Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling"

Transkript

1 Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/ Arkiv: 0203R1111 Dato: Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast utvalg for plansaker Forslag til reguleringsplan R Løkenåsen II delfelt A1 i Fet kommune Rådmannens innstilling : Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Løkenåsen II delfelt A1 i Fet kommune - plannummer 0203 R1111, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker Fast utvalg for plansakers behandling: Enhetsleder Samfunn og næring Arne Aukland møtte under behandling av saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fast utvalg for plansakers enstemmige vedtak: Forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Løkenåsen II delfelt A1 i Fet kommune - plannummer 0203 R1111, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven

2 Vedlegg : 1. Forslag til planbestemmelser, datert Forslag til plankart, datert Planbeskrivelse, datert ROS-analyse, datert Illustrasjonsplan, datert , sist revidert Lengdeprofil vei, datert Støyrapport (Brekke & Strand Akustikk), datert , sist revidert Samlede innspill til varslet planstart Dokumenter som ligger på saken : Bakgrunn for saken : - Varslingsbrev oppstart planarbeid Reguleringsplan for Del av Løkenåsen (0203 R9807), vedtatt i kommunestyret i Fet den , satte krav om detaljregulering av enkelte delområder innenfor planen for å sikre best mulig tilpassning av veier og bebyggelse. Delområde A1 er en av disse områdene. I varslingsannonsen for planstart ble det illustrert at delfelt A1 og B5, som også har plankrav, skulle reguleres i same plan. Forslagstiller har imidlertid valgt å ta delfelt B5 ut av planforslaget og vil levere en egen plan for dette delfeltet ved en senere anledning. I reguleringsplan for Del av Løkenåsen (0203 R9807) er det satt rekkefølgebestemmelser som sier at avkjøringene til delfelt A1 må være erstattet av nye avkjøringer i tilknytning til nytt kryss på rv. 22, og at dagens avkjøringer skal sanneres før man kan starte utbyggingen av andre delfelt innenfor planområde. Forslagsstiller er In Situ landskapsarkitekter AS på vegne av Leikvin Boligutvikling AS. Saksutredning : Beskrivelse av planområdet Reguleringsplanområdet omfatter gnr/bnr: 40/75, 40/8, 40/11, 40/12, 40/14 og 40/20 samt 39/47. Det er i dag eneboligtomter langs hele A1, med frittvoksende skog inni mellom. Alle eneboligtomtene har direkte avkjørsler til rv. 22. Disse skal sanneres i ny plan. Planområdet vist med rød pil i kommuneplankart og i vedtatt reguleringsplankart for Løkenåsen II (0203 R9807)

3 Flyfoto over planområdet med omgivelser. Bildet viser situasjonen før rydding av skog og veibygging startet opp. (Kilde: Fet kommunes kartportal). Planområdet omfattes av vedtatt reguleringsplan for «Del av Løkenåsen» som ligger øst for Fetveien (rv. 22) og Klokkerudfeltet, og rett syd for eksisteende boligfelt i Løkenåsen. For mer detaljert beskrivelse av planområdet vises det til vedlegg 3 Planbeskrivelse. Kunngjøring Oppstartsmøte med planavdelingen ble avholdt den , i forkant av annonsering. Reguleringsarbeidet ble annonsert den i Romerikes Blad og på hjemmesidene til Fet kommune. Hjemmelshavere, rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner ble i forkant varslet ved e-post og brev. Frist for bemerkninger til planarbeidet var den Det kom inn 14 merknader. Planprosess Delområde B5 og A1 ble varslet i samme kunngjøring. Kort tid etter oppstart valgte tiltakshaver og forslagstiller å trekke delområde B5 ut av planen. Dette ble gjort for at de skulle konsentrere seg om delområde A1, som er en viktig del for utviklingen av resten av Løkenåsen. I reguleringsplanen for Del av Løkenåsen er det satt rekkefølgebestemmelser hvorav 10.3 lyder Eksisterende adkomster til bebyggelse i felt A1 skal stenges fysisk og nye fellesavkjørsler opparbeides før det gis igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet. Landskapsplanen har vært viktig i utarbeidelsen av plansaken. Landskapsplanen viser hvor mye terrenget tillater av byggehøyder. Vi har i denne saken forsøkt å være noe mer begrenset på byggehøyder i dette planområdet. Området reguleres til småhusbebyggelse. Vi anser det som aktuelt med to etasjer. Maks møne og gesimshøyde varierer også i forhold til terrenget. Delområde A1 innehar store terrengutfordringer i forhold til nye avkjøringspunkter. Det har under sakens gang vært diskutert ulike løsninger. I fremmet planforslag er avkjøringspunktene for tomt 5 til og med 8 samlet til felles avkjørsel FV2. Terrenget mot vest ble også hevet for å ta opp stigningen som nå er 7,5 % fra vei 4.

4 Sommeren 2012 ble det bygd en ny mur for vei 4 ved gnr./bnr. 40/20. Denne ble bygget før reguleringsplanen var kommet i gang, og uten tillatelse fra kommunen. Fet kommune beordret stans i byggearbeidene, men muren har fått stå i påvente av avklaring gjennom denne planen. Slik veien er tegnet inn i forslag til reguleringsplan (vedlegg 2), er utløpet i vei 2 den samme som der muren står i dag. Vei 4 er flyttet noe østover for å øke avstanden til tomter i vest og for å unngå høye murer. Stigningsgraden på vei 4 er 9 %. Langs vei 4 er det satt av plass for fortau. Dette er utført for å sikre plass til trafikksikring av vei 4 dersom det skulle bli behov.

5 Beskrivelse av planforslaget Arealtabell Areal (daa) Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 10.0 Sum areal denne kategori: Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal 2.9 Annen veggrunn - tekniske anlegg 1.8 Fortau 0.5 Kjøreveg 2.7 Veg 1.6 Sum areal denne kategori: 9.6 Totalt alle kategorier: 19.6 Tabellen viser arealstørrelser i planområdet Bebyggelse Området. Felt A1, reguleres til frittliggende småhusbebyggelse i samsvar med vedtatt områderegulering. Dette innebærer eneboliger, eneboliger med utleieandel, tomannsboliger (evt. med én hybel per boenhet). Valgte løsning ivaretar hensynet til eksisterende bebyggelse som består av 5 eneboliger. Grad av utnytting Utnyttelsesgraden for boligområdene er i samsvar med vedtatt områderegulering. Felt A1: = 25 % BYA (åpen småhusbebyggelse) Bebyggelsens høyder Høydeangivelser er i samsvar med vedtatt områderegulering. Bebyggelsen skal ha maks. gesimshøyde 6,0 m og maks. mønehøyde 9,0 m. (Høyde regnes ut fra gjennomsnittlig planert terreng på bygningens lavestliggende side). Maks. mønehøyde for garasjer er 3,7 m. I tillegg fastsettes maks kotehøyde for møne for hver enkelt eiendom. Valgte løsning sikrer et helhetlig inntrykk i forhold til valg av hustype, antall etasjer og høydesjikt. Valgte maks kotehøyder gir rom for god tilpasning til ny atkomstsituasjon for eksisterende og nye boliger. Atkomst I samsvar med vedtatt områderegulering gis alle eksisterende og nye boligeiendommer ny atkomst, slik at det ikke skal benyttes direkte avkjørsler fra Rv.22. Det vises i denne sammenheng til plankartet, hvor ny offentlig samlevei (o_v2), offentlig adkomstvei (o_v4) og private fellesveier (f_fv1 og f_fv2) er tegnet inn og alle private avkjørsler er markert med pil. Nøyaktig plassering av private avkjørsler kan avvike noe fra pilens plassering.

6 I samråd med kommunen er o_v4 forskjøvet 2 m mot øst i en slakk kurve i forhold til vedtatt områderegulering. Valgte løsning gir rom for opparbeidelse av fortau, videre boligutvikling i felt B5 samt mulighet for framtidig forlengelse av veien mot sør. O_V4 oppfyller kravene gitt i felles kommunal veinorm for valgt vei kategori (A1). Krav om snuplass i enden av kommunale veger ivaretas med vendehammer i enden av o_v4. I samråd med kommunen gis eiendom 9 og 10 adkomst via vendehammeren. Dette begrunnes med at ved en mulig utvidelse av O_V4 sydover vil vendehammeren bli overflødig. Overvannshåndtering Lokal overvannshåndtering innlemmet i bestemmelsene. Overvannet skal fordrøyes i veienes grøfteareal. For hver enkelt eiendom skal det i tillegg avsettes egnet areal for fordrøyning av overvann. Støytiltak Det vises til vedlagt støyrapport, utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk, datert , revidert På bakgrunn av en prosjektert løsning for støyvoll (utarbeidet av Siv.Ing. Hans Petter Brekkan AS), er det regulert inn et område for støyvoll i planen. Støyvollens høyde varierer pga. terrengets naturlige høydevariasjoner. Maks høyde på støyvollen er prosjektert til 7 meter over tilliggende veihøyde (rv.22). Skråning på vollen kan være opptil 1:1 noe som er gjennomførbart ved stabling av stedlige sprengsteinsmasser. Vollen skal jordkles og tilsåes/beplantes før ferdigstillelse. For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til vedlegg 3, planbeskrivelse. Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål. Foreliggende planforslag viderefører i all hovedsak intensjonene i overordnede planer og gjeldende områdereguleringsplan. Endring av planområdet i forhold til varslet planarbeid (som inkluderte felt B5), er ikke i tråd med anbefalinger gitt i landskapsplanen. Men dette anses som håndtert og ivaretatt gjennom planprosessen. Konsekvenser for natur og miljø Reguleringsplanen følger i all hovedsak opp det som allerede er vedtatt i gjeldende reguleringsplan for Løkenåsen. De foreslåtte skjermingstiltakene med støyvoll og støyskjerm vil få positive konsekvenser både for beboerne i felt A1 og trafikanter som ferdes langs RV22. Den detaljregulerte støyvollen og støyskjermen medvirker til en forbedring av miljøet, både når det gjelder å ivareta retningslinjer for innendørs og utendørs støy (T-1442). Når det gjelder endring av terrengforhold innebærer dette en generell forbedring av uteoppholdsarealene til beboerne i felt A1 og generelt mer oversiktlige trafikkforhold for de som ferdes på RV 22.

7 Vurderinger etter Naturmangfoldlovens 8-12 I forhold til naturverdier og biologisk mangfold, ble vurderingene i den gjeldende planen basert på kommunale og statlige kartverk, observasjoner, samt de rapporter (Fylkesmannens rapport: : Dammer på Romerike) som var aktuelle for området. Planen ble påklaget, bl.a. med bakgrunn i mangel på utredning i forhold til miljø og naturressurser. Klagen førte ikke fram. Denne reguleringsplanen følger allerede vedtatte planer. Det er gjennom gjeldende planer vedtatt at området skal omdisponeres fra skogområde til utbyggingsområde. Med bakgrunn i dette er kravene til utredninger vurdert å være oppfylt i planprosessen. Se skjema for vurdering etter naturmangfoldsloven og andre konsekvensvurderinger i vedlegg 3 planbeskrivelse. Behandlingsgebyr for detaljplanlegging (pbl 12,3, 12,10 og 12,11): Fet kommunes gebyrregulativ 2013 pkt Totalt regulert areal 19,6 daa Gebyr per sak kr Inntil 5000 m2, pr. m kr m2, pr. m kr Over kr Sum kr Innspill til varsel av oppstart planarbeid I løpet av varslingsperioden, fra til , kom det inn 14 merknader. Følgende er en kort oppsummering av merknadene, samt forslagsstillers kommentarer til disse. Det er valgt å samle bemerkningene fra flere av beboerne/ naboene i ett punkt under, da de fleste har sammenfallende momenter i sine innspill. 1. Naboer/ Beboere i området: Tematisk oppsummering av merknader fra Løkenåsen Interessefellesskap (LIF) v/ Lars Stokseth Datert Ingrid og Hallstein Flesland, Datert Jahren Vel v/ Tore D. Raasok Datert Roger og Vivian Avén Datert Agnes og Mirek Szczepaniak Datert Kristin og Lars Stokseth Datert Jereczek Jaroslaw og Wiktoria Stefanowicz Datert Mette Dale og Torstein Engen Datert (og ) A. Vedr. vurdering av økt utnyttelsesgrad for felt B5 Beboerne kan ikke se hvilke «nye forhold» som kan ha dukket opp siden området ble vedtatt regulert i De mener kommunens tekniske og sosiale infrastruktur ikke tåler en høyere utnyttelse enn det som allerede er regulert i dag, og kan ikke se at en økt utnyttelse av felt B5 kan føre til andre fordeler enn rent økonomiske for utbygger.

8 Utbygger valgte å ta ut felt B5 i foreliggende planmateriale, derfor er ikke lenger dette et relevant tema. Bakgrunnen for å regulere felt A1 og B5 samtidig var imidlertid for å bedre kontrollere de terrengmessige konsekvenser atkomstveien o_v4 ville for disse feltene. Dette er også understøttet i Landskapsplanen for Løkenåsen, utarbeidet av InSitu AS. Her er det anbefalt en annen bebyggelsestype enn konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller mener det ville være fornuftig å regulere for en mer konsentrert bebyggelse her (type terrasseblokker), som samtidig beslaglegger mindre bakkeareal. B. Vedr. detaljeringsforhold i reguleringsplan LIF påpeker spesielt at maks kotehøyder i reguleringsplanen skal overholdes slik at man unngår tøying av regelverket. LIF påpeker også spesielle krav ift. spregning/rystelser som følge av spregning. Nevnte forhold er søkt ivaretatt på en god måte i forslag til reguleringsplan med bestemmelser. Dette er også forhold som ivaretas gjennom gjeldende retningslinjer og tekniske forskrifter i forbindelse med byggesøknader. C. Vedr. samhandling/ informasjon til beboerne Flere av beboerne etterspør møte med utbygger/ reguleringsarkitekt for å ha muligheten til å påvirke situasjonen for deres nærmiljø før det oversendes formelt til kommunen. Etter direkte henvendelse har det vært avholdt møte med én av grunneierne innenfor planområdet. Det har ikke vært vurdert som hensiktsmessig å avholde møter med grunneierne før det har blitt utarbeidet konkrete planer som et utgangspunkt, noe som har tatt uforholdsmessig lang tid pga. utarbeidelsen av støyrapport og prosjektering av støyvoll/nye atkomster. D. Vedr. nye avkjørsler Gnr. 40/ bnr. 20: Det vises til allerede inngåtte avtaler med utbygger vedrørende eiendomsavståelse og standard på ny atkomstvei, og det bes om møte med reguleringsarkitekt, Videre påpekes behov for å legge nytt avløpsrør før ny vei etableres. Det gjøres også oppmerksom på en energibrønn som ligger ved boligen. Gnr. 40/ bnr. 12: De ber om at ny atkomst til deres eiendom etableres uten forringelse av uteområdenes kvaliteter, og for utbyggers regning. De antyder plassering av ny adkomst i tomtens nordøstre hjørne. Gnr. 40/ bnr. 14: De ber om at ny adkomst til deres eiendom etableres på nordsiden av bolig, og ber om å få oversendt planer snarlig. Gnr. 40/ bnr. 20: Endelig forslag til ny adkomst til denne eiendommen fraviker noe fra tidligere skisser. Dette begrunnes med krav til stigningsforhold på adkomstveien. Det er derfor hensiktsmessig å legge atkomst til 40/20 som en fellesadkomst sammen med eiendom i syd, slik planforslaget legger opp til.

9 Gnr. 40/ bnr. 12 og 14: Reguleringsforslaget bygger på nye adkomster i tråd med det som ønskes iht. merknadene. Fet kommunes kommentar Ny avkjørsler har vært nøye vurdert iht. stigningsforhold og den enkelte tomts kvalitet. Den foreslåtte planløsningen legger opp til en felles avkjørsel for tomt 5 til og med 8. Stigningsforhold for felles adkomst FV2 er 7,5 % ved avkjøringspunkt fra vei 4. Vei 4 har 9 % stigning. 2. Statens Vegvesen, Region Øst, datert Det minnes om at gjeldende reguleringsplan for Løkenåsen inneholder rekkefølgekrav om kryssløsningen med Rv.22, og krav om at eksisterende atkomster til boliger langs Fetveien skal stenges. Vegvesenet påpeker også at MDs retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T- 1442, skal oppfylles. De nevnte rekkefølgekravene er forsøkt videreført på en best mulig måte i foreliggende plan. Videre er støyforskriftens krav til beregning av både innendørs og utendørs støy, samt regulerte tiltak for å ivareta disse kravene, søkt innarbeidet på en god måte. 3. Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen, datert Det er tidligere gjort arkeologiske registreringer i planområdet, og det har ikke vært funn av automatisk fredede kulturminner. Det bes om at det i planleggingen tas i betraktning at det ikke er ønskelig med økt trafikk fra dette området som skal sluses gjennom Løkenveien og Løkentunene (Klyngetun med regional interessant verdi). Fylkesrådmannen ber om at det settes krav til kvalitet og tidspunkt for opparbeidelse av felles lekeplasser og uteoppholdsareal. Universell utforming skal videre legges til grunn i planarbeidet. Alle kommentarer tas til etterretning. Vedr. økt utnyttelse ift. økt trafikkgenerering til Løkenveien, er ikke dette ettersom trafikken ikke vil ledes inn til Løkenveien men til RV22. I og med at delfelt B5 er tatt ut av planen vil det heller ikke være aktuelt å regulere spesielt for felles lekeområder/ parkeringsområder eller sette egne normer for parkeringsdekning i tilknytning til området for åpen småhusbebyggelse. 4. Sverre, Einar og Trygve Husebye (gnr. 40/bnr. 3), datert Husebye ber om at planleggingen må ivareta hensynet til framtidig utbygging på tilgrensende eiendom mot syd, både når det gjelder plassering av nye boliger, standard på veier og VA-/ kabelanlegg i bakken. Reguleringsforslaget medfører ingen endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan av de nevnte forhold. Unntaksvis vil det her foreslåtte støyskjermingstiltaket med sannsynlighet måtte videreføres ved en framtidig utbygging mot sør. Dersom det ved detaljprosjektering av foreslått støyskjermingen viser seg behov for å utvide skjermingen mot syd for å oppnå tilstrekkelig skjermingseffekt, vil dette tas opp med aktuelle grunneiere som et eget forhold i etterkant av vedtatt regulering. Støyskjerming må ikke nødvendigvis reguleres før etablering.

10 5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert NVE nevner at området består av hhv. tykke og tynne havavsetninger, jf. NGUs løsmassekart for området. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Som beskrevet i punkt 4.5 (se vedlegg 3 planbeskrivelse), består planområdet i alt vesentlig av fjell i dagen, og stedvise lag med sparsom overdekning, (tynnere havavsetninger), og anses ikke som et potensielt rasområde. Det beste av felt A1 er eksisterende boligtomter. I forbindelse med det påbegynte veiprosjektet i området (som dominerer mye at planområdet), er geoteknisk konsulent (Siv.Ing. Per Øivind Fredheim) knyttet til tiltaket. Problemstillinger innenfor dette fagområdet vil bli behandlet iht. gjeldende regler og forskrifter. 6. Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, datert Brannvesenet forutsetter at det blir prosjektert iht. gjeldende brannlovgivning, slik at atkomstveier planlegges og bygges slik at brannvesenets mannskapsbiler lett kan komme fram. De anbefaler videre brannhydrant av typen «drop down»-hydrant eller liknende, og forutsetter videre at TEK 10 følges. Veiene i planområdet er prosjektert iht. interkommunal veinorm, slik at de påpekte forholdene burde være godt ivaretatt der (både når det gjelder offentlige og private veier). Øvrige kommentarer bes videreført av kommunen som tema til framtidig byggesak, da dette ikke er av reguleringsmessig art. 7. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Fylkesmannen tilråder at mest mulig av bebyggelse i felt B5 (og B7) flyttes ned mot Rv.22, og at det utarbeides dokumentasjon av planforslagets konsekvenser i forhold til friluftsliv, grønnstruktur og landskap. Det vises til allerede nedfelte rekkefølgekrav i gjeldende regulering for området. Prinsippene i naturmangfoldlovens 8 til 12 skal redegjøres for i planarbeidet. Felt B5 er tatt ut av planområdet, og det vurderes derfor ikke økt utnyttelse i denne omgang. Det er derfor heller ikke utarbeidet ytterligere dokumentasjon i forhold til de tema fylkesmannen viser til. Forholdet til naturmangfoldloven er (søkt) ivaretatt gjennom kartleggings- og vurderingsskjemaet i punkt 6.3. Kommunens kommentar Konsekvenser for naturmangfoldet vil bli søkt belyst på et eget nivå for alle fremtidige reguleringsplaner.

11 Rådmannens vurdering : Planområdet innenfor plan for Del av Løkenåsen (0203 R9807),. Området har vært under sterk fokus fra media og ikke minst naboer og andre berørte, som har kommet med nyttige innspill tidlig i planprosessen. Det har vært viktig for Fet kommune at utbygger og konsulent har vært nøye i utarbeidelsen sin i forhold til hvordan nye adkomster løses, husplasseringer, veistandarder og ikke minst overvannshåndtering. Forslagstiller har involvert berørte beboere i utarbeidelse av planen. Detaljløsningene for de enkelte tomtene bør derfor være godt ivaretatt. Av fremtidig utvikling er det viktig at den foreslåtte planen viser en planløsning for vei 4 som gir rom for en mulig utvidelse sydover. Rådmannen anbefaler planen lagt ut til offentlig ettersyn. RÅDMANNEN I FET Lars Ole Saugnes (sign)

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/2386-40 Arkiv: 0203R1111 Dato: 19.04.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/13 Fast

Detaljer

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00377-9 Saksbehandler Mona Helene Larsen LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Oppsummering: Felt B14 på Lunderåsen vest er regulert til bolig, men må detaljreguleres før utbygging.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2009/2391-0 Arkiv: 0101R0903 Dato: 29.04.2011 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/11 Fast

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Skaun kommune. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 14/2196 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 17/15 Plan og miljøutvalget 24.02.2015 69/15 Plan og miljøutvalget 29.09.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2013/2540-40 Arkiv: 0203R1302 Dato: 22.08.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Inge Fagerhaug Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/16 Fast utvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/17 Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 5/11 PÅ NORDBYMOEN 1.GANGSBEHANDLING Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole

Sluttbehandling - Detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2012/8145 Arkiv: L12/02/HE 01 Saksbehandler: Marius Trosterud Holmen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 58/2013 Planutvalget 24.09.2013 59/2013 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 Arkivsak: 2014/3725 Arkivkode: 09062014-11 Vedtatt i Arendal bystyre: 01.09.2016, PS 128/16 Plankartets dato: 08.01.2016, sist

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/1214-40 Arkiv: 0101 R1104 Dato: 06.03.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Fast

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M

2. gangs behandling områderegulering for Sveberg Sør 56M Arkiv: 56M Arkivsaksnr: 2008/1648-15 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret 2. gangs behandling områderegulering for Sveberg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200604928 : O: : L12-44 : Sunniva Idsø : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget Audnedal kommune Arkivsak: 2015/370-23 Arkiv: L12 Dato: 28.09.2016 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/16 Driftsutvalget 25.10.2016 Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2013/676-16 Arkiv: 0203R1301 Dato: 19.04.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/13 Fast

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, datert DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 11302031310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget /2016 Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2015/1746 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 83/2016 Planutvalget 08.11.2016 91/2016 Kommunestyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak

Saksutskrift. R Endret reguleringsplan for Hogstvetveien klage på vedtak Saksutskrift R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201320 Saksmappe: 2013/3148-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 02.04.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr. 201320 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/15 Plan- og utviklingsutvalget /15 Molde formannskap /15 Molde kommunestyre Molde kommune Rådmannen Arkiv: 1502201111 Saksmappe: 2011/1793-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Detaljregulering Villa Bjerteli, plan nr. 201111 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/455-31545/2016 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 17.08.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID 201602 Utv.saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer