samt problemstillingen med fjernvarmekonsesjon. Hvis det etableres en ishockeyhall, vil denne kunne motta både varme og kulde fra en felles kuldesentral. En ishockeyhall har normalt et energibehov på til kwh/år avhengig av sesonglengde, halltemperatur og varmegjenvinningsløsninger. Oppvarmingsbehovet er betydelig. Det er mulig å etablere energibrønner hvor man dumper varme når kunstisbanen er i drift og tapper brønnene når det er så kaldt at kuldeanlegget står. Dette er en gunstig måte å ta vare på overskuddsvarmen. Antallet brønner er avhengig av hvor mange varmemottagere anlegget får. Ettersom det er få mottagere i umiddelbar nærhet, bør anlegget bygges slik at det kan skaleres opp over tid. Brønnene kan belastes hardere enn normalt, slik at man kan klare seg med færre brønner enn i et normalt varmepumpesystem. Med en varmepumpeeffekt på 300 kw, vil det være tilstrekkelig med ca 8-10 energibrønner på 200 m. Brønnene vil lades med kondensatorvarme ved ca 20 C.

16 Side: 16 av 42 5 UTVIKLING AV IDRETTSPARKEN 5.1 Generelt Idrettsparken på Holt omfatter i dag følgende anlegg: 1 stk naturisbane Idrettshall (med full håndballflate) Dette skisseprosjektet omhandler ny kunstisbane med betongdekke og asfalt på indre bane alternativt heldekkende isflate med kunstgressdekke på arealet til eksisterende naturisbane. Det er flere områder med mulighet for fotballaktiviteter i området uten at dette er etablert. 5.2 Arealdisponering Det er bare banens nærområder som berøres ved evt. utbygging. Eksisterende arealer for dagens naturisbane er vurdert tilstrekkelig store for ny kunstisbane. Det er i forslaget til utvikling av området inntegnet en mulig plassering av en ishockeyhall, samt flere mulig plasseringer av fotballbaner (for 7-er og 5-er fotball). Dette er baner som kan komme i tillegg til kunstisbanen. Ikke minst er dette aktuelt hvis banen bygges med betongdekke, noe som reduserer mulighetene for bruk av dette arealet til fotballaktiviteter i sommerhalvåret. Det er ikke lagt inn kostnader for opparbeidelse av fotballarealer i budsjettene i denne rapporten annen enn ved bruk av kunstgressdekke på kunstisbanen.

17 Side: 17 av 42 6 TEKNISK BESKRIVELSE 6.1 Generelt Det planlagte anlegget vil eller kan dekke en rekke aktiviteter både vinter og sommer: Vinter Sommer Allsidig skøytelek Hurtigløp Bandy Ishockey Kunstløp Ispigging Kjelkehockey/-bandy Hockey-pockey Arrangementer f.eks skøytedisco, karneval på is etc Kunstgressbaneaktiviteter (fotball og lign.) evt. inlineskøyter ved bruk av betongdekke Dette forutsetter at banen anlegges med kunstgressdekke med banerørene i sporet gummipad (tilsvarende utførelse som Marienlyst stadion i Drammen) eller med støpt betongdekke (Atlanten kunstisbane, Kristiansund). Anleggets driftsperiode med is er satt fra 15. oktober til 15. mars Anlegget vil bestå av følgende hoveddeler: 1. Banedekke med drenssystem 2. Isolering/undervarme 3. Kuldetekniske anlegg 4. Flomlysanlegg 5. Baneteknisk utstyr 6. Teknisk bygg Baneanleggets plassering og utforming fremgår av vedlagte situasjonsplan.

18 Side: 18 av 42 Figur 6.1 Plassering av banen 6.2 Banekonstruksjon Generelt Banedekket skal være helt plant. Tillatt høydeavvik ± 5 mm på en 4 m rettholt på avrettingslaget som paden skal legges ut på. Kravet gjelder også på banen som helhet ift teoretisk kotehøyde Banekonstruksjon alt. A - betongdekke Banekonstruksjonen for alt. A består av følgende installasjoner: 1. Overvann/drenssystem etablert i avrettet underlag. Det antas at drensforholdene vil være gode pga fallende terreng. Merk at hele området må være sikret mot høy grunnvannstand. Det må ikke være telefarlige masser i oppbyggingen av bærelag. Oppbyggingen opp til isoleringslag bygges opp tilsvarende grusbaner/kunstgressbaner med gradvis finere masser, og skal gi et stabilt godt drenerende sjikt uten setnings- eller frostfare. Det antas at det meste av banen er stabile masser, slik at det ikke er behov for store grunnarbeider ved bruk av betongdekke. Det må etableres overvannssystem langs banen for å samle opp overflatevann fra omgivelsene. 2. Betongdekke med lakerør lagt på armeringsnett.

19 Side: 19 av Halvmåner indre bane med drensasfalt Fig Eksempel på oppbygging av banedekket. Isoleringslaget kan sløyfes hvis det er telesikre masser under banen. Det er svært viktig at underlaget for isoleringen/armeringsnettet er nøyaktig avrettet og komprimert slik at det ikke blir setninger og at planheten til banedekket opprettholdes Banekonstruksjon alt. B - kunstgressdekke Banekonstruksjonen for alt B består av følgende installasjoner: 1. Overvann/drenssystem etablert i avrettet underlag. Merk at hele området må være sikret mot høy grunnvannstand. Det må ikke være telefarlige masser i oppbyggingen av bærelag. Oppbyggingen opp til isoleringslag bygges opp tilsvarende grusbaner/kunstgressbaner med gradvis finere masser, og skal gi et stabilt godt drenerende sjikt uten setnings- eller frostfare. 2. Undervarme og isoleringsjikt (60-80 mm isoleringsplater). Undervarmen ligger i et 100 mm sjikt med finere masser hvor rørene pløyes ned med senteravstand 500 mm. 3. Bære- og forsterkningslag mm over isoleringslaget 4. Sporet pad med lakerør (fordelings-/samlestokker på langsiden) og sandlag over c/c mm 5. Kunstgressdekke med sand/gummigranulat Det er viktig med gode drensforhold når banen skal brukes med kunstgressdekke. Det bør vurderes om noe av eksisterende dekke fjernes før banen bygges opp. Total oppbygging inkl undervarme vil være 500 mm. Kombinasjonen kunstis og kunstgress gir føringer for banekonstruksjonen og det er få alternative måter å etablere dekket på. Det er inkludert kulvert til indre bane slik at man kan bevege seg trygt til de indre isarealene.

20 Side: 20 av 42 Fig Eksempel på oppbygging av banedekket Grunnarbeider Banen skal etableres på område for eksisterende naturisbane. Ved bruk av betongdekke antas det at det er tilstrekkelig å avrette eksisterende bane før nye bane bygges opp med undervarme, isolering og betongdekke forutsatt at grunnforholdene er stabile og uten setningsrisiko. Dette må vurderes av geotekniker. Drenssystem samt grøfter for lakerør og kabelrør langs banen må etableres. For alternativ med kunstgressdekke må det påregnes noe mer omfattende grunnarbeider da drensforholdene på hele banen må være tilfredsstillende. Det er ikke forutsatt at hele banen etableres med nytt drenssystem, men minimum langs banen på begge sider Kabelrør I forbindelse med kabelføringer for flomlysanlegg, lydanlegg og tidtakeranlegg legges det kabelrør med trekkekummer for å forenkle reparasjon, utskifting og supplering av kabler i banekonstruksjonen. Det benyttes 2 stk parallelle rør dimensjon 110 mm slik at man kan skille mellom signal-/ telekabler og strømkabler. Når det gjelder tilførselen til anlegget så bør også kabelrør vurderes i alle fall når det gjelder telekabler. Det skal også inkluderes trekkerør for istemperaturfølere ut til banen.

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Innhold Lokale forutsetninger Dimensjonering og oppbygging av kuldeanlegg for kunstisbane Varmegjenvinning fra kuldeanlegg Tekniske data Økonomi Konklusjon

Detaljer

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE Spesialrådgiver Lars Magnussen Norconsult AS FOTO: ARENDAL KOMMUNE RUNE HALVORSEN 1 HISTORIKK Arbeidet startet allerede for 20 år siden 1998 Rapport fra utredningsgruppe fremlagt

Detaljer

VURDERING AV BANEOPPBYGGING

VURDERING AV BANEOPPBYGGING Dokumentnr. 01 Versjon 01 Utgivelsesdato 02.03.2009 Lærdal kommune TEKNISK PLAN - KUNSTISBANE Utarbeidet Kontrollert Godkjent Geir Eggen COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Ny tidsriktig ishockeyhall (matcharena 3500 tilskuere) Rehabilitert Askerhallen med is og RG Ny flerisidrettshall Nytt curlinganlegg Ny utendørs

Detaljer

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen 1 Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter Av siv.ing. Vidar Havellen 2 Innhold Bakgrunn og potensialet Prinsipper for varmegjenvinning Tariffer/avgifter for drift av anlegg Muligheter

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 22.06.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord.

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. Kunstgresseminaret 12.10.2011 Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. IL JARDAR: fleridrettslag Slependen; hopp, langrenn, sykkel håndball og fotball, fotball størst. Ca 1300 medlemmer. Jeg: Vært

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 ANLEGG FOR SLUTTØRKING Mål: BESTEMME :

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Plastrørene med lake ligger også åpent i dagen flere steder rundt om på banen, med påfølgende risiko for brudd og lekkasjer.

Plastrørene med lake ligger også åpent i dagen flere steder rundt om på banen, med påfølgende risiko for brudd og lekkasjer. Melding til bystyret 17.06.08-27/08 Møtereferat Teknisk drift Park og idrett Postadr.: Olav Kyrres g. 23, 4005 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres g. 23 Telefon: 04005 Faks: 51507022 E-post: postmottak.teknisk@stavanger.kommune.no

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

Besøk av EL-core 13. november 2012

Besøk av EL-core 13. november 2012 Besøk av EL-core 13. november 2012 Nøkkeltall (2012): Ca. 84 GWh leveranse Ca. 70 MW grunn/spiss produksjonskapasitet Ca. 20 MW reserve Ca. 18 km grøft (36 km rør) Ca. 185 kundesentraler Ca. 55 mill. kroner

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK Området Stavanger Forum Ny Ishall Siddishalle n Ny Utstillingshall Eks. hotell, IMI, Stavanger Forum Fremtidig hotell Fremtidig Oilers Arena Eks. idrett Eks. idrett Vedtak energibruk Stavanger Forum De

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

VRV Variable Refrigerant Volume

VRV Variable Refrigerant Volume VRV Variable Refrigerant Volume Siv.ing. Knut Megård, Friganor AS Innledning I Europa selges over 100 000 VRV-systemer i året. I Norge er systemet foreløpig relativt lite utbredt, men interessen og utbredelsen

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt?

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Artikkel i norsk VVS Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Norge er kanskje det landet i verden med høyest krav til minimum friskluftmengde i kontorbygninger (tabell 1). Denne friskluften skal bidra

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

OLESEN CONSULT HVAC as

OLESEN CONSULT HVAC as Olesen Consult HVAC as Nedre Banegt 3 4014 Stavanger Stavanger 01.09.03 Prosjekt: Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301 Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 august 2003

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen

Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Ringeriksbadet lagt til Helgelandsmoen Informasjon til Ringerike formannskap 21.01.08 v/ Bjørn Hartz, Helgelandsmoen Næringspark AS (HNP) og Roar Hammerstad, Hole kommune Ringeriksbadet 1 Ringeriksbadet

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

A G E N D A. Litt historie Dagens situasjon for kunstisbaner Hvorfor CO2-system for isbaner

A G E N D A. Litt historie Dagens situasjon for kunstisbaner Hvorfor CO2-system for isbaner Isbaneseminar 17. - 18. mars 2014 Tirsdag18. mars kl 11.45-12.30 Erfaring med drift CO2 som kuldemedium og kuldebærer Foredragsholder: sivilingeniør Helge Lunde Thermoconsult AS-Drammen 1 A G E N D A Litt

Detaljer

NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR SKØYTEBANER (KUNSTISANLEGG) NORGES SKØYTEFORBUND

NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR SKØYTEBANER (KUNSTISANLEGG) NORGES SKØYTEFORBUND NASJONAL ANLEGGSPLAN FOR SKØYTEBANER (KUNSTISANLEGG) NORGES SKØYTEFORBUND 2007 foreløpig plan utarbeidet for anleggsutvalget og utvalg for breddeidrett Framlegg til hovedstyret Til uttale Atle Bergseth

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/2418 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA - UNDERVARME Saksbeh.: Lars Tømt Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/12 Formannskapet 23.05.2012 50/12 Kommunestyret

Detaljer

Kunstgressbaner Skov & Landskab

Kunstgressbaner Skov & Landskab Kunstgressbaner Skov & Landskab 550 000 medlemmer...hvor av 105 000 er jenter nesten 350 000 fotballkamper pr år nesten 2000 klubber 393 801 aktive spillere 25 084 lag 90 000 tillitsvalgte 450 000 400

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer