Møteinnkalling Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering om Bryggeriveien /Gunnar Nilsens gate VA-anlegg og sykkelfelt Fredrikstad, Leder Ulf Trenum

2 Sakliste Side PS 39/11 Referatsaker RS 5/11 Rapport byggesaker mai 2011 Avgjøres av bystyret PS 40/11 Prøveprosjekt på fergedrift mellom Lisleby og Sellebakk PS 41/11 Kunstisbane i Fredrikstad PS 42/11 Feriefullmakt til leder av Teknisk utvalg 2011 PS 43/11 Statusrapport per mai 2011 Ettersendes

3 PS 39/11 Referatsaker RS 5/11 Rapport byggesaker mai 2011

4 Saksnr.: 2011/3592 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 52130/2011 Klassering: N33 Saksbehandler: Hilde Evensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Formannskapet Bystyret Prøveprosjekt på fergedrift mellom Lisleby og Sellebakk Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Det planlegges prøvedrift med egen ferge og innleid mannskap for en periode på 4 måneder på fergestrekningen Sellebakk/Lisleby i Iverksetting forutsetter nødvendig prioritering i budsjettet for Fergeruten starter eventuelt opp når fergen Go vakker Randi kan frigis i løpet av Etter endt prosjektperiode foretar administrasjonen en evaluering av driften med forslag til tiltak som fremlegges for politisk behandling. Fredrikstad, Sammendrag Muligheten for å etablere en fergerute mellom Sellebakk og Lisleby har vært lagt fram for politisk behandling både i februar 2010 og mars Ved siste Bystyrebehandling ble det fremmet et vedtak hvor administrasjonen blir bedt om å utrede forskjellige alternativer for prøvedrift mellom Sellebakk og Lisleby, og fremlegge en ny sak for Bystyret. Det har ikke skjedd særlige endringer i den demografiske utviklingen i området Sellebakk/Lisleby siden Geodataavdelingen utarbeidet en transportanalyse i De økonomiske betingelsene er noe endret, da saken gjelder prøvedrift. Bl.a. sløyfes investering i ny ferge og kravet til infrastruktur på land reduseres. Sikkerhetsnivået på brygger og ferger opprettholdes, likeså kravet om universell utforming. Selv med disse tiltakene vil det etter rådmannens vurdering bli vanskelig å oppnå fergedrift i balanse. Finansieringen av lønn og drift vil i stor grad måtte dekkes av økte bevilgninger i Finansiering av infrastruktur dekkes over investeringsrammen til kaier/brygger. Prøvedriften kan tidligst komme i gang sommeren Virksomheten er avhengig av at ny ferge blir driftsklar, slik at den gamle ferga kan settes i drift for en prøveperiode på 4 måneder. Vedlegg 1 Kostnadsoverslag vedr. investering i infrastruktur 2 Skisser over fergeleiene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3. Bystyresak nr. 07/8302 dok.16, Utvidet kollektivtilbud etablering av ny fergeforbindelse Sellebakk/Lisleby.

5 4. Bystyresak nr. 11/3592 dok.1, Etablere fergerute mellom Lisleby og Sellebakk med samband til Sentrum og Gamlebyen. Saksopplysninger Bystyre fattet følgende vedtak i sak 11/3592 den : 1. Rådmannen gis i oppdrag å utrede et prøveprosjekt på fergedrift Lisleby-Sellebakk. Utredningen skal belyse: Tilgjengelig fergemateriell, herunder behov og mulighet for innleie. Hvilket potensial er til stede når ny ferge er på plass? Bemanning, herunder behov og mulighet for innleie. Investeringsbehov i kaianlegg, eventuelt mulighet for dispensasjoner for et kortere tidsrom. Kan forsøksprosjektet organiseres innenfor dagens drift, dvs. omprioritere ruter for en kortere tidsperiode? Trafikkgrunnlag. Økonomisk ramme ved forskjellige alternativ. Forslag til finansiering. 2. Saken skal tilbake til bystyret for endelig avgjørelse. 3. Vurdering av et utvidet fergetilbud på Glomma, inkludert ruten Sellebakk, Lisleby, Gamlebyen og Sentrum, tas med i et eventuelt større elveprosjekt som vil utrede mulighetene for utvidet fergetrafikk på Glomma. Med bakgrunn i ovennevnte vedtak har rådmannen innhentet opplysninger og gjort sine vurderinger for på best mulig måte kunne besvare punktene i Bystyrets vedtak. Redegjørelsen nedenfor følger Bystyrets oppsett: Tilgjengelig fergemateriell, herunder behov og mulighet for innleie. Hvilket potensial er til stede når ny ferge er på plass? Selskapet M.G. Schei Shipbrokers har i overkant av et år hjulpet virksomheten med å finne en ferge for innleie som er tilpasset driften. Utleiemarkedet for slike båter er lite og det har ikke lykkes å finne en egnet båt for denne type fergedrift. Virksomheten har også undersøkt mulighetene for å sette fergedriften ut på anbud, og har etter en uforbindtlig forespørsel mottatt et forslag til priskalkyle fra en fergeaktør (båt inkl. mannskap) på hva driften vil koste i en prøveperiode. Dette er gjort for å sjekke ut prisnivået på kjøp av ekstern tjeneste opp mot drift i egen regi. Den mottatte kalkylen ligger høyt sammenlignet med hva prøvedrift i egen regi med egen båt og innleide vikarer vil koste. Dersom det blir aktuelt å iverksette fergedrift på strekningen er det bare potensial for én ferge. Distansen over elva er kort og det blir derfor mulig å kjøre hyppige fergeturer. Tilgjengelighet er viktig dersom en slik rute skal bli et alternativ til bilen. Fergeruten i prøveprosjektet blir slik: mandag - fredag kl (2 skift) lørdag (1 skift) søndag (1 skift) Sum kjøretimer per uke utgjør til sammen 73 timer + 10 timer andre forberedelser. Bemanning, herunder behov og mulighet for innleie. Virksomheten har per i dag ikke bemanning stor nok til å dekke driften av en ny fergerute uten å måtte rekruttere nye fergeførere eksternt. Hvor mange fergeførere som må

6 rekrutteres er avhengig av kjøretid og type ferge. I forslaget fra rådmannen er det i ukas fem første dager lagt opp til 2-skifts kjøring, mens det i helgen legges opp til 1-skifts kjøring. Det er ikke lett å rekruttere skipsførere til å kjøre byfergene. Rekrutteringsmulighetene finnes stort sett i gruppen fergeførere som nærmer seg pensjonsalder. Bemanningsbyråene har ikke satset på rekruttering av fergeførere for utleie og kan derfor ikke bistå med en slik tjeneste. Investeringsbehov i kaianlegg, eventuelt muligheter for dispensasjoner for en kortere tidsperiode. Prosjektadministrasjonen har laget en kalkyle på bygging av to nye anløpssteder. Kalkylen er basert på erfaringstall og innhenting av priser. Tekniske installasjoner er dimensjonert til dagens ferge. Jfr. vedlagte oppsett og skisser. Krav til sikkerhet og universell utforming er ivaretatt. I investeringen er det ikke tatt med krav i forhold til arbeidsmiljø. For en midlertidig drift kan behovet for sanitærrom/spiserom løses med en arbeidsbrakke eller avtale om leie av lokaler i nærheten. Prisen på to anløpssteder som ikke er basert på fast drift er i overkant av 2,7 mill.kroner pluss mva. Dersom fergestedene skal anlegges for permanent drift, vil investeringsbehovet øke med 1,1 mill. kroner til 3,8 mill. kroner pluss mva. Kan forsøksprosjektet organiseres innenfor dagens drift, dvs. omprioritere ruter for en kortere tidsperiode. Det er ikke heldig å omdisponere Byfergen, som går mellom Gressvik og Gamlebyen, til prøveprosjektet på Sellebakk/Lisleby. Byfergen er særlig populær hos beboere og turister om sommeren og er et kjent innslag i bybildet. Prøveprosjektet bør iverksettes i den perioden av året hvor trafikkgrunnlaget er størst, optimal tid vil være mellom 15. april til 15. september. Det er vedtatt å kjøpe ny ferge. Målsettingen er at ny ferge skal settes i drift mellom Gamlebyen/Vestsiden Fergen som brukes i dag og som er tenkt benyttet til ny reserveferge, kan da settes inn i prøvedriften på ruten Sellebakk/Lisleby. Ferga har de nødvendige sertifikater/godkjenninger, men er gammel og slitt og vil trenge kontinuerlig vedlikehold for å være i drift. Å vurdere å bruke denne ferga over lengre tid vil være uheldig med tanke på driftskostnadene. Trafikkgrunnlag Geodataavdelingen har utarbeidet en transportanalyse som viser rekkevidden målt ved sykkel og gange fra fergeleiene til bosted/næringsområder på begge sider av elva. Tabellen viser antall beboere innenfor angitte rekkevidde som ved bruk av sykkel eller gange kan være potensielle brukere av ferga. Rekkevidde på sykkel fra fergeleiet på Sellebakk Alder: 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt 5 min sykkel min sykkel min sykkel Rekkevidde på sykkel fra fergeleiet på Lisleby Alder 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt 5 min sykkel min sykkel min sykkel Rekkevidde til fots fra fergeleiet på Sellebakk Alder 0-5 år 6-9 år år år år år 67-> Totalt

7 250 m gange m gange m gange m gange Rekkevidde til fots fra fergeleiet på Lisleby Alder > Totalt 250 m gange m gange m gange m gange Økonomisk ramme ved forskjellige alternativer for drift Fergen driftes av private - Innleie båt/mannskap På forespørsel har virksomheten fått inn en uforbindtlig pris fra en aktør på drift av ferge med egen ferge og mannskap. Priser eks. mva. Båt tilpasset 1 manns besetning - 1 skift kr ,- per dag Båt tilpasset 2 manns besetning - 1 skift ,- per dag Båt tilpasset 1 manns besetning - 2 skift Båt tilpasset 2 manns besetning - 2 skift kr ,- per dag kr ,-per dag Pris ved innleie i en prøvedriftsperiode på 4 måneder med 1 manns besetning og skiftordning som foreslått vil koste i underkant av 1,8 mil. kroner. Drift i egen regi med innleie av ferge: Det har ikke lykkes virksomheten å få tilbud om leie av en ferge som er egnet til formålet. Drift i egen regi med egen ferge 4 måneder: 1 manns besetning (2-skift 5 ukedager/1-skift 2 ukedager) kr (1445 timer) Driftsutgifter ferge 2 skift 5 dager/ 1 skift 2 dager kr Uforutsette kostnader kr Sum driftskostnader kr (Ferga er nedskrevet og har kun en restverdi ved et eventuelt salg). Det legges opp til 2 skiftskjøring 5 første ukedager og 1 skifts kjøring i helgene. Til sammen utgjør det ca 1445 timers kjøring i prosjektperioden over 4 måneder. Rutetiden bør i størst mulig grad tilpasses arbeidstrafikken. Helgerutene er kortere og skal dekke behovet for andre type brukere, f.eks de som ønsker å sykle en kortere tur på Glommastien m.v. Prisene viser at prøveprosjektet vil bli kostbart ved bruk av privat aktør. For å gå i balanse må prøveprosjektet dekke driftskostnadene på kr ,- når vi velger en løsning i egen regi. Forslag til finansiering Regulering og teknisk drift har ingen frie midler til prøvedrift innenfor sin budsjettramme verken i 2011eller Finansieringen bør skje ved at prosjektet prioriteres innenfor RTD budsjettramme i 2012 og at budsjettramme styrkes tilsvarende netto prosjektkostnad.

8 Investeringer i brygge og annen infrastruktur må skje over prosjektadministrasjonens investeringsbudsjett. Økonomiske konsekvenser RTD har ingen økonomiske midler innenfor sin budsjettramme i 2011 som kan stilles til disposisjon for et prøveprosjekt. Prøvedrift i 2012 uten at budsjettrammen styrkes tilsvarende netto prosjektkostnad, vil måtte skje ved omprioritering av tjenester i RTD. Virksomhet Parkering og transport som vil få ansvar for prosjektet, har de siste 2 årene ikke klart å oppnå det fastsatte kravet til inntjening. Dessuten har virksomheten underskudd på driften av parkeringsarealer og parkeringshus på Værste. I perioden fram til 2015 er virksomheten pålagt å bygge om sine p-automater til ny felles EØS standard. Av økonomiske grunner har virksomheten så langt ikke maktet å etterkomme dette kravet. Prosjektadministrasjonen har ingen tilgjengelige midler for investering i to nye anløpssteder. Investering i infrastruktur for et prøveprosjekt kr (I tillegg kommer mva) Budsjetterte lønns-/driftskostnader kr Settes fergeprisen til 10 kroner inkl. mva, vil antall reisende per dag måtte ligge på ca 620 eller i hele prosjektperioden ca for å gå i balanse. Etter rådmannens vurdering er det lite trolig at antall reisende i prøveperioden vil bli så mange. Dersom det blir en fast fergedrift på strekningen må det investeres ca 10 mill. kroner i ny ferge pluss ytterligere 1 mill. kroner i infrastruktur. Det kan nevnes at Gamlebyferga i 2010 hadde et snitt på reisende per dag. RTD v/fergetjenesten må derfor regne med å gå i underskudd på dette prosjektet. Det er vanskelig å budsjettere hva inntektene kan bli, slik at netto prosjektkostnad ikke fremkommer i saken. Ansattes medbestemmelse Tillitsvalgt i ferga er informert om saken. Vurdering Rådmannen vurderer at kostnadene ved å kjøpe tjenesten fergedrift for en prøveordning er før høy, og at det mest aktuelle derfor må være å bruke egen ferge og ansette vikarer i prøveprosjektet. Det at rådmannen velger å bruke egen ferge og tilpasse fergeleiene til denne ferga, medfører at endringene ved en eventuelt fast fergedrift vil bli forholdsvis små. Dersom det ikke blir noe mer enn prøvedrift, vil fergeleiet allikevel kunne brukes av kommunens ferger ved eventuelle aktiviteter. De mest aktuelle brukerne av ferga, antas å være alderssjiktet mellom 13 til 67 år. På Lisleby og Sellebakk er det innenfor dette alderssjiktet til sammen personer som kan nå ferga med en sykkeltur på 15 minutter. Dersom 620 av disse personene (dvs. 3,57%) tar ferga daglig, vil fergedriften gå i balanse. Det er ganske mange arbeidsplasser på begge sider av elva som kan nås med sykkel innenfor angitte tidsrom. Andre brukere kan være unge som skal på idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter, skole m.v. Noen av brukerne vil nok ha enda lengre distanse å sykle enn det som er angitt i tabellen, men distansen til sentrum, Gamlebyen og industriområdet på Øra er allikevel en ganske kort sykkeletappe. Det er mer usikkert om gående og eventuelt handlende vil benytte seg av ferga, uten at det settes opp korresponderende kollektivtrafikk til handelsområdet i Dikeveien og øvre del av Sellebakk.

9 Virksomheten kjørte en prøverute på strekningen Sellebakk/Lisleby høsten Interessen for å bruke ferga var imidlertid laber og det ble vedtatt å ikke etablere en fast rute. Erfaringsmessig trenger folk tid for å endre sine vaner og det å etablere et marked tar tid. Av den grunn kan det hende at prøveruta bør kjøre lenger enn 4 måneder. Imidlertid er risikoen for at prosjektet går med tap ganske stor, og rådmannen vurderer derfor at prøvedrift utover 4 måneder ikke er tilrådelig. Rådmannen vurderer at ferga aldri vil kunne bli en fullgod erstatning for bilen, men et supplement som vil ha positiv effekt mht å redusere biltrafikken. Når bomringen kommer vil ferga kunne bli mer attraktiv å bruke enn hva som er tilfelle i dag. Selv om rådmannen tviler på at fergeruten vil gi et resultat i balanse er rådmannen innstilt på at det bør iverksettes en prøverute på stekningen Sellebakk/Lisleby med rutetider som foreslått i saken. Dersom prøveruten skal bli populær må tilgjengeligheten være god.

10 FREDRIKSTAD KOMMUNE PROSJEKTADMINISTRASJONEN NOTAT Saksnr.: 2011/8116 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 56285/2011 Dato: Gradering: Klassering: N33 Til: Hilde Evensen Lars Øyvind Nilsen Teknisk Drift stab Parkering og transport Fra: Hallvard Romundset Midlertidig fergedrift Lisleby - Sellebakk. Investeringer på anløpsstedene. Permanent drift Midlertidig drift 2 stk landganger , ,- 2 stk flytepontong , ,- Sikringsgjerde på pontong og brygger , ,- 20 stk trepeler for feste av pontonger , ,- Fundameneter for landfeste av landgang , ,- 10 meter spunt til bryggefront - Lisleby , ,- Prosjektering byggeledelse , ,- Parkering - Lisleby ,- 2 stk isavvisere ,- Belysning ,- Skansekledning på brygger ,- Venteskur / leskur , , ,- Kalkylen er basert på erfaringstall og innhenting av priser. Denne viser et totalt investeringsbehov for Lisleby Sellbakk på kr. 2,720 mill. for å etablere midlertidig drift. Tekniske installasjoner er dimensjonert til dagens ferger slik som vist i vedlagte skisser. Flytehøyde på pontonger er 0,6 meter. Krav til sikkerhet og krav til universell utforming er ivaretatt ved en slik investering. Det er ikke tatt med noen investeringer for å oppfylle krav i forhold til arbeidsmiljø. Sanitærrom/spiserom kan løses med arbeidsbrakke eller avtale med leie av lokaler i nærheten for midlertidig drift. Dette vil da bli en driftsutgift i prøveperioden. Dersom fergestedene skal anlegges for permanent drift, vil investeringsbehovet øke til 3,827 mill. + eventuelle tillegg for å oppfylle krav i forhold til arbeidsmiljø.

11

12

13 Saksnr.: 2010/11157 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 70352/2011 Klassering: D11 Saksbehandler: Tom Arild Hodt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Kunstisbane i Fredrikstad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Midler til et forprosjekt for kunstisbane fremmes i Fredrikstad kommunes handlingsplan for Fredrikstad, Sammendrag Etter en interpellasjon i Teknisk utvalg fattet utvalget følgende vedtak. Rådmannen bes utarbeide et notat vedrørende utendørs kunstisbane. Norconsult har utarbeidet et notat som viser kostnadene og mulige tilskudd for å anlegge en slik bane. Av investeringskostnader på 56,96 mill kr er det anslått at det er mulig å få 28,43 mill kr fra ulike tilskuddsordninger. For å søke om tilskuddene er det nødvendig å utarbeide et forprosjekt. Et moderne kunstisanlegg bør legges i nærheten av andre energikrevende anlegg. Kunstisanlegget vil da avgi overskuddsvarme til disse andre anleggene slik at energikostnadene på disse reduseres betraktelig. Det er også mulig å avgi overskuddsvarme til fjernvarmen. Et forprosjekt bør inneholde forslag til konkrete løsninger for optimal energiøkonomisering. Vedlegg 1 Kostnadskalkyle av ny kunstisbane i Fredrikstad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2 Revidert søknad om programsatsingsmidler kunstisanlegg Saksopplysninger På bakgrunnen av interpellasjon i teknisk utvalg av sak 38/10 Interpellasjon kunstisbane i Fredrikstad, har Norconsult på vegne av rådmannen utarbeidet et notat. I interpellasjonen ble det lagt vekt på at en kunstisbane må utnytte overskuddsvarmen fra kuldeanlegget optimalt. Ved å bygge kunstisbaner nær skoler, svømmehaller, idrettshaller eller lignende offentlige anlegg vil man kunne få en slik mulighet. Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund har videre oppdatert notatet til kulturdepartementet som nevnes i interpellasjonen. Siste versjon er datert 17. desember Fredrikstad er fortsatt prioritert som ett av ti anlegg i Norge. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Idrettsavdelingen og driftsavdelingene på Teknisk drift. I arbeidet har det vært en befaring av Kunstisbanen på

14 Marienlyst i Drammen der varmeoverskuddet fra banen gir varme til bl.a. en stor ny svømmehall, en skole og en kunstgressbane. På befaringen deltok foruten gruppen, leder av Teknisk utvalg, en representant fra Fredrikstad idrettsråd, en representant fra Bandyforbundet foruten en representant fra Fredrikstad fjernvarme AS. Videre har det vært arrangert et møte i Fredrikstad der Bandyforbundets representant deltok. Gjennom bandyforbundet har vi fått vederlagsfri tilgang på et begrenset antall timer fra rådgivingsselskapet Norconsult som har laget et notat på bakgrunn av interpellasjonen. Av Norconsult blir det poengtert at dette er et notat basert på erfaringsdata og at det vil være nødvendig med et forprosjekt hvor det er et konkret prosjekt som vurderes. Forutsetter man at det skal bygges en bane med maksimal utnyttelse av overskuddsenergien er dette gjenstand for relativt avansert prosjektering. I notatet er kalkylen basert på en bandybane med lengdeløpsbane rundt. Dette vil utløse støtte fra flere forbund som akkumuleres slik at dette relativt sett blir det gunstigste samtidig som det gir betydelig flere kvadratmeter is. Ser man på notatet så er de totale kostnadene anslått til 56,96 mill kr. Tilskuddene det kan søkes om fra ulike hold sammen med mva refusjon, utgjør til sammen 28,43 mill kr. Da utgjør spillemidlene det kan søkes om 8,80 mill kr derav hhv 6,50 mill kr for banen, 0,70 mill kr for lysanlegget, 0,70 mill kr for nødvendig tekniske bygg og 0,90 mill kr for kunstgresset. Dette er spillemidler hvor beløpet er fastsatt dersom man er så heldig å få søknaden om spillemidler innvilget. Andre tilskudd som presenteres i notatet er Enova-støtte på 0,4 mill kr. Størrelsen på denne støtten er avhengig av hvilke tiltak som er mulige når det gjelder foredling av overskuddsenergien. Videre anslås det en støtte vedrørende nødvendig utstyr til banen på 0,25 mill kr. Regionaltilskuddet på 1,76 mill kr som er ført opp er et spillemiddeltilskudd som vil bli utløst av at en nabokommune bidrar med midler inn i prosjektet. Det er videre en mulighet for å søke om et spesialtilskudd på 5 mill kr på toppen av de andre tilskuddene. Spesialtilskuddet vil bare bli gitt dersom man bygger en kombinasjon av lengdeløpsbane og bandybane. Det er sannsynlig at Fredrikstad står høyt på listen over prioritering av spesialtilskuddet ettersom det ikke finnes en slik bane andre steder i regionen. Notatet stipulerer videre et tall på 1,15 mill kr som er hva man erfaringsmessig har klart å hente i form av bidrag fra sponsorer eller dugnadsinnsats. Til slutt kommer den kommunale mva refusjonen på 11,16 mill kr. Når alt dette summeres vil det være nødvendig med en egenkapital på 28,43 mill kr av investeringen på 56,96 mill kr. Rådmannen har i tillegg bedt Norconsult om et tilsvarende overslag for en bandybane. Et raskt overslag (ikke vedlagt) viste at det her vil være nødvendig med en egenkapital på ca 27 mill kr av en investering på 45 mill kr. Antall kvadratmeter is vil være ca kvm for kombinasjonsbanen mot kvm for bandybanen alene. Overskuddsenergien fra et slikt anlegg vil utgjøre en betydelig ressurs. Grovt sett får man ved moderne varmepumpe teknologi igjen 3 ganger så mye energi som det som legges inn. I notatet peker Norconsult på muligheten for innmating av energi til fjernvarmenettet, til store forbrukere som f eks en svømmehall og med mulighet for etablering av energibrønner. I arbeidet med denne saken har rådmannen hatt en god dialog med Fredrikstad fjernvarme AS som har konsesjon i store deler av Fredrikstad. Innsparing av energiforbruket i andre kommunale anlegg eventuelt salg av energi til fjernvarmeselskapet vil gi et bidrag til nedbetaling av innskutt egenkapital i prosjektet. Vi er kjent med at Jevnaker kommune har planlagt et prosjekt vedtatt i Jevnaker kommunestyre desember 2010, med antatt nedbetaling av innskutt egenkapital i prosjektets varmesentral ved hjelp av sparte energikostnader på 15 år.

15 Økonomiske konsekvenser Forprosjekt foreslått innarbeidet i handlingsplan for 2012 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering En utendørs kunstisbane vil åpenbart være til glede for både den organiserte idretten og for allmennhetens og ikke minst barnas behov for utendørs fritidsaktiviteter på vinterstid i Fredrikstad. Behovet er absolutt til stede og selv om Stjernehallen aktiviserer mange er den pga. sprengt kapasitet, ikke nok for den uorganiserte leken på skøyter med og uten kølle. Det er naturlig å legge kunstisbanen nær eller i tilknyting til et offentlig anlegg som har behov for energi. Da er det nærliggende å vurdere Kongstenanlegget med svømmebasseng utendørs og innendørs samt flere garderober med dusjfasiliteter. Anleggets tekniske rom og den tekniske standard på selve svømmehallen er svært dårlig og vil om ikke lang tid kreve en omfattende oppgradering. Under arbeidet med saken har det vist seg at det er et stort innsparingspotensial ved å legge flere storforbrukere av energi sammen i en effektiv enhet med ett teknisk rom. Dette vil kunne gi store innsparinger på energisiden, men også gi åpenbare stordriftsfordeler når det gjelder den daglige driften hvor kompetanse om anleggene er viktig. De nye varme/kuldesentralene inneholder svært avansert teknologi. En optimal drifting vil gi store innsparinger og likeledes vil et moderne anlegg som ikke driftes godt kunne gi store uventede kostnader. Dersom man legger en kunstisflate til et område hvor det er arealer til andre idrettsanlegg vil dette legge til rette for senere fremtidige stordriftsfordeler. Et forprosjekt vil gi svar på de aktuelle mulighetene for foredling av overskuddsenergien på en optimal måte. Rådmannen anbefaler at det utarbeides et detaljert forprosjekt. Et forprosjekt kreves vedlagt en søknad til NIF og Kulturdepartementet for å kunne søke om tilskudd. Ettersom kombinasjonen bandybane og lengdeløpsbane etter tilskudd vil gi omtrent det samme krav til egenkapital, selv om totalkostnadene er mye større, anbefales det å gå videre med denne kombinasjonen fremfor en bandybane alene. Forprosjektet må inneholde et forslag til lokalisering av kunstisflaten slik at beregninger for bruk av overskuddsenergien er reell. Videre må den inneholde en vurdering av driftskostnader for den daglige driften slik som kostnader til banemannskap, nødvendig ispreparering, brøyting osv. Det antas at et slikt forprosjekt vil koste anslagsvis kr. Et forprosjekt som kun inneholder det som er nødvendig i forhold til søknaden om midler til NIF og Kulturdepartementet vil trolig koste det halve. Rådmannen vil ikke anbefale dette da man ikke får gjort nødvendige beregninger for optimalisering av bruken av overskuddsenergien og dermed ikke får sett hvilket potensial som ligger i en slik optimalisering.

16 NOTAT Side: 1 av 4 Til: Fra: Fredrikstad kommune Norconsult AS Dato: 19. mai 2011, rev. 19.mai 2011 GROV KOSTNADSKALKYLE AV NY KUNSTISBANE I FREDRIKSTAD Iht rammeavtale med Norges skøyteforbund og Norges Bandyforbund har Norconsult utarbeidet en grov kostnadskalkyle for ny kunstisbane i Fredrikstad. Det er tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger: Banebredde: 68 m Banelengde: 178,43 m Islagt areal: m² (alt utenom hjørnene) Driftssesong: 1. november 30.mars (5 måneder) Frysekapasitet: 220 W/m² Banen bygges med kunstgress toppdekke. Det forutsettes at det etableres et teknisk bygg ved banen. Det forutsettes videre at det må etableres drenssystem, undervarme og isoleringsjikt. Tilkobling til elnettet og vann/avløpsnettet forusettes uten unormalt store kostnader. Vedlagte kostnadsbudsjett er svært grovt. Spesielt grunnforhold, avstander til offentlig nett og høyspent m.m, annen infrastruktur/parkering etc vil kunne gi store variasjoner i kostnadene. Et skisseprosjekt er nødvendig for å utarbeide grunnlag for spillemiddelsøknad. Videre må det utarbeides et forprosjekt samt kravspesifiksjoner m.m. for å bringe frem grunnlag for kontrahering av entreprenører. Det vil være mulig å gjenvinne betydelige varmemengder fra anlegget, og innmating i fjernvarmeanlegget eller andre større varmeforbrukere er aktuelt (for eksempel svømmehallen). For effektiv varmegjenvinning er det en forutsetningen at banen plasseres nær fjernvarmenettet eller andre varmeforbrukere, men det presiseres at det er kun egne kommunale bygg som kan forsynes med varme fra anlegget uten at det skaper problemer ifm fjernvarmekonsesjonen. Det er tatt utgangspunkt i en varmepumpe på 1 MW levert varmeeffekt. Varmepumpene kan bygges for levering av varme opp til C. Det er forutsatt ammoniakk som kuldemedium, slik at nødvendige ROS-analyser må utføres underveis i planprosessen. Fjernvarmenettet kan bare ta unna deler av overskuddsvarmen ettersom det normalt ikke vil være regningssvarende å bygge en varmepumpe som er så stor at hele overskuddsvarmen utnyttes. Ettersom kuldeanlegget stanses når det er kaldere enn ca -4 C, bør det vurderes å etablere energibrønner for lagring av overskuddsvarme. Det antas at det må bores 70 til 90 brønner á 200 m avhengig av grunnforholdene. Totale kostnader for dette vil være ca kr ekskl. mva. Med energibrønner vil varmepumpen kunne levere varme hele vinteren, og dermed øke sin lønnsomhet. Detaljerte lønnomhetsberegninger og energibudsjetter må utarbeides i et skisse/forprosjekt. Sandvika, 119. mai 2011 Vidar Havellen Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

17 NOTAT Side: 2 av 4 Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

18 NOTAT Side: 3 av 4 NORCONSULT - KOSTNADSKALKYLER FOR KUNSTISBANER NB! Kun blå felter skal fylles ut Anleggsnavn: Sted: Fredrikstad kunstisbane Fredrikstad Islagt areal m² Beregningsalternativ: Kunstgress Dato Kontaktperson: Telefon: Sign. VH Bandy/hurtigløp 400 m + halvmåner Mildt klima (vestlandsklima) 5 Ikke islagt areal indre bane - m² Bredde 67 Lengde 180 Opparbeidet areal m² Total lengde lakegrøfter 200 m 1 Kuldeytelse: 225 W/m² Anleggsarbeider: Kuldeytelse: 2510 kw Antall drensgrøfter i banens lengde: 2 Varmepumpestørrelse %: 27 Varmepumpe kw (avgitt effekt) Lengde på tilførselsledning til off. nett. 100 m Spisslastvarme i sentral (hvis FALSE ikke, kun oppv. av returvarme) Spisslast/backup 1090 kw (avgitt effekt) Lengde fra tekn. bygg til banen 20 m 500 lux bandy/200 lux hurtigløp Toppdekke: Kunstgress med 50 mm sand Rørdekke: Sporet gummipad Toppdekke indre bane: Kunstgress KG 68x106 Antall kundesentraler 2 stk TRUE Bærelag og forsterkningslag 4 Total lengde til forbr. 400 m FALSE Er anlegget ferdig fundamentert? 4 DT fjernvarmenett; C 20 K Undervarme TRUE med isolering 3 Sentrum/asfalterte FALSE grøfter FALSE Banelegemet har tilfredsstillende drenering 2 Tilleggsrammer FALSEfor Nord-Norge (+25%) Sprengningsarbeider 0 m³ Regionalt anlegg? TRUE Gravearbeider m³ Toppdekke transportsone: Asfalt AGB8 40 mm 4 Rabatter Overskuddsmasser til deponi 6236 m³ Anleggsarbeider 0 % Ant. sandfangkummer 4 Teknisk bygg m² Kuldeanlegg 0 % Ant. overvannskummer 4 Maskinrom for kuldetekniske TRUE anlegg, trafo, kond.rom 150 Flomlys 0 % Kaldtlager TRUE 50 Banerør/dekke 0 % Prosjektering/byggeledelse 6 % Varmgarasje/spylehall/verksted TRUE 50 Rørnett varme 0 % Rigg og drift teknisk bygg 0 % Sekretariat TRUE 20 Teknisk bygg 0 % Diverse/reserve 15 % Sum nødvendige tekniske rom 270 Driftstekn. utstyr 0 % Prosjektledelse egeninnsats/adm.kostn. 2 % Driftsteknisk utstyr Oppbygging bane: Tykkelse, mm Areal, m² Verdi av dugnadsarbeid kr Isprepareringsmaskin m/kantfres TRUE Forsterkningslag Sikringsputer (oppgi løpemeter) 233,6 Bærelag Avrundingsfaktor -3 Sikringsnett (oppgi meter) 150 Avrettingslag Prisindeks (100 = 2009) 100 Ishockeyvant m/ sikring og FALSE bur (2 stk) Utstyr til traktor (finskjær, FALSE hydr. snøskjær/ plog etc) Enovastøtte 0 % Vanningsutstyr (vogn 5 m3 FALSE m/ vanningsbom og duk) Andre forhold som må vurderes i kostnadskalkylen for komplett anlegg: Traktor FALSE Beplantning, rydding, veger, parkering, tribuner, gjerder Utstyr til bandybane (mål, FALSE vant) Utstyr til bandybane (innbytter- FALSEog utvisningsbokser) Sum kunstgressbelagt dekke: m² A B C D E F Post Materiell Materiell Arbeid Arbeid Sum Mva Kostnad PRO/PA/BL eks.mva. Rabatt eks.mva. Dugnad A + C E x 0,25 E+F+B+D fordelt %-vis 1. Anleggsarbeider VA-arbeider Driftsteknisk utstyr Flomlysanlegg Fryseanlegg inkl. toppdekke Varmegjenvinning og nærvarmenett Teknisk bygg inkl. i Tekn. bygg 8. Sum entreprisekostnader Prosjektering, adm., byggeledelse Sum totalkostnad Herav entr.kost (1,2,4,5,6,7) Spesifikk totalkostnad 4567 kr/m² opparbeidet flate inkl. mva Finansiering: Maks. stønad Søkn.gr.lag Totalsum Dugnad/ bistand 1. Søknadssum spillemidler 15 % Dugnadsarbeid derav bane Prosjektledelse/prosj. etc derav lysanlegg Sum: derav teknisk bygg Ant. dugnadstimer á kr 500,-: 2308 derav evt. kunstgressdekke Enovastøtte varmepumpe/distribusjon 1 % Mva-refusjon 20 % Tilskudd til utstyr 0,4 % Fylkeskommunale tilskudd, regional anlegg 3 % Private tilskudd 0 % 0-7. Egenkapital 50 % Dugnad/ egeninnsats (inkl. bistand andre) 2 % Gaver/rabatter 0 % Andre tilskudd 9 % Tidligere spillemidler 0 % 0 0 Totalsum 100 % Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

19 NOTAT Side: 4 av 4 Beregning av islagt areal bandy- og hurtigløpsbaner Bane: Fredrikstad kunstisbane Banelengde m 78,43 m Banebredde 4 m Radius indre bane 26 m Radius yttersving iskant: 34 m Beregn langsiden 0,0 Langside 110,43 m Bredde treningsbane 4 m Ekstra is utenfor ytre bane 0 m Frosset areal indre bane: Indre bane full frosset i hele langsidens lengde 1 Lengde: 110,4 Bredde: 44 Total islagt bredde 12 m Ytre bredde bane 68 m Kryss av for hvilke Ytre lengde bane 178,43 m banedeler som skal Sum isareal Tot areal inkluderes m² Islagte areal langsidene m² TRUE m² Islagt areal svingene m² TRUE m² Totalt islagt areal hurtigløp m² m² Islagt rektangel indre bane m² TRUE m² Islagt areal halvmåner m² TRUE H1 TRUE H m² Islagt areal hjørner 992 m² ##### 1 2FALSE m² Sum maks islagt areal m² ##### FALSE m² Lengde største ytre rektangel 110,4 Utvendig omkrets totalt 434,5 m Bredde største ytre rektangel 68,0 Minimum sikringsputelengde 233,6 m Største rektangel inkl. ytre bane m² Bredde transportsone 3 m Lengde indre rektangel 110,4 m Areal transportsone 1332 m² Bredde indre rektangel 44,0 m Sum opparbeidet areal bane: m² Største rektangel indre bane m² Krav til baneareal Hurtigløp: 400 m lengde primært, alt. 333 eller 285 m Banebredde 4 m Treningsbanebredde 3-4 m Radius indre bane m (helst 26 m) 0,5-1 m ekstra is utenfor ytre bane som en sikkerhet kan vurderes. I tillegg bør det være en sikkerhetssone på 3 m utenfor islagt areal Bandybaner Standardmål bane: Isflate 64 x 108 m hvorav 4 m sikkerhetssone bak hvert mål og 2 m på hver side. For å kunne spille 7-er bandy på 40x60 m på tvers bør bredden økes til 68 m, hvilet gir en banelengde på 60 m med 4 m sikkerhetssone bak hvert mål. Fotball: 11-er elite: 105 x 68+Sikkerhetsone L:2+2x K: er øvrig: 100 x 60+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er max: 75x55+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 7-er min: 50x35+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er max: 45x25+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 5-er min: 33x18+Sikkerhetsone L:2+2x K:3+2 Tillegg dekke Lengde Bredde Min. dekke Standardmål ulike baner Lengde Bredde + L +B Maks Min Maks Min L Br Ant. Bandy Fotball er fotball er fotball ,43 m 1 3 H1 H2 44 m 68,0 m 74 m ,43 m 34,0 m 184,43 m Postboks 626, 1303 SANDVIKA, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon Telefax n:\410\ \prosjekter\fredrikstad\vh0340n-kortnotat.docx

20 Saksnr.: 2003/11602 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 69454/2011 Klassering: 080 Saksbehandler: Wenche Lise Andreassen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /11 Feriefullmakt til leder av Teknisk utvalg 2011 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Leder av Teknisk utvalg gis fullmakt på vegne av utvalget til å avgjøre saker som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. 2. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter ferien. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder feriefullmakt til leder av Teknisk utvalg for saker som ikke kan vente med avgjørelser til utvalgets første møte etter sommerferien Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Erfaringsmessig kan det komme saker i løpet av ferietiden hvor det er ønskelig med en rask avgjørelse, og det vil være hensiktsmessig at leder av Teknisk utvalg gis fullmakt til å fatte vedtak i slike hastesaker. Slik fullmakt har vært gitt tidligere år. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen anbefaler at leder av Teknisk utvalg gis fullmakt til å avgjøre hastesaker på vegne av utvalget.

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan

Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Presentasjon av forprosjekt - Kunstisbane på Rognan Innhold Lokale forutsetninger Dimensjonering og oppbygging av kuldeanlegg for kunstisbane Varmegjenvinning fra kuldeanlegg Tekniske data Økonomi Konklusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE

ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE ARENDAL & OMEGN KUNSTISBANE Spesialrådgiver Lars Magnussen Norconsult AS FOTO: ARENDAL KOMMUNE RUNE HALVORSEN 1 HISTORIKK Arbeidet startet allerede for 20 år siden 1998 Rapport fra utredningsgruppe fremlagt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 09.12.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 1930 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 60/09-65/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

STATUS INTERKOMMUNALT KUNSTISANLEGG PÅ KONNERUD

STATUS INTERKOMMUNALT KUNSTISANLEGG PÅ KONNERUD STATUS INTERKOMMUNALT KUNSTISANLEGG PÅ KONNERUD Konnerud kunstis-/kunstgressbane Konnerudhallen Eksisterende bane som skal ombygges Jarlsbergveien Konnerud kunstis/kunstgressbane Prosjektstatus Møter og

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Utvalg: Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/715-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q14 08.11.2012 Investeringsbudsjetet 2012

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger

Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger Skisseprosjekt Holt, Kongsvinger 01.10.2010 Side: 2 av 42 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 57 75 76 E-post: firmapost@norconsult.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 21.09.2010 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 21.09.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får

Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får Ny tidsriktig ishockeyhall (matcharena 3500 tilskuere) Rehabilitert Askerhallen med is og RG Ny flerisidrettshall Nytt curlinganlegg Ny utendørs

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 11.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 432973 Arkivsaksnr: 2014/218-28 Saksbehandler: Marit Heier Amundsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.2015 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Beinskaret 08.09.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-42 Arkiv: Q80 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 04.10.2013 Parkeringsstrategi for Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø-

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 23.04.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82, e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Hans Kristian Rauan Arkiv: 601/S30/&41 Arkivsaksnr.: 10/1400 ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Behandles i: Formannskapet Kommunestyret ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER I RISILOMRÅDET, FORPROSJEKT Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til UTREDNING FRA DELTATEK 03.11.2010 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.04.2008 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.18:10, deretter orienteringer til kl. 20:00 øtested: St. Croixgate 17 b, møterom Fredrikstad Brannstasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 09.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 03.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 08/10 12/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer