Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no"

Transkript

1 Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal Høyringsutgåve: 8. desember 2007

2 Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING Bakgrunn Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag for gang- og sykkelvegar 7 2 TILHØVET TIL GJELDANDE REGIONALT/ nasjonalt PLANVERK Nasjonale føringar Fylkesplan Fylkesdelplanar Kommuneplanar og reguleringsplanar Andre planer/vedtak med relevans 9 3 GANG- OG SYKKELVEGAR I MØRE OG ROMSDAL STATUS OG UTVIKLINGSTREKK Historikk Status Behov Ansvarsdeling + formelle prosessar Dei kommunale planprosessane vs statlege tildelingskriterie 11 4 ULIKE SAMFUNNSPERSPEKTIV VED VURDERING av GANG- OG SYKKELVEGAR Retten til veg (juridisk og etisk perspektiv) Fysisk- og psykisk helse Bulyst og trivsel Næringsutvikling (Reiseliv) Samfunnsøkonomi Trafikktrygging Miljø 15 5 KVA SKAL TIL FOR Å FÅ FLEIRE TIL Å GÅ OG SYKLE? FRAMLEGG TIL STRATEGI Ressursbehov Standard Prioritering 19 2

3 FORORD Møre og Romsdal fylke arbeider for at folk skal trivast og bu i fylket vårt. Undersøkingar viser at gang- og sykkelvegar er ein viktige faktor for levande lokalsamfunn, helse, miljø, reiseliv og trafikktryggleik. Derfor er det med glede vi sender ut denne strategien til høyring for at kommunar og organisasjonar kan vere med å utforme tiltaka for transport i lokalmiljøa. Tiltak som fremmer ei meir aktiv form for transport har vist seg å ha store gevinstar for individ og samfunn. Transportøkonomisk institutt anslår at investeringane betaler seg minimum 4-5 gonger, sjølv med forsiktige berekningar. Fylket ynskjer å vere ein aktiv medspelar som er god på tverrfagleg kompetanse. Derfor er arbeidsgruppa som har utforma denne strategien satt saman av personar frå ulike fagfelt. Men det er først i tett dialog med innbyggarane vi kan skape gode løysingar for nærmiljøa. Derfor har vi eit håp om at strategien skaper engasjement og at den er eit grunnlag for gode innspel frå befolkninga til den endelege strategien som skal opp i fylkestinget i juni. Det er store behov for investeringar og ein meir offensiv strategi for å komme opp på den standarden som er naudsynt på dette feltet. Derfor er det viktig at vi er villige til å prioritere og gå saman om ein felles strategi for bygging av gang- og sykkelvegar i Møre og Romsdal. Ottar Brage Guttelvik Fylkesdirektør 3

4 Sykkelturistar, Atlanterhavsvegen Samandrag Det har ikkje vore nok heilskapeleg tenking i utforminga av vegareal til gåande og syklande i fylket vårt. Den historiske utviklinga av vegnettet har ført til at det i for liten grad har vore gitt erstatningsareal til mjuke trafikkantar etterkvart som biltrafikken har auka og tatt det meste av arealet. I store deler av fylket er arealet redusert til 10 cm mellom ei kvitstripe og veggrøfta. Mangelen på vegareal går utover korleis innbyggarane kan utfalde seg i nærmiljøa. I tillegg påverkar transportforholda faktorar som: Helse Bulyst Reiseliv Trafikktryggleik Rettferdig tilgang på vegareal og transport universell utforming Miljø Effektiv transport Desse 7 perspektiva er drøfta i strategien. Målet med strategien er å skape større merksemd om behovet for betre tilrettelegging for mjuke trafikantar i fylket, samt sikre ein større del av ressursane på samferdselssektoren til bygging og drift av gang- og sykkelvegar langs riks-, fylkes- og kommunevegar. Strategien har også økonomiske perspektiv. For kvar inaktive person som blir syklist er innsparinga ca 150 kroner pr arbeidsdag, eller kroner/år om ein reknar med med 200 arbeidsdagar i året. I tiltaksdelen legg strategien opp til 3 hovudpunkt: ressursbehov, standard og prioritering. 4

5 1. Ressursbehov Det skal i den neste 10-årsperioden byggast vesentleg meir gang- og sykkelvegar langs riks-, fylkes- og kommunevegar enn i dei føregåande 10 åra. Behovet for og betydninga av gang- og sykkelvegar skal alltid vurderast i samband med investeringstiltak i vegsystemet. Tiltak: Tilhøvet til mjuke trafikantar og prinsippet om lik rett til veg skal alltid vurderast ved investeringstiltak i vegnettet. Fylket vedtek retningsliner for sitt ansvar for gang- og sykkeltrafikken etter same mønster som Statens vegvesen for riksvegar (m.a. at fylket overtar ansvaret for gang- og sykkelvegar langs fylkesvegane). Det vert gjort analysar for å finne naturlege samanhengande gang- og sykkelruter på grunnlag av kor folk bur og arbeider. Med utgangspunkt i analysearbeid må det settast av naudsynt areal i kommuneplanar. På grunnlag av analyse og vedtekne reguleringsplanar gjennomførast nødvendig bygging av nye gang- og sykkelruter. Der det blir inngått utbyggingsavtalar mellom kommune og ein utbyggjar, skal behovet for og finansieringa av gang- og sykkelvegar bli vurdert. Nybygging skjer i kombinasjon med tilpassing til eksisterande vegnett, der naudsynte tiltak gjennomførast, så som å sette ned fartsgrenser, bruk av fysiske fartsdemparar, stenging for gjennomgangstrafikk og liknande. Vidare satsing på sykkelturisme der det vert lagt opp fleire ruter etter same lest som Øyhopping -prosjektet, i samarbeid mellom vegmynde og destinasjonsselskapa. Kartlegging av omfang av sykling med medbrakt sykkel blant turistar. Kartleggje og leggje til rette for: Sykkelparkering ved haldeplassar og terminalar. Transport av sykkel på buss. Det bør etablerast motivasjonsordningar for å få lokalsamfunn til å utpeike sykkelbyar. Møre og Romsdal fylke melder seg inn i nettverket. Vidareutvikle kunnskapen om kva gang- og sykkelvegar betyr for byar og lokalsamfunn i fylket. Heving av plankompetansen på gang og sykkeltrafikk, mellom anna synleggjering av og bevisstgjering omkring sykkelhandbok, nasjonal sykkelstrategi og fylket sin gang- og sykkelstrategi 2. Standard Utforme målretta og effektive tiltak (tiltakspakkar) for gåande og syklande, tilpassa situasjonen og utfordringa i det enkelte område. Utvikle nye og meir kreative grep m.o.t. faglege løysingar, organisering og finansiering. Alle gang-, sykkelvegar og fortau skal driftast og vedlikehaldast etter standardkrava i Håndbok 111. Tiltak: Analysere vegnettet i den enkelte kommune og skissere kva for trasear som skal vere heilårsvegar for gåande og syklande. Analysere og kartlegge behova for separate og felles trasear for gåande og syklande, og etablere eigne løysingar for sykkeltrafikken inn mot/i byer og tettstader. Kvalitetssikring av brøyting/vedlikehald for gjennomgåande ferdselsårer. Legge ut krava for vedlikehald på internett, og gjennom dialog med Syklistenes landsforening etablere eit grasrotkorps av oppsyn med driftsstandarden. Håndbok 211 skal leggast til grunn ved drift og vedlikehald av fortau, gang- og sykkelvegar. 5

6 3. Prioritering Sjølv om det blir avsett vesentleg meir midlar til føremålet, vil det likevel ta lang tid før tilhøva for dei mjuke trafikantane er tilfredsstillande. I første omgang må følgjande kriterie tilleggast størst vekt i prioritering og lokalisering av nye gang- og sykkelvegtiltak: I ein radius på 4 km rundt grunnskular, 6 km rundt videregåande skular. I og inntil byar, større tettstadar og store arbeidsplass-konsentrasjonar. Samanhengande gang- og sykkelvegnett i bygder/ mindre lokalsamfunn. Skilting og tilrettelegging av gjennomgåande sykkelårer i fylket. Bygging i samband med reiselivspakkar. Jenter på skoleveg. Foto: Per Tormod Nilsen 6

7 1 INNLEIING 1.1 Bakgrunn Å kunne røre seg fritt i sitt eige nærmiljø er ein føresetnad for alle former for transport. Transportvegen tar til i det ein går ut døra frå sin eigen heim, og varierer derifrå i val av kva slags transport som vert brukt gange, bil, kollektiv, sykkel, spark osb. Trafikkutviklinga og vegutbygginga dei siste åra har ført til ei sterk avgrensing i val av transportform. Der det tidlegare var naturleg å gå eller sykle, er dette i dag ofte vanskeleg og lite tilrådeleg pga. sterk auke i biltrafikken og det fører til at befolkninga vel motorisert transport også for korte strekningar. Den nasjonale reisevanundersøkinga for 2005 syner at 40 % av all transport i Noreg er på under 3 km, men at 61% av desse reisene likevel skjer i bil. Ein meir målretta bygging av gang og sykkelvegar er eit verktøy for å snu denne utviklinga. Der det ligg til rette for trygg ferdsel som myk trafikkant vel folk i større grad å gå eller sykle. Bruk av kollektiv transport er også avhengig av gang og sykkelvegar, da desse bestemmer adkomst til haldeplassane. Kva for gjennomgåande ruter skal vi ha for sykling? Kva for nett skal vi ha i bu og arbeidsmarknadsregionane? Kva med finansiering? Kva med merking og tilrettelegging for reiseliv? Arbeidsmål for gruppa som er oppnemnd, er å kome fram til: Ein heilskapeleg strategi for gang- og sykkelvegar i Møre og Romsdal. Gruppa har desse medlemmane: - Svein Neerland, Møre og Romsdal fylke, God Helse programmet, leiar - Svein Solbjørg, Statens vegvesen - Lillian Sæther Sørheim, Møre og Romsdal fylke, regional og næringsavdelinga - Magne Vinje, Møre og Romsdal fylke, samferdselsavdelinga - Knut Sørgaard, Møre og Romsdal fylke, koordinator samhandlingsarenaen - Kjell Bjerkan, Trafikktryggingsutvalet - Frøydis Austigard, politikar, Folkehelseutvalet og Kulturutvalet - Ivar Ole Mittet, Møre og Romsdal fylke, areal og miljøvernavdelinga Undersøkingar frå MMI syner at gang- og sykkelvegar er det mest brukte idrettsanlegg på nasjonalt plan. Etter skog og mark er gang- og sykkelvegar den arenaen der folk er mest i bevegelse og får fysisk aktivitet. Det ligg derfor eit stort potensial både for helse og miljø ved å legge til rette for at befolkninga kan gå eller sykle i større grad enn no. I tillegg er det ei rekke andre viktige perspektiv ved gang- og sykkelvegar som fortener eit større fokus i den offentlege debatten. I Møre og Romsdal fylke har Folkehelseutvalet tatt initiativ til å opprette ei tverrfagleg gruppe for å arbeide fram ein langsiktig strategi for gang og sykkelvegar i fylket. Det er brei semde om at det er eit klart behov for at nokon tek initiativ til ei heilskapeleg tenking rundt dette spørsmålet på fylkesnivå. Sjølv om det i dag er rutinar for dette, syner det seg at det er liten heilskap, og at utbygginga i mange høve vert tilfeldig og lite føreseieleg. Signaler frå både Samferdselsavdelinga og Statens vegvesen er at dei ønskjer eit slikt initiativ velkommen. Av spørsmåla som må drøftast er mellom anna: Kva for strategiar skal Møre og Romsdal ha for bygging av gang og sykkelvegar? 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag for gang- og sykkelvegar Bygging av gang og sykkelvegar i fylket har tradisjonelt skjedd på bakgrunn av omsynet til at skolevegen skal vere mest mogleg trygg. Dette er viktig, men det er mange fleire perspektiv ved dette som sjeldan har kome fram i prosessane. Transport og rørsle både på korte og lengre strekningar grip inn i enkeltindividet si livsutfalding og grad av deltaking i samfunnet. Vilkåra for å gå og sykle er av stor betydning for lokalmiljøa, næringsliv og tilreisande. Den tverrfaglege arbeidsgruppa som er presentert i kapittel 1.1 set søkelys på dei ulike perspektiva som bør ligge til grunn for ein heilskapeleg tenking rundt bygging av gang og sykkelvegar i Møre og Romsdal. Dei viktigaste perspektiva er: Helse Bulyst Reiseliv Trafikktryggleik Rettferdig tilgang på vegareal og transport universell utforming Miljø Effektiv transport 7

8 8 2 TILHØVE TIL GJELDANDE REGIONALT/NASJONALT PLANVERK 2.1 Nasjonale føringar A. Nasjonal Sykkelstrategi i tilknyting til Nasjonal transportplan Strategien er laga av Statens vegvesen i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Kommunanes Sentralforbund og Syklistenes Landsforening. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at Statens vegvesen skal stå ansvarleg for det endelige strategiforslaget. I forslag til Nasjonal transportplan er Statens vegvesens forslag til oppfølging av nasjonal sykkelstrategi tatt med. Mål for ein nasjonal sykkelstrategi Målet for ein nasjonal sykkelstrategi er at det skal bli tryggare og meir attraktivt å sykle. Desse delmåla er satt opp: Risikoen for å bli drepen eller varig skadd i vegtrafikkulukker skal ikkje være høgare for ein syklist enn for ein bilist. Andelen sykkeltrafikk i «sykkelbyar» (byar som vel å legge til rette for sykling) skal aukast med 50 %. Sykkeltrafikken i Norge skal utgjere minst 8 % av alle reiser. B. Aktive skolebarn Aktive skolebarn er eit samarbeidsprogram mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet. Prosjektets hovudmål er å få fleire barn til å bruke skolevegen aktivt. Målgrupper for prosjektet er barn - og foreldre/føresette til barn - i grunnskolen. Tiltaka utfordrar samarbeidet mellom skole og heim. Alle skoler blir invitert til å engasjere seg på dette viktige området. Gjennom Aktive skolebarn skal det utviklast informasjon og opplæringsmateriell om helse, miljø og trafikktryggleik. Samarbeidet skal føre til: at fleire barn og unge bruker skolevegen sin aktivt auka kunnskap om samanhengar mellom fysisk aktivitet og helse auka medvit om betydninga av systematisk trafikkopplæring tryggare lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Desse måla føreset at barna har ein trygg veg til skolen. Som ein konsekvens av desse målsettingane bør det utførast ei kartlegging med påfølgjande tiltaksplan som sikrar elevar i fylket veg som kan nyttast for gange og sykkel til skolen. 2.2 Fylkesplan I utfordringsdokumentet til fylkesplanen kan vi trekke ut nokre stikkord som er relevante for ein heilskapeleg gang- og sykkelvegstrategi: Samfunnet skal vere mest mogleg tilgjengeleg for alle brukar- og aldersgrupper. Universell utforming skal inn som ein premiss i planlegginga. Arbeid i regi av fylket som har ei kopling mellom tilrettelegging av naturaktivitetar, sunt kosthald og meir fysisk aktivitet kan gi store helsegevinstar. Fylket skal satse på førebyggande tiltak, med særskild fokus på gode oppvekstvilkår. Fylket skal utvikle eit godt og langsiktig partnarskap for folkehelse og livskvalitet i fylket. Fylket skal legge til rette for fysisk fostring, knytt til friluftsliv, kosthald, natur og identitetsbygging. Fylket skal legge til grunn eit miljøperspektiv med berekraftig utvikling som mål. Fylket skal legge til rette for reiseliv.

9 2.3 Fylkesdelplanar I Fylkesdelplan Transport Møre og Romsdal , Tiltak for persontransport i by (kapitel 4.2.3) står følgjande: Det skal utviklast eit samanhengande gang- og sykkelnett Byggje gang- og sykkelvegar der omsynet til tryggleik gjer dette naudsynt. Skilta sykkelruter. Sykkel på buss må vere gratis. Godt vedlikehald på gang- og sykkelvegar. Fleire sider ved desse punkta vert drøfta nærare i kapittel 5. Nedanfor er dei berre stikkordsmessig kommentert. Det første punktet føreset at ein kan definere når det er naudsynt (når det er behov). Som regel vil det ikkje vere anten eller, men større eller mindre grad av behov. Ofte vil det også vere alternative løysingar, t.d fartsdempande tiltak. Skilting av sykkelruter vil ofte måtte sjåast i samanheng med fysisk tilrettelegging av manglande ledd i vegnettet. Når det gjeld frakt av sykkel på buss, må dette leggast inn i konsesjonsavtalen med busselskapa. Her må det gjerast avtale om fritak for takst og klargjerast korleis busstransporten skal legge praktisk til rette for frakt av sykkel. Godt vedlikehald av gang og sykkelnettet er særs viktig, og bør gjelde både sommar og vinter. 2.4 Kommuneplanar og reguleringsplanar Kommuneplanen er det vanlegaste overordna styringssystemet for kommunal arealplanlegging til veginfrastruktur. 2.5 Andre planar/vedtak med relevans FTU (Fylkestrafikktryggingsutvalet) har ein koordinerande rolle mellom kommunane og fylkeskommunen og Vegvesenet. Fylkesutvalet vedtok 27. mars 2006 ny instruks for FTU, som gjev FTU ein endå viktigare rolle i tildeling av trafikktryggingsmidlar etter søknad frå kommunane. FTU legg vesentleg vekt på at kommunane har oppdaterte kommunale trafikktryggingsplanar i arbeidet med vurdering av søknader. FTU har dessutan sin eigen handlingsplan som vert rullert kvar fylkestingsperiode, med tilhøyrande årsplan. Eit av FTU sine prioriterte satsingsområde er Støtte og sette i gang tiltak som reduserer sykkelulykker (Handlingsprogram for trafikktrygging i Møre og Romsdal , kapittel 6.2). Det er naturleg at FTU sin handlingsplan og fylket sin gs-strategi vert koordinert, og at kommunale TS-planar og søknader om tilskott vert spissa i same retning. Ein svakhet i dagens system med FTU, er at trygging kan verte oppfatta som eit eige område, isolert frå dei store prosjekta. Tryggingsspørsmålet og lik rett til trygt vegareal for alle grupper må kome sterkare inn frå starten i alle prosjekt. Der det byggast veg må alle trafikkantgrupper ha lik rett til veg. Utbyggar må sjå dette totale trafikkbildet, og ikkje utfordre FTU og andre til å reparerer risikofaktorane i etterhand. I dei siste åra har det for alle større vegprosjekt blitt utarbeidd konsekvensutgreiingar, der ei rekkje faktorar blir vurderte. Blir planane ein del år før dei blir realiserte, skal ein vurdere planane på nytt med tanke på mellom anna trafikktryggleik og miljø (trafikktryggleiksrevisjonar og miljørevisjonar). Gjennom eit slikt opplegg bør det vere mindre grunn enn tidlegare for at dei løysingane som blir valt, viser seg ikkje å vere tilfredsstillande. Trasear til framtidige gang- og sykkelvegar må merkast tydeleg på karta som syner kommunikasjonssystemet i kommune(del)planer. Det er berre trasear som er nedteikna på plankartet som gjeld som vedtak for kommunestyra. Derfor er det viktig at trasear kjem tydeleg fram på alle plankart. Reguleringsplanar er ein detaljering av kommuneplanen, men gang- og sykkelvegar kan også byggast utan slik forankring. Areal til gang- og sykkelvegar som er opne for allmenn ferdsel blir i reguleringsplanar vist som offentlege trafikkområdar. Det er vanleg at reguleringsplanane viser ein detaljert utforming av gang- og sykkelvegar, og er verktøyet som blir brukt for innløysing av areal og bygging av gang- og sykkelvegar. På veg til arbeid. Foto: Statens vegvesen 9

10 3 GANG- OG SYKKELVEGAR I MØRE OG ROMSDAL (status og utviklingstrekk) 3.1 Historikk Etter frigjeving av bilsalet først på 1960-talet, auka biltrafikken raskt. Det same gjorde ulykkene, som nådde ein topp i 1970 med 560 drepne i heile landet. Gjennomsnittet for åra er 290 (Kjelde: SSB), dvs ei halvering i høve til toppåret trass i stor trafikkvekst frå 1970 fram til i dag. Den alvorlege utviklinga i ulykkestala førte til at ein innførte prinsippa om differensiering av vegnettet og separering av trafikantgrupper, og som følgje av det bygging av gang- og sykkelvegar. Langs eit hovudvegnett med mykje randbusetnad og lite styring med arealbruken var det mykje å ta tak i, og det vart raskt bygd mykje gangvegar på strekningar rundt byar og tettstader der det var relativt enkelt og rimeleg å byggje ut. Inn mot, og i sentrumsområde er bygging av gs-anlegg mykje meir komplisert og med høgt konfliktnivå, med langvarige planprosessar og høg løpemeterpris. Gåande har dei fleste stader eit tilbod idet det er fortau langs dei fleste vegar og gater, og dei kombinerte gangog sykkelvegane kan ved byar og større tettstader av og til få så mykje gangtrafikk at dei er lite eigna for sykling. Behovet kan derfor vere relativt stort for å få etablert eit eige sykkelanlegg på slike stader, men betre tilbod for gåande og syklande i tettstader har gått svært seint. I fleire stortingsmeldingar, og ved rullering av NTP dei siste 25 åra er det formulert mål om snarleg gjennomføring av samanhengande gs-nett i byar og tettstader. Framleis er det i svært liten grad etablert samanhengande ruter. Ei anna side ved dette er at vi i Noreg har mangla sykkelkultur. Gåande og syklande har derfor vorte handsama som ei einsarta gruppe, trass i at dei har svært ulike karakteristika. Behova innbyrdes er store blant gåande, td frå rullator til aktive idrettsutøvarar og blant syklande, frå 3-åringen med støttehjul til den yrkesaktive på veg til og frå arbeid. Konkurransesyklistar som brukar vegen som treningsfelt nyttar bilvegen, og er ikkje mellom målgruppene i dette arbeidet. Dessutan er skilnaden i fart mellom gåande og syklande stor, og ein hovudårsak til konflikt. Gåande er meir fleksible med omsyn til underlag, stigning og føre enn syklande, som derfor er avhengig av større grad av tilrettelegging. Ovanståande illustrerer kompleksiteten ein står overfor i dette arbeidet, og indikerer også at det må nyttast eit mangfald av verkemiddel i tilrettelegginga for at dei ulike målgruppene sine behov skal kunne møtast så godt som råd. Pga at ein må rekne med svært store kostnader til grunnerstatningar og også høge anleggskostnader ein del stader, har ein som eit kompromiss bygd ein del anlegg der løysingane og standarden varierer over relativt korte strekningar, (t.d veksling mellom gs-veg og fortau), og som ikkje fungerer godt korkje med omsyn til funksjon eller tryggleik. Dei seinare åra er det gjort eit stort arbeid med å samle informasjon om kva som er gode løysingar for sykkeltrafikk, der ein har teke konsekvensen av at syklistar er køyrande. Kunnskapen er samla i Håndbok 233 Sykkelhandboka, slik at ein no har ein kunnskapsbase som grunnlag for å produsere gode løysingar. 3.2 Status Figuren viser viser omfanget av bygging av gang- og sykkelvegar og fortau langs riks- og fylkesvegar i Møre og Romsdal i perioden For åra 2004 og 2005 er det ikkje tilgjengeleg statistikk. Figuren viser at det var høg aktivitet frå bygginga av gang- og sykkelvegar kom i gang for alvor mot slutten av 1970-talet til midten av 1980-talet. Deretter var aktiviteten mindre. Det var først i 10

11 Figur 1. GS-veg og fortau langs riks- og fylkesveg i Møre og Romsdal Separat sykkeltacè i Aberdeen, Scotland 1975 det vart gitt løyve til å nytte statsmidlar til bygging av gang- og sykkelvegar i tilknyting til riksvegar (St. meld. nr 83 i og Innst. S. nr. 273 i ). For fylkesvegar er aktiviteten vesentleg mindre enn for riksvegar. I dei 10 åra frå vart det ikkje bygd gang- og sykkelvegar eller fortau langs fylkesvegar i det heile! Frå har det vore jamn, men relativt låg aktivitet, inntil det i 2003 ikkje vart fullført anlegg i det heile. 3.3 Behov I følgje Statens vegvesen er det framleis behov for ca 1 milliard kroner til bygging av GS langs riksvegar i fylket vårt, dersom ein legg til grunn dei behovskriteria som er omhandla ovanfor i kap. 1. Bygging av gang- og sykkelvegar langs fylkesveg har vore finansiert ved spleiselag mellom den aktuelle kommunen og fylkeskommunen, og frå 2001 har det vore 50/50- finansiering av slike tiltak, dvs at fylket har ytt 50 og den aktuelle kommunen 50% av kostnaden. Etter mange år med trong kommuneøkonomi er det mykje som tyder på at dette ikkje er ein finansieringsmodell som fremjar bygging av slike prosjekt. Modellen medverkar dessutan til at det er litt tilfeldig kva prosjekt som vert gjennomført fordi det er avhengig av kva kommunar som ser seg råd til å bidra økonomisk. Det bør vurderast om ein kanskje heller bør satse på ein del prosjekt med 100% finansiering frå fylket på grunnlag av prioritering på faglege kriteria. 3.4 Ansvarsdeling + formelle prosessar Ved bygging av gang- og sykkelvegar er ansvaret for grunnkjøp bygging og vedlikehald delt etter kven som formelt er veghaldar: Statens vegvesen har ansvar for grunnkjøp, bygging og vedlikehald av gang- og sykkelvegar og fortau langs riksvegar, og for å sikre kryssing av riksvegar. For fylkesvegar er det ei kostnadsdeling, der kommunane har ansvar for grunnkjøp, og fylket gir tilskott (50 %) til anleggskostnadane. Kommunane har drift og vedlikehald. For kommunale vegar er det kommunen som står for grunnkjøp og bygger og står for drift og vedlikehald. Tilrettelegging for gjennomføring av prosjekt gjennom reguleringsplanar etter Plan- og bygningslova er kommunane sitt ansvar. 3.5 Dei kommunale planprosessane vs statlege tildelingskriterie Langs riksvegar blir det i handlingsprogrammet i tilknyting til NTP (Nasjonal transportplan) utarbeidd prioriteringslister for bygging av gang- og sykkelvegar langs stamvegar og andre riksvegar. Desse programma blir reviderte kvart fjerde år. Det fastsette handlingsprogrammet er grunnlaget for å utarbeide årsbudsjetta. Gjennom handlingsprogrammet som også fylkestinget har behandla, er kommunane kjent med desse prioriteringslistene. Slik praksis er i dag, er det opp til kommunane om det skal byggjast gang- og sykkelvegar langs fylkesvegsvegnettet i Møre og Romsdal, og det er varierande kompetanse i kommunane for å få fram gode prosjekt. Derfor vil kvaliteten på planlegging og langsiktigheit variere mellom kommunane. Ei anna sak er tidspunkt for tildeling av midlar frå fylkesvegbudsjettet med tanke på å få prosjektet gjennomført raskt. Slik det har fungert, kjem prosessane i gang for seint i budsjettåret. Konsekvensen er at mange prosjekt ikkje har vorte fullførte det året prosjektet får løyving. Følgjande kjem fram i evaluering frå Statens vegvesen: Midler til GS i tilknyting til fylkesvegar og kommunevegar må fordelast på møtet i desember før budsjettåret og ikkje i mars. Vi treng ein gjennomgang/revidering av rutinane i samband med løyving og bygging. Kor skal det merkast separat sykkeltrasè? Kor skal det byggast felles gang og sykkelveg? Kan utvida vegskulder vere eit alternativ i områder med spreidd busetting? 11

12 12 4 ULIKE SAMFUNNSPERSPEKTIV VED VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGAR 4.1 Retten til veg (juridisk og etisk perspektiv) I 2004 la regjeringa fram ein plan for auka tilgjenge for personar med nedsett funksjonsevne, og som del av denne Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder (http://www. universell-utforming.miljo.no). Tanken bak er at alle borgarar skal ha rett til deltaking i samfunnslivet på like vilkår. I forordet til handlingsplanen heiter det: Regjeringen legger vekt på at alle samfunnsborgere skal ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse. Samfunnsskapte hindringer kan gi dårligere vilkår for utdanning, arbeid og aktivt sosialt liv for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplanen for økt tilgjengelighet skal være en aktiv plan for å bøte på dette. Men universell utforming gjeld ikkje berre for funksjonshemma. Det engelske ordet som vert nytta, er Design for all. Samfunnet skal utformast på ein slik måte at det tar høgde for å inkludere flest mogeleg i dei same løysingane. Den same gang og sykkelvegen vert nytta av pensjonisten med rullator, foreldre med barnevogn, rullestolbrukaren, og næringslivstoppen som mosjonerar. I Design for all ligg ein filosofi om likeverd og den same rett til utfalding, og i dette tilfellet lik tilgang til transport. For 100 år sidan kunne alle nytte dei vegane som fanst. Næringsdrivande, turistar, born og gamle kunne nytte den same vegen utan større problem. Vegane knytte folk saman og var for alle. I dag har vi eit vegnett av heilt andre dimensjonar og med mange forbetringar, men nybygginga har også ført til mange negative konsekvensar. Særleg gjeld dette der vegen har vorte utbetra i gamal trase. I store delar av fylket er ikkje vegen eigna til anna enn motorisert trafikk. Samstundes er det ikkje gitt erstatningsareal til dei som ikkje har bil. For mange born og vaksne er balansering på ein vegskulder med liten avstand mellom grøft og kvitstripe den daglege situasjon, og ein har i realiteten ikkje lenger ein veg å ferdast på. Folk har rett og slett mista den vegen dei tidligare hadde. Dette er etisk og juridisk problematisk: I kva grad skal innbyggarane i Møre og Romsdal ha lik rett til veg? Møre og Romsdal fylke har nettopp fått levert ein rapport frå fylkesrevisjonen om transportvilkåra for svake grupper. Denne rapporten slår fast at born, unge og eldre i store delar av fylket har sterke avgrensingar for rørsle i sitt eige nærområde. Vegen til skole, sosiale møteplassar og nærbutikk er i mange høve stengt av ein trafikkfarleg veg. På vinterstid er denne situasjonen maksimalt tilspissa, da vegarealet er ytterlegare redusert på grunn av snø og brøytekantar, samstundes som det er glatte vegar med auka fare for ulukker. Alternative transportårer for mjuke trafikantar på stiar og små gardsvegar er i mange høve heller ikkje farbare på grunn av snøforholda. Dette gjer vinteren til ein periode med spesielt lite vegareal for gåande og syklande. 4.2 Fysisk- og psykisk helse Undersøkingar frå MMI syner at gang- og sykkelvegar er det mest brukte idrettsanlegg på nasjonalt plan. Etter skog og mark er gangog sykkelvegar den fritidsarenaen der folk er mest i bevegelse og får fysisk aktivitet. Det er derfor naturleg å sette fokus på dette som eit viktig felt for at innbyggarane i fylket skal ha best mogeleg grunnlag for ei god helse. Overvekt er ei av dei største helsetruslane for både vaksne og barn i dagens samfunn. Undersøkingar syner at vi har eit sunnare kosthald enn tidlegare, men at vi har for lite fysisk aktivitet. Det er forska på samanhengen mellom fysisk aktivitet og lett tilgang til arenaer der dette er mogeleg. Det er ein

13 klar samanheng mellom tilgjenge til rørsle i sitt nærområde, og grad av bruk. Arenaer for gange og sykling i eige nærområde er svært viktig, særleg for dei som er i risikogruppa for helseproblem. I ei fersk undersøking om ungdom si fysiske helse i Møre og Romsdal kjem det fram at for ungdomsgruppa er gang og sykkelarealet heilt avgjerande. Særleg born og unge i distrikta må køyrast til aktivitetar og har ikkje vegstandard som gjer at dei kan transportere seg sjølv. Dette vil på sikt gi store negative helsekonsekvensar for born og unge i vårt fylke. Det er den daglege fysiske aktiviteten knytt til våre naturlege gjeremål som gir den største helsevinsten, og som tidlegare nemnt syner forsking at gang- og sykkelvegar er den type anlegg som genererar mest fysisk aktivitet. 98,5% av ungdomsskoleelevane i fylket har eigen sykkel, dette syner kva for potensiale som ligg i sykling som transportform for denne gruppa. I tillegg har vi konsekvensane for den psykiske helsa ved at vegen bind folk saman. Om det er ungdom som trygt kan gå/sykle for å besøke kameratar, eldre på veg til butikken eller nybakte foreldre med barnevogn. Undersøkingar i psykiatrien syner at førebygging av isolasjon er eit av dei mest effektive tiltaka mot psykiske lidingar. Det er samfunnsøkonomisk nyttig at befolkninga er fysisk aktiv. Fysisk aktivitet gjev klart lågare risiko for livsstilssjukdommar som hjarte- og karsjukdommar, diabetes, høgt blodtrykk og kreft. For kvar inaktive person som blir syklist er innsparinga ca 150 kroner pr arbeidsdag, eller kroner/år om ein reknar med med 200 arbeidsdagar i året (Nasjonal sykkelstrategi 2003, vedlegg 1) I Noreg er 40% av alle arbeidsreiser under 3 km. I dette ligg eit stort potensiale i å legge til rette for at arbeidstakarar kan gå eller sykle til jobb. Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet seier at kvar vaksen bør vere minimum 30 minutt fysisk aktiv kvar dag. Dersom fleire hadde gått eller sykla til jobb ville samfunnet oppnådd ein formidabel helsevinst med førebygging av ein rekke sjukdommar. Søylediagrammet under punkt 4.5 syner dei betydelege helsegevinstane ved utbygging av gang- og sykkelnett. Professor Peter Hjort seier om fordelane ved å gå og sykle: Ein enkel og rimeleg måte å komme i form på Gir ekstra energi Reduserer risiko for hjarteog karsjukdommar Gir større overskot og meir trivsel Gir år til livet og liv til åra 4.3 Bulyst og trivsel Fleire undersøkingar syner at gangog sykkelvegar har avgjerande konsekvensar for bulyst og trivsel i lokalmiljøa. Forholda i punkt 4.1 og 4.2 understrekar dette. Fridom til livsutfalding og rørsle i bumiljøa er logiske faktorar for trivsel. I Møre og Romsdal fylke er bulyst eit hovudsatsingsområde. Dette knyttar denne strategien opp til eit av kjerneområda for regional utvikling i Møre og Romsdal. Men det er utfordringar knytt til planlegging og reguleringsarbeid i kommunane. Plankapasiteten og organiseringa av den internt i kommunane har endra seg vesentleg. Før var det i hovudsak kommunane som tok initiativ til utbyggingstiltak, gjennomførte regulering og som var byggherre. I dag er dei fleste reguleringsplanane initiert av private utbyggingsinteresser. Kommunane responderer på utbyggingsinitiativa og blir meir ein mottakar og sakshandsamarinstans for innkomne planar. Dårleg kommuneøkonomi i kombinasjon med færre tilsette, i tillegg til mange private initiativ, gjer at kommunen har meir enn nok med å ta i mot og handsame innkomne planar. Dette kan gjere det vanskeleg for kommunane å prioritere reguleringsarbeid for å opparbeide gang- og sykkelvegar utan at kommunen veit at tiltaket er finansiert (komme inn på veg-plan som gjer at den blir bygd i nær framtid). I dialog med fleire kommunar i Møre og Romsdal, kjem det fram at kommuneplanen sin samfunnsdel er eit forsømt område. Ein sikker veg til bulyst i kommunane kjem i stand gjennom ein god dialog mellom planar for areal og samfunn. Her spelar gang og sykkelvegar ein viktig rolle for innbyggarane sitt høve til rørsle i buområda og tettstadane. 4.4 Næringsutvikling (reiseliv) Møre og Romsdal Reiseliv var i 2005 med i Innovasjon Norge si temabaserte marknadsføring av segmenta sykkel, fiske og vandring. Denne satsinga blir vidareført i Destinasjon Molde & Romsdal AS har også hatt et utviklingsprosjekt innan sykkelturisme Øyhopping med sykkel. Dette prosjektet har kartlagt sykkelruter frå Molde, ut til øyane og vidare til Kristiansund. Det er også utarbeidd eit eige kart som er til sals. Denne strekninga egnar seg særleg godt for syklande då det her er forholdsvis lite kupert terreng. 13

14 Reiselivsnæringa er viktig for sysselsettinga i distrikta fordi det finst mange reiselivsbedrifter nettopp her, både store og små. I tillegg representerer reiselivsbedriftene ofte gode tilbod for lokalbefolkninga som er viktig for bulyst. Dersom ein ønskjer å vidareutvikle Møre og Romsdal som ein interessant og spennande destinasjon for sykkelturistar, er det viktig at det blir lagt til rette for det. Dette gjeld særleg trafikksikre sykkeltrasear, anten eigne gang- og sykkelstiar eller godt tilrettelagde og godt skilta mindre trafikkerte strekningar.) God standard på sykkelstiane er viktig. Tunnelane i fylket er pr i dag eit hinder for sykkelturisme. Det må etablerast alternative ruter slik at ein kjem seg forbi desse hindringane, anten godt skilta alternative ruter eller gode tilbod med sykkelstativ på buss. Gode kart med godt merka sykkelløyper er svært viktig. Dette gjeld både gang og sykkelstiar, mindre trafikkerte strekningar som eignar seg for sykling, og stiar i marka. Det finst mange typar syklistar og like mange behov. Dette inneber at ønskemålet er eit mangfald av sykkelstiar i terreng og langs veg tilpassa dei forskjellige målgruppene. Det vere seg småbarnsfamiliar, mosjonistar, aktive og dei som har sykkel som framkostmiddel i ferien. Det er sjølvsagt viktig at også reiselivsnæringa legg til rette for sykkelturisme. Dette inneber at syklisten har sikre lagringsplassar for sykkelen sin, eigne rom for å tørke klede, moglegheit for å smøre seg matpakke m.m. Transport for bagasje kan også vere eit viktig element. Produktpakker for sykkelgrupper sykkel i Møre og Romsdal 1 veke som inneheld, overnatting forskjellige stader, guide, matservering, opplevingar, attraksjonar, transport for bagasje m.m. er etterspurde produkt som vi pr i dag ikkje kan tilby. Dette er element som ikkje kjem innafor dette prosjektet, men som likevel er viktig å ta med i eit heilskapsbilete, og vil mest venteleg bli tatt opp i Innovasjonsprogram for reiselivsnæringa. Møre og Romsdal Reiseliv ønskjer å marknadsføre Møre og Romsdal som ein attraktiv region for sykkelentusiastar. Då er det viktig at det blir lagt til rette for dette og at vi også har produkta som er etterspurt. Tal på kor mange bilturistar som har med seg sykkel, hadde vore svært interessant. Det ville gitt ein god peikepinn på omfang og potensiale. 4.5 Samfunnsøkonomi Som nemnt i 3.2, ligg det ein stor helsegevinst i at folk går og syklar meir. Transportøkonomisk institutt har lagt fram ein nyttekostnadsanalyse for sykkeltiltak. Dei er overraska over konklusjonane i rapporten. Samfunnet kan spare store beløp. Dersom syklar til og frå arbeid vil det føre til ein samfunnsgevinst på om lag 3 milliardar i året. Forskar Kjartan Sælensminde har sett på lønsemda i å bygge samanhengande gang og sykkelnett i byane Hokksund, For kvar inaktive person som blir syklist er innsparinga ca150 kroner pr arbeidsdag, eller kr/år om ein reknar med med 200 arbeidsdagar i året (Nasjonal sykkelstrategi 2003, vedlegg 1) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hokksund Hamar Trondheim Hamar og Trondheim. Konklusjonen for alle tre tilfella er samanfallande: Samfunnsøkonomisk nytte vil vere 4 til 5 gonger høgare enn kostnadane. Dei største innsparingane er gjort ut i frå helsevinstar, mindre sjukefråver og sparte utgifter i vegnettet. Anslaga er beskjedne og rekna ut i frå at berre halvparten av dei som tar til med å gå eller sykle ikkje allereie har nok fysisk aktivitet for å oppretthalde ei god helse. 4.6 Trafikktrygging Bygging av gang og sykkelvegar i alle fylke, er stort sett motivert ut frå å skape ein tryggare veg for dei gåande og syklande. Første prioritet i dette arbeidet har vore å sette fokus på skolevegen. Ein stor del av fotgjengar- og sykkeltrafikken går i mange høve føre seg på vegen til og frå skolane. Slik sett skulle det vere sjølvsagt at alle barn har rett til trygg skoleveg. Men i tryggingsspørsmålet har vi ofte fått ei skeivfordeling av fokus. -Kven og kva er problemet? -Barnet på veg til skolen? -Sykkelen som tar plass i vegbana? -Barnet som ikkje nyttar hjelm eller refleks? -Bilen som passerar? -Vegen som ikkje er dimensjonert for barn, sykkel og bil? Møre og Romsdal fylke har ein svært spesiell geografi, som gjer at transportårene våre har tronge kår. Dette går særleg ut over gang og sykkeltrafikken. Sjølv om ulykkessituasjonen for fotgjengarar Reduced parking costs for emplyers Reduced external costs of motorized transport Reduced costs due to severe diseases and long term absence Reduced cost due to less severe diseases and short time absence Reduced school children transport costs Reduced insecurity costs 14

15 og syklande ikkje er urovekkande i fylket, må deira behov, mellom anna deira oppleving av tryggleik i trafikken, takast omsyn til i arbeidet med nye vegprosjekt. At folk kjenner seg trygge er positivt både for trafikktryggleik og helseaspektet når det gjeld bygging av nye gang og sykkelvegar, og bruken av dei. Det er grunn til å merke seg at det er langt fleire som vert drepne og skadde som fotgjengarar enn syklistar i fylket vårt. Ein må ta omsyn til det i planlegginga av nye prosjekt, og i opprustinga av dei eksisterande anlegga, som for det meste er laga som kombinasjonsanlegg for gang- og sykkeltrafikk (jfr. punkt 2.1). Som det kom fram i punkt 4.1. har prioriteringane ved bygging av vegar, i mange høve skapt ein utrygg situasjon for myke trafikantar. Det eit tankekors at først mista mange barn over tid den trygge vegen som følgje av sterk trafikkauke og kanskje utbetring av vegen i eksisterande trase, så gjer vi dei skjenn for at dei ikkje nyttar hjelm etterpå. Hovudansvaret for trafikktrygging kan ikkje plasserast hos dei svakaste transportgruppene, men må plasserast hos dei som prioriterer, løyver midlar og byggjer ut vegane, samt dei transportmidla som har eit potensiale til å påføre andre skade. Når det gjeld risiko for ulukker i samband med gang og sykkelvegar, oppstår dei fleste personskadane ved kryssingspunkt mellom gang/sykkelveg og motorisert veg. I Noreg har vi hatt liten heilskap i planlegginga for gjennomgåande gang- og sykkelårer, og noko av prisen for dette kjem fram i desse ulukkene. I løpet av transportvegen fram til målet er det i mange høve eit spekter av vegstrukturar ein nyttar seg av, td. bilveg, fortau, gs-veg, fotgjengerovergang, fortau osv. På dette område er det store utfordringar i å skape meir heilskapelege transportårer som både vil føre til meir systematisk bruk og reduksjon av ulukker. Skadde og drepne Skadde og drepne gåande Drepne Svært alvorleg skadd Alvorleg skadd Lettare skadd Trend lettare skadd Ein har valt å ikkje gå djupt inn i ulykkesproblematikken i arbeidet med strategien, men nokre hovudtrekk er trekte fram. I perioden vart 22 fotgjengarar drepne. Figuren viser vidare at det er dei lettare skadane som dominerer. Berre i 2003 vart ingen gåande drepne. Flest drepne var i 1998, med 5. Tilsvarande diagram for syklistar er vist nedanfor. Berre to syklistar er drepne i denne perioden. Begge diagramma viser ein tydeleg positiv trend for dei lettare skadane, noko som er i tråd med uviklinga for trafikkulykker generelt. Det er vanskeleg å fastslå om tilsvarande gjer seg gjeldande for dei alvorlege ulykkene fordi talmaterialet er lite. Skadde og drepne Skadde og drepne syklistar Drepne Sværtt alvorleg skadd Alvorleg skadd Lettare skadd Trend lettare skadd Figur 3. Skadde og drepne syklistar i Møre og Rromsdal i perioden Det er stor grad av underrapportering av ulykker med gåande og syklande, men rapporteringsgraden har auka frå om lag 10% til over 30% dei siste åra. 4.7 Miljø Det er ei global målsetting å redusere forureininga. Framtida tving fram meir bruk av miljøvennleg samferdsel. Gang- og sykkelvegar som er gjennomgåande transportårer fører til mindre bruk av bil og motorkjøretøy, mindre forureining i utslipp og mindre støy. I tillegg kjem miljøgevinstane for lokalsamfunnet ved at folk møtast og opplever eit anna klima i samspel mellom natur og menneske som møtast. Biltransport er også svært arealkrevjande. Ein person i bil opptek 10 gonger så mykje areal som ein person på sykkel (nasjonal sykkelstrategi side 19). Miljøtrusselen har blitt meir tydeleg dei siste åra med konkrete endringar i ver og natur. Vår sivilisasjon kan ikkje halde fram med å legge til rette for forureining slik vi har gjort til nå. Å legge til rette for gang- og sykkelnett er ein heilt konkret måte å redusere forureining på som vi veit gir resultat. Figur 2. Skadde og drepne gåande i perioden i Møre og Romsdal 15

16 16 5 KVA SKAL TIL FOR Å FÅ FLEIRE TIL Å GÅ OG SYKLE? FRAMLEGG TIL STRATEGI Målet med strategien er å skape større merksemd om behovet for betre tilrettelegging for mjuke trafikantar i fylket, samt sikre ein større del av ressursane på samferdselssektoren til bygging og drift av gang- og sykkelvegar langs riks-, fylkes- og kommunevegar. 5.1 Ressursbehov Det skal i den neste 10-års perioden byggast vesentleg meir gang- og sykkelvegar langs riks-, fylkes- og kommunevegar enn i dei føregåande 10 åra. Behovet for og betydninga av gang- og sykkelvegar skal alltid vurderast i samband med investeringstiltak i vegsystemet (jf dei ulike perspektiva). Det har blitt bygd relativt lite gangog sykkelvegar i fylket dei siste åra, og då særleg langs fylkesvegane (sjå ovanfor). Det verkar som om tilrettelegging for mjuke trafikantar taper i kampen om økonomiske ressursar både nasjonalt, regionalt og lokalt. Målet må vere å snu denne trenden, og snuoperasjonen må starte no. Ein god start på dette arbeidet er å reflektere litt om kvifor vi faktisk bør drive tilrettelegging for mjuke trafikantar. Trafikktrygging har stått og står framleis sterkt som grunngjeving for dette. Men i tillegg må vi også fokusere på dei andre positive effektane slik tilrettelegging gir (kfr dei ulike perspektiva presentert framfor); effektiv transport, helse, bulyst, reiseliv, rettferdig tilgang på vegareal og transport (universell utforming) og miljø. Den samfunnsøkonomiske nytten ved slik tilrettelegging kan vere opp til 4-5 gongar større enn kostnadane ved tiltaka. Aktiv bruk av skulevegen gir gode høver for regelmessig fysisk aktivitet samtidig som det kan gi ei gradvis tilvenning til det å ferdes i trafikk. Barn som bruker skulevegen sin aktivt må kunne gjere det på ein sikker måte. Trafikksikre vegar er ein viktig føresetnad for at barn skal kunne gå eller sykle til skulen. Potensialet for auka sykkeltrafikk er størst i byer og tettstader, og TØI (Nasjonal sykkelstrategi s. 6) har berekna mogleg auke til 50% i byar og tettstader med over innbyggarar. Det store potensialet heng truleg saman med at det er i desse områda tilrettelegginga er dårlegast og konfliktane med biltrafikken er størst. Det har i liten grad vore aktivt tilrettelagt for samanhengande gangog sykkelvegnett gjennom ein del tettstader og byar pga kostnadane. Fokus har vore på enkeltprosjekt. Alle tettstader i fylket bør derfor utarbeide ein plan for samanhengande gang- og sykkelvegnett på eit noko meir detaljert nivå enn det som ligg inne i dei fleste eksisterande kommuneplanar. For dei største tettstadane kan det vere tenleg med meir omfattande analysar. Statens vegvesen har utarbeidd framlegg til retningsliner for staten sitt ansvar for planlegging og etablering av slike nett (Nasjonal sykkelstrategi, Vegdirektoratet 2003). Her heiter det at statens ansvar for hovudnett tek utgangspunkt i riksvegansvaret, som gjev staten fullt ansvar for sykkeltrafikk langs og på tvers av riksvegnettet. Vidare skal kommunane som planmynde og Vegvesenet som fagmiljø og riksvegansvarleg ha felles ansvar for å initiere, organisere, leie og utføre planlegginga. Fylket bør for sin del vedta tilsvarande retningsliner for fylkesvegnettet. Spleiselagsmodellen på fylkesveg må opphøyre og fylket må ta 100% av kostnaden med bygging av gs langs fylkesveg. Det føreset at gs-vegar langs fylkesveg er fylkeskommunale vegar og ikkje kommunale som i dag. Når det skjer kan det utarbeidast prioriteringslister for gs-vegar også langs fylkesvegar.

17 Det er etablert eit nettverk av såkalla Sykkelbyar (www.sykkelby.no). 47 kommunar og 3 fylkeskommunar er så langt deltakarar i nettverket. I Møre og Romsdal er Volda og Sunndal og Ålesund kommunar med i nettverket. Sunndalsøra er i ei særstilling når det gjeld sykkelkultur her i fylket. Det skuldast dels topografien, dels lokalisering av arbeidsplassar og bustader, samt medviten satsing frå kommunen og Hydro Aluminium. Som ein del av gang- og sykkelstrategien bør det motiverast til at lokalsamfunn melder seg inn nettverket og blir sykkelbyar. For å få fortgang i dette kan det etablerast motivasjonsordningar, t.d i form av tilskot etter modell av tettstadsprosjektet. Møre og Romsdal fylke bør også delta i nettverket. Tiltak for auka sykkelbruk kan også bestå av tilrettelegging for kombinert bruk av sykkel og kollektivtrafikk ( Park and ride ). Sykkelturen kan vere mellom bustad og haldeplass eller mellom haldeplass og arbeidsstad. I det første tilfellet er det mest aktuelt å nytte eigen sykkel, medan det i tilfellet med sykkel mellom haldeplass og arbeidsplass kan vere aktuelt med leigesykkel, alternativt at kollektivtransportmidlet legg til rette for å ta med syklar. For at dette skal opplevast som attraktivt er det ein føresetnad at det er lagt til rette for trygg sykkelparkering. Aktuelle stader er viktige busshaldeplassar, ferjekaier og kollektivterminalar. Gjennomføring bør skje i dialog med aktørane i kollektivtrafikken, der dei vert utfordra på å plukke ut aktuelle stader for sykkelparkering og strekningar for sykkeltransport og løysingar for dette. I tunnelfylket Møre og Romsdal er det vanskeleg å vere sykkelturist fordi det ikkje er lov å sykle gjennom tunnelar. Gamlevegen rundt vil ofte vere rasfarleg, eller tunnelen er undersjøisk. Fylkesdelplan transport har som eitt tiltak at transport av sykkel på buss skal vere gratis. Før ein kan diskutere prispolitikk på dette området med transportselskapa må det etablerast fysiske løysingar for transport av syklar på moderne bussar. Reiseliv er ei vekstnæring og ei viktig næring både for fylket samla og for det enkelte lokalsamfunn, og gjev viktige tilskott til arbeidsplassar og inntekt i utkantstrøk. Tilrettelegging for sykling i reiselivssamanheng vil også komme innbyggjarane til gode. Fleire omsyn talar m.a.o for betre tilrettelegging for sykling, og gjev derfor betre argument for slik satsing. Tilrettelegging for sykling på strekningar som er attraktive for sykkelturisme føreset ei samordna satsing frå aktørar i reiselivet og veghaldar, der destinasjonsselskapa tek ansvar for marknadsføring, informasjon, servicetilbod og opplevingar, medan det offentleg står for fysisk tilrettelegging og vegvising. Tiltak: Tilhøvet til mjuke trafikantar og prinsippet om lik rett til veg skal alltid vurderast ved investeringstiltak i vegnettet. Fylket vedtek retningsliner for sitt ansvar for gang- og sykkeltrafikken etter same mønster som Statens vegvesen for riksvegar (m.a. at fylket overtar ansvaret for gang- og sykkelvegar langs fylkesvegane). Det vert gjort analysar for å finne naturlege samanhengande gang og sykkelruter på grunnlag av kor folk bur og arbeider. På grunnlag av denne analysen, gjennomførast nødvendig bygging av nye trasear i kombinasjon med tilpassing av eksisterande vegnett, så som å sette ned fartsgrenser, bruk av fysiske fartsdemparar, stenging for gjennomgangstrafikk og liknande. I tillegg bør kartlegging av behov i randsoner til byar og tettstader gjennomførast. Der det blir inngått utbyggingsavtalar mellom kommune og ein utbyggjar, skal behovet for og finansieringa av gang- og sykkelvegar bli vurdert. Vidare satsing på sykkelturisme der det vert lagt opp fleire ruter etter same lest som Øyhopping -prosjektet, i samarbeid mellom vegmynde og destinasjonsselskapa. På strekningar med vanskelege tilhøve for sykling (t.d tunnelar) eller med låg opplevingsintensitet vert det lagt til rette for transport av sykkel med kollektive reisemiddel. Kartleggje og leggje til rette for: Sykkelparkering ved haldeplassar og terminalar Transport av sykkel på buss, jfr pkt 5.5. Det bør etablerast motivasjonsordningar for å få lokalsamfunn til å utpeike sykkelbyar. Møre og Romsdal fylke melder seg inn i nettverket. Vidareutvikle kriterier for å vurdere behov og prioritere tiltak (kriterier som inkluderar alle perspektiva). Heving av plankompetansen på gang og sykkel trafikk, mellom anna synleggjering av og bevisstgjering omkring sykkelhandbok, nasjonal sykkelstrategi og fylket sin gang- og sykkelstrategi. 5.2 Standard Utforme målretta og effektive tiltak (tiltakspakkar) for gåande og syklande, tilpassa situasjonen og utfordringa i det enkelte område. Utvikle nye og meir kreative grep m.o.t. faglege løysingar, organisering og finansiering. Alle gang-, sykkelvegar og fortau skal driftast og vedlikehaldas etter standardkrava i Håndbok 111. Mange gang- og sykkelvegar har fått løysinga si av kostnadsmessige årsaker, og resultatet har oftast vorte kombinerte gang- og sykkelvegar og av og til 17

18 berre eit relativt smalt fortau. Gåande og syklande er dessutan to trafikantgrupper som har svært lite til felles. Syklande har meir til felles med bilistar enn med gåande, og har derfor også heilt andre krav til transportsystemet enn gåande. For å komplisere det heile er gåande som gruppe, og syklande som gruppe, lite einsarta når det gjeld fysisk kapasitet, kunnskap og erfaring. Trass i dette har gåande og syklande i plansamanheng ofte vorte handsama som ei einsarta gruppe. Handbok 233 Sykkelhandboka har teke konsekvensane av dette, og har tilrådingar for korleis sykkeltrafikk skal handterast som køyrande trafikantgruppe. Det er stort behov for bygging av nye trasear både for gåande og syklande, men mykje kan også gjerast ved tilrettelegging i det eksisterande vegnettet, og det må nyttast eit mangfald av tiltak. Som nemnt har syklistar på mange måtar meir til felles med bilistar enn med gåande. Sykkelhåndboka indikerer blanda trafikk, dvs bil og sykkel deler same køyrefelt, heilt opp mot ÅDT kjt ved skilta fart 50 km/t, men tilrår lågare fart, helst 30 km/t. Det er ein trend mot meir bruk av 30 og 40 km/t i tettbygd strøk. 40 km/t kan vere særs aktuelt der trafikkmengdene ikkje er for store (< ) og der det samstundes går bussruter. For å kunne basere seg på å gå og sykle som dagleg transportmåte må brukarane av gang- og sykkelvegane ha visse for at det er framkommeleg, slik at dei når målet med turen til den tid dei har planlagd. Dette gjeld heile året og i all slags ver. Utdrag frå Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (Vegdirektoratet 2003): 18 Generelt: Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- og sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for fotgjengere og syklister Gang og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gangog sykkelvegen og fortauet framfor kjørebanen. Brøyting: Gang- og sykkelveg og fortau skal være gjennombrøytet innen kl ved snøfall mellom 0600 og 2200 skal brøyting igangsettes når snødybden er 3 cm. Vegvesenet har, som nemnt ansvar drift og vedlikehald for gs-vegar langs riksvegar, og kommunane har tilsvarande ansvar langs kommunale vegar og fylkesvegar. Denne ansvarsdelinga er gjennomført, som ein naturleg følgje av det formelle veghaldaransvaret, og som ein praktisk måte å dele utgiftene på, utan at det er sett i samanheng med naturlege ruteval for trafikantane. Kommunane følgjer ikkje krava i Handbok 111. Dette gjev seg særleg utslag i at trafikantane kan møte svært varierande standard på brøyting og strøing langs ei og same rute. Ei anna side ved dette er brøyting av gs-veg langs køyreveg der det vert salta. Saltinga fører til at køyrevegen raskt vert bar og tørr, medan gs-vegen vert verande islagt. Tilstanden på gs-vegen er derfor ikkje i samsvar med intensjonen i Håndbok 111 sjølv om dei formelle krava til tidspunkt for gjennomføring av brøyting og strøing og snødjupne er oppfylte. Det kan derfor vere aktuelt å skjerpe krava til brøytestandard for gs-veg langs salta bilveg for å redusere forskjellen i attraktivitet mellom dei. Med dagens sykkelmateriell, og Statens vegvesen sine krav til brøyting og strøing, er sykkel eit høgst reelt transportalternativ, også om vinteren på strekningar der statens krav gjeld. Kommunane har stort sett ein lågare standard. Trafikantane kan derfor ikkje vere sikre på kva tilhøve dei møter på sin veg til arbeid eller skule. Det er eit hinder for mange for å velje å gå eller sykle som føretrekt transportform. Tilhøve som gjer det vanskeleg å sykle er også vanskeleg for t.d å trille barnevogn. Ein kan derfor konkludere med at funksjonelle krav er nokså like for gåande og syklande. Det er relativt få klager på brøytestandarden på gang- og sykkelvegar samanlikna med klager på køyreveg. Dette kan skuldast at forventningane frå publikum er små, og at dei krava som gjeld for gang- og sykkelvegar langs riksvegar er lite kjende. Mange har truleg heller ikkje oversikt over kven som er veghaldar på dei forskjellige vegane. Ved å kommunisere standarden ut til publikum kan ein vente å få meir tilbakemeldingar, og dermed grunnlag for å ta opp eventuelle manglar med entreprenørane. Syklistenes landsforening er interesseorganisasjon for syklande, og vil kunne vere ein medspelar her, ved at medlemmene vert oppmoda om å engasjere seg i betre vedlikehald. Tidlege sykkelturistar i Romsdalen. Foto utlånt frå Romsdalsmuseets fotoarkiv

19 Tiltak: Analysere vegnettet i den enkelte kommune og skissere kva for trasear som skal vere heilårsvegar for gåande og syklande. Analysere og kartlegge behova for separate og felles trasear for gåande og syklande, og etablere eigne løysingar for sykkeltrafikken inn mot/ i byer og tettstader. Kvalitetssikring av brøyting/vedlikehald for gjennomgåande ferdselsårer. For dei lenkene som inngår i dei samanhengande gang- og sykkelrutene vert Statens vegvesen sin standard for drift og vedlikehald lagt til grunn. Det vert laga avtalar der ein og same veghaldar tek ansvar for strekningar som funksjonelt inngår i ei naturleg rute uavhengig av kven som formelt sett er veghaldar. Det inneber at ein entreprenør som har kontrakt med Vegvesenet kan utføre vedlikehald på kommunale gang og sykkelvegar mot kompensasjon frå kommunen, eller omvendt. Statens vegvesen og kommunane må ha ressursar til å følgje opp at entreprenørane oppfyller pliktene sine i høve til kontrakten. Legge ut krava for vedlikehald på internett, og gjennom dialog med Syklistenes landsforening etablere ei grasrotkorps av oppsyn med driftsstandarden. Håndbok 211 skal leggast til grunn ved drift og vedlikehald av fortau, gang- og sykkelvegar. 5.3 Prioritering Sjølv om det blir avsett vesentleg meir midlar til føremålet, vil det likevel ta lang tid før tilhøva for dei mjuke trafikantane er tilfredsstillande. I første omgang må følgjande kriterie tilleggast størst vekt i prioriteringane: I ein radius på 4 km rundt grunnskular, 6 km rundt videregåande skular. I og inntil byar, større tettstadar og store arbeidsplasskonsentrasjonar. Samanhengande gang- og sykkelvegnett i bygder/mindre lokalsamfunn. Skilting og tilrettelegging av gjennomgåande sykkelårer i fylket. Bygging i samanheng med reiselivspakkar. Drøftinga av alle perspektiva i denne strategien, syner at årsdøgnstala som tidlegare har vore grunnlag for bygging av gang- og sykkelvegar er eit alt for spinkelt grunnlag for vurdering av behov. Velferdsaspektet, bulyst, helse, bygdeutvikling, reiseliv, samfunnsøkonomi med meir krev ein breiare analyse som kan vere grunnlag for å setje opp behovs- og prioriteringskriteriar. Dessutan gjev rett til veg næringsutvikling og miljø m.m ytterlegare argument for gs-tilrettelegging. Busetjingsmønsteret i fylket, på den tronge og delvis bratte stripa mellom fjord og fjell, gjer utfordringane på vegområdet ganske store. Følgjande faktorar har mykje å seie for den faktiske og den opplevde tryggleiken ved å ferdast langs og krysse ein veg med motorisert ferdsle: ÅDT på parallell køyreveg Innslag av tungtrafikk Fartsnivå på parallell køyreveg Veglys eller ikkje (og om evt lys oppfyller gjeldande tekniske krav). Dersom ein knyter vurderingane til enkeltindividet sitt behov for tryggleik og rett til veg, samt prinsippet om universell utforming der grunntanken er lik rett til deltaking i samfunnslivet, vil behovet vere uavhengig av storleiken på gang- og sykkeltrafikken. Til større trafikk og høgare fartsnivå, til større er behovet. Når prosjekt som den enkelte trafikant opplever det er behov for skal vegast opp mot kvarandre må det takast omsyn til nokre fleire faktorar, der også nytten for samfunnet må trekkjast inn: Talet på potensielle brukarar, dvs summen brukarane sine individuelle behov (ÅDT for gåande og syklande)? Er det mykje busetnad langs vegstrekninga? Er strekninga nytta som skuleveg? ÅDT totalt og derav andel store køyretøy. Inngår strekninga som del av eit samanhengande nett? Fører bygging av prosjektet at det blir samanheng i gang- og sykkelvegnettet? Kan prosjektet bli ein aktuell turveg? Kan prosjektet inngå i eit samanhengande turnett (td i reiselivssamanheng)? Er det alternative ruter? Planløysinga, td vil vegen bli nytta eller blir den ein omveg? Er vegen plassert slik at mange vil vere redde for å bruke den i mørket? Universell utforming Er det behov for ein eigen sykkelveg, anten langs bilvegen (skuldra) eller ved å bruke parallelle vegar med mindre trafikk? Kva er kostnaden på gjennomføring av tiltaket(-a) - inkl. grunnerstatningar, planleggings- og anleggskostnader? Det avgjerande for gjennomføringa av strategien, er politisk vilje til økonomiske prioriteringar som tar omsyn til dei konsekvensane for regional utvikling som strategien har skissert. Samstundes kan ein starte arbeidet umiddelbart med å legge til rette for dei tiltaka som går an å få til innafor dagens rammer. Det er viktig å ikkje verte lamma av utfordringane, men starte med dei faktorane som det allereie i dag er mogeleg å gjere noko med. 19

20 Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: E-post: Internett: 20

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer