Samlet saksframstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet saksframstilling"

Transkript

1 Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/ Arknr.: PLA Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/ Plan og byggesaksutvalget 16/ Kommunestyret 62/ FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM SKI OG KRÅKSTAD LANGS FV , KRÅKSTADVEIEN Forslag til vedtak: Med henvisning til plan og bygningsloven vedtas forslag til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del), sist datert , med reguleringsbestemmelser sist datert Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: - Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Ingress/hovedbudskap: Det har lenge vært et ønske om å få etablert en gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad. Så da man begynte å planlegge ny vann- og spillvannsledning fra Kråkstad til Ski, var det naturlig å se på muligheten for å kombinere legging av ledninger med byggingen av gangvei på ledningstraseen. Denne kombinasjonen gjør det mulig å realisere gang- og sykkelveien. I tillegg blir den manglende gangveistrekningen mellom Ellingsrudveien og Ås grense bygd. Da vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelvei fra Ski sentrum og forbi Tandbergløkka i Ås kommune. Saksopplysninger: Plan og byggesaksutvalget vedtok i møte den å legge forslag til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del) ut til offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til høring i perioden , og det kom inn 7 merknader til planforslaget. Bakgrunnen for planarbeidet og planforslaget ble nærmere beskrevet i sakspapirene fra 1. gangs behandling, se vedlagt sak nr. 34/11 og planbeskrivelsen.

2 Side 2 av 7 Det ble avholdt to offentlig informasjonsmøter i kommunestyresalen, for nordre del mandag , og for søndre del torsdag Sammendrag av merknadene med kommentarer: Jonny Fauske, datert Eier hus i Eikeliteigen og får gangveien langs sin eiendomsgrense. Det er fint at gangveien endelig blir realisert. Hadde sett for seg at gangveien ville ligge ca 1 meter høyere enn kjørebanen. Ser at det blir en smal rabatt mellom bilveien og gangveien, men tror at det uansett vil være gunstig å heve gangveien. Heving vil også føre til mindre sprengingsarbeider. Gjør oppmerksom på at det er to energibrønner à 160 meter på eiendommen, som er vannfylte til 3 meter under bakkenivå. Forutsetter at det blir satt krav til forsiktig sprengning. Hvorvidt gang- og sykkelveien vil bli hevet og hvor mye vil bli avklart i byggeplan. Hvis det blir behov for sprengning vil det på forhånd bli plassert ut rystelsesmålere. Kommunen registrerer at det er energibrønner på eiendommen som må hensyntas. Jonny Fauske kom også med en separet uttalelse vedrørende tomteutnyttelsen på sin eiendom Eikeliteigen 13. Den uttalelsen har ingen relevans for reguleringsplanen for gangog sykkelveien, og blir ikke referet eller ytterligere kommentert i saksfremlegget. Bjørnulf og Kirsten Kristiansen, datert Det er meget positivt gangveien kommer. Det er ønskelig med opphøyde gangfelt ved stoppestedene for buss i Kråkstadveien. De ber om støymåling for å få vurdert om noe kan/bør gjøres å bedre støyforholdene ved boliger langs Kråkstadveien. I Danmark har man mange steder i småbyer fartsreduserende øyer i veien som trafikken må svinge utenom. Kunne dette være et tiltak mellom Kollenveien og Kråkstadveien? Vår hage er blitt brukt til snø- og saltdeponi, fordi måketraktoren ikke har hatt med følgebil som kan samle opp snø og skitt. Resultatet kan sees bl.a. i form av ødelagte hekker. Finnes det noen plan for å ta vare på miljøet langs Kråkstadveien kommende vinter? Ønsket om opphøyet gangfelt registreres, og vil bli vurdert av statens vegvesen i byggeplan. Eiendommen ligger i gul støysone, og vil i følge Statens vegvesen ikke utløse krav om tiltak ved bygging av ny gangvei. Fordi tiltaket ikke endrer støyforholdene er det ikke påkrevd å sette opp støyskjermer som følge av at gang- og sykkelveien bygges. Øyer i veier for å redusere fart er et typisk sentrumstiltak. Krysset Kollenveien Ellingsrudveien - Kråkstadveien vil bli bygd om slik at man får et mer oversiktlig trafikkbilde, og farten vil bli redusert gjennom dette tiltaket. Kråkstadveien er fylkesvei og det er Statens vegvesen som har ansvaret for vintervedlikeholdet av denne. Når det gjelder kommunale veier har Ski kommune et vedtak om at det skal brukes mindre salt om vinteren når det måkes og strøs. Akershus fylkeskommune, datert Automatisk fredete kulturminner Arkeologiske registreringer er gjennomført. Fylkesrådmannen anser det endelige forslaget til reguleringsplan for ikke å komme i konflikt med kulturminnelovens bestemmelser. Nyere tids kulturminner Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Andre regionale interesser.

3 Side 3 av 7 Barn og unges interesser: Fylkesrådmannen viser til Rundskriv T-2/2008 om barn og planlegging, hvor det legges vekt på at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal håndheves strengere, og at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. Universell utforming: Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen ber om at tilgjengelighet for alle sikres i den videre planleggingen i den grad det er mulig. Fylkesrådmannen mener at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Avgrensningen av planområdet omfatter lettbrukt fulldyrka jord. Matjordlag som tas av, må bevares og i størst mulig grad tilbakeføres til dyrket mark. Hensynet til dyrket og dyrkbar jord må ivaretas også i anleggsfasen. Disse hensynene må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Hydrotekniske anlegg og erosjonsforebyggende tiltak må ivaretas. Følgende er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene: Før igangsetting av arbeidet med anlegging av gang/sykkelveien skal det gjøres rede for hvordan hensynet til dyrket mark ivaretas i anleggsfasen. Det skal også gjøres rede for deponering av overflødig matjord. En slik plan, som evt. kan inngå i byggeplanen, skal godkjennes av landbruksmyndighetene. Statens vegvesen, datert Planforslaget er utarbeidet i samråd med Statens vegvesen. Når det gjelder planforslagets søndre del, ber vi om at frisiktsonen i alle avkjørsler vises på plankartet tilsvarende nordre del. Statens vegvesen er enig i at det er viktig å få bygd de manglende 400 meterne g/s-vei i Ås kommune, slik at man får etablert en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ski til Kråkstad. Men denne strekningen er ikke inne i Samferdselsplanen for Akershus , derfor er det vanskelig å si når det kan bli bevilget midler. Frisiktsoner er nå vist i alle avkjørsler. Lokal agenda 21.forumet i Ski, datert Det blir viktig å få etablert et gjennomgående sykkelveinett gjennom Follo. De støtter Ski kommune og Statens vegvesen i at g/s-veien skal bygges etter veinormalen, med 3 meter grøft, 3,5 meter gangbane og 1,5 meter grøft. Da dette er den mest trafikksikre løsningen for brukerne. Et godt sykkelnett vil stimulere til økt bruk av sykkel som fremkomstmiddel, og at det blir et alternativ til bilkjøring. På informasjonsmøtet om søndre del kom det frem et forslag om at svingen sør for Hagelund rettes ut, og at kjørebanen legges vest for eksisterende vei og at eksisterende kjørebane blir gang- og sykkelvei. Dette må utredes ved etablering av gang- og sykkelveien. Se kommentarer til utrettelse av svingen på fylkesveien i eget punkt. Svein og Camilla Bekkelund, datert (Har fått utsatt høringsfrist) I forslag til reguleringsplan ønsker Ski kommune totalt å erverve 293 m² av vår eiendom g/bnr. 139/46, fordelt på 140 m² tomt og 153 m² veggrunn.

4 Side 4 av 7 På den delen av tomta som ønskes ervervet, i hjørnet Kollenveien/Ellingsrudveien, er det anlagt parkeringsplass som benyttes til oppbevaring av båthenger og parkeringsplass for bil. I arbeidet med oppstramming av krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien ønsker vi at det tar hensyn til dette, og at det settes av plass til en oppstillingsplass for bil. Dersom ny trase for Kollenveien legges mye mot Øst mener vi at det bør anlegges støttemur mot skråning. Vi ønsker også at gjerde/port som rives ned i forbindelse med erverv kan settes opp igjen på dertil egnet stad. I byggeplan vil ny oppstillingsplass for bil bli vurdert. Dette kan eventuelt kombineres med en støttemur for å stramme opp dagens skråning opp mot øvrig hage. Ny plassering av port kan innpasses ved etablering av ny biloppstillingsplass. Merknader til planen fremmet som forslag på informasjonsmøtene: På de to informasjonsmøtene kom det frem forslag og ønsker til endringer som administrasjonen har valgt å se nærmere på selv om forslagene ikke er fremsatt skriftlig av forslagsstiller. Minske inngrepene på eiendommene ved Knausveien. Det kom en forespørsel fra eier av Knausveien 3, om det var mulig å redusere inngrepene på hans eiendom, da gangveien kommer tett opp til husets terrasse / uteoppholdplass selv med redusert grøfteløsning. Ski kommune videresendte en forespørsel til Statens Vegvesen om muligheten for å videreføre fortauet langs Kråkstadveien på strekningen fra Ellingsrudveien til Haugteigveien. Statens vegvesen har gitt følgende svar på spørsmålet, i mail datert : Statens vegvesen er negative til at gang- og sykkelvegen reduseres til fortau mellom Ellingsrudveien og Haugteigveien, av følgende årsaker: Generelt gir fortau dårligere trafikksikkerhet og det er ikke et tilbud til syklister. Det er derfor ønskelig at det etableres gang- og sykkelveg på en så lang strekning som mulig langs Kråkstadveien. Ideelt sett burde fortauet videre langs Kråkstadveien inn mot Ski sentrum også vært ombygd til gang- og sykkelveg (eller sykkelfelt/fortau) for å gi syklistene et bedre tilbud. Viktig å tenke langsiktig fortau er ikke en framtidsrettet løsning i dette tilfellet Biler som mister kontrollen kan havne på fortauet (1 person drept i fjor på fortau langs Østre Akervei i Oslo) Personer/barn kan lettere snuble ut i veien/krysse veien på steder som ikke er egnet/tilrettelagt Vanskeligere vintervedlikehold Dårlig miljøkvalitet mhp vindtrykk, støv og støy (dette betyr kanskje mindre i denne saken hvor vi har redusert det fysiske skillet på denne strekningen). Reguleringsplanens opprinnelige forslag med gang- og sykkelvei med redusert fysisk skille opprettholdes. Utretting av sving ved Eng søndre. Grunneier på gården Eng Søndre, Kjell N. Andersen, fremmet et forslag om å rette ut den lange slake svingen på fylkesveien ved eiendommene Eng søndre (g/bnr 1/4)og Frogner nordre (g/bnr 2/3). Forslaget ble fremmet fordi det på vinterstid er mange biler som ikke greier svingen og glir av veien. Videre er denne delen av fylkesveien i svært dårlig forfatning og trenger opprustning. Flytting av veien sydvestover vil beslaglegge dyrka mark, men med langt dårlig bonitet enn arealet som reguleringsplanens forslag til g/s-trase vil beslaglegge. Forslaget medfører også et mye mindre terrenginngrep i form av skråningsutslag.

5 Side 5 av 7 Dette forslaget ble støttet av flere grunneiere langs strekning, bl.a. Knut A. Frogner grunneier på Frogner nordre Det er utarbeidet tegninger av forslaget og disse er sent til Statens vegvesen for uttalelse. Statens vegvesen har gitt følgende svar på spørsmålet om utretting av svingen, i mail datert : Når det gjelder forslag fra grunneiere om kurveutretting som vist på tegning C11 og C12 utarbeidet av SWECO har Statens vegvesen følgende kommentarer: Den planmessige løsningen har vi ingen vesentlige innvendinger til. Kostnadene til en slik kurveutretting kan imidlertid fort bli mill. kr. i tillegg til kostnadene til gang- og sykkelvegen. Når det gjelder finansiering av en slik kurveutretting er dette et tiltak som ikke er med i Samferdselsplanen for Akershus Ifølge STRAKS - ulykkesregisteret over politirapporterte ulykker har det ikke vært noen ulykker på denne strekningen de siste 10 årene. Det er derfor høyst usikker om og når det er aktuelt å prioritere et slikt tiltak. Større omlegginger av fylkesveger må vurderes av Akershus fylkeskommune som veieier og Statens Vegvesen som forvaltningsmyndighet. Gjennomføring er avhengig av fylkeskommunale bevilgninger, og dette tiltaket er ikke med i Samferdselsplanen for Akershus Forslaget til reguleringsplan legger til rette for bygging av g/s-veg på østsiden langs dagens veg. Skal Ski kommune kunne realisere gang- og sykkelveien må det gjøres samtidig med bygging av ledningsanlegget. Vurdering: Det har ikke kommet vesentlige merknader til reguleringsforslaget, ut over de to ønskene om redusert inngrep i hagene ved Knausveien og utretting av svingen med Eng søndre. Begge ønskene er vurdert, men kan, som argumentasjonen ovenfor viser, ikke gjennomføres. Det anbefales derfor at forslaget til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del) vedtas slik det foreligger i planforslaget, men med følgende mindre justeringer: Endringer på plankartet: - Frisiktsoner er nå vist i alle avkjørsler. - Avkjørsel til Frogner nordre er lagt vinkelrett på fylkesveien. Følgende er innarbeidet reguleringsbestemmelsene 4f: Før igangsetting av arbeidet med anlegging av gang/sykkelveien skal det gjøres rede for hvordan hensynet til dyrket mark ivaretas i anleggsfasen. Det skal også gjøres rede for deponering av overflødig matjord. En slik plan, som evt. kan inngå i byggeplanen, skal godkjennes av landbruksmyndighetene. Økonomiske konsekvenser: Dette er et betydelig økonomisk løft for kommunen, men ved å samkjøre bygging av vannog avløpsledning med gang- og sykkelveien reduseres totalkostnadene. Statens vegvesen har gitt signaler om at de vil bidra med midler på den nordre delen, fra Ellingsrud veien til Ås grense, men det er usikkert når disse midlene vil bli bevilget. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Bygging av gang- og sykkelveien langs Kråkstadveien er et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak, som blant annet vil sikre skoleveien for barn og unge i Ski og Kråkstad.

6 Side 6 av 7 På lengre sikt vil denne gang- og sykkelveien inngå i et større sykkelveinett som vil fremme mosjon, trivsel og folkehelse. Konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven: Ved alle planarbeider skal kommunen vurdere planarbeidet mot lov om naturmangfold. I planområdet er det ingen registreringer som tilsier at gjennomføring av planen vil ha konsekvenser for de hensyn naturmangfoldloven skal ivareta. Konklusjon: Det anbefales at forslag til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del), med reguleringsbestemmelser, datert vedtas. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan-Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart b) Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, nordre del, sist datert c) Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, søndre del, sist datert d) Forslag til reguleringsbestemmelser, sist datert Merknader til planforslaget: e) Jonny Fauske, datert f) Bjørnulf og Kirsten Kristiansen, datert g) Akershus Fylkeskommune, datert h) Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert i) Statens vegvesen, datert j) Lokal agenda 21-forum i Ski, datert k) Svein og Camilla Bekkelund, datert l) Samlet saksfemstilling sak 34/11(u/ vedlegg), datert m) Planbeskrivelse, datert Vedlegg som ligger i saksmappen: Plan og byggesaksutvalgets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak tiltres.

7 Side 7 av 7 Utvalgets innstilling til kommunestyret: Med henvisning til plan og bygningsloven vedtas forslag til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del), sist datert , med reguleringsbestemmelser sist datert Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: - Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Kommunestyrets behandling : Anna R. Høiseth (AP) ble erklært inhabil og fratrådte. 40 representanter behandlet saken. Enstemmig vedtak: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Med henvisning til plan og bygningsloven vedtas forslag til Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre og søndre del), sist datert , med reguleringsbestemmelser sist datert Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: - Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Utskrift sendt til: Marit K. Bjørke

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-330/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.01.2012 Saksframlegg Områderegulering utvidelse av Lunde skole Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer