REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN Dato Planid: LK Plantype: områdeplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensing som vist på plankartet. Områdeplanen er utarbeidet med felles bestemmelser for Larvik kommune og Sandefjord kommune. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar reguleringsformål som er avgrenset av den enkelte kommune i kommunegrensa, som er angitt på plankartet. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar bestemmelser som gjelder for den delen av områdeplanen som er avgrenset innenfor de respektive planområder i de respektive kommuner. 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til 12-5: I II III IV BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5 nr.1) Næringsbebyggelse - industri/lager (IL1 IL8) Kontor (K1 K2) Kommunalteknisk anlegg pumpehus (TIP2) Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF2-TIF3) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 nr.2: Kjøreveg (V3 V7) inkludert fortau og sykkelfelt Annen veigrunn GRØNNSTRUKTUR 12-5 nr.3: Naturområde (N1-N7) LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 12-5 nr.4: LNF-formål (LNF1-LNF3) 1.2 Hensynssoner ( 11-8 a, Jf. 12-6): V SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN Bevaring av kulturmiljø Bevaring av naturmiljø (viltkorridor for hjortevilt) Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert Side 1 av 8

2 VI BÅNDLEGGINGSSONE Båndlagt etter Kulturmiljøloven (KML) 1.3 Planens hensikt Tilrettelegge for funksjonelle nærings- og kontorarealer. Tilrettelegge for viltkorridor, fortsatt drift av landbruksområder og vern av kulturminner. 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Plankrav (Pbl 11-9 nr. 1) Tiltak etter 20-1 uten godkjent detaljert reguleringsplan kan bare iverksettes for feltene IL1 IL8 og K1 K2 dersom tiltaket oppfyller områdeplanens bebyggelsesprinsipp, rekkefølgekrav, dokumentasjonskrav og øvrige bestemmelser. 2.2 Rekkefølgekrav a) For felt IL2 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V3 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N1- N2. Eksisterende veirett i LNF1 skal sikres via V3 når veien etableres. b) For felt IL3 IL4 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V4 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N2 - N4, fordrøyningsbasseng TIF 2. I tillegg skal eksisterende skogsvei fra Skinnmoveien føres opp på kjørevei V4 når veien etableres. c) For felt K1 K2 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V5 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N5 - N6. Dersom feltene IL2 IL4 ikke er opparbeidet allerede skal også fordrøyningsbasseng TIF 2 opparbeides før rammesøknad/detaljplan kan godkjennes for felt K1 K2. d) For felt IL5 IL6 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V6 med tilhørende sykkelfelt og fortau, fordrøyningsbasseng TIF 3, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N4- N5. e) For felt IL7 IL8 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad for tiltak i tråd med plankrav i 2.1 kan godkjennes: kjørevei V7 med tilhørende sykkelfelt og fortau. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 2 av 8

3 Feltinndeling av samleveier 2.3 Dokumentasjonskrav For feltene K1 K2 og IL1 IL8 skal det utarbeides en disposisjonsplan (tomtedelingsplan) som viser en mer detaljert utnyttelse av det aktuelle delområde med tomtegrenser, atkomstveier og eventuelt internt vegnett med byggegrenser. Kravet gjelder også dersom tiltaket oppfyller krav i 2.1. Før detaljert reguleringsplan/rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes, skal det foreligge en situasjonsplan som dokumenterer tilfredsstillende løsninger på følgende forhold: a) bygningens plassering, høyde og takform, b) eksisterende og framtidig terreng med kotehøyder og beplantning, c) parkeringsplasser, manøvreringsarealer og atkomst, d) områder for utendørs lagring, avfallshåndtering, e) konkrete sikringstiltak ved skjæringer i terrenget høyere enn 2m, brattere enn 1:2, f) Løsning for lokal overvannshåndtering. Før detaljert reguleringsplan/rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes, skal det foreligge snitt som viser tilfredsstillende løsninger på hvordan eksisterende terreng og eventuelle terrengtilpasninger innenfor hele byggefeltet og overgangen mellom byggeområde og naturområde/buffersone (LNF3) er løst. 2.4 Miljøforhold/grunnforhold/terrengtilpasninger a) Gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for planen (T-1442 eller senere vedtatte planretningslinjer). b) Gjeldende retningslinjer for luftforurensning skal legges til grunn for planen (T1520/2012 eller senere vedtatte planretningslinjer). c) Det er driver av industri- og annen type virksomhet i planområdet som til en hver tid er ansvarlig for at krav til støy- og luftforurensning overholdes. d) Massebalanse skal tilstrebes innenfor planområdet. e) I forbindelse med grunnarbeid på byggetomter tillates etablert midlertidige steinknusingsanlegg og jordsorteringsanlegg. Anleggene skal bare betjene masser innenfor planområdet. Søknad om rammetillatelse skal dokumentere hvor anleggene etableres, når de etableres og hvor lenge de skal stå. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 3 av 8

4 f) Utendørs lagring og avfallshåndtering tillates bare på områder avsatt til dette i godkjent utomhusplan. Avfall/kildesortering tillates bare i lukkede containere. g) Kotehøyder oppgitt i plankartet kan justeres med inntil 2,0m ved søknad om rammetillatelse. For byggetomter er det bare oppgitt kotehøyder inn mot samlevei tilpasset kotehøyder for samlevei. Det tillates at tomtene forøvrig stiger eller faller naturlig med terrenget eller terrasseres. h) Overvann skal håndteres på egen tomt. Endelig dimensjonering og løsning skal dokumenteres i forbindelse med rammesøknad. i) Lokalt på hvert tomt, eventuelt felles for flere tomter skal det etableres energibrønner eller luft- til vann varmepumpe. Det kan benyttes alternative energikilder, dersom disse har tilsvarende effekt og er like skånsomme ifht. miljøhensyn for øvrig. 2.5 Automatisk fredede kulturminner Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndigheter skal underrettes, jf. Lov om kulturminner 8.2. REGULERINGSFORMÅL 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Næringsbebyggelse - industri/lager a) Arealene kan benyttes til industri og lager med tilhørende anlegg, primært transportintensiv og arealkrevende virksomhet som ikke er publikumsrettet. b) Maks 20% av totalt tillatt utnyttelse kan nyttes til kontorvirksomhet som er knyttet opp mot industri- og lagervirksomheten. c) Maks tillatt BYA: 50%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår ikke i beregningen av BYA. d) Maks gesimshøyde = 12m fra ferdig planert terreng. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. e) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. f) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. g) Dersom tomten bygges ut i etapper skal utbyggingen alltid starte nærmest samlevei, slik prinsippskissen under viser. h) Byggefeltene IL2 IL4 ligger skjermet i forhold til omkringliggende kulturlandskap. Store næringsbygg skal derfor legges til disse byggefeltene. i) Byggefeltene IL5 - IL8 ligger eksponert mot omkringliggende kulturlandskap. Her skal bebyggelsen søkes plassert på en skånsom måte, og med gavlveggen vendt ut mot landskapet, slik prinsippskissen under viser. j) For område IL3 (tidligere asfaltverk) skal det utarbeides en tiltaksplan for fjerning av forurensede masser i grunnen før tillatelse til tiltak kan gis jfr. konklusjon i rapport om grunnundersøkelser (utarbeidet av AF Decom AS ). k) Det tillates etablert støttemurer eller bratte skjæringer i grense mot naturområder og viltkorridor (LNF1). Synlig del av støttemur skal ikke være høyere enn 2,5m. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. l) Mot buffersone (LNF3) tillates ikke etablert støttemur eller bratte terrengskjæringer høyere enn 2m. Terrengfylling mot buffersone LNF3 skal utformes i tråd med beskrivelse i 5 grønnstruktur. m) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 4 av 8

5 3.2 Kontor a) Maks BRA = 140%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår i beregningen med 18m2 pr. parkeringsplass. Parkeringsareal som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal BRA. b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og byggehøyder som vist på plankartet. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. c) Felt K1 og K2 ligger særlig eksponert mot omkringliggende kulturlandskap. Bebyggelsen skal derfor søkes plassert på en skånsom måte med gavlveggen vendt ut mot landskapet, slik prinsippskissen over viser. d) Bebyggelse skal innpasses terreng og landskap på en god måte. Terreng og naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. e) Mot buffersone (LNF 3) tillates ikke etablert støttemurer eller bratte terrengskjæringer høyre enn 2m. Terrengfylling mot LNF3 skal utformes i tråd med beskrivelse i 5 grønnstruktur. f) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. g) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. 3.3 Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF2 TIF3) Innenfor TIF 2-3 skal det etableres fordrøyningsbasseng. Endelig dimensjonering av fordrøyningsbasseng skal avklares gjennom egen teknisk VA-plan. Fordrøyningsbassengene skal være tilgjengelige for maskiner som skal fjerne sedimenter ved behov. 3.4 Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (TIP2) Kommunalteknisk pumpestasjon TIP2 tillates etablert innenfor N5, TIF3 eller K2. Pumpehus i forbindelse med pumpestasjonene skal være maks BRA = 100m2. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 5 av 8

6 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Tekniske anlegg Før tekniske anlegg (veg, vann, avløp, fordrøyningsbasseng og pumpestasjon) kan bygges må det foreligge godkjent byggemelding for anlegget/anleggene. Vedlagt søknad om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 4.2 Offentlig kjøreveg a) Vegene (V1 V7) skal anlegges som samleveier fra rundkjøring ved av- og påkjøringsramper mot E18. b) Samleveier skal bygges ut etappevis i tråd med rekkefølgekravene i 2.2. c) Samleveiene skal opparbeides med sykkelfelt på begge sider og fortau slik prinsippsnittet neste side viser: m 10,75 M (fra midtlinje kjørefelt) 13,50 M (fra midtlinje kjørefelt) 7,5 M 12,75 M 7,5 M Bygg 27,75 m 16,75m Bygg BYGGEGRENSE KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,50 M KJØREBANE 3,50 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,75 M ANNET VEIAREAL 2,00 M KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M BYGGEGRENSE 4.3 Parkeringsdekning a) Følgende parkeringsdekning gjelder for de ulike formål som et maksimumskrav: formål kontor Iager/industri Bil 1 pr 40m 2 1 pr 100m 2 Industri 1 pr 200m 2 lager HC-plasser* 5% 5% sykkel 1 pr 100m 2 1 pr 200m 2 b) HC-plasser skal være tydelig merket og ligge nær inngangene. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 6 av 8

7 5 - GRØNNSTRUKTUR a) Lagring, parkering eller annen tilsvarende arealbruk tillates ikke i naturområdene. b) Det tillates etablert bratte skjæringer i naturområder i grense mot byggeområder og samleveier. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. c) Terrengfylling i naturområder tillates ikke brattere enn 1:3. d) Terrengfylling i naturområder skal utformes slik at den gir grunnlag for etablering av gras/urtevekster, mindre busker og trær og framstår som en naturlig del av landskapet. Utfylling skal utformes ihht. prinsippsnittet på neste side: Nedre sjikt, minimum 1,5m tykt: større steiner/sprengstein med et lag mindre steiner som mettes/blandes med grus og mindre pukkstein. Øvre sjikt, minimum 0,75m tykt: reine jordmasser egnet for etablering av gras-/urtevekster, busker og trær. snitt som viser prinsipp for terrengfylling 6 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL a) Det tillates ikke terrenginngrep i LNF-områdene utenom normal skjøtsel i forbindelse med jordbruk-/skogbruksdrift. b) LNF3 skal fungere som buffersone og skjermingsbelte mellom næringsområdet og landbruksareal/kulturlandskap som grenser til planområdet. 7 - HENSYNSSONER 7.1 Hensynsone automatisk fredet kulturmiljø a) Følgende automatisk fredede kulturminner er registret innenfor planområdet: ID171004, ID171005, ID177218, ID (steinalderboplasser) og ID171063, ID171059, ID60503 (gravhauger). b) Kulturminnene er vist på plankartet med nødvendig sikringssone. c) Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene med mindre det er gitt tillatelse til dette av kulturminnemyndigheten. d) Gravhaugene tillates at forsiktig renskes for kratt og busker og opparbeides parkmessig. Kulturminner som er parkmessig opparbeidet med informasjonsskilt om funn og kontekst sikrer kulturminnene bedre, og tilfører området en rekreasjons- og formidlingsverdi. 7.2 Hensynsone båndlegging Kulturminnene beskrevet i 7.1.a er fredet etter lov av 9. juni 1978 om kulturminne (kml) 3 og 4 (jf. 8). Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 7 av 8

8 7.3 Hensynsone bevaring kulturmiljø a) Følgende kulturminner er registret innenfor planområdet: kullmine ID og tuft ID Kulturminnene er vist på plankartet med nødvendig sikringssone. 7.4 Hensynsone bevaring naturmiljø (viltkorridor) a) LNF1 skal fungere som viltkorridor mellom viltovergangen over E18 og bakenforliggende naturområder. b) Det tillates begrenset dyrehold i viltkorridoren. c) Det tillates ikke gjerder høyere enn 1m over terreng i viltkorridoren. d) Det tillates kun forsiktig plukkhogst i viltkorridorens kantsone. Hensynssonen skal til en hver tid ha et etablert tresjikt i kantsonen. Store grove trær, særlig lauvtrær skal bevares. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 8 av 8

9 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Danebuåsen, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg Dato Planid: LK Plantype: detaljplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensing som vist på plankartet. Detaljplanen er utarbeidet med felles bestemmelser for Larvik kommune og Sandefjord kommune. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar reguleringsformål som er avgrenset av den enkelte kommune i kommunegrensa, som er angitt på plankartet. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar bestemmelser som gjelder for den delen av detaljplanen som er avgrenset innenfor de respektive planområder i de respektive kommuner. 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til 12-5: I II III BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5 nr.1) Forretning Vegserviceanlegg bensinstasjon/bevertning (VSA1 VSA2) Kommunalteknisk anlegg pumpehus (TIP1) Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF1) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 nr.2: Kjøreveg (V1 V2) inkludert fortau og sykkelfelt Annen veigrunn Kollektivknutepunkt (KK1 KK2) Innfartsparkering (KK3) GRØNNSTRUKTUR 12-5 nr.3: Naturområde (N8-N9) 1.3 Planens hensikt Tilrettelegge for en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, Tilrettelegge for kollektivknutepunkt med veiserviceanlegg. Utgravning og fjerning av kulturminnet ID Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, detaljplan IKEA, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg, sist revidert Side 1 av 6

10 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det etter kommunes vurdering foreligge fullgod sikkerhet for at eksisterende fellesanlegg for vann- og avløp langs Krokemoveien oppgraderes/fornyes fram til tilknytningspunktet for eksisterende separatanlegg så raskt det er praktisk mulig. Før midlertidig brukstillatelse for felt F (forretning) kan godkjennes skal følgende tiltak være opparbeidet: a) kjørevei V1 og V2 med tilhørende sykkelfelt og fortau, busstopp KK1 - KK2, innfartsparkering KK3 og fordrøyningsbasseng TIF1. b) tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N8 og N9. c) Senest når felt K1 og/eller K2 i områdeplan for Danebuåsen opparbeides, skal atkomstvei gjennom byggeområdet for forretning forbindes med V5 og opparbeides med separate felt for gående og syklende slik prinsippsnittet under viser: m 12 m 12,0m 30,0m IKEA varehus 16m IKEA utvidelse Naturområde N1 skjæring 11-13m ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,25 M KJØREBANE 3,25 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,5 M m 2.3 Dokumentasjonskrav Før rammesøknad for den enkelte byggetomt kan godkjennes, skal det foreligge en situasjonsplan som dokumenterer tilfredsstillende løsninger på følgende forhold: a) bygningens plassering, høyde og takform, b) eksisterende og framtidig terreng med kotehøyder og beplantning, c) parkeringsplasser, manøvreringsarealer og atkomst, d) områder for utendørs lagring, avfallshåndtering, e) konkrete sikringstiltak ved skjæringer i terrenget høyere enn 2m og brattere enn 1:2, f) Løsning for lokal overvannshåndtering innenfor hver tomt. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 2 av 6

11 Før rammesøknad kan godkjennes, skal det foreligge snitt som viser tilfredsstillende løsninger på hvordan eksisterende terreng og eventuelle terrengtilpasninger på byggeområdet og overgangen mellom byggeområde og naturområde er løst. 2.4 Miljøforhold/grunnforhold/terrengtilpasninger a) Gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for planen (T-1442 eller senere vedtatte planretningslinjer). b) Gjeldende retningslinjer for luftforurensning skal legges til grunn for planen (T- 1520/2012 eller senere vedtatte planretningslinjer). c) Massebalanse skal tilstrebes innenfor planområdet. d) I forbindelse med grunnarbeid på byggetomter tillates etablert midlertidige steinknusingsanlegg og jordsorteringsanlegg innenfor planområdet. Anleggene skal bare betjene masser innenfor planområdet. Søknad om rammetillatelse skal dokumentere hvor anleggene etableres, når de etableres og hvor lenge de skal stå. e) Utendørs lagring og avfallshåndtering tillates bare på områder avsatt til dette i godkjent utomhusplan. Avfall/kildesortering tillates bare i lukkede containere. f) For byggetomter er det oppgitt kotehøyder inn mot samlevei som er tilpasset kotehøyder oppgitt for samlevei med tilhørende sykkelfelt og fortau. For F1 er det oppgitt kotehøyder på hele tomteflaten. Kotehøyder oppgitt i plankartet kan justeres med inntil 2,0m ved søknad om rammetillatelse. Det tillates at tomtene stiger eller faller naturlig med terrenget eller terrasseres. g) Overvann skal håndteres på egen tomt. Endelig dimensjonering og løsning skal dokumenteres i forbindelse med rammesøknad. h) Lokalt på hvert tomt, eventuelt fellesanlegg for flere tomter skal det etableres energibrønner eller luft- til vann varmepumpe. Det kan benyttes alternative energikilder, dersom disse har tilsvarende effekt og er like skånsomme ifht. miljøhensyn for øvrig. 2.5 Automatisk fredede kulturminner Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndigheter skal underrettes, jf. Lov om kulturminner 8.2. REGULERINGSFORMÅL 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Forretning a. I tråd med unntaksbestemmelse i den regionale planbestemmelsen (vedtak ) tillates bare en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt. Det tillates at det etableres lager- og kontorvirksomhet samt bevertning naturlig tilhørende forretningen. b. Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = m 2. Parkeringsplasser inngår i beregningen med 18m 2 pr. plass. Bruksareal skal regnes som om det var lagt et horisontalplan for hver fjerde meter. Parkeringsareal som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal BRA. c. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og byggehøyder som vist på plankartet. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. Maksimal gesimshøyde skal måles fra ferdig planert terreng målt ved inngang forretning. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 3 av 6

12 d. Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. Det tillates i tillegg benyttet blå kledning på fasadene og gul kledning på inngangspartiet. På tre fasader tillates logo i supergrafikk som angir firmaets navn med bokstaver i inntil 5m høyde. I tillegg tillates 1stk. fasadebanner på fasaden mot øst og/eller mot vest. Fasadebanner skal ikke være større enn bredde 15m x høyde 10m. Logo og fasadebanner skal ikke gå over gesimshøyden. Høyde og nøyaktig plassering av logo og fasadebannere skal dokumenteres i skiltplan se pkt. h. e. Fasade som vender ut mot V1 skal vektlegges spesielt med tanke på at fasaden er den besøkendes første møte med byggeområdet. f. For å stimulere til økt kollektivbruk skal det etableres tydelig infotavle i varehuset med kart som viser busstopp, kollektivtilbud og rutetider samt sanntidsvisning og billettautomat dersom dette er tilgjengelig. g. h. Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. i. Areal som ikke benyttes til kjøreareal eller parkering skal opparbeides parkmessig. j. Det tillates etablert støttemurer eller bratte skjæringer i grense mot naturområder og samleveier. Synlig del av støttemur skal ikke være høyere enn 2,5m. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. k. Skjæring inn mot Danebuåsen skal beplantes og lyssettes. 3.2 Vegserviceanlegg bensinstasjon/bevertning a) Det tillates etablert en bensinstasjon og et bevertningssted innenfor delområde VSA1- VSA2 avsatt til vegserviceanlegg. b) Det tillates ikke handel i strid med regional planbestemmelse om forbud mot handelsetableringer langs E18. Kommunen kan avslå søknader om tiltak som ikke støtter opp om planområdet som et trafikalt knutepunkt med vegserviceanlegg. c) Maks tillatt BYA = 25%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår ikke i beregningen av BYA. d) Maks gesimshøyde = 9m fra ferdig planert terreng. e) For serviceanlegget tillates oppsatt masteskilt og andre reklameanordninger som er i samsvar med de retningslinjer gitt av staten Vegvesen i NA- Rundskriv nr. 2006/12. f) Innenfor klausuleringsgrense for VIV-ledning tillates ikke bygg eller andre konstruksjoner med støpt såle eller fundament. g) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Innenfor området tillates standard layout for bensinstasjon/veiserviceanlegg/ bevertning. For de fasader som blir eksponert mot E18 skal materialet hovedsakelig bestå av naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. h) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 4 av 6

13 3.3 Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF1) Innenfor N8 skal det etableres et fordrøyningsbasseng. Endelig dimensjonering av fordrøyningsbasseng skal avklares gjennom egen teknisk VA-plan. 3.4 Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (TIP1) Eksisterende kommunaltekniske pumpestasjon TIP1 skal opprettholdes. Det tillates i tillegg etablert en trykkøkningsstasjon for vann i naturområde N9, maks BRA = 50m SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Tekniske anlegg Før tekniske anlegg (veg, vann, avløp, fordrøyningsbasseng og pumpestasjon) kan bygges må det foreligge godkjent byggemelding for anlegget/anleggene. Vedlagt søknad om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 4.2 Offentlig kjøreveg a) Vegene (V1 V2) skal anlegges som samleveier fra rundkjøring ved av- og påkjøringsramper mot E18. b) Eksisterende veirett som krysser VSA1 skal legges om og føres via IL1 til V1. c) Samleveier skal opparbeides med sykkelfelt på begge sider og fortau slik prinsippsnittet under viser: m 10,75 M (fra midtlinje kjørefelt) 13,50 M (fra midtlinje kjørefelt) 7,5 M 12,75 M 7,5 M 27,75 m Bygg 16,75m Bygg BYGGEGRENSE KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,50 M KJØREBANE 3,50 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,75 M ANNET VEIAREAL 2,00 M KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M BYGGEGRENSE Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 5 av 6

14 4.3 Parkeringsdekning Følgende parkeringsdekning gjelder for de ulike formål: formål Forretning Vegserviceanlegg Innfartsparkering (KK3) Bil 665 (inkl. HC-plasser) VSA1: 25 pl. VSA2: 45 pl. KK3: 75 pendlerpl. + 8 kiss&ride pl. HC-plasser 15 familieplasser 5% 5% 15 HC-plasser sykkel 50 1 pr 200m 2 30 a) HC-plasser og familieplasser skal være tydelig merket og ligge nær inngangene. b) For forretning og vegserviceanlegg er antallet parkeringsplasser et maksimalantall. c) For innfartsparkering er parkeringsdekningen et minimumsantall. 5 - GRØNNSTRUKTUR a) Lagring, parkering eller annen tilsvarende arealbruk tillates ikke i naturområdene. b) Det tillates etablert bratte skjæringer i naturområder i grense mot byggeområder og samleveier. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. c) Terrengfylling i naturområder tillates ikke brattere enn 1:3. d) Terrenfylling i naturområder skal utformes slik at den gir grunnlag for etablering av gras/urtevekster, mindre busker og trær og framstår som en naturlig del av landskapet. Utfylling skal utformes ihht. prinsippsnittet under: Nedre sjikt, minimum 1,5m tykt: større steiner/sprengstein med et lag mindre steiner som mettes/blandes med grus og mindre pukkstein Øvre sjikt, minimum 0,75m tykt: reine jordmasser egnet for etablering av gras- /urtevekster, busker og trær. snitt som viser prinsipp for terrengfylling 6 - HENSYNSSONER 6.1 Hensynsone automatisk fredet kulturmiljø ID171003, (kokegroper) registrert som automatisk fredet kulturminne tillates gravd ut og fjernet i tråd med vedtak XX.XX.2014 fra Riksantikvaren. ID er vist på plankartet. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 6 av 6

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR JESSHEIM NORD, datert 15.06.2014 Ordfører 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart merket

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer