REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN"

Transkript

1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN Dato Planid: LK Plantype: områdeplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensing som vist på plankartet. Områdeplanen er utarbeidet med felles bestemmelser for Larvik kommune og Sandefjord kommune. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar reguleringsformål som er avgrenset av den enkelte kommune i kommunegrensa, som er angitt på plankartet. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar bestemmelser som gjelder for den delen av områdeplanen som er avgrenset innenfor de respektive planområder i de respektive kommuner. 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til 12-5: I II III IV BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5 nr.1) Næringsbebyggelse - industri/lager (IL1 IL8) Kontor (K1 K2) Kommunalteknisk anlegg pumpehus (TIP2) Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF2-TIF3) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 nr.2: Kjøreveg (V3 V7) inkludert fortau og sykkelfelt Annen veigrunn GRØNNSTRUKTUR 12-5 nr.3: Naturområde (N1-N7) LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 12-5 nr.4: LNF-formål (LNF1-LNF3) 1.2 Hensynssoner ( 11-8 a, Jf. 12-6): V SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN Bevaring av kulturmiljø Bevaring av naturmiljø (viltkorridor for hjortevilt) Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert Side 1 av 8

2 VI BÅNDLEGGINGSSONE Båndlagt etter Kulturmiljøloven (KML) 1.3 Planens hensikt Tilrettelegge for funksjonelle nærings- og kontorarealer. Tilrettelegge for viltkorridor, fortsatt drift av landbruksområder og vern av kulturminner. 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Plankrav (Pbl 11-9 nr. 1) Tiltak etter 20-1 uten godkjent detaljert reguleringsplan kan bare iverksettes for feltene IL1 IL8 og K1 K2 dersom tiltaket oppfyller områdeplanens bebyggelsesprinsipp, rekkefølgekrav, dokumentasjonskrav og øvrige bestemmelser. 2.2 Rekkefølgekrav a) For felt IL2 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V3 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N1- N2. Eksisterende veirett i LNF1 skal sikres via V3 når veien etableres. b) For felt IL3 IL4 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V4 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N2 - N4, fordrøyningsbasseng TIF 2. I tillegg skal eksisterende skogsvei fra Skinnmoveien føres opp på kjørevei V4 når veien etableres. c) For felt K1 K2 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V5 med tilhørende sykkelfelt og fortau, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N5 - N6. Dersom feltene IL2 IL4 ikke er opparbeidet allerede skal også fordrøyningsbasseng TIF 2 opparbeides før rammesøknad/detaljplan kan godkjennes for felt K1 K2. d) For felt IL5 IL6 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad (tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes: kjørevei V6 med tilhørende sykkelfelt og fortau, fordrøyningsbasseng TIF 3, tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N4- N5. e) For felt IL7 IL8 skal følgende tiltak være sikret opparbeidet før detaljert reguleringsplan / rammesøknad for tiltak i tråd med plankrav i 2.1 kan godkjennes: kjørevei V7 med tilhørende sykkelfelt og fortau. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 2 av 8

3 Feltinndeling av samleveier 2.3 Dokumentasjonskrav For feltene K1 K2 og IL1 IL8 skal det utarbeides en disposisjonsplan (tomtedelingsplan) som viser en mer detaljert utnyttelse av det aktuelle delområde med tomtegrenser, atkomstveier og eventuelt internt vegnett med byggegrenser. Kravet gjelder også dersom tiltaket oppfyller krav i 2.1. Før detaljert reguleringsplan/rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes, skal det foreligge en situasjonsplan som dokumenterer tilfredsstillende løsninger på følgende forhold: a) bygningens plassering, høyde og takform, b) eksisterende og framtidig terreng med kotehøyder og beplantning, c) parkeringsplasser, manøvreringsarealer og atkomst, d) områder for utendørs lagring, avfallshåndtering, e) konkrete sikringstiltak ved skjæringer i terrenget høyere enn 2m, brattere enn 1:2, f) Løsning for lokal overvannshåndtering. Før detaljert reguleringsplan/rammesøknad (for tiltak i tråd med plankrav i 2.1) kan godkjennes, skal det foreligge snitt som viser tilfredsstillende løsninger på hvordan eksisterende terreng og eventuelle terrengtilpasninger innenfor hele byggefeltet og overgangen mellom byggeområde og naturområde/buffersone (LNF3) er løst. 2.4 Miljøforhold/grunnforhold/terrengtilpasninger a) Gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for planen (T-1442 eller senere vedtatte planretningslinjer). b) Gjeldende retningslinjer for luftforurensning skal legges til grunn for planen (T1520/2012 eller senere vedtatte planretningslinjer). c) Det er driver av industri- og annen type virksomhet i planområdet som til en hver tid er ansvarlig for at krav til støy- og luftforurensning overholdes. d) Massebalanse skal tilstrebes innenfor planområdet. e) I forbindelse med grunnarbeid på byggetomter tillates etablert midlertidige steinknusingsanlegg og jordsorteringsanlegg. Anleggene skal bare betjene masser innenfor planområdet. Søknad om rammetillatelse skal dokumentere hvor anleggene etableres, når de etableres og hvor lenge de skal stå. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 3 av 8

4 f) Utendørs lagring og avfallshåndtering tillates bare på områder avsatt til dette i godkjent utomhusplan. Avfall/kildesortering tillates bare i lukkede containere. g) Kotehøyder oppgitt i plankartet kan justeres med inntil 2,0m ved søknad om rammetillatelse. For byggetomter er det bare oppgitt kotehøyder inn mot samlevei tilpasset kotehøyder for samlevei. Det tillates at tomtene forøvrig stiger eller faller naturlig med terrenget eller terrasseres. h) Overvann skal håndteres på egen tomt. Endelig dimensjonering og løsning skal dokumenteres i forbindelse med rammesøknad. i) Lokalt på hvert tomt, eventuelt felles for flere tomter skal det etableres energibrønner eller luft- til vann varmepumpe. Det kan benyttes alternative energikilder, dersom disse har tilsvarende effekt og er like skånsomme ifht. miljøhensyn for øvrig. 2.5 Automatisk fredede kulturminner Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndigheter skal underrettes, jf. Lov om kulturminner 8.2. REGULERINGSFORMÅL 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Næringsbebyggelse - industri/lager a) Arealene kan benyttes til industri og lager med tilhørende anlegg, primært transportintensiv og arealkrevende virksomhet som ikke er publikumsrettet. b) Maks 20% av totalt tillatt utnyttelse kan nyttes til kontorvirksomhet som er knyttet opp mot industri- og lagervirksomheten. c) Maks tillatt BYA: 50%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår ikke i beregningen av BYA. d) Maks gesimshøyde = 12m fra ferdig planert terreng. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. e) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. f) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. g) Dersom tomten bygges ut i etapper skal utbyggingen alltid starte nærmest samlevei, slik prinsippskissen under viser. h) Byggefeltene IL2 IL4 ligger skjermet i forhold til omkringliggende kulturlandskap. Store næringsbygg skal derfor legges til disse byggefeltene. i) Byggefeltene IL5 - IL8 ligger eksponert mot omkringliggende kulturlandskap. Her skal bebyggelsen søkes plassert på en skånsom måte, og med gavlveggen vendt ut mot landskapet, slik prinsippskissen under viser. j) For område IL3 (tidligere asfaltverk) skal det utarbeides en tiltaksplan for fjerning av forurensede masser i grunnen før tillatelse til tiltak kan gis jfr. konklusjon i rapport om grunnundersøkelser (utarbeidet av AF Decom AS ). k) Det tillates etablert støttemurer eller bratte skjæringer i grense mot naturområder og viltkorridor (LNF1). Synlig del av støttemur skal ikke være høyere enn 2,5m. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. l) Mot buffersone (LNF3) tillates ikke etablert støttemur eller bratte terrengskjæringer høyere enn 2m. Terrengfylling mot buffersone LNF3 skal utformes i tråd med beskrivelse i 5 grønnstruktur. m) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 4 av 8

5 3.2 Kontor a) Maks BRA = 140%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår i beregningen med 18m2 pr. parkeringsplass. Parkeringsareal som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal BRA. b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og byggehøyder som vist på plankartet. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. c) Felt K1 og K2 ligger særlig eksponert mot omkringliggende kulturlandskap. Bebyggelsen skal derfor søkes plassert på en skånsom måte med gavlveggen vendt ut mot landskapet, slik prinsippskissen over viser. d) Bebyggelse skal innpasses terreng og landskap på en god måte. Terreng og naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. e) Mot buffersone (LNF 3) tillates ikke etablert støttemurer eller bratte terrengskjæringer høyre enn 2m. Terrengfylling mot LNF3 skal utformes i tråd med beskrivelse i 5 grønnstruktur. f) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. g) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. 3.3 Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF2 TIF3) Innenfor TIF 2-3 skal det etableres fordrøyningsbasseng. Endelig dimensjonering av fordrøyningsbasseng skal avklares gjennom egen teknisk VA-plan. Fordrøyningsbassengene skal være tilgjengelige for maskiner som skal fjerne sedimenter ved behov. 3.4 Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (TIP2) Kommunalteknisk pumpestasjon TIP2 tillates etablert innenfor N5, TIF3 eller K2. Pumpehus i forbindelse med pumpestasjonene skal være maks BRA = 100m2. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 5 av 8

6 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Tekniske anlegg Før tekniske anlegg (veg, vann, avløp, fordrøyningsbasseng og pumpestasjon) kan bygges må det foreligge godkjent byggemelding for anlegget/anleggene. Vedlagt søknad om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 4.2 Offentlig kjøreveg a) Vegene (V1 V7) skal anlegges som samleveier fra rundkjøring ved av- og påkjøringsramper mot E18. b) Samleveier skal bygges ut etappevis i tråd med rekkefølgekravene i 2.2. c) Samleveiene skal opparbeides med sykkelfelt på begge sider og fortau slik prinsippsnittet neste side viser: m 10,75 M (fra midtlinje kjørefelt) 13,50 M (fra midtlinje kjørefelt) 7,5 M 12,75 M 7,5 M Bygg 27,75 m 16,75m Bygg BYGGEGRENSE KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,50 M KJØREBANE 3,50 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,75 M ANNET VEIAREAL 2,00 M KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M BYGGEGRENSE 4.3 Parkeringsdekning a) Følgende parkeringsdekning gjelder for de ulike formål som et maksimumskrav: formål kontor Iager/industri Bil 1 pr 40m 2 1 pr 100m 2 Industri 1 pr 200m 2 lager HC-plasser* 5% 5% sykkel 1 pr 100m 2 1 pr 200m 2 b) HC-plasser skal være tydelig merket og ligge nær inngangene. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 6 av 8

7 5 - GRØNNSTRUKTUR a) Lagring, parkering eller annen tilsvarende arealbruk tillates ikke i naturområdene. b) Det tillates etablert bratte skjæringer i naturområder i grense mot byggeområder og samleveier. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. c) Terrengfylling i naturområder tillates ikke brattere enn 1:3. d) Terrengfylling i naturområder skal utformes slik at den gir grunnlag for etablering av gras/urtevekster, mindre busker og trær og framstår som en naturlig del av landskapet. Utfylling skal utformes ihht. prinsippsnittet på neste side: Nedre sjikt, minimum 1,5m tykt: større steiner/sprengstein med et lag mindre steiner som mettes/blandes med grus og mindre pukkstein. Øvre sjikt, minimum 0,75m tykt: reine jordmasser egnet for etablering av gras-/urtevekster, busker og trær. snitt som viser prinsipp for terrengfylling 6 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL a) Det tillates ikke terrenginngrep i LNF-områdene utenom normal skjøtsel i forbindelse med jordbruk-/skogbruksdrift. b) LNF3 skal fungere som buffersone og skjermingsbelte mellom næringsområdet og landbruksareal/kulturlandskap som grenser til planområdet. 7 - HENSYNSSONER 7.1 Hensynsone automatisk fredet kulturmiljø a) Følgende automatisk fredede kulturminner er registret innenfor planområdet: ID171004, ID171005, ID177218, ID (steinalderboplasser) og ID171063, ID171059, ID60503 (gravhauger). b) Kulturminnene er vist på plankartet med nødvendig sikringssone. c) Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene med mindre det er gitt tillatelse til dette av kulturminnemyndigheten. d) Gravhaugene tillates at forsiktig renskes for kratt og busker og opparbeides parkmessig. Kulturminner som er parkmessig opparbeidet med informasjonsskilt om funn og kontekst sikrer kulturminnene bedre, og tilfører området en rekreasjons- og formidlingsverdi. 7.2 Hensynsone båndlegging Kulturminnene beskrevet i 7.1.a er fredet etter lov av 9. juni 1978 om kulturminne (kml) 3 og 4 (jf. 8). Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 7 av 8

8 7.3 Hensynsone bevaring kulturmiljø a) Følgende kulturminner er registret innenfor planområdet: kullmine ID og tuft ID Kulturminnene er vist på plankartet med nødvendig sikringssone. 7.4 Hensynsone bevaring naturmiljø (viltkorridor) a) LNF1 skal fungere som viltkorridor mellom viltovergangen over E18 og bakenforliggende naturområder. b) Det tillates begrenset dyrehold i viltkorridoren. c) Det tillates ikke gjerder høyere enn 1m over terreng i viltkorridoren. d) Det tillates kun forsiktig plukkhogst i viltkorridorens kantsone. Hensynssonen skal til en hver tid ha et etablert tresjikt i kantsonen. Store grove trær, særlig lauvtrær skal bevares. Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, sist revidert < > Side 8 av 8

9 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Danebuåsen, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg Dato Planid: LK Plantype: detaljplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensing som vist på plankartet. Detaljplanen er utarbeidet med felles bestemmelser for Larvik kommune og Sandefjord kommune. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar reguleringsformål som er avgrenset av den enkelte kommune i kommunegrensa, som er angitt på plankartet. Larvik kommune og Sandefjord kommune vedtar bestemmelser som gjelder for den delen av detaljplanen som er avgrenset innenfor de respektive planområder i de respektive kommuner. 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til 12-5: I II III BEBYGGELSE OG ANLEGG ( 12-5 nr.1) Forretning Vegserviceanlegg bensinstasjon/bevertning (VSA1 VSA2) Kommunalteknisk anlegg pumpehus (TIP1) Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF1) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 12-5 nr.2: Kjøreveg (V1 V2) inkludert fortau og sykkelfelt Annen veigrunn Kollektivknutepunkt (KK1 KK2) Innfartsparkering (KK3) GRØNNSTRUKTUR 12-5 nr.3: Naturområde (N8-N9) 1.3 Planens hensikt Tilrettelegge for en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt, Tilrettelegge for kollektivknutepunkt med veiserviceanlegg. Utgravning og fjerning av kulturminnet ID Reguleringsbestemmelser for Danebuåsen, detaljplan IKEA, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg, sist revidert Side 1 av 6

10 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det etter kommunes vurdering foreligge fullgod sikkerhet for at eksisterende fellesanlegg for vann- og avløp langs Krokemoveien oppgraderes/fornyes fram til tilknytningspunktet for eksisterende separatanlegg så raskt det er praktisk mulig. Før midlertidig brukstillatelse for felt F (forretning) kan godkjennes skal følgende tiltak være opparbeidet: a) kjørevei V1 og V2 med tilhørende sykkelfelt og fortau, busstopp KK1 - KK2, innfartsparkering KK3 og fordrøyningsbasseng TIF1. b) tilbakeføring og opparbeiding av eventuelle terrenginngrep i naturområde N8 og N9. c) Senest når felt K1 og/eller K2 i områdeplan for Danebuåsen opparbeides, skal atkomstvei gjennom byggeområdet for forretning forbindes med V5 og opparbeides med separate felt for gående og syklende slik prinsippsnittet under viser: m 12 m 12,0m 30,0m IKEA varehus 16m IKEA utvidelse Naturområde N1 skjæring 11-13m ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,25 M KJØREBANE 3,25 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,5 M m 2.3 Dokumentasjonskrav Før rammesøknad for den enkelte byggetomt kan godkjennes, skal det foreligge en situasjonsplan som dokumenterer tilfredsstillende løsninger på følgende forhold: a) bygningens plassering, høyde og takform, b) eksisterende og framtidig terreng med kotehøyder og beplantning, c) parkeringsplasser, manøvreringsarealer og atkomst, d) områder for utendørs lagring, avfallshåndtering, e) konkrete sikringstiltak ved skjæringer i terrenget høyere enn 2m og brattere enn 1:2, f) Løsning for lokal overvannshåndtering innenfor hver tomt. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 2 av 6

11 Før rammesøknad kan godkjennes, skal det foreligge snitt som viser tilfredsstillende løsninger på hvordan eksisterende terreng og eventuelle terrengtilpasninger på byggeområdet og overgangen mellom byggeområde og naturområde er løst. 2.4 Miljøforhold/grunnforhold/terrengtilpasninger a) Gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for planen (T-1442 eller senere vedtatte planretningslinjer). b) Gjeldende retningslinjer for luftforurensning skal legges til grunn for planen (T- 1520/2012 eller senere vedtatte planretningslinjer). c) Massebalanse skal tilstrebes innenfor planområdet. d) I forbindelse med grunnarbeid på byggetomter tillates etablert midlertidige steinknusingsanlegg og jordsorteringsanlegg innenfor planområdet. Anleggene skal bare betjene masser innenfor planområdet. Søknad om rammetillatelse skal dokumentere hvor anleggene etableres, når de etableres og hvor lenge de skal stå. e) Utendørs lagring og avfallshåndtering tillates bare på områder avsatt til dette i godkjent utomhusplan. Avfall/kildesortering tillates bare i lukkede containere. f) For byggetomter er det oppgitt kotehøyder inn mot samlevei som er tilpasset kotehøyder oppgitt for samlevei med tilhørende sykkelfelt og fortau. For F1 er det oppgitt kotehøyder på hele tomteflaten. Kotehøyder oppgitt i plankartet kan justeres med inntil 2,0m ved søknad om rammetillatelse. Det tillates at tomtene stiger eller faller naturlig med terrenget eller terrasseres. g) Overvann skal håndteres på egen tomt. Endelig dimensjonering og løsning skal dokumenteres i forbindelse med rammesøknad. h) Lokalt på hvert tomt, eventuelt fellesanlegg for flere tomter skal det etableres energibrønner eller luft- til vann varmepumpe. Det kan benyttes alternative energikilder, dersom disse har tilsvarende effekt og er like skånsomme ifht. miljøhensyn for øvrig. 2.5 Automatisk fredede kulturminner Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndigheter skal underrettes, jf. Lov om kulturminner 8.2. REGULERINGSFORMÅL 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Forretning a. I tråd med unntaksbestemmelse i den regionale planbestemmelsen (vedtak ) tillates bare en enkelt større handelsvirksomhet med regionalt/landsdelsbasert nedslagsfelt. Det tillates at det etableres lager- og kontorvirksomhet samt bevertning naturlig tilhørende forretningen. b. Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = m 2. Parkeringsplasser inngår i beregningen med 18m 2 pr. plass. Bruksareal skal regnes som om det var lagt et horisontalplan for hver fjerde meter. Parkeringsareal som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal BRA. c. Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og byggehøyder som vist på plankartet. Det tillates takoppbygg for trapperom og heis inntil 3,5m over maksimum gesimshøyde. Maksimal gesimshøyde skal måles fra ferdig planert terreng målt ved inngang forretning. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 3 av 6

12 d. Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Fasadematerialet skal i hovedsak bestå av mørke farger og/eller naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. Det tillates i tillegg benyttet blå kledning på fasadene og gul kledning på inngangspartiet. På tre fasader tillates logo i supergrafikk som angir firmaets navn med bokstaver i inntil 5m høyde. I tillegg tillates 1stk. fasadebanner på fasaden mot øst og/eller mot vest. Fasadebanner skal ikke være større enn bredde 15m x høyde 10m. Logo og fasadebanner skal ikke gå over gesimshøyden. Høyde og nøyaktig plassering av logo og fasadebannere skal dokumenteres i skiltplan se pkt. h. e. Fasade som vender ut mot V1 skal vektlegges spesielt med tanke på at fasaden er den besøkendes første møte med byggeområdet. f. For å stimulere til økt kollektivbruk skal det etableres tydelig infotavle i varehuset med kart som viser busstopp, kollektivtilbud og rutetider samt sanntidsvisning og billettautomat dersom dette er tilgjengelig. g. h. Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. i. Areal som ikke benyttes til kjøreareal eller parkering skal opparbeides parkmessig. j. Det tillates etablert støttemurer eller bratte skjæringer i grense mot naturområder og samleveier. Synlig del av støttemur skal ikke være høyere enn 2,5m. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. k. Skjæring inn mot Danebuåsen skal beplantes og lyssettes. 3.2 Vegserviceanlegg bensinstasjon/bevertning a) Det tillates etablert en bensinstasjon og et bevertningssted innenfor delområde VSA1- VSA2 avsatt til vegserviceanlegg. b) Det tillates ikke handel i strid med regional planbestemmelse om forbud mot handelsetableringer langs E18. Kommunen kan avslå søknader om tiltak som ikke støtter opp om planområdet som et trafikalt knutepunkt med vegserviceanlegg. c) Maks tillatt BYA = 25%. Parkeringsplasser på terrengnivå inngår ikke i beregningen av BYA. d) Maks gesimshøyde = 9m fra ferdig planert terreng. e) For serviceanlegget tillates oppsatt masteskilt og andre reklameanordninger som er i samsvar med de retningslinjer gitt av staten Vegvesen i NA- Rundskriv nr. 2006/12. f) Innenfor klausuleringsgrense for VIV-ledning tillates ikke bygg eller andre konstruksjoner med støpt såle eller fundament. g) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger framstår med et godt og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke. Innenfor området tillates standard layout for bensinstasjon/veiserviceanlegg/ bevertning. For de fasader som blir eksponert mot E18 skal materialet hovedsakelig bestå av naturmaterialene tegl, tre, glass, stål eller overflatebehandlet betong. h) Skiltplan skal utarbeides og leveres som del av igangsettingssøknad. Lyssetting og belysing skal vises som del av skiltplanen. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 4 av 6

13 3.3 Kommunalteknisk anlegg, fordrøyningsbasseng (TIF1) Innenfor N8 skal det etableres et fordrøyningsbasseng. Endelig dimensjonering av fordrøyningsbasseng skal avklares gjennom egen teknisk VA-plan. 3.4 Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (TIP1) Eksisterende kommunaltekniske pumpestasjon TIP1 skal opprettholdes. Det tillates i tillegg etablert en trykkøkningsstasjon for vann i naturområde N9, maks BRA = 50m SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Tekniske anlegg Før tekniske anlegg (veg, vann, avløp, fordrøyningsbasseng og pumpestasjon) kan bygges må det foreligge godkjent byggemelding for anlegget/anleggene. Vedlagt søknad om tekniske anlegg skal det foreligge lengde- og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger. 4.2 Offentlig kjøreveg a) Vegene (V1 V2) skal anlegges som samleveier fra rundkjøring ved av- og påkjøringsramper mot E18. b) Eksisterende veirett som krysser VSA1 skal legges om og føres via IL1 til V1. c) Samleveier skal opparbeides med sykkelfelt på begge sider og fortau slik prinsippsnittet under viser: m 10,75 M (fra midtlinje kjørefelt) 13,50 M (fra midtlinje kjørefelt) 7,5 M 12,75 M 7,5 M 27,75 m Bygg 16,75m Bygg BYGGEGRENSE KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M ANNET VEIAREAL 2,00 M SYKKELFELT 1,50 M KJØREBANE 3,50 M KJØREBANE 3,50 M SYKKELFELT 1,50 M FORTAU 2,75 M ANNET VEIAREAL 2,00 M KJØREAREAL/FORPLASS MIN 5,50M BYGGEGRENSE Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 5 av 6

14 4.3 Parkeringsdekning Følgende parkeringsdekning gjelder for de ulike formål: formål Forretning Vegserviceanlegg Innfartsparkering (KK3) Bil 665 (inkl. HC-plasser) VSA1: 25 pl. VSA2: 45 pl. KK3: 75 pendlerpl. + 8 kiss&ride pl. HC-plasser 15 familieplasser 5% 5% 15 HC-plasser sykkel 50 1 pr 200m 2 30 a) HC-plasser og familieplasser skal være tydelig merket og ligge nær inngangene. b) For forretning og vegserviceanlegg er antallet parkeringsplasser et maksimalantall. c) For innfartsparkering er parkeringsdekningen et minimumsantall. 5 - GRØNNSTRUKTUR a) Lagring, parkering eller annen tilsvarende arealbruk tillates ikke i naturområdene. b) Det tillates etablert bratte skjæringer i naturområder i grense mot byggeområder og samleveier. Terrengskjæringer høyere enn 2m og brattere enn 1:2 skal sikres. c) Terrengfylling i naturområder tillates ikke brattere enn 1:3. d) Terrenfylling i naturområder skal utformes slik at den gir grunnlag for etablering av gras/urtevekster, mindre busker og trær og framstår som en naturlig del av landskapet. Utfylling skal utformes ihht. prinsippsnittet under: Nedre sjikt, minimum 1,5m tykt: større steiner/sprengstein med et lag mindre steiner som mettes/blandes med grus og mindre pukkstein Øvre sjikt, minimum 0,75m tykt: reine jordmasser egnet for etablering av gras- /urtevekster, busker og trær. snitt som viser prinsipp for terrengfylling 6 - HENSYNSSONER 6.1 Hensynsone automatisk fredet kulturmiljø ID171003, (kokegroper) registrert som automatisk fredet kulturminne tillates gravd ut og fjernet i tråd med vedtak XX.XX.2014 fra Riksantikvaren. ID er vist på plankartet. Reguleringsbestemmelser for Danebu, detaljplan for forretning, kollektivknutepunkt og vegserviceanlegg sist revidert < > Side 6 av 6

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 08/1031 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20080003 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN, DETALJPLAN

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark

Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark Reguleringsbestemmelser Områdereguleringsplan for Mjåvann III Mjåvann Næringspark PlanID: 201401 SOGNDALEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 12.11.2015. Versjon: 1.1 Revidert: 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. Reguleringsplan for Fidalen næringsområde

PLANBESTEMMELSER. Reguleringsplan for Fidalen næringsområde REGULERINGSPLAN FOR FIDALEN NÆRINGSOMRÅDE Side 1 av 7 PLANBESTEMMELSER Reguleringsplan for Fidalen næringsområde Øvrige dokumenter: Plankart Reguleringsplan Fidalen datert 17.03.2014 Planbeskrivelse Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

BESTEMMELSER. Forslag til reguleringsbestemmelser for 1 REGULERINGSFORMÅL Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. Forslag til reguleringsbestemmelser for 1 REGULERINGSFORMÅL Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense. reguleringsplan Detaljregulering,, Strandlia vest, del av Gnr/Bnr 25/23, Planen med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: dato, sak --------------------------- Ordfører BESTEMMELSER Forslag til reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak : 13/03390 (360 o ) Arkivkode : PlanID 831 Sakstittel : Reguleringsplan for Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg REGULERINGSPLAN FOR BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Plan nr. - 02 _ Eigestad Industriområde_ bestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE, PLAN NR. 02 detaljregulering Dato for godkjenningsvedtak i kommunestyret sak 049/14: 16.6.2014,

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BØ KYRKJE PlanID 02_39_2015 KOMMUNE : Bø REGULERINGSOMRÅDE: Bø kyrkje DATO FOR PLANFORSLAG: 19.08-2016 DATO VEDTAK I K. STYRET: DATO FOR SISTE REVISJON: Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Sortland kommune BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Dato: 17.09.2011 Dato for siste revisjon: 07.02.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: KS-sak,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN STRANDAPLASSAN REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN STRANDAPLASSAN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN STRANDAPLASSAN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR STRANDAPLASSAN INDERØY KOMMUNE BESTEMMELSER Oppdrag: Emne: Planbestemmelser Oppdragsgiver Herdis Hjelmbrekke og Ivar-Arnljot Pedersen

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BREIVIKNES HYTTEFELT - PLAN NR. 1654 Dato:... 14.07.08 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL 6658000.00 Tegnforklaring Fe1 6657900.00 PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Sp2 Fv. 260 Sp3 15 6 I-L 7.2 daa. %-BYA=60% H=1,5m 91/36 2 3 E6 E6 50 10 15 6657800.00 Byggeområder (PBL 25,1.ledd nr.1) Offentlige trafikkområder

Detaljer

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter. Trodahl Arkitekter MNAL FORSLAG TIL BESTEMMELSER BESTEMMELSER TIL: 1121. 0415.00 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - OMREGULERING FOR DELER AV PLAN FOR MEIKJÆR v/e18, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.03.2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Sykkelparkering skal utformes med faste stativer og plasseres nære bebyggelsens hovedinngang.

Sykkelparkering skal utformes med faste stativer og plasseres nære bebyggelsens hovedinngang. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.06.2016 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 16.06.2016 PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Plan datert: 16.02.13 Bestemmelser datert: 16.02.13

Plan datert: 16.02.13 Bestemmelser datert: 16.02.13 Reguleringsbestemmelser Vestvågøy kommune PlanID 1860-201210 Bestemmelser til detaljregulering for Storgata Plan datert: 16.02.13 Bestemmelser datert: 16.02.13 Sist revidert: 03.09.13 JOCA- Sist revidert:

Detaljer