NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN"

Transkript

1 NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen er revidert av OPAK som koordinator i utførelsesfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. Bergen, 19.juni 2012 Rev.nr Hva er endret Dato Revidert av Kontrollert av 4 Ajourføring av K.Eriksen BL diverse tekst (KU) Revisjon risikoanalyse Godkjent av PL

2 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse Revidering og distribusjon Dokumentansvarlig Generelt om revidering og distribusjon av planen Distribusjonsliste Innledning Formålet med planen Definisjoner Styrende dokumenter og hjelpemidler Prosjektbeskrivelse Nybygg Gjennomføringsmodell Mål Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Ytre miljø Organisering av SHA i prosjektet Organisasjonskart SHA Roller, ansvar og oppgaver Beskrivelse av eksisterende forhold Beliggenhet og nabobebyggelse Fremdrift Fremdriftsplan Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter Krav til utførende virksomheter Rigg og drift av byggeplassen Riggplan Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Adkomst og ferdselsområder Adgangskontroll Forholdt rundt byggeplassen Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikring av arbeidsområder Avfallshåndtering Personlig verneutstyr Førstehjelps- og beredskapsutstyr Sanksjoner Spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter/byggeledelse Krav til utførende virksomheter Risikovurdering Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner Beredskap Generelt Krav til hovedbedrift Krav til utførende virksomheter Opplæring, informasjon og møter Opplæring Møter og informasjon Sertifisering av maskiner og utstyr Inspeksjon og revisjon Vernerunder/inspeksjoner Revisjoner Håndtering av avvik... 20

3 3 av Rapportering Oppfølging Periodisk rapportering Vedlegg... 21

4 4 av 22 1 Revidering og distribusjon 1.1 Dokumentansvarlig Dokumentansvaret for planen er angitt i tabellen nedenfor. Prosjektfase Dokumentansvarlig Funksjon Programfase Geir Egil Pedersen SHA-fagressurs Forprosjektfase Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Detaljprosjektfa se Jarl Knarvik SHA-koordinator, prosjektering Byggefase Karin Eriksen SHA-koordinator, utførelse Tabell 1: Oversikt over dokumentansvarlig for planen. 1.2 Generelt om revidering og distribusjon av planen Dokumentansvarlig har ansvar for å revidere og distribuere planen. Planen skal minimum revideres ved overgang til ny prosjektfase. Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i planen, har ansvar for å melde fra om dette til dokumentansvarlig. Samtlige aktører/prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til planen. Endringer skal varsles til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten. Dokumentansvarlig skal distribuere oppdateringer til alle berørte parter/personer i distribusjonslisten når nye eller reviderte dokumenter er godkjent. Berørte parter/personer i distribusjonslisten er selv ansvarlig for å oppdatere sitt eksemplar. Kopier av planen kan distribueres til orientering til interesserte parter etter avtale med prosjektleder. Disse kopiene oppdateres ikke. 1.3 Distribusjonsliste Eks. nr. Firma Ansvarlig person 1. Helse Bergen - Prosjektkontoret BH - Geir Egil Pedersen 2. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL Lars Petter Smidt 3. Helse Bergen - Prosjektkontoret PL tekn.- Kristian Brandseth 4. KHR- arkitekter ARK - Christian S. Platz 5. COWI - Trondheim PK/OA Ørjan Erlandsen 6. COWI - Trondheim RIV Heidi Ranum 7. COWI - Trondheim RIE Gisle Askheim 8. COWI - Trondheim RIBR Mona Skog 9. Myklebust AS RIB Per Kristian Heidenstrøm 10. Sweco - Bergen RIG Kjell Einar Knutsen 11. Sweco - Bergen PGL Jarl Knarvik 12. Sweco - Bergen Hovedbyggeleder Odd Lothe 13. Sweco - Bergen EL Byggeleder Lars Fotland 14. Sweco - Bergen VVS Byggeleder Helge Bertelsen 15. Erstad & Lekven Fremdriftskord Even Segbø 16. RTB-Consult RTB Byggeleder - Rune 17. OPAK SHA KU Karin Eriksen Tabell 2: Distribusjonsliste for SHA-Plan.

5 5 av 22 2 Innledning 2.1 Formålet med planen Det sentrale formål er å sikre at arbeidstakerne blir vernet mot farer, ved at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er et sentralt element gjennom hele bygge- og anleggsprosessen, inklusive planleggingsprosessen. 2.2 Definisjoner SHA-PLAN Dokumentet skal beskrive opplegg for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, og skal avklare ansvarsforhold. I miljø inngår også ytre miljø. SHA-KOORDINATOR Det firma eller person som skal koordinere SHAarbeidet ved utarbeidelse av og gjennomføring av prosjektet. AML Arbeidsmiljøloven IKF Internkontrollforskriften BH Byggherre BHR Byggherrens representant BHF Byggherreforskriften KP Koordinator for prosjektering KU Koordinator for utførelsen HB Hovedbedrift etter AML Styrende dokumenter og hjelpemidler De lover og forskrifter som har betydning for SHA-arbeidet i dette prosjektet er som nevnt nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at ny arbeidsmiljølov trådde i kraft fra 1. januar.2006, Byggherreforskriften er revidert 3. august 2009 og gjort gjeldende fra 1. januar Arbeidsmiljøloven, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Det er i særlig grad lovens: Kapittel 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4: Krav til arbeidsmiljø som regulerer forholdene omkring sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplassen. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser, Byggherreforskriften, av 3. August Byggherre, rådgivere, koordinatorer og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Byggherren skal kvalitetssikre at utførende virksomheter har den nødvendige kompetanse til å gjennomføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. Arbeidsgiverne skal treffe alle nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter. (jfr. 18)

6 6 av 22 Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med etterfølgende revisjoner. Forskriften skal først og fremst fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen arbeidsmiljø og sikkerhet. Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomhet plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, produktkontrolloven og lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formåler er å fremme helse, miljø og sikkerhet. Forskriften understreker ledelsens særlige oppgaver, men forutsetter medvirkning fra alle i virksomheten. Noen eksempler på aktuelle lover og forskrifter (NB: oversikten er ikke uttømmende): Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessig endringer, omorganisering m.v. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Forskrift om støy på arbeidsplassen. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling og sliping (varmt arbeid). Forskrift om tungt og ensformig arbeid. Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Forskrift om graving og avstiving av grøfter. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid. Forskrift om boltpistoler med tilbehør. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Forskrift om brannfarlig vare og trykksatt stoff. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg. Forskrift om innberetning av ulykker m.v. til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Plan og bygningslov. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).

7 7 av 22 3 Prosjektbeskrivelse 3.1 Nybygg Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) er et utbyggingsprosjekt på Haukeland Sykehus sitt område. Prosjektet omfatter en helt ny bebyggelse, som planlegges utbygget i 2 etapper. Etappe 1 inneholder psykiatri, barnas energisenter, undervisningslokaler og laboratorier for UiB og HiB samt tekniske etasjer. De 2 nederste tekniske etasjer skal også betjene etappe 2. Etappe 2, som skal inneholde nytt barnesykehus er planlagt gjennomført i fortsettelsen av første byggetrinn. Etappe 1 har et bruttoareal på m2 og har en samlet byggehøyde på 9 etasjer, der de 2 nederste etasjer samt toppetasjene inneholder tekniske arealer. 3.2 Gjennomføringsmodell Prosjektet skal gjennomføres med sidestilte byggherrestyrte delentrepriser. Utbyggingen skal i prinsipp gjennomføres i flere faser, med følgende hovedinndeling: Fase 1 Rivearbeider, grave- og sprengningsarbeider og omlegging OV-ledning. Er utført p.t Fase 2 Råbyggentreprise, grunn, betong og stålkonstruksjoner. Oppstart etter at fase 1 er ferdigstilt. Omfatter grunnarbeider og bærekonstruksjoner i betong og stål, samt rørarbeider og energibrønner i grunnen. Ved inntransport av betongelementer og andre større konstruksjoner må det tas særlig hensyn til omkringliggende bebyggelse. Framdriftsstyring/-planlegging og koordinering av SHA-arbeidet ved engasjert byggelederteam og SHA-koordinator Fase 3. Tetthusentreprise samt øvrige entrepriser Oppstart etter fase 2, men kan foregå parallelt/faseforskjøvet med deler av fase 2. Omfatter resterende arbeider. Styring av framdrift samt SHA-koordinering videreføres fra fase 2.

8 8 av 22 4 Mål 4.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Overordnede mål Bygge- og anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas både under bygging, ved bruk, drift og vedlikehold. Det er en klar målsetting at prosjektet skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Denne SHA-planen og Miljøplanen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle involverte i prosjektet plikter å overholde de krav som fremkommer av SHA-planen og Miljøplanen, samt relevante lover og forskrifter. H-verdien (skadehyppigheten) på alt personell i forbindelse med gjennomføringsfasen skal være mindre enn 5. Det skal tilstrebes 0 skader Ingen alvorlige materielle skader Ingen pålegg fra tilsynsmyndigheter (Arbeidstilsynet, politi mm) Kravene til renhold på prosjektet skal tilfredsstille kravene i Rent Tørt Bygg normen (utgitt av RIF) Delmål Følgende målsetninger for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjelder for byggearbeidet: Ingen hendelser som fører til døden eller varig personskade for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Ingen påvirkning på personer som fører til svekket helsetilstand for ansatte hos Byggherren, engasjerte rådgivere og entreprenører, 3. person eller andre som kan påvirkes av byggearbeidet eller resultatene av det. Tilfredsstille kravene fra offentlige myndigheter, i lover, forskrifter og andre offentlige vedtak. Det skal rapporteres om alle uønskete hendelser(ruh). Risikoreduserende tiltak skal igangsettes og RUH lukkes innen 14 dager. 4.2 Ytre miljø Mål for ytre miljø er å sikre at produkter og produksjonsmetoder som benyttes gir minst mulig miljøbelastning. Det henvises til TEK Kap 9 Ytre Miljø. Videre skal produksjonsmetoder og sikring av byggeplass velges slik at naboer og brukere av omkringliggende bygninger sjeneres i minst mulig grad. Dette inkluderer forebyggende tiltak mht. støy, støv og forurensning fra kjøretøy og anleggsmaskiner. Ved utkjøring fra byggeplass skal kjøretøy være rengjort slik at gatenett ikke tilsøles.

9 9 av 22 5 Organisering av SHA i prosjektet 5.1 Organisasjonskart SHA

10 10 av Roller, ansvar og oppgaver Byggherre Byggherren er den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherre er i dette prosjektet definert som Helse Bergen HF, Prosjektkontoret og dets representant. Byggherre har det overordnede ansvaret for å sørge for at bestemmelsene i Byggherreforskriften blir gjennomført, hvilket innebærer å sørge for: Å ivareta oppgavene i BHF Kap 2, herunder: o Utpeke SHA-koordinator. o Sørge for at det blir utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for prosjektet. Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Legge forholdene til rette slik at SHA blir ivaretatt i forbindelse med planlegging og utførelse av prosjektet. Motta og følge opp innrapporterte hendelser fra SHA-koordinator for prosjektering og utførelse. Rapportere status for SHA og ytre miljø arbeidet til prosjekteier. Initiere SHA-/miljørevisjoner i prosjektet (ved behov). Initiere kampanjer og holdningsskapende arbeid (ved behov) SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for prosjektering har ansvar for å: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at arkitektoniske og tekniske løsninger vurderes med henhold på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at forutsetninger om kvalifikasjoner og eventuelt metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av denne planen. Påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder at tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Kartlegge, vurdere og dokumentere særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6). Påse at metoder og sikring vurderes ved risikobetont arbeid og beskrives i denne planen. Sørge for at plan og forutsetninger for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir gjort kjent ved anbud. Sørge for at det utarbeides dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid. Motta og følge opp innrapporterte prosjektrelaterte hendelser fra arkitekt/ prosjekterende virksomheter, evt. øvrige virksomheter som er involvert i planlegging og prosjektering. Etablere og ajourføre en felles avvikslogg for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø for prosjektet.

11 11 av Arkitekt/prosjekterende virksomheter De prosjekterende har et særskilt ansvar i henhold til BHF Kap 3. Rådgiverne for de ulike fagdisiplinene er ansvarlige for å gi tilbudsgiverne et godt grunnlag for å planlegge jobben deres slik at helse, sikkerhet og arbeidsmiljø blir håndtert på en eksemplarisk måte. Dersom det er sentrale sikkerhetsopplegg, utstyr eller kontrollrutiner rådgiverne mener tilbyderne bør ha, bør dette spesifiseres. Arkitekt/prosjekterende virksomheter skal: Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for prosjektering. Medvirke til et samarbeid for å sikre fullt forsvarlig ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Vurdere arkitektoniske og tekniske løsninger mhp. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Sørge for at forutsetninger om kvalifikasjoner og evt. metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges. Vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Bidra med informasjon til SHA-koordinator for prosjektering om særskilte risiki i bygge- og anleggsfasen (jfr. BHF 6) samt vurdering av arbeidsmetoder og behov for sikring. Utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid iht. BHF 12. Rapportere prosjektrelaterte SHA-avvik til SHA-koordinator for prosjektering SHA-koordinator for utførelse SHA-koordinator for utførelse har følgende ansvar og oppgaver: Videreutvikle prosjektets plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Påse at planen følges og at den får lik praksis og nødvendig fokus i alle entrepriser. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves, herunder gjennomgå og kommentere entreprenørenes planer i forkant av arbeidsoppstart på byggeplassen. Påse at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø forhold og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. Påse at spørsmål vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø blir behandlet på lik linje som fremdrift, kostnad og kvalitet. Delta på organiserte vernerunder i regi av hovedbedrift og øvrige utførende virksomheter ved behov. Foreta egne inspeksjoner på bygge- eller anleggsplassen ved behov.

12 12 av Hovedbedrift Motta og følge opp innrapporterte uønskede hendelser fra utførende virksomheter. Ajourføre prosjektets avvikslogg. Utarbeide en samlet månedsrapport for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø til prosjektleder. Påse at der føres oversikstslister over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Hovedbedriften skal være representert på byggeplassen. Virksomheten som er utpekt som hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2 (kfr. Også Bhf 15 og IK 6), herunder: Fylle ut og ajourføre et samordningsskjema for byggeplassen. Kopi av ajourført skjema skal slås opp på byggeplassen. Gjennomføre og dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere på bygge- og anleggsområdet, herunder utarbeide og fordele sikkerhetsinformasjon. Utarbeide og ajourføre riggplan for bygge- eller anleggsområdet i samråd med SHA-koordinator for utførelse. Etablere og vedlikeholde et felles stoffkartotek for bygge- eller anleggsplassen. Papirutgave oppbevares i 1.hjelpscontainer. Følge opp og rapportere avfallsmengder i prosjektet til byggherre. Påse at det i alle entrepriser utarbeides prosjektspesifikke planer for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og at disse etterleves. Blant annet skal spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner vises som egne aktiviteter i fremdriftsplaner. Påse at utførende virksomheter utarbeider og dokumenterer Sikker Jobb Analyse eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Avholde felles vernerunder og samordningsmøter. Sørge for at hensiktsmessig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen, samt informere om plassering og bruk av dette. Utarbeide og ajourføre oversiktsliste over arbeidstakere på byggeplassen iht. BHF 15. Påse at alle (egne og andre) arbeidstakere har forskriftsmessige ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Utførende virksomheter Utførende virksomheter (arbeidsgivere og enkeltmannsforetak) skal: Arbeidsgiver skal innarbeide relevante deler av SHA-planen i virksomhetens system for internkontroll, jfr. Internkontrollforskriften av 6. desember Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Etablere en prosjektspesifikk plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for egne arbeider. Planen skal oversendes byggherre og SHAkoordinator for utførelse for kommentar i god tid før arbeidsoppstart. Kommentarene skal være omforente og hensyntatt før entreprenøren får anledning til å starte opp arbeidet på bygge- og anleggsområdet. Oppdatere planen ved behov. Planen gjennomgås med KU i eget oppstartsmøte. Utøve og dokumentere systematisk SHA-arbeid iht. krav i kontrakten med byggherre og SHA-lovgivningen for øvrig. Ta hensyn til anvisninger fra SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift.

13 13 av Arbeidstakere Innrette egen virksomhet og tilpasse eget arbeid slik at også andre virksomheters arbeidstakere er vernet. Medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. Før oppstart av sine aktiviteter være klar over de viktigste risikoelementene forbundet med arbeidet. Gjennomføre og dokumentere "Sikker Jobb Analyse" eller tilsvarende i forkant av særlig risikofylte aktiviteter. Legge resultater fra risikokartlegginger/sja-er til grunn for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Sørge for at tekniske innretninger og utstyr tilfredsstiller krav gitt i lover og forskrifter. Bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Etablere egen vernetjeneste. Delta på organiserte vernerunder og samordningsmøter i regi av hovedbedrift. Ved behov også foreta egne hms-runder. Informere arbeidstakere og verneombud om gjeldende mål og krav til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet. Rapportere SHA-avvik til SHA-koordinator for utførelse og hovedbedrift. Utarbeide månedlig rapport vedr. sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Melde inn arbeidstaker på byggeplassen til hovedbedrift iht. BHF 14. Påse at egne arbeidstakere har forskriftsmessig ID-kort iht. forskrift av 30. Mars Sørge for at arbeidstakere har påbudt verneutstyr i bruk og annet risikovurdert verneutstyr tilgjengelig. Den enkelte arbeidstaker skal: Medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det organiserte verne- og miljøarbeid i virksomheten. Utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra overordnet eller fra Arbeidstilsynet. Bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader. Selv rette feil og mangler som kan medføre skade på liv og helse når en blir oppmerksom på forholdet, og straks underrette nærmeste leder, verneombud og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere om en ikke selv kan rette feilen. Avbryte arbeidet dersom en anser at fortsatt arbeid kan medføre fare for liv og helse. Melde fra til nærmeste leder eller dennes representant om en blir skadet eller pådrar seg sykdom som skyldes arbeid et eller forhold på arbeidsplassen. Melde fra til arbeidsgivers arbeidsleder/ hovedbedrift ved oppmøte/avreise fra byggeplassen iht. BHF 15. Benytte forskriftsmessige ID-kort (synlig) iht. forskrift av 30. Mars Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planlegging og utførelse av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområder.

14 14 av 22 6 Beskrivelse av eksisterende forhold 6.1 Beliggenhet og nabobebyggelse Tomten som skal utbygges er avgrenset mellom Haukelandsbakken i nord og øst, Barnepsykiatrisk klinikk i vest og BBB-bygget i sør. Innkjørsel til byggeplassen vil være fra Haukelandsbakken. Byggegropen vil ligge tett opp mot Barnepsykiatrisk, som skal være i drift i hele byggetiden. Det skal etableres sikker avgrensning med gjerde/tett vegg mot Barnepsykiatrisk og det skal lages oppstillingsplass for brannbiler, samt etableres nye rømningsveger/trapper fra Barnepsykiatrisk. Mellom byggetomten og BBB-bygget går det trapper fra plassen nord for bygget og opp til Haukelandsbakken. Trappene blir berørt av utbyggingen og det skal etableres midlertidige trapper i hele byggetiden, inntil nye permanente trapper bygges. Det er også en snuplass ved BBB-bygget som blir berørt av utbyggingen, og det skal gjøres nødvendige tiltak for å opprettholde driften. 7 Fremdrift 7.1 Fremdriftsplan Tidsfrister/milepæler som skal legges til grunn ved planlegging av gjennomføring av arbeidene følger av tilbudsgrunnlaget. Det henvises til rammetidsplan (vedlegg). Orienterende opplysninger: Oppstart råbyggentreprise mai 2012 Start innregulering /prøvedrift juni 2015 Overlevering fra entreprenører juni 2015 Innflytting januar Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal arkitekt/prosjekterende virksomheter: Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, herunder vurdere tid avsatt for forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. 7.3 Krav til utførende virksomheter Ved planlegging av egne arbeider skal utførende virksomheter sørge for at: Arbeidene planlegges og gjennomføres med tilstrekkelige ressurser slik at tidskritiske arbeidsoperasjoner unngås. Arbeidets fremdrift ivaretar SHA-planens krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på bakgrunn av arbeidets fremdrift. Kritiske aktiviteter og tidsperioder for SJA skal være synliggjort i framdriftsplanene. Hovedbedrift skal sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets framdriftsplan er i tilfredsstillende grad tar hensyn til SHA og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område.

15 15 av 22 Avvik som har betydning for fremdriften skal håndteres på følgende måte: Tiltak skal iverksettes for å innhente tapt tid uten at dette medfører risiko for uønskede hendelser ved gjennomføring av arbeidene (f.eks ved økning av bemanning og øvrige ressurser). Utførende virksomheter skal ved forsering av eventuelt forsinket arbeid ivareta krav i SHA-planen til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidene. 8 Rigg og drift av byggeplassen 8.1 Riggplan Riggplan utarbeidet av hovedbedrift E201 LAB, se vedlegg nr 1 Hovedbedrift skal i samråd med SHA-koordinator for utførelse, utarbeide og vedlikeholde en riggplan for bygge- eller anleggsplassen. Riggplanen, som skal slås opp på synlig sted på bygge-/anleggsplassen, skal vise: adkomstveier, parkering inngjerdede områder brakker lagerområder plassering av avfallscontainere plassering av drivstofftanker rømningsveier førstehjelps- og beredskapsutstyr, stoffartotek plassering av informasjonstavler Lesse- og losseplasser Den fysiske innretningen av bygge- og anleggsplassen skal ivareta hensynet beskrevet i BHF Orden og ryddighet ( jfr Bok 0) Utførende virksomheter skal sørge for at det til enhver tid er ryddig på arbeidsplassen. Avfall og materiell som det ikke lenger er bruk for skal fjernes. 8.3 Adkomst og ferdselsområder Det henvises til enhver tid gjeldende riggplan 8.4 Adgangskontroll Tilgang til byggeplass via rundell og elektronisk registrering. Hovedbedrift har ansvar for opplæring og informasjon til nye arbeidstakere på byggeplassen i forhold til sikkerhet (PSI). 8.5 Forholdt rundt byggeplassen Trafikkområder inklusive gangveier skal holdes frie gjennom hele bygge- og anleggsperioden. Dette for å opprettholde beredskapsadkomst for eksisterende arealer som er i bruk. Det kreves også at det opprettholdes frie atkomstveier for brannslukking rundt eventuelle eksisterende bygg. Brannvesenets utrykningskjøretøy skal ha uhindret tilkomst til Haukeland Sykehus sine eksisterende fasiliteter på tomten. 8.6 Håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde et felles stoffkartotek med informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på bygge- eller anleggsområdet. Stoffkartoteket skal være lett tilgjengelig på bygge-/anleggsområdet, og status skal være fast punkt på vernerunder. Et til

16 16 av 22 enhver tid oppdatert eksemplar, skal oppbevares i papirformat i beredskapscontainer. Den enkelte virksomhet har ansvar for å bidra med nødvendige informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes for egne arbeider. Helse- og miljøfarlige stoffer skal oppbevares og håndteres forsvarlig iht. anvisning på datablader. 8.7 Sikkerhet ved brann og rømning fra byggeplass Sikkerhet for personell på byggeplass skal være ivaretatt i forbindelse med mulig branntilløp. Det skal foreligge en plan for rømningsveier og rutiner for å sikre at disse er åpne og tilgjengelig til enhver tid. Eventuelle rømningsveier fra eksisterende bygg som blir endret eller stengt i perioder i forbindelse med byggearbeider, skal kontinuerlig være erstattet med kompenserende tiltak. Dette skal planlegges og avtales i samarbeid med byggeleder. Det er utarbeidet egen beredskapsplan for prosjektet. Se denne for ytterligere detaljer. 8.8 Sikring av arbeidsområder Enhver virksomhet er ansvarlig for å sikre egne arbeidsområder. Den som av hensyn til en arbeidsoperasjon midlertidig må fjerne sikringsanretninger, plikter å reetablere disse umiddelbart etter at arbeidet er ferdig og aldri gå fra stedet usikret. Enhver som oppdager mangler i sikringstiltak plikter å utføre nødvendige strakstiltak for å sikre område, samt varsle hovedbedrift om dette. Dersom det er fare for at personer kan falle, fall av materiell eller utstyr til underliggende arealer, skal dette sikres mot slike fall eller sperres av umiddelbart, samt at hovedbedrift varsles om dette. 8.9 Avfallshåndtering Det skal gjennomføres kildesortering i prosjektet. Krav er beskrevet i Bok 0. Hovedbedrift skal rapportere avfallsmengder på eget skjema til byggherre Personlig verneutstyr Alle som oppholder seg på bygge- eller anleggsområdet skal benytte hjelm og vernesko og synlighetstøy minimum refleksvest Hensiktsmessig personlig verneutstyr skal for øvrig benyttes der dette er påkrevet og risikovurdert Hovedbedrift skal til enhver tid ha ekstra hjelmer, refleksvester og vernesko for besøkende tilgjengelig på byggeplassen. I de tilfeller hvor det er nødvendig med ekstra verneutstyr eller annet utstyr, skal dette også stilles til disposisjon for besøkende Førstehjelps- og beredskapsutstyr Hovedbedrift har ansvar for at hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr er tilgjengelig på byggeplassen samt kontroll med dette. Den som oppdager feil eller mangler på førstehjelps- eller beredskapsutstyr skal melde fra om dette til hovedbedrift umiddelbart slik at forbrukt/defekt utstyr kan erstattes. Se for øvrig krav til beredskap i kap. 10

17 17 av Sanksjoner. Byggherren forbeholder seg retten til å bortvise personell som ikke følger de gitte retningslinjer og krav iht. SHA-planen, her under også bruk av personlig verneutstyr. 9 Spesielle risikofylte arbeidsoperasjoner 9.1 Krav til arkitekt/prosjekterende virksomheter/byggeledelse Det skal gjennomføres og dokumenteres systematiske risikovurderinger av forhold knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø som følger av de løsninger som fremkommer under prosjektering, fremdriftsplanlegging og valg av utførelse. Hensikten med risikovurderingene er på et tidlig tidspunkt å avdekke risikoforhold og behov for risikoreduserende tiltak i byggefasen. 9.2 Krav til utførende virksomheter Spesielle krav til utførelse av bygge- og anleggsarbeidene er gitt i kontrakten med byggherre. Utførende virksomheter velger selv sikringstiltak for de enkelte arbeidene innenfor de rammebetingelsene som er gitt i kontrakten og i SHA-regelverket for øvrig. Kravene skal innarbeides i virksomhetenes planer og følges opp. Hver virksomhet skal før oppstart av eget arbeid identifisere de viktigste risiki forbundet med arbeidet med utgangspunkt i foreliggende ROSanalyse. Resultatene fra kartleggingen skal legges til grunn for planlegging av arbeidet, herunder valg av metoder, utstyr, arbeidsrekkefølge og/eller spesielle sikringstiltak. Generelt skal virksomheten dokumentere at risiki er kartlagt og vurdert, og at nødvendige tiltak er iverksatt for å gjennomføre arbeidet under akseptable risikoforhold. Sikker Jobb Analyse (SJA) skal gjennomføres i forkant av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner (eks. bruk av nytt utstyr, spesielle løft, parallelle arbeider etc.) hvor det ikke foreligger skriftlig prosedyre for gjennomføring av arbeidet. SJA skal planlegges, dokumenteres og arkiveres på bygge- og anleggsområdet. Koordinator for utførelse skal bli innkalt til SJA møter. Hovedbedrift skal sikre at risikovurderinger og tilhørende tiltak er tilstrekkelig koordinert med hensyn på tilstedeværelsen av flere utførende virksomheter og byggherrens personell på anlegget, evt. også med 3. persons virksomhet i tilknytning til eller utenfor anlegget. 9.3 Risikovurdering Det er gjennomført grovrisikoanalyse for prosjektet. Den ble utført 24.mai 2012 og tar utgangspunkt i status byggegrop frem til tett hus. Resultatet av analysen er vedlagt denne plan som vedlegg nr. 2 På bakgrunn av ROS-analysen framgår det at en bør ha særlig fokus på: Inn/utkjøring over fortau i Haukelandsbakken Høy skjæring mellom byggegrop og brakkerigg Vertikale sprang i fasader mot vest, fallulykker

18 18 av 22 Størrelse/høyde på tekniske sjakter og heissjakter Høye bak/yttervegger og dekker mot «hulrom» som ikke skal fylles opp igjen Grensesnitt i dimensjonering/montasje Montasje av stål / bæresystemet Montasje av prefabrikerte betongdekker Montasje av dekkeelementer på utkragede etasjer/arealer i vest Montasje av store/tunge DT-elementer over gymsal 9.4 Beskrivelse av spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner I risikoanalysen som er vedlagt er spesifikke tiltak som skal gjennomføres beskrevet. Tiltakene er ikke fullstendige. Hver enkelt entreprenør har uansett ansvaret for at arbeidet som gjøres er innenfor gjeldende lover og forskrifter, selv om disse ikke er listet opp. 10 Beredskap 10.1 Generelt Ingen prosjektmedarbeidere skal uttale seg til media om prosjektet, det er kun den person som er oppgitt i beredskapsplanen som skal uttale seg om prosjektet Krav til hovedbedrift Hovedbedrift skal: Utarbeide en felles overordnet varslingsinstruks for prosjektet med utgangspunkt i overordnede beredskapsrutiner. Ved behov skal denne tilpasses spesielle risikofylte arbeider i prosjektet. Informere om plassering av førstehjelps- og beredskapsutstyr samt foreliggende varslingsinstruks. Varslingsinstruks skal slås opp på strategiske steder på bygge- eller anleggsområdet. Påse at utførende virksomheter har etablert prosjektspesifikke beredskapsrutiner/ -instrukser og at disse blir ajourført. Sørge for at det til enhver tid finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig førstehjelps- og beredskapsutstyr på byggeplassen samt personell som kan håndtere dette. Sørge for at førstehjelps- og beredskapsutstyr er tydelig merket og tilgjengelig og at det fungerer som forutsatt Krav til utførende virksomheter Den enkelte virksomhet skal etablere og vedlikeholde egne beredskapsrutiner/-instrukser for å være forberedt på fare- og ulykkessituasjoner. Informere egne arbeidstakere om gjeldende beredskapsrutiner/- instrukser og sørge for at personell har kompetanse til å håndtere beredskapssituasjoner.

19 19 av Opplæring, informasjon og møter 11.1 Opplæring Den enkelte virksomhet har ansvar for at egne arbeidstakere innehar tilstrekkelig opplæring og kompetanse hva angår sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Hovedbedrift skal informere nytt personell om gjeldende mål og krav til ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet før de får adgang til bygge- eller anleggsområdet. Opplæringen skal dokumenteres. Besøkende skal utstyres med påbudt verneutstyr og følges av personer som er utsjekket for arbeid på området. Ved krav om godkjent opplæring (eks. kranførerbevis, truckførerbevis etc.) skal den enkelte virksomhet inneha kopi av dokumentasjon på godkjent opplæring for sine arbeidstakere som arkiveres på bygge- og anleggsområdet Møter og informasjon Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø skal være fast agendapunkt på alle prosjektmøter også i byggefasen. KP og KU skal sørge for at viktige beslutninger vedr. ivaretaking av sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø og forhold som krever videre oppfølging i prosjektet dokumenteres på eget oppfølgingsskjema (vedlegg 4). Den enkelte virksomhet har ansvar for å holde sine arbeidstakere og verneombud løpende informert om forhold av betydning for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø i prosjektet Sertifisering av maskiner og utstyr Den enkelte virksomhet har ansvar for kontroll, vedlikehold, sertifisering og merking av egne maskiner, verktøy og utstyr. Kopi av dokumentasjon skal arkiveres og fremvises byggherre og SHAkoordinator/hovedbedrift på forespørsel. 12 Inspeksjon og revisjon 12.1 Vernerunder/inspeksjoner Hovedbedrift skal avholde felles vernerunder med påfølgende samordningsmøte minimum hver 14. dag (hyppigere ved behov). Vernerunder/samordningsmøter skal dokumenteres på eget skjema/referat. Alle utførende virksomheter skal delta på felles vernerunder i regi av hovedbedrift. Ved behov skal utførende virksomheter i tillegg gjennomføre egne vernerunder. SHA-koordinator for utførelse deltar ved behov Revisjoner Byggherre kan igangsette revisjoner av forhold knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø underveis i prosjektgjennomføringen for å verifisere at gjeldende mål og krav etterleves og at sikkerhets-, helse-, arbeidsmiljø- og ytre miljøarbeidet fungerer tilfredsstillende i forhold til mål og krav som er stilt i prosjektet.

20 20 av Håndtering av avvik 13.1 Rapportering Den enkelte virksomhet skal rapportere SHA- og ytre miljøavvik på eget skjema til SHA-koordinator for prosjektering/utførelse. For avvik som inntreffer i bygge- eller anleggsfasen skal kopi av skjema i tillegg leveres til hovedbedrift. KP/KU skal sørge for at alle innrapporterte forhold blir registrert i prosjektets avvikslogg som til enhver tid skal være ajourført og tilgjengelig på IT-base Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rapporteringen skal omfatte følgende avvik: o dødsfall eller alvorlig personskade 1 o lettere personskade med behov for medisinsk behandling hos lege o lettere personskade med behov for førstehjelp o uønskede hendelser som kunne ha medført alvorlig personskade eller dødsfall o mangelfull sikring av arbeidsområder o mangelfull bruk av verneutstyr o feil bruk av arbeidsutstyr o mangelfull godkjenning/kontroll av arbeidsutstyr o feil/mangler på arbeidsutstyr o brudd på sikkerhetsinstrukser under utførelse av arbeidsoppgaver o brudd på prosjektets sikkerhetsbestemmelser For hendelser som medfører fraværsskader skal det rapporteres skriftlig på eget skjema Ytre miljø Ved hendelser med alvorlig personskade og dødsfall skal ansvarlig virksomhet varsle Helse Bergens prosjektleder og SHA-koordinator for prosjektering/utførelse på e-post og SMS øyeblikkelig. Skriftlig rapport skal sendes på e-post eller leveres personlig innen 24 timer. Rapporteringen skal omfatte følgende avvik: o o o o registrerte klager over støy, støv, trafikkforhold etc. hendelser med akutt utslipp av kjemikalier, oljer, drivstoff etc. forekomster av forurenset grunn forringelse av vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer (eks. trær) etc. 1 I følge Arbeidstilsynet regnes følgende som alvorlig personskade: 1. Hodeskade/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser. 2. Skjelettskade (unntatt enkle brist/brudd på fingre eller tær). 3. Indre skader (skader på indre organer, for eksempel lunger, nyrer, milt m.v.). 4. Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike). 5. Forgiftning (med fare for varige helseskader). 6. Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel. 7. Forbrenning, frostskade eller etseskade, alle fullhudsskader (3.grad) og/eller delhudsskader (2.grad) i ansikt, på hender, føtter eller anogenitalområdet samt alle delhudsskader større enn 5% av kroppsoverflaten. 8. Generell nedkjøling (hypotermi). 9. Skader som krever sykehusbehandling, unntatt enklere poliklinisk behandling.

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen

Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen Vår dato: 20.12.2010 Vår referanse: pmh Prosjekt nr. 11300 Eidsvollsbygningen PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Mal godkjent dato: 17.10.2007 Godkjent av: B-direktør Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

VLMS- eiendom IKS. Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

VLMS- eiendom IKS. Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø VLMS- eiendom IKS Valdres lokalmedisinsk senter Riving Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø - 26.02.13 Utkast til SHA-plan TH HS HS Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan Dokumentnummer: AV-S-H030 Arkivnummer.: S0212 Versjon/Ikrafttr.: 3.01 13.04.2011 Utarbeidet av: Nils-Regin Bøhle Kontrollert av: Olav Vinjerui Godkjent av: Terje Johnsen SKJEMA Svalbard lufthavn,

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Oppgraderte Byggherreforskrift

Oppgraderte Byggherreforskrift Oppgraderte Byggherreforskrift f HMS-rådgiver Roar Skjetne Antall yrkesskader i bygg- og anlegg 3000 2500 2000 oppføring av bygninger an ntall 1500 1000 500 anleggsvirksomhet spesialisert bygge- og anleggsvirsomhet

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN

NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Dokument type SHA-plan Dato 04/2014 NYTT VARMEANLEGG I TILFREDSHET KAPELL SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 1 Dato 2014-09-02 Utført

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler

Gamle Stabekk skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 13/8618 Gamle Stabekk Skole Vedlikehold og rehabilitering av fasader, tak og utvendige bygningsdeler Byggherre: Bærum kommune Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen Norges 7. største entreprenør 2 mrd. kroner i omsetning 900 ansatte 200 ingeniører og teknikere 650 håndverkere

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Administrative bestemmelser. SHA -styringsdokument

Administrative bestemmelser. SHA -styringsdokument Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Kontraktsnummer: Felles Dokument tittel: Alle kontrakter Administrative bestemmelser SHA -styringsdokument C05 14.02.13 Rev. dokumentnummer og forside

Detaljer

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap

Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap Trondheim eiendom Prosjekt: Singsaker skole utskifting av innholdet i 12 sikringsskap PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjektnavn: Singsaker skole utskifting av innehold i 12 sikringsskap

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN

HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DEN NORSKE KIRKE Dokument type SHA-plan Dato 30/09/2015 HEIMDAL KIRKE - TILBYGG SHA-PLAN DE DEN NORSKE KIRKE SHA-PLAN Side 2 av 9 Revisjon 0 Dato 2015-10-02 Utført av Johnny Halvorsen Risvoll Kontrollert

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.

SHA-PLAN. Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5. SHA-PLAN Side 1 av 9 Prosjekt: 300313 Tienbråten Barnehage Byggherre: Fet Kommune Byggeplass: Tienbråten Utarbeidet: 30.4.13 Sist oppdatert: 12.5.13 Innholdsfortegnelse 0 Innledning... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde. 21. mars 2013. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriftens anvendelsesområde 21. mars 2013 Advokat Ottar F. Egset 2 Hvorfor byggherreforskrift? 4 5 6 7 Arbeidstilsynets statistikk for 2011 Jordbruk, skogbruk,

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Kursdagene 6. Januar 2008 Advokat Ottar F. Egset, FØYEN Advokatfirma DA Helse, Miljø og Sikkerhet..verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet,

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2.

SHA-Plan. Prestebakke Skole. Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2. Prestebakke Skole Byggherre: Halden Kommune Prosjektleder: Per Øistein Gundersen Utarbeidet av: Gisle Paulsen Dato: 12.03.2012 Versjon: 2 1 VERSJONS- OG REVISJONSHISTORIKK Versjon/rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje

Porsgrunn kommune, St. Hansåsen sykehjem ombygging 4. etasje Vedlegg nr. 3: Mal for HMS-plan INNHOLD: 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Framdrift 4. Eksisterende forhold 5. Orientering om byggeplassen 6. Spesielle risiki 7. Avfall 8. Orden og renhold 9. Handlingsplan

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer