SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN"

Transkript

1 Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN INNHOLD 1 Innledning Områdebeskrivelse Grunnforhold Vannresipienter Risiko for påvirkning av grunn og vann Nedstrøms vannresipienter Konklusjon og anbefaling Referanser INNLEDNING I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for et industriområde i Sørumsand kommune, er det planlagt bedre utnyttelse av området. Planområdet, Sørumsand Næringspark GBNR 41/10 m.fl., ligger ved stasjonsområdet i Sørumsand (se fig. 1). Området består i dag av kontor- og industrilokaler, lagerhaller samt boliger og grøntareal. Området har bygninger og miljø som er definert med høy bevaringsverdi. Planen skal bidra til å sikre verdibevaringen av disse. Videre er formålet med planen å videreutvikle industriområdet og boligbebyggelsen. Det skal også tilrettelegges for forbedret infrastruktur. Asplan Viak AS - Kjørboveien Sandvika asplanviak.no

2 Sørumsand stasjon Figur 1. Kart som viser planområdet/tiltaksområdet (stiplet linje). Området er regulert i reguleringsplan for Sørumsand verksted, vedtatt Figur 2. Foto som illustrerer planområdet/tiltaksområdet. Det skal gjennomføres en risikovurdering for grunn og nedstrøms vannresipienter i forbindelse med planarbeidet. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 2

3 Planområdet ligger i Sørumsand, Sørum kommune, og er en del av vannregion Glomma. Avrenning fra området skjer til Glomma. Glomma er inndelt i ulike vannområder, og planområdet ligger innenfor vannområde Øyeren. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Området som skal utredes er på omtrent 69 mål, med en eksisterende bygningsmasse på m 2. Området består i dag av kontor-, nærings- og boligarealer, samt noe barskog/hogstfelt. Området grenser til jernbanetraseen i nord og dyrket mark og boligområder i sør (fig. 3). Eldre kart viser spor av en bekk som tidligere har gått gjennom området, denne er lagt i rør til utløp i Glomma. Vest og øst for planområdet er det også bekkelukkinger. Den vestre bekkelukkinga går langs/under vegen Bekkedroga. Bekken som er lukket i øst går langs Blakervegen, før den renner under jernbanelinja og Sørumsandvegen i lukket system til utløp i Glomma. Øst i området finnes et område med sumpmark. Figur 3: Oversikt over området med tilgrensede arealer, planområdet markert med rød markering. 2.1 Grunnforhold Løsmassekartet (fig. 4) viser at planområdet for det meste inneholder løsmasser avsatt fra hav eller fjord (blå farge; finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter). Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 3

4 tilleggssymbol. En mindre del av planområdet, og området nedstrøms er dekket av løsmasser fra elve- og bekkeavsetninger (gul farge). Figur 4: Løsmassekart over planområdet (www.ngu.no). 2.2 Vannresipienter Planområdet drenerer mot nord (Glomma) og øst. I øst kan det se ut som om det er stedvis vann i grøftene langs Bekkedroga og Sørumsandveien. Det er ellers ingen åpne resipienter vannet kan drenere mot. Fra flyfoto over området vises det et sumpområde med delvis åpent vannspeil (fig. 5; Google Earth, 2012). Området ligger utenfor dagens bebygde område, men innenfor planområdet. Sumpområdet er ikke avmerket spesielt på kartverk. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 4

5 Figur 5. Flyfoto over planområdet som viser sumpområde med delvis åpent vannspeil; Google Earth, I følge grunnvannsdatabasen Granada er det er få brønner i området. De fleste er registrert som energibrønner. Brønner som ikke er energibrønner, er eldre brønner anlagt på tallet og sannsynlig ikke i bruk for drikkevann. Figur 6: Oversikt over brønner rundt planområdet. 3 RISIKO FOR PÅVIRKNING AV GRUNN OG VANN Forurenset grunn Det har vært industri på eiendommen siden Sørumsand Verksted ble opprettet i Industrien har gjennom hele perioden vært forbundet med design og produksjon av turbiner til vannkraftverk. Det har vært annen metallindustri, bruk av oljebaserte stoffer, ulike avfettingsstoffer, sveising og tidligere bruk av bly i ulike prosesser, noe som kan føre til Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 5

6 potensielle forurensninger i området. Figur 7 viser når bygningsmassen er fra. Flere av bygningene i området er verneverdige som kulturminner. Figur 7. Bygningsmassen i deler av planområdet, med angitt bygningsår (fra rapport grunnundersøkelse foretatt av URS på vegne av GE Energy). Eiendommen er ikke registrert i grunnforurensningsdatabasen, noe som vil si at det ikke finnes historiske data om eiendommen ift forurenset grunn. Det er imidlertid gjennomført en grunnundersøkelse av eiendommen i 2005 av URS for daværende eier GE Energy. Grunnundersøkelsene er gjort etter norske retningslinjer og nivåene er sammenlignet med SFT rapport 99:01A (tabell 1 og 2) veileder for forurensning i grunnen basert på helseeffekter. For stoffer uten norske referanseverdier er svenske, canadiske og finske verdier brukt. Figurene 8-11 viser ulike stoffer i grunnen. Alle figurene er hentet fra rapport laget av URS på vegne av GE Energy. Mengdene av forurensning i området gjør at massene ligger i tilstandsklasse 3 og høyere i følge SFT sin veileder. Prøvene er delvis tatt ut i overflaten (mindre enn 1 m dyp) og delvis i dypere jordlag. Det er ikke oppgitt hvilke prøver som er tatt i hvilke dyp. Områdene planlagt for boliger ligger i vestre del av planområdet, men dette området er lite dekket av undersøkelsene. Boligområdets østre side er noe dekket av grunnundersøkelsene, og jorden havner her i klasse 3. Klasse 3 i toppjord (0-1 m dyp) må fjernes hvis det skal brukes til boligformål se tabell 2. Dette gjelder spesielt hvis deler av jorden skal brukes til hageformål og evt. dyrking av grønnsaker. Jord i klasse 3 i dypere jordlag (dypere enn 1 m) kan bli liggende hvis en legger rene masser på toppen. I området med nåværende/planlagt industri, hvor store deler av utearealet er dekket av asfalt/betong, kan klasse 3 og klasse 4 jord beholdes om forholdene forblir slik de er i dag. Massene er vurdert til ikke å utgjøre en risiko i forhold til spredning av forurensning. Deler av områder har også klasse 5 for PAH, olje og kopper. Denne jorda må fjernes. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 6

7 I tillegg har sumpområdet og den lille dammen noe forhøyede verdier av PAH og massene i området egner seg kun til industri, hvor mulighet for kontakt med massene er lav. Tabell 1. Tilstandsklasser fra STF veileder Tilstandsklasse Beskrivelse av Svært Meget god God Moderat Dårlig tilstand dårlig Nivå som Øvre grense Normverdi Helsebaserte Helsebaserte Helsebaserte anses å styres av akseptkriterier akseptkriterier akseptkriterier være farlig avfall Tabell 2. Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp (SFT 2009). Planlagt arealbruk Boligområder Sentrumsområder, kontor og forretning Industri og trafikkareal Tilstandsklasse i toppjord (< 1m) Tilstandsklasse 2 eller lavere. Jord til dyrkning ved boliger og grønne barnehager: Her må jord som brukes til dyrkning av grønnsaker tilfredsstille tilstandsklasse 1 for stoffene PCB sum7, PAH sum16, benzo(a)pyren, cyanid og heksaklorbenzen. Tilstandsklasse 3 eller lavere Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m) Tilstandsklasse 3 eller lavere. For stoffene alifater C8-C10 og C10-C12, benzen og trikloreten, kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering mhp. spredning og avgassing kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 7

8 Figur 8. Tilstandsklasser for oljeforbindelser (TPH -total petroleum hydrocarbon) - jordprøver i grunnen. Jordprøvene er både tatt ut i overflatejord og i dypere jordlag. Det er ikke angitt hvilke prøver som representerer hvilke dyp. Figur 9. Tilstandsklasser for PAH (polyaromatiske hydrokarboner) for jordprøver i grunnen. Jordprøvene er både tatt ut i overflatejord og i dypere jordlag. Det er ikke angitt hvilke prøver som representerer hvilke dyp. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 8

9 Figur 10. Tilstandsklasser for arsen, (As), krom (Cr) og sink (Zn) i grunnen i jordprøver (SFT,2009). Jordprøvene er både tatt ut i overflatejord og i dypere jordlag. Det er ikke angitt hvilke prøver som representerer hvilke dyp. Figur 11. Tilstandsklasser for bly (Pb), nikkel (Ni), kobolt (Co), kopper (Cu) og vismut (V) i grunnen i jordprøver (SFT, 2009). Jordprøvene er både tatt ut i overflatejord og i dypere jordlag. Det er ikke angitt hvilke prøver som representerer hvilke dyp. Figur 12 viser en sammenstilling av figur 8-11, og hvilke områder som har klasse 4-5 (dårlig til svært dårlig) tilstandsklasse. Klasse 5 krever opprydding for alle formål, klasse 4 krever Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 9

10 opprydding i overflatejord for areal bruk til kontor/industri, mens klasse 4 jord kan bli liggende i dypere jordlag (mer enn 1 m) ved bruk til kontor/industri. Rapporten viser til opprydding gjennomført i perioden 1999 til Her har jord blitt fjernet i forbindelse med nybygg og asfaltering av flater. 100 m 3 er blitt fjernet fra området mellom kantinen, verksted og produksjonshall, i et område som har jord tilhørende klasse 5. Massene ble på gitt tidspunkt deponert utendørs i sør-vestlige del av området. I følge rapporten til URS, kan disse massene ha inneholdt tungmetaller og oljeforbindelser. Det er usikkert om verdiene referert til i figurer over er prøvetatt før eller etter massene ble fjernet, samt at det ikke opplyses om hvor massene er blitt kjørt. Det er installert en oljeavskiller på overvannsystemet, som ledes inn på kommunalt ledningsnett med utløp i Glomma. To lekke oljetanker har blitt fjernet og området rundt ryddet opp. Det er ikke beskrevet hvor disse oljetankene befant seg. Figur 12. Grov sammenstilling av figur 8-11, med oversikt over området og tilstandsklasser. Orange farge refererer til klasse 4 «dårlig» og rød farge til klasse 5 «svært dårlig» tilstandsklasse. 3.2 Nedstrøms vannresipienter Det ble også tatt ut vannprøver i prøvebrønner i forbindelse med grunnundersøkelen. Det er funnet indikasjoner på olje i brønnene og en del tungmetaller, se figur 13 og 14. Det er ikke oppgitt norske tilstandsklasser på vannprøvene, men canadiske og svenske. Det er ikke oppgitt eksakte tall for vannprøvene. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 10

11 Figur 13. Tilstandsklasser for oljeforbindelser (TPH -Total petroelum; hydrokarboner) i grunnvann og overflatevann. Det er brukt svenske grenseverdier. Det er ikke oppgitt eksakte verdier for vannprøvene. Figur 14. Tilstandsklasser for tungmetaller i grunnvann og overflatevann. Det er brukt svenske og canadiske grenseverdier. Det er ikke oppgitt eksakte verdier for vannprøvene. Planområdet ligger ca. 350 m fra Glomma. Drikkevannsinntak fra Glomma befinner seg like nord for planområdet, mellom Grunne og Lushammeren. Inntaket ligger 10 meter under normalvannstand i Glomma. Den delen av planområdet som drenerer ned til bekk i rør på Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 11

12 vestsiden av planområdet vil ikke påvirke vanninntaket siden dette utløpet ligger nedstrøms inntaket. Sumpområdet/ den lille dammen på området drenerer til overvannsystemet. Transport av forurenset vann fra dammen er kalkulert til å være liten, og verdiene overstiger ikke SFT klasse II. 3.3 Konklusjon og anbefaling Nord i planområdet samt området rundt sump (se figur 12), har jord tilsvarende klasse 5 og krever opprydding. I tillegg er det usikkerhet hvorvidt det er klasse 4 jord i overflatejord som skal brukes til kontor/industri. Overflatejord klasse 4 til denne bruken krever også opprydding. I følge kontaktpersonen for tidligere eier, er det ryddet opp i alt (både inne og ute) når GE forlot eiendommen i 2005/2006. Dokumentasjon på dette bør framfinnes før igangsettingstillatelse gis. Det er imidlertid ikke gjennomført tilstrekkelig med undersøkelser i det området hvor det er planlagt boliger. Dette bør gjennomføres før igangsettingstillatelse gis. Eventuelle forurensninger som kommer fram under anleggsarbeidene, må håndteres ihht norsk regelverk. 4 REFERANSER Berggrunnskart over områd et: Grunnforurensning, Klima og forurensningsdirektoratet (2012): Løsmassekart over området: Naturbasen, direktoratet for naturforvaltning: 531&Layers= Opplysninger om nedslagsfelt som er berørt: Vann-Nett; og Statens forurensningstilsyn (SFT) Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Sørumsand Næringspark Forslag til planprogram. NorgesEiendom Utvikling AS v/sven Mile. Sørumsand næringspark utbyggingens Konsekvenser for grunn og vann 12

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon 1 2012-08-23 Oppdragsnr.: 5121823 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for vannområde PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Versjonsdato: 17. mars 2014 Oppegårdtjern i Frogn kommune. Foto: Sommerseth Design 1 1 Forord PURA, vannområde

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Høringsdokument Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Forord Dette dokumentet er et utkast til forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer