Svelvik Næringspark AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svelvik Næringspark AS"

Transkript

1 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280

2 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning og planprogram 1.3 Eiendomsforhold 1.4 Planavgrensning 2 GJELDENDE PLANER, VEDTAK OG VIRKSOMHET 2.1 Kommuneplanen 2.2 Eksisterende reguleringsplaner 2.3 Vedtak av planprogrammet 3 BESKRIVELSE AV PLANEN 3.1 Området 3.2 Hovedgrep 3.3 Reguleringsformål, arealer og byggehøyder 4 UTTALELSER TIL FORHÅNDSVARSEL OG PLANPROGRAM 5 PLANENS KONSEKVENSER 5.1 Kommunalteknikk 5.2 Geoteknikk 5.3 Forurensning 5.4 Springflo 5.5 Støy 5.6 Biologisk mangfold 5.7 Kulturminner 5.8 Universell utforming 5.9 Friluftsliv 5.10 Estetikk og landskap 5.11 Trafikk 5.12 Energi 5.13 Barn og unge 5.14 ROS - analyse 5.15 Næringsutvikling 6 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 6.1 Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak 6.2 Krav til nærmere undersøkelser 6.3 Alternativer 6.4 Metode 6.5 Planprosess 6.6 Forslagsstillers anbefaling 7 VEDLEGG 7.1 Reguleringsbestemmelser 7.2 Plankart 7.3 Illustrasjonsplan 7.4 3D illustrasnoner 8 OVERSIKT OVER TEMARAPPORTER

3 3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Tiltakshaver er Svelvik Næringsutvikling AS ved AC Nor Gruppen ASA. Området ligger langs Fv. 319 ved avkjørselen til Bokerøya ved Grunnane, ca 1 km syd for Svelvik Sentrum. Planområdet er på ca. 122 daa og omfatter gbnr. 12/51, 52 og 64. På den sydlige delen av tomten er det et lager og produksjonsbygg. Svelvik Næringspark AS har som mål å utvikle og drive en attraktiv næringspark sentralt på Østlandet for større lager-, produksjons- og servicebedrifter. Det er kort avstand til Oslo og byene i Østlandsområdet. Det er også mulighet for dypvannskai og transport med båt. I Svelvik kommune er flere større næringsvirksomheter etablert, som blant annet BMC, Jensen Møbler, Adax og Maur Bilpåbygg. Maur Bilpåbygg flyttet fra sentrum til Svelvik Næringspark i Gips Recycling Norge AS driver sin virksomhet i deler av den eksisterende industrihallen i dag. Planområdet (del av Grunnane industriområde) er vist som byggeområde for industri (I) og erverv (E) på kommuneplanens arealdel, og omfattes av en eldre reguleringsplan for Grunnane Industriområde. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området for bedrifter som på grunn av størrelse, logistikkomfang og transportbehov, ikke egner seg for lokalisering i sentrum. Prosjektet vil kunne tilby lokaler som vil gjøre det mulig å frigjøre sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk. Oppstartsmøte ble avholdt og planarbeidet ble forhåndsvarslet Det har vært avholdt flere møter med regional myndighet. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret Planforslaget anbefales lagt ut på offentlig ettersyn. Spir arkitekter AS, 4. mai 2012

4 4 1.2 Konsekvensutredning og planprogram Forskriften om KU forutsetter at det skal utarbeides konsekvensutredning for tiltak over m2 (vedlegg I). Jfr. Pbl. 4 1 skal det utarbeides planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det vises også til forutsetningen i loven om konsekvensutredning, når planen avviker fra arealdelen i kommuneplanen. Det er utarbeidet en detaljregulering i henhold til Pbl Forslag til planprogram har vært ute på høring jfr. Pbl ledd. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret den , og er lagt til grunn for planarbeidet. Oppstart av planarbeidet ( ) og utleggelse av forslag til planprogram på offentlig ettersyn ( ) ble kunngjort med avisannonse. Grunneiere, naboer til området, velforening, organisasjoner og regional myndighet med flere ble varslet direkte med brev. Planprogrammet ble lagt frem for regionale myndigheter i møte den (planforum). 1.3 Eiendomsforhold Planområdet som er på ca. 122 daa. omfatter gbnr. 12/51, 52 og 64. Området eies av Svelvik Næringsutvikling AS. 1.4 Planavgrensning Planområdet ligger langs Fv. 319 ved avkjørselen til Bokerøya ved Grunnane, ca 1 km syd for Svelvik Sentrum. Planen avgrenses i vest mot Strømmveien (Fv. 319) og mot nord av Bokerøyveien. Mot syd avgrenses planområdet av sjøen, og møt øst følger planavgrensningen eiendomsgrensen.

5 5 2 GJELDENDE PLANER, VEDTAK OG VIRKSOMHET 2.1 Kommuneplanen Utsnitt av kommuneplanens arealdel ( ) er vist under. Planområdet (del av Grunnane industriområde) er vist som byggeområde for eksisterende næringsvirksomhet (industri) merket med I på kartet, og fermtidig område for erverv merket med E. Det er ikke gitt utfyllende bestemmelser eller retningslinjer som er direkte relevant for området. Jfr. kommuneplanen har det vært nedgang i arbeidsplasser i tradisjonelle yrker, og en negativ utvikling med tanke på kommunens egen arbeidsplassdekning. Lett industri er omtalt som en type virksomhet som er spesielt interessant for Svelvik. Grunnanen er omtalt som kommunens satsingsområde for ny næringsvirksomhet som er arealavhengig. 2.2 Eksisterende reguleringsplaner Planområdet omfattes av reguleringsplanen for Grunnane Industriområde ( ). 2.3 Vedtak av planprogrammet Planprogrammet ble vedtatt av Kommunestyret (sak 73/11). Planprogrammet ( ) ble godkjent på følgende betingelser: 1. Foreliggende areal relaterte merknader (jfr. sammendrag av uttalelser vedlagt) planforslaget av og dat fra Rådgiver i Svelvik kommune legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplanen. 2. I tråd med merknader dat fra Rådgiver i Svelvik kommune, må det gjennomføres konsekvensutredninger (KU) innen ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyser) i forhold til kvikkleiere og sannsynligheten for utrasing, flom/springflo osv. Uttalelse fra kommunen ( ) er referert i kapittel 4.

6 6 3 BESKRIVELSE AV PLANEN 3.1 Området Området avgrenses i vest mot Fv. 319, i syd mot fjorden samt en bekk i tomtegrensen, i øst mot en ubebygd kommunal tomt og mot nord Bokerøyveien. På vestsiden er det åpent landbruksareal, som langsomt stiger mot en åsrygg i vest. Området er nå preget av forfall. Noe av grunnen er asfaltert, for øvrig er det høyt gress og kratt. På den sydlige delen av tomten er det et lager og produksjonsbygg i tegl med flatt tak (ca m2). Bygningen benyttes til lager, gjenbruk av gipsplater og av Maur Bilpåbygg. På nordsiden av Bokerøyveien er det friluftsområder langs sjøen med badeplasser, og mot nordøst (Bokerøya) renseanlegget og et gammelt industriområde og marina. Syd for planområdet er det et langgrunt våtmarksområde (Grunnane naturreservat). I tomtegrensen går det en bekk, som også inngår i naturreservatet. Langs fjorden går det en natursti (kyststi) gjennom et område som i dag er delvis gjengrodd. Fra Svelvik sentrum går det en gang og sykkelvei langs Fv. 319, som avsluttes ca 60m fra krysset ved Bokerøyveien. Gang og sykkelveien går på samme side som planområdet. Området sett fra nordvest: 3.2 Hovedgrep Vedlagte 3D perspektiv og illustrasjonsplan viser forslag til et velorganisert og helhetlig utformet næringsområde. Inne i området er all bebyggelse organisert rundt en felles gate, som blir områdets servicekorridor med lastesoner osv. Belysning, beplantning og felles utforming av informasjonselementer m.v., skal bidra til å gi området et helhetlig preg. Ved områdets hovedatkomst legges det til rette for noe handelsvirksomhet, med for eksempel cafe og storkiosk. Dette bygget kan også fungere som et servicebygg, med mulighet for kantinefunksjon, kontorer og andre servicefunksjoner for ansatte og brukere av Svelvik næringspark.

7 7 Området ønskes tilrettelagt for industri, lager, produksjon, godsterminal/godslager, kontor og forretning. Omfanget av forretning begrenses til 1000 m2, jfr. bestemmelsene i regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009). Eksisterende adkomstvei til næringsområdet og marinaen på Bokerøya forutsettes opprettholdt, men tilrettelegges med rundkjøring dimensjonert for store vogntog. Det skal tilrettelegges for gang og sykkelvei langs fylkesveien. Deler av kyststi/natursti langs sjøen og naturreservatet inngår i planforslaget. 3.3 Reguleringsformål, arealer og byggehøyder Planområdet er på ca. 122 daa, hvorav byggeområdene utgjør ca. 100 daa. Bebyggelsen som er vist på illustrasjonene har en grunnflate på ca m2 (BYA). De avsatte byggegrensene gir teoretisk rom for et noe større areal (ca m2 BYA). Eksisterende bygg innenfor IL1 har en gesimshøyde på ca. 12 meter (1 etasje). Pga. langt spenn i takkonstruksjonene er regulert byggehøyde for industri/lagerhallene satt til 14 meter, for å gi tilstrekkelig innvendig høyde (10 11 meter). Tilsvarende byggehøyde er gitt for bebyggelse med variert næringsbebyggelse for å gi mulighet for 3 etasjer. Teoretisk tilsvarer dette et bruksareal (BRA) på noe over m2. Med minimum byggehøyde for gulv 1. etasje 2,5 meter, er maks. bygghøyde satt til kote + 16,5 meter. I en sone mot reservatet i sør er maks. bygghøyde satt til kote Felt Formål Grunnflate * Etasjer BRA ** FKIL1 Forretning, kontor, industri, lager KIL1 Kontor, industri, lager KIL2 Kontor, industri, lager IL1 Industri, lager IL2 Industri, lager IL3 Industri, lager IL4 Industri, lager Sum * Grunnflate (BYA) i henhold til illustrasjonene. ** Regulert bruksareal m2 (BRA). Det er ikke beregnet areal for tenkte plan. Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold ble vedtatt I henhold til retningslinjene (kap. 7.2 nr. 1) skal etablering og utvidelse av handelsvirksomhet kun skje i områder avsatt i kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplanen til dette formålet. I henhold til retningslinjenes kap. 7.2 nr. 1 er det samtidig gitt unntak for kravet til overordnet planmessig avklaringer for handelsvirksomhet inntil 1000 m2 samlet bruksareal. Med henvising til retningslinjene og varsel om innsigelse fra regional myndighet, er omfanget av forretning begrenset til 1000 m2.

8 8 4 UTTALELSER TIL FORHÅNDSVARSEL OG PLANPROGRAM Oppstart av planarbeidet ble varslet Følgende avga uttalelser: Norges vassdrags- og energidirektorat Barnerepresentanten Norsk Sjøfartsmuseum Statens vegvesen Fylkesmannen i Vestfold Oslofjordens Friluftsråd Vestfold fylkeskommune Uttalelsene til varselet var referert i eget vedlegg til planprogrammet. Forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig ettersyn Det kom følgende uttalelser: Skagerak Energi ( ) Skagerak Nett AS har en nettstasjon inne på området. Ved stort effektbehov må det vurderes om det er behov for en ny nettstasjon, enten som tillegg eller som erstatning for nåværende nettstasjon. Nye elanlegg bør vises i reguleringsplanen. Alternativ energiforsyning til området bør avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. Langs tomtens nordre grense mot Bokerøyveien ligger en eksisterende høyspentkabel. Plassering av høyspent- og lavspentkabler i området er vist på eget kvartvedlegg. Det vil bli beregnet hvorvidt utbygger må betale anleggsbidrag for etablering og fremføring av strømforsyning til ny bebyggelse. Kommentar: Forslag til etablering av nettstasjon har vært drøftet med Skagerak Energi. Ny nettstasjon er foreslått plassert innenfor byggeområde IL4, sentralt på området. NVE ( ) Viser til tidligere uttalelse ( ) og har ikke vesentlige nye innspill. SVV registrerer at grunnforholdene og eventuelle forekomster av kvikkleiere skal undersøkes og at det skal gjøres flomberegninger. NVE forutsetter at alle nødvendige undersøkelser blir foretatt før planen sendes på høring, og ber om å få tilsendt all relevant informasjon. Kommentar: Det vises til temautredningene (se kapittel 5). Statens vegvesen ( ) Viser til tidligere uttalelse ( ) og møter i saken (senest ). Følgende skal legges til grunn for de trafikktekniske løsningene: Adkomst og avkjørsel skal skje fra Bokerøyveien. Krysset Strømmveien Bokerøyveien utvikles og dimensjoneres for tungtransport med rundkjøring med minimum 30 m diameter. Avkjørsel til Knem gård må løses. Gang- og sykkelveg videreføres langs fylkesvegen i hele planområdets lengde. Byggegrense avsettes i samme avstand som eksisterende bygg (38 m). Området mellom fylkesvegen og bygninger bearbeides parkmessig med gang og sykkelveg. Parkering kan aksepteres. Innkjørsel til parkeringssone flyttes bort fra krysset. SVV forutsetter at detaljert byggeplan utarbeides og legges til grunn for reguleringsplanen. Det må tas inn bestemmelser som begrenser eksponering/reklame mot veg. Nødvendige rekkefølgebestemmelser må innarbeides. SVV er skeptisk til handelsetablering i området. SVV avventer handelsanalyse, trafikkanalyse og planforslag, men signaliserer at innsigelse er aktuelt dersom planforslaget

9 9 åpner for personbilavhengig handel som bryter med lokalisering etter ABC prinsippet, RPR for ATP eller regional plan for handel og sentrumsutvikling. Kommentar: Detaljplan for veiarealene er utarbeidet av Stener Sørensen AS. Begrensning i reklame/eksponering er tatt inn i 2.2. Rekkefølgebestemmelser er innarbeidet i 7. Forretningsarealet er begrenset til 1000 m2 jfr. regional plan for handel og sentrumsutvikling. Oslofjordens Friluftsråd ( ) Turstien gjennom området må ikke forringes. Nybygg og utvidelser bør ikke skje mot den delen av planområdet som vender mot sjøen av hensyn til Grunnane naturreservat. Næringsutvikling bør primært skje nord i planområdet (gbnr. 12/64). Eksisterende tursti/kyststi gjennom området bør tilrettelegges med informasjonstavler om våtmarksområdet. Turstien bør merkes og tilrettelegges med tanke på universell utforming. Spunting kan ha negativ effekt i trekk- og hekketider. Med tanke på skjøtsel anbefales lokal og stedstilpasset vegetasjon. Kommentar: Bruken av området til industri/erverv og foreslått avgrensning av området er i henhold til kommuneplanens arealdel. Foreslåtte begrensninger i arealbruken mot naturreservatet er i henhold til uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er også tatt inn spesielle krav til bebyggelsen og uteområdene (se 2.6). Fylkesmannen i Vestfold ( ) Det signaliseres mulig innsigelse til regulering til handel i så stort omfang som varselet angir. Det vises til RPR for kjøpesentre (2008) og regional plan for handel og sentrumsutvikling (2009). Viser til tidligere uttalelse ( ) og nettstedet Vestfold lille grønne. I regional plan (2009) forutsettes det at handel etableres i områder som er avsatt til dette i kommuneplan. Det er unntak for etablering av inntil 1000 m2 bruksareal. For handel opp til 3000 m2, kan behandling på kommuneplannivå fravikes etter en skjønnsmessig vurdering. Sentrum har en sårbar handel og kan lett miste preget av å være et kommunesenter, dersom mye handel flyttes til Grunnane. Området ligger klart utenfor og atskilt fra Svelvik sentrum. Det forventes en grundig handelsanalyse i konsekvensutredningen. FM kan akseptere byggegrense til naturreservatet på 40 meter. Forvaltningspraksis gir også krav til største byggehøyde 14 meter inntil 60 meter fra reservatgrensen. Varelevering skal ikke vende mot reservatet og bygg må ikke gi speilvirkning. Kommentar: Forretningsarealet er begrenset til 1000 m2 i henhold til regional plan for handel og sentrumsutvikling, og handelsanalyse er derfor ikke utarbeidet. Avgrensningen av byggeområdet er lagt med minimum 40 meters avstand til reservatet, og maksimal byggehøyde på 14 meter innarbeidet i planforslaget (60 meter fra reservatet). Forvaltningspraksis det vises til gjelder Kilen i Tønsberg, og tilsvarende bestemmelser er innarbeidet (se 2.6). Vestfold Fylkeskommune ( ) Viser til tidligere uttalelse og ny uttalelse Fylkeskommunen kan i hovedsak slutte seg til de utredningstemaer som er foreslått. Angående estetikk og landskap må utbyggingsprosjektet visualiseres med 3D illustrasjoner både for nær og fjernvirkning. Det må gjøres grundige geotekniske undersøkelser av sakkyndige. Angående handelsanalyse vises det til regional plan for handel og sentrumsutvikling ( ). Hvis begrepet plasskrevende varehandel benyttes må

10 10 handelen defineres i henhold til definisjonen i den gamle fylkesdelplanen. Handelsanalysen bør omfatte to alternativer med henholdsvis detaljhandel og plasskrevende handel. Næringsutvikling før skilles ut som eget tema. Fylkeskommunen vil ha et spesielt fokus på temaene nærmiljø og friluftsliv, estetikk og landskap, trafikale forhold, handelsanalyse og næringsutvikling, grunnforholdt samt barn og unge. Tiltak og formål som er i strid med planer vedrørende kjøpesenterutvikling eller fylkesdelplanen for kystsonen vil kunne utløse innsigelse fra fylkeskommunen. Når konsekvensutredningen legges ut til offentlig ettersyn, må det kort redegjøres for de utredningsmetoder som er benyttet. Opplysninger om utredningsmetodene er i mange tilfeller helt avgjørende for å kunne vurdere hvorvidt utredningsplikten er oppfylt. Kommentar: Forretningsarealet er begrenset til 1000 m2 i henhold til regional plan for handel og sentrumsutvikling, og handelsanalyse er derfor ikke utarbeidet. Det er redegjort for utredning av planens konsekvenser i kapittel 5. Svelvik kommune ( ) På kommuneplanen er det inntegnet og opparbeidet (1992/93) en grønn buffersone og kyststi mellom naturreservatet og industriområdet. Gang- og sykkelvei langs Rv. 319 må inngå på samme side av Rv. 319 som planområdet. Det må også avsettes areal til gang- og sykkelvei langs Bokerøyaveien. Det anbefales å ta tilstrekkelig høyde for en varslet havnivåstigning. Det vises til at flere kommuner har krav om at fremtidig byggegrunn må legges minimum 3 meter over havet. Det må det gjennomføres konsekvensutredninger innen ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyser) i forhold til kvikkleiere, og sannsynligheten for utrasing, flom/springflo osv. Kyststien må hensyntas i reguleringsplanen. Langs naturreservatet anbefales det minimum 50 meters bred grønn buffersone. Betegnelsen kyststi må tas inn i reguleringsplanen, med samme trase som i dag. Det må stilles krav til estetikk i den videre planleggingen. Kommentar: Buffersonen mot naturreservatet og kyststien er regulert i henhold til kommuneplanen. Byggegrenser mot reservatet er regulert i henhold til uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Avstanden fra byggeområdet til reservatet varierer fra minimum 40 meter til ca. 70 meter. Gang- og sykkelvei langs Rv. 319 og Bokerøyaveien er regulert inn. De aktuelle temaene knyttet til risiko og sårbarhet er utredet. Se for øvrig kapittel 5 om planens konsekvenser.

11 11 5 PLANENS KONSEKVENSER 5.1 Kommunalteknikk Bakgrunn og planprogram Kommunens hovedvannledning (300 m.m. eternitt) går langs fylkesveien. Denne kan ikke overbygges. Det er ikke avløpsledninger til tomta. Det må avsettes plass for avløpsledninger samt pumpestasjoner, da gravitasjonsledninger ikke kan benyttes. Avløp bør koordineres med naboeiendommen, som eies av Svelvik Kommune. I henhold til planprogrammet skal det gjøres en kommunalteknisk vurdering av vann og avløpsanlegget samt håndtering av overvann. Utredning og vurdering Et forprosjekt for VA anleggene er utarbeidet av VA CONSULT ( ). Det foreslås å pumpe spillvannet til planlagt pumpeledning fra Skjønheim. Ledningen er planlagt av kommunen på nordsiden av Bokerøyveien. På grunn av at området ligger så lavt, vil en sentral pumpestasjon kreve en dyp sump. Det foreslås derfor etablert mindre pumpestasjoner for hvert felt. Overvann kan slippes til resipient mot nord via en bekk nord for Bokerøyveien. I syd kan overflatevannet slippes direkte til sjø. Det foreslås etablert åpne grøfter i grøntrabatter langs den nye adkomstveien og i rør ved kryssing av veiarealene. Vannforsyning tappes fra eksisterende vannledning som går langs fylkesveien. I nord kobles vannledningen fra eksisterende ledning fra Skjønheim mot Bokerøya, slik at det etableres tosidig vannforsyning (ringforbindelse). Konsekvenser og avbøtende tiltak Det må etableres pumpestasjoner for hvert felt med tilkobling til planlagt pumpeledning på nordsiden av Bokerøyveien. 5.2 Geoteknikk Bakgrunn og planprogram Det vises til retningslinje fra NVE (1 2008) for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (sist revidert 5. mars 2009) og TEK 10, og geoteknisk veileder om utredning av områdestabilitet i områder med kvikkleire og andre jordarter med tilsvarende egenskaper. I henhold til planprogrammet skal faresoner, stabilitet og sikringstiltak utredes. Utredning og vurdering De geotekniske utredningene er utarbeidet av Grunnteknikk AS. Geoteknisk datarapport datert og geoteknisk vurdering og stabilitet ( ). Boringene har påvist kvikke masser av leire/silt til stor dybde sentralt på reguleringsområdet og videre mot nord. Det er ikke påvist kvikkleire i randsonen ut mot sjøen. Videre tyder boringene på at det ikke er kvikke masser i det stigende terrenget/skråningene mot vest. Det er stedvis boret til løse masser til mer enn 35 meter. Området er kategorisert med middels faregrad, konsekvensklasse alvorlig og risikoklasse 2. Dette tilsier at området slik det er i dag ikke trenger noen videre tiltak/sikring. Ny

12 12 bebyggelse på området må tilfredsstille betingelser for tiltakskategori K3, da dette medfører tilflytting av mennesker og påvist middels faregrad. Kritisk glidesirkel er ved enden av oppfyllinga og viser beregningsmessig sikkerhet Fc = 2,53 3,98. Basert på beregningene er både lokalstabilitet og områdestabilitet tilfredsstilende. Sannsynlig kvikkleiresone er vist på kartvedlegg. Konsekvenser og avbøtende tiltak Alle grunnarbeider innenfor kvikkleiresone må utføres med stor forsiktighet da eventuelt brudd kan medføre omfattende utglidninger og skader. Alle tiltak må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig. Slik området fremstår i dag og ved eventuell oppfylling til kote + 2,5, kreves ikke videre tiltak eller sikring. 5.3 Forurensning Bakgrunn og planprogram Det vises til Klifs veileder 91:01 Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser. I henhold til planprogrammet skal det gjennomføres en fase 1 miljøundersøkelse for området. Utredning og vurdering Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) er utført av Multiconsult ( ). Området har siden ca blitt benyttet til produksjon av gipsplater og elementer. Sannsynligheten for at det har forekommet forurensning til grunn fra denne produksjonen er liten. Nord for det undersøkte området har det tidligere vært en kommunal avfallsfylling. Denne strekker seg antagelig noe inn på eiendommen (i nord). Kartleggingen har avdekket at store deler av grunnen består av oppfylte masser, med variert innhold av jord, stein og avfall som søppel, gisprester og lignende. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes forurensning i grunnen. Konesekvenser og avbøtende tiltak I henhold til Forurensningsforskriften (kap. 2) bør det ved utbygging gjennomføres undersøkelser i grunnen for å kartlegge utbredelsen av avfallsfyllingen og eventuell forurensning i massene. Dersom det avdekkes forurensning må det utarbeides tiltaksplan ved terrenginngrep. 5.4 Springflo Bakgrunn og planprogram Det vises til retningslinje fra NVE (1 2008) for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (sist revidert 5. mars 2009) og TEK 10. Jfr. planprogrammet skal det gjennomføres en flomberegning for 200 årsflom, med vannlinjeberegning for å bestemme krav til bygehøyde og/eller avbøtende tiltak. Utredning og vurdering Sivilingeniør Bjørn Strøm AS har gjennomført geotekniske grunnundersøkelser ( ). I rapporten er det gjort en vurdering av terrenghøyder og flomnivå. Terrenget i området ligger mellom kote + 1,3 og 2,0. Gulvnivået på den eksisterende industrihallen er målt til cote + 1,99. Høyeste flomnivå i området er registrert til 1,78 meter. Kote + 2,0 blir anbefalt som laveste terrengnivå, med laveste gulvhøyde kote + 2,4. Terrengfallet i området bør ikke være mindre enn 2 %.

13 13 DSB har utarbeidet rapporten Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner (revidert utgave 2009). Det fremgår av rapporten at det er knyttet stor usikkerhet til beregning av stormflotall, og at det må utvises forsiktighet ved bruk av dataene og gjøres lokale vurderinger. Tabellen for havstigning viser år 2100 i forhold til år 2000 (Svelvik side 31). 100 års stormflo er anslått til cm, og intervall for usikkerhet oppgitt til ca til 246 cm. Konsekvenser av landheving (42 cm) og beregnet havstigning (48 cm) inngår i estimatet. Med henvising til at det ikke foreligger estimater for 200 årsflom, legges estimatet for 100 årsflom til grunn for laveste kotehøyde. 2,5 meter settes som laveste gulvnivå. Oppfylling og laster er beregnet av Grunnteknikk AS i rapporten om geoteknisk vurdering og stabilitet ( ). Beregningen er utført med 1 meter oppfylling til kote + 2,5. Beregningene viser gjennomgående god sikkerhet mot brudd for alle undersøkte glidesirkler. Konsekvenser og avbøtende tiltak Innvendig gulvnivå skal ikke ligge lavere enn kote + 2,5 meter. 5.5 Støy Bakgrunn og planprogram Retningslinje T-1442 (retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. I henhold til planprogrammet skal det beregnes støysoner, og behov for støytiltak på eksisterende og ny bebyggelse beskrives. Angående reservatet har FM i sin uttalelse vist til forvaltningspraksis for Presterødkilen i Tønsberg. Følgende er inntatt i kommunedelplanen for Kilen ( 2.7): Varemottak og lignende må vende bort fra reservatet. Spunting og annet anleggsarbeid som medfører støy over 60 db innenfor reservatgrensen må ikke finne sted i perioden 1. april 30. august. Utredning og vurdering Det beregnes støysoner i henhold til T Det redegjøres det for hvordan hensynet til naturreservat følges opp. Behovet for støytiltak på eksisterende og ny bebyggelse beskrives. Konsekvenser og avbøtende tiltak Utredes av Akustikk Konsult. Ikke ferdigstilt. 5.6 Biologisk mangfold Bakgrunn og planprogram Det vises til vannressursloven 11 i forhold til vegetasjonsbelte og naturmangfoldsloven og 8 1. ledd om kunnskapsgrunnlaget. Grunnane naturreservat grenser til planområdet. Reservatet ble opprettet i Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand. Det skal vernes om et rikt og interessant fugleliv, vegetasjon og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Reservatet dekker et område på ca daa., hvorav daa er sjøareal. Utredning og vurdering FM har FM i sin uttalelse vist til forvaltningspraksis for Presterødkilen. I kommunedelplanen for Kilen er det tatt hensyn til naturreservatet gjennom fastsatte byggegrenser og byggehøyder. Slik det fremgår av 2.6 skal bygningsfasader med speilvirkning mot reservatet unngås. Varemottak og lignende må vende bort fra reservatet.

14 14 I henhold til 4 som omhandler tiltak i friområdene skal hensynet til verneinteressene vektlegges og opparbeidelsen skje i samråd med vernemyndighetene. Konsekvenser og avbøtende tiltak Det vises til forvaltningspraksis for Presterødkilen. Det forutsettes følgende tiltak: 1. Ikke fasader med materialbruk som gir speilvirkning mot reservatet. 2. Ikke varemottaket og lignende mot reservatet. 3. Støybegrensninger for anleggsarbeid i perioden 1. april 30. august. 4. Utomhusplan må forelegges vernemyndighetene 5.7 Kulturminner Det vises til uttalelse fra Vestfold Fylkeskommune ( ). Fylkeskommunen er ikke kjent med at arealbruken vil komme i konflikt med nyere tids kulturminner av vesentlig verdi, og ser heller ikke behov for ytterligere registreringer når det gjelder automatisk fredede kulturminner. Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9 ansees som oppfylt. Henvisning til stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven 8 2. ledd 1. punktum må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Jfr. planprogrammet er temaet ikke forutsatt ytterligere utredet. 5.8 Universell utforming Det vises til St.meld. nr 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer og Rundskriv T-5/99 B Tilgjengelighet for alle. Hele planområdet er tilnærmet flatt, og det foreslås etablert gang- og sykkelvei langs hele planområdet både mot Strømmveien og Bokerøyveien. Tilgjengelighet for alle vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av utomhusplan og rammesøknad. Krav til tilgjengelighet er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 5.9 Friluftsliv Kyststien går langs sjøkanten i den søndre delen av planområdet. I uttalelse fra FM ( ) er det henvist til forvaltningspraksis for Presterødkilen i Tønsberg. Det er der akseptert byggegrense inntil 40 meter fra reservatet. Videre er det begrensninger i byggehøyde på 14 meter inntil 60 meter fra reservatets grense. Kommunen har i sitt notat ( ) påpekt at hensynet til kyststien må ivaretas i planen. Langs Grunnane naturreservat anbefales det en 50 meters bred grønn buffersone. Plasseringen av kyststien langs Grunnane er i praksis lik som for Presterøkilen. Det legges til grunn at buffersonene som etableres av hensyn til reservatet også vil ivareta hensynet til kyststien. Kyststien er regulert med eget formål i reguleringsplanen. Hensynet til kyststien er ivaretatt i plan og reguleringsbestemmelsene Estetikk og landskap Jfr. Pbl kan det knyttes bestemmelser om estetisk utforming til alle typer arealer i reguleringsplaner. Jfr. også tidligere 74 nr. 2 estetikkparagrafen og rundskriv H 7/97. Området grenser til Grunnane naturreservat og omfattes av RPR for Oslofjorden. Kyststien er på kommuneplanens arealdel definert som del av strandsonen. Området inngår ikke i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Vestfold. Planområdet ligger i et stort landskapsrom omgitt av bratte åssider på begge sider av Drammensfjorden. Slik det er redegjort for over er det forutsatt buffersoner og begrensninger

15 15 i byggehøyder som følge av nærheten til naturreservatet. Det er videre lagt opp til relativt lave byggehøyder (kote + 16,5 meter). Mot sjøen er området mest eksponert mot sør og reservatet. Buffersonen med vegetasjon vil skjerme bebyggelsen sett fra sjøen. Bebyggelsen vil få lange fasader eksponert mot hovedvegen, slik det også er for eksiterende industrihall i dag. Materialbruk og utforming av fasadene vil kunne få stor betydning for opplevelsen av området. God avstand til veien (byggegrense 38 meter fra senterlinje), og opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt vegetasjonsskjerm (parkbelte) vil bidra positivt. Ingen negative konsekvenser forutsatt etablering av vegetasjonsbelte (buffersone) mot reservatet og sjøen i sør, og vegetasjonsskjerm (parkbelte) mot hovedveien Trafikk Bakgrunn og planprogram I henhold til planprogrammet skal det utarbeides detaljplaner for de trafikale løsningene i henhold til uttalelse fra Statens vegvesen. Det skal gjøres en trafikkanalyse som viser trafikkgenereringen, med tanke på å vurdere tiltakets konsekvenser for vegsystemet. Utredning og vurdering I henhold til uttalelse og møte med SVV er følgende lagt til grunn for planarbeidet: Adkomst og avkjørsel skal skje fra Bokerøyveien. Krysset mellom Strømmveien og Bokerøyveien utvikles og dimensjoneres for tungtransport med rundkjøring med minimum 30 m diameter. Gang- og sykkelvei videreføres langs fylkesveien i hele planområdets lengde. Byggegrense avsettes i samme avstand som eksisterende bygg (38 m). Området mellom riksveien og bygninger bearbeides parkmessig med gang- og sykkelvei og parkeringsplass. Parkering kan aksepteres. Innkjørsel til parkeringssonen flyttes bort fra krysset. Hastigheten på Strømmveien (Fv. 319) fra syd og inn mot krysset Strømmveien Bokerøyveien er 80 km/t. Hastigheten videre inn mot Svelvik sentrum er 60 km/t. ÅDT på Strømmveien er Hastigheten på Bokerøyveien er 50 km/t. I henhold til Statens vegvesens tabell for turproduksjon (håndbok 146 side 55), så er genererer industrivirksomhet (herunder fabrikk, lager, verksted og engros) i gjennomsnitt 3,5 bilturer pr. 100 m2 BRA pr. døgn. Kontor gir 8 bilturer pr. døgn og handel (detalj, kiosk, bensinstasjon, kjøpesenter) gir 45 bilturer pr. døgn. Planene gir mulighet for etablering av selvstendige kontorbygg. I praksis må det likevel antas at kontorvirksomhet i hovedsak ikke vil bli etablert som en selvstendig funksjon, men i tilknytning til øvrig næringsvirksomhet som skal etablere seg på området. Typiske industri/lagerbygg vil begrense mulighetene for bygging i flere etasjer. For å ha et grunnlagt for beregningene er det forutsatt at kontor/forretning samles i ett bygg, og at øvrig bebyggelse blir oppført i én etasje. Beregning av ÅDT: Formål BRA (m2) Faktor/100m2 ÅDT Forretning Kontor

16 16 Industri/lager , Sum Konsekvenser og avbøtende tiltak Nytt veisystem opparbeides i henhold til krav fra SVV Energi Bakgrunn og planprogram Jfr. planprogrammet skal det utarbeides en energiutredning som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne. Kommunens Klima- og energiplan (2010) ble vedtatt Utredning og vurdering TEK stiller krav til energibruk i bygninger. Jfr. 1. ledd er det ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. Jfr. 2. ledd skal bygning over 500 m2 oppvarmet BRA prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygning inntil 500 m2 gjelder kravet 40 % av netto varmebehov. Annen energi kan være ulike former for ny fornybar varme. Ny fornybar varme er CO2 nøytral oppvarming som kan være basert på biobrensel, solvarme eller varmepumper som henter varme fra omgivelsene eller spillvarmekilder. Det er ikke etablert fjernvarmeanlegg i området eller gitt konsesjon for etablering av fjernvarmeanlegg. En alternativ energiløsning må dermed basere seg på lokale løsninger. Lokale løsninger vil være en varmeløsning pr. bygning, eller et nærvarmeanlegg for området. Alternativ til fjernvarme er varmepumpeløsninger som henter varme fra omgivelsene. Bruk av varmepumpe i området krever en tilgjengelig varmekile. Alternativene er energibrønner, uteluft, jordvarme, spillvarme, grunnvann eller overflatevann, eller en kombinasjon av disse løsnningene. Det er ikke større spillvannskilder i nærområdet. Med tanke på energibrønner kan dybden til fjell være et problem i området, og fjellets varmeledningsevne er også et vesentlig moment. Ved bruk av overflatevann (sjøen) er det ønskelig å hente vann fra meters dybde. Slike dybder finnes først lenger ut i fjorden ved Rødtangen. Konsekvenser og avbøtende tiltak Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en energiutredning som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne TEK Barn og unge Jfr. Pbl. 2 skal det legges spesielt vekt på å sikre barn gode oppvekstvilkår. Arealet innenfor planområdet er ikke i bruk av barn og unge i dag. Det planlegges heller ikke for arealbruk eller formål rettet mot barn og unge innenfor selve næringsområdet. Barn og unges interesser innenfor planområdet vil i første rekke være knyttet til bruken av kyststien og etablering av ny gang- og sykkelvei langs planområdet. Jfr. planprogrammet er det ikke forutsatt ytterligere utredning av temaet.

17 ROS - analyse Bakgrunn og planprogram Det vises til Pbl. 4 3 om samfunnsikkerhet og ROS - analyse hvor det heter at analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes som hensynssone. Jfr. planprogrammet skal det foretas en gjennomgang av alle relevante temaer, jfr. sjekkliste for håndtering av samfunnssikkerhet i overordnet arealplanlegging Utredning og vurdering Fylkesmannens sjekkliste for samfunnssikkerhet er vedlagt, SPIR arkitekter ( ). De viktigste temaene er geoteknikk, forurensning og springflo. Konsekvenser og avbøtende tiltak Det vises til de enkelte temautredningene Næringsutvikling Bakgrunn og planprogram I henhold til planprogrammet skal det gjøres en vurdering av type virksomhet med tanke på næringsutvikling og sysselsetting, blant annet i forhold til utviklingen av Svelvik sentrum. Utredning og vurdering Svelvik Næringspark AS har som mål å utvikle og drive en attraktiv næringspark sentralt på Østlandet for større lager-, produksjons- og servicebedrifter. Det er kort avstand til Oslo og byene i Østlandsområdet. Det er også mulighet for dypvannskai og transport med båt. I Svelvik kommune er flere større næringsvirksomheter etablert, som blant annet BMC, Jensen Møbler, Adax og Maur Bilpåbygg. Maur Bilpåbygg flyttet fra sentrum til Svelvik Næringspark og eksisterende industrihall i januar Gips Recycling Norge AS driver sin virksomhet i deler av den eksisterende industrihallen i dag. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området for bedrifter som på grunn av størrelse, logistikkomfang og transportbehov, for eksempel ikke egner seg for lokalisering i sentrum. Prosjektet vil kunne tilby lokaler som vil gjøre det mulig å frigjøre sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk. Forslag til planprogram for kommuneplanen ( ) har vært ute til offentlig ettersyn. Som et av flere strategiske veivalg, utarbeidet i forbindelse med Stedanalysen for Svelvik, vurderes blant annet satsing på sentrumsutvikling i Svelvik by med lokalisering av nye boliger i sentrum som særlig relevant. Næringsrådets strategiske næringsplan (under utarbeidelse) vil også peke på satsingsområder for videre utvikling av Svelvik. Om næringsutvikling heter det blant annet at kravene til at næringer med mye transport skal legges ved de store hovedfartsårene, betyr at Svelvik må ha det annet fokus og vise til andre kvaliteter eller fortrinn for å tiltrekke seg ny næring. Grunnane næringsområde blir trukket frem som det næringsarealet i kommunen med størst potensial. Konsekvenser og avbøtende tiltak Svelvik næringsområde vil kunne tilby lokaler som vil gjøre det mulig å frigjøre sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk.

18 18 6 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 6.1 Oppsummering av konsekvenser og avbøtende tiltak I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av konsekvensene av tiltaket, og en sammenstilling av de viktigste avbøtende tiltakene som er foreslått i planforslaget. Utredningstema Kommunalteknikk Konsekvenser og avbøtende tiltak Det må etableres pumpestasjoner for hvert felt, med tilkobling til planlagt pumpeledning på nordsiden av Bokerøyveien. Geoteknikk Lokalstabilitet og områdestabilitet tilfredsstilende. Oppfylling til kote + 2,5 (flommsikkert nivå) krever ikke videre tiltak/sikring. Alle tiltak innenfor kvikkleieresonen må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig. Forurensning Springflo Støy Biologisk mangfold Kulturminner Universell utforming Friluftsliv Estetikk og landskap Trafikk Energi Barn og unge ROS analyse Før utbygging gjennomføres det undersøkelser i grunnen for å kartlegge utbredelsen av avfallsfyllingen og eventuell forurensning i massene. Dersom det avdekkes forurensning må det utarbeides tiltaksplan ved terrenginngrep. Terrenget i området ligger mellom kote + 1,3 og 2,0. Innvendig gulvnivå skal ikke ligge lavere enn kote + 2,5 meter. Det beregnes støysoner i henhold til T Behovet for støytiltak på eksisterende og ny bebyggelse beskrives (ikke ferdigstilt). Ingen negative konsekvenser forutsatt følgende tiltak: 1. Ikke fasader med materialbruk som gir speilvirkning mot reservatet. 2. Ikke varemottaket og lignende mot reservatet. 3. Støybegrensninger for anleggsarbeid i perioden 1. april 30. august. 4. Utomhusplan må forelegges vernemyndighetene Ingen konsekvenser (ingen registrerte kulturminner) Vedlagt utomhusplanen skal det foreligge en vurdering av tilgjengelighet for alle. Ingen negative konsekvenser forutsatt at det etableres en vegetasjonsbuffer mot kyststien og reservatet. Ingen negative konsekvenser forutsatt etablering av vegetasjonsbelte (buffersone) mot reservatet og sjøen i sør, og vegetasjonsskjerm (parkbelte) mot hovedveien. I henhold til uttalelse fra SVV er følgende lagt til grunn for planforslaget: Adkomst og avkjørsel skal skje fra Bokerøyveien. Rundkjøring i krysset mellom Strømmveien og Bokerøyveien. Gang- og sykkelvei langs Strømmveien. Byggegrense på 38 meter mot Strømmveien. Området mellom Strømmveien og bygninger bearbeides parkmessig. Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en energiutredning som beskriver muligheter for energitiltak i bygningsmassen og energiforsyning til denne TEK Ingen negative konsekvenser. Ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs planområdet, og redusert hastighet som følge av rundkjøring vil trafikksikkerheten i området bedres. Relevante temaer jfr. sjekkliste for håndtering av samfunnssikkerhet i

19 19 overordnet planlegging (FM ) er gjennomgått. For avbøtende tiltak vises det til de enkelte utredningstemaene. Næringsutvikling Tilby lokaler som vil gjøre det mulig å frigjøre sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk. 6.2 Krav til nærmere undersøkelser Jfr. Pbl nr. 12 kan det stilles krav om nærmere undersøkelser for gjennomføring av planen. Bestemmelsen skal sikre mulighet for oppfølging av undersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med konsekvensutredningen. Det er stilt krav til nærmere undersøkelser av følgende forhold: 1. Forurensning i grunnen: Krav til prøvetaking og eventuell tiltaksplan. 2. Geoteknikk: Alle grave/anleggsarbeider i kvikkleiresonen må prosjekteres i detalj i samråd med geoteknisk sakkyndig. 3. Kommunalteknikk: Krav til detaljerte planer for pumpeledninger. 6.3 Alternativer I utredningen er 0 alternativet brukt som referanse til ønsket utnyttelse slik det fremgår av planforslaget. 0 - alternativet innebærer en opprettholdelse av dagens situasjon. Jfr. forskrift om konsekvensutredning 9 skal forhold som er utredet i overordnet plan, herunder aktuelle lokaliseringsalternativ, ikke utredes på nytt. En utbygging av Svelvik næringsområde vil kunne frigjøres sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk. Dette er i samsvar med kommuneplanen for Svelvik, hvor dette skal gi rom for sentrumsutvikling i Svelvik by med lokalisering av nye boliger i sentrum. Vestfold fylkeskommune ba i sin uttalelse ( ) om at det ble utredet to alternativer, for henholdsvis detaljhandel og plasskrevende handel. Med henvising til at handelsvolumet nå er begrenset til m, er dette ikke lenger ansett for å være aktuelt. 6.4 Metode I forskrift om konsekvensutredning 6 4. ledd heter det: Det bør framgå hvilke metoder som skal benyttes. Det er dermed ikke noe absolutt krav til at metodene skal beskrives. Den mest brukte metoden for konsekvensutredninger, Håndbok 140 (SVV 2006), er lite relevant for dette tiltaket. Dette skyldes at arealbruken er avklart i kommuneplanen. Metodikken varierer fra tema til tema avhengig av problemstilling. Den faglige metodebruken er dokumentert i temautredningene. I kapittel 6.6 (forslagsstillers anbefaling) er det gjort en samlet vurdering av hva som er vektlagt som grunnlag for det endelige planforslaget. 6.5 Planprosess Oppstartsmøte med Svelvik kommune er gjennomført. Oppstart av planarbeidet er varslet og forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn. Det har vært avholdt flere møter med regional myndighet. Den ble det avholdt møte og befaring av planområdet. Kommunen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen deltok. Nytt møte med de samme deltakerne ble gjennomført i Fylkeshuset. Møte med Statens Vegvesen avholdt På bakgrunn av uttalelser til forslag til planprogram er dette omarbeidet og presentert i regionalt planforum

20 20 Eventuelt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn avholdes etter avtale med kommunen. Medvirkning og kontakt med beboerne i området vil bli ivaretatt i planprosessen med muligheter for innspill gjennom høringsperiodene. 6.6 Forslagsstillers anbefaling En av hovedstrategiene for kommunen er satsing på sentrumsutvikling i Svelvik by, med lokalisering av nye boliger i sentrum som særlig relevant. Planforslaget bygger opp under denne strategien ved at det legges til rette for utvikling av området for bedrifter som på grunn av størrelse, logistikkomfang og transportbehov, ikke egner seg for lokalisering i sentrum. Prosjektet vil kunne tilby lokaler som vil gjøre det mulig å frigjøre sentralt plasserte lokaler for funksjoner som er mer sentrumstjenlige enn dagens bruk. Planforslaget anbefales lagt ut på offentlig ettersyn.

21 21 7 VEDLEGG 7.1 Reguleringsbestemmelser 1 REGULERINGSFORMÅL ( 12-5) Bestemmelsene er en del av detaljregulering datert , jfr. plan- og bygningslovens Innenfor planens avgrensning er arealet i henhold til 12 5 i Pbl. regulert til: 1.1 Bebyggelse og anlegg Energianlegg (EA) Kombinert bebyggelse- og anleggsformål: Kontor, industri, lager (KIL1 og KIL2) Forretning, kontor, industri, lager (FKIL1) Industri, lager (IL1 - IL4) 1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (KV1 KV3) Gang/-sykkelveg (GS) Annen veggrunn tekniske anlegg 1.3 Grønnstruktur Naturområde (GN) Turveg (kyststi) (TV) Vegetasjonsskjerm (VS) 1.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder LNF - område 1.4 Hensynssoner Sikringssone frisikt Faresone ras og skredfare (H310) 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Plassering Ny bebyggelse skal plasseres innenfor grense for bebyggelse. Der ikke annet er vist, skal byggegrense være lik formålsgrense. 2.2 Utforming av ny bebyggelse Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger sikre et helhetlig preg samtidig som bygningene fremstår som variasjoner over samme tema med detaljer/bygningsdeler. For fasader som vender mot Fylkesveien skal reklameinnretninger og uheldig eksponering begrenses. 2.3 Støy Kravene til støynivå skal være oppfylt ihht den enhver tids gjeldende retningslinjer. Ved utbygging av områdene skal bygge- og anleggsstøyen ikke overskride støygrensene i den enhver tids gjeldende retningslinjer. 2.4 Grunnforhold/forurensning Det skal utarbeides tiltaksplaner som omfatter kartlegging og håndtering av forurensede masser på land og i sjøen.

22 Kotehøyde gulv 1. etasje Innvendig gulvnivå skal ikke ligge lavere enn kote + 2,5 meter. 2.6 Hensynet til Grunnane naturreservat Følgende krav skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen og under utbygging av området av hensyn til Grunnane naturreservat: 1. Det tillates ikke fasader med materialbruk som gir speilvirkning mot reservatet. 2. Det tillates ikke varemottaket og lignende mot reservatet. 3. Spunting og annet anleggsarbeid som medfører støy over 60 db innenfor reservatgrensen må ikke finne sted i perioden 1. april 30. august. 4. Forslag til utomhusplan skal forelegges vernemyndighetene. 2.7 Grad av utnytting Grad av utnytting er gitt i bestemmelsene. Bruksareal skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Utvendig parkeringsareal er ikke medregnet i maksimalt tillatt bruksareal (BRA). 2.8 Universell utforming Det vises til TEK10 for nye krav til universell utforming. Bebyggelsen og tilhørende uteområder skal søkes tilrettelagt på en slik måte at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av mennesker som er bevegelses- og orienteringshemmet, uten behov for tilpasning og spesiell utforming, jfr. T-5/99 Tilgjengelighet for alle. 2.9 Automatisk fredet kulturminne Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og Vestfold fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Energianlegg (EA) Innenfor området kan det plasseres nettstasjon. 3.2 Kontor, industri, lager (KIL1 og KIL2) KIL1 Maks bruksareal (BRA) = 9000 m2. Maks byggehøyde kote + 14 og 16,5 meter. KIL2 Maks bruksareal (BRA) = m2. Maks byggehøyde kote + 16,5 meter. 3.3 Forretning, kontor, industri, lager (FKIL1) Maks bruksareal (BRA) = 9000 m2. Maks byggehøyde kote + 16,5 meter. Maksimalt areal til forretning er 1000 m Industri, lager (IL1 IL4) IL1 Maks bruksareal (BRA) = m2. Maks byggehøyde kote + 16,5 meter. IL2 IL3 IL4 Maks bruksareal (BRA) = 8000 m2. Maks byggehøyde kote + 16,5 meter. Maks bruksareal (BRA) = 6000 m2. Maks byggehøyde kote + 16,5 meter. Maks bruksareal (BRA) = 6000 m2. Maks byggehøyde kote + 14 og 16,5 meter. Innenfor formålet industri/lager tillates tilhørende kontorvirksomhet.

23 23 4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Offentlige trafikkområder De offentlige trafikkområdene omfatter kjøreveg KV1 og KV2, gang- og sykkelveg (GS) og tilgrensende annen veggrunn. 4.2 Kjøreveg (KV3) Kjøreveg KV3 er privat og felles for næringseiendommene. 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Naturområde (GN) Regulert naturområde skal fungere som buffersone mellom bebyggelse og reservatet. Hensynet til verneinteressene skal vektlegges, og opparbeidelsen skje i samråd med vernemyndighetene. Forslag til utomhusplan skal forelegges vernemyndighetene. 5.2 Turveg (TV) Regulert turveg skal være offentlig og opparbeides som kyststi. 5.3 Vegetasjonsskjerm (VS) Regulert vegetasjonsskjerm skal etableres med vegetasjon som gir god skjermingseffekt. 6 HENSYNSSONER 6.1 Sikringssoner - frisikt Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert vegetasjon eller tette gjerder som hindrer fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers plan. Oppstammede trær tillates. 6.2 Faresoner ras og skredfare Det stilles krav om geoteknisk oppfølging og kontroll i bygge- og anleggsfasen. 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 7.1 Rammesøknad Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge følgende: 1. Detaljtegninger for de offentlige trafikkarealene. 2. Utomhusplan. 3. Plan for lokal overvannshåndtering og vann/ avløp 4. Avtale for kommunalteknisk anlegg. 5. Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. 7.2 Rekkefølgebestemmelser Før det gis igangsettingstillatelse utover 50 % av totalt tillatt m2 bruksareal (BRA), skal følgende være opparbeidet: 1. Gang- og sykkelveg langs Strømmveien (fv. 319). 2. Nytt kryss (rundkjøring) Strømveien Bokerøyveien. 3. Vegetasjonsskjerm (parkbelte) langs Strømmveien (fv. 319). 4. Turvei/kyststi (TV)

24 7.2 Plankart 24

25 7.3 Illustrasjonsplan 25

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.03.2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet HAMMERFEST KOMMUNE Reguleringsplan for Rypklubbeidet Hammerfest 13.01.12 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Fellesbestemmelser 1.1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner, skal

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Sist revidert: 19.11.2015 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Høyder Bygningenes maksimale mønehøyde fremgår av plankartet. Angitt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat)

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Deanu gielda Tana kommune Detaljregulering for Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Planbestemmelser Nasjonal arealplanid: 20252010004 Versjon: 10.02.2014 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Plan nr. - 02 _ Eigestad Industriområde_ bestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak i kommunestyret sak 049/14: 16.6.2014,

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63

Planbestemmelser. Planens id: Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015. Detaljregulering Planid- RD63 Planbestemmelser Planens navn: Håmmålfjellveien Planens id: RD63 Dato for siste revisjon: 5.11.2015 Dato for vedtak i Kommunestyret: 19.11.2015 Detaljregulering Planid- RD63 GENERELT Planområdet reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING REGULERINGSBESTEMMELSER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET Dato dd.mm.2014 Sist revidert dd.mm. 2014 Plan nr. nn Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID 19810003-02 Datert: 29.04.13 sist revidert 21.11.13 Sist revidert: etter kommunestyrets vedtak sak 094/13 Kommunestyrets

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bestemmelser for Detaljplan for Nordkjosbotn Sør Plan-ID 1933-302 Dato: 30.05.2012

Bestemmelser for Detaljplan for Nordkjosbotn Sør Plan-ID 1933-302 Dato: 30.05.2012 for Detaljplan for Nordkjosbotn Sør Plan-ID 1933-302 Dato: 30.05.2012 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med

Detaljer