Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger"

Transkript

1 Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

2 Side: 2 av 42 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Rapportdato: Tittel: Skisseprosjekt kunstisbane Holt, Kongsvinger Forfattere: Vidar Havellen Rapport nr.: 01 Oppdragsgiver: Kongsvinger skøyteklubb Kontaktperson/referanse: Bjarne Jevne Distribusjon: Sammendrag: Dette skisseprosjektet på Holt viser at det er mulig å realisere en kunstisbane. Anlegget ligger godt til rette for å få betydelig spillemiddelstøtte. En kunstisbane på Holt vil gi unge og voksne et idrettslig tilbud om vinteren samt gi organiserte skøyteaktiviteter en mulighet for stabile forhold. Vi anbefaler at anlegget tilrettelegges med varmegjenvinning for oppvarming av nærliggende bygninger. Emneord (4 stk.): Kunstis, kunstgress, hurtigløp, utendørs Fylke: Kommune: Hedmark Kongsvinger Utarbeidet: Kontrollert/godkjent: Vidar Havellen Lars Magnussen

3 Side: 3 av 42 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG KOMBINASJON KUNSTISBANE OG KUNSTGRESSBANE MULIGHETER FOR ENERGIUTNYTTING ET ANLEGG FOR TRIM LEK OG SOSIALT SAMVÆR: TEKNISK BYGG KOSTNADSKALKYLER OG FINANSIERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT KONKLUSJON/ANBEFALING ORIENTERING INNLEDNING ORGANISERING AV SKISSEPROSJEKTFASEN RÅDGIVERE BEHOV OG MÅLSETTING INNLEDNING Befolkningsgrunnlag MÅLSETTING Isarealets brukspotensiale er bandy og rinkbandy Hurtigløp Mulig organisering av isarealet for ulike aktiviteter DIMENSJONERINGSGRUNNLAG KUNSTISBANE MOTTAGERE AV OVERSKUDDSVARME UTVIKLING AV IDRETTSPARKEN GENERELT AREALDISPONERING TEKNISK BESKRIVELSE GENERELT BANEKONSTRUKSJON Generelt Banekonstruksjon alt. A - betongdekke Banekonstruksjon alt. B - kunstgressdekke Grunnarbeider Kabelrør Lakerør KULDEANLEGG Generelt Dimensjonering ( Ikke aktuelt) Støy Sikkerhet Maskinromsventilasjon ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Elkrafttilførsel Automasjonsanlegg Flomlysanlegg... 26

4 Side: 4 av Baneteknisk utstyr TEKNISK BYGG Bruksfunksjoner Arkitektonisk utforming Layout Holt kunstisbane. Romprogram VARMEGJENVINNING Generelt VVS-ANLEGG I TEKNISK BYGG Generelt Sanitæranlegg Varmeanlegg Luftbehandlingsanlegg TERRENG- OG LANDSKAPSARBEIDER Beplantning og tilsåing Gjenbruk av kunstis til skileikanlegg og akebakke INFRASTRUKTUR Generelt VA-ledninger utenom banen ORGANISERING GENERELT FINANSIERINGSMESSIGE FORHOLD KNYTTET TIL ORGANISERINGEN Spillemidler Investeringsstøtte fra Enova Fritak for mva Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft UTBYGGING KOSTNADER ANLEGGSKOSTNADER Generelt Totale investeringskostnader DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter Driftsutgifter Samlet driftsbudsjett KAPITALKOSTNADER Generelt FINANSIERING GENERELT AKTUELLE FINANSIERINGSKILDER Generelt Spillemidler Fritak for mva Private tilskudd Dugnad og egeninnsats Gaver og rabatter FINANSIERINGSPLAN ENTREPRISEFORM FREMDRIFT... 42

5 Side: 5 av 42 1 SAMMENDRAG Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt for ny kunstisbane på Holt i Kongsvinger. 1.1 Kombinasjon kunstisbane og kunstgressbane Et kombinert og moderne anlegg for fotball og skøyter er både idrettslig og økonomisk en svært interessant løsning. Både kunstgressbaner og kunstisbaner har høye brukstall. Ved å kombinere de to anleggstypene til ett anlegg får man en meget høy utnyttelsesgrad av samme arealet. Kombinasjonen er utprøvd ved det største utendørs kunstisanlegget i Norge, i Drammen og er så ubetinget en suksess, etter 8 års drift. Her er det full aktivitet hele året. Denne løsningen gir også det laveste kapitalbehovet av de vurderte alternativene. I mange tettsteder trenger fotballen to baner i full størrelse i sommersesongen. I vinterhalvåret kan man gjerne klare seg med den ene. Å islegge den andre er slik sett en meget god utnyttelse av arealet, som man da ellers ville hatt til overs noen måneder. En løsning med betongdekke er ikke egnet for fotball, men gir en flate som er meget god for isidretter. Betongdekker har lite vedlikeholdsbehov og er lett å fryse inn. Flaten kan benyttes til inline skøytebane om sommeren. 1.2 Muligheter for energiutnytting Det er mulig å levere varme til nærliggende bygg. Anlegget har potensial for å levere opp til 1 MW varme, men det er ikke nok varmemottagere i umiddelbar nærhet. En foreliggende konsesjonssøknad for fjernvarme kan vanskeliggjøre leveranse av varme til andre bygg. Det er i skisseprosjektet antatt en varmeleveranse på 300 kw totalt, og et salg av varme på kwh/år. 1.3 Et anlegg for trim lek og sosialt samvær: Utendørs kunstisbaner er kanskje den type idrettsanlegg som i størst grad engasjerer barn og voksne til lek og idrettsaktiviteter. Skøytelek gir svært god balansetrening og trening av motoriske ferdigheter. I en tid med mange stillesittende aktiviteter vil derfor en skøytebane tilrettelagt for friaktivitet en stor del av tiden, gi et viktig bidrag for en bedre folkehelse. Kombinert med de andre idrettsaktivitetene som er/kan bli etablert på Holt, vil dette området gi fantastiske muligheter for barn, ungdom og voksne i Kongsvingerregionen. Et viktig mål er at kunstisbanen noen timer både på dagtid, skoletid, ettermiddag og kveldstid er åpen for alle for fri skøyting (publikumsbruk ) de fleste dager i uken. Lørdag og søndag er spesielt viktig dager for publikumsbruk. Det er utredet to alternative utforminger: Alternativ A: Betongdekke m², asfalt i halvmånene Alternativ B: Kunstgressdekke m², asfalt i halvmånene (det anbefales også asfalt i svingene, selv om disse ikke brukes til noe, da isforholdene vil bli mer ensartet). Hvis mulig økonomisk bør den ene halvmånen islegges for å få et større areal for uorganisert bruk når hovedflaten benyttes til bandy. Kunstisbanen kan benyttes til en rekke isaktiviteter avhengig av utformingen: - frileik på hele eller deler av arealet

6 Side: 6 av 42 - bandy/hockey - ispigging og kjelkehockey for bevegelseshemmede - kunstløp og curling - hurtigløp på 400 m bane 1.4 Teknisk bygg Det er lagt opp til bygging av et teknisk driftsbygg for kuldeanlegg, prepareringsmaskin samt lagring av baneteknisk utstyr i tilknytning til banen. Bygget er tenkt plassert mellom idrettshallen og kunstisbanen. Størrelsen vil være ca 200 m². 1.5 Kostnadskalkyler og finansieringsplan Anleggskostnadene for kunstisbane med m² islagt areal fremkommer slik: Beløpene er inkl. en reserve på 15%. Alternativ A betongdekke, asfalt i halvmånene A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 3217 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Alternativ B kunstgressdekke, asfalt i halvmånene A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 3097 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Alternativet med kunstgressdekke kommer litt gunstigere ut. Samtidig gir dette alternativet større spillemiddelandel. I tabellene nedenfor er det satt opp forslag til finansieringsplan. I planen er finanskostnader og prisstigning ikke tatt med. Alternativ A Betongdekke En kunstisbane is i betongdekke i ytre bane og ikke islagt asfaltdekke på indre bane med kan realiseres med et kapitalbehov på ca 16,2 millioner kroner ekskl. finanskostnader og prisstigning. De totale

7 Side: 7 av 42 investeringskostnadene er 40,1 millioner kroner inkl. mva m.m. Spillemiddelstøtten vil være inntil 14,5 mill. kroner. Det er forutsatt finansiering som følger: Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum 1. Søknadssum spillemidler 20 % derav bane derav lysanlegg derav teknisk bygg derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,6 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 4 % Private tilskudd 38 % Egenkapital 3 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 12 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 % Alternativ B Kunstgressdekke En kunstisbane med is på indre bane og kunstgressdekke over det hele kan realiseres med et kapitalbehov på 14 millioner kroner ekskl. finanskostnader og prisstigning. De totale investeringskostnadene er 38,6 millioner kroner inkl. mva m.m. Spillemiddelstøtten vil være inntil 15,5 mill. kroner. Det er forutsatt finansiering som følger: Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum 1. Søknadssum spillemidler 23 % derav bane derav lysanlegg derav teknisk bygg derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,6 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 5 % Private tilskudd 34 % Egenkapital 3 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 13 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 %

8 Side: 8 av Driftsbudsjett Følgende driftsbudsjett er beregnet: Inntekter: Alt. A/B Salg av varme Billettinntekter/org. idrett Utleie/sliping skøyter Arenareklame Baneutleie Sum inntekter Utgifter: Lønnskostnader 1) Strømutgifter Andre driftsutgifter Sum utgifter Netto driftsoverskudd 0 1) Baneoperativt arbeid forutsettes utført av personell på området. Teknisk drift kuldesentral bør utføres av personer med utvidelt kompetanse på drift av kuldeanlegg. 1.7 Konklusjon/anbefaling Dette skisseprosjektet viser at er kunstisanlegg kan realiseres med overkommelige investeringsrammer innenfor kroner, men det forutsetter et kapitalbehov på minst millioner kroner. Det forutsettes at private aktører og kommunen bidrar i betydelig grad. Driften av anlegget vil ikke kreve et tilskudd fra kommunen med dagens elektrisitetspriser. Det er mulighet for utnyttelse av overskuddsvarmen for anlegget, slik at driftskostnadene på sikt kan reduseres ved energisalg fra banen. Realiseringen av anlegget krever et nært samarbeide mellom kommunen, private aktører og andre interessenter og ildsjeler. En kunstisbane på Holt vil gi unge og voksne et idrettslig tilbud om vinteren samt gi organiserte skøyteaktiviteter en mulighet for stabile forhold. Det anbefales at anlegget bygges som flere totalentrepriser med for kuldeanlegg og banedekke kunstis. Med et vedtak om bygging i løpet av 2. halvår 2012 kan anlegget ferdigstilles i løpet av 2014.

9 Side: 9 av 42 2 ORIENTERING 2.1 Innledning Norconsult har utarbeidet skisseprosjekt for ny kunstisbane på Holt i Kongsvinger kommune. Arbeidet er initiert av Kongsvinger skøyteklubb ved Bjarne Jevne, og er finansiert av skøyteklubben. Realiseringen av en kunstisbane på Holt vil gi lokalbefolkningen i Kongsvinger og de nærliggende kommunene tilgang til islagte flater uavhengig av vinterværet, noe som er mangelvare i dag. Skisseprosjektet skal danne grunnlag for vedtak knyttet til realiseringen av prosjektet bl.a.: Organisering av utbygging og drift Finansiering Fremdrift Videre skal skisseprosjektet danne grunnlag for: Søknad om teknisk godkjenning (Kulturdept.) Søknad om spillemidler (Kulturdept.) Planlegging av brukergruppenes innsats i prosjektet Informasjon til offentligheten herunder brukerne Det fremlagte skisseprosjektet er ikke fullstendig. Følgende punkter er ikke fullt utarbeidet: Utarbeidelse av komplett tegningsgrunnlag Arkitektonisk utforming av teknisk bygg/kulvert Grunnundersøkelser 2.2 Organisering av skisseprosjektfasen Skisseprosjektet har blitt initiert av Bjarne Jevne og styret i skøytegruppa. Norconsult har utarbeidet skisseprosjektet. 2.3 Rådgivere Norconsult AS v/siv.ing. Vidar Havellen har utarbeidet rapporten. Faglig kontroll v/siv.ing Lars Magnussen.

10 Side: 10 av 42 3 BEHOV OG MÅLSETTING 3.1 Innledning Holt kunstisbane vil dekke behovet for: 1. Isaktivitet (uorganisert bruk) for hele kommunens befolkning 2. Trenings- og konkurransebane for hurtigløp (400 m) 3. Bandybane full størrelse 4. Rulleskøyteaktiviteter om sommeren 5. Tilskuddsvarme til varmepumpe for oppvarming av tilliggende bygninger Befolkningsgrunnlag Kilde: Kommunen hadde per innbyggere hvorav ca. 20,4% eller år og yngre. Nabokommuner er: Kommune Innbyggertall Andel 17 år og yngre Eidsskog ,5% Sør-Odal ,0% Nord-Odal ,7% Grue ,8% Sum ,1% Sum inkl. Kongsvinger ,2% Anlegget vil ha et nedslagsfelt for de ca innbyggerne hvorav er 17 år og yngre i Kongsvinger kommune og nærliggende kommuner. I umiddelbar tilknytning til anlegget ligger Holt ungdomsskole med ca 260 elever og en idrettshall. Det er også lansert planer om å bygge en ishockeyhall like ved kunstisbanen som erstatning for eksisterende hall som er nedslitt og moden for rehabilitering.

11 Side: 11 av 42 Behovet for en kunstisbane er satt opp ovenfor. Når det gjelder hvor store besøkstall det kan være snakk om så kan følgende erfaringstall fra andre anlegg kanskje gi en pekepinn: Bane Type Befolkning Driftstid Besøkstall Frekvens Slåtthaug, Bergen Rundbane , *) ca. 0,4 Sørmarka, Stavanger Rundbane , ca. 0,4 Furumo, Geithus Rundbane , ca. 0,7 Rismarka, Asker Hel isflate , (ca. 1,9) Marienlyst, Drammen Hel isflate , (ca. 0,8) AOK, Arendal Hel isflate , ca. 0,6 Anm. *)Brukstimer, ikke ant. besøkende(2004-tall) Med en åpningstid på 5 måneder og hel isflate skulle det ligge til rette for et besøkstall på mellom personer. 3.2 Målsetting Målsettingen med prosjektet er i første rekke å skape et anlegg som kan tilby barn og unge et areal for fysisk aktivitet høst og vinter. Aller viktigst vil anlegget være for islek i videste forstand hvor gamle og unge, gutter og jenter møtes til sosialt samvær på skøyter. Utover dette vil også andre mål kunne nås: 1. Bedre treningsforhold for klubbens skøyteløpere 2. Bedre vekstvilkår for skøytesporten lokalt, regionalt og på fylkesplan 3. Gi muligheter for kunstisbane for bandy 4. Bedre trenings- og spilleforhold for fotball (ved bruk av kunstgress) Målet må være å realisere dette prosjektet innen utgangen av år Isarealets brukspotensiale Det skisserte kunstisanlegget får yttermål isflate på 178,4 x 68 m tilpasset 400 m hurtigløp med indre bane frosset (ikke halvmånene). Skøytebanen vil ha en lengde på 400 m med 26 m indre svingradius og 4 m banebredde. Det er utredet to alternative utforminger: A: Hovedalternativ hurtigløp/bandy med betongdekke bortsett fra halvmånene, Sum islagt areal: m², opparbeidet areal: m². B: Alternativ med heldekkende isflate med kunstgressdekke bortsett fra i halvmånene, Sum islagt areal: m², opparbeidet areal: m². Med en enkel organisering, for eksempel bruk av nett og mobile vandt, kan isflaten samtidig benyttes til flere ulike aktiviteter og dermed optimalisere bruken ved bruk av heldekkende isflate. Isflaten er i så fall stor nok til allsidig skøytelek og isidretter som bandy, ishockey og kunstløp.

12 Side: 12 av 42 For å få en optimal isflate for uorganisert bruk, anbefales det å fryse inn en eller begge halvmånene, idet disse arealene kan benyttes når banen brukes til bandyaktiviteter. Ved bruk av betongdekke kan indre bane benyttes til inlineskøytebane om sommeren er bandy og rinkbandy I aldersbestemte klasser, barn og ungdom, og på mosjonsnivå brukes også bane på 40 x 60 m. Rinkbandybane på 30 x 60 m brukes på alle nivå. Isflaten kan deles opp i flere deler med ulik bruk Hurtigløp De anbefalte banemålene gir plass for en 400 m hurtigløpsbane. Se vedlegg for tegning. Det viktigste er å merke opp banen ifm innfrysing for de ulike aktivitetene Mulig organisering av isarealet for ulike aktiviteter En isflate med den form og størrelse som er skissert i skisseprosjektet har et stort og allsidig brukspotensiale: Publikumsbruk/ skolebruk Alternativer: - Stor åpen kunstisflate på hele isarealet) Grendacup / bandy - hockey / skolebruk 2 baner (60 x 40 m) Bandytrening/ bandykamper 11-er bandy eller 7-er bandy (2 baner på tvers) som 7-er fotball (60x40 m) Kunstløp Del av isflaten på størrelse med rinkbandybane (60 x 30 m) avgrenses med bandysarg Ispigging/ kjelkehockey Ved ispigging (hurtigløp med iskjelke benyttes hurtigløpsbane) Kjelkehockey spilles på rinkbandybane avgrenset med sarg. For en del funksjonshemmede er isidrett som ispigging hurtigløp med iskjelke og kjelke-hockey en spennende og svært motiverende aktivitet som særlig stimulerer bevegelses-hemmede til fysisk aktivitet. Dette vil for mange ha stor helsemessig gevinst. Både kjelkehockey og ispigging kan drives i lag med funksjonsfriske, når alle bruker kjelke, og er således glimrende aktiviteter for integrering av funksjonshemmede og funksjonsfriske. Inndeling av baner for fotball (sommer) og bandy (vinter):

13 Side: 13 av 42 Figur 3-1 Vinterbruk islagt bane. Det er tegnet inn en undergang til indre bane for å kunne på en sikker måte komme dit. Svarte felter kan for eksempel være asfalterte. Det er å anbefale å islegge minst en av halvmånene da dette vil gi et passe stort areal for uorganisert bruk når banen er i bruk til bandyaktiviteter. Figur 3-2 Sommerbruk med kunstgress. Merk at det anbefales sterkt å legge kunstgress i hele hurtigløpsbanen for å få jevne og like isforhold.

14 Side: 14 av 42 4 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 4.1 Kunstisbane Begge alternativene har følgende størrelser: Arealbehov, bredde (inkl. trafikkareal rundt) 74 m lengde (inkl. trafikkareal rundt) 184,43 m areal (inkl. trafikkareal rundt 3m bredde) m² Areal isflate (400 m hurtigløp + bandy) m² Beregning av islagt areal bandy- og hurtigløpsbaner Bane: Holt kunstisbane Banelengde m Banebredde 4 m Radius indre bane 26 m Radius yttersving iskant: 34 m Beregn langsiden 0,0 Langside 110,43 m Bredde treningsbane 4 m Ekstra is utenfor ytre bane 0 m Frosset areal indre bane: Indre bane full frosset i hele langsidens lengde 1 Lengde: 110,4 Bredde: 44 Total islagt bredde 12 m Ytre bredde bane 68 m Kryss av for hvilke Ytre lengde bane 178,43 m banedeler som skal Sum isareal Tot areal inkluderes m² Islagte areal langsidene m² TRUE m² Islagt areal svingene m² TRUE m² Totalt islagt areal hurtigløp m² m² Islagt rektangel indre bane m² TRUE m² Islagt areal halvmåner m² ##### H1 FALSE H2 - m² Islagt areal hjørner 992 m² ##### 1 2FALSE m² Sum maks islagt areal m² ##### FALSE m² Lengde største ytre rektangel 110,4 Utvendig omkrets totalt 434,5 m Bredde største ytre rektangel 68,0 Minimum sikringsputelengde 233,6 m Største rektangel inkl. ytre bane m² Bredde transportsone 3 m Lengde indre rektangel 110,4 m Areal transportsone 1332 m² Bredde indre rektangel 44,0 m Sum opparbeidet areal bane: m² Største rektangel indre bane m² Krav til baneareal Hurtigløp: 400 m lengde primært, alt. 333 eller 285 m Banebredde 4 m Treningsbanebredde 3-4 m Radius indre bane m (helst 26 m) 0,5-1 m ekstra is utenfor ytre bane som en sikkerhet kan vurderes. I tillegg bør det være en sikkerhetssone på 3 m utenfor islagt areal Bandybaner Standardmål bane: Isflate 64 x 108 m hvorav 4 m sikkerhetssone bak hvert mål og 2 m på hver side. For å kunne spille 7-er bandy på 40x60 m på tvers bør bredden økes til 68 m, hvilet gir en banelengde på 60 m med 4 m sikkerhetssone bak hvert mål. Fotball: 11-er elite: 105 x 68+Sikkerhetsone L:2+2x K: er øvrig: 100 x 60+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er max: 75x55+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er min: 50x35+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er max: 45x25+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er min: 33x18+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 Tillegg dekke Lengde Bredde Min. dekke Standardmål ulike baner Lengde Bredde + L +B Maks Min Maks Min L Br Ant. Bandy Fotball er fotball er fotball ,43 m 1 3 H1 H2 44 m 68,0 m 74 m ,43 m 34,0 m 184,43 m

15 Side: 15 av Mottagere av overskuddsvarme Holt ungdomsskole har etter det vi kjenner til, ikke installert vannbåren oppvarming og er derfor ikke pt en mulig mottager av vannbåren varme. I området som kunstisbanen er tenkt plassert foreligger det en konsesjonssøknad for fjernvarme. Dette vil kunne gjøre det vanskeligere å få omsetning for overskuddsvarme fra banen. Idrettshallen har i tillegg et behov for varmt tappevann som kan dekkes fra banen. Mottagere av varme i umiddelbar nærhet er begrenset, men det er flere bygninger innen overkommelig avstand som kan motta varme. Litt av utfordringen er å få lønnsomme anlegg ettersom man kun leverer varme når kunstisbanen er i drift samt problemstillingen med fjernvarmekonsesjon. Hvis det etableres en ishockeyhall, vil denne kunne motta både varme og kulde fra en felles kuldesentral. En ishockeyhall har normalt et energibehov på til kwh/år avhengig av sesonglengde, halltemperatur og varmegjenvinningsløsninger. Oppvarmingsbehovet er betydelig. Det er mulig å etablere energibrønner hvor man dumper varme når kunstisbanen er i drift og tapper brønnene når det er så kaldt at kuldeanlegget står. Dette er en gunstig måte å ta vare på overskuddsvarmen. Antallet brønner er avhengig av hvor mange varmemottagere anlegget får. Ettersom det er få mottagere i umiddelbar nærhet, bør anlegget bygges slik at det kan skaleres opp over tid. Brønnene kan belastes hardere enn normalt, slik at man kan klare seg med færre brønner enn i et normalt varmepumpesystem. Med en varmepumpeeffekt på 300 kw, vil det være tilstrekkelig med ca 8-10 energibrønner på 200 m. Brønnene vil lades med kondensatorvarme ved ca 20 C.

16 Side: 16 av 42 5 UTVIKLING AV IDRETTSPARKEN 5.1 Generelt Idrettsparken på Holt omfatter i dag følgende anlegg: 1 stk naturisbane Idrettshall (med full håndballflate) Dette skisseprosjektet omhandler ny kunstisbane med betongdekke og asfalt på indre bane alternativt heldekkende isflate med kunstgressdekke på arealet til eksisterende naturisbane. Det er flere områder med mulighet for fotballaktiviteter i området uten at dette er etablert. 5.2 Arealdisponering Det er bare banens nærområder som berøres ved evt. utbygging. Eksisterende arealer for dagens naturisbane er vurdert tilstrekkelig store for ny kunstisbane. Det er i forslaget til utvikling av området inntegnet en mulig plassering av en ishockeyhall, samt flere mulig plasseringer av fotballbaner (for 7-er og 5-er fotball). Dette er baner som kan komme i tillegg til kunstisbanen. Ikke minst er dette aktuelt hvis banen bygges med betongdekke, noe som reduserer mulighetene for bruk av dette arealet til fotballaktiviteter i sommerhalvåret. Det er ikke lagt inn kostnader for opparbeidelse av fotballarealer i budsjettene i denne rapporten annen enn ved bruk av kunstgressdekke på kunstisbanen.

17 Side: 17 av 42 6 TEKNISK BESKRIVELSE 6.1 Generelt Det planlagte anlegget vil eller kan dekke en rekke aktiviteter både vinter og sommer: Vinter Sommer Allsidig skøytelek Hurtigløp Bandy Ishockey Kunstløp Ispigging Kjelkehockey/-bandy Hockey-pockey Arrangementer f.eks skøytedisco, karneval på is etc Kunstgressbaneaktiviteter (fotball og lign.) evt. inlineskøyter ved bruk av betongdekke Dette forutsetter at banen anlegges med kunstgressdekke med banerørene i sporet gummipad (tilsvarende utførelse som Marienlyst stadion i Drammen) eller med støpt betongdekke (Atlanten kunstisbane, Kristiansund). Anleggets driftsperiode med is er satt fra 15. oktober til 15. mars Anlegget vil bestå av følgende hoveddeler: 1. Banedekke med drenssystem 2. Isolering/undervarme 3. Kuldetekniske anlegg 4. Flomlysanlegg 5. Baneteknisk utstyr 6. Teknisk bygg Baneanleggets plassering og utforming fremgår av vedlagte situasjonsplan.

18 Side: 18 av 42 Figur 6.1 Plassering av banen 6.2 Banekonstruksjon Generelt Banedekket skal være helt plant. Tillatt høydeavvik ± 5 mm på en 4 m rettholt på avrettingslaget som paden skal legges ut på. Kravet gjelder også på banen som helhet ift teoretisk kotehøyde Banekonstruksjon alt. A - betongdekke Banekonstruksjonen for alt. A består av følgende installasjoner: 1. Overvann/drenssystem etablert i avrettet underlag. Det antas at drensforholdene vil være gode pga fallende terreng. Merk at hele området må være sikret mot høy grunnvannstand. Det må ikke være telefarlige masser i oppbyggingen av bærelag. Oppbyggingen opp til isoleringslag bygges opp tilsvarende grusbaner/kunstgressbaner med gradvis finere masser, og skal gi et stabilt godt drenerende sjikt uten setnings- eller frostfare. Det antas at det meste av banen er stabile masser, slik at det ikke er behov for store grunnarbeider ved bruk av betongdekke. Det må etableres overvannssystem langs banen for å samle opp overflatevann fra omgivelsene. 2. Betongdekke med lakerør lagt på armeringsnett.

19 Side: 19 av Halvmåner indre bane med drensasfalt Fig Eksempel på oppbygging av banedekket. Isoleringslaget kan sløyfes hvis det er telesikre masser under banen. Det er svært viktig at underlaget for isoleringen/armeringsnettet er nøyaktig avrettet og komprimert slik at det ikke blir setninger og at planheten til banedekket opprettholdes Banekonstruksjon alt. B - kunstgressdekke Banekonstruksjonen for alt B består av følgende installasjoner: 1. Overvann/drenssystem etablert i avrettet underlag. Merk at hele området må være sikret mot høy grunnvannstand. Det må ikke være telefarlige masser i oppbyggingen av bærelag. Oppbyggingen opp til isoleringslag bygges opp tilsvarende grusbaner/kunstgressbaner med gradvis finere masser, og skal gi et stabilt godt drenerende sjikt uten setnings- eller frostfare. 2. Undervarme og isoleringsjikt (60-80 mm isoleringsplater). Undervarmen ligger i et 100 mm sjikt med finere masser hvor rørene pløyes ned med senteravstand 500 mm. 3. Bære- og forsterkningslag mm over isoleringslaget 4. Sporet pad med lakerør (fordelings-/samlestokker på langsiden) og sandlag over c/c mm 5. Kunstgressdekke med sand/gummigranulat Det er viktig med gode drensforhold når banen skal brukes med kunstgressdekke. Det bør vurderes om noe av eksisterende dekke fjernes før banen bygges opp. Total oppbygging inkl undervarme vil være 500 mm. Kombinasjonen kunstis og kunstgress gir føringer for banekonstruksjonen og det er få alternative måter å etablere dekket på. Det er inkludert kulvert til indre bane slik at man kan bevege seg trygt til de indre isarealene.

20 Side: 20 av 42 Fig Eksempel på oppbygging av banedekket Grunnarbeider Banen skal etableres på område for eksisterende naturisbane. Ved bruk av betongdekke antas det at det er tilstrekkelig å avrette eksisterende bane før nye bane bygges opp med undervarme, isolering og betongdekke forutsatt at grunnforholdene er stabile og uten setningsrisiko. Dette må vurderes av geotekniker. Drenssystem samt grøfter for lakerør og kabelrør langs banen må etableres. For alternativ med kunstgressdekke må det påregnes noe mer omfattende grunnarbeider da drensforholdene på hele banen må være tilfredsstillende. Det er ikke forutsatt at hele banen etableres med nytt drenssystem, men minimum langs banen på begge sider Kabelrør I forbindelse med kabelføringer for flomlysanlegg, lydanlegg og tidtakeranlegg legges det kabelrør med trekkekummer for å forenkle reparasjon, utskifting og supplering av kabler i banekonstruksjonen. Det benyttes 2 stk parallelle rør dimensjon 110 mm slik at man kan skille mellom signal-/ telekabler og strømkabler. Når det gjelder tilførselen til anlegget så bør også kabelrør vurderes i alle fall når det gjelder telekabler. Det skal også inkluderes trekkerør for istemperaturfølere ut til banen.

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller REVIDERT VERSJON (1 1) Juli 2015 Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Det tas forbehold om

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen

Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter. Av siv.ing. Vidar Havellen 1 Varmegjenvinning fra kunstisbaner prinsipper og muligheter Av siv.ing. Vidar Havellen 2 Innhold Bakgrunn og potensialet Prinsipper for varmegjenvinning Tariffer/avgifter for drift av anlegg Muligheter

Detaljer

VURDERING AV BANEOPPBYGGING

VURDERING AV BANEOPPBYGGING Dokumentnr. 01 Versjon 01 Utgivelsesdato 02.03.2009 Lærdal kommune TEKNISK PLAN - KUNSTISBANE Utarbeidet Kontrollert Godkjent Geir Eggen COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper

EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9. Varmepumper EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NORSK TEKNOLOGI HEFTE NR. 9 Varmepumper Forord De siste årene har det vært en kraftig økning i salget av varmepumper i Norge. Hovedårsaken er at varmepumpeteknologien kan gi

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011, V - 0732 B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE

PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE Godkjent prosessbeskrivelse fra Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund Oppdatert oktober 2014 Innhold Forord.... 2 1

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap VIIa Hovedrapport August 2006 Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer