ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER"

Transkript

1 EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K73 UTENDØRS VVS ANLEGG - ENERGIBRØNNER UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF

2 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE 01. INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE ADRESSELISTE ORIENTERING OM PROSJEKTET TILBUDSREGLER KONTRAKTSBESTEMMELSER FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN HMS PLAN BYGGRENHOLD DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG TEGNINGSLISTE GENERELLLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE SPESIFISERENDE TEKSTER FOR -73 UTENDØRS VVS ANLEGG 73-1

3

4 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-3 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE ADRESSELISTE 03. ADRESSELISTE. Tiltakshaver: Lyngen kommune (TTH) Kjosveien Lyngseidet Saksbehandler Hans Petter Myrland Tlf Fax E-post: Prosjektleder: Norconsult AS (PL) Teknologiveien Narvik SaksbehandlerTerje Hansen Tlf Fax Mob E-post: Prosjekteringsleder: (PGL) Arkitekt: (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Espen Aursand Tlf Fax E-post: Espen Aursand Arkitektkontor AS Robrygga Vestre Havn postboks Namsos Saksbehandler Svein Erik Lervik Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør VVS: AS PlanConsult VVS (RIV) postboks 83, 7801 Namsos Tlf Fax Mob Prosjektansvarlig Torbjørn Landsem Saksbehandler Lorentz Rosten Rådgivende ingeniør EL: EL-prosjekt Trøndelag AS (RIE) Neptunveien Verdal Saksbehandler Helge Høybakken Tlf Fax

5 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-4 Bygningsdel: 03 ADRESSELISTE E-post: Rådgivende ingeniør Brann: Total Brannsikring AS (RIBr) postboks Alta Saksbehandler Lars Erik Johnsen Tlf Fax E-post: Rådgivende ingeniør bygningsteknikk: Trønder-plan AS (RIB) Havnegata 3 Postboks Namsos Saksbehandler Bjarne Holmsen Tlf Fax E-post:

6 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-5 Bygningsdel: 04 ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET 04. ORIENTERING OM PROSJEKTET. Prosjektets art og omfang. Eksisterende skole skal rives og det bygges ny samtidig som eksisterende svømmehall med tilhørende garderobeanlegg skal rehabiliteres med hensyn til både bygningsmessige og tekniske anlegg. Mesteparten av de VVS tekniske anlegg skal rives/demonteres og det skal innstalleres nye tekniske anlegg. For øvrig orientering henvises det til utarbeidet Bok 0 for prosjektet. VVS anlegg. Sanitæranlegg. Alt av eksisterende ledningsnett for vannledninger skal i prinsipp rives/demonteres. Eksisterende sanitærutstyr i garderober blir revet/demontert og det innstalleres nytt. Varmeanlegg. Eksisterende varmeanlegg vil bli revet og erstattet med ny vannbåren gulvvarme samt radiatoranlegg. Likedan vil nye ventilasjonsbatterier bli innstallert med vannvarme. Varmeveksler for oppvarming av bassengvann vil også bli tilknyttet det vannbårne varmeanlegget. For tilskudd til energiforsyningen skal det etableres energibrønner. Sprinkleranlegg. Sprinklede områder skal sprinkles i henhold til NS og gjeldende forskriftskrav. Kuldeanlegg. I tilknytning til energibrønner skal det installeres vann/vann varmepumpe. I tillegg installeres kjøleanlegg i tilknytning til kjølerom og avfallsrom. Ventilasjonsanlegg. Det etableres i alt 4 stk nye ventilasjonsanlegg, henholdsvis for garderober og gymnastikksal, administrasjonsfløy, undervisningsfløy samt svømmehall. I prinsipp skal alt av eksisterende aggregater og kanalnett rives/demonteres i både garderober og svømmehall. Renseanlegg/bassengtekniske anlegg. Alt av teknisk utstyr samt ledningsnett for eksisterende renseanlegg vil bli revet/demontert. Dette vil bli erstattet med komplett nytt renseanlegg basert på de siste forskriftskrav. Framdrift. Se Bok 0. Evaluering av tilbud. Se Bok 0. Prisregulering. Se Bok 0. Forhold på byggeplassen. Se Bok 0.

7 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-6 Bygningsdel: 05 TILBUDSREGLER TILBUDSREGLER 05. TILBUDSREGLER. Det vises til Bok 0.

8 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-7 Bygningsdel: 06 KONTRAKTSBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER 06. KONTRAKTSBESTEMMELSER. Det vises til Bok 0.

9 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-8 Bygningsdel: 07 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 07. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN. Det vises til Bok 0.

10 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-9 Bygningsdel: 08 HMS PLAN HMS PLAN 08. HMS PLAN. Det vises til Bok 0.

11 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 09 BYGGRENHOLD BYGGRENHOLD 09. BYGGRENHOLD. Det vises til Bok 0.

12 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG 10. DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG. Tilbud avgis, i tillegg til forpliktende tilbudsbrev, ved : a. utfylling av understående skjema. b. utfylling av enhetspriser i beskrivelsen. c. vedlegg av etterspurt dokumentasjon TILBUDSPRIS. Undertegnede tilbyder tilbyr seg å levere og montere komplette tilbudsleveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget til følgende priser : 73 UTENDØRS VVS ANLEGG 730 Generelle ytelser kr 731 Ledningsnett mm kr 732 Grøftearbeider kr 733 Kummer, armaturer mm kr 734 Energibrønner kr 738 Overtakelse mm kr Sum, eks.mva kr 25 % merverdiavgift kr TILBUDSSUM INKL. MVA. Kr =================== Kostnadsfordelingsoppgave. Tilbudssummen fordeler seg som følger: Lønn Sosiale utgifter Materialer Administrasjon, risiko, og fortjeneste.%.%.%.% 100 %

13 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG FORBEHOLD, MERKNADER Ett av følgende alternativer skal fylles ut/krysses av: 1. Det tas ingen forbehold. 2. Forbehold er angitt i eget følgeskriv, datert. og det er totalt..antall forbehold. NB! Hvis forbehold - skal det oppgis hvor mange ALTERNATIVE TILBUD. Såfremt det er bedt om alternative tilbud, er det ønskelig at dette fylles ut av tilbyder ENDRINGER AV KONTRAKTENS PRISER Det vises til Bok 0 med hensyn til prisstigning TILLEGGS-/REGNINGSARBEIDER Timepris, inkl. alle påslag, eks.mva. Generelt gjelder at tilbudspriser skal benyttes for tilleggs- og fradragsarbeider der dette lar seg beregne. Såfremt dette ikke lar seg gjennomføre gjelder følgende: Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader og alle påslag for dekning av risiko, fortjeneste m.v. Nedenstående liste utfylles ved innsendelse av tilbud. Tiltakshaver kan i rimelig utstrekning ta hensyn til timeprisene ved valg av tilbud. Regningsarbeid skal ikke utføres uten at arbeidet på forhånd er skriftlig rekvirert av tiltakshavers representant. overtid Normaltid 50 % overtid 100 % a, Ingeniør. kr/time... kr/time... kr/time b, Montør/fagarbeider... kr/time... kr/time....kr/time c, Lærling/ hjelpearbeider... kr/time... kr/time... kr/time Påslag for materialer og utstyr. Påslag skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, håndtering på byggeplassen m.m. i h.h.t. prisgrunnlaget i NS 3420, samt risiko, fortjeneste m.v.: Påslag i %: Materiell i følge grossistens prisliste.. Materiell i følge leverandørens prisliste..% Materiell i følge netto innkjøpspris, som dokumenteres gjennom faktura..%

14 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG TILTRANSPORT AV ENTREPRISER Følgende prosentpåslag tilbys som godtgjørelse for eventuelle senere tiltransporterte entrepriser. Godtgjørelsen beregnes i % av kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift for den tiltransporterte entreprise. Godtgjørelse for underentrepriser: Godtgjørelse for administrerte sideentrepriser:....%....% LEVERINGSTIDER Eventuelle frister som gjelder for leveransen som ikke framgår i Bok 0 medtas her. Levering av: Levering av: Levering av: uke... uke... uke GARANTIER/FORSIKRINGER Garantier i h.h.t. NS 8405 vil bli stillet av:... Forsikringer i h.h.t. NS 8405 stilles av: UNDERENTREPRENØRER/UNDERLEVERANDØRER. Listen skal utfylles dersom tilbyderen har til hensikt å knytte til seg underentreprenører. Hvis så er tilfelle skal underentreprenørenes referanser vedlegges tilbudet. Firma: Arbeid/leveranse: UTSSTYRSSPESIFIKASJON. Alt utstyr som entreprenøren tilbyr skal spesifiseres, dateres og vedlegges tilbudet. Tilbud uten vedlegg ansees som utfullstendig og kan forkastes. Se også pkt.12.3 og 12.5 under kap.generelle krav og ytelser for VVS anleggene KAPASITET. For å kunne gjennomføre arbeidene skal tilbyderen i eget vedlegg dokumentere at han har den nødvendige kapasitet til å kunne gjennomføre arbeidene. Det skal videre oppgis forventet maksimal bemanning for egne respektive underentreprenørers arbeider samt hvilke ressurser hvert av firmaene rår over. Videre skal tilbyderen oppgi hvilke prosjektadministrative ressurser (ingeniører/formenn) firmaet rår over og likedan hvilke erfaring disse har.

15 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG TILTAKSKLASSE Det settes krav til følgende tiltaksklasser etter rev. PBL. Kap. Arbeider Tiltaksklasse 73 Utendørs VVS anlegg 3 Tilbyders status i forhold til ovennevnte krav er; 1. Søknad om sentral godkjenning er sendt; Ja Nei Hvis ja: Søknad godkjent Søknad avslått Svar ikke mottatt 2. Tilbyder er lokalt godkjent i Lyngen kommune på andre prosjekt: Ja Nei Hvis ja, oppgi hvilke: KVALITETSSIKRING Tilbyder skal krysse av et eller flere av følgende forhold: Firmaet har utarbeidet kvalitetssikring etter NS-EN ISO og er iverksatt fra dato. Firmaet har egne kvalitetssikringsrutiner og innholdsfortegnelsen følger vedlegg Firmaet har ikke utarbeidet kvalitetssikringsrutiner REFERANSEPROSJEKT Tilbyderen skal angi min. tre referanser som er relevante for denne entreprisen. Tiltakshaver Prosjektnavn Entreprisesum Ferdigstillelse TIDSFRISTER Arbeidet er beregnet utført på dager.

16 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 10 DETALJERT TILBUDSSKJEMA UTENDØRS VVS ANLEGG TILBYDERS UNDERSKRIFT/ERKLÆRING Undertegnede firma erklærer å ha satt seg inn i de stedlige forhold og bekrefter at følgende er gjennomgått og er vedlagt i utfylt stand: Tilbudet kan bli forkastet dersom ikke alle nedenstående punkter er avkrysset. Alle poster skal avkrysses Vedlagte Bok 0 er gjennomgått Tilbudsskjema er komplett utfylt og signert Beskrivende mengdeoppstilling er utfylt Tegninger er gjennomgått Skatteattester, 2 stk er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) Firmaattest er vedlagt (maks. 6 mnd. gammel) HMS erklæring er vedlagt Økonomisk soliditet, regnskap siste 3 år Erfaring fra lignende prosjekt, m2, kostnad, type bygg mm Merk! I tillegg vises det til Bok 0 med hensyn til hvilke dokumenter som skal vedlegges tilbudet. Såfremt etterspurte dokumenter ikke vedlegges tilbudet, kan evt. tilbudet bli forkastet. Firma: Adresse: Telefon:.... Telefaks: Sted:.Dato: Ansvarlig underskrift:

17 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE TEGNINGSLISTE 11. TEGNINGSLISTE. Tegn. nr. Tittel: Mål: Dato: Entreprenør VVS-anlegg. Utomhusplan 1: R+V+K+E+B Eksisterende bygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 laveste nivå 1:50 " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 1 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 2 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 1 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 2 " " R VVS anlegg Plan 1, del 2 " " R+V+K+B VVS anlegg Plan 2, del 1 " " R+V+B VVS anlegg Plan 2, del 2 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 1 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 2 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt 1:100 " R+V+K+B Nybygg: VVS anlegg Bunnledningsplan, kjeller del 5 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 3 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 4 " " R VVS anlegg Bunnledningsplan, del 5 " " R VVS anlegg

18 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Plan kjeller, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 1, del 5 " " R VVS anlegg Plan 1, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 1, del 4 " " R+V+K VVS anlegg Plan 1, del 5 " " R+V VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 3 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 4 " " R VVS anlegg Gulvvarmeplan 2, del 5 " " R VVS anlegg Plan 2, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 2, del 5 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 3 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 4 " " R+V VVS anlegg Plan 3, del 5 " " R+V VVS anlegg Orienterende snitt " " R+V+K Skjemaer: Sanitæranlegg: Varmeanlegg: Kuldeanlegg: 3501og Ventilasjonsanlegg; 3601, -02, -03, -04,-05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, - 17 og -18. Skjemategninger for sanitær- og varmeanlegg vil bli utarbeidet før oppstart.

19 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 11 TEGNINGSLISTE Tegningene er merket "Tilbudstegning". Tegninger til rørleggerentreprenør er merket med R. Tegninger til ventilasjonsentreprenør er merket med V. Tegninger til kuldeentreprenør er merket med K. Tegninger til energibrønnentreprenør er merket med E. Tegninger til renseanlegg entreprenør er merket med B.

20 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12. GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE ORIENTERING OM BESKRIVELSEN Denne beskrivelsen er i hovedsak basert på NS 3420 av januar 2007med veiledning, og kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte delprodukter. Selv om enkelte poster ikke er kodet, gjelder likevel utførelse og leveranse i h.h.t. NS Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Kap.12 beskriver generelle VVS tekniske bestemmelser som gjelder for denne entreprisen, og i den grad disse bestemmelsene er prisbærende skal dette prissettes under kap.730. Det samme gjelder prisbærende elementer i Bok 0 med HMS samt Rent Tørt Bygg mm som er utarbeidet for prosjektet GENERELLE INFORMASJONSFORPLIKTELSER Med hensyn til forhold som angår de anlegg og installasjoner som omfattes av denne beskrivelsen har VVS entreprenøren og RIV gjensidig informasjonsplikt. I utgangspunktet skal informasjonen være skriftlig, og uten unntak gjelder dette forhold som har direkte eller indirekte økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Informasjon om forhold som har konsekvenser for tiltakshaver skal også gå til byggeledelsen og avtaler og rekvisisjoner som ikke følger nevnte rutine har ingen gyldighet PRODUKTSPESIFIKASJON. I spesifikasjonene i beskrivelsen er det ikke oppgitt hverken fabrikat eller type for å spesifisere produktet. For å definere produktet best mulig er det oppgitt kode i hht NS 3420 samt, hvor dette er nødvendig, satt opp en kravspesifikasjon/funksjonsbeskrivelse. Derfor står entreprenøren fritt i valg av utstyr i h.h.t. de krav som er stilt, men entreprenøren må i egne vedlegg gi opplysninger om fabrikat og type som er benyttet i tilbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av tilbyder, og dataene vil bli evaluert og medtatt i den totale vurderingen av anleggene. Entreprenøren er ansvarlig for at det tilbys utstyr som kan kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

21 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.4 ELEKTRISK MATERIELL. Byggets strømforsyning vil være som følgende: 230 V IT. For øvrig skal alt utstyr tilfredsstille kravene gitt i: Forskrifter for elektriske anlegg. E-verkets særbestemmelser. Før bestilling av VVS utstyr, skal VVS entreprenøren kontrollere at utstyret er tilpasset slik spenning. VVS entreprenøren skal for ferdig koblede/lukkede apparater ta med alt elektrisk utstyr som er nødvendig for å oppnå den beskrevne funksjon og sikkerhet. Alle elektriske tilkoblingspunkter skal være ført fram til merkede rekkeklemmer. Elektroentreprenøren/automatikkentreprenøren skal levere og montere alle kontaktorer, motorvernbrytere, start-/stoppknapper og lignende dersom disse ikke er montert i ferdig koblede enheter. Spesielle krav: Alle sikringer, kontaktorer, brytere etc. skal utføres med allpolig brudd. Alle motorer skal belastes max. 90 % av merkestrøm. Utstyr som skal monteres i EX sone skal ha nødvendig klassifisering. For å unngå stans etter strømbrudd skal vendere benyttes framfor trykknappstyring der dette er mulig. Det skal i størst mulig utstrekning benyttes elektrisk utstyr av samme fabrikat. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell og utstyr skal være CE-merket og godkjent av det stedlige el-tilsyn. Andre ytelser. Det er VVS entreprenørens ansvar at automatikkentreprenøren, RIE og RIV i tide får nødvendige data, strømløps- og koblingsskjemaer for det leverte utstyr. VVS entreprenøren leverer interne strømløpsskjema og utarbeider komplette koblingsskjemaer, som oversendes til automatikkentreprenør, RIE og RIV innen 6 uker fra ordrebekreftelse KRAV TIL LEVERANSE OG DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA Følgende utfyllende opplysninger skal vedlegges tilbudet: Spesifikasjon av fabrikat og type for alle poster i beskrivelsen. Kapasitet og type/fabrikat til hovedkomponenter. Dokumentasjon og spesifikasjon av alle tilbudte produkter og komponenter skal fremlegges i form av brosjyremateriell og datablad. For produkter der det ikke kreves brosjyremateriell skal fabrikat opplistes, som avløpsrør, kanaler m.m. Dokumentasjonen skal leveres i ringperm i ett eksemplar for godkjenning, og skal danne utgangspunkt for anleggsdokumentasjon i forbindelse med FDV FORHOLD VED MONTASJE. Alle rørføringer som er vist på tegningene må tilpasses på stedet, slik at eventuell prefabrikasjon må skje på entreprenørens eget ansvar. Entreprenøren skal unngå unødvendige bøyer og trekninger, samt påse at føringene og utførelsen er i overensstemmelse med hva som forlanges av førsteklasses håndverksmessig arbeid.

22 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE 12.7 TEGNINGER. Alle plantegninger og skjemaer for de VVS tekniske anlegg er å betrakte som prinsipielle, og det kreves en håndverksmessig tilpasning ved montasje. Detaljtegninger, materiallister og lignende skal imidlertid følges. Plan- og snittegninger foreligger i målestokk 1:50. Nye eller korrigerte tegninger gjelder foran gamle, og RIV`s tegninger gjelder foran eventuelle tegninger fra entreprenøren såfremt ikke annet er avtalt. VVS entreprenøren har ansvar for straks å fjerne ugyldige tegninger fra byggeplass, samt korrigere tegningslisten. Videre er VVS entreprenøren pliktig til kontinuerlig å notere alle avvik fra tegningene nøyaktig på ett sett tegningskopier, og nedtegningen skal være slik at originaltegningene skal kunne korrigeres i samsvar med den endelige utførelsen uten oppmåling på plassen. Etter hvert som byggeprosessen skrider frem skal VVS entreprenøren utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger når dette er nødvendig og er spesifisert som egen post i mengdebeskrivelsen på aktuelt sted. Slike tegninger skal forelegges RIV for godkjennelse før montasje IGANGSETTELSE, PRØVING OG INNREGULERING. Før overtakelsesforretning avholdes skal entreprenøren igangsette samt prøve anleggene i en viss tidsperiode. Før prøvingen iverksettes skal entreprenøren i rimelig tid varsle tiltakshaver om at anleggene er ferdig, og det må videre fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt før arbeidene kan settes i gang. Prøvene må være såpass omfattende at de viser at anleggene oppfyller de spesifiserte krav slik det framgår av den tekniske beskrivelsen OVERTAKELSE Når prøvingen er avsluttet skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding til tiltakshaveren om at kontraktsarbeidene er ferdig for overtakelse. Sammen med ferdigmeldingen skal all dokumentasjon fra prøvingen vedlegges. Etter at tiltakshaveren har mottatt melding om at kontraktsarbeidene er fullført skal det avholdes ferdigbefaring med overtakelsesforretning i løpet av ca. 14 dager. I tilknytning til overtakelsesforretningen skal denne skje med basis i NS KONTROLL AV TILTAKSHAVEREN. Om tiltakshaver ønsker å foreta kontroller for å sikre at leveransen blir kontraktsmessig utført, har han rett til dette i en hvilken som helst fase i byggeperioden. Kontrollen kan skje enten direkte fra tiltakshaver eller hans representant, for eksempel RIV.

23 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side Bygningsdel: 12 GENERELLE KRAV OG YTELSER FOR VVS ANLEGGENE MENGDEBEREGNING. Med hensyn til utfylling av priser skal nedenstående retningslinjer følges. Formålet med å foreta mengdeberegning er å skape et likt tilbudsgrunnlag for alle tilbydere, men mengdene kan likevel ikke anses som bestillingslister. Det kan videre opplyses at mengdene er tatt ut uten hensyn til kapp og spill. For å bestemme anleggenes vanskelighetsgrad er det viktig at firmaene setter seg nøye inn i tegninger og beskrivelser som foreligger for prosjektet. Såfremt tilbyderen finner åpenbare feil av vesentlig størrelse må denne gi skriftlig beskjed til RIV så snart som praktisk mulig, slik at samtlige tilbydere blir underrettet. Med unntak av dette skal ikke mengdene korrigeres og tilbyderen skal forholde seg til mengder oppsatt i beskrivelsen. Alle korreksjoner foretaes etter tilbudsåpning og før kontrakt skrives. Såfremt tillegg i mengdene skal kunne bli godkjent under kontraktsforhandlingene, må entreprenøren fremlegg mengdeberegning i h.h.t. Norsk Standard.

24 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 73-1 Kapittel: 73 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR UTENDØRS VVS ANLEGG (ENERGIBRØNNER MM) Enh. Mengde Pris Sum SPESIFISERENDE TEKSTER FOR UTENDØRS VVS ANLEGG (ENERGIBRØNNER MM) GENERELL ORIENTERING. 1. Denne entreprise omfatter etablering av komplette energibrønner med tilhørende ledningsnett frem til samlekummer samt samlekummer i h.h.t. etterfølgende beskrivelse og tegninger. 2. Alle leveranser og arbeider skal tilfredsstille kravene til ferdig produkt i h.h.t. NS 3420 utgave januar Kravene er spesifisert ved hjelp av standardens koder i etterfølgende spesifikasjon i den grad dette er mulig. 3. Entreprisen omfatter i hovedsak borring av 21 stk energibrønner, levering og montering av 21 stk kollektorkretser, 3 stk samle-/fordelingskummer, fordelingsnett fra brønner og frem til samlekummer. Det skal borres 21 stk energibrønner hvor hver brønn skal ha minimum 190 meter aktiv brønnlengde, dvs. dybde fra grunnvannspeil til bunn i aktuell brønn. Med hensyn til plassering av brønnene vises det til utomhusplan og brønnene skal bores med 10 avvik i retning vist på planen. 730 GENERELLE YTELSER GENERELT. I dette kapitlet skal det medtas de kostnader som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS. Her vises det spesielt til bok 0, "Felles forhold på byggeplass" hvor ytelse og ansvar til de ulike aktører og entreprenører fremgår Her skal entreprenøren medregne kostnader i forbindelse med dennes ytelser for "Forhold på byggeplass" slik som beskrevet i bok 0. R.S Mener entreprenøren at andre byggeplassytelser enn de som er nevnt og stilt til disposisjon under kapitlet er nødvendig, skal kostnader for dette medtas og spesifiseres her.... R.S. N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k73 Utendørs VVS anlegg.ga1 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel :

25 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 73-2 Kapittel: 73 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR UTENDØRS VVS ANLEGG (ENERGIBRØNNER MM) Enh. Mengde Pris Sum KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLL. Posten skal omfatte entreprenørens totalkostnader med utvikling og tilpasning av eget kvalitetssystem, etablering av kvalitetsplan for entreprisen, gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll, oppfølging og revisjon av kvalitetssystemet, samt utarbeidelse og oppfølging av beredskapsplaner for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) samt MIL (Ytre miljø). Kvalitetssikringen skal omfatte TK (Teknisk kvalitet) HMS samt MIL, og videre er entreprenøren ansvarlig for kvalitetssikring av egne, underentreprenørers og leverandørers arbeider som omfattes av kontrakten. NB! Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget sett i forhold til eget etablert kvalitetssystem og tidligere erfaringer fra gjennomføring av kvalitetssikring/internkontroll. Entreprenøren skal medregne totale kostnader for komplett planlagt og gjennomført kvalitetssikring i nedenstående poster Utvikling/tilpasning av eget kvalitetssystem R.S Kvalitetssikring teknisk kvalitet. R.S HMS, kfr. Bok 0 samt øvrige relevante lover og forskrifter. R.S Ytre miljø. R.S ANMELDELSER. Byggesaken gjennomføres i h.h.t. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Lyngen kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal også søke om igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig REISE OG DIETT. I denne post skal entreprenøren oppgi eventuelle kostnader for reise og diett FRAKT. Her skal leverandøren inkludere fraktomkostninger til byggeplass for alt beskrevet utstyr. R.S. R.S. R.S. Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 730 GENERELLE YTELSER: N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k73 Utendørs VVS anlegg.ga1

26 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 73-3 Kapittel: 73 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR UTENDØRS VVS ANLEGG (ENERGIBRØNNER MM) Enh. Mengde Pris Sum DETALJTEGNINGER. Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med større detaljeringsgrad utover det som framgår av tilbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide tilstrekkelige detaljtegninger i forbindelse med anslutning til spesielt utstyr som han leverer. Entreprenøren skal videre tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, og i en form slik at RIV kan ajourføre tegningene og som underlag for "som bygget" tegninger. Underlaget for "som bygget" skal være RIV i hende minimum 14 dager før melding om ferdigbefaring og overtakelse. Tegningene skal utarbeides i h.h.t. NS 3039 og NS 3040 og evt. andre relevante standarder. R.S GARANTIER OG FORSIKRINGER Garantier. Garantier i bygge- og garantitid stilles nøyaktig i samsvar med NS Kopi av polise fremlegges innen 2 uker etter mottatt kontraktsforslag. Kfr. også Bok Ansvarsforsikring. For skader som kan oppstå på byggherrens eiendom og person, samt på tredje manns person eller eiendom skal entreprenøren tegne ansvarsforsikring. For skade pr.person skal forsikringen dekke min. kr For tingskade skal forsikringer dekke min. kr pr.skade. Kopi av polise fremlegges før kontraktsinngåelse BYGGEMØTER. I forbindelse med entreprisen skal entreprenøren stipulere antall møter han skal delta i og prissette dette. Det må påregnes byggemøter ca annen hver uke i aktuell byggetid for entreprisen, og i tillegg kommer eventuelle avklaringsmøter etter behov BESIKTIGELSE AV BYGGEPLASS. Tilbyderen må selv gjøre seg kjent med de forhold på byggeplassen som kan tenkes å ha betydning for arbeidene og det ansvar han påtar seg. Besiktigelse av byggeplass, innhenting av opplysninger samt orientering om byggearbeidene, kfr. også Bok 0. R.S. R.S. R.S. R.S. Sum denne side: Sum Bygningsdel 730 GENERELLE YTELSER: N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k73 Utendørs VVS anlegg.ga1

27 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 73-4 Kapittel: 73 SPESIFISERENDE TEKSTER FOR UTENDØRS VVS ANLEGG (ENERGIBRØNNER MM) Enh. Mengde Pris Sum 731 LEDNINGSNETT MM GENERELT. 1. Posten omfatter kollektorledninger i samtlige 21brønner og frem til samlekummer slik det fremgår av tegningene. Tilførselsesledninger fra bygget og ut til samlekummene utføres av annen entreprenør. 2. Kollektorkretsene i brønner og frem til samlekummer legges av Polyetylenrør. Trykklasse: PN Boring gjennom løsmasser skal sikres med foringsrør i stål, og disse vil bli avregnet etter medgåtte masser. Foringsrør skal ha godstykkelse på minimum 5 mm og stålkvaliteter og toleranser i hht DIN 1626 eller tilsvarende EN/ISO- standard. Foringsrørene skal drives minimum 1 meter i fast fjell og minst 6 meter fra overflaten. Foringsrørene skal tettes mot fjellet med tetningsmasse som sement eller tilsvarende. Skjøting av foringsrøret skal skje med sveis og være tett. 4. I enhetsprisen skal bøyer, fittings, sveiseartikler etc. være inkludert X KJØLEBÆRERLEDNING FOR VANN OG GLYKOL KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER PE Kollektorslanger med tilførsels- og returledning av Polytelen 80 PN 6,3 helsveiset plastrør. Rørparet skal avsluttes med fabrikkmontert vekt med returbøy i enden. Vekten skal være tilpasset lengden på brønnen. Videre skal rørparet være uten skjøter (elektromuffer eller andre sammenskjøtinger) fra fordelingskummer, ned i brønnen og tilbake igjen. Slanger med spesifisert utstyr gjelder for i alt 21 brønner med aktiv brønnlengde 190 meter Kollektorslanger for 21 energibrønner med aktiv brønn for 190 meter. Dobbeltgående rør inkl. avstandsstykker for hver 3. meter. Dim.Polyetylen 80 PN 6,3 -ø40x2,4 mm. Det inkluderes 210x2 meter tur/retur for hver brønn, og da er det forutsatt at det vil være nødvendig med 20 meter med forrør. Dim.ø40x2,4 mm. lm 8820,00 Sum denne side: Akkumulert Bygningsdel 731 LEDNINGSNETT MM: N:\2007\0732 Eidebakken skole\9-beskrivelser\k73 Utendørs VVS anlegg.ga1

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer