NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN"

Transkript

1 NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen er revidert av OPAK som koordinator i utførelsesfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. Bergen, 19.juni 2012 Rev.nr Hva er endret Dato Revidert av Kontrollert av 4 Ajourføring av K.Eriksen BL diverse tekst (KU) Revisjon risikoanalyse Godkjent av PL

2 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse Revidering og distribusjon Dokumentansvarlig Generelt om revidering og distribusjon av planen Distribusjonsliste Innledning Formålet med planen Definisjoner Styrende dokumenter og hjelpemidler Prosjektbeskrivelse Nybygg Gjennomføringsmodell Mål Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø Organisering av SHA i prosjektet Organisasjonskart SHA Roller, ansvar og oppgaver Beskrivelse av eksisterende forhold Beliggenhet og nabobebyggelse Fremdrift Fremdriftsplan Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter Krav til utførende virksomheter Rigg og drift av byggeplassen Riggplan Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Adkomst og ferdselsområder Adgangskontroll Forholdt rundt byggeplassen Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikring av arbeidsområder Avfallshåndtering Personlig verneutstyr Førstehjelps- og beredskapsutstyr Sanksjoner Spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter/byggeledelse Krav til utførende virksomheter Risikovurdering Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner Beredskap Generelt Krav til hovedbedrift Krav til utførende virksomheter Opplæring, informasjon og møter Opplæring Møter og informasjon Sertifisering av maskiner og utstyr Inspeksjon og revisjon Vernerunder/inspeksjoner Revisjoner Håndtering av avvik... 20

3 3 av Rapportering Oppfølging Periodisk rapportering Vedlegg... 21

4 4 av 22 1 Revidering og distribusjon 1.1 Dokumentansvarlig Dokumentansvaret for planen er angitt i tabellen nedenfor. Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon Programfase Geir Egil Pedersen SHA-fagressurs Forprosjektfase Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Detaljprosjektfa se Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Byggefase Karin Eriksen SHA-koordinator, utførelse Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen. 1.2 Generelt om revidering og distribusjon av planen Dokumentansvarlig har ansvar for å revidere og distribuere planen. Planen skal minimum revideres ved overgang til ny prosjektfase. Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i planen, har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig. Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til planen. Endringer skal varsles til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten. Dokumentansvarlig skal distribuere oppdateringer til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten når nye eller reviderte dokumenter er godkjent. Berørte parter/personer i distribusjonslisten er selv ansvarlig for å oppdatere sitt eksemplar. Kopier av planen kan distribueres til orientering til interesserte parter etter avtale med prosjektleder. Disse kopiene oppdateres ikke. 1.3 Distribusjonsliste Eks. nr. Firma Ansvarlig person 1. Helse Bergen - Prosjektkontoret BH - Geir Egil Pedersen 2. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL Lars Petter Smidt 3. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL tekn.- Kristian Brandseth 4. KHR- arkitekter ARK - Christian S. Platz 5. COWI - Trondheim PK/OA Ørjan Erlandsen 6. COWI - Trondheim RIV Heidi Ranum 7. COWI - Trondheim RIE Gisle Askheim 8. COWI - Trondheim RIBR Mona Skog 9. Myklebust AS RIB Per Kristian Heidenstrøm 10. Sweco - Bergen RIG Kjell Einar Knutsen 11. Sweco - Bergen PGL Jarl Knarvik 12. Sweco - Bergen Hovedbyggeleder Odd Lothe 13. Sweco - Bergen EL Byggeleder Lars Fotland 14. Sweco - Bergen VVS Byggeleder Helge Bertelsen 15. Erstad & Lekven Fremdriftskord Even Segbø 16. RTB-Consult RTB Byggeleder - Rune 17. OPAK SHA KU Karin Eriksen Tabell 2: Distribusjonsliste for SHA-Plan.

5 5 av 22 2 Innledning 2.1 Formålet med planen Det sentrale formål er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer, ved at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er et sentralt element gjennom hele bygge- og anleggsprosessen, inklusive planleggingsprosessen. 2.2 Definisjoner SHA-PLAN Dokumentet skal beskrive opplegg for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, og skal avklare ansvarsforhold. I miljø inngår også ytre miljø. SHA-KOORDINATOR Det firma eller person som skal koordinere SHAarbeidet ved utarbeidelse av og gjennomføring av prosjektet. AML Arbeidsmiljøloven IKF Internkontrollforskriften BH Byggherre BHR Byggherrens representant BHF Byggherreforskriften KP Koordinator for prosjektering KU Koordinator for utførelsen HB Hovedbedrift etter AML Styrende dokumenter og hjelpemidler De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at ny arbeidsmiljølov trådde i kraft fra 1. januar.2006, Byggherreforskriften er revidert 3. august 2009 og gjort gjeldende fra 1. januar Arbeidsmiljøloven, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Det er i særlig grad lovens: Kapittel 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljø som regulerer forholdene omkring sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser, Byggherreforskriften, av 3. August Byggherre, rådgivere, koordinatorer og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Byggherren skal kvalitetssikre at utførende virksomheter har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. (jfr. 18)

6 6 av 22 Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med etterfølgende revisjoner. Forskriften skal først og fremst fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen arbeidsmiljø og sikkerhet. Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomhet plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, produktkontrolloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formåler er å fremme helse, miljø og sikkerhet. Forskriften understreker ledelsens særlige oppgaver, men forutsetter medvirkning fra alle i virksomheten. Noen eksempler på aktuelle lover og forskrifter (NB: oversikten er ikke uttømmende): Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessig endringer, omorganisering m.v. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Forskrift om støy på arbeidsplassen. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling og sliping (varmt arbeid). Forskrift om tungt og ensformig arbeid. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Forskrift om graving og avstiving av grøfter. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid. Forskrift om boltpistoler med tilbehør. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrift om brannfarlig vare og trykksatt stoff. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg. Forskrift om innberetning av ulykker m.v. til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Plan og bygningslov. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).

7 7 av 22 3 Prosjektbeskrivelse 3.1 Nybygg Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) er et utbyggingsprosjekt på Haukeland Sykehus sitt område. Prosjektet omfatter en helt ny bebyggelse, som planlegges utbygget i 2 etapper. Etappe 1 inneholder psykiatri, barnas energisenter, undervisningslokaler og laboratorier for UiB og HiB samt tekniske etasjer. De 2 nederste tekniske etasjer skal også betjene etappe 2. Etappe 2, som skal inneholde nytt barnesykehus er planlagt gjennomført i fortsettelsen av første byggetrinn. Etappe 1 har et bruttoareal på m2 og har en samlet byggehøyde på 9 etasjer, der de 2 nederste etasjer samt toppetasjene inneholder tekniske arealer. 3.2 Gjennomføringsmodell Prosjektet skal gjennomføres med sidestilte byggherrestyrte delentrepriser. Utbyggingen skal i prinsipp gjennomføres i flere faser, med følgende hovedinndeling: Fase 1 Rivearbeider, grave- og sprengningsarbeider og omlegging OV-ledning. Er utført p.t Fase 2 Råbyggentreprise, grunn, betong og stålkonstruksjoner. Oppstart etter at fase 1 er ferdigstilt. Omfatter grunnarbeider og bærekonstruksjoner i betong og stål, samt rørarbeider og energibrønner i grunnen. Ved inntransport av betongelementer og andre større konstruksjoner må det tas særlig hensyn til omkringliggende bebyggelse. Framdriftsstyring/-planlegging og koordinering av SHA-arbeidet ved engasjert byggelederteam og SHA-koordinator Fase 3. Tetthusentreprise samt øvrige entrepriser Oppstart etter fase 2, men kan foregå parallelt/faseforskjøvet med deler av fase 2. Omfatter resterende arbeider. Styring av framdrift samt SHA-koordinering videreføres fra fase 2.

8 8 av 22 4 Mål 4.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Overordnede mål Bygge- og anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold. Det er en klar målsetting at prosjektet skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Denne SHA-planen og Miljøplanen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle involverte i prosjektet plikter å overholde de krav som fremkommer av SHA-planen og Miljøplanen, samt relevante lover og forskrifter. H-verdien (skadehyppigheten) på alt personell i forbindelse med gjennomføringsfasen skal være mindre enn 5. Det skal tilstrebes 0 skader Ingen alvorlige materielle skader Ingen pålegg fra tilsynsmyndigheter (Arbeidstilsynet, politi mm) Kravene til renhold på prosjektet skal tilfredsstille kravene i Rent Tørt Bygg normen (utgitt av RIF) Delmål Følgende målsetninger for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjelder for byggearbeidet: Ingen hendelser som fører til døden eller varig personskade for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Tilfredsstille kravene fra offentlige myndigheter, i lover, forskrifter og andre offentlige vedtak. Det skal rapporteres om alle uønskete hendelser(ruh). Risikoreduserende tiltak skal igangsettes og RUH lukkes innen 14 dager. 4.2 Ytre miljø Mål for ytre miljø er å sikre at produkter og produksjonsmetoder som benyttes gir minst mulig miljøbelastning. Det henvises til TEK Kap 9 Ytre Miljø. Videre skal produksjonsmetoder og sikring av byggeplass velges slik at naboer og brukere av omkringliggende bygninger sjeneres i minst mulig grad. Dette inkluderer forebyggende tiltak mht. støy, støv og forurensning fra kjøretøy og anleggsmaskiner. Ved utkjøring fra byggeplass skal kjøretøy være rengjort slik at gatenett ikke tilsøles.

9 9 av 22 5 Organisering av SHA i prosjektet 5.1 Organisasjonskart SHA

10 10 av Roller, ansvar og oppgaver Byggherre Byggherren er den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherre er i dette prosjektet definert som Helse Bergen HF, Prosjektkontoret og dets representant. Byggherre har det overordnede ansvaret for å sørge for at bestemmelsene i Byggherreforskriften blir gjennomført, hvilket innebærer å sørge for: Å ivareta oppgavene i BHF Kap 2, herunder: o Utpeke SHA-koordinator. o Sørge for at det blir utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for prosjektet. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Legge forholdene til rette slik at SHA blir ivaretatt i forbindelse med planlegging og utførelse av prosjektet. Motta og følge opp innrapporterte hendelser fra SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Rapportere status for SHA og ytre miljø arbeidet til prosjekteier. Initiere SHA-/miljørevisjoner i prosjektet (ved behov). Initiere kampanjer og holdningsskapende arbeid (ved behov) SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for prosjektering har ansvar for å: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at arkitektoniske og tekniske løsninger vurderes med henhold på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at forutsetninger om kvalifikasjoner og eventuelt metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av denne planen. Påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder at tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Kartlegge, vurdere og dokumentere særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6). Påse at metoder og sikring vurderes ved risikobetont arbeid og beskrives i denne planen. Sørge for at plan og forutsetninger for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir gjort kjent ved anbud. Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid. Motta og følge opp innrapporterte prosjektrelaterte hendelser fra arkitekt/ prosjekterende virksomheter, evt. øvrige virksomheter som er involvert i planlegging og prosjektering. Etablere og ajourføre en felles avvikslogg for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø for prosjektet.

11 11 av Arkitekt/prosjekterende virksomheter De prosjekterende har et særskilt ansvar i henhold til BHF Kap 3. Rådgiverne for de ulike fagdisiplinene er ansvarlige for å gi tilbudsgiverne et godt grunnlag for å planlegge jobben deres slik at helse, sikkerhet og arbeidsmiljø blir håndtert på en eksemplarisk måte. Dersom det er sentrale sikkerhetsopplegg, utstyr eller kontrollrutiner rådgiverne mener tilbyderne bør ha, bør dette spesifiseres. Arkitekt/prosjekterende virksomheter skal: Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for prosjektering. Medvirke til et samarbeid for å sikre fullt forsvarlig ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Vurdere arkitektoniske og tekniske løsninger mhp. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Sørge for at forutsetninger om kvalifikasjoner og evt. metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges. Vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Bidra med informasjon til SHA-koordinator for prosjektering om særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6) samt vurdering av arbeidsmetoder og behov for sikring. Utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid iht. BHF 12. Rapportere prosjektrelaterte SHA-avvik til SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for utførelse SHA-koordinator for utførelse har følgende ansvar og oppgaver: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at planen følges og at den får lik praksis og nødvendig fokus i alle entrepriser. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves, herunder gjennomgå og kommentere entreprenørenes planer i forkant av arbeidsoppstart på byggeplassen. Påse at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø forhold og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. Påse at spørsmål vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir behandlet på lik linje som fremdrift, kostnad og kvalitet. Delta på organiserte vernerunder i regi av hovedbedrift og øvrige utførende virksomheter ved behov. Foreta egne inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen ved behov.

12 12 av Hovedbedrift Motta og følge opp innrapporterte uønskede hendelser fra utførende virksomheter. Ajourføre prosjektets avvikslogg. Utarbeide en samlet månedsrapport for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø til prosjektleder. Påse at der føres oversikstslister over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Hovedbedriften skal være representert på byggeplassen. Virksomheten som er utpekt som hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2 (kfr. Også Bhf 15 og IK 6), herunder: Fylle ut og ajourføre et samordningsskjema for byggeplassen. Kopi av ajourført skjema skal slås opp på byggeplassen. Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere på bygge- og anleggsområdet, herunder utarbeide og fordele sikkerhetsinformasjon. Utarbeide og ajourføre riggplan for bygge- eller anleggsområdet i samråd med SHA-koordinator for utførelse. Etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek for bygge- eller anleggsplassen. Papirutgave oppbevares i 1.hjelpscontainer. Følge opp og rapportere avfallsmengder i prosjektet til byggherre. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves. Blant annet skal spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner vises som egne aktiviteter i fremdriftsplaner. Påse at utførende virksomheter utarbeider og dokumenterer Sikker Jobb Analyse eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Avholde felles vernerunder og samordningsmøter. Sørge for at hensiktsmessig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen, samt informere om plassering og bruk av dette. Utarbeide og ajourføre oversiktsliste over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Påse at alle (egne og andre) arbeidstakere har forskriftsmessige ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Utførende virksomheter Utførende virksomheter (arbeidsgivere og enkeltmannsforetak) skal: Arbeidsgiver skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll, jfr. Internkontrollforskriften av 6. desember Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Etablere en prosjektspesifikk plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for egne arbeider. Planen skal oversendes byggherre og SHAkoordinator for utførelse for kommentar i god tid før arbeidsoppstart. Kommentarene skal være omforente og hensyntatt før entreprenøren får anledning til å starte opp arbeidet på bygge- og anleggsområdet. Oppdatere planen ved behov. Planen gjennomgås med KU i eget oppstartsmøte. Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i kontrakten med byggherre og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift.

13 13 av Arbeidstakere Innrette egen virksomhet og tilpasse eget arbeid slik at også andre virksomheters arbeidstakere er vernet. Medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Før oppstart av sine aktiviteter være klar over de viktigste risikoelementene forbundet med arbeidet. Gjennomføre og dokumentere "Sikker Jobb Analyse" eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Legge resultater fra risikokartlegginger/sja-er til grunn for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Sørge for at tekniske innretninger og utstyr tilfredsstiller krav gitt i lover og forskrifter. Bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Etablere egen vernetjeneste. Delta på organiserte vernerunder og samordningsmøter i regi av hovedbedrift. Ved behov også foreta egne hms-runder. Informere arbeidstakere og verneombud om gjeldende mål og krav til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Rapportere SHA-avvik til SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift. Utarbeide månedlig rapport vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Melde inn arbeidstaker på byggeplassen til hovedbedrift iht. BHF 14. Påse at egne arbeidstakere har forskriftsmessig ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Sørge for at arbeidstakere har påbudt verneutstyr i bruk og annet risikovurdert verneutstyr tilgjengelig. Den enkelte arbeidstaker skal: Medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet. Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Selv rette feil og mangler som kan medføre skade på liv og helse når en blir oppmerksom på forholdet, og straks underrette nærmeste leder, verneombud og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere om en ikke selv kan rette feilen. Avbryte arbeidet dersom en anser at fortsatt arbeid kan medføre fare for liv og helse. Melde fra til nærmeste leder eller dennes representant om en blir skadet eller pådrar seg sykdom som skyldes arbeid et eller forhold på arbeidsplassen. Melde fra til arbeidsgivers arbeidsleder/ hovedbedrift ved oppmøte/avreise fra byggeplassen iht. BHF 15. Benytte forskriftsmessige ID-kort (synlig) iht. forskrift av 30. Mars Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder.

14 14 av 22 6 Beskrivelse av eksisterende forhold 6.1 Beliggenhet og nabobebyggelse Tomten som skal utbygges er avgrenset mellom Haukelandsbakken i nord og øst, Barnepsykiatrisk klinikk i vest og BBB-bygget i sør. Innkjørsel til byggeplassen vil være fra Haukelandsbakken. Byggegropen vil ligge tett opp mot Barnepsykiatrisk, som skal være i drift i hele byggetiden. Det skal etableres sikker avgrensning med gjerde/tett vegg mot Barnepsykiatrisk og det skal lages oppstillingsplass for brannbiler, samt etableres nye rømningsveger/trapper fra Barnepsykiatrisk. Mellom byggetomten og BBB-bygget går det trapper fra plassen nord for bygget og opp til Haukelandsbakken. Trappene blir berørt av utbyggingen og det skal etableres midlertidige trapper i hele byggetiden, inntil nye permanente trapper bygges. Det er også en snuplass ved BBB-bygget som blir berørt av utbyggingen, og det skal gjøres nødvendige tiltak for å opprettholde driften. 7 Fremdrift 7.1 Fremdriftsplan Tidsfrister/milepæler som skal legges til grunn ved planlegging av gjennomføring av arbeidene følger av tilbudsgrunnlaget. Det henvises til rammetidsplan (vedlegg). Orienterende opplysninger: Oppstart råbyggentreprise mai 2012 Start innregulering /prøvedrift juni 2015 Overlevering fra entreprenører juni 2015 Innflytting januar Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal arkitekt/prosjekterende virksomheter: Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. 7.3 Krav til utførende virksomheter Ved planlegging av egne arbeider skal utførende virksomheter sørge for at: Arbeidene planlegges og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser slik at tidskritiske arbeidsoperasjoner unngås. Arbeidets fremdrift ivaretar SHA-planens krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på bakgrunn av arbeidets fremdrift. Kritiske aktiviteter og tidsperioder for SJA skal være synliggjort i framdriftsplanene. Hovedbedrift skal sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets framdriftsplan er i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område.

15 15 av 22 Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: Tiltak skal iverksettes for å innhente tapt tid uten at dette medfører risiko for uønskede hendelser ved gjennomføring av arbeidene (f.eks ved økning av bemanning og øvrige ressurser). Utførende virksomheter skal ved forsering av eventuelt forsinket arbeid ivareta krav i SHA-planen til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidene. 8 Rigg og drift av byggeplassen 8.1 Riggplan Riggplan utarbeidet av hovedbedrift E201 LAB, se vedlegg nr 1 Hovedbedrift skal i samråd med SHA-koordinator for utførelse, utarbeide og vedlikeholde en riggplan for bygge- eller anleggsplassen. Riggplanen, som skal slås opp på synlig sted på bygge-/anleggsplassen, skal vise: adkomstveier, parkering inngjerdede områder brakker lagerområder plassering av avfallscontainere plassering av drivstofftanker rømningsveier førstehjelps- og beredskapsutstyr, stoffartotek plassering av informasjonstavler Lesse- og losseplasser Den fysiske innretningen av bygge- og anleggsplassen skal ivareta hensynet beskrevet i BHF Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Utførende virksomheter skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på arbeidsplassen. Avfall og materiell som det ikke lenger er bruk for skal fjernes. 8.3 Adkomst og ferdselsområder Det henvises til enhver tid gjeldende riggplan 8.4 Adgangskontroll Tilgang til byggeplass via rundell og elektronisk registrering. Hovedbedrift har ansvar for opplæring og informasjon til nye arbeidstakere på byggeplassen i forhold til sikkerhet (PSI). 8.5 Forholdt rundt byggeplassen Trafikkområder inklusive gangveier skal holdes frie gjennom hele bygge- og anleggsperioden. Dette for å opprettholde beredskapsadkomst for eksisterende arealer som er i bruk. Det kreves også at det opprettholdes frie atkomstveier for brannslukking rundt eventuelle eksisterende bygg. Brannvesenets utrykningskjøretøy skal ha uhindret tilkomst til Haukeland Sykehus sine eksisterende fasiliteter på tomten. 8.6 Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde et felles stoffkartotek med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på bygge- eller anleggsområdet. Stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig på bygge-/anleggsområdet, og status skal være fast punkt på vernerunder. Et til

16 16 av 22 enhver tid oppdatert eksemplar, skal oppbevares i papirformat i beredskapscontainer. Den enkelte virksomhet har ansvar for å bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Helse- og miljøfarlige stoffer skal oppbevares og håndteres forsvarlig iht. anvisning på datablader. 8.7 Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikkerhet for personell på byggeplass skal være ivaretatt i forbindelse med mulig branntilløp. Det skal foreligge en plan for rømningsveier og rutiner for å sikre at disse er åpne og tilgjengelig til enhver tid. Eventuelle rømningsveier fra eksisterende bygg som blir endret eller stengt i perioder i forbindelse med byggearbeider, skal kontinuerlig være erstattet med kompenserende tiltak. Dette skal planlegges og avtales i samarbeid med byggeleder. Det er utarbeidet egen beredskapsplan for prosjektet. Se denne for ytterligere detaljer. 8.8 Sikring av arbeidsområder Enhver virksomhet er ansvarlig for å sikre egne arbeidsområder. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne sikringsanretninger, plikter å reetablere disse umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. Enhver som oppdager mangler i sikringstiltak plikter å utføre nødvendige strakstiltak for å sikre område, samt varsle hovedbedrift om dette. Dersom det er fare for at personer kan falle, fall av materiell eller utstyr til underliggende arealer, skal dette sikres mot slike fall eller sperres av umiddelbart, samt at hovedbedrift varsles om dette. 8.9 Avfallshåndtering Det skal gjennomføres kildesortering i prosjektet. Krav er beskrevet i Bok 0. Hovedbedrift skal rapportere avfallsmengder på eget skjema til byggherre Personlig verneutstyr Alle som oppholder seg på bygge- eller anleggsområdet skal benytte hjelm og vernesko og synlighetstøy minimum refleksvest Hensiktsmessig personlig verneutstyr skal for øvrig benyttes der dette er påkrevet og risikovurdert Hovedbedrift skal til enhver tid ha ekstra hjelmer, refleksvester og vernesko for besøkende tilgjengelig på byggeplassen. I de tilfeller hvor det er nødvendig med ekstra verneutstyr eller annet utstyr, skal dette også stilles til disposisjon for besøkende Førstehjelps- og beredskapsutstyr Hovedbedrift har ansvar for at hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på byggeplassen samt kontroll med dette. Den som oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr skal melde fra om dette til hovedbedrift umiddelbart slik at forbrukt/defekt utstyr kan erstattes. Se for øvrig krav til beredskap i kap. 10

17 17 av Sanksjoner. Byggherren forbeholder seg retten til å bortvise personell som ikke følger de gitte retningslinjer og krav iht. SHA-planen, her under også bruk av personlig verneutstyr. 9 Spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner 9.1 Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter/byggeledelse Det skal gjennomføres og dokumenteres systematiske risikovurderinger av forhold knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø som følger av de løsninger som fremkommer under prosjektering, fremdriftsplanlegging og valg av utførelse. Hensikten med risikovurderingene er på et tidlig tidspunkt å avdekke risikoforhold og behov for risikoreduserende tiltak i byggefasen. 9.2 Krav til utførende virksomheter Spesielle krav til utførelse av bygge- og anleggsarbeidene er gitt i kontrakten med byggherre. Utførende virksomheter velger selv sikringstiltak for de enkelte arbeidene innenfor de rammebetingelsene som er gitt i kontrakten og i SHA-regelverket for øvrig. Kravene skal innarbeides i virksomhetenes planer og følges opp. Hver virksomhet skal før oppstart av eget arbeid identifisere de viktigste risiki forbundet med arbeidet med utgangspunkt i foreliggende ROSanalyse. Resultatene fra kartleggingen skal legges til grunn for planlegging av arbeidet, herunder valg av metoder, utstyr, arbeidsrekkefølge og/eller spesielle sikringstiltak. Generelt skal virksomheten dokumentere at risiki er kartlagt og vurdert, og at nødvendige tiltak er iverksatt for å gjennomføre arbeidet under akseptable risikoforhold. Sikker Jobb Analyse (SJA) skal gjennomføres i forkant av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner (eks. bruk av nytt utstyr, spesielle løft, parallelle arbeider etc.) hvor det ikke foreligger skriftlig prosedyre for gjennomføring av arbeidet. SJA skal planlegges, dokumenteres og arkiveres på bygge- og anleggsområdet. Koordinator for utførelse skal bli innkalt til SJA møter. Hovedbedrift skal sikre at risikovurderinger og tilhørende tiltak er tilstrekkelig koordinert med hensyn på tilstedeværelsen av flere utførende virksomheter og byggherrens personell på anlegget, evt. også med 3. persons virksomhet i tilknytning til eller utenfor anlegget. 9.3 Risikovurdering Det er gjennomført grovrisikoanalyse for prosjektet. Den ble utført 24.mai 2012 og tar utgangspunkt i status byggegrop frem til tett hus. Resultatet av analysen er vedlagt denne plan som vedlegg nr. 2 På bakgrunn av ROS-analysen framgår det at en bør ha særlig fokus på: Inn/utkjøring over fortau i Haukelandsbakken Høy skjæring mellom byggegrop og brakkerigg Vertikale sprang i fasader mot vest, fallulykker

18 18 av 22 Størrelse/høyde på tekniske sjakter og heissjakter Høye bak/yttervegger og dekker mot «hulrom» som ikke skal fylles opp igjen Grensesnitt i dimensjonering/montasje Montasje av stål / bæresystemet Montasje av prefabrikerte betongdekker Montasje av dekkeelementer på utkragede etasjer/arealer i vest Montasje av store/tunge DT-elementer over gymsal 9.4 Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner I risikoanalysen som er vedlagt er spesifikke tiltak som skal gjennomføres beskrevet. Tiltakene er ikke fullstendige. Hver enkelt entreprenør har uansett ansvaret for at arbeidet som gjøres er innenfor gjeldende lover og forskrifter, selv om disse ikke er listet opp. 10 Beredskap 10.1 Generelt Ingen prosjektmedarbeidere skal uttale seg til media om prosjektet, det er kun den person som er oppgitt i beredskapsplanen som skal uttale seg om prosjektet Krav til hovedbedrift Hovedbedrift skal: Utarbeide en felles overordnet varslingsinstruks for prosjektet med utgangspunkt i overordnede beredskapsrutiner. Ved behov skal denne tilpasses spesielle risikofylte arbeider i prosjektet. Informere om plassering av førstehjelps- og beredskapsutstyr samt foreliggende varslingsinstruks. Varslingsinstruks skal slås opp på strategiske steder på bygge- eller anleggsområdet. Påse at utførende virksomheter har etablert prosjektspesifikke beredskapsrutiner/ -instrukser og at disse blir ajourført. Sørge for at det til enhver tid finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr på byggeplassen samt personell som kan håndtere dette. Sørge for at førstehjelps- og beredskapsutstyr er tydelig merket og tilgjengelig og at det fungerer som forutsatt Krav til utførende virksomheter Den enkelte virksomhet skal etablere og vedlikeholde egne beredskapsrutiner/-instrukser for å være forberedt på fare- og ulykkessituasjoner. Informere egne arbeidstakere om gjeldende beredskapsrutiner/- instrukser og sørge for at personell har kompetanse til å håndtere beredskapssituasjoner.

19 19 av Opplæring, informasjon og møter 11.1 Opplæring Den enkelte virksomhet har ansvar for at egne arbeidstakere innehar tilstrekkelig opplæring og kompetanse hva angår sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Hovedbedrift skal informere nytt personell om gjeldende mål og krav til ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet før de får adgang til bygge- eller anleggsområdet. Opplæringen skal dokumenteres. Besøkende skal utstyres med påbudt verneutstyr og følges av personer som er utsjekket for arbeid på området. Ved krav om godkjent opplæring (eks. kranførerbevis, truckførerbevis etc.) skal den enkelte virksomhet inneha kopi av dokumentasjon på godkjent opplæring for sine arbeidstakere som arkiveres på bygge- og anleggsområdet Møter og informasjon Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø skal være fast agendapunkt på alle prosjektmøter også i byggefasen. KP og KU skal sørge for at viktige beslutninger vedr. ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og forhold som krever videre oppfølging i prosjektet dokumenteres på eget oppfølgingsskjema (vedlegg 4). Den enkelte virksomhet har ansvar for å holde sine arbeidstakere og verneombud løpende informert om forhold av betydning for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet Sertifisering av maskiner og utstyr Den enkelte virksomhet har ansvar for kontroll, vedlikehold, sertifisering og merking av egne maskiner, verktøy og utstyr. Kopi av dokumentasjon skal arkiveres og fremvises byggherre og SHAkoordinator/hovedbedrift på forespørsel. 12 Inspeksjon og revisjon 12.1 Vernerunder/inspeksjoner Hovedbedrift skal avholde felles vernerunder med påfølgende samordningsmøte minimum hver 14. dag (hyppigere ved behov). Vernerunder/samordningsmøter skal dokumenteres på eget skjema/referat. Alle utførende virksomheter skal delta på felles vernerunder i regi av hovedbedrift. Ved behov skal utførende virksomheter i tillegg gjennomføre egne vernerunder. SHA-koordinator for utførelse deltar ved behov Revisjoner Byggherre kan igangsette revisjoner av forhold knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø underveis i prosjektgjennomføringen for å verifisere at gjeldende mål og krav etterleves og at sikkerhets-, helse-, arbeidsmiljø- og ytre miljøarbeidet fungerer tilfredsstillende i forhold til mål og krav som er stilt i prosjektet.

20 20 av Håndtering av avvik 13.1 Rapportering Den enkelte virksomhet skal rapportere SHA- og ytre miljøavvik på eget skjema til SHA-koordinator for prosjektering/utførelse. For avvik som inntreffer i bygge- eller anleggsfasen skal kopi av skjema i tillegg leveres til hovedbedrift. KP/KU skal sørge for at alle innrapporterte forhold blir registrert i prosjektets avvikslogg som til enhver tid skal være ajourført og tilgjengelig på IT-base Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rapporteringen skal omfatte følgende avvik: o dødsfall eller alvorlig personskade 1 o lettere personskade med behov for medisinsk behandling hos lege o lettere personskade med behov for førstehjelp o uønskede hendelser som kunne ha medført alvorlig personskade eller dødsfall o mangelfull sikring av arbeidsområder o mangelfull bruk av verneutstyr o feil bruk av arbeidsutstyr o mangelfull godkjenning/kontroll av arbeidsutstyr o feil/mangler på arbeidsutstyr o brudd på sikkerhetsinstrukser under utførelse av arbeidsoppgaver o brudd på prosjektets sikkerhetsbestemmelser For hendelser som medfører fraværsskader skal det rapporteres skriftlig på eget skjema Ytre miljø Ved hendelser med alvorlig personskade og dødsfall skal ansvarlig virksomhet varsle Helse Bergens prosjektleder og SHA-koordinator for prosjektering/utførelse på e-post og SMS øyeblikkelig. Skriftlig rapport skal sendes på e-post eller leveres personlig innen 24 timer. Rapporteringen skal omfatte følgende avvik: o o o o registrerte klager over støy, støv, trafikkforhold etc. hendelser med akutt utslipp av kjemikalier, oljer, drivstoff etc. forekomster av forurenset grunn forringelse av vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer (eks. trær) etc. 1 I følge Arbeidstilsynet regnes følgende som alvorlig personskade: 1. Hodeskade/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser. 2. Skjelettskade (unntatt enkle brist/brudd på fingre eller tær). 3. Indre skader (skader på indre organer, for eksempel lunger, nyrer, milt m.v.). 4. Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike). 5. Forgiftning (med fare for varige helseskader). 6. Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel. 7. Forbrenning, frostskade eller etseskade, alle fullhudsskader (3.grad) og/eller delhudsskader (2.grad) i ansikt, på hender, føtter eller anogenitalområdet samt alle delhudsskader større enn 5% av kroppsoverflaten. 8. Generell nedkjøling (hypotermi). 9. Skader som krever sykehusbehandling, unntatt enklere poliklinisk behandling.

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN)

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Ajourføring og distribusjon... 3 0.1 Dokumentansvarlig...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim DEN NORSKE KIRKE LADEMOEN KIRKE RESTAURERING INNVENDIGE VEGGER VÅREN 2012 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ, OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) Side 1 av 9 DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse......

Detaljer

PROSJEKT NR GUNNERUSGATE 1 REHABILITERING

PROSJEKT NR GUNNERUSGATE 1 REHABILITERING Vår dato: 30.06.2011 Vår referanse: 201101383-7 PROSJEKT NR. 11912 GUNNERUSGATE 1 REHABILITERING PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Mal godkjent dato: 17.10.2007 Godkjent av: B-direktør

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

2. Generelle bestemmelser

2. Generelle bestemmelser Side 1 av 16 SHA-PLAN 2. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. Spesielle

Detaljer

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen Vår dato: 20.12.2010 Vår referanse: pmh Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Mal godkjent dato: 17.10.2007 Godkjent av: B-direktør Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

Verran bo og helsetun - Ny balkong

Verran bo og helsetun - Ny balkong Del D: Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Prosjekt nr: 5132844 Utarbeidet dato: September 2013 Utarbeidet av: Magne Bjørsmo Verrankommune Verranbo og helsetun- Ny balkong Innhold 1 INNLEDNING......

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

Prosjekt nr. TP 11300/11930 Eidsvollsbygningen

Prosjekt nr. TP 11300/11930 Eidsvollsbygningen Vår dato: 05.04.2011 Vår referanse: pmh Prosjekt nr. TP 11300/11930 Eidsvollsbygningen PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Mal godkjent dato: 17.10.2007 Godkjent av: B-direktør Side 1

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Prosjekt nr Østsamisk museum i Neiden

Prosjekt nr Østsamisk museum i Neiden SHA OG YTRE MILJØ MAL 16-01-M1 Prosjekt nr. 10026 Østsamisk museum i Neiden PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ 01.02.07 Godkjent dato: 29.11.2005 Godkjent av: R direktør Side 1 av 23

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS NYBYGG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE AREALER SHA PLAN ALLE ENTREPRISER inkl prosjektering SHA-planen er utarbeidet av OPAK på vegne av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Bergen,

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 28.06.2012 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 10 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø GRIP Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 03.09.2013 Konkurransegrunnlag Bjhel BH NPB Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Totalentreprise Prosjektering av og skifte av elektrisk anlegg Sjøstrandveien 24 a-d Byggherre: OMSORGSBYGG OSLO KF 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: Ombygging ventilasjon, nordfløyen Nittedal rådhus Byggherre: Nittedal-Eiendom KF Byggeplass: Nittedal rådhus, Moveien 1, 1482 Nittedal Revisjonstabell dette dokument: Dato Versjon Skrevet

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Siljan Kirke - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av Siljan Kirke Byggherre: Siljan Kirkelige Fellesråd Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Byggeplass: Smedsveien 30, Oslo og Markveien 61-65, Oslo Utarbeidet: 12.05.2016 Sist oppdatert: - INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Prosjektnavn/bygg Moelv kulturhus SHA-planen er utarbeidet av: Sign.: S Westad Godkjent: Kjetil Wold Henriksen 1 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

SHA-PLAN FOR OMLEGGING AV VA OG FJERNVARME PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR OMLEGGING AV VA OG FJERNVARME PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR OMLEGGING AV VA OG FJERNVARME PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Utarbeidet av: Ulf Henriksen Dato: 18.03.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12090 Statens Vegvesen Leikanger Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Askedalen 4, 6863 Leikanger Utarbeidet: 23.04.2013 Sist oppdatert: 30.04.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

D a m L a n d f a l l t j e r n S H A P l a n

D a m L a n d f a l l t j e r n S H A P l a n D a m L a n d f a l l t j e r n S H A P l a n Oppdrag: Emne: Dam Landfalltjern Rehabilitering og brukertilpasninger Rapport: Oppdragsgiver: Drammen kommune v/byprosjekter Dato: 6. mai 2011 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer