SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4)."

Transkript

1 SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1

2 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av blant annet følgende: «Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjekt 8529 Oppgradering av Seiersten stadion som søkes ferdigstilt senest ) Kunstgressdekke med IR varme, flomlys og 400 meters bane i tråd med Follo Prosjekts alt. 4. 2) Energibrønner på dette arealet og andre nødvendige infrastrukturtiltak etableres i forkant av gjennomføringen. 3) Økonomiske konsekvenser innarbeides i økonomisk handlingsprogram ) Ev andre tiltak på Seiersten stadion slik som bygging av tribune og etablering av sandhåndballbane gjennomføres og finansieres i privat regi. Hvis aktuelt har rådmannen fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler som deretter fremmes kommunestyret for godkjenning i forkant av en eventuell gjennomføring.» Avrop. På grunnlag av formannskapets vedtak av fikk Follo Prosjekt følgende avrop fra Frogn Kommune. «Frogn kommune ber om at det settes i gang en vurdering av tekniske løsninger og økonomiske konsekvenser av 400 meter løpebanealternativet med 2. divisjonsbane jf vedtakets pkt c over. Det skal i den forbindelse oversendes en investeringskalkyle der mva, usikkertetsavsetning og prisstigning er hensyntatt og det skal oversendes et oppsett over årlige kostnader knyttet til FDV- av stadionanlegget. Det skal særskilt vurderes tiltak som kompenserer for de ulempene denne løsningen representerer. Mer spesifisert er dette som følger: En tilfredsstillende teknisk løsning i form av fysisk skille mellom «kald» og «varm» sone (fotballbane og løpebane) slik at man over tid unngår skader som følge av tele og setninger. Anbefalt løsning skal dokumenteres, begrunnes og de økonomiske konsekvensene skal synliggjøres. En tilfredsstillende løsning som sikrer at man jevnlig holder løpebanen fri for granulat. Anbefalt løsning skal dokumenteres, begrunnes og de økonomiske konsekvensene knyttet til investering og drift skal synliggjøres. En tilfredsstillende teknisk løsning som sikrer at løpebanen ikke skades ved vinterdrift av fotballbanen. Anbefalt løsning skal dokumenteres, begrunnes og de økonomiske konsekvensene knyttet til investering og drift skal synliggjøres. Det bes videre om en forhåndssjekk av hva kommunen kan forvente av tippemiddeltilskudd ved dette alternativet. 2

3 UTREDNING/VURDERING: Under forprosjektet ble det vurdert i alt 5 alternativer ut i fra ønsker og innspill fra idretten og politikere. Disse alternativene ble tatt opp i prosjekteringsgruppen sammen med hhv. Akershus idrettskrets og Frogn Idrettsråd. 4 av alternativene ble forkastet av prosjektgruppen etter overordnet teknisk, praktisk og økonomisk vurdering. Deriblant alternativ 4. Disse alternativene har derfor ikke hatt den grundige utredningen som «friplassalternativet». Frogn idrettsråd har ønske om alternativ 4. Med bakgrunn i avropet ble det mandag den 28/10-13 avholdt møte med de prosjekterende og Akershus Idrettskrets for å vurdere konsekvenser med endring fra «friplassalternativet» med separat fotballbane og friplass til alternativ 4 (fotballbane med 400 m bane rundt). Vurderingene er gjort i samarbeid med Akershus Idrettskrets, Sweco Norge AS (RIE) og Lars Myhre Østfold AS (RIV). Det bemerkes at det har vært svært kort tid til utredninger, dokumentasjon og kvalitetssikring. Løsning med 400 m. bane rundt en 2. divisjonsbane (alternativ 4) vil etter vår vurdering ha følgende konsekvenser i forhold til «friplassalternativet» (separat fotballbane og friplass): Arealdisponering: Gjeldende reguleringsplan fastholdes mtp. grenser for stadion utbygging mot sørøst. Mot nordøst legges avtalt grensesnitt mot badeanlegg til grunn. I sørvest er det Drøbak skole som vil være begrensningen. Mot vest er det plass, men det er begrensninger i forhold til fjell, Frognhall og planlagt Sportshall. På bakgrunn av tidligere vurderinger av alternativ 4 og bruk av areal, har vi fått satt ut alternativ 4 ved hjelp av landmåler. Utstikkingen bekreftet at det vil bli svært trangt mot spesielt Drøbak skole og regulert veigrunn (Belsjøveien). Videre viste utstikkingen at planlagt ny tribune er smalere enn eksisterende, noe som medfører at løpebane og fotballbane må trekkes ytterligere 0,5 1,0 m mot sørøst, dersom eksisterende tribune skal rehabiliteres og det ikke bygges ny. Det vil bli noe større inngrep (sprenging) i terrenget og det blir svært trangt inn mot Drøbak skole i sørvest med alternativ 4, mens det i nordvest ikke får noen konsekvens i forhold til planlagt løsning for badeanlegg. Vår vurdering er at løsning med 2. divisjonsbane med 400 m løpebane rundt skal kunne plasseres som vist på alternativ 4, men det er en relativt hard/trang utnyttelse av arealet og betinger etablering ny tribune. Eksisterende tribuneanlegg vil stå i veien for stadion utbyggingen og må rives for å bygge alternativ 4 på en forsvarlig måte. Når det gjelder øvrige forhold knyttet til arealdisponering, vises det til nedenstående punkter. 3

4 Infrastruktur Det forutsettes at infrastrukturtiltak (inkl. rehab. av VA og ny transformator) gjennomføres iht. gjeldende reguleringsplan med rekefølgebestemmelser. Dvs. at tas som 1. etappe. Drenering stadion vil i hovedsak bli tilsvarende som ved «friplassalternativet». Ny transformator må og skal bygges som en del av infrastrukturanlegget. Det bemerkes at midlertidig løsning av trafo er tidligere vurdert sammen med Hafslund Nett og er ikke aktuelt (store tilleggskostnader og konsekvenser i forhold til fremdrift og utkoblinger for høyspent i området). Ut i fra planer om senere utbygging av Svømmeanlegg må rørtrase og kabelgrøfter til anleggene trekkes lenger ned mot bane. Mao. konsekvensen vedr. trafobygging blir lik for «friplassalternativet» og alternativ 4. Varmepumpeanlegg. Når det gjelder varmepumpeanlegget må dette samkjøres stramt med stadionanlegget mtp. energibrønner for varmepumpe på friidretts- og fotballarealene, samt bygging av sportshall. Dette gjelder også i forhold til infrastrukturtiltakene, men det er uavhengig av valg av alternativer. Fotballbane. Det bygges en 2. divisjonsbane iht. NFF sine regler, med IR-varme. Dette er medtatt i «friplassalternativet» og det er således ingen endring på selve banen. Pga. arealdisponeringen blir det nødvendig å benytte løpebanen som en del av sikkerhetssonen på langsidene. Dette innebærer at det ikke skal være noen kant (sarg) på langsidene. En evt. kant ville også være til hinder for snøbrøyting og vedlikehold. Videre vil sikkerhetssonen utenfor banen i overgang til svingene bli litt kuttet inn på. Dette skal ikke ha noen vesentlig betydning for bruken av verken fotballbanen eller løpebanen. Granulatbruken på fotballbanen er kommentert under avsnittet for friidretten. Snøopplager må løses på langsidene ved normalvintre og ved mye snø vil det kunne bli behov for å flytte snø til halvsirklene bak mål eller transportere dem bort. For øvrig er snøopplager kommentert under avsnittet for friidrett. Alternativ 4 medfører at lysmaster (4 stk.) må settes på utsiden av løpebanen og inn i terrenget på tribuneside. I nordvest er det ikke avklart hvordan dette kan løses i forhold til badeanlegget. I sørvest skal det gå greit. Teknisk kulvert for tilkoplinger og fremføring av tilførsel til IR varme, trekkes på utside av ballgjerde mot sandhåndballbane og må være tilgjengelig. Det må etableres trekketunell under løpebaner etableres. Trekkerør for andre el installasjoner må også etableres under planlagte løpebaner. 4

5 Friidrett. Vi har vært i kontakt med FIR (Frogn idrettsråd) og fått innspill om at følgende elementer er viktige å prioritere i forhold til friidretten; 400 m løpebaner med fullverdig merking, samt høyde og lengde i den ene svingen. Dersom det er plassproblemer må kulegrop vike. Med skissert løsning vil det være plassproblemer, men vi vil tilstrebe å få til tekniske øvelser (høyde, lengde og kule) i sørvestre sving. Alternativt kan kuleøvelse etableres i tilknytning til sandhåndballbane (står utenfor og kaster inn i sandhåndballbane). Dette vil ikke være en 100 % løsning mtp. kulestøt, men vil kunne være en akseptabel løsning til for eksempel idrettsmerke. Alternativt må kulegrop etableres et annet sted utenfor det planlagte stadionanlegget. For å ivareta sikkerhetssoner på langsidene av fotballbanen og driftsmessige forhold (bl.a. snøbrøyting) kan det ikke etableres kant (sarg) mellom løpebane og fotballbane på langsidene. En slik kant vil bli skadet/ødelagt etter kort tid av både bruken av fotballbanen og vedlikehold. I den ene svingen er det planlagt å legge inn friidrettselementene høyde og lengde (og evt. kule). Granulatbruken (SPR gummi) på fotballbanen vil medføre forurensning av spesielt løpe bane (tartandekke el.l). Det vil bli svært mye tråkk over løpebanen fra fotballspillere mot tribunesiden. Dette vil medføre at tartandekke daglig vil bli påført en del granulat (SPR gummi). Lar man denne gummien bli liggende, vil støv fra gummi komme ned i porene på tartandekke og tette dekket. Dette må unngås. I tillegg vil fotballsko på tartandekke ikke være optimalt og man bør derfor vurdere løsning som begrenser slitasje på tartandekke på de meste utsatte stedene. Spesielt mellom garderobe og kunstgressbane. I og med at fotballbanen skal benyttes på vinteren, kreves det god plass til lagring av snø. Alternativ 4 gir kun en mulighet for lagring av snø og det er på løpebanen mot sørøst. Denne har en bredde på ca. 4-5 m. Snødeponi med bredde på 4-5 meter vil i flere vintre bli for liten og man må for disse årene flytte snø til andre områder (f.eks. utenfor løpebanen der det er mulighet for det, i svingene, eller bortkjøring). Før snøen plasseres på tartandekke må det legges ut duk. Her vil AIK anbefale en spesialduk hvor vann kan trenge igjennom, men som samtidig holder på granulatet (SPR gummien). Når man flytter snø (med snøskjær) fra kunstgressbane til løpebanen vil kant mellom kunstgress og tartan få stor belastning og tartandekke kan brekke. Dette gjelder spesielt før telen har satt seg skikkelig. Det er spesielt viktig å få en god overgang mellom kunstgress og tartan, da dette er det svake punkt. Når våren kommer bør snøen hentes fra snødeponi og spres utover kunstgresset for å få gjenbruk av Granulat (SPR gummi) og slik at løpebaner kan tas i bruk så raskt som mulig. 5

6 For å sikre mot teleproblematikk mellom fotballbane med IR varme og kald løpebane er det viktig med god sikring i overgangen mellom banene og begrense telehiv på løpebanen. Dette medfører relativt omfattende isolasjonstiltak under løpebanen og i overgang. Tribuner Med bakgrunn i ovenstående vurdering i forhold til arealbruk vil det være nødvendig at ny tribune bygges. Tribuneanlegget vil ligge klemt mellom Frognhallen og stadionanlegget, som gjøre det svært vanskelig å både rehabilitere eksisterende eller bygge nye tribuner hvis det ikke tas samtidig med stadionanlegget. Ny tribune må bygges samtidig med stadionanlegget da disse to elementene vil henge sammen når det gjelder anleggsteknisk gjennomføring. Når eksisterende tribune rives vil det av hensyn til framdrift, kompleksitet (graving, sprenging, stål- og betongkonstruksjoner) være svært fordelaktig at dette utføres som en del av stadion entreprisen. Dette innebærer at å dele opp utbygging av stadion anlegg og tribune i offentlig og privat gjennomføring ikke anbefales. Tribuneløsningen i forprosjektet ivaretar både NFF sine krav til antall plasser (300), innbytterbenker og vil samtidig løse problemet med behov for lagerplass under tribunen. Det nye stadionanlegget med alle sine elementer vil kreve en god del maskiner, utstyr og lagerplass. Med løpebaner rundt fotballbanen vil tribuner og innbytterbenker komme 4-5 m lenger fra banen. For tribunene har dette ingen eller positiv effekt, men for innbytterbenken er det litt negativt da de kommer 5-7 m lenger fra banen. Løpebaner på utside av tribune vil medføre at føringstrase for kabler, som er planlagt mellom tribuneanlegg og fotballbane nå vil komme under tribuneanlegg. Dette underbygger også behovet for at nye tribuner bygges samtidig med stadion anlegget. Ut over dette, vil alternativ 4, medfører at andre føringstraseer for kabler og trekkekummer også må flyttes noe. Tribuneanlegget vil ikke bli midtstilt i forhold til fotballbane, men dette er tidligere vurdert til å ha mindre betydning. Med bakgrunn i ovenstående vurderinger vil vi sterkt anbefale at det bygges nye tribuner og at de utføres som en del av stadion anlegget i en entreprise. Sandhåndball. I kontakt med FIR har vi fått oppgitt at det er viktig å få etablert sandhåndballbane. Det er planlagt etablert sandhåndballbane i en av svingene (nordøst). Sandhåndballbanen er planlagt iht. departementets retningslinjer (18 x 33 m) med 2-3 m høyt gjerde/nett rundt. For at det skal bli best mulig avstand til løpebaner er sandgrop plassert helt inntil (0,5 m fra) sikkerhetsnett bak mål. 6

7 Sandhåndballbane har spesialsand som er lett og det anbefales derfor at man legger tett duk på nettet rundt hele banen med høyde 50 cm. Selv om dette gjøres må man påregne at sand vil komme inn på tartandekke. Fjerning av sand gjøres på samme måte som granulat (SPR gummi). Siden sandhåndballbanen er lagt inn på tartandekket i den ene svingen må dette utføres som en del av stadionanlegget. Framdrift/Gjennomføring Følgende framdrift er lagt til grunn: - Etappe 1; Gjennomføring av infrastruktur iht. reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser. Inkl. energibrønner for varmepumpeanlegg. - Etappe 2; Stadionanlegg med tribune og sportshall utbygges. Inkl. energibrønner for varmepumpeanlegg. - Etappe 3; Oppgradering av Frognhall og svømmeanlegg. Med varmepumpe. Om det er «friplassalternativet» eller alternativ 4 vil kun ha mindre innvirkning på hvordan framdriften planlegges, men i forhold til vedtak i formannskapet om at stadionanlegget ønskes ferdig til 1. april 2015 vil vi kommentere følgende: Å ferdigstille et stadionanlegg med kunstgressbane med IR varme og løpebaner med f. eks. tartandekke på vinterstid er ikke realistisk. For at den ønskede fremdriften skal oppfylles må anlegget stå klart før vinteren setter inn Det er ikke realistisk mtp. de store infrastrukturarbeidene som skal gjennomføres først. Det er svært stram fremdrift å få til infrastrukturtiltakene i løpet av 2014 og det må påregnes at finisharbeider på grøntanlegg må tas våren Det vil være mulig å starte arbeidene med stadionanlegget vinteren 2015 (grunnarbeider / tribuneanlegg etc.) og tilstrebe å ha klart et stadionanlegg juli Anleggsteknisk gjennomføring for alternativ 4 vil kreve lenger byggetid. Det vil være vanskelig å ta noen av anleggene i bruk før alt er ferdig. Dette medfører større usikkerhet ifm. byggetid. Vi har også en utfordring knyttet til boring av energibrønner til varmepumpe, som ikke bør utføres når det er streng kulde. Den endelige framdriften vil først være klar når prosjektet er ferdig prosjektert, tilbud foreligger og entreprenør er kontrahert. 7

8 Drift. Alternativ 4 er vurdert til å ha følgende driftsmessig utfordringer i forhold til «anbefalt løsning»; - Forurensing med granulat på friidrettsanlegg: Det vil være behov for at man daglig fjerner gummi på de meste utsatte stedene og på resten av løpebanen bør dette gjøres ukentlig. Utstyr til dette kan være enkle rengjøringsmaskiner (f. eks. «bærbar støvsuger»)/koster. Dyprens av løpedekke bør gjøres en gang pr år. - Snørydding: Ifm. snørydding så vil det være redusert deponiareal og det må påregnes noe mer transport av snø, avhengig av hvordan vintrene forløper. Viktig å skille friidrettsdekket med egnet duk for å unngå forurensning. - Forurensning med sand på friidrettsanlegg: Tilsvarende som for forurensning med granulat. - Utstyr / vedlikehold; Det er viktig at det benyttes riktig utstyr til drift og vedlikehold. Dette gjelder selvfølgelig uavhengig av alternativ, men omfanget av bruken og vedlikehold av utstyret vil bli betydelig større ved alternativ 4. - Organisering: Pga. det relativt omfattende behovet for drift og vedlikehold vil organisering og oppfølging være viktig. Kostnader knyttet til drift er kommentert under avsnittet økonomi. Økonomi (investeringer / driftskostnader / spillemidler). Kostnadselementer sett i forhold til «friplassalternativet» med friplass og egen fotballbane opp i mot alternativ 4: Generelt: Det bemerkes at pga. den korte tiden til utredning har det ikke vært mulig å kvalitetssikre alle kostnader og beregnede kostnader. Nedenstående beløp er basert på erfaringstall og grove kalkyler. Investeringer: Kostnaden med tribune er tidligere kalkulert til i størrelsesorden kr. 7,0 mill. Iht. ovenstående anbefales tribune å bli bygget som en del av stadionanlegget uavhengig av valg av alternativ. Om Sandhåndballanlegget fortsatt er aktuelt må det ved alternativ 4 bygges som en del av stadionanlegget og er tidligere kalkulert med en kostnad på kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for nedenstående kalkyle av ekstrakostnader ved alternativ 4; - Etablering av 400m løpebaner (6 stk.) rundt 2. divisjonsbane. - Friidrettsanlegg med høyde og lengde medtas. Kulegrop lokaliseres et annet sted eller med en forenklet løsning ved sandhåndballbane. Ekstrakostnad med etablering av friidrettsanlegg iht. alternativ 4 er foreløpig kalkulert til 5,2 mill. Dette omfatter i hovedsak at arealet som blir berørt er større og skal dekkes med 8

9 tartan/rekortandekke. I tillegg blir det betydelige kostnader knyttet til sikringstiltak mot tele med isolering under løpebane og i overgang til fotballbane, samt ekstra dreneringstiltak. Etter utstikking av alternativ 4 fremkom det at det blir mer graving og sprengning i sørvest og noe merarbeid knyttet til VA-rehabilitering (flytting av kummer). Det vil også være behov for ekstra sikringsarbeid pga. at det blir en fjellskrent mot sørvest. For elektroarbeidene vil det påløpe økte kostnader som følge av annen type og lengre føringsveier og kabelgrøfter. Det vil være behov for innkjøp av ekstra utstyr (duk, feie/sugeutstyr etc.). 9

10 Dette gir følgende investeringsbehov for alternativ 4: SEIERSTEN IDRETTSPARK - KALKYLE MERKOSTNAD VED ALT. 4 POST SPESIFIKASJON BELØP MERKNAD 1 FELLESKOSTNADER Rigg etc. 10 % av entr. Kostnad 2 BYGNING - Ingen ekstrakostnad 3 VVS-INSTALLASJONER - Ingen ekstrakostnad 4 ELKRAFT - Endring av trasser, grøfter TELE OG AUTOMATISERING Ingen ekstrakostnad 6 ANDRE INSTALLASJONER Ingen ekstrakostnad 7 UTENDØRS - Ekstra grunnarbeider Utgraving ca m². - Sikringsarbeid fjellskrent Anslått - Ekstra sprenging Anslått - Ekstra drenering Grøfter og sluk ca. 100 m - Isolering under løpebane Horisontal isolasjon. Ca m² - Skille mellom løp/fotball Vertikal isolasjon/forsterkning. - Større areal tartandekke Ekstra areal ca m² - Ekstra oppmerking Anslått 8 ANNET Utstyr til vedlikehold 9 SUM ENTREPRISEKOSTNAD GENERELLE UTGIFTER Offentlige gebyrer - Ingen endring Diverse kostnader Anslått Konsulenter 11 SUM BYGGEKOSTAND Anslått til 8 % av entr. Kostnad 12 SPESIELLE KOSTNADER MVA Av byggekostnad. LØNNS- OG PRISSTIGNING Anslått til 5 % SIKKERHETSMARGIN (20 %) Av byggekostnad + mva. KAPITALKOSTNADER - Ikke medregnet 13 TOTALKOSTNAD Beregnet 14 BUDSJETTKOSTNAD Dersom alternativ 4 sammen med tribuneanlegg og sandhåndballbane skal bygges ut som en del av stadion prosjektet er investeringen for disse følgende: POST SPESIFIKASJON BELØP MERKNAD A Ekstrakostnad alt Iht. ovenstående B Tribuneanlegg Iht. ovenstående C Sandhåndballbane Iht. ovenstående D Totalt Inkl. mva. 10

11 Driftskostnader: Driftsmessig vil det være større kostnader knyttet til alternativ 4, men noen konkrete tall har det ikke vært mulig å fremskaffe på den korte utredningstiden. Det vil også være vanskelig å definere kostnader med drift når det forventes at deler (mest mulig) av arbeidet med drift vil utføres av DFI/dugnad. Det vi kan oppgi av tall er at det anslåes at en dyprens av dekket på friidrettsanlegget vil koste ca. kr ,- og at dette må utføres minst 1 gang pr år. Spillemidler: Det ble i mai 2013 foretatt en vurdering av uttelling i forhold til spillemidler mellom de 2 alternative stadionanleggene og det viste at alternativ 4 vil gi ca. kr ,- mer i spillemidler, men hadde en høyere investering på ca. kr ,-. Beløpene er basert på bestemmelsene fra Departementet for Disse bestemmelsene endres fra tid til annen og med bakgrunn i de relativt små forskjellene vil vi anslå at den totale andelen spillemidler vil ligge i størrelsesorden kr. 4 mill., uavhengig av valg av alternativ. 4/11-13 Follo Prosjekt a.s Geir H. Wiger 11

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Forslag til Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Mai 2006 1 INNHOLD 1 Utfordringene 3 2 Målsetning for arbeidet 4 2.1 Mål 2.2 Bakgrunn for målene 3 Helsemyndighetenes

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer