Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalt samarbeid med eksterne aktører. Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse"

Transkript

1 Universell utforming Kommunalt samarbeid med eksterne aktører Eksempler til inspirasjon og etterfølgelse 1

2 Forord Å oppnå universell utforming av produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle mennesker, krever innsats fra mange parter. Ikke minst kreves det samarbeid på tvers av fag og roller. Det offentlige har ansvar for lover, planer og tilrettelegging for gode og trygge omgivelser, bransjen har ansvar for å prosjektere og utføre i tråd med rammebetingelser og regler og forbrukere har ansvar for å etterspørre produkter og boliger og utemiljø for å sikre seg en god hverdag. Målgruppe for denne veilederen er kommuner (fra pilotkommuner til andre kommuner) og fylkeskommuner. I dette heftet er kommunens muligheter til å bidra til økt bevissthet om et universelt utformet samfunn, beskrevet. Gode metoder og eksempler er utprøvd i pilotkommuner som har arbeidet med universell utforming en stund. Disse kan brukes til inspirasjon, til gjentakelse, til videreutvikling. Vi håper at dette heftet kan bidra til å oppnå effektiv bruk av erfaringer, innsikt i kommunikasjonsarbeid, og at metoder i arbeidet med å bevisstgjøre og øke kunnskapen om universell utforming blir tatt i bruk. Så vel internt i egen kommune som eksternt overfor eksterne samarbeidspartnere. Ideen om å sette kompetanseheving av samarbeidspartnere i system, ble reist på en pilotkommunesamling i regi av Miljøverndepartementet. Utarbeidelsen av metodebeskrivelser og eksempler er gjennomført av en prosjektgruppe med deltakerne Anne Reidun Garpestad Time/Klepp kommune, Kari Gregersen Næss, Verdal kommune, Sigrunn Stangeland, Eiendomsmegler 1, Bryne, Solveig Kornstad og Sølvi Silset, Husbanken og Åse Røstum Norang og Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat. Sistnevnte har vært sekretær for gruppen. Dette heftet er et av foreløpig tre hefter/rapporter som er initiert av pilotkommuneprosjektet. De to andre er: Gode råd er ikke dyre! Sosial og helsedirektoratet, Deltasenteret 2007 Universell utforming og reguleringsbestemmelser Pilotkommuner for universell utforming delprosjekt i samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening 2008 Dette heftet kan lastes ned på eller på Flere eksempler på metoder for tilnærming og tiltak og mer informasjon om universell utforming finnes også på disse sidene. 2

3 Innhold 1. Kommunens ansvar og rolle for arbeid med universell utforming s Strategier for kommunikasjonsarbeid s Forankring og bevisstgjøring i egen kommune s Måter å bevisstgjøre eksterne samarbeidspartnere på s Eksempler på plan for arbeidet med universell utforming s.25 og tilnærmingsmetode for skolesatsing Universell utforming Er bra for alle og nødvendig for noen Gir inkluderende og funksjonelle løsninger Er en fornuftig og langsiktig investering 3

4 1. Kommunens ansvar og rolle for arbeid med universell utforming Kommunens ansvar er å bidra til at det er godt for alle å bo i kommunen. Det er her folk lever som barn, ung, voksen og gammel. I Norge er det en nasjonal målsetting å skape et inkluderende samfunn, og kommunens ansvar er å effektuere nasjonal politikk og realisere nasjonale mål. I tillegg til kompetansebygging innebærer dette blant annet å følge opp lover og forskrifter som fremmer universell utforming av våre fysiske omgivelser. For å oppnå et universelt utformet samfunn er det viktig at kommunene tar ansvar for å bevisstgjøre og heve kompetansen om universell utforming hos samarbeidspartnere utenfor kommunen. I den forbindelse kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål. A. Hvordan kan kommunen arbeide med bevisstgjøring og kompetanseheving om universell utforming hos eksterne profesjonelle samarbeidspartnere? B. Hvordan kan kommunen øke kunnskapen om fordelene ved universelt utformede boliger hos folk flest? En forutsetning for å formidle at kommunen satser på universell utforming som en strategi for å nå målsetningen om et inkluderende samfunn, vil imidlertid være at kommunen implementerer og synliggjør universell utforming i all sin virksomhet. 2. Strategier for kommunikasjonsarbeid forankring i egen kommune målgruppetenkning (internt og eksternt) bevissthet om hvordan budskapet skal formidles benytte naturlige arenaer til informasjon benytte ulike formidlingskanaler 4

5 Kommunen kan synliggjøre seg som en UU- kommune gjennom kommuneplanen og ikke minst gjennom sin holdning overfor innbyggere og eksterne aktører i de sammenhenger det er aktuelt. Ordføreren er en viktig ambassadør, likeledes kommunens ansatte som møter kunder, holder foredrag eller formidler meninger i ulike sammenhenger. Universell utforming av bygninger, produkter og uteområder skal ikke utmerke seg, de skal oppleves som gode og funksjonelle. Dette kan være viktige elementer å formidle. Valg av arenaer, kanaler og virkemidler skal vurderes for hvert tiltak for å nå målgruppen på best mulig måte. Kommunens hjemmeside og pressen er viktige kanaler til Formidling, ikke minst i forhold til gode eksempler og positive forbrukererfaringer. Andre kanaler som målgruppene benytter, er det også viktig å ta i bruk. 5

6 Det er viktig å definere målgruppe for arbeidet Aktuelle hovedmålgrupper for arbeidet kan være: Kommunen Byggebransjen Markedet/ folk flest Politikere og adm. Utbyggere Beslutningstakere for : Handels standen Gårdeiere Planleggere Prosjekterende valg av bolig Industri Elever Saksbehandlere Kommunale råd Eiendomsmegler e valg av bostandard Utdanninger Skoleadministrasjon Foreldre Målgruppene er forskjellige og vil kreve forskjellig tilnærming. Det er viktig å kartlegge målgruppene for å finne ut hva de er opptatt av og på den måten prøve å være mer treffsikker med informasjon og tidspunkt for informasjon. Arbeidet som rettes mot alle målgrupper, bør være basert på og innrettet med tanke på aksen med bevisstgjøring, kunnskap og gode eksempler. Alle målgrupper må gjennom en bevisstgjøringsprosess for å kunne innta en positiv holdning for å kunne fange filosofien. Når man synes ideen er god, vil man åpne opp for å øke sin kunnskap til temaet. Føringer for kommunikasjonsarbeidet Når universell utforming skal formidles, er det viktig at dette formidles med positivt fortegn som noe som er bra for alle; og der universell utforming: handler om mangfoldet i befolkningen gir gode steder å være; forenkler hverdagen for alle mennesker gir inkluderende og funksjonelle løsninger er en fornuftig og langsiktig investering er lyst, lett og tydelig i det visuelle uttrykket 6

7 Vinkling av universell utforming Universell utforming handler om alle mennesker uansett funksjonsevne og alder, jf. Regjeringens visjon; universell utforming angår alle. Det angår oss ikke bare dem, i betydning mennesker med funksjonshemning. Dette stiller følgende krav til kommunikasjonsaktivitetene som gjennomføres. Vi må sikre at alle kan identifisere seg med universell utforming Vi må kommunisere til målgruppene, og gjøre universell utforming relevant i deres situasjon Kommunikasjonen bør gjenspeile Norges befolkning i både generasjons- og funksjonsaksen; fra ung til gammel, det bør unngås å fokusere ensidig på mennesker med funksjonshemning Alle kommunikasjonstiltak må kunne leses/oppfattes av alle mennesker på en likestilt måte, så langt det er mulig. Dette innebærer blant annet at trykksaker og lignende er enkle å forstå, lette å lese med store nok skrifttyper og at nettbasert materiale tilfredsstiller krav til tilgjengelighet på Internett. 3. Forankring og bevisstgjøring i egen kommune Målgruppen Kommuner er delt i tre undergrupper; Politikere og administrasjon, Planleggere og Saksbehandlere. Det kan være nyttig å lage en plan med mål, målgrupper, bevisstgjøringsmål, kompetansemål og tiltak overfor de ulke målgruppene. Universell utforming er et tema som er kun gir suksess dersom det implementeres i alle ledd i samfunnskjeden, - i bygg, i uteområder, i transport, i informasjon, - til siste ledd. Å få ulike avdelinger i kommunen til å bli kjent med hverandres arbeid og jobbe mer på tvers, vil kunne være et godt mål i seg selv og et godt resultat på sikt. Det er også viktig å identifisere andre offentlige samarbeidspartnere, både på statlig, fylkes - og kommunenivå. Husbankens regionkontor kan være en aktuell samarbeidspartner i bevisstgjøring og kompetanseheving, de er gode arenaskapere og har oppgaver overfor kommunene. Statens veivesen og Jernbaneverket er aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå helhetlige løsninger. Deltasenteret er også en aktuell samarbeidspartner, 7

8 fylkesnivået og interkommunalt samarbeid om universell utforming kan også være mulige modeller. 3.1 Politikere og administrativ ledelse Forankring hos politikere og administrasjon er en forutsetning for å få til en god saksbehandling. Politikere og administrasjon har utfordringer med hensyn til nasjonale føringer om universell utforming og til eldrebølgen som krever nye typer tiltak. Mange politikere har signalisert at de ønsker å fremme universell utforming, og det er vanskelig å si seg uenig med målsetningen om et inkluderende samfunn. Målgruppen har generelt sett mangelfulle kunnskaper om universell utforming. De kan oppfatte universell utforming som fordyrende og dermed en utfordring for en presset kommuneøkonomi. Å prioritere den øverste politiske/administrative ledelsen i kommunikasjonsarbeidet, for å forankre satsingen hos ordfører/rådmann og evt. fylkesmannen er svært viktig. Dersom det er personer som egner seg som frontfigurer og som vil være gode selgere overfor andre, kan det være en god investering innledningsvis å gi disse ekstra oppmerksomhet. Politikerne har som regel en travel hverdag, det er dermed sjelden politikere deltar på lengre konferanser. Det er viktig å definere hvilke arenaer som er mest aktuelle møteplasser; er det partipolitiske møter, kommunestyremøter eller i ulike komiteer. Kartlegging av møteplasser og arenaer i egen kommune blir viktig. Eksempelvis kan politiske fora være formannskap, bygningsråd, teknisk komité, helse-og velferdskomité Grunnlag for budskap overfor politikere: Politiske føringer og informasjon om handlingsplanen for universell utforming Scenarier for hvordan egen kommune kan bli en god kommune for alle Informasjon om tankegangen og nytten av å satse på universell utforming Utfordre partiene til diskusjon om universell utforming og hva de vil synes det er viktigst å satse på Universell utforming er tegn på ansvarlighet og evne til å tenke nytt og frisk i forhold til innbyggerne Hensynet til universell utforming er en naturlig tilpasning til framtidens innbyggere, preget av en voksende og innflytelsesrik gruppe eldre, formidle hvilke demografiske endringer som er ventet i kommunene og hvilke krav dette vil stille i forhold til, boliger, bygg og anlegg i et samfunnsøkonomisk perspektiv Universell utforming er god samfunns- og kommuneøkonomi, og bør være en sentral del av kommunens langsiktige planlegging 8

9 Eksempel på politikeropplæring Agenda på møte i plan-og byggekommiteen, kommite for lokal utvikling og tilsvarende Kommuneplanen samfunnsdelarealdel v/kommunalsjef Reguleringsplaner detaljplaner v/plansjef Universell utforming som premiss i planarbeid v/ deg Spørsmål og diskusjon Eksempel på politisk vedtak som fremmer uu Kommunestyrevedtak i Time kommune ang Frøyland Orstad kyrkje, KS-031/05: Kyrkja skal byggjast i tråd med prinsippa om universell utforming. Folk skal kunne gå altergang, døype barn, gifte og konfirmere seg jamvel om dei er orienterings eller bevegelseshemma, og det utan særlege tiltak for dei. Byggherren skal rapportere tilbake til Plan og økonomikomiteen om dette. Stiftelsen Frøyland Orstad Kyrkje tok tak i denne utfordringa, og har i ein mulighetsstudie bruk temaveiledningen Bygg for alle ( ISBN ) for å tolke korleis forprosjektet for kyrkje på Frøyland Orstad skal møte dei forventningane som ligg i vedtaket. Hensikten var å identifisere forhold som det er viktig å få avklart tidlig i prosessen. Studien har ikkje identifisert at det er vesentlege område der kravet om universell utforming ikkje kan innfris innanfor normale kostnadar. Aktuelle tiltak: Erfaringsverksted prøve seg som rullestolbruker, synshemma, bruk av rullator på tur Flere kommuner har gode erfaringer med å ta med politikere og ansatte i kommunen ut på tur i området. Gir mange Aha-opplevelser for deltakerne med konkrete oppgaver. Informasjonsbrosjyre - Kongsvinger gir to ganger i året ut en informasjonsbrosjyre til politikerne i kommunen. Her samles aktuell informasjon om universell utforming. Brosjyren legges også ut på kommunens internettsider. Gjennomgang av valglokale med tanke på tilgjengelighet Politisk sak om universell utforming 9

10 3.2 Ansatte i kommunen Kommunens ansatte vil ha forskjellig behov for å vite om uu, og det vil naturlig nok være forskjellig interesse for temaet. Det er også her viktig å tenke budskap og differensiere dette i forhold til hvilken målgruppe man skal nå og hva som er målet med tiltaket. Bred bevisstgjøring vil styrke kommunens identitet med hensyn til uu, og kommunens synlighet i forhold til ulike aktører vil bli tydeligere. Ikke minst er dette viktig for å vise fram kommunen som forbilde gjennom sine gode bygg. Ansvarlige for utbygging av kommunale bygg og de som har drifts - og vedlikeholdsansvar, er viktige målbærere for universell utforming. Det kan være hensiktsmessig å benytte de møteplassene som allerede finnes (ledersamlinger etc). Det vil være nødvendig med forankring på alle nivåer i organisasjonen og formidlingen, dialogen, undervisningen må derfor tilpasses ulike målgrupper. Læring gjennom konkrete prosjekt og brukererfaring kan være en stor ressurs i undervisningssammenheng. Eksempelsamlinger kan bidra til å bruke hverandres erfaringer. Å invitere nabokommuner til ulike arrangement, kan være et godt initiativ Aktuelle tiltak: Formidling av kurs og utdanningstilbud Utarbeide sjekklister som kan brukes i forhåndskonferanser Stord kommune har utviklet et én - times undervisningsopplegg med alle ansatte i kommunen som målgruppe. Opplegget består av et kompendium med generell informasjon om UU og noen eksempler knyttet til lokale forhold. En skole for alle! - Verdal har tatt tak i skoleutbygging som eget tema. De har informert på rektormøte om universell utforming og deretter foretatt tverrfaglig befaring med sentrale aktører til et godt eksempel i området. (Strindheim skole i Trondheim). I ettertid ble det arrangert en temadag med fokus på skole med innledere fra Sintef og Hjelpemiddelsentralen i fylket. Målgruppen for temadagen var tverrfaglig. Kurs for nyansatte Kongsvinger har koplet seg på det ordinære kurset som holdes for kommunens nyansatte med informasjon om universell utforming. 10

11 Temadag om universell utforming en kombinasjon av teori og praksis. Målgruppe: ansatte i kommunen og eksterne deltakere. Temadagen kan arrangeres for begge målgrupper samtidig eller hver for seg. I praksisdelen tok deltakerne bilder av det de opplevde, og bildene ble vist som oppsummering i plenum. Drop-in Kongsvinger har en fast møteplass som heter Drop-in en gang pr mnd. Her tas ulike tema opp og uu kan være ett tema. Kurs i universell utforming og planarbeid. Kompetanseheving i kommunalt planarbeid for medlemmer i Råd for funksjonshemma / Brukarråd. Orientering om kommunalt planarbeid og ulike plantyper Hvordan forstå en plantegning? Stimulere til samarbeid mellom planavdelingen i kommunen og Råd for funksjonshemmede / Brukerråd Trondheim kommune arrangerer byutviklingsseminar av 2-3 timers varighet med spesialområderinnenfor universell utforming. Eks: Uterom/parkanlegg med universell utforming, Belysning i det offentlige rom med hensyn til svaksynte Suksesskriterier for vellykket temadag Gode foredragsholdere som ikke bare viser masse tekst. Bilder illustrerer mer enn 1000 ord Brukte både "fagekspertisen", "brukerekspertisen" og politikere som foredragsholdere. En veldig god miks. Ut og prøv og erfar selv, var en viktig bit av det hele Deltakerne representerte en god blanding Det var lagt opp til ulike ruter ute i marka slik at man fikk testet ulike ting og unngikk å gå/stå i kø Opplevelsesekspedisjonen var veldig godt forberedt med hensyn til ruter og utstyr Teamwork mellom helse og plan i forberedelsene 11

12 3.2.1 Planleggere Denne gruppen spenner over arkitekter, økonomer, ingeniører, landskapsarkitekter, samfunnsgeografer og arealplanleggere, som generelt er opptatt av helhetlig planlegging. De forholder seg i stor grad til kommuneplaner, Plan - og bygningsloven (PBL) og føringer fra Miljøverndepartementet, og opplever mange motstridende interesser i sitt arbeid, ikke minst påtrykk fra private aktører. Grunnlag for budskap Universell utforming stiller store krav til helhetlig planlegging, samarbeid og dialog med brukere og andre fagdisipliner Universell utforming byr på faglige utfordringer og muligheten til å skape gode eksempelprosjekter Universell utforming bidrar til å inkludere og bringe folk sammen i gode møteplasser og boområder 12

13 3.2.2 Byggesaksbehandlere Saksbehandlere på teknisk etat har ansvar for behandling av byggesaker. Saksbehandlerne har den direkte kontakten med utbyggerne og blir oftest konfrontert med motforestillingene mot universell utforming. Grunnlag for budskap Det eksisterende regelverket stiller funksjonskrav i tråd med universell utforming. Nytt regelverk vil stille krav om universell utforming Dagens virkemidler, med forhåndskonferanser og tilsyn, gir gode muligheter for å ivareta hensynet til universell utforming i saksbehandlingen Som saksbehandler kan man bidra til utviklingen av nyskapende, inkluderende boliger, bygg og anlegg Trondheim kommune har god erfaring med å kreve uavhengig kontroll av prosjekterende. 13

14 Aktuelle tiltak: Formidle informasjon om kurs- og utdanningstilbud om universell utforming, kompetansegivende kurs tilbys f.eks ved Høgskolen i Gjøvik, NTNU eller Nordiska Høgskolan for folkehelseveteskap i Gøteborg, (Kurset ved NHV har målgruppe kommunalt ansatte innen avdelinger for teknisk og helse. Det er en fordel å kunne delta med representanter fra begge avdelinger på samme kurs, dette gjelder for øvrig alle typer kurs) Opprette arenaer for dialog mellom ulike interessegrupper; planleggere, brukere, organisasjoner og utbyggere Skape oppmerksomhet omkring universell utforming gjennom formidling av artikler i fagpresse, og nettsider Gi informasjon om verktøy, veiledere og andre fagressurser som kan forenkle og styrke arbeidet med universell utforming Gjennomføre tverrfaglige, lokale/regionale workshops, UU-verksteder med fokus på boliger og byggverk, og representanter for planleggere/saksbehandlere, boligprodusenter Styrke samarbeidet om universell utforming i planlegging, på tvers av fag og sektorer, og i hele verdikjeden fra planlegging til innkjøp 14

15 Eksempel på saksbehandlers oppfølging i byggesak Forum Jæren Det spesielle med dette prosjektet er at Universell utforming for første gong kom tydeleg fram som prinsipp og tydeleg handling, både i reguleringsplan og byggesak. Det var ein stor utfordring å kome i mål med dette prosjektet. Det var mange hindringar undervegs, frå lite kunnskap om innhald og begrep, til liten forståelse og redsel for auka utgifter / investeringer. Ansvarleg byggesaksbehandler har her gjort eit viktig arbeid for å få utbyggjar med på tanken om universell utforming som bærande element i prosjektet. Kva metode har han brukt? 1 Brukaren er ein sentral aktør. I dette prosjektet har brukarorganisasjonene vore med i heile prosessen, med uttalelser og kommentarar til planen. 2 GAP-modellen, som er ein enkel modell for å vise forskjellen mellom individets forutsetningar og samfunnets krav. Gjennom universell utforming kan gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav reduseres, og dermed gi fleire muligheter til å kunne nytte området på ein likestilt måte. Denne modellen brukte saksbehandlar i møte med utbyggjar. 3 Møter og refleksjon. Det vart avhold fire møter med utbyggjar, prosjekterande arkitekter og hovudentreprenør. Ein viktig del på desse møtene var avklaringar knytta til innhald i begrepet universell utforming og kva krav kommunen skulle stille til utbyggjar. Hovudentreprenør Skanska har i eit åtte siders notat, datert , omtala tiltak som skal gjenomførast i prosjektet og skal vedleggjast rammesøknad som ein beskrivelse av tiltak for universell utforming i prosjektet 15

16 Samspill mellom kommune og ansvarlig søker i en byggesaksprosess. Rammebetingelser for byggetiltaket Byggeforskrifter Kommunale planbestemmelser (bl.a. reguleringsplaner) Andre bestemmelser (vedtekter, retningslinjer mm) 1. Forhåndskonferanse før søknad er sendt 2. Saksbehandling etter mottatt søknad Forprosjektering Detaljprosjektering Bygging 3. Tilsyn etter mottatt søknad mottatt byggesaken 16

17 1. Forhåndskonferanse Tidlig i prosjekteringsfasen, før byggesøknad eller byggemelding sendes, skal det holdes forhåndskonferanse dersom utbygger eller kommunen ønsker det. En forhåndskonferanse er et møte mellom utbygger og kommunen, og skal sikre at utbygger får den nødvendige informasjon som trengs i den videre planleggingen. Tidlig dialog reduserer risiko for omprosjektering, gir bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. På forhåndskonferansen har kommunene glimrende mulighet til å fortelle om sin satsing på universell utforming/brukbarhet. Dette kan være f.eks. at kommunen prioriterer tilsyn på området universell utforming/brukbarhet. Det vil være en fordel å innarbeide gode rutiner på formidling av universell utforming på forhåndskonferansene. F.eks. har noen kommuner innarbeidet forhold knyttet til brukbarhet/universell utforming som punkt på egen sjekkliste som benyttes ifm forhåndskonferanser. 2. Saksbehandling Når søknad er mottatt hos kommunen, starter kommunens saksbehandling. Dette vil blant annet være å påse ut i fra søknadsdokumentasjonen at det gjennomføres nødvendig kontroll av alt som prosjekteres og bygges. Kommunen kan kreve uavhengig kontroll på universell utforming/brukbarhet dersom de mener det er nødvendig. Universell utforming kan i noen tilfeller være viktig og kritisk kontrollområde. Dette kan være relevant der det erfaringsmessig gjøres mye feil (f.eks. bygningskategorier), og som det samfunnsmessig er viktig å sikre blir universelt utformet. Det skal være en egen plan for kontroll når et område blir definert til å være et viktig og kritisk kontrollområde. Trondheim kommune har god erfaring med å kreve uavhengig kontroll av prosjekterende. Dette gjennomføres ved at et annet arkitektkontor vurderer planene med hensynt til universell utforming. Dette gir bedre løsninger samt en bevisstgjøring hos begge arkitektkontor. 3. Tilsyn Når søknad/melding er mottatt hos kommunen, kan den føre tilsyn med byggesaken. Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (byggeforskrifter og planbestemmelser) følges. Tilsyn på universell utforming er særlig aktuelt i forbindelse med prosjekteringsfasen. Tilsyn med fokus på universell utforming viser omverdenen at kommunen tar universell utforming på alvor. Temaveilederen Bygg for alle, den kommende norske standarden Universell utforming av byggverk med tilliggende uteområder eller lignende kan benyttes som hjelpemidler ifm tilsyn. 17

18 3.3 Kommunale råd Et godt samarbeid med kommunale råd er viktig. En diskusjon om hvilken rolle de skal ha, er avgjørende for utvikling av mange prosjekt. Grunnlag for budskap Medlemmer i rådene representerer viktig erfaringskompetanse Sentralt med medvirkning tidlig i en planprosess den som har skoen på, vet hvor den trykker Aktuelle tiltak: representanter for rådene er med på ordinær politikeropplæring administrasjonen arrangerer kurs i kommunalt planarbeid samarbeid med råd i nabokommuner og evt fylkesråd økt kunnskap om universell utforming også for rådene Eksempel på brukermedvirkning tidlig i en planprosess Bryne Fotballklubb har universell utforming med i sitt formål med den nye stadion. Prosjektleiar ønska innspel frå brukarar i prosessen rundt planlegging av Jæren Arena for å ivareta prinsippa om universell utforming. Arbeidsgruppa bestod av politikar, leiar av brukarråd i kommunen og repr frå Blindeforbundet. Det vart og innhenta synspunkt frå Astma og allergiforbundet og Hørsellaget. Arbeidsgruppa har hatt møte med arkitekt og prosjektleiar. Utomhusplanen har blitt vurdert. På møta har vi bl a drøfta dette: Kva er viktig å ta hensyn til i tidleg planfase: For rullestolbrukarar? For døve? For blinde og svaksynte? Dette har vore ein god og viktig prosess for Bryne Fotballklubb, men og for prosjektet universell utforming i Time kommune. Samarbeidet mellom arkitekt, prosjektleiar og brukargruppa i tidleg fase har vore svært fruktbart. 18

19 4. Måter å bevisstgjøre eksterne samarbeidspartnere på Eksterne samarbeidspartnere må defineres, det kan være utbyggere, eiendomsmeglere, prosjekterende, formgivere, pressen, brukerorganisasjoner, handelsstanden, næringslivet utdanningsinstitusjoner. 4.1 Utbyggere Byggebransjen har foreløpig begrenset kunnskap om universell utforming, og tiltakene blir ofte oppfattet som kostbare og i konflikt med effektiv byggeteknikk. Gruppen er opptatt av å standardisere normer for universell utforming, styrke hensynet til tilgjengelighet i planlegging og forankre slike hensyn i byggeprosessen. 19

20 Grunnlag for budskap Det voksende seniormarkedet øker etterspørselen etter universelt utformede boliger De beste i bransjen ser mulighetene som ligger i markedet og posisjoner seg som spesialister på universelt utformede boliger, bygg og anlegg. Universell utforming gir funksjonelle og fleksible bygg som vil være etterspurt i markedet God planlegging og tidlig integrering av universell utforming gir de beste løsningene og laveste kostnadene Aktuelle tiltak Påpeke samfunnsansvar og den potensielle verdien av å satse på universell utforming i form av etikk og profileringsverdi Påvirke beslutningstakerne til å ta hensyn til universell utforming gjennom synlighet i bransjefora og organisasjonene, og positiv oppmerksomhet i fagpresse og priser Forenkle og konkretisere innholdet og løsninger av universell utforming gjennom å formidle informasjon om standarder og normer Styrke utbyggernes kunnskap om universell utforming, med fokus på brukerforståelse og forankring i byggeprosessen Samarbeide med Husbankens regionkontor om å gjennomføre lokale kurs- og informasjonsaktiviteter Frokostmøte/ Bransjefrokost Kort møte, tidlig på dagen m/frokost ( ), har vist seg å bidra til at mange tar seg tid til å komme. Motivasjonsseminar for utbyggere. De fikk god oppslutning En suksessfaktor var at de brukte mye tid og energi på innbydelsen og oppfølgingen av denne (brev, mail, telefon). Opprette tverretatlig gruppe med deltakelse av representant fra kommunalt råd 20

21 Eksempel på invitasjon til bransjefrokost 4.2 Prosjekterende De prosjekterende omfatter en rekke fagdisipliner, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter, VVS, brannteknikk etc. Målgruppen har økende kunnskap og interesse for universell utforming, men hensynet til estetikk, lønnsomhet (krav fra utbygger), byggeteknikk og bestilling fra utbygger veier ofte tyngre enn universell utforming i prosjektene. De forholder seg i stor grad til bestillingen fra oppdragsgiver, og jobber bare med universell utforming i den grad det er spesifisert i oppdraget. Helhetlige løsninger krever at de ulike fagdisiplinene klarer å samarbeide og imøtekomme evt. krav om universell utforming fra utbygger. 21

22 Grunnlag for budskap Universell utforming er smart for alle og nødvendig for noen. Det gir funksjonelle og inkluderende bygg som er attraktive for alle kundegrupper Universell utforming krever tverrfaglig samarbeid, dialog med brukere og evne til å tenke ut nye løsninger De beste i bransjen ser mulighetene som ligger i markedet og posisjoner seg som spesialister på universelt utformede løsninger til boliger, bygg og anlegg Markedet trenger nyskapende formgivere som evner å forene estetikk og universell utforming Universelt utformede bygg er bevis på formgivere som behersker funksjonalitet og fleksibilitet Formgivere som mestrer universell utforming, vil ha et fortrinn i markedet Formgivere som tegner universelt utformede bygg, har god kunnskap om alle brukernes behov Lovendringer innføring av universell utforming i ny plan-og bygningslov lov om Diskriminering og Tilgjengelighet Aktuelle tiltak: Bidra til å heve kompetansen om universell utforming gjennom kurs og utdanningstilbud Bidra til å formidle kunnskap om tekniske løsninger, byggeteknikk etc. som er forenlige med hensynet til universell utforming Bidra til at universell utforming kan bli et konkurransefortrinn for foregangsbedriftene Stimulere til alliansebygging og dialog om universell utforming i bygge- og anleggsbransjen 22

23 Bidra til at universell utforming, med fokus på gode brukskvaliteter, kommuniseres på en positiv måte til formgiverne gjennom fagpresse og andre media Arbeide for å forenkle tilgangen til verktøy, veiledere og andre fagressurser som kan styrke arbeidet med universell utforming Inngå allianser med formgivernes organisasjoner og stimulere til alliansebygging på tvers av bygg- og anleggsbransjen for å fremme samarbeid om universell utforming 4.3 Eiendomsmeglere Samarbeid med meglere kan bidra til en presis markedsføring av uuboliger og utvikling av kunnskap om dette feltet hos meglerne. Grunnlag for budskap Universell utforming er smart for alle og nødvendig for noen. Det gir funksjonelle og inkluderende bygg som er attraktive for alle kundegrupper Kvaliteter i universell utforming vil være gode Salgsargumenter i annonser og i kunderelasjoner. Aktuelle tiltak Informasjon til eiendomsmeglere om hvilke kvaliteter som ligger i en universelt uformet bolig Samarbeid om informasjonsmøter om boligkvaliteter 23

24 4.4 Folk flest Primærmålgruppen under Folk flest er beslutningstakere som er opptatt av valg av estetikk og funksjonalitet, som er viktige verdier ved valg av bolig. Boligkjøper ønsker å føle seg trygg på at man gjør et godt kjøp og at kjøpet kan ses på i et langsiktig perspektiv. Grunnlag for budskap Universell utforming er smart for alle og nødvendig for noen. Universell utforming gir fleksible boliger med spennende, funksjonelle løsninger. Universelt utformede boliger er langsiktige og smarte investeringer. Hverdagen blir enklere, og markedet er stort om man velger å selge. Aktuelle tiltak: Styrke boligkjøpernes bevissthet og kunnskap om universell utforming gjennom ulike tiltak rettet mot mennesker som orienterer seg i boligmarkedet Tilrettelegge verktøy (sjekklister, merkeordning etc) som kan bidra til å øke oppmerksomheten omkring universell utforming ved kjøp og salg av bolig Bidra til positiv oppmerksomhet om universell utforming i media Samarbeid med eiendomsmegler Utgi brosjyre om God bolig for alle Henvise til aktuelle nettsted som Forbrukerportalen, Husbanken, 24

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Slik gjør vi det på Sortland

Slik gjør vi det på Sortland Slik gjør vi det på Sortland Bakgrunn Rådet for funksjonshemmede Miniseminar med befaring, Planlegging og program Gjennomføring Erfaringer 14.10.08, Anna Bongo Johansen. Brukerrepresentant, Rådet for funksjonshemmede,

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde K5 Norge universelt utformet 2025 Samarbeidsprogram et tiltak

Detaljer

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde

Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde Stord - Pilotkommune for Universell utforming/ tilgjenge for alle - eit av regjeringa sine satsingsområde v/ Bergny Nordbø sivilarkitekt og arealplanleggjar Stord kommune Visjonar og mål Pilotkommunane

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2007 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 15. mars 2007, revidert 1. oktober 2007 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

Ressurskommune universell utforming 2009-juni 2013

Ressurskommune universell utforming 2009-juni 2013 Ressurskommune universell utforming 2009-juni 2013 Pilotkommune universell utforming høst 2005 2008 KPS 16.10.12 Kari Gregersen Næss Politisk forankring Politikk er å ville - Olof Palme Regjeringen har

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen

Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen Åse Røstum Norang Statens bygningstekniske etat Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Definisjon Utforming av produkter og

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter. Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat

Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter. Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat 1 Husbanken og Statens bygningstekniske etat definerte samarbeidsprosjektet : Informasjonsprogrammet

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT 2012 1. INNLEDNING Verdal kommune er en ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i regjeringens handlingsplan «Norge universelt

Detaljer

Statusrapport

Statusrapport Lniversett utforming aaug OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren rapport 10.10.2008 Uustatusrapport 10100s/tr 1 rapport for 2008 Universell utforming som strategi for å bygge

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente?

Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Hva sier lover og forskrifter, hvordan implementere UU i planer og arbeid og hvilke resultater kan vi forvente? Temadag om UU, Rygge kommune Ryggeheimen 09.11.10 Pedro Ardila, Utviklingsenheten Bærum kommune

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og

Detaljer

Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel

Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel Rådgiver Solveig Dale, Trondheim kommune, Eierskapsenheten Trondheim kommunearbeid med universell utforming prosjekteringsverktøy som et virkemiddel Foto: Carl Erik Eriksson Trondheim kommune pilotkommune

Detaljer

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt

Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Gruppearbeid 1: Samvirke regionalt lokalt Opprette en base med oversikt over hvilke kommuner som besitter spesialkinnskap om uu. Base med uu-lenker til faginstanser Legge inn informasjon i basen: eksempel,

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Ressurskommune innen universell utforming 2009-2013. Kommunestyremøtet 31. mars 2014

Ressurskommune innen universell utforming 2009-2013. Kommunestyremøtet 31. mars 2014 Ressurskommune innen universell utforming 2009-2013 Kommunestyremøtet 31. mars 2014 Oppdraget som ressurskommune Være foregangskommune innen UU. Vise «vei i vellinga» og våge mer enn minimumskrav og forskrifter.

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda

Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni. Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamánni Universell utforming og reguleringsplaner 15. November 2017 Lone A. Høgda Universell utforming «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen. Bryne v/onny Eikhaug

Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen. Bryne v/onny Eikhaug Fra barriere til innovasjon Design for alle en strategi for nyskaping i boligen Bryne 14.02.07 v/onny Eikhaug 1 Agenda: Om Design for alle Hva, hvorfor, hvordan Universell utforming og boligen 2 Om En

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

2. Oppnådde resultater

2. Oppnådde resultater Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Sluttrapport- 2014 1. Innledning Prosjektnavn: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Start og sluttdato: Hovedansvarlig søker: Trondheim kommune v/ Solveig Dale,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning. 1 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen! Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet til inkludering og tilrettelegging

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Pilotfylke for universell utforming

Pilotfylke for universell utforming Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Handlingsplan 2010 1 HANDLINGSPLAN 2010 Satsingsområde 1: Kompetanseheving 1 Gjennomføre kurs for dei kommunale Medlemar

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL U N I V E R S E L L U T F O R M I N G S T R A T E G I F O R N O R S K E A R K I T E K T E R S L A N D S F O R B U N D 2 O O 9 UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL Vedtatt: 12.02.08 Universell utforming

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming

Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Stabsenhet for byutvikling, rådgiver Solveig Dale Trondheim kommunes arbeid med universell utforming Vedlegg til årsrapport 2010, Trondheim, 27.05.2011 Foto: Carl-Erik Eriksson Styringsnivå, styringsverktøy

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Stedsutvikling og uu - framtidig samkjøring i stedsutviklingsprosjekter Universell utforming som del av stedsutviklingsarbeidet i Forum for stedsutvikling

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Eldrerådet 16.01.2012 6/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2012 6/12 Hovedutvalg for eiendom og

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2007/8744 Dato: 11.02.2008 Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. februar 2008 Til stede: Trine Hallem, Lars Morten

Detaljer

Temadag «Universell utforming»

Temadag «Universell utforming» Temadag «Universell utforming» Onsdag 24. april 2013 Fylkestingsalen Tromsø 12.00 Brukermedvirkning i praksis, v/ Linda Alice Grønning 12.45 UU som kvalitetsheving av hele reisekjeden, v/ Ida S. Harildstad

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Anders Paulsen fylkessjef samferdsel, kulturminner og plan 1. Noen basisforutsetninger Likeverdige

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon HO den 23. august 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon HO den 23. august 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon HO den 23. august 2017 Visjon Asker, mulighetenes kommune for alle! Hovedmål Asker, kommunen der alle kan delta på en likestilt måte GAP samfunnets krav F u n k s

Detaljer