Referat fra møte med kommunen vedr. inngått avtale og videre fremdrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte med kommunen vedr. inngått avtale og videre fremdrift"

Transkript

1 Tid: Torsdag 6. mars 09. Referat fra møte med kommunen vedr. inngått avtale og videre fremdrift Sted: Teknisk drifts lokaler i Tomteveien, rom Dampskipsbryggen Møtet ble til på initiativ fra Apenesfjellet Velforening, ved adv. Pihlstrøm. Tilstede fra kommunen : Bjørn Hansen, Bygg- og eiendomssjef Viggo Haugland, prosjektansvarlig Roy Jacobsen, Teknisk sjef LarsTobiassen, kommuneadvokat Just Olsen, kommuneadvokatens kontor Nils Ramstad, Multiconsult Tilstede fra Apenesfjellet Velforening : Svein Arild Pihlstrøm, advokat Ingrid Stenstadvold Ross, leder Regina A. Brovold, kasserer Camilla Bjørnson, sekretær Dagens agenda: 1. Oppfølging av inngått avtale mtp skadetilfeller, eiendomsrett og videre fremdrift. Innledning Roy Jacobsen ønsker velkommen til lunsjmøte. Lars Tobiassen foreslås som møteleder. Velforeningen har ingen innvendinger mot dette. Tobiassen forklarer og beklager forsinkelsene forbundet med istandsetting av dette møtet. Forsinkelsene skyldes sykdom og tilfeldigheter, ingen uvilje fra kommunens side. Han mener de forsøker å prioritere denne saken etter beste evne iht rådende ressurser. Pihlstrøm ytrer tilfredsstillelse med at møte nå har kommet i stand, som en oppfølging av avtalesigneringen. Skadetilfeller Tobiassen redegjør for rutinene omkring skadebehandlingen. Den foregår slik: Ramstad (Multiconsult) utarbeider en rapport på bakgrunn av deres skadebesiktigelser av innmeldte skader fra huseier. Ramstads rapport gjennomgåes av Olsen for juridisk vurdering. Ramstad og Olsens uttalelser oversendes Haugland, som sørger for utsending av konklusjon til huseier. Det er til nå innmeldt 79 skadetilfeller fra de 46 eiendommene som anses berørt av sprengningsarbeidet. Det er flere skadesaker pr. eiendom. Til nå er 20 skaderapporter laget og gjennomgått juridisk. Kun 4 er utsendt til huseier. Det lave tallet skyldes kapasitetsproblemer, forklarer Haugland. 1

2 De 20 skaderapportene er samlet i en perm til Pihlstrøm. Pihlstrøm ber også om kopi av de 4 vedtakene som er utsendt. Olsen gir ham disse. Haugland beretter videre at det er utarbeidet en logg over skadetilfellene. Loggen viser, i kronologisk rekkefølge, sted og tidsangivelser over skadebehandlingen. Velforeningens representanter får en kopi av denne. Det reises fra Velforeningens side et spørsmål om de har sett noe samsvar mellom oppståtte skader og overskridelsene av grenseverdiene? Ramstad avviser dette. Tobiassen ønsker å påpeke at ved tvil om årsakssammenhengen mellom skade og sprengningsarbeid, vil tvilen gå utover prosjektet og ikke de berørte. Han sier kommunen har en romslig holdning i dette spørsmålet. Tobiassen gjør det deretter klart at de på sin side nå avventer huseier v/pihlstrøms bemerkninger til vedtakene. Tilbakemeldingene ønskes gjort pr. eiendom og ikke pr. skade. Det etterlyses fra velforeningens side kopi av før-registreringen til Prosjektforum i filformat, samt Multiconsults videofotografering av eiendommene fra mai 08. Dette iht inngått avtale. Det enes om at ovenfor nevnte materiale, i tillegg til Prosjektforums registrering fra 2005 i filformat (om mulig), oversendes direkte til huseierne som er tilsluttet avtalen, i tillegg til å sendes samlet til Pihlstrøm og velforeningen. Man enes videre om at kopi av alle vedtakene i skadebehandlingen, uavhengig av avvik eller avslag, sendes Pihlstrøm. Pihlstrøm vil sammen med velforeningens tekniske konsulent (Kollstrøm) ta stilling og melde sine eventuelle bemerkninger til Tobiassen. Datoer for forhandlinger blir deretter satt. Pihlstrøm informerer om at Kollstrøm allerede har vurdert 3 av eiendommene som har fått avslag på sine skadeinnmeldinger. Det foreligger her en tvist og sakene er klare for presentering. Det gies fra kommunens side et klarsignal om å starte med disse tre sakene. Pihlstrøm orienterer om et avtalt møte med Kollstrøm i morgen, og at han etter dette vil oversende Kollstrøms vurdering sammen med Pihlstrøms bemerkninger til Tobiassen. Kopi til Haugland og Ramstad. Det understrekes at disse bemerkningene og vurderingene er gjort uten tilgang på filformat av bilder tatt av Prosjektforum og kopi av Multiconsult videofotografering av eiendommene, da dette ikke er blitt utlevert fra kommunens side tiltross for gjentatte etterlysninger, både fra huseiere og velforeningen. Det enes om at Pihlstrøm avventer oversendelse av bemerkninger og vurderinger inntil kopimaterialet foreligger og er gjennomgått. Det spørres om Kollstrøm nå har fått svingehastighetene omregnet i amplituder, som etterspurt i septembermøtet. Dette avkreftes av Haugland, som også mener at Kollstrøm heller ikke vil få dette. Han mener Kollstrøm ikke har grunnlag for å etterspørre dette, da det ikke er iht Norsk Standard, som kommunen følger. Spørsmål om denne type informasjon vil gi en tilleggsinformasjon av betydning? Kollstrøm mener dette, og da særlig i de tilfeller hvor eiendommene ligger i hellingen på fjellet. Tobiassen foreslår at argumentet spares til det eventuelt er nødvendig og formålstjenlig med slik tilleggsinformasjon, og da i behandlingen av tvistesaker. Man enes om dette. 2

3 Det spørres om man nå skal opprettholde de samme rutinene for skadebehandling? Tobiassen bekrefter dette. Haugland opplyser at han har vært i kontakt med berørte som er bekymret for eventuelle tidfrister ift det å innmelde skader. Han presiserer at man aldri vil være for sent ute. At man aldri vil bli avvist. Videre fremdrift Haugland orienterer om at sprengningene vil være ferdige ila uke 11. Dette i det alt vesentlige. Det gjenstår 9 salver. Avslutningen planlegges gjort med feiring og champagne fra kommunens side. Dette er tradisjon, forklarer Haugland. Når det gjelder sirenesaken enes man om å opprettholde denne slik den er pr. i dag. Dette av hensyn til den korte tilbakeværende perioden. Det etterlyses nytt informasjonsskriv. Siste er fra 17. desember. Det bes fra velforeningens side om at kommunen der oppfordrer huseiere om å innrapportere skader fortløpende, da velforeningen er kjent med at noen huseiere har valgt å vente og samle opp skadene for så å innmelde alle tilslutt. Haugland informerer om at et nytt informasjonsskriv er laget og dersom dette ikke har gått i trykken, vil han sørge for dette. Det enes om at velforeningen går ut med samme oppfordring. Haugland orienterer videre om at man håper å kunne ferdigstille hele parkeringshuset til jul 09. Han forteller at del 2 av parkeringsanlegget er ferdig prosjektert og at anbudsfristen utgår på mandag. Velforeningen har der en innvending. På møtet i september ytret nemlig velforeningen ønske om at dens tekniske konsulent skulle være med under prosessen med prosjektering av del 2. Dette ønsket er dermed ikke etterkommet. Det vises til at p-husprosjektet skulle gjennomføres sammen med beboerne, samt løfter om at beboernes interesser og god informasjon skulle legges stor vekt på. Velforeningen har ikke blitt informert av prosjektgruppa at fase 2 var i gang. Velforeningens tekniske konsulent rådet bla. prosjektledelsen til å innbake i anbudsreglene et krav om bruk av støydempende materiale, slik at man sikrer å unngå strukturstøy for grunneierne i ettertid. Haugland mener han pga overdekningen vil bli veldig overrasket dersom dette skulle bli et problem, men kan ikke love noe, mener han. Han mener at slikt er lett å si, men vanskelig å etterleve. Velforeningen fremholder at dette krever den. Haugland mener det ikke er noen overganger innvendig i parkeringsanlegget som vil forårsake slikt strukturstøy, men at dette naturlig nok vil følges opp. Jacobsen beretter at dette er hensyn de tar i bymiljøet for øvrig, ved valg av kumlokk og rister, men mener det ikke vil være bevegelige elementer inne i parkeringshuset. Haugland er helt sikker på at dette ikke vil representere noe problem. Spørsmål om Kollstrøm kan få se prosjekteringen. Haugland bekrefter dette, men påpeker at Kollstrøm ikke kan prosjektere for kommunen, men komme med tilbakemeldinger. Pihlstrøm vil drøfte saken med Kollstrøm. Når det gjelder annet støy, vil bommene i inn- og utkjøringene legges langt inn, slik at man unngår støy og forurensing fra biler som står i kø på vei inn. Det opplyses om at all ventilasjon vil gå gjennom inn- og utgangene, og at det dermed ikke vil bli noen form for luftehull opp i fjellet som kan medføre ventilasjonsstøy. 3

4 Spørsmål om det nå er besluttet hvor fotgjengerutgangen kommer? Haugland orienterer om at arkitekten er ferdig med å tegne denne og at nabovarslene vil bli sendt ut førstkommende mandag. Kopi vil gå til velforeningens representanter. Løsningen er vertikal med trapp og heis, og en utforming kommunen mener er i tråd med bebyggelsen på Apenesfjellet. Plasseringen av denne vil bli mellom Berggt 23 og 30. Naboer vil varsles som ved en ordinær byggesak. Det vil bli minimalt med sprengningsarbeide ifm denne, mener Haugland. Inngangen vil bli godt opplyst, noe Jacobsen mener er med på å holde uvedkommende borte. Spørsmål om kommunen gjennomfører de samme prosedyrene mtp førregistrering og bevissikring i det nye området. Jacobsen og Haugland bekrefter dette. Spørsmål om hvem som skal drifte parkeringshuset. Jacobsen forteller at det et Teknisk drift ved avd. Parkering som vil drifte p-huset. Altså en kommunal virksomhet. Det vil drives etter selvkostprinsippet. Jacobsen opplyser videre at den politiske holdningen til parkering i byen, ikke har til hensikt å tjene på parkering, men legge til rette og gjøre byen tiltrekkende for næring, handel og kultur. Haugland understreker dette poenget med å fortelle at de i parkeringsavdelingen har uttalt at denne fotgjengerutgangen må de ha. Dette grunnet befolkningens ønske om lett tilgjengelighet. Det tenkes da på tilgang til Torvbyen. Spørsmål om dette betyr at fotgjengerutgangen ikke er nødvendig av sikkerhetshensyn eller påkrevd som nødutgang? Haugland bekrefter dette. Fotgjengerutgangen er ikke nødvendig av andre enn kommersielle hensyn. Det spørres om hvordan kommunen heretter ønsker å få kravene om tilbakebetaling av nødvendige juridiske og tekniske utgifter. Tobiassen ønsker at kravene fremsettes av Pihlstrøm til Tobiassen. Haugland ønsker i den forbindelse å understreke at bortsett fra rapporten Kollstrøm skrev i høst, så arbeider han for egen regning og ikke kommunens. Tobiassen innskyter at dette vurderes opp mot nytteverdien av det arbeidet Kollstrøm eventuelt gjør. Eiendomsretten Pihlstrøm ønsker å vite hvordan kommunen oppfatter heftelsene og bestemmelsene innført på overflatenivå på Apenesfjellet, gjennom reguleringsendringen av Lykkebergområdet. Hvordan den prinsipielt stiller seg til utnyttelsen av undergrunnen. Skilles det i bestemmelsene mellom de som har tunnelene under sin eiendom og de som ligger noe på siden? Utgjør bestemmelsene et absolutt byggeforbud, et generelt forbud mot sprengning nedover i fjellet, eller gies det dispensasjon? Tobiassen mener at dette må avgjøres eiendom for eiendom. Og da mtp realistisk påtenkt utnyttelse i overskuelig fremtid, som er økonomisk lønnsom. Deretter får man vurdere om parkeringsanlegget med sikringssone er til hinder for dette eller ikke. Pihlstrøm tenker omvendt. Han hevder kommunen må avklare hva som ligger i bestemmelsene først, for at grunneierne så kan se om dette kommer i konflikt med deres fremtidsplaner. Pihlstrøm nevner et eksempel der grunneier ønsker å bruke forplenen til tilbygg med full kjeller. Tobiassen mener fjellet tåler mye og at sprengning ovenfra og ned ikke er noe problem. Haugland informerer om at de har bedt om en uttalelse fra kommunens rådgivende ingeniørgeologer. Haugland mener videre at èn ting er hva man har gjort 4

5 før, men lurer på om det ikke er for sent å tenke på hva man kan gjøre på eiendommen nå når anlegget er der? Det påpekes at grunneierne faktisk var der først og at den private eiendomsretten er beskyttet vha egen lovgivning. Inngrep i denne er omfattet av annen lovgivning. Når det gjelder jordvarme mener Tobiassen at det er vanskelig å få dette lønnsomt. Velforeningen fremholder at ved henvendelse til et lokalt brønnboringsfirma får vi opplyst at energibrønner på Apenesfjellet vil være svært effektive fordi denne lokale bergarten holder en forholdsvis høy temperatur, og at det er kort avstand ned til fjelloverflaten. Det er fullt mulig, og økonomisk ansvarlig, å installere varmepumpe med varmeveksler til luft- eller vannbåren varme i eldre hus. Spørsmål om tenkelige byggesaker og søknad om boring for jordvarme forsøksmessig skal prebehandles som byggesak for avklaring? Man enes heller om at kommuneadvokaten tar ansvar for å avklare hva som ligger i bestemmelsene, samt gjør en vurdering av disse. Deretter undersøker man de tekniske og bygningsmessige sidene. Tobiassen orienterer om at det er juristene som til syvende og sist fatter de endelige vedtakene i både skade- og eiendomsspørsmålene. Dette etter å ha tatt alle elementene i betraktning. Pihlstrøm opplyser at velforeningen på sin side vil ta de siste tillatte bygningstillatelsene på Apenesfjellet i øyesyn. Dette for å danne seg et bilde av tillatte prosjekter før igangsettelsen med parkeringsanlegget. Pihlstrøm etterlyser videre et tverrsnittskart, som også tidligere har vært etterspurt. Så tidlig som 25. april 08. Haugland er klar over dette, men har ikke klart å etterkomme dette, dessverre. Han orienterer at dette nå jobbes med og sannsynligvis forligger om 2-3 uker. Oppsummering Tobiassen avslutter med at man har kommet frem til mye i møtet. Han ønsker å understreke at kommunen har en løsningsorientert holdning. Pihlstrøm minner om sitt ønske om de horisontale og vertikale snittkartene, og ber om å få de grunnlagene som allerede foreligger. Haugland skal sjekke opp dette og komme tilbake til Pihlstrøm. Det enes om at forhandlingsrunden bør være avsluttet ila mai måned, slik at eventuelle tvister kan komme opp i skjønnsretten etter sommerferien. Det spørres tilslutt hvordan man praktisk gjør det ift de som ønsker å tilslutte seg avtalen nå i ettertid og frem til ferdigstillelsen av parkeringshuset. Sistnevnte iht avtalen. Tobiassen foreslår at man lager en erklæring hvor det kommer frem at vedkommende ønsker å tilslutte seg avtalen. Enighet om dette. Avslutningsvis spørres det fra velforeningen side om det er vanlig å regulere overflaten på et område via reguleringsendring for et annet område, uten at gjeldende reguleringsplan for overflaten varsles endret eller endres? Både Tobiassen og Pihlstrøm mener at dette ikke er vanlig praksis, men at man i slike tilfeller normalt gjør en fullstendig regulering. 5

6 Apenesfjellet Camilla Bjørnson Apenesfjellet Velforening, sekretær 6

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 695/2013 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav om heving av kjøp alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00853-19/HTE 6. november 2013 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking i bank

Detaljer

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 738/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en ny enebolig. De har selv

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer