Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012"

Transkript

1 Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett II Høsten 2012 Oppdateringer står i kursiv Del I Hovedspørsmålet i oppgaven er om Peder Ås har krav på retting ved at Hans Tastad besørger lakkering av bilen, etter at lakken ble ødelagt av vaskemidlet i vaskeautomaten. I faktum er det uttrykkelig forutsatt at tvisten skal løses på ulovfestet grunnlag. Det er dermed ikke grunn for kandidatene til å drøfte om det er kontraktslovgivning som er direkte anvendelig for å løse tvisten. Om noen innledningsvis gir noen kortfattede betraktninger om avtaletypen og nærliggende kontraktslovgivning kan det likevel være positivt. Det synes som om et fåtall kandidater har valgt å basere besvarelsen på enten hvtjl. eller fkjl. I lys av den uttrykkelige opplysningen i faktum er dette lite skjønnsomt. Tjenesten må helst anses å falle utenfor det direkte anvendelsesområdet til hvtjl. slik det er beskrevet i 1. Sett bort fra den uttrykkelige opplysningen i faktum er det likevel ingen graverende feil i seg selv å legge til grunn at hvtjl. kommer til anvendelse. Det er uansett usikkert om loven kommer til anvendelse, og kandidater som velger denne innfallsvinkelen skulle da egentlig drøftet subsidiært forutsatt ulovfestet (men det blir lett noe kunstig når man alt har definert det inn under hvtjl. og det ville lett sprenge alle tidsgrenser). Siden oppgaven nokså klart legger opp til at ulovfestet grunnlag skal behandles, må det etter min mening medføre trekk at det ikke gjøres. På den andre siden må det gis uttelling for drøftelsene under hvtjl.(evt. fkjl.) isolert sett. Ved vurderingen av slike besvarelser må det også ses hen til om det gis en forsvarlig begrunnelse for at den aktuelle lov kan anvendes. Et første spørsmål blir om man har rettsgrunnlag for å kreve retting som mangelsbeføyelse i denne avtaletypen på ulovfestet grunnlag. Her kan man få fram at retting grunnleggende sett innebærer at man fastholder avtalen, ved at det gjennom retting skal skje kontraktsmessig oppfyllelse. I utgangspunktet kan man hevde at dette er en sanksjon som må stå til rådighet for naturalkreditor i tilfeller der retting praktisk lar seg gjennomføre. Ser man hen til kontraktslovgivningen finner man retting som misligholdsbeføyelse både i kjl. 34, hvtjl. 24 fkjl. 29, og buofl. 32, noe som støtter opp om at det er tale om en mer generell kontraktsrettslig beføyelse. Et unntak i sentral kontraktslovgivning er avhendingslova 4-10, hvor retting som misligholdsbeføyelse bare gjelder i de tilfeller hvor selger har «ført opp hus eller anna innretning for sal». Begrunnelsen for begrensningen er at selger ofte er privat part og ikke har kvalifikasjoner for å foreta retting og at retting typisk vil være urimelig (se nærmere Ot.prp. nr. 66 ( s ) Erstatning anses dermed som en mer egnet sanksjon. Argumentasjonen har ikke uten videre overføringsverdi: For avtaletypen vil retting i sin enkleste form bety ny vask av bilen. Som et utgangspunkt må det derfor kunne legges til grunn at retting er en aktuell misligholdsbeføyelse. En annen sak er om et rettingskrav kan bestå i et krav om lakkering av bilen. Sistnevnte spørsmål kan med fordel behandles avslutningsvis i besvarelsen, etter at man har tatt stilling til om det foreligger mangel og evt. etter behandling av reklamasjonsspørsmålet. For spørsmålet om rettsgrunnlag for å kreve retting på ulovfestet grunnlag kan det ikke stilles noe krav om at man tar opp avhl. 4-10, heller ikke for besvarelser i det øvre sjikt. I den 1

2 utstrekning kandidatene får fram nyanser i argumentasjonen, uten at drøftelsen blir vidløftiggjort, er det likevel et pluss. Det bør uansett gis en kort begrunnelse for at man anser retting som en alminnelig beføyelse, slik at det må gis et visst trekk for besvarelser som bare slår det fast. Det videre spørsmål er om det foreligger mangel ved avtaleoppfyllelsen. Om det foreligger mangel skal i utgangspunktet avgjøres ved en vurdering av om oppfyllelsen er i samsvar med det som er avtalt. Avtaleinngåelsen skjer her ved betaling på automaten og ved den informasjon Peder gis om at bruk av automaten skjer på egen risiko. Ut fra faktum er det ikke grunn til å problematisere om ansvarsfraskrivelsen er vedtatt. Omfattende behandling av dette spørsmålet kan bare i begrenset utstrekning gi uttelling, og utflytende drøftelser av vedtakelsesspørsmålet må trekke ned. Skiltet må etter sin ordlyd forstås slik at Hans Tastad i utgangspunktet fraskriver seg ethvert mangelsansvar. Siden vi er utenfor den preseptoriske kontraktslovgivningen er i utgangspunktet partenes avtale avgjørende. Ansvarsfraskrivelsen er derfor i utgangspunktet bindende. Det blir likevel spørsmål om forbeholdet må tolkes innskrenkende. Gode kandidater bør se at forbeholdet kan ha likhetstrekk med «som den er»-forbehold. Og på samme måte som for slike forbehold må det kunne argumenteres for at forbeholdets virkninger må begrenses i tilfeller av misligholdt opplysningsplikt eller der oppfyllelsen kvalifisert avviker fra det naturalkreditor med rimelighet kan forvente. Om noen bruker avtl. 36, jf. 37 for å begrense utsagnets rekkevidde, vil det kunne være forsvarlig. Kandidatene må på bakgrunn av anførslene ta stilling til om mangel foreligger ved at Tastad ikke har overholdt sin opplysningsplikt. Opplysningsplikt kan foreligge for forhold naturaldebitor kjente eller måtte kjenne til og som kreditor hadde grunn til å regne med å få. En slik opplysningsplikt kan oppstilles på ulovfestet grunnlag med utgangspunkt i et alminnelig kontraktsrettslig lojalitetsprinsipp. Kandidatene kan evt. søke støtte i kontraktslovgivningen for å vise at en slik plikt kommer til uttrykk i lovgivningen. Vi må her kunne forutsette at Tastad var kjent med at vaskemidlet kunne være ødeleggende for lakken for eldre biler. Dette er et forhold Peder Ås kanskje burde kjenne til, men det alminnelige utgangspunktet er at opplysningsplikten går foran undersøkelsesplikten. Når man skal ta stilling til terskelen må det likevel ses hen til avtalesituasjonen. Ved en fullautomatisert tjeneste som her, er det ingen individuell kommunikasjon. For den som tilbyr tjenesten kan det være vanskelig å ta høyde for alle aspekter som kan være relevante for vellykket resultat. Selve ansvarsfraskrivelsen innebærer i den sammenheng en relevant oppfordring for bruker til å vurdere om det er forhold som tilsier at automatvask ikke er en egnet løsning. På den andre siden kan man argumentere for at det i alle fall kunne vært gitt en noe mer spesifikk advarsel. Konklusjonen bør ikke være avgjørende for vurderingen av kandidatenes svar her. En annen innfallsvinkel er å ta utgangspunkt i om oppfyllelsen avviker så kvalifisert fra det som med rimelighet kan forventes at mangel uansett må anses å foreligge. Det blir også her tale om en risikoplassering med utgangspunkt i hva Peder Ås kunne forvente, tatt i betraktning at Tastad i utgangspunktet hadde søkt å overføre all risiko til Peder. Konklusjonen må helst bli sammenfallende som om man tar utgangspunkt i opplysningsplikt. Anførslene i faktum er 2

3 uttrykkelig knyttet til manglende opplysning og dersom mangelsspørsmålet utelukkende behandles som et spørsmål om misligholdt opplysningsplikt bør det ikke trekkes. Noen behandler ansvarsfraskrivelsen i etterkant av mangelsspørsmålet. Det legges da gjerne uten særlig nærmere drøftelse til grunn at det i utgangspunktet foreligger mangel, men slik at det blir spørsmål om ansvarsfraskrivelsen medfører at Peder likevel ikke kan gjøre gjeldende krav om retting. Dette er en mulig tilnærming. Problemet for de som har angrepet oppgaven slik er at selve mangelsdrøftelsen ofte blir ganske unyansert. Selv uten ansvarsfraskrivelse ville man ved en mangelsvurdering få spørsmål om hva som evt. er Peders egenrisiko. Forutsatt mangel, blir det spørsmål om det er reklamert i tide. Om noen behandler dette spørsmålet helt avslutningsvis er det også en forsvarlig struktur. Utgangspunktet må her tas i en alminnelig plikt til å reklamere innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget. At det gjelder en slik reklamasjonsplikt på ulovfestet grunnlag er neppe tvilsomt og det er mindre skjønnsomt å gå inn på en mer omfattende drøftelse av dette. Man må her først ta stilling til når reklamasjonsfristen begynte å løpe: Starttidspunktet er når mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Faktum åpner for tre alternativer: 1. oktober 2011, 1. mars 2012 eller 15. mars Om tidspunktet for nå en mangel skal anses oppdaget uttales i Ot.prp. n4. 44 ( ) s. 179 at «Det kan ikke kreves at kjøperen i enhver detalj skal kjenne til de faktiske forhold som er nødvendig for å avgjøre om det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Det som må kreves, er at de faktiske forholdene står såpass klare for kjøperen at han eller hun har oppfordring til å gjøre forholdet gjeldende som en kjøpsrettslig mangel.» 1 En observasjon av matt lakk kan ikke anses å gi tilstrekkelig oppfordring til å reagere. At lakken flasser av er et symptom på at noe er galt, men det kan ikke uten videre kobles til bilvasken, og i denne sammenheng kan det neppe brukes mot Peder at veteranbileiere flest kjenner til at bilene bør vaskes skånsomt. Det kan likevel stilles spørsmål ved om han på dette tidspunktet burde foretatt nærmere undersøkelser for å avdekke årsak. Når Peder får konkret informasjon om mulig årsak må han imidlertid uansett sies å ha oppfordring til å reagere. Nøytral reklamasjon fremsettes 12. mai, altså knappe to måneder etter at mangelen ble oppdaget og det blir spørsmål om dette er innen rimelig tid. Peder anfører uttrykkelig at han har en to måneders frist. Anførselen er nærliggende å forstå som en henvisning til fkjl. 27 første ledd andre punktum. Fristen kommer ikke direkte til anvendelse, men kan ha en overføringsverdi. I den sammenheng er det verdt å merke at bestemmelsen ble tillagt betydning ved fastsettelse av reklamasjonsfrist etter avhl første ledd i Rt Et mulig motargument er at man ikke ukritisk skal overfør frister som har et EU/EØS-rettslig opphav (gjennom forbrukerkjøpsdirektivet). Fristen må likevel kunne anses som veiledende og er i seg selv et argument for at reklamasjonen er å anse som rettidig. Tastad anfører på sin side at personlige problemer ikke er relevant. Reklamasjonsfristen gir anvisning på en konkret vurdering og utelukker ikke at personlige 1 Se også Monsen i JV på s

4 forhold får betydning. I alle fall i forbrukerforhold må slike individuelle forhold kunne tillegges betydning. 2 I denne saken er det for øvrig lite som tilsier at reklamasjonen ikke er fremsatt innen rimelig tid. Det er derfor et minus dersom drøftelsen blir unødvendig vidløftiggjort. De konkrete anførsler skal imidlertid behandles. Faktum åpner for mulige subsidiære drøftelser. At fristen ikke startet å løpe så tidlig som 1. oktober 2011, synes rimelig klart, og det skulle være unødvendig å drøfte subsidiært. Alternativet 1. mars er noe mer aktuelt, men vil neppe lede til noe annet resultat og subsidiært drøftelse er heller ikke her noe krav. Om noen drøfter subsidiært er det selvsagt ikke noe minus i seg selv, men det kan i verste fall føre til tidsnød samlet sett. Inntrykket etter nivåkontrollen er at mange kandidater er relativt strenge ved vurderingen og kommer til at reklamasjonsplikten ikke er overholdt (og da først og fremst de som kommer til at reklamasjonsplikten begynner å løpe 1. mars). Her må man se hen til kunnskap og forståelse mer generelt, slik at det ikke nødvendigvis må være noe særlig minus i seg selv om man kommer til at reklamasjonsfristen er oversittet. Det neste spørsmål knyttes til om det kreves spesifisert reklamasjon for et rettingskrav. 3 Krav til slik reklamasjon finnes i kjl. 35, men ikke i fkjl. og hvtjl. Begrunnelsen for at de sistnevnte lover ikke har krav til bestemt reklamasjon kan antas å være at krav til slik reklamasjon kan virke kompliserende og som en felle for forbruker, samtidig som selgers interesser er tilstrekkelig ivaretatt ved krav til nøytral reklamasjon. De beste grunner taler nok for at det ikke gjelder krav til spesifisert reklamasjon. Her kan man evt. drøfte subsidiært, forutsatt krav til slik reklamasjon, om den er for sent fremsatt. Konkluderer man sikkert med at det ikke gjelder krav til slik reklamasjon, er det etter min mening likevel helt forsvarlig å utelate den subsidiære drøftelsen Det fremgår av faktum at Peder har brukt tiden på å sette seg inn i sine forbrukerrettigheter, noe som i seg selv neppe er en tungtveiende grunn for å vente med å fremsette reklamasjonen. I et forbrukerforhold må det likevel antakelig uansett anses tilstrekkelig at en spesifisert reklamasjon fremsettes innen tre måneder etter at mangelen burde blitt oppdaget, slik som her. Et siste (subsidiært) spørsmål vedørende reklamasjon er om en reklamasjonsinnsigelse uansett er avskåret grunnet realitetsdrøftelser. Spørsmålet kan for øvrig også behandles før man går nærmere inn på om reklamasjonsfristene er overholdt. Det har i teorien, på bakgrunn av enkeltstående høyesterettsavgjørelser, vært gjort gjeldende at reklamasjonsdrøftelser avskjærer senere innsigelser om for sen reklamasjon. Det kan imidlertid hevdes at det reelle grunnlag er anvendelse av ulovfestede passivitetsprinsipper, se nærmere om dette Monsen i JV punkt 6.2. Monsen oppstiller som vurderingstema om naturaldebitor har ventet urimelig lenge med å fremsette innsigelsen. Her kan man problematisere om realitetsdrøftelsene må anses som et stilltiende frafall av reklamasjonsinnsigelsen eller eventuelt om Peder har fått rimelig grunn til å innrette seg på at innsigelse om forsinket reklamasjon ikke ble fremsatt. Omfanget av 2 Se Monsen i JV på s Se Monsen i JV pkt og

5 reklamasjonsdrøftelsene er beskjedne og skjer umiddelbart etter at Peder gjorde gjeldende mangel. Selv om det etter dette gikk noe tid før innsigelsen ble fremsatt er det neppe nok til å legge til grunn at muligheten for å gjøre gjeldende innsigelsen er avskåret. Det siste spørsmålet, som forutsetter at det foreligger mangel og at det er reklamert i tide, knytter seg til om et rettingskrav kan gå ut på lakkering av bilen. Formålet med retting er at naturalkreditor skal få avtalemessig ytelse. Ikke alle konsekvenser av en mangel kan nødvendigvis inngå i et rettingskrav. Spørsmålet kan løses med utgangspunkt i en vurdering av om retting i form av nylakkering medfører urimelig ulempe for Tastad. En slik begrensning gjelder gjennomgående i kontraktslovgivningen (med unntak av fkjl.) og må kunne oppstilles også på ulovfestet grunnlag. Spørsmålet kan også behandles på et mer prinsipielt grunnlag, som et spørsmål om hva et rettingskrav nærmere kan gå ut på. Det kan ikke forventes at alle ser denne innfallsvinkelen og problematisering i denne retning vil være et pluss. Spørsmålet kan stilles som et spørsmål om i hvor stor utstrekning et rettingskrav kan gjelde konsekvensene av mangel. Reguleringen man finner i buofl. 32 første ledd kan ha en viss interesse, men det kan ikke oppstilles en alminnelig forventning om at kandidatene finner frem til bestemmelsen. Synspunkter til at rettingskravet knyttes til skader som kan anses påregnelige sett i lys av avtaletypen har relevans. Et motargument er at rettingskravet vil kreve spesialkompetanse som den som tilbyr denne tjenesten normalt ikke har. En annen mulig argumentasjon er at mangelenknyttes til at opplysningsplikten ikke er oppfylt, og forutsatt at relevante opplysninger ble gitt, er det sannsynlig scenario at Peder i det hele tatt ikke ville inngått avtale. Å gi krav på retting av de negative konsekvenser av at avtale likevel ble inngått, er ikke nødvendigvis en god løsning. Man kan i så fall tenkes å åpne for vidtrekkende rettingskrav. Det kan ikke stilles store krav her og kandidater som får frem fornuftige synspunkter må honoreres selv om fremstillingen kan bli noe «frirettslig». Del II Kandidatene bør helt kort forklare hva kontrollansvar innebærer. En kort forklaring av hva som menes med forsinkelse og håndverkertjeneste kan med fordel også tas med. Det bør komme fram at man befinner seg på ulovfestet område, slik at spørsmålet er om ansvarsgrunnlaget kontrollansvar kan oppstilles på ulovfestet grunnlag for kontraktstypen håndverkertjenester. Et mulig startsted er å vise til at det etter kjøpsloven av 1907 gjaldt et objektivt ansvar med unntak for force majeure og at dette ansvaret ble ansett å gjelde på ulovfestet grunnlag for genusytelser. Kontrollansvaret ble innført ved kjl. 1988, og bygger på CISG art. 79. Ansvarsgrunnlaget har i ettertid fått stor utbredelse i lovgivningen. Her kan kandidatene med fordel nevne noen sentrale eksempler. Det kan også nevnes at et i det vesentlige sammenfallende ansvarsgrunnlag er nedfelt i DCFR III.-3: 104, jf. 3: 701. Det er i dag den alminnelige oppfatning at ansvarsgrunnlaget i alle fall har erstattet det objektive ansvaret med unntak for force majeure for genusytelser også på ulovfestet grunnlag. Synspunktet kommer til uttrykk i en mindretallsuttalelse i Rt Rekkevidden av 5

6 ansvaret utover dette er uavklart. I Rt legges det til grunn at ansvarsgrunnlaget ikke gjelder på ulovfestet område hvis det ikke er tale om generisk ytelse. Også dette synspunktet kommer til uttrykk i mindretallets uttalelse og uttalelsen er ikke nødvendig for å begrunne resultatet. I juridisk teori synes skillet mellom generiske og spesieytelser imidlertid ikke å bli tillagt avgjørende betydning. Det blir etter min mening mindre skjønnsomt å avgjøre spørsmålet ved en drøftelse av om en håndverkertjeneste er en genus- eller spesieytelse. For kontraktstypen håndverkertjenester, kan man vise til at ansvarsgrunnlaget gjelder etter hvtjl. 28 første ledd. Løsningen er ikke først og fremst innført grunnet særskilte forbrukerhensyn. Lovgiver har verken for håndverkertjenesteloven eller annen lovgivning sett skillet mellom genus- og spesieytelser som noe avgjørende skille for om det kan oppstilles et kontrollansvar. En mulig innvending mot å oppstille kontrollansvar er at det i lovgivningen knyttes opp mot et skille mellom direkte og indirekte tap, og at et slikt positivrettslig skille ikke kan oppstilles på ulovfestet grunnlag. På den annen side kan man ikke utelukke at et ulovfestet kontrollansvar kan ha en annen avgrensning av hvilke tapsposter som dekkes, enn et culpaansvar uten at man direkte anvender det positivrettslige skillet direkte/indirekte tap. Konklusjonen er strengt tatt at spørsmålet er uavklart, men kandidatene må kunne konkludere i den ene eller den andre retning. Begge konklusjoner må være forsvarlige, og det viktigste er om kandidatene får frem sentrale momenter i diskusjonen. Sett i lys av vektingen av denne delen kan man imidlertid ikke stille krav til særlig dybdebehandling. Det kan se ut som om en del har kommet i tidsnød, som i alle fall i noen tilfeller kan anses unnskyldelig. Dette tilsier at man for denne delen til en viss grad bør være overbærende med formen. Bedømmelsen Oppgaven inneholder problemstillinger av varierende vanskelighetsgrad. Oppstilling av rettsgrunnlag (for krav om retting) på ulovfestet grunnlag kan ikke anses svært krevende. Mangelsvurderingen må de fleste forventes å kunne få en del ut av, selv om avtaletypen og ansvarsfraskrivelsen er litt annerledes enn det kandidatene kjenner direkte fra arbeidsoppgaver på kurset. For reklamasjonsdrøftelsen vil kandidater som har lest artikkelen til Monsen kunne ha en fordel (denne er kun tilleggslitteratur på kurset). Spørsmålene skal imidlertid også kunne besvares til A-nivå på bakgrunn av pensumlitteraturen og generell kontraktsrettslig forståelse. Det må generelt kunne forventes at man behersker grunnstrukturen i en reklamasjonsdrøftelse (startpunkt, avbrudd, frist). Betydningen av realitetsdrøftelse er et spørsmål som kan gi grunnlag for de flinkeste til å utmerke seg, men hvor det i alminnelighet ikke må stilles for strenge krav. Spørsmålet om retting i form av nylakkering må anses som relativt krevende, og her kan det ikke stilles så store krav. Del II er basert på en problemstilling i en oppgave fra kurset og er således i utgangspunktet kjent stoff. Det kan ikke stilles store krav til dybde, men kandidater som har jobbet selvstendig med problemstillingen og som evner å gi en kortfattet og poengtert fremstilling må gis god uttelling. Det må understrekes at karakteren skal fastsettes ved en totalbedømmelse av kandidatens prestasjon på eksamensdagen. Det er oppgitt en veiledende norm for karakterfastsettelsen for de to delene, men denne må kunne fravikes til kandidatens fordel. På bakgrunn av tidsomfanget er det generelt viktig at det ikke stilles urealistiske krav til dybdebehandling. 6

7 Dette innebærer blant annet at man ikke kan forvente at kandidaten har gått i dybden på alle de problemstillingene som oppgaven reiser. Av de beste besvarelsene må det likevel forventes at de går noe mer i dybden på en del av problemstillingene. På en 4-timers eksamen må det anses unnskyldelig at man kan feilprioritere noe tidsmessig, og det bør ikke nødvendigvis være ødeleggende for en samlet sett solid besvarelse. Dersom problemstillinger helt er utelatt, må det likevel trekke ned. Er det tale om sentrale problemstillinger, må det trekke klart ned. Gjennomgående svak evne til å prioritere, ved at det vies for mye plass på det enkle og uomtvistede er også et minus. De beste kandidatene må forventes å ha sett de fleste problemstillinger og ha en fremstilling som generelt vitner om forståelse og selvstendighet. De beste besvarelsene kjennetegnes for øvrig ved presise problemformuleringer, ryddig struktur og poengterte drøftelse med god rettslig forankring. Også for en A-besvarelse må det likevel være et visst rom for feilskjær, så lenge det ikke gjelder mer grunnleggende forhold. Generelt må det gis god uttelling til kandidater som får en del ut av de mer vanskelige problemstillingene, og som evner å bruke sin mer generelle kontraktsrettslige forståelse på en overbevisende måte. En B-besvarelse skiller seg ikke grunnleggende fra en A-besvarelse, men det vil være noe større rom for feilskjær. A- og B- kandidatene må forventes å kunne argumentere metodisk relativt stødig på ulovfestet område. Man må her være åpen for at det er ulike metodiske tilnærminger som kan fungere bra. En C-besvarelse bør normalt ikke inneholde kvalifiserte svakheter, materielt eller metodisk, på sentrale punkter, men man kan ikke stille samme krav til selvstendighet og presisjon som for en A- eller B-besvarelse. En D-besvarelse vil typisk kjennetegnes av svak presisjon og struktur og klare materielle og metodiske svakheter, men slik at det samlet sett vises en del kunnskap og forståelse. En E-besvarelse vil kjennetegnes av kvalifiserte svakheter både med tanke på materielt innhold, metode, presisjon og struktur, men slik at det likevel vises noe fragmentarisk kunnskap og forståelse. Besvarelser som gjennomgående viser kvalifisert svikt i kunnskap og forståelse, og som har kvalifiserte metodiske svakheter, vil ikke kunne bestå. Besvarelser der større deler blir stående ubesvart vil også vanskelig kunne bestå. Jeg tar gjerne mot innspill og erfaringer fra sensuren, f.eks. hvis det er gjennomgående svakheter som dukker opp. Dersom tidsnød skulle vise seg å være et mer gjennomgående problem er det også fint om dere gir en tilbakemelding. Bergen 7. november 2012 Hilde Hauge 7

8 8

Sensorveiledning Jus 131- Kontraktsrett II Høsten 2015

Sensorveiledning Jus 131- Kontraktsrett II Høsten 2015 Sensorveiledning Jus 131- Kontraktsrett II Høsten 2015 Del I Tvist mellom Marte Kirkerud og Ole Vold: Spørsmål om heving, pga. produksjonsmaskin er i strid med sikkerhetsforskrifter Bakgrunnsretten er

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008

Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 1 Sensorveiledning Eksamen kontraktsrett II 17. okt 2008 sensur 21. nov 2008 Versjon 4 nov 2008 Sensorene må først og fremst granske om studentene stiller rettsspørsmålene presist, om studentene anvender

Detaljer

JUS131 KONTRAKTSRETT II

JUS131 KONTRAKTSRETT II BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS131 KONTRAKTSRETT II Fredag 19. september 2012 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 2 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner.

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Eksamen i Kontraktsrett II Mønsterbesvarelse fra 2016 Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Avtalen

Detaljer

Mønsterbesvarelsen er kommentert av advokatfullmektig Vilde Juliussen og senioradvokat (H) Tor Henning Rustan Knudsen fra Wikborg Rein

Mønsterbesvarelsen er kommentert av advokatfullmektig Vilde Juliussen og senioradvokat (H) Tor Henning Rustan Knudsen fra Wikborg Rein Mønsterbesvarelsen er kommentert av advokatfullmektig Vilde Juliussen og senioradvokat (H) Tor Henning Rustan Knudsen fra Wikborg Rein Del I Den overordnede problemstillingen er om Marte Kirkerud kan heve

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 6 Side 1 av 6 SENSORVEILEDNING JUR 1000 DAG 1 Høst 2012 Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: Kl. 10:00 16:00 Teori Utkast til sensorveiledning, JUR1000 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap, dag 1 tidsbruk

Detaljer

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark

SENSORVEILEDNING. JUS1111 privatrett 1, høsten Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark SENSORVEILEDNING JUS1111 privatrett 1, høsten 2013 Forfatter: Lagdommer Per Racin Fosmark Innledning: Oppgaven er en praktikumsoppgave i faget kjøpsrett. Den utgjør del I av oppgaven denne eksamensdagen

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim?

Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim? Sensorveiledning kontraktsrett I vår 2015 (revidert versjon) Spørsmål 1: Ble det inngått en bindende avtale mellom Ulla ÅS og Bilfix AS om skifte av registerreim? Første spørsmål er et spørsmål om ulovfestet

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2010 Gjennomgang 12. mars 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde presise

Detaljer

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett

Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett NOTAT Til: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Fra: Ola Ø. Nisja Dato: 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Ola Ø. Nisja Sensorveiledning JUS 1111 høsten 2014 Praktikum i kjøpsrett 1 INNLEDNING

Detaljer

Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet 17. og 19. februar?

Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet 17. og 19. februar? SENSORVEILEDNING KONTRAKTSRETT I SKOLEEKSAMEN 23. APRIL 2010 Del I Spørsmål 1 Er det inngått bindende avtale mellom Petra Ås og Forny AS om salg av Petras enebolig på grunnlag av e-postene som ble utvekslet

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 13. februar 2012 Gjennomgang 14. mars 2012 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

De studentene som anvender Hov s avtalerett, vil ha noe dårligere pensumdekning enn de som anvender Hagstrøm s obligasjonsrett.

De studentene som anvender Hov s avtalerett, vil ha noe dårligere pensumdekning enn de som anvender Hagstrøm s obligasjonsrett. SENSORVEILEDNING JUS3111, V2016 1. Innledning Oppgaven reiser spørsmål i kjernen av kontraktsretten og innen sentrale deler av pensum. Læringskravene i faget slår fast at kandidatene skal ha god kjennskap

Detaljer

Sensorveiledning kontraktsrett II UiB JurFak 2014

Sensorveiledning kontraktsrett II UiB JurFak 2014 1 Sensorveiledning kontraktsrett II UiB JurFak 2014 Versjon II etter nivåkontroll tilføyelser etter nivåkontrollen er kursivert Sensorene må granske om studentene drøfter og besvarer de rettsspørsmål som

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 19. september 2011 Gjennomgang 28. oktober 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Dynamisk tingsrett innlevering 5. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april 2015 Anleggsmaskiner Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Tvisten mellom Hans Tastad og Peder Ås Peder ÅS: 1. Hevder seg ubundet av avtalen

Detaljer

Sensorveiledning eksamen kontraktsrett II, høsten 2013

Sensorveiledning eksamen kontraktsrett II, høsten 2013 Sensorveiledning eksamen kontraktsrett II, høsten 2013 Del I Tvisten er mellom Peder Ås og Marte Kirkerud, Peder Ås krever prisavslag grunnet i at eiendomsmeglers opplysning om muligheten for godkjennelse

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Avtalerett (fullmaktslære) innlevering 16. oktober 2012 Gjennomgang 15. november 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUR 3111) Omfang

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 12. oktober 2010 Gjennomgang 28. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise

Detaljer

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av Kontraktsrevisjon Mislighold av Mangel Hva skal ytes? Når og hvor

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2014

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2014 Oslo 18. desember 2014 Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2014 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUS 3111 høsten 2014 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Erstatningsspørsmålet tvisten mellom Peder Ås og Kari Holm

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 17. februar 2009 Gjennomgang 3. mars 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi noenlunde

Detaljer

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING

JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 5. juni 2013 Erlend Haaskjold JUS 3111 FORMUERETT I VÅREN 2013: REVIDERT SENSORVEILEDNING Eksamensoppgaven er gitt i form av en praktikumsoppgave,

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009

Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 Sensorveiledning skoleeksamen Tingsrett 2009 1. Lovlig bruk som fritidsbolig i henhold til servl. 2? a. Fra naust til fritidsbolig? Oppgaven kan struktureres på flere måter, men i veiledningen har jeg

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3211, Dynamisk tingsrett innlevering 3. oktober 2013 Gjennomgang 25. oktober 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen høsten 2011 (JUS 3111 del 1) Omfang

Detaljer

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN ) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget?

SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN ) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget? SENSORVEILEDNING SKOLEEKSAMEN KONTRAKTSRETT I VÅREN 2011 Del I 1) Har Peder Ås gitt Hans Tastad fullmakt til å selge industribygget? Hvorvidt Peder Ås har gitt Tastad en fullmakt, vil bero på om Tastad

Detaljer

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden.

Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Foilene m/kommentarer legges ut på semestersiden. Anbefaling: Følg med her, ikke noter så tastene spruter. Ha egen oppgave m/mine kommentarer oppe når vi går gjennom. Advarsel: Jeg kommer til å snakke

Detaljer

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon.

Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hvilken vei går båten? Bilder er fjernet i off. versjon. Hva er det viktigste jeg skal si i Unngå løse: dag? På den ene side på den annen side drøftelser Trekker i den ene retning trekker i den andre retning

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtalerett, innlevering 8. mars 2011 Gjennomgang 11. april 2011 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske utfordringer Identifisere de rettsspørsmålene oppgaven reiser. Angi presise problemstillinger.

Detaljer

Veiledning. (1) Oppgave 1

Veiledning. (1) Oppgave 1 Veiledning (1) Oppgave 1 (a) Om oppgaven. Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å skissere de to nevnte lovenes virkeområde; forbrukerkjøp (av løsøreting) og håndverkertjenester i forbrukerforhold.

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Læringskrav: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur3000/v11/jur3000obl1/pensumliste.xml

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 10. oktober 2013 Gjennomgang 11. november 2013 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt våren 2012 (JUR 3000) Omfang: heldagsoppgave

Detaljer

Sensorveiledning JUS3111 og JUR3000P vår 2014

Sensorveiledning JUS3111 og JUR3000P vår 2014 Oslo 15. mai 2014 Sensorveiledning JUS3111 og JUR3000P vår 2014 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUS3111 og JUR3000P vår 2014 2 Innhold Del I Praktikum (4 timer) 3 1 Innledning 3 1.1 Tvisten... 3 1.2 Bakgrunnsretten

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett II innlevering 13. mars 2014 Gjennomgang 24. april 2014 12.15 Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt høsten 2012 (JUS 3211). Omfang:

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 29. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015

Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015 Oslo 21. desember 2015 Sensorveiledning JUS 3111 Høsten 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUS 3111 høsten 2015 2 Innhold Del I Praktikumsoppgaver 3 A Tvisten mellom Lars Holm og Storevik Auksjonshus

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016.

Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016. Sensorveiledning Skoleeksamen Kontraktsrett I Våren 2016. Pensum Pensumlitteratur er Johan Giertsen, Avtaler, tredje utgave (2014). Av relevant tilleggslitteratur nevnes: Jo Hov/Alf Petter Høgberg: Alminnelig

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 6. mars 2014 Gjennomgang 10. april 2014 kl. 10.15 - Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt våren 2012 (JUR 3000) Omfang:

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-09 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble skrevet forut for eksamen, tilbakemeldinger fra sensorer og erfaringer fra nivåkontrollen. Oppgaven

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT HØSTEN 2015 Denne sensorveiledningen er utarbeidet på grunnlag av et utkast som ble skrevet og oversendt sensorene like etter eksamen. I forhold til utkastet er

Detaljer

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO)

Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Sensorveiledning, JUS1111 Privatrett I våren 2012 (UiO) Innledning Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave (kjøpsrett) og en tilsvarende teorioppgave (innføring i rettsstudiet). Begge oppgavene

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partene i avtalen Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Tjenesteyter Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal utføres arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om bilservicekontrakten Du kan fritt velge det verkstedet du vil, forutsatt at det er et offentlig godkjent verksted. Det er ikke lovlig for bilprodusent/- importør å kreve at service utføres av et merkeverksted

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema prisavslag Prisavslag: misligholdsbeføyelse ved mangler : Hvor er vi nå? Kontraktsretten

Detaljer

Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012

Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012 Sensorveiledning JUS114 Juridisk metode, eksamen V-2012 I) Generelt om kursets innhold, kjernelitteratur, undervisning og læringsutbytte I studieplanen er opplyst at kurset tar for seg rettskildeprinsippene

Detaljer

Andre kravsgrunnlag. Oppsummering

Andre kravsgrunnlag. Oppsummering Forelesninger i obligasjonsrett V2013, 12. februar 2013 Andre kravsgrunnlag. Oppsummering Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens temaer Kort om andre kravsgrunnlag Oppsummering av hovedlinjer som

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng.

Metodedelen av faget JUS4111 (metode og etikk) utgjør 7 av 10 studiepoeng. Bodil Kristine Høstmælingen Utkast til sensorveiledning, del II Metode (antatt tidsforbruk 2 timer) Jus 4111 Vår 2012 Eksamensdag: 30. mai 2012 Oppgave: Drøft likheter og forskjeller mellom tolkning/anvendelse

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-13 Denne sensorveiledningen bygger på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen og oversendt sensorene samtidig med oversendelsen av eksamensoppgaven.

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13.

Gi en fremstilling av likheter og forskjeller mellom reglene om opplysningsplikt i FAL kapittel 4 og kapittel 13. Eksamensoppgave Valgfag Vår 2016 for Forsikringsrett 5420 Sensorveiledning Generelt Oppgaven har en form som ofte har vært benyttet i forsikringsrett ved at man har en teoridel kombinert med en kort praktisk

Detaljer

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014

Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Oslo 19. november 2014 Sensorveiledning JUR 3000P Dag 1 Høsten 2014 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3000P høsten 2014 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Kontraktsbrudd 4 3.1 Forsinkelse...

Detaljer

Sensorveiledning JUR3111 vår 2012

Sensorveiledning JUR3111 vår 2012 Oslo 3. juni 2012 Sensorveiledning JUR3111 vår 2012 Lasse Simonsen Sensorveiledning: JUR 3111 vår 2012 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Kursdeltakerne mot Peder Ås 3 2.1 Bakgrunnsretten... 3 2.2 Kontraktsbrudd...

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner.

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Mønsterbesvarelsen er kommentert av advokatfullmektig Vilde Juliussen og senioradvokat (H) Tor Henning Rustan Knudsen fra Wikborg Rein. Eksamen i Kontraktsrett II Mønsterbesvarelse fra 2016 Overordnet

Detaljer

Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011

Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011 Sensorveiledning Skoleeksamen JUS 243 Allmenn formuerett 2011 Generelt Oppgaven har et relativt kort faktum og bør kunne løses greit innenfor de disponible fire timene. Som alltid er det imidlertid vanskelig

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013

Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013 Sensorveiledning Jus 113 Kontraktsrett I Våren 2013 Spørsmål 1: Ble de alminnelige vilkårene for avtalerettslig binding oppfylt 11. februar? Tvisten er mellom Sjøsprøyt AS og Peder Ås. Med de alminnelige

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11

SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 1 SENSORVEILEDNING EKSAMEN I PENGEKRAVSRETT H-11 Denne sensorveiledningen er basert på et utkast som ble utarbeidet forut for eksamen, og som ble oversendt sensorene samtidig med eksamensbesvarelsene.

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING

JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING JUS113 KONTRAKTSRETT I EKSAMEN VÅR 2012 SENSORVEILEDNING Del I Det er ikke tvil om at det er inngått bindende avtale mellom Lars og selgerne av boligen. Dette kan, og bør, slås fast, helst med henvisning

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016

Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Fakultetsoppgave JUS 3212/3211, Dynamisk tingsrett innlevering 21. oktober 2016 Gjennomgang 11. november 2016 (12:15 Misjonssalen) v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen på JUS

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse Avviksspørsmålet oppfyllelse til rett tid: Fristen (tolking) 1 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål: -Hva -Når -Hvor Fastleggelse av frister når: Frist for levering av ytelsen

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august Direktekrav. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august Direktekrav. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august 2012 Direktekrav Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema direktekrav Årsaken til kontraktsbruddet K er utsatt for ligger her Direktekrav: K

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 11. februar 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Sensorveiledning JUS 3111

Sensorveiledning JUS 3111 Sensorveiledning JUS 3111 Oppgaven kan struktureres på ulike måter. Her tas det utgangspunkt i rettsgrunnlagene som kan danne mulig grunnlag for tilbakeføring av ytelsene: Heving og ugyldighet. I tilknytning

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Våren Paktikum

Våren Paktikum Våren 2005 - Paktikum Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen mv. er uttømmende Det innebærer at det ikke er adgang til å inngå avtaler om formuesordningen eller et fremtidig skifte som ikke er hjemlet

Detaljer

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister Innhold Forord 5 Forord til doktoravhandlingen 6 DEL I Innledning og bakteppe 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger 19 2 Bruken av fremmed rett

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner III

Mislighold og misligholdssanksjoner III Forelesninger i kjøpsrett H2016, 7. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner III Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Temaene for forelesningene

Detaljer