%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE"

Transkript

1 %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/ Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Planutvalget vedtar i medhold av plan- og bygningslovens å legge forslag til områdeplan for Grøndal ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til uttalelse. Stange, den ::: Sett inn innstillingen over denne linja Stein Erik Thorud rådmann Jørn A Haugen kommunalsjef

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Sjåtil og Fornæss AS avdeling Gardermoen fremmer som forslagstiller på vegne av Læringsverkstedet barnehager AS som tiltakshaver, forslag til områdeplan for Grøndal. Hensikten er først og fremst å regulere eiendommen 96/51,114 til bruk for ny barnehage som erstatning for Læringsverkstedets barnehage i Bøgutua. Dernest må formål på eksisterende barnehagetomt endres til boligformål slik at denne kan omsettes evt bebygges med nye boliger. Ellers er området mellom disse to eiendommene tatt inn i planen etter avtale og i samarbeid med Stange kommune for å legge føringer for framtidig utnytting av disse områdene til boligbebyggelse med høy utnyttelse. Planen blir da en områdeplan med krav om detaljregulering for de områdene som ikke skal bebygges nå. Bakgrunn: Læringsverkstedet driver i dag barnehage på eiendommen 96/107, Bøgutua 4. Barnehagen har 28 barn 0-3 år og 42 barn 3-6 år og 17 ansatte. Tomta er på 1,8 daa og er ikke stor nok iht gjeldende normer. Parkeringsforholdene er heller ikke tilfredsstillende. Det er derfor igangsatt regulering av eiendommen 96/51,114 for å legge til rette for en ny og tidsmessig barnehage. Denne eiendommen er på ca 5,1 daa og dekker barnehagens behov for uteområder og tilstrekkelig areal til parkering både for ansatte og foreldre. Planstatus: I kommuneplanen er området avsatt til boligbebyggelse. Området er også regulert av tre forskjellige og til dels overlappende reguleringsplaner. I disse planene er området regulert til bolig, forretning, allmennyttig formål og vegformål. Det er regulert fortau/gangveg forbi planområdet, denne er tatt inn i den nye planen. Jernbaneverket skal utarbeide kommunedelplan for utvidelse av Dovrebanen til dobbeltspor og i den forbindelse må mulig ny vegforbindelse Stangebyen øst-vest vurderes. Denne vegen er vist på gjeldende kommuneplan og ender i kryss med Jernbanegata ved den aktuelle barnehagetomta. Barnehagetomta: Eiendommen 96/51,114 som skal benyttes til barnehage er på 5,1 daa og har adkomst fra Jernbanegata. Eiendommen ligger i et etablert boligområde. Det står to Sefrakregistrerte hus på eiendommen, våningshus og uthus. Våningshuset kan ha en viss lokal verneverdi, men er ikke mulig å bevare ut fra beliggenhet i forhold til barnehagens bruk av området. Uthuset er foreslått bevart og kan evt benyttes av barnehagen. Veg og trafikk: Jernbanegata, Fv 234, har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 360 og 40 km/t fartsgrense og genererer lite trafikkstøy. Ut fra trafikkmengden er det ikke vurdert behov for å bygge fortau eller gang/sykkelveg nå, men reguleringsplanen tilrettelegger for at dette kan komme senere. Jernbanen genererer mer støy og det er utarbeidet støyberegninger som foreslår tiltak mot støyen fra jernbanen.

3 Miljøforhold: Det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller viktig livsmiljø for biologisk mangfold i området. I grunnen kan det være alunskifer og dermed fare for radon. Radonforebyggende tiltak bør gjennomføres. Støy og vibrasjoner er redegjort for i egen rapport. Nødvendige tiltak mot både støy og vibrasjoner fra jernbanen må vurderes. Planprosessen: Oppstartsmøtet ble gjennomført Spørsmålet om regulering ble behandlet i Planutvalget i møte , sak 64/11 og det ble vedtatt at planleggingsarbeidet kunne igangsettes og at det skulle utarbeides områdeplan for det aktuelle området. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad samt med brev til berørte parter og lagt ut på kommunens og forslagstillers hjemmesider. Merknader til oppstartsvarsel er sammenfattet og kommentert: OFFENTLIGE INSTANSER: Statens vegvesen region øst, brev datert Vegvesenet viser til at en tidligere reguleringsplan viser omlegging av Kristian Fjeldsgate med undergang under jernbanesporet, men at det er uklart om, eller på hvilken måte, denne omleggingen med rampeløsninger fra undergangen til Jernbanegata vil berøre det pågående planarbeidet. Dette må avklares i dialog med Stange kommune og Statens vegvesen. De har ellers ingen merknader til oppstartsvarselet, men forbeholder seg retten til å komme med merknader ved offentlig ettersyn. Som nevnt har Sjåtil & Fornæss AS utarbeidet en skisse for undergang under jernbanen i området ved gnr/bnr 96/51,114, 96/142 og 96/111, samt vurdert konsekvensene ved en slik løsning. Etter vår vurdering vil dette få relativt store konsekvenser for de nevnte eiendommene samtidig som Jernbanegata vil få en uheldig både horisontal- og vertikalkurvatur for å få til en slik løsning. Det har imidlertid blitt enighet med kommunen om at byggegrensen langs Jernbanegata legges med en avstand som muliggjør en slik løsning, men at det ikke reguleres omlegging av Jernbanegata med undergang under jernbanen i denne planen. Fylkesmannen i Hedmark, brev datert Fylkesmannen påpeker arealet ligger i Stange sentrum, nær skoler, jernbanestasjonen og servicetilbud, og at de derfor med bakgrunn i nasjonale målsetninger om samordnet areal og transportplanlegging, reduksjon av klimagassutslipp og effektiv arealbruk spesielt nær kollektivknutepunkt, ber om at det vurderes å åpne for fortetting/høyere arealutnyttelse på arealene. - De forutsettes at det er nok og egnede utearealer til barnehagen og eventuelle nye boenheter. - Det bør legges opp til sammenhengende grønnstruktur og gode og trafikksikre forbindelser for gående og syklende. - Fylkesmannen minner om krav til universell utforming av bygg og utearealer Videre minner de om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder: - Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk - Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget - Utbygging godt tilpasset landskapet - Kartlegging og sikring mot støy - Medvirkning i planprosessen, spesielt fra barn, unge og andre berørte grupper

4 - Videre forutsetter de at plankart og bestemmelser utformes i samsvar med gjeldende krav og spesifikasjoner. - Det er i reguleringsplanen lagt opp til mulighet for fortetting. - Det er i bestemmelsene vist til at barnehageloven med normer for bebyggelse og utearealer, deriblant Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer skal gjelde. I den videre godkjenningsprosessen for barnehagen vil dermed krav til tilstrekkelige utearealer ivaretas. For boligene er det satt krav om at det skal være minimum 25 m 2 uteareal pr. boenhet som er har BRA inntil 75 m 2, og minimum 50 m 2 uteareal pr. boenhet som er har BRA over 75 m 2. Dette kan løses som private hager, balkonger/verandaer/terrasser og/eller som felles uteoppholdsarealer. For øvrig er det for områdene BK2 og BK3 krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplan. Evt. felles lekeplasser/utelekeareal for disse feltene kan avklares gjennom i forbindelse med detaljregulering. - Langs Jernbanegata reguleres det areal for gang- og sykkelveg/fortau som knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegnett. Det legges da til rette for trafikksikre forbindelser for gående og syklende. Da planområdet er relativt lite og består fortrinnsvis av eksisterende eneboligeiendommer med tilknytning direkte til lite trafikkerte veger synes det ikke behov for å regulere grøntforbindelser gjennom området. Dette også med tanke på at det legges til rette for tilknytning til trafikksikre forbindelser som nevnt ovenfor. - I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn at ny bebyggelse og uteområder skal planlegges og utarbeides etter prinsippet om universell utforming. I forbindelse med barnehagens parkeringsplass skal det avsettes egen HC-plass. - Det legges opp til en barnehage med gode varmetekniske løsninger og energiforbruk. Den tilrettelegges med gulvarmeanlegg (vannbåren varme) som for eksempel kan tilkoples egen varmepumpe med energibrønner. Hvilke energiløsninger som velges både for barnehagen og ny boligbebyggelse vil bli nærmere vurdert i forbindelse med byggesak. - Det er utarbeidet egen risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planen. - Det er tatt inn i bestemmelsene at ny bebyggelse i størst mulig grad skal tilpasses terreng og ligge naturlig i landskapet. - Det er utarbeidet støyrapport som også vurderes vibrasjoner fra jernbanen. Det er også tatt inn i bestemmelsene at ny bebyggelse skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter om innendørs og utendørs støy i retningsliner T Varsel om oppstart ble kunngjort i Hamar Arbeiderblad og i Stange-avisa, på kommunens og Sjåtil & Fornæss hjemmeside. I tillegg ble direkte berørte myndigheter, naboer, gjenboere etc. varslet direkte pr. brev. Barn- og unges talsperson har også fått varsel om oppstart og har uttalt seg til saken. Krav til medvirkning synes dermed godt ivaretatt. - Plankart, bestemmelser og beskrivelse er utarbeidet i samsvar med gjeldende krav og spesifikasjoner. Hedmark Fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Fylkesdirektøren har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart av planarbeid. Planområdet omfatter del av det tidligere gardsbruket Grøndal Søndre, der hovedbygning og driftsbygning er bevart. Våningshuset er Sefrak-registert, og det var også et eldre uthus som relativt nylig er revet. Våningshuset er fra første del av 1900-tall. Våningshuset, med eplehage rundt antas å ha en viss lokal verneverdi. Driftsbygningen ser ut til å være nyere, og har ikke høy verneverdi i seg selv, men som del av gardstun, og som representant for den tidligere bebyggelsen i området. Hvis planarbeidet konkluderer med å foreslå disse bygninger revet, tar fylkeskommunen forbehold om at verneverdi vil bli vurdert nærmere, og at riving kan bli frarådet. Dersom det blir kjent at det i planområdet skulle finnes andre objekter som kan ha verneverdi, må det meldes til Hedmark fylkeskommune.

5 Det er ikke registrerte automatiske kulturminner i det aktuelle området, og det meste av planområdet er allerede utbygget, slik at potensialet for nye funn er begrenset. Det ansees derfor ikke som nødvendig med befaring i saken. Det må likevel tas forbehold om at eventuelle ikkeregistrerte kulturminner kan forekomme. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjente, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles. Det er på eiendommen gnr. 96 bnr. 51,114 barnehagen er planlagt, og for at dette skal kunne gjennomføres må det SEFRAK-registrert våningshuset rives. Det ligger omtrent midt på eiendommen, og vanskeliggjør utvikling av en barnehage. Dette bygget er heller ikke egnet til bruk for barnehagen. Da det finnes mange liknende bygg fra denne tidsperioden har vi også i samråd med kommunen kommet fram til at det bør være greit at bygget fjernes. Det er derimot i bestemmelsene satt krav om at det må lages fotodokumentasjon av det SEFRAKregistrerte bygget (våningshuset) før det rives. Det kan være aktuelt at eksisterende låve/uthus kan bestå og benyttes for barnehagen til for eksempel boder, snikkerbod og lignende. For øvrig er det et mål at noen av de eksisterende epletrærne på eiendommen kan tas vare på som en ressurs for barnehagen, men dette må avklares nærmere når byggets plassering samt trærnes tilstand er nærmere vurdert. Det er i bestemmelse innarbeidet et punkt i forhold til ukjente automatisk fredete kulturminner. Jernbaneverket, brev datert Da Jernbaneverket skal planlegge dobbeltspor på denne strekningen av Dovrebanen bør byggegrenser i jernbanelovens 10 legges til grunn: Det bør reguleres en byggegrense på 30 meter regnet fra midt av jernbanespor. Byggegrensen gjelder for oppføring av bygg og installasjoner, samt utgraving og oppfylling. Før området kan bygges ut, og fortrinnsvis ifm. reguleringsplanarbeidet, må forhold til jernbanestøy og vibrasjoner utredes og nødvendige skjermingstiltak avklares. Utførelse av skjerming og rekkefølge av tiltak bør sikres i reguleringsbestemmelsene. For å sikre mulig framtidig undergang under jernbanen er det lagt inn en byggegrense 25 meter fra senter veg i Jernbanegata. Dette tilsvarer en byggegrense på drøyt 40 meter fra senter nærmeste jernbanespor. Parkering og adkomst til barnehagen er imidlertid lagt utenfor denne grensen, slik at parkering vil ligge i underkant av 30 meter fra senter nærmeste jernbanespor. Støyrapport utarbeidet av Gert Berg Knudsen omtaler også vibrasjoner fra jernbanen. Rapporten viser at deler av planområdet ligger i gul støysone, og at mindre deler også ligger innenfor rød sone hvis det ikke gjennomføres tiltak. Pga. terrengforholdene anbefales det at ny bebyggelse bør benyttes som en del av støyskjermingen til uteområdene, evt. at uteområdene får lokal skjerming. Det er i bestemmelse innarbeidet at by bebyggelse skal tilfredsstille Miljøverndepartementets forskrifter om innendørs og utendørs støy i retningsliner T-1442 og teknisk forskrift til planog bygningsloven, NS8175. Stange kommune, kommunalteknisk avdeling, e-post sendt Det ligger kommunal ledningsnett som krysser planområdet. Kommunen skal til en hver tid, også i fremtiden, ha full adgang til sine eksisterende ledningsnettet og ha mulighet til å drifte og/eller skifte ut disse. Det må reguleres en sikringssone på 4 meter fra hver side av ledningsnettet, og rettigheter må tinglyses. Bygningene innen planområdet kan tilkoples kommunes ledningsnett, men overvannet må håndteres lokalt. Ved tilknytning til kommunalt ledningsnett må gjeldende forskrifter og reglement følges.

6 Kommune må avtale om grunnerverv til gang- og sykkelveg, slik at det i det minste kan opparbeides en midlertidig fotgjengerløsning her så snart de nødvendige planavklaringer foreligger. Utbygger må også regne med å betale et tilskudd for trafikksikkerhetstiltak som kommune gjennomfører for fremtidig gang- og sykkelveg. Det kan opprettes utbyggingsavtale for å avklare tilskudd eller det kan settes vilkår om det i reguleringsplanen. På kart oversendt fra kommunalteknisk avdeling er vist tre parallelle ledninger med en avstand på de to ytterste på drøyt 2 meter. Trolig ligger disse ledningene nærmere hverandre i samme grøft. Det er likevel ved inntegning av hensynssonen tatt utgangspunkt i oversendte kart, og lagt en sone 4 meter fra ytterste ledning. Før videre planlegging av barnehagen og plassering av bygg kan det være aktuelt å kartlegge mer nøyaktig hvor ledningene er plassert. Om det ved peiling og innmåling av eksisterende ledningsnett bekreftes at ledningene har en annen plassering, kan bygg plasseres innenfor sikringssonene forutsatt at det er minimum 4 meter fra nærmeste ledning. Dette er også tatt inn i bestemmelsene. Bestemmelsene sikrer at det skal utarbeides tekniske planer for veg, vann-, avløp- og overvannsløsninger. For øvrig er kommunalteknisk sin uttalelse oversendt Læringsverkstedet for videre oppfølging med bl.a. tinglysning, at gjeldende forskrifter skal følges ifm tekniske planer samt grunnerverv og utbyggingsavtale. Miljørettet helsevern Hamar-Stange-Løten, e-post sendt Miljørettet helsevern har ingen merknader til det pågående planarbeidet, men ber om å bli holdt orientert i den videre planprosessen. Dette gjelder spesielt detaljplanlegging av den private barnehagen hvor de ønsker å komme inn så tidlig som mulig i prosessen. De minner i den sammenheng om Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Vi går ut i fra at Stange kommune oversender reguleringsplanen med tilhørende dokumenter til Miljørettet helsevern i forbindelse med offentlig ettersyn. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler vil legges til grunn ved videre godkjenning av barnehagen. Barn- og unges talsperson, e-post sendt Det er større etterspørsel enn tilbud av barnehageplasser i Stange kommune, så det er positivt at det blir flere plasser. Samtidig mener barn- og unges talsperson at det ville vært mer spennende å bygge barnehagen inntil skog/utmark framfor i et boligområde. Vider påpekes det at Jernbanegata er smal og uten fortau/gang- og sykkelveg, og at den anses å være trafikkfarlig av de som benytter den til skoleveg, og det må ikke startes anleggsarbeid på gnr. 96 bnr. 51,114 før det er bygget fortau eller gang- og sykkelveg langs Jernbanegata mellom Grønvoldvegen og Kristians Fjeldsgate. Det er eksisterende barnehage i dette området som nå planlegges flyttet til ny tomt innenfor planområdet, og det har vært ønskelig at den nye barnehagetomt skal ligge nær den eksisterende. Ut i fra lokalisering nært jernbanestasjonen og eksisterende boligområder, samt tilgang til friluftsområder, 100-metersskog og andre aktivitetsområder mener vi dette er en meget god plassering. Tomten har også en størrelse og topografi som vil gi gode uteområder. Det er i samråd med kommunen regulert et 6 meters bredt areal for fortau/gang- og sykkelveg langs Jernbanegata ved eiendommene som inngår i planen. Planavgrensningen er også avklart gjennom Planutvalgets vedtak den i sak 64/11. Der også trafikksikringstiltak langs Jernbanegata omtalt:

7 I reg planene 039 og 052 som er det planlagt fortau eller gang/sykkelveg langs Jernbanegata. Skal trafikksikkerhetstiltak gjennomføres langs Jernbanegata bør det gjøres for en lengre strekning eller helt ned til Vindhol og ikke bare for den nordre delen ned til barnehagetomta. Så omfattende tiltak kan vanskelig belastes dette prosjektet alene, og en framtidig utbygging til boliger på området rett nord for barnehagetomta er et mer naturlig utgangspunkt for å vurdere rekkefølgekrav til trafikksikkerhetstiltak. Tiltakshaver må likevel påregne og betale inn en andel til kommunen som tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Barnehagen må selv også bidra til at trafikkavviklingen ved levering og henting av barn ikke bidrar til å forverre trafikkforholdene ved at det settes av tilstrekkelig plass til parkering og hente/bringe barn inne på egen tomt og anlegge en sikker avkjørsel. Økonomiske forhold som nevnt ovenfor er forhold som vil vurderes i forbindelse med utbyggingsavtale for eiendommen. Parkering til barnehagen er regulert, og vi mener det er beregnet en god parkeringsdekning, særlig med tanke på nærheten til boligområder og jernbanestasjonen. Miljøvernsjefen i Stange kommune, e-post sendt Miljøvernsjefen gjør oppmerksom på at barnehagene i Stange er i ferd med å miljøsertifiseres etter de krav som Miljøfyrtårn stiller, men dette er imidlertid frivillig. Ellers er det viktige med grønne lekeområder og mulighet for 100-metersskog i nærområdet. Et krav fra Miljøfyrtårn er at barnehagen må adoptere en 100-metersskog. I tillegg er det viktig at kollektivtransport skal kunne benyttes til opplevelsestilbud der det er mulig. Trafikksikkerhet, avvikling av trafikk, mulighet for kildesortering, støyutredning og fare for radon må vurderes ifm. reguleringsplanen. Ellers bør det tilstrebes miljøvennlige energiløsninger med bl.a. krav til vannbåren varme. Naturmangfold anses som et underordnet tema innenfor dette reguleringsområdet. - Eventuelt miljøsertifisering av barnehagen anses ikke som en del av reguleringsplan, men bør vurderes ifm utbygging og drift av barnehagen. - For å sikre at barnehagen får tilstekkelig uteareal er det i bestemmelsene vist til at Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer gjelder. - Videre er det gode forbindelser både til aktuell 100-metersskog og andre nærfriluftsområder. - Planområdets lokalisering i forhold til jernbanestasjonen er ideell med tanke på mulighet for bruk av kollektive transportmidler, noe som er en stor fordel både barnehagen og for framtidig boligfortetting. - For vurdering av trafikksikkerhet, avvikling av trafikk til barnehagen, støy samt radon vises det til kap. 6 nedenfor i beskrivelsen: Konsekvenser av tiltaket. - Som nevnt legges det opp til at barnehage med tilrettelegges med vannbåren varme, men nærmere vurdering av hvilke energiløsninger som velges både for barnehagen og ny boligbebyggelse vil bli vurdert i forbindelse med byggesak. PRIVATE: Jon Grunde, eier av gnr. 96 bnr. 108 (Bøgutua 6), e-post sendt Grunde ønsker å få regulert sin eiendom til konsentrert småhusbebyggelse eller blokkhusbebyggelse med relativt høy utnyttelsesgrad. I samsvar med ønske fra Grunde er både hans eiendom og resterende boligeiendommer innenfor planområdet foreslått regulert til konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med relativt høy utnyttelse. Om det ønskes endret bebyggelse på noen av

8 disse eiendommene synes det riktig å tilrettelegge for fortetting i et så sentrumsnært område like ved jernbanestasjonen. Steinar og Mona Solberg, eier av gnr. 96 bnr. 49 (Jernbanegata 23), e-post sendt Som nærmeste nabo til eiendommen Grøndal (gnr. 96 bnr. 51,114), mener de at de vil bli betydelig skadelidende m.h.t. støy fra barnehagen og en ulempe med en større trafikk av biler i forbindelse med levering og henting av barnehagebarna. De ber derfor om at disse ulempene blir gjort så ubetydelige som mulig m.h.t. bebyggelse og parkeringsplass når området skal reguleres. I håp om at disse ønskene imøtekommes, ser de fram til en positiv behandling når reguleringsplanen utarbeides. Reguleringsplanen legger til rette for at parkering skal skje øst på ny barnehagetomt, ned mot Jernbanegata. Eksisterende adkomst til gnr. 96 bnr. 51,114 foreslås opprettholdt, og det legges dermed ikke opp til en fells avkjørsel for gnr/bnr 69/51,114 og 96/49 som vedtatt i gjeldende reguleringsplan. Vi mener dette vil være en langt bedre løsning for gnr. 96 bnr. 49 enn løsningen i gjeldende reguleringsplan. Når det gjelder støy fra barnehagen vises det til kap. 6 i beskrivelsen: Konsekvenser av tiltaket. Rådmannens kommentar: Rådmannen vil her bemerke at støy fra barnehager ikke vurderes som så sjenerende at det er behov for støyskjerming. Barnehagen er i bruk innen vanlig arbeidstid og ellers er utearealene åpne for bruk av andre. Forslagstiller behandler spørsmålet i kap 6 i beskrivelsen. Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til ovenstående. Planforslaget: Innenfor arealene avsatt til bolig kan det bygges konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker i inntil 3 etasjer og med BYA inntil 60 %, med krav til detaljregulering for områdene BK 2 og 3. Vedlagte illustrasjonsplan for barnehagetomta viser plassering av bygningen, parkering og utearealer. Bebyggelsen er plassert og utformet for å være en del av støyskjerming mot jernbanen. Fortau, gang/sykkelveg som er planlagt i tidligere planer er tatt inn i planforslaget. Bygningens plassering er valgt ut fra at det skal være mulig å bygge ny vegforbindelse mellom øst og vestsida av Stangebyen slik som angitt i kommuneplanen. Ny veg i undergang under jernbanen er plasskrevende og bygget er lagt så langt inn på tomta at det skal være mulig å bygge ny veg uten å måtte rive barnehagen. Adkomsten må evt legges om. Vurdering: Stange kommune har bedt forslagstiller/tiltakshaver om at det utarbeides områdeplan som tar med seg områdene mellom eksisterende barnehage og planlagt. Det gir kommunen muligheter til å få ryddet opp i plangrunnlaget og legge føringer for en evt videre planlegging i området. En stor del av området er regulert til kombinert formål forretning/bolig. Nå foreslås at forretningsformålet tas ut og området reguleres til boligbebyggelse, dvs at sentrumsgrensen for næringsformål trekkes nordover. En framtidig utbygging innen planområdet må legge opp til en høyere utnyttelse enn det som er i dag. Gjennom områdeplanen stilles det krav om detaljregulering for områdene som ligger mellom barnehagetomtene. Både eksisterende og ny tomt reguleres slik at disse kan bebygges uten å utarbeide ny detaljregulering.

9 Områdeplaner er kommunens ansvar, men utarbeidelsen kan overlates andre. Det er derfor inngått egen avtale mellom Stange kommune og tiltakshaver om utarbeidelsen av områdeplanen. Avtalen innebærer ikke økonomiske forpliktelser for Stange kommune. Berørte grunneiere er varslet ifm oppstart av planarbeidet. Da saken ble lagt fram for planutvalget før jul 2011 ble også problemstillingen med ny veg under jernbanen kommentert. Forslagstiller har gjort en analyse av hvordan dette kan løses og lagt denne til grunn for plassering av bygget slik at veg i undergang kan anlegges uten at det skal komme i konflikt med selve bygget, adkomsten må imidlertid flyttes. Vegforbindelsen ligger inne på gjeldende kommuneplan og bør vurderes nærmere ifm kommunedelplan/områdeplan for både Stangebyen og også Jernbaneverkets planer for Dovrebanens dobbeltspor. Tiltaket er plasskrevende og komplisert i en bymessig sammenheng og det bør derfor gjøres en grundig studie av hvordan denne tverrforbindelsen kan løses. Områdeplanen tar høyde for gjennomføring av tverrforbindelsen i undergang under jernbanen. Konsekvensebe for tilstøtende eiendommer er ikke vurdert. Trafikksikringstiltak ble omtalt i saken der reguleringsspørsmålet ble behandlet i PUT møte og er omtalt under merknad fra barn og unges talsperson i plansaker. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Dette er altså ingen ny barnehage i den forstand at den kommer i tillegg til allerede eksisterende, men relokalisering av en eksisterende til en bedre tomt som er i tråd med gjeldende normer for barnehager. Uansett er det viktig for Stange at barnehagetilbudet er så godt og variert som mulig og at det er barnehagetilbud i sentrum for de som bor og arbeider i Stangebyen og de som pendler med tog fra Stange stasjon. Rådmannen skal ikke gå i detalj med alle forhold som er berørt i planbeskrivelsen, men vil anbefale at den leses som et utfyllende dokument. Planmaterialet er etter rådmannens syn svært grundig og profesjonelt framstilt. På bakgrunn av ovenstående vil rådmannen anbefale at planutvalget vedtar å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og at det sendes berørte parter til uttalelse. Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1 Plankart 1 Kopi av innkomne merknader 2 Bestemmelser 2 Ill planer 3 Planbeskrivelse 3 Plantegning av leilighetsbygg 4 ROS analyse 4 Snitt av leilighetsbygg 5 Støyberegning 6 Illustrasjonsplan... Sett inn saksutredningen over denne linja

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GRØNDAL GNR. 96 BNR. 51, 114 OG TILSTØTENDE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GRØNDAL GNR. 96 BNR. 51, 114 OG TILSTØTENDE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE Stange kommune PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GRØNDAL GNR. 96 BNR. 51, 114 OG TILSTØTENDE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE PLAN-ID: 272 20.02.12 1 1. BAKGRUNN 1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2014/668-16 Arkiv: 023724900 Saksbehandler: Odd J. Sandholt Dato: 10.08.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 25.08.2015

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2009/2391-0 Arkiv: 0101R0903 Dato: 29.04.2011 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/11 Fast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10. Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/1244 Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.2012 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFORTETTING

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL.

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR BISPEGATA 11 M.FL. Arkivopplysninger: PlanID: O74900 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsak: 15/2261 Plankart Datert: Sist revidert: 13.11.2015 Bestemmelser

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID Saksframlegg Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID 20120001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 96/272, FA - L12, HIST -

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/1746 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget 08.11.2016 91/2016 Kommunestyret

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06.

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret 19.06.2012 63/2012 Planutvalget 18.06. Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2011/889 Arkiv: L12/02/HE07 Saksbehandler: Jan Petter Vad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 53/2012 Planutvalget 05.06.2012 63/2012 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer