NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN"

Transkript

1 NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen er revidert av OPAK som koordinator i utførelsesfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. Bergen, 19.juni 2012 Rev.nr Hva er endret Dato Revidert av Kontrollert av 4 Ajourføring av K.Eriksen BL diverse tekst (KU) Revisjon risikoanalyse Godkjent av PL

2 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse Revidering og distribusjon Dokumentansvarlig Generelt om revidering og distribusjon av planen Distribusjonsliste Innledning Formålet med planen Definisjoner Styrende dokumenter og hjelpemidler Prosjektbeskrivelse Nybygg Gjennomføringsmodell Mål Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø Organisering av SHA i prosjektet Organisasjonskart SHA Roller, ansvar og oppgaver Beskrivelse av eksisterende forhold Beliggenhet og nabobebyggelse Fremdrift Fremdriftsplan Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter Krav til utførende virksomheter Rigg og drift av byggeplassen Riggplan Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Adkomst og ferdselsområder Adgangskontroll Forholdt rundt byggeplassen Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikring av arbeidsområder Avfallshåndtering Personlig verneutstyr Førstehjelps- og beredskapsutstyr Sanksjoner Spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter/byggeledelse Krav til utførende virksomheter Risikovurdering Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner Beredskap Generelt Krav til hovedbedrift Krav til utførende virksomheter Opplæring, informasjon og møter Opplæring Møter og informasjon Sertifisering av maskiner og utstyr Inspeksjon og revisjon Vernerunder/inspeksjoner Revisjoner Håndtering av avvik... 20

3 3 av Rapportering Oppfølging Periodisk rapportering Vedlegg... 21

4 4 av 22 1 Revidering og distribusjon 1.1 Dokumentansvarlig Dokumentansvaret for planen er angitt i tabellen nedenfor. Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon Programfase Geir Egil Pedersen SHA-fagressurs Forprosjektfase Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Detaljprosjektfa se Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Byggefase Karin Eriksen SHA-koordinator, utførelse Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen. 1.2 Generelt om revidering og distribusjon av planen Dokumentansvarlig har ansvar for å revidere og distribuere planen. Planen skal minimum revideres ved overgang til ny prosjektfase. Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i planen, har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig. Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til planen. Endringer skal varsles til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten. Dokumentansvarlig skal distribuere oppdateringer til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten når nye eller reviderte dokumenter er godkjent. Berørte parter/personer i distribusjonslisten er selv ansvarlig for å oppdatere sitt eksemplar. Kopier av planen kan distribueres til orientering til interesserte parter etter avtale med prosjektleder. Disse kopiene oppdateres ikke. 1.3 Distribusjonsliste Eks. nr. Firma Ansvarlig person 1. Helse Bergen - Prosjektkontoret BH - Geir Egil Pedersen 2. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL Lars Petter Smidt 3. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL tekn.- Kristian Brandseth 4. KHR- arkitekter ARK - Christian S. Platz 5. COWI - Trondheim PK/OA Ørjan Erlandsen 6. COWI - Trondheim RIV Heidi Ranum 7. COWI - Trondheim RIE Gisle Askheim 8. COWI - Trondheim RIBR Mona Skog 9. Myklebust AS RIB Per Kristian Heidenstrøm 10. Sweco - Bergen RIG Kjell Einar Knutsen 11. Sweco - Bergen PGL Jarl Knarvik 12. Sweco - Bergen Hovedbyggeleder Odd Lothe 13. Sweco - Bergen EL Byggeleder Lars Fotland 14. Sweco - Bergen VVS Byggeleder Helge Bertelsen 15. Erstad & Lekven Fremdriftskord Even Segbø 16. RTB-Consult RTB Byggeleder - Rune 17. OPAK SHA KU Karin Eriksen Tabell 2: Distribusjonsliste for SHA-Plan.

5 5 av 22 2 Innledning 2.1 Formålet med planen Det sentrale formål er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer, ved at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er et sentralt element gjennom hele bygge- og anleggsprosessen, inklusive planleggingsprosessen. 2.2 Definisjoner SHA-PLAN Dokumentet skal beskrive opplegg for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, og skal avklare ansvarsforhold. I miljø inngår også ytre miljø. SHA-KOORDINATOR Det firma eller person som skal koordinere SHAarbeidet ved utarbeidelse av og gjennomføring av prosjektet. AML Arbeidsmiljøloven IKF Internkontrollforskriften BH Byggherre BHR Byggherrens representant BHF Byggherreforskriften KP Koordinator for prosjektering KU Koordinator for utførelsen HB Hovedbedrift etter AML Styrende dokumenter og hjelpemidler De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at ny arbeidsmiljølov trådde i kraft fra 1. januar.2006, Byggherreforskriften er revidert 3. august 2009 og gjort gjeldende fra 1. januar Arbeidsmiljøloven, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Det er i særlig grad lovens: Kapittel 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljø som regulerer forholdene omkring sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser, Byggherreforskriften, av 3. August Byggherre, rådgivere, koordinatorer og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Byggherren skal kvalitetssikre at utførende virksomheter har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. (jfr. 18)

6 6 av 22 Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med etterfølgende revisjoner. Forskriften skal først og fremst fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen arbeidsmiljø og sikkerhet. Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomhet plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, produktkontrolloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formåler er å fremme helse, miljø og sikkerhet. Forskriften understreker ledelsens særlige oppgaver, men forutsetter medvirkning fra alle i virksomheten. Noen eksempler på aktuelle lover og forskrifter (NB: oversikten er ikke uttømmende): Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessig endringer, omorganisering m.v. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Forskrift om støy på arbeidsplassen. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling og sliping (varmt arbeid). Forskrift om tungt og ensformig arbeid. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Forskrift om graving og avstiving av grøfter. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid. Forskrift om boltpistoler med tilbehør. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrift om brannfarlig vare og trykksatt stoff. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg. Forskrift om innberetning av ulykker m.v. til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Plan og bygningslov. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).

7 7 av 22 3 Prosjektbeskrivelse 3.1 Nybygg Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) er et utbyggingsprosjekt på Haukeland Sykehus sitt område. Prosjektet omfatter en helt ny bebyggelse, som planlegges utbygget i 2 etapper. Etappe 1 inneholder psykiatri, barnas energisenter, undervisningslokaler og laboratorier for UiB og HiB samt tekniske etasjer. De 2 nederste tekniske etasjer skal også betjene etappe 2. Etappe 2, som skal inneholde nytt barnesykehus er planlagt gjennomført i fortsettelsen av første byggetrinn. Etappe 1 har et bruttoareal på m2 og har en samlet byggehøyde på 9 etasjer, der de 2 nederste etasjer samt toppetasjene inneholder tekniske arealer. 3.2 Gjennomføringsmodell Prosjektet skal gjennomføres med sidestilte byggherrestyrte delentrepriser. Utbyggingen skal i prinsipp gjennomføres i flere faser, med følgende hovedinndeling: Fase 1 Rivearbeider, grave- og sprengningsarbeider og omlegging OV-ledning. Er utført p.t Fase 2 Råbyggentreprise, grunn, betong og stålkonstruksjoner. Oppstart etter at fase 1 er ferdigstilt. Omfatter grunnarbeider og bærekonstruksjoner i betong og stål, samt rørarbeider og energibrønner i grunnen. Ved inntransport av betongelementer og andre større konstruksjoner må det tas særlig hensyn til omkringliggende bebyggelse. Framdriftsstyring/-planlegging og koordinering av SHA-arbeidet ved engasjert byggelederteam og SHA-koordinator Fase 3. Tetthusentreprise samt øvrige entrepriser Oppstart etter fase 2, men kan foregå parallelt/faseforskjøvet med deler av fase 2. Omfatter resterende arbeider. Styring av framdrift samt SHA-koordinering videreføres fra fase 2.

8 8 av 22 4 Mål 4.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Overordnede mål Bygge- og anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold. Det er en klar målsetting at prosjektet skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Denne SHA-planen og Miljøplanen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle involverte i prosjektet plikter å overholde de krav som fremkommer av SHA-planen og Miljøplanen, samt relevante lover og forskrifter. H-verdien (skadehyppigheten) på alt personell i forbindelse med gjennomføringsfasen skal være mindre enn 5. Det skal tilstrebes 0 skader Ingen alvorlige materielle skader Ingen pålegg fra tilsynsmyndigheter (Arbeidstilsynet, politi mm) Kravene til renhold på prosjektet skal tilfredsstille kravene i Rent Tørt Bygg normen (utgitt av RIF) Delmål Følgende målsetninger for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjelder for byggearbeidet: Ingen hendelser som fører til døden eller varig personskade for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Tilfredsstille kravene fra offentlige myndigheter, i lover, forskrifter og andre offentlige vedtak. Det skal rapporteres om alle uønskete hendelser(ruh). Risikoreduserende tiltak skal igangsettes og RUH lukkes innen 14 dager. 4.2 Ytre miljø Mål for ytre miljø er å sikre at produkter og produksjonsmetoder som benyttes gir minst mulig miljøbelastning. Det henvises til TEK Kap 9 Ytre Miljø. Videre skal produksjonsmetoder og sikring av byggeplass velges slik at naboer og brukere av omkringliggende bygninger sjeneres i minst mulig grad. Dette inkluderer forebyggende tiltak mht. støy, støv og forurensning fra kjøretøy og anleggsmaskiner. Ved utkjøring fra byggeplass skal kjøretøy være rengjort slik at gatenett ikke tilsøles.

9 9 av 22 5 Organisering av SHA i prosjektet 5.1 Organisasjonskart SHA

10 10 av Roller, ansvar og oppgaver Byggherre Byggherren er den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherre er i dette prosjektet definert som Helse Bergen HF, Prosjektkontoret og dets representant. Byggherre har det overordnede ansvaret for å sørge for at bestemmelsene i Byggherreforskriften blir gjennomført, hvilket innebærer å sørge for: Å ivareta oppgavene i BHF Kap 2, herunder: o Utpeke SHA-koordinator. o Sørge for at det blir utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for prosjektet. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Legge forholdene til rette slik at SHA blir ivaretatt i forbindelse med planlegging og utførelse av prosjektet. Motta og følge opp innrapporterte hendelser fra SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Rapportere status for SHA og ytre miljø arbeidet til prosjekteier. Initiere SHA-/miljørevisjoner i prosjektet (ved behov). Initiere kampanjer og holdningsskapende arbeid (ved behov) SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for prosjektering har ansvar for å: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at arkitektoniske og tekniske løsninger vurderes med henhold på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at forutsetninger om kvalifikasjoner og eventuelt metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av denne planen. Påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder at tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Kartlegge, vurdere og dokumentere særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6). Påse at metoder og sikring vurderes ved risikobetont arbeid og beskrives i denne planen. Sørge for at plan og forutsetninger for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir gjort kjent ved anbud. Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid. Motta og følge opp innrapporterte prosjektrelaterte hendelser fra arkitekt/ prosjekterende virksomheter, evt. øvrige virksomheter som er involvert i planlegging og prosjektering. Etablere og ajourføre en felles avvikslogg for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø for prosjektet.

11 11 av Arkitekt/prosjekterende virksomheter De prosjekterende har et særskilt ansvar i henhold til BHF Kap 3. Rådgiverne for de ulike fagdisiplinene er ansvarlige for å gi tilbudsgiverne et godt grunnlag for å planlegge jobben deres slik at helse, sikkerhet og arbeidsmiljø blir håndtert på en eksemplarisk måte. Dersom det er sentrale sikkerhetsopplegg, utstyr eller kontrollrutiner rådgiverne mener tilbyderne bør ha, bør dette spesifiseres. Arkitekt/prosjekterende virksomheter skal: Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for prosjektering. Medvirke til et samarbeid for å sikre fullt forsvarlig ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Vurdere arkitektoniske og tekniske løsninger mhp. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Sørge for at forutsetninger om kvalifikasjoner og evt. metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges. Vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Bidra med informasjon til SHA-koordinator for prosjektering om særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6) samt vurdering av arbeidsmetoder og behov for sikring. Utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid iht. BHF 12. Rapportere prosjektrelaterte SHA-avvik til SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for utførelse SHA-koordinator for utførelse har følgende ansvar og oppgaver: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at planen følges og at den får lik praksis og nødvendig fokus i alle entrepriser. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves, herunder gjennomgå og kommentere entreprenørenes planer i forkant av arbeidsoppstart på byggeplassen. Påse at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø forhold og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. Påse at spørsmål vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir behandlet på lik linje som fremdrift, kostnad og kvalitet. Delta på organiserte vernerunder i regi av hovedbedrift og øvrige utførende virksomheter ved behov. Foreta egne inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen ved behov.

12 12 av Hovedbedrift Motta og følge opp innrapporterte uønskede hendelser fra utførende virksomheter. Ajourføre prosjektets avvikslogg. Utarbeide en samlet månedsrapport for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø til prosjektleder. Påse at der føres oversikstslister over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Hovedbedriften skal være representert på byggeplassen. Virksomheten som er utpekt som hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2 (kfr. Også Bhf 15 og IK 6), herunder: Fylle ut og ajourføre et samordningsskjema for byggeplassen. Kopi av ajourført skjema skal slås opp på byggeplassen. Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere på bygge- og anleggsområdet, herunder utarbeide og fordele sikkerhetsinformasjon. Utarbeide og ajourføre riggplan for bygge- eller anleggsområdet i samråd med SHA-koordinator for utførelse. Etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek for bygge- eller anleggsplassen. Papirutgave oppbevares i 1.hjelpscontainer. Følge opp og rapportere avfallsmengder i prosjektet til byggherre. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves. Blant annet skal spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner vises som egne aktiviteter i fremdriftsplaner. Påse at utførende virksomheter utarbeider og dokumenterer Sikker Jobb Analyse eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Avholde felles vernerunder og samordningsmøter. Sørge for at hensiktsmessig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen, samt informere om plassering og bruk av dette. Utarbeide og ajourføre oversiktsliste over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Påse at alle (egne og andre) arbeidstakere har forskriftsmessige ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Utførende virksomheter Utførende virksomheter (arbeidsgivere og enkeltmannsforetak) skal: Arbeidsgiver skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll, jfr. Internkontrollforskriften av 6. desember Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Etablere en prosjektspesifikk plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for egne arbeider. Planen skal oversendes byggherre og SHAkoordinator for utførelse for kommentar i god tid før arbeidsoppstart. Kommentarene skal være omforente og hensyntatt før entreprenøren får anledning til å starte opp arbeidet på bygge- og anleggsområdet. Oppdatere planen ved behov. Planen gjennomgås med KU i eget oppstartsmøte. Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i kontrakten med byggherre og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift.

13 13 av Arbeidstakere Innrette egen virksomhet og tilpasse eget arbeid slik at også andre virksomheters arbeidstakere er vernet. Medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Før oppstart av sine aktiviteter være klar over de viktigste risikoelementene forbundet med arbeidet. Gjennomføre og dokumentere "Sikker Jobb Analyse" eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Legge resultater fra risikokartlegginger/sja-er til grunn for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Sørge for at tekniske innretninger og utstyr tilfredsstiller krav gitt i lover og forskrifter. Bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Etablere egen vernetjeneste. Delta på organiserte vernerunder og samordningsmøter i regi av hovedbedrift. Ved behov også foreta egne hms-runder. Informere arbeidstakere og verneombud om gjeldende mål og krav til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Rapportere SHA-avvik til SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift. Utarbeide månedlig rapport vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Melde inn arbeidstaker på byggeplassen til hovedbedrift iht. BHF 14. Påse at egne arbeidstakere har forskriftsmessig ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Sørge for at arbeidstakere har påbudt verneutstyr i bruk og annet risikovurdert verneutstyr tilgjengelig. Den enkelte arbeidstaker skal: Medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet. Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Selv rette feil og mangler som kan medføre skade på liv og helse når en blir oppmerksom på forholdet, og straks underrette nærmeste leder, verneombud og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere om en ikke selv kan rette feilen. Avbryte arbeidet dersom en anser at fortsatt arbeid kan medføre fare for liv og helse. Melde fra til nærmeste leder eller dennes representant om en blir skadet eller pådrar seg sykdom som skyldes arbeid et eller forhold på arbeidsplassen. Melde fra til arbeidsgivers arbeidsleder/ hovedbedrift ved oppmøte/avreise fra byggeplassen iht. BHF 15. Benytte forskriftsmessige ID-kort (synlig) iht. forskrift av 30. Mars Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder.

14 14 av 22 6 Beskrivelse av eksisterende forhold 6.1 Beliggenhet og nabobebyggelse Tomten som skal utbygges er avgrenset mellom Haukelandsbakken i nord og øst, Barnepsykiatrisk klinikk i vest og BBB-bygget i sør. Innkjørsel til byggeplassen vil være fra Haukelandsbakken. Byggegropen vil ligge tett opp mot Barnepsykiatrisk, som skal være i drift i hele byggetiden. Det skal etableres sikker avgrensning med gjerde/tett vegg mot Barnepsykiatrisk og det skal lages oppstillingsplass for brannbiler, samt etableres nye rømningsveger/trapper fra Barnepsykiatrisk. Mellom byggetomten og BBB-bygget går det trapper fra plassen nord for bygget og opp til Haukelandsbakken. Trappene blir berørt av utbyggingen og det skal etableres midlertidige trapper i hele byggetiden, inntil nye permanente trapper bygges. Det er også en snuplass ved BBB-bygget som blir berørt av utbyggingen, og det skal gjøres nødvendige tiltak for å opprettholde driften. 7 Fremdrift 7.1 Fremdriftsplan Tidsfrister/milepæler som skal legges til grunn ved planlegging av gjennomføring av arbeidene følger av tilbudsgrunnlaget. Det henvises til rammetidsplan (vedlegg). Orienterende opplysninger: Oppstart råbyggentreprise mai 2012 Start innregulering /prøvedrift juni 2015 Overlevering fra entreprenører juni 2015 Innflytting januar Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal arkitekt/prosjekterende virksomheter: Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. 7.3 Krav til utførende virksomheter Ved planlegging av egne arbeider skal utførende virksomheter sørge for at: Arbeidene planlegges og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser slik at tidskritiske arbeidsoperasjoner unngås. Arbeidets fremdrift ivaretar SHA-planens krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på bakgrunn av arbeidets fremdrift. Kritiske aktiviteter og tidsperioder for SJA skal være synliggjort i framdriftsplanene. Hovedbedrift skal sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets framdriftsplan er i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område.

15 15 av 22 Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: Tiltak skal iverksettes for å innhente tapt tid uten at dette medfører risiko for uønskede hendelser ved gjennomføring av arbeidene (f.eks ved økning av bemanning og øvrige ressurser). Utførende virksomheter skal ved forsering av eventuelt forsinket arbeid ivareta krav i SHA-planen til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidene. 8 Rigg og drift av byggeplassen 8.1 Riggplan Riggplan utarbeidet av hovedbedrift E201 LAB, se vedlegg nr 1 Hovedbedrift skal i samråd med SHA-koordinator for utførelse, utarbeide og vedlikeholde en riggplan for bygge- eller anleggsplassen. Riggplanen, som skal slås opp på synlig sted på bygge-/anleggsplassen, skal vise: adkomstveier, parkering inngjerdede områder brakker lagerområder plassering av avfallscontainere plassering av drivstofftanker rømningsveier førstehjelps- og beredskapsutstyr, stoffartotek plassering av informasjonstavler Lesse- og losseplasser Den fysiske innretningen av bygge- og anleggsplassen skal ivareta hensynet beskrevet i BHF Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Utførende virksomheter skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på arbeidsplassen. Avfall og materiell som det ikke lenger er bruk for skal fjernes. 8.3 Adkomst og ferdselsområder Det henvises til enhver tid gjeldende riggplan 8.4 Adgangskontroll Tilgang til byggeplass via rundell og elektronisk registrering. Hovedbedrift har ansvar for opplæring og informasjon til nye arbeidstakere på byggeplassen i forhold til sikkerhet (PSI). 8.5 Forholdt rundt byggeplassen Trafikkområder inklusive gangveier skal holdes frie gjennom hele bygge- og anleggsperioden. Dette for å opprettholde beredskapsadkomst for eksisterende arealer som er i bruk. Det kreves også at det opprettholdes frie atkomstveier for brannslukking rundt eventuelle eksisterende bygg. Brannvesenets utrykningskjøretøy skal ha uhindret tilkomst til Haukeland Sykehus sine eksisterende fasiliteter på tomten. 8.6 Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde et felles stoffkartotek med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på bygge- eller anleggsområdet. Stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig på bygge-/anleggsområdet, og status skal være fast punkt på vernerunder. Et til

16 16 av 22 enhver tid oppdatert eksemplar, skal oppbevares i papirformat i beredskapscontainer. Den enkelte virksomhet har ansvar for å bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Helse- og miljøfarlige stoffer skal oppbevares og håndteres forsvarlig iht. anvisning på datablader. 8.7 Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikkerhet for personell på byggeplass skal være ivaretatt i forbindelse med mulig branntilløp. Det skal foreligge en plan for rømningsveier og rutiner for å sikre at disse er åpne og tilgjengelig til enhver tid. Eventuelle rømningsveier fra eksisterende bygg som blir endret eller stengt i perioder i forbindelse med byggearbeider, skal kontinuerlig være erstattet med kompenserende tiltak. Dette skal planlegges og avtales i samarbeid med byggeleder. Det er utarbeidet egen beredskapsplan for prosjektet. Se denne for ytterligere detaljer. 8.8 Sikring av arbeidsområder Enhver virksomhet er ansvarlig for å sikre egne arbeidsområder. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne sikringsanretninger, plikter å reetablere disse umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. Enhver som oppdager mangler i sikringstiltak plikter å utføre nødvendige strakstiltak for å sikre område, samt varsle hovedbedrift om dette. Dersom det er fare for at personer kan falle, fall av materiell eller utstyr til underliggende arealer, skal dette sikres mot slike fall eller sperres av umiddelbart, samt at hovedbedrift varsles om dette. 8.9 Avfallshåndtering Det skal gjennomføres kildesortering i prosjektet. Krav er beskrevet i Bok 0. Hovedbedrift skal rapportere avfallsmengder på eget skjema til byggherre Personlig verneutstyr Alle som oppholder seg på bygge- eller anleggsområdet skal benytte hjelm og vernesko og synlighetstøy minimum refleksvest Hensiktsmessig personlig verneutstyr skal for øvrig benyttes der dette er påkrevet og risikovurdert Hovedbedrift skal til enhver tid ha ekstra hjelmer, refleksvester og vernesko for besøkende tilgjengelig på byggeplassen. I de tilfeller hvor det er nødvendig med ekstra verneutstyr eller annet utstyr, skal dette også stilles til disposisjon for besøkende Førstehjelps- og beredskapsutstyr Hovedbedrift har ansvar for at hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på byggeplassen samt kontroll med dette. Den som oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr skal melde fra om dette til hovedbedrift umiddelbart slik at forbrukt/defekt utstyr kan erstattes. Se for øvrig krav til beredskap i kap. 10

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM HMS plan Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver142.doc FEF dato: Side 1 av 13 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (HMS-PLAN) < Instruks for bruk av mal for HMS-plan.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer