Møteinnkalling Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering om Bryggeriveien /Gunnar Nilsens gate VA-anlegg og sykkelfelt Fredrikstad, Leder Ulf Trenum

2 Sakliste Side PS 39/11 Referatsaker RS 5/11 Rapport byggesaker mai 2011 Avgjøres av bystyret PS 40/11 Prøveprosjekt på fergedrift mellom Lisleby og Sellebakk PS 41/11 Kunstisbane i Fredrikstad PS 42/11 Feriefullmakt til leder av Teknisk utvalg 2011 PS 43/11 Statusrapport per mai 2011 Ettersendes

3 PS 39/11 Referatsaker RS 5/11 Rapport byggesaker mai 2011

4 Saksnr.: 2011/3592 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 52130/2011 Klassering: N33 Saksbehandler: Hilde Evensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Formannskapet Bystyret Prøveprosjekt på fergedrift mellom Lisleby og Sellebakk Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Det planlegges prøvedrift med egen ferge og innleid mannskap for en periode på 4 måneder på fergestrekningen Sellebakk/Lisleby i Iverksetting forutsetter nødvendig prioritering i budsjettet for Fergeruten starter eventuelt opp når fergen Go vakker Randi kan frigis i løpet av Etter endt prosjektperiode foretar administrasjonen en evaluering av driften med forslag til tiltak som fremlegges for politisk behandling. Fredrikstad, Sammendrag Muligheten for å etablere en fergerute mellom Sellebakk og Lisleby har vært lagt fram for politisk behandling både i februar 2010 og mars Ved siste Bystyrebehandling ble det fremmet et vedtak hvor administrasjonen blir bedt om å utrede forskjellige alternativer for prøvedrift mellom Sellebakk og Lisleby, og fremlegge en ny sak for Bystyret. Det har ikke skjedd særlige endringer i den demografiske utviklingen i området Sellebakk/Lisleby siden Geodataavdelingen utarbeidet en transportanalyse i De økonomiske betingelsene er noe endret, da saken gjelder prøvedrift. Bl.a. sløyfes investering i ny ferge og kravet til infrastruktur på land reduseres. Sikkerhetsnivået på brygger og ferger opprettholdes, likeså kravet om universell utforming. Selv med disse tiltakene vil det etter rådmannens vurdering bli vanskelig å oppnå fergedrift i balanse. Finansieringen av lønn og drift vil i stor grad måtte dekkes av økte bevilgninger i Finansiering av infrastruktur dekkes over investeringsrammen til kaier/brygger. Prøvedriften kan tidligst komme i gang sommeren Virksomheten er avhengig av at ny ferge blir driftsklar, slik at den gamle ferga kan settes i drift for en prøveperiode på 4 måneder. Vedlegg 1 Kostnadsoverslag vedr. investering i infrastruktur 2 Skisser over fergeleiene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3. Bystyresak nr. 07/8302 dok.16, Utvidet kollektivtilbud etablering av ny fergeforbindelse Sellebakk/Lisleby.

5 4. Bystyresak nr. 11/3592 dok.1, Etablere fergerute mellom Lisleby og Sellebakk med samband til Sentrum og Gamlebyen. Saksopplysninger Bystyre fattet følgende vedtak i sak 11/3592 den : 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede et prøveprosjekt på fergedrift Lisleby-Sellebakk. Utredningen skal belyse: Tilgjengelig fergemateriell, herunder behov og mulighet for innleie. Hvilket potensial er til stede når ny ferge er på plass? Bemanning, herunder behov og mulighet for innleie. Investeringsbehov i kaianlegg, eventuelt mulighet for dispensasjoner for et kortere tidsrom. Kan forsøksprosjektet organiseres innenfor dagens drift, dvs. omprioritere ruter for en kortere tidsperiode? Trafikkgrunnlag. Økonomisk ramme ved forskjellige alternativ. Forslag til finansiering. 2. Saken skal tilbake til bystyret for endelig avgjørelse. 3. Vurdering av et utvidet fergetilbud på Glomma, inkludert ruten Sellebakk, Lisleby, Gamlebyen og Sentrum, tas med i et eventuelt større elveprosjekt som vil utrede mulighetene for utvidet fergetrafikk på Glomma. Med bakgrunn i ovennevnte vedtak har rådmannen innhentet opplysninger og gjort sine vurderinger for på best mulig måte kunne besvare punktene i Bystyrets vedtak. Redegjørelsen nedenfor følger Bystyrets oppsett: Tilgjengelig fergemateriell, herunder behov og mulighet for innleie. Hvilket potensial er til stede når ny ferge er på plass? Selskapet M.G. Schei Shipbrokers har i overkant av et år hjulpet virksomheten med å finne en ferge for innleie som er tilpasset driften. Utleiemarkedet for slike båter er lite og det har ikke lykkes å finne en egnet båt for denne type fergedrift. Virksomheten har også undersøkt mulighetene for å sette fergedriften ut på anbud, og har etter en uforbindtlig forespørsel mottatt et forslag til priskalkyle fra en fergeaktør (båt inkl. mannskap) på hva driften vil koste i en prøveperiode. Dette er gjort for å sjekke ut prisnivået på kjøp av ekstern tjeneste opp mot drift i egen regi. Den mottatte kalkylen ligger høyt sammenlignet med hva prøvedrift i egen regi med egen båt og innleide vikarer vil koste. Dersom det blir aktuelt å iverksette fergedrift på strekningen er det bare potensial for én ferge. Distansen over elva er kort og det blir derfor mulig å kjøre hyppige fergeturer. Tilgjengelighet er viktig dersom en slik rute skal bli et alternativ til bilen. Fergeruten i prøveprosjektet blir slik: mandag - fredag kl (2 skift) lørdag (1 skift) søndag (1 skift) Sum kjøretimer per uke utgjør til sammen 73 timer + 10 timer andre forberedelser. Bemanning, herunder behov og mulighet for innleie. Virksomheten har per i dag ikke bemanning stor nok til å dekke driften av en ny fergerute uten å måtte rekruttere nye fergeførere eksternt. Hvor mange fergeførere som må

6 rekrutteres er avhengig av kjøretid og type ferge. I forslaget fra rådmannen er det i ukas fem første dager lagt opp til 2-skifts kjøring, mens det i helgen legges opp til 1-skifts kjøring. Det er ikke lett å rekruttere skipsførere til å kjøre byfergene. Rekrutteringsmulighetene finnes stort sett i gruppen fergeførere som nærmer seg pensjonsalder. Bemanningsbyråene har ikke satset på rekruttering av fergeførere for utleie og kan derfor ikke bistå med en slik tjeneste. Investeringsbehov i kaianlegg, eventuelt muligheter for dispensasjoner for en kortere tidsperiode. Prosjektadministrasjonen har laget en kalkyle på bygging av to nye anløpssteder. Kalkylen er basert på erfaringstall og innhenting av priser. Tekniske installasjoner er dimensjonert til dagens ferge. Jfr. vedlagte oppsett og skisser. Krav til sikkerhet og universell utforming er ivaretatt. I investeringen er det ikke tatt med krav i forhold til arbeidsmiljø. For en midlertidig drift kan behovet for sanitærrom/spiserom løses med en arbeidsbrakke eller avtale om leie av lokaler i nærheten. Prisen på to anløpssteder som ikke er basert på fast drift er i overkant av 2,7 mill.kroner pluss mva. Dersom fergestedene skal anlegges for permanent drift, vil investeringsbehovet øke med 1,1 mill. kroner til 3,8 mill. kroner pluss mva. Kan forsøksprosjektet organiseres innenfor dagens drift, dvs. omprioritere ruter for en kortere tidsperiode. Det er ikke heldig å omdisponere Byfergen, som går mellom Gressvik og Gamlebyen, til prøveprosjektet på Sellebakk/Lisleby. Byfergen er særlig populær hos beboere og turister om sommeren og er et kjent innslag i bybildet. Prøveprosjektet bør iverksettes i den perioden av året hvor trafikkgrunnlaget er størst, optimal tid vil være mellom 15. april til 15. september. Det er vedtatt å kjøpe ny ferge. Målsettingen er at ny ferge skal settes i drift mellom Gamlebyen/Vestsiden Fergen som brukes i dag og som er tenkt benyttet til ny reserveferge, kan da settes inn i prøvedriften på ruten Sellebakk/Lisleby. Ferga har de nødvendige sertifikater/godkjenninger, men er gammel og slitt og vil trenge kontinuerlig vedlikehold for å være i drift. Å vurdere å bruke denne ferga over lengre tid vil være uheldig med tanke på driftskostnadene. Trafikkgrunnlag Geodataavdelingen har utarbeidet en transportanalyse som viser rekkevidden målt ved sykkel og gange fra fergeleiene til bosted/næringsområder på begge sider av elva. Tabellen viser antall beboere innenfor angitte rekkevidde som ved bruk av sykkel eller gange kan være potensielle brukere av ferga. Rekkevidde på sykkel fra fergeleiet på Sellebakk Alder: 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt 5 min sykkel min sykkel min sykkel Rekkevidde på sykkel fra fergeleiet på Lisleby Alder 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt 5 min sykkel min sykkel min sykkel Rekkevidde til fots fra fergeleiet på Sellebakk Alder 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt

7 250 m gange m gange m gange m gange Rekkevidde til fots fra fergeleiet på Lisleby Alder > Totalt 250 m gange m gange m gange m gange Økonomisk ramme ved forskjellige alternativer for drift Fergen driftes av private - Innleie båt/mannskap På forespørsel har virksomheten fått inn en uforbindtlig pris fra en aktør på drift av ferge med egen ferge og mannskap. Priser eks. mva. Båt tilpasset 1 manns besetning - 1 skift kr ,- per dag Båt tilpasset 2 manns besetning - 1 skift ,- per dag Båt tilpasset 1 manns besetning - 2 skift Båt tilpasset 2 manns besetning - 2 skift kr ,- per dag kr ,-per dag Pris ved innleie i en prøvedriftsperiode på 4 måneder med 1 manns besetning og skiftordning som foreslått vil koste i underkant av 1,8 mil. kroner. Drift i egen regi med innleie av ferge: Det har ikke lykkes virksomheten å få tilbud om leie av en ferge som er egnet til formålet. Drift i egen regi med egen ferge 4 måneder: 1 manns besetning (2-skift 5 ukedager/1-skift 2 ukedager) kr (1445 timer) Driftsutgifter ferge 2 skift 5 dager/ 1 skift 2 dager kr Uforutsette kostnader kr Sum driftskostnader kr (Ferga er nedskrevet og har kun en restverdi ved et eventuelt salg). Det legges opp til 2 skiftskjøring 5 første ukedager og 1 skifts kjøring i helgene. Til sammen utgjør det ca 1445 timers kjøring i prosjektperioden over 4 måneder. Rutetiden bør i størst mulig grad tilpasses arbeidstrafikken. Helgerutene er kortere og skal dekke behovet for andre type brukere, f.eks de som ønsker å sykle en kortere tur på Glommastien m.v. Prisene viser at prøveprosjektet vil bli kostbart ved bruk av privat aktør. For å gå i balanse må prøveprosjektet dekke driftskostnadene på kr ,- når vi velger en løsning i egen regi. Forslag til finansiering Regulering og teknisk drift har ingen frie midler til prøvedrift innenfor sin budsjettramme verken i 2011eller Finansieringen bør skje ved at prosjektet prioriteres innenfor RTD budsjettramme i 2012 og at budsjettramme styrkes tilsvarende netto prosjektkostnad.

8 Investeringer i brygge og annen infrastruktur må skje over prosjektadministrasjonens investeringsbudsjett. Økonomiske konsekvenser RTD har ingen økonomiske midler innenfor sin budsjettramme i 2011 som kan stilles til disposisjon for et prøveprosjekt. Prøvedrift i 2012 uten at budsjettrammen styrkes tilsvarende netto prosjektkostnad, vil måtte skje ved omprioritering av tjenester i RTD. Virksomhet Parkering og transport som vil få ansvar for prosjektet, har de siste 2 årene ikke klart å oppnå det fastsatte kravet til inntjening. Dessuten har virksomheten underskudd på driften av parkeringsarealer og parkeringshus på Værste. I perioden fram til 2015 er virksomheten pålagt å bygge om sine p-automater til ny felles EØS standard. Av økonomiske grunner har virksomheten så langt ikke maktet å etterkomme dette kravet. Prosjektadministrasjonen har ingen tilgjengelige midler for investering i to nye anløpssteder. Investering i infrastruktur for et prøveprosjekt kr (I tillegg kommer mva) Budsjetterte lønns-/driftskostnader kr Settes fergeprisen til 10 kroner inkl. mva, vil antall reisende per dag måtte ligge på ca 620 eller i hele prosjektperioden ca for å gå i balanse. Etter rådmannens vurdering er det lite trolig at antall reisende i prøveperioden vil bli så mange. Dersom det blir en fast fergedrift på strekningen må det investeres ca 10 mill. kroner i ny ferge pluss ytterligere 1 mill. kroner i infrastruktur. Det kan nevnes at Gamlebyferga i 2010 hadde et snitt på reisende per dag. RTD v/fergetjenesten må derfor regne med å gå i underskudd på dette prosjektet. Det er vanskelig å budsjettere hva inntektene kan bli, slik at netto prosjektkostnad ikke fremkommer i saken. Ansattes medbestemmelse Tillitsvalgt i ferga er informert om saken. Vurdering Rådmannen vurderer at kostnadene ved å kjøpe tjenesten fergedrift for en prøveordning er før høy, og at det mest aktuelle derfor må være å bruke egen ferge og ansette vikarer i prøveprosjektet. Det at rådmannen velger å bruke egen ferge og tilpasse fergeleiene til denne ferga, medfører at endringene ved en eventuelt fast fergedrift vil bli forholdsvis små. Dersom det ikke blir noe mer enn prøvedrift, vil fergeleiet allikevel kunne brukes av kommunens ferger ved eventuelle aktiviteter. De mest aktuelle brukerne av ferga, antas å være alderssjiktet mellom 13 til 67 år. På Lisleby og Sellebakk er det innenfor dette alderssjiktet til sammen personer som kan nå ferga med en sykkeltur på 15 minutter. Dersom 620 av disse personene (dvs. 3,57%) tar ferga daglig, vil fergedriften gå i balanse. Det er ganske mange arbeidsplasser på begge sider av elva som kan nås med sykkel innenfor angitte tidsrom. Andre brukere kan være unge som skal på idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter, skole m.v. Noen av brukerne vil nok ha enda lengre distanse å sykle enn det som er angitt i tabellen, men distansen til sentrum, Gamlebyen og industriområdet på Øra er allikevel en ganske kort sykkeletappe. Det er mer usikkert om gående og eventuelt handlende vil benytte seg av ferga, uten at det settes opp korresponderende kollektivtrafikk til handelsområdet i Dikeveien og øvre del av Sellebakk.

9 Virksomheten kjørte en prøverute på strekningen Sellebakk/Lisleby høsten Interessen for å bruke ferga var imidlertid laber og det ble vedtatt å ikke etablere en fast rute. Erfaringsmessig trenger folk tid for å endre sine vaner og det å etablere et marked tar tid. Av den grunn kan det hende at prøveruta bør kjøre lenger enn 4 måneder. Imidlertid er risikoen for at prosjektet går med tap ganske stor, og rådmannen vurderer derfor at prøvedrift utover 4 måneder ikke er tilrådelig. Rådmannen vurderer at ferga aldri vil kunne bli en fullgod erstatning for bilen, men et supplement som vil ha positiv effekt mht å redusere biltrafikken. Når bomringen kommer vil ferga kunne bli mer attraktiv å bruke enn hva som er tilfelle i dag. Selv om rådmannen tviler på at fergeruten vil gi et resultat i balanse er rådmannen innstilt på at det bør iverksettes en prøverute på stekningen Sellebakk/Lisleby med rutetider som foreslått i saken. Dersom prøveruten skal bli populær må tilgjengeligheten være god.

10 FREDRIKSTAD KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRASJONEN NOTAT Saksnr.: 2011/8116 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 56285/2011 Dato: Gradering: Klassering: N33 Til: Hilde Evensen Lars Øyvind Nilsen Teknisk Drift stab Parkering og transport Fra: Hallvard Romundset Midlertidig fergedrift Lisleby - Sellebakk. Investeringer på anløpsstedene. Permanent drift Midlertidig drift 2 stk landganger , ,- 2 stk flytepontong , ,- Sikringsgjerde på pontong og brygger , ,- 20 stk trepeler for feste av pontonger , ,- Fundameneter for landfeste av landgang , ,- 10 meter spunt til bryggefront - Lisleby , ,- Prosjektering byggeledelse , ,- Parkering - Lisleby ,- 2 stk isavvisere ,- Belysning ,- Skansekledning på brygger ,- Venteskur / leskur , , ,- Kalkylen er basert på erfaringstall og innhenting av priser. Denne viser et totalt investeringsbehov for Lisleby Sellbakk på kr. 2,720 mill. for å etablere midlertidig drift. Tekniske installasjoner er dimensjonert til dagens ferger slik som vist i vedlagte skisser. Flytehøyde på pontonger er 0,6 meter. Krav til sikkerhet og krav til universell utforming er ivaretatt ved en slik investering. Det er ikke tatt med noen investeringer for å oppfylle krav i forhold til arbeidsmiljø. Sanitærrom/spiserom kan løses med arbeidsbrakke eller avtale med leie av lokaler i nærheten for midlertidig drift. Dette vil da bli en driftsutgift i prøveperioden. Dersom fergestedene skal anlegges for permanent drift, vil investeringsbehovet øke til 3,827 mill. + eventuelle tillegg for å oppfylle krav i forhold til arbeidsmiljø.

11

12

13 Saksnr.: 2010/11157 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 70352/2011 Klassering: D11 Saksbehandler: Tom Arild Hodt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Kunstisbane i Fredrikstad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Midler til et forprosjekt for kunstisbane fremmes i Fredrikstad kommunes handlingsplan for Fredrikstad, Sammendrag Etter en interpellasjon i Teknisk utvalg fattet utvalget følgende vedtak. Rådmannen bes utarbeide et notat vedrørende utendørs kunstisbane. Norconsult har utarbeidet et notat som viser kostnadene og mulige tilskudd for å anlegge en slik bane. Av investeringskostnader på 56,96 mill kr er det anslått at det er mulig å få 28,43 mill kr fra ulike tilskuddsordninger. For å søke om tilskuddene er det nødvendig å utarbeide et forprosjekt. Et moderne kunstisanlegg bør legges i nærheten av andre energikrevende anlegg. Kunstisanlegget vil da avgi overskuddsvarme til disse andre anleggene slik at energikostnadene på disse reduseres betraktelig. Det er også mulig å avgi overskuddsvarme til fjernvarmen. Et forprosjekt bør inneholde forslag til konkrete løsninger for optimal energiøkonomisering. Vedlegg 1 Kostnadskalkyle av ny kunstisbane i Fredrikstad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2 Revidert søknad om programsatsingsmidler kunstisanlegg Saksopplysninger På bakgrunnen av interpellasjon i teknisk utvalg av sak 38/10 Interpellasjon kunstisbane i Fredrikstad, har Norconsult på vegne av rådmannen utarbeidet et notat. I interpellasjonen ble det lagt vekt på at en kunstisbane må utnytte overskuddsvarmen fra kuldeanlegget optimalt. Ved å bygge kunstisbaner nær skoler, svømmehaller, idrettshaller eller lignende offentlige anlegg vil man kunne få en slik mulighet. Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund har videre oppdatert notatet til kulturdepartementet som nevnes i interpellasjonen. Siste versjon er datert 17. desember Fredrikstad er fortsatt prioritert som ett av ti anlegg i Norge. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Idrettsavdelingen og driftsavdelingene på Teknisk drift. I arbeidet har det vært en befaring av Kunstisbanen på

14 Marienlyst i Drammen der varmeoverskuddet fra banen gir varme til bl.a. en stor ny svømmehall, en skole og en kunstgressbane. På befaringen deltok foruten gruppen, leder av Teknisk utvalg, en representant fra Fredrikstad idrettsråd, en representant fra Bandyforbundet foruten en representant fra Fredrikstad fjernvarme AS. Videre har det vært arrangert et møte i Fredrikstad der Bandyforbundets representant deltok. Gjennom bandyforbundet har vi fått vederlagsfri tilgang på et begrenset antall timer fra rådgivingsselskapet Norconsult som har laget et notat på bakgrunn av interpellasjonen. Av Norconsult blir det poengtert at dette er et notat basert på erfaringsdata og at det vil være nødvendig med et forprosjekt hvor det er et konkret prosjekt som vurderes. Forutsetter man at det skal bygges en bane med maksimal utnyttelse av overskuddsenergien er dette gjenstand for relativt avansert prosjektering. I notatet er kalkylen basert på en bandybane med lengdeløpsbane rundt. Dette vil utløse støtte fra flere forbund som akkumuleres slik at dette relativt sett blir det gunstigste samtidig som det gir betydelig flere kvadratmeter is. Ser man på notatet så er de totale kostnadene anslått til 56,96 mill kr. Tilskuddene det kan søkes om fra ulike hold sammen med mva refusjon, utgjør til sammen 28,43 mill kr. Da utgjør spillemidlene det kan søkes om 8,80 mill kr derav hhv 6,50 mill kr for banen, 0,70 mill kr for lysanlegget, 0,70 mill kr for nødvendig tekniske bygg og 0,90 mill kr for kunstgresset. Dette er spillemidler hvor beløpet er fastsatt dersom man er så heldig å få søknaden om spillemidler innvilget. Andre tilskudd som presenteres i notatet er Enova-støtte på 0,4 mill kr. Størrelsen på denne støtten er avhengig av hvilke tiltak som er mulige når det gjelder foredling av overskuddsenergien. Videre anslås det en støtte vedrørende nødvendig utstyr til banen på 0,25 mill kr. Regionaltilskuddet på 1,76 mill kr som er ført opp er et spillemiddeltilskudd som vil bli utløst av at en nabokommune bidrar med midler inn i prosjektet. Det er videre en mulighet for å søke om et spesialtilskudd på 5 mill kr på toppen av de andre tilskuddene. Spesialtilskuddet vil bare bli gitt dersom man bygger en kombinasjon av lengdeløpsbane og bandybane. Det er sannsynlig at Fredrikstad står høyt på listen over prioritering av spesialtilskuddet ettersom det ikke finnes en slik bane andre steder i regionen. Notatet stipulerer videre et tall på 1,15 mill kr som er hva man erfaringsmessig har klart å hente i form av bidrag fra sponsorer eller dugnadsinnsats. Til slutt kommer den kommunale mva refusjonen på 11,16 mill kr. Når alt dette summeres vil det være nødvendig med en egenkapital på 28,43 mill kr av investeringen på 56,96 mill kr. Rådmannen har i tillegg bedt Norconsult om et tilsvarende overslag for en bandybane. Et raskt overslag (ikke vedlagt) viste at det her vil være nødvendig med en egenkapital på ca 27 mill kr av en investering på 45 mill kr. Antall kvadratmeter is vil være ca kvm for kombinasjonsbanen mot kvm for bandybanen alene. Overskuddsenergien fra et slikt anlegg vil utgjøre en betydelig ressurs. Grovt sett får man ved moderne varmepumpe teknologi igjen 3 ganger så mye energi som det som legges inn. I notatet peker Norconsult på muligheten for innmating av energi til fjernvarmenettet, til store forbrukere som f eks en svømmehall og med mulighet for etablering av energibrønner. I arbeidet med denne saken har rådmannen hatt en god dialog med Fredrikstad fjernvarme AS som har konsesjon i store deler av Fredrikstad. Innsparing av energiforbruket i andre kommunale anlegg eventuelt salg av energi til fjernvarmeselskapet vil gi et bidrag til nedbetaling av innskutt egenkapital i prosjektet. Vi er kjent med at Jevnaker kommune har planlagt et prosjekt vedtatt i Jevnaker kommunestyre desember 2010, med antatt nedbetaling av innskutt egenkapital i prosjektets varmesentral ved hjelp av sparte energikostnader på 15 år.

15 Økonomiske konsekvenser Forprosjekt foreslått innarbeidet i handlingsplan for 2012 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering En utendørs kunstisbane vil åpenbart være til glede for både den organiserte idretten og for allmennhetens og ikke minst barnas behov for utendørs fritidsaktiviteter på vinterstid i Fredrikstad. Behovet er absolutt til stede og selv om Stjernehallen aktiviserer mange er den pga. sprengt kapasitet, ikke nok for den uorganiserte leken på skøyter med og uten kølle. Det er naturlig å legge kunstisbanen nær eller i tilknyting til et offentlig anlegg som har behov for energi. Da er det nærliggende å vurdere Kongstenanlegget med svømmebasseng utendørs og innendørs samt flere garderober med dusjfasiliteter. Anleggets tekniske rom og den tekniske standard på selve svømmehallen er svært dårlig og vil om ikke lang tid kreve en omfattende oppgradering. Under arbeidet med saken har det vist seg at det er et stort innsparingspotensial ved å legge flere storforbrukere av energi sammen i en effektiv enhet med ett teknisk rom. Dette vil kunne gi store innsparinger på energisiden, men også gi åpenbare stordriftsfordeler når det gjelder den daglige driften hvor kompetanse om anleggene er viktig. De nye varme/kuldesentralene inneholder svært avansert teknologi. En optimal drifting vil gi store innsparinger og likeledes vil et moderne anlegg som ikke driftes godt kunne gi store uventede kostnader. Dersom man legger en kunstisflate til et område hvor det er arealer til andre idrettsanlegg vil dette legge til rette for senere fremtidige stordriftsfordeler. Et forprosjekt vil gi svar på de aktuelle mulighetene for foredling av overskuddsenergien på en optimal måte. Rådmannen anbefaler at det utarbeides et detaljert forprosjekt. Et forprosjekt kreves vedlagt en søknad til NIF og Kulturdepartementet for å kunne søke om tilskudd. Ettersom kombinasjonen bandybane og lengdeløpsbane etter tilskudd vil gi omtrent det samme krav til egenkapital, selv om totalkostnadene er mye større, anbefales det å gå videre med denne kombinasjonen fremfor en bandybane alene. Forprosjektet må inneholde et forslag til lokalisering av kunstisflaten slik at beregninger for bruk av overskuddsenergien er reell. Videre må den inneholde en vurdering av driftskostnader for den daglige driften slik som kostnader til banemannskap, nødvendig ispreparering, brøyting osv. Det antas at et slikt forprosjekt vil koste anslagsvis kr. Et forprosjekt som kun inneholder det som er nødvendig i forhold til søknaden om midler til NIF og Kulturdepartementet vil trolig koste det halve. Rådmannen vil ikke anbefale dette da man ikke får gjort nødvendige beregninger for optimalisering av bruken av overskuddsenergien og dermed ikke får sett hvilket potensial som ligger i en slik optimalisering.

16 NOTAT Side: 1 av 4 Til: Fra: Fredrikstad kommune Norconsult AS Dato: 19. mai 2011, rev. 19.mai 2011 GROV KOSTNADSKALKYLE AV NY KUNSTISBANE I FREDRIKSTAD Iht rammeavtale med Norges skøyteforbund og Norges Bandyforbund har Norconsult utarbeidet en grov kostnadskalkyle for ny kunstisbane i Fredrikstad. Det er tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger: Banebredde: 68 m Banelengde: 178,43 m Islagt areal: m² (alt utenom hjørnene) Driftssesong: 1. november 30.mars (5 måneder) Frysekapasitet: 220 W/m² Banen bygges med kunstgress toppdekke. Det forutsettes at det etableres et teknisk bygg ved banen. Det forutsettes videre at det må etableres drenssystem, undervarme og isoleringsjikt. Tilkobling til elnettet og vann/avløpsnettet forusettes uten unormalt store kostnader. Vedlagte kostnadsbudsjett er svært grovt. Spesielt grunnforhold, avstander til offentlig nett og høyspent m.m, annen infrastruktur/parkering etc vil kunne gi store variasjoner i kostnadene. Et skisseprosjekt er nødvendig for å utarbeide grunnlag for spillemiddelsøknad. Videre må det utarbeides et forprosjekt samt kravspesifiksjoner m.m. for å bringe frem grunnlag for kontrahering av entreprenører. Det vil være mulig å gjenvinne betydelige varmemengder fra anlegget, og innmating i fjernvarmeanlegget eller andre større varmeforbrukere er aktuelt (for eksempel svømmehallen). For effektiv varmegjenvinning er det en forutsetningen at banen plasseres nær fjernvarmenettet eller andre varmeforbrukere, men det presiseres at det er kun egne kommunale bygg som kan forsynes med varme fra anlegget uten at det skaper problemer ifm fjernvarmekonsesjonen. Det er tatt utgangspunkt i en varmepumpe på 1 MW levert varmeeffekt. Varmepumpene kan bygges for levering av varme opp til C. Det er forutsatt ammoniakk som kuldemedium, slik at nødvendige ROS-analyser må utføres underveis i planprosessen. Fjernvarmenettet kan bare ta unna deler av overskuddsvarmen ettersom det normalt ikke vil være regningssvarende å bygge en varmepumpe som er så stor at hele overskuddsvarmen utnyttes. Ettersom kuldeanlegget stanses når det er kaldere enn ca -4 C, bør det vurderes å etablere energibrønner for lagring av overskuddsvarme. Det antas at det må bores 70 til 90 brønner á 200 m avhengig av grunnforholdene. Totale kostnader for dette vil være ca kr ekskl. mva. Med energibrønner vil varmepumpen kunne levere varme hele vinteren, og dermed øke sin lønnsomhet. Detaljerte lønnomhetsberegninger og energibudsjetter må utarbeides i et skisse/forprosjekt. Sandvika, 119. mai 2011 Vidar Havellen Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

17 NOTAT Side: 2 av 4 Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

18 NOTAT Side: 3 av 4 NORCONSULT - KOSTNADSKALKYLER FOR KUNSTISBANER NB! Kun blå felter skal fylles ut Anleggsnavn: Sted: Fredrikstad kunstisbane Fredrikstad Islagt areal m² Beregningsalternativ: Kunstgress Dato Kontaktperson: Telefon: Sign. VH Bandy/hurtigløp 400 m + halvmåner Mildt klima (vestlandsklima) 5 Ikke islagt areal indre bane - m² Bredde 67 Lengde 180 Opparbeidet areal m² Total lengde lakegrøfter 200 m 1 Kuldeytelse: 225 W/m² Anleggsarbeider: Kuldeytelse: 2510 kw Antall drensgrøfter i banens lengde: 2 Varmepumpestørrelse %: 27 Varmepumpe kw (avgitt effekt) Lengde på tilførselsledning til off. nett. 100 m Spisslastvarme i sentral (hvis FALSE ikke, kun oppv. av returvarme) Spisslast/backup 1090 kw (avgitt effekt) Lengde fra tekn. bygg til banen 20 m 500 lux bandy/200 lux hurtigløp Toppdekke: Kunstgress med 50 mm sand Rørdekke: Sporet gummipad Toppdekke indre bane: Kunstgress KG 68x106 Antall kundesentraler 2 stk TRUE Bærelag og forsterkningslag 4 Total lengde til forbr. 400 m FALSE Er anlegget ferdig fundamentert? 4 DT fjernvarmenett; C 20 K Undervarme TRUE med isolering 3 Sentrum/asfalterte FALSE grøfter FALSE Banelegemet har tilfredsstillende drenering 2 Tilleggsrammer FALSEfor Nord-Norge (+25%) Sprengningsarbeider 0 m³ Regionalt anlegg? TRUE Gravearbeider m³ Toppdekke transportsone: Asfalt AGB8 40 mm 4 Rabatter Overskuddsmasser til deponi 6236 m³ Anleggsarbeider 0 % Ant. sandfangkummer 4 Teknisk bygg m² Kuldeanlegg 0 % Ant. overvannskummer 4 Maskinrom for kuldetekniske TRUE anlegg, trafo, kond.rom 150 Flomlys 0 % Kaldtlager TRUE 50 Banerør/dekke 0 % Prosjektering/byggeledelse 6 % Varmgarasje/spylehall/verksted TRUE 50 Rørnett varme 0 % Rigg og drift teknisk bygg 0 % Sekretariat TRUE 20 Teknisk bygg 0 % Diverse/reserve 15 % Sum nødvendige tekniske rom 270 Driftstekn. utstyr 0 % Prosjektledelse egeninnsats/adm.kostn. 2 % Driftsteknisk utstyr Oppbygging bane: Tykkelse, mm Areal, m² Verdi av dugnadsarbeid kr Isprepareringsmaskin m/kantfres TRUE Forsterkningslag Sikringsputer (oppgi løpemeter) 233,6 Bærelag Avrundingsfaktor -3 Sikringsnett (oppgi meter) 150 Avrettingslag Prisindeks (100 = 2009) 100 Ishockeyvant m/ sikring og FALSE bur (2 stk) Utstyr til traktor (finskjær, FALSE hydr. snøskjær/ plog etc) Enovastøtte 0 % Vanningsutstyr (vogn 5 m3 FALSE m/ vanningsbom og duk) Andre forhold som må vurderes i kostnadskalkylen for komplett anlegg: Traktor FALSE Beplantning, rydding, veger, parkering, tribuner, gjerder Utstyr til bandybane (mål, FALSE vant) Utstyr til bandybane (innbytter- FALSEog utvisningsbokser) Sum kunstgressbelagt dekke: m² A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 4567 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum Dugnad/ bistand 1. Søknadssum spillemidler 15 % Dugnadsarbeid derav bane Prosjektledelse/prosj. etc derav lysanlegg Sum: derav teknisk bygg Ant. dugnadstimer á kr 500,-: 2308 derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,4 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 3 % Private tilskudd 0 % 0-7. Egenkapital 50 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 9 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 % Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

19 NOTAT Side: 4 av 4 Beregning av islagt areal bandy- og hurtigløpsbaner Bane: Fredrikstad kunstisbane Banelengde m 78,43 m Banebredde 4 m Radius indre bane 26 m Radius yttersving iskant: 34 m Beregn langsiden 0,0 Langside 110,43 m Bredde treningsbane 4 m Ekstra is utenfor ytre bane 0 m Frosset areal indre bane: Indre bane full frosset i hele langsidens lengde 1 Lengde: 110,4 Bredde: 44 Total islagt bredde 12 m Ytre bredde bane 68 m Kryss av for hvilke Ytre lengde bane 178,43 m banedeler som skal Sum isareal Tot areal inkluderes m² Islagte areal langsidene m² TRUE m² Islagt areal svingene m² TRUE m² Totalt islagt areal hurtigløp m² m² Islagt rektangel indre bane m² TRUE m² Islagt areal halvmåner m² TRUE H1 TRUE H m² Islagt areal hjørner 992 m² ##### 1 2FALSE m² Sum maks islagt areal m² ##### FALSE m² Lengde største ytre rektangel 110,4 Utvendig omkrets totalt 434,5 m Bredde største ytre rektangel 68,0 Minimum sikringsputelengde 233,6 m Største rektangel inkl. ytre bane m² Bredde transportsone 3 m Lengde indre rektangel 110,4 m Areal transportsone 1332 m² Bredde indre rektangel 44,0 m Sum opparbeidet areal bane: m² Største rektangel indre bane m² Krav til baneareal Hurtigløp: 400 m lengde primært, alt. 333 eller 285 m Banebredde 4 m Treningsbanebredde 3-4 m Radius indre bane m (helst 26 m) 0,5-1 m ekstra is utenfor ytre bane som en sikkerhet kan vurderes. I tillegg bør det være en sikkerhetssone på 3 m utenfor islagt areal Bandybaner Standardmål bane: Isflate 64 x 108 m hvorav 4 m sikkerhetssone bak hvert mål og 2 m på hver side. For å kunne spille 7-er bandy på 40x60 m på tvers bør bredden økes til 68 m, hvilet gir en banelengde på 60 m med 4 m sikkerhetssone bak hvert mål. Fotball: 11-er elite: 105 x 68+Sikkerhetsone L:2+2x K: er øvrig: 100 x 60+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er max: 75x55+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er min: 50x35+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er max: 45x25+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er min: 33x18+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 Tillegg dekke Lengde Bredde Min. dekke Standardmål ulike baner Lengde Bredde + L +B Maks Min Maks Min L Br Ant. Bandy Fotball er fotball er fotball ,43 m 1 3 H1 H2 44 m 68,0 m 74 m ,43 m 34,0 m 184,43 m Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 24.09.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/

39/09 Styret for miljø og utvikling 25.08.2009. http://www.statnett.no/no/prosjekter/balsfjord-hammerfest/ Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 09:00 obs møtetiden er endret. Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer