En undersøkelse av norske shipping rmaers bruk av internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse av norske shipping rmaers bruk av internett"

Transkript

1 Institutt for marin prosjektering NTNU Institutt for anvendt språkvitenskap Hovedoppgave i Skipsteknikk En undersøkelse av norske shipping rmaers bruk av internett Geir Sørensen Stud. Techn. Trondheim 2001

2 Forord Idéen til denne oppgaven kom til en gang i 1998 hvor jeg grublet over hva jeg skulle ha som tema til min hovedoppgave. Temaet ble luftet da jeg skulle skrive prosjekt i 1999, men var da egentlig ikke modent nok. Den gang var deltagelsen, slik jeg husker det, mye mer spredt enn hva den er nå. Spesielt innenfor shippingnæringen og de bedriftene jeg så etter den gang. Da jeg i år kom med idéen til professor Stian Erischsen, tente han med en gang. Til forskjell fra tidligere ønsket jeg denne gangen å ta inn elementer fra andre fagdisipliner, da med Finn Bostad fra Institutt for anvendt språkvitenskap som veileder. Arbeidet med oppgaven begynte med gjennomgang av en del teori, deriblant den bakgrunn som er presentert under teori til utforming av spørreskjemaet og virtuell organisering, hvor først nevnte har vært selvstudium, mens sistnevnte har vært knytte til faget SVSOS 250. Spørreskjemaet ble produsert i første halvdel av mai, og tok litt lengre tid enn planlagt, slik at utsendelsen ble noe senere enn ønsket. Dette sammen med forsinkelser knyttet til returnerte svar på spørreskjemaet har resultert i en liten forsinkelse med å ferdigstille oppgaven. Det ble av den grunn bedt om en utsettelse på innlevering av oppgaven, som ble innvilget til fjorten dager. Data og annet skriftlig materiale har blitt innsamlet og skrevet i siste halvdel av oppgavens tidslinje. Temaet har vært meget interessant, og har gjort oppgaven meget givende å skrive. Etter hvert som arbeidet skred fram, er jeg blitt klar over de betydelige mengder med data som jeg har måttet bearbeide. Ikke minst alle de gode svar som kom inn med spørreskjemaet. Omfanget av oppgaven har dermed muligens gått noe utover det jeg forestilte meg da jeg tok fatt. Ut fra dette skulle jeg gjerne hatt mer tid til å kunne fordype meg i temaet, men det får være ved en annen korsvei. De bedrifter som har vært med i undersøkelsen ble kontaktet per telefon like etter oppstart med oppgaven. Responsen har i den forbindelse vært upåklagelig, hvor alle de kontaktede har vært positiv innstilt til mitt arbeide. Jeg vil rette en stor takk til alle bedriftene for deres hjelpsomhet og tålmodighet, som er listet i vedlegg A. De har vært til stor hjelp, ikke minst de som har svart på spørreskjemaet, men også de som dessverre ikke har funnet tid og anledning til å besvare skjemaet. Jeg vil rette en stor takk til professor Stian Erichsen, for å ha tro på mitt temavalg og støtte med mitt arbeide med oppgaven. En minst like stor takk går til førsteamanuensis Finn Bostad som ville veilede meg i mitt arbeide, samt gi gode råd og vink. En spesiell takk til Kristin Halvorsen for hjelp til å luke ut skrivefeil og med lån av et godt språkøre. Sist men ikke minst en kjempetakk til mine foreldre Gerd og Helge Sørensen for all moralsk støtte og tro på sin unge håpefulle samt korrekturlesing på tampen, og selvfølgelig min bestemor Andrea Nilssen for rett og slett bestandig å ha vært der. Geir Sørensen Stud.Techn. Harstad Geir Sørensen - våren 2001 ii

3 Geir Sørensen - våren 2001 iii

4 Geir Sørensen - våren 2001 iv

5 Sjefssammendrag Jeg har i besvarelsen av hovedoppgaven belyst, ut fra innsamlete data, hvordan norske shippingfirmaer bruker internett i dag til og hvilke planer de har de har for bruken i tiden framover. I tillegg har jeg presentert teori om hvordan en kan bruke internett til å støtte opp under ens forretningsaktivitet med fokus på shippingnæringen. Det er også blitt belyst hvordan dagens teknologi kan brukes til å skjerme informasjon. For å ha en kontrollreferanse har jeg valgt et firma utenfor selve shippingnæringen, og sammenlignet det opp mot et utvalg av shippingfirmaer. Ut fra de undersøkelser jeg har gjort, viser de at bruken av internett innenfor den norske shippingnæringen er ganske diversert. Det er ganske stor forskjell mellom de som så vidt har tatt det første steget inn i informasjonsalderen gjennom internett, til som har satset tungt og vært tilstede på nettet over lengre tid. Undersøkelsen antyder korrelasjon mellom størrelse på bedriften og type næring. Ut fra et ressurs- og behovsperspektiv vil dette stemme. Når det gjelder bruken av internett til å støtte opp under forretningsaktivitetene, er den i stor grad begrenset til kommunikasjon gjennom e-post og presentasjon av bedriften via verdensveven. Aktiviteter på internett i form av mer sofistikerte løsninger, er ut fra undersøkelsen forbeholdt bedrifter med større tilgjengelige ressurser. Det vil si at applikasjoner, på internett og verdensveven spesielt, til å støtte og utvide ens forretningsdrift eller for å skape nye er betegnede som nybrottsarbeid. I en mindre undersøkelse utført mot slutten av arbeidet, viser at shippingnæringen tar sikkerheten ved å være tilknyttet internett alvorlig. På bakgrunn av litteraturstudier vil en med adekvate rutiner og forhåndsregler kunne sikre og skjerme den informasjon en måtte ønske i ens kommunikasjon over internett. For å møte den økte konkurransen som internett byr på, vil mindre bedrifter innenfor næringen, med lavere tilgjengelige ressurser, kunne tjene på samarbeid om slike løsninger. Dette være seg enten gjennom portaler eller gjennom tettere samarbeid på tvers av de tradisjonelle organisatoriske grensene. Shipyard Exchange er trukket fram som et godt eksempel om nettopp dette. Videre mener jeg at en tettere integrering av firmaets IT-avdeling innad i bedriften, vil være ønskelig. Tiden da bedriftens IT-avdeling ble sett på som en utgiftspost er over, og mer en dreining mot å tenke på IT-avdelingen som en ressurs i utvikling av nye produkter og tjenester. Dette medfører at ens satsing på internett må gjenspeiles i bedriftens mål og visjon, hvor det å være representert på verdensveven med et "fancy" nettsted ikke lenger er nok. Med den ekspansjon internett har hatt de siste årene har også truslene mot ens datasystemer og nettverk økt i samme takt. En bevissthet og et godt planverk av rutiner og sikkerhetsregler er derfor blitt enda viktigere, fordi ens tilstedeværelse på nettet er blitt forretningskritisk. I tiden framover vil trådløse løsninger bli mer og mer aktuelt. Implikasjoner for forretningsdriften og de sikkerhetsaspekter som anskueliggjøres ved framveksten av disse er ikke diskutert i denne oppgaven. Dataintegriteten i oppgaven er begrenset til antall bedrifter i mine undersøkelser og den referansebedriften jeg har valgt. Mer korrekte data vil kunne oppnås med en større mengde bedrifter, både innenfor næringen og referansebedrifter. Geir Sørensen - våren 2001 v

6 Innholdsfortegnelse Forord ii Oppgavetekst Error! Bookmark not defined. Søknad om utsettelse Error! Bookmark not defined. Sjefssammendrag v Innholdsfortegnelse vi Figuroversikt viii Tabelloversikt ix Vedleggsliste ix Innledning 1 Teori om organisering og internett 2 Innledende 2 Forretningsaktivitet på verdensveven 3 Direkte kontakt med kunder og partnere. 3 Strategi med hensyn til verdikjeden 4 Utvikling av digitalt innhold 5 Kundemagneter 5 Virtuell organisering 7 Virtuell kunderelasjon 7 Virtuell produkttesting 7 Dynamisk spesialtilpasning 8 Kundefellesskap 9 Virtuell ressurstilgang 9 Ressursmoduler 9 Prosessrekonfigurering 10 Ressurskoalisjoner 10 Virtuelle kunnskapsnettverk 11 Enhetskompetanse 11 Organisasjonskompetanse 12 Industrikompetanse 12 En vurdering med bakgrunn i virtuell organisering 13 Oppsummering 15 Teori om spørreskjema 17 Spørreskjemaundersøkelse 17 Pilotundersøkelse 17 Metoder for datainnsamling 18 Spørsmålssekvenser og spørsmålstyper 19 Åpne og lukkete spørsmål 19 Ordsetting av spørsmål 20 Validitet og reliabilitet 20 Geir Sørensen - våren 2001 vi

7 Utforming av spørreskjemaet 21 Valg av bedrifter 21 Pilotundersøkelse med hensyn på spørreskjemaet 21 Resultater fra spørreskjemaet 23 Gyldighet og pålitelighet til resultatene 23 Om bedriftens forretningsaktiviteter 24 Bedriftens bruk av internett 25 Bedriftens satsing på verdensveven 26 Intranett og ekstranett 27 Analyse av bedriftenes nettsteder og hjemmesider 28 Statistisk analyse av nettstedene 29 Kommentarer til resultatene 32 Punkt 1 Nettleserkonfigurasjon 32 Punkt 2 Klarhetssjekk 33 Punkt 3 Nedlastingstid 33 Punkt 4 Døde linker 33 Punk 5 Htmlkode 33 Oppsummering av statistisk analyse 33 Brukervennlighets- og innholdsanalyse 35 Layout 35 Struktur og rammeverk 36 Logo, hvordan den brukes 36 Grafikk, bilder og plassering av elementer 36 Fargebruk 36 Tekst, skrifttype 36 Satt størrelse 37 Oversiktlighet 37 Navigasjon 37 Bruk av lenker 37 Brukersti 38 Site map og søkefunksjon 38 Helhetlig navigasjon 38 Innhold 38 Kontakt info 38 Om oss 39 Annet innhold 39 Resultater 40 Referanse bedrift 42 Begrunnelse 42 MARVIN og EXTERNAL 42 DNV Exchange 43 EBtrust 43 Vurdering av DNVs nettsatsing 44 Statistisk analyse 44 Kvalitativ analyse 44 Vurdering ut fra virtuell organisering 44 Svar på spørreskjemaet 45 Geir Sørensen - våren 2001 vii

8 Samlet vurdering 46 Internett og sikkerhet 47 Trusselbilde 48 Klientsikkerhet 49 Serversikkerhet 49 Transaksjonssikkerhet 50 Kryptering 50 Secret key kryptografi 51 Public key kryptografi 51 Protokoller 52 S-HTTP 52 Secure Socket Layer(SSL) 52 Sertifisering 53 Datasikkerhet innen shippingnæringen 53 Undersøkelsen - en diskusjon 55 Generell gyldighet til oppgaven 55 Relevans av teori 55 Relevans av analysene 56 Gyldighet og pålitelighet til innsamlete data 56 Forretningsaktiviteter 57 Skjerming av informasjon 58 Sammenlikning med referansebedrift 59 Bruken av internett innen shippingnæringen i dag 60 Oppgaven som modell 60 Videre arbeid 60 Litteraturliste 62 Bøker 62 Avhandlinger og oppgaver 62 Publikasjoner 62 Internettadresser 63 Samtaler 63 Kontaktpersoner i bedriftene 63 Figuroversikt Figur 1 Oversikt over deltagelse på verdensveven 13 Figur 2 Antall bedrifter langs vektoren Virtuell kunderelasjon 14 Figur 3 Antall bedrifter langs vektoren Virtuell ressurstilgang 14 Figur 4 Antall bedrifter langs vektoren Virtuelle kunnskapsnettverk 15 Figur 5 Grafisk oversikt av den samlete vurderingen gjort med Website Garage 30 Figur 6 Grafisk oversikt over fordeling av godhetskriteriene 32 Figur 7 Sammenlikning gjennomsnittet til bedrifts kategoriene 41 Geir Sørensen - våren 2001 viii

9 Tabelloversikt Tabell 1 Bedriftene fordelt på godhets kriterium 30 Tabell 2 Nettleserkonfigurasjon 31 Tabell 3 Klarhetssjekk 31 Tabell 4 Nedlastingstid 31 Tabell 5 Døde linker 31 Tabell 6 Htmlkode 32 Tabell 7 Oversikt over resultat fra den kvalitative analysen 40 Tabell 8 Statistisk analyse av DNV hjemmeside 44 Tabell 9 Resultat fra den kvalitative analysen av DNVs nettsted 44 Tabell 10 Ressursbruk for knekking av nøkler, fordelt over bitlengde. 51 Vedleggsliste Vedlegg A Bedriftoversikt I Vedlegg B Kategorisering av bedrifter med hensyn på informasjon på nettestedene II Vedlegg C Rapporter fra Werbsite Garage III Vedlegg D Rapport fra Werbsite Garage for DNVs nettsted XIV Vedlegg E Brukervennlighetsanalyse av DNVs nettsted XVIII Vedlegg F E-post sendt til bedriftene XIX Vedlegg G Oversikt av resultater fra brukervennlighetsundersøkelsen XXII Vedlegg H Sammenfattede resultater av spørreskjemaet XXVI Vedlegg I Spørreskjema XXVIII Geir Sørensen - våren 2001 ix

10 Innledning Da jeg begynte min utdanning i 1994 var internett i sin spede barndom. Nettleseren het den gang Mosaic og noe av det mest spennende som var å finne var NASAs hjemmeside. Siden den gang har internett som kommunikasjonsmiddel vokst langt utover hva en kunne tro var mulig. Fra jeg skrev min første url adresse har dette mediet fanget min interesse, og når jeg da skulle skrive min hovedoppgave ved Institutt for marin teknikk valgte jeg et tema som har kunnet fange inn både fagdisiplinen og interessefeltet. Denne hovedoppgaven er ment å gjøre dette. Internett som kommersiell plattform fikk først sitt gjennombrudd mot slutten av 1990-tallet, og er ved inngangen til det nye århundret blitt en drivkraft i hva en kan kalle "den nye økonomien". Med min faglige bakgrunn både innenfor marin teknikk og internett har jeg funnet det interessant å kunne se på hvordan shippingnæringen bruker, og har tenkt å bruke internett til å utføre sine forretningsaktiviteter. Jeg har i den forbindelse presentert relevant teori for å belyse de muligheter som ligger i bruken av internett, både til å effektivisere ens informasjonsbehov, men også hvordan internett kan brukes til å skape nye aktiviteter. For å belyse bruken av internett i dag, har jeg foretatt analyser av bedriftens bruk av internett med bakgrunn i deres hjemmesider. I tillegg har jeg sendt ut et spørreskjema slik at bedriftene selv kan redegjøre for sine satsinger på nettet. Først i besvarelsen har jeg valgt å se på hvordan en kan bruke internett og verdensveven spesielt i forbindelse med ens forretningsaktiviteter, hvor jeg har tatt utgangspunkt i en artikkel av Sikhar Ghosh. Dette bringer meg over til virtuell organisering, hvor jeg ser på Venkatraman og Henderson sine vektorer. I denne delen inngår det også en vurdering av bedriftenes plassering langs disse aksene med bakgrunn i deres nettsteder. Den andre hovedbolken begynner med at jeg presenterer teori for hvordan en best kan utforme et spørreskjema. Ut fra dette sier jeg noen ord om hvordan prosessen med å lage spørreskjemaet, brukt i denne oppgaven, har foregått. I siste del presenterer jeg her de data som de svar på spørreskjemaet har gitt. I den neste delen tar jeg for meg data fra de to andre analysene jeg har gjort. Begge analysene er gjort med utgangspunkt i bedriftenes hjemmesider. Den første analysen er utført ved hjelp av et verktøy fra Website Garage, som foretar en vurdering ut fra en del predefinerte kriterier. Den andre analysen er en subjektiv vurdering av nettsidene, som jeg har foretatt ut fra en del selvvalgte kriterier. Til sist presenterer jeg teori rundt sikkerhet på internett, der jeg først setter opp de trusler som eksisterer på nettet i dag. Der etter seg jeg på hvordan en kan utføre sikre transaksjoner over internett. Avslutningsvis foretar jeg en diskusjon av de data og den teori jeg har satt fram i denne oppgaven. Geir Sørensen - våren

11 Teori om organisering og internett Deler av denne teksten ble skrevet som en semesteroppgave i faget SVSOS 250 Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer. Etter samtale med professor Stian Erichsen bestemte jeg meg for å inkludere denne teksten i min hovedoppgave. Teksten til semesteroppgaven er kun lest av faglærer og sensor i ovennevnte fag. Semesteroppgaven ble i tillegg skrevet med tanke på å kunne bruke den i forbindelse med denne besvarelsen. Grunnen til at jeg har valgt å ta med denne teksten i oppgaven er etter min mening dens gyldighet opp mot besvarelsen av oppgaven. Dette går på de mekansimer som blir presentert rundt en bedrifts forretningsaktivitet og de koplinger som blir gjort mot internett og informasjonsteknologi(ikt). Jeg har i denne teksten sett på de muligheter som ligger i internett som teknologi og satt dette i sammenheng å knytte disse mulighetene til forretningsaktiviteter innenfor shippingnæringen. Jeg har i den andre delen av oppgaven sett på de organisatoriske utfordringene internett og IKT gir, hvor valg av de bedrifter jeg har sett på er de samme som har fått tilsendt spørreskjemaet. Denne teksten er noe forandret fra den som ble levert som semesteroppgave i ovennevnte fag. Innledende I vedlegg A er det å finne en oversikt over de bedrifter som er valgt ut og danner grunnlag for den videre analysen. Jeg vil først se på og presentere Shikhar Ghosh sin teori om hvordan bedrifter kan ta i bruk internett, og da verdensveven spesielt, i sin forretningsvirksomhet. Videre vil jeg presentere noen eksempler på konkrete tiltak shippingnæringen kan ta i bruk for å møte de nye utfordringene og eksempler på hvilke løsninger som allerede er i bruk. I den andre delen vil jeg presentere Venkatraman og Henderson (heretter VH ) sine teorier rundt virtuell organisering, presentere eksempler på hvordan teorien kan sees i lys av shippingnæringens forretningsområder og ut fra de respektive hjemmesider, foreta en vurdering på hva som gjøres i dag. Geir Sørensen - våren

12 Forretningsaktivitet på verdensveven Siden dens spede begynnelse på midten av 1990-tallet har internett vokst til å bli en betydelig mediekanal. Med internett har informasjonsformidlingen beveget seg fra den typiske én-til-mange-formidlingen. En kommunikasjonsform som har vært dominerende gjennom hele forrige århundre, med aviser og radio, og i siste halvdel av århundret med fjernsyn, til dagens muligheter for én-til-én formidling gjennom internett. Som følge av dette er blant annet den klassiske årsrapporten, trykt på høyglanset papir et utdøende dokument. Med internett kan bedrifter legge ut sine resultater på verdensveven, det være seg ukentlige, kvartals- eller årsrapporter, slik at hvem som helst kan laste dem ned. Men internett er ikke bare et nytt utstillingsvindu for bedrifter, den er den nye salgs-, informasjons-, kommunikasjons-, samarbeids- og utviklingskanalen. Internett setter med andre ord nye betingelser for hvordan vi samhandler og arbeider. Shikhar Ghosh sier i sin artikkel Making Business Sense of the Internet 1 at ledere må fokusere systematisk på hva internett kan gjøre for deres organisasjon. Han identifiserer fire typer muligheter med internett og verdensveven spesielt. Med internett forstås det alle de typer applikasjoner så som e-post, nyhetsgrupper og verdensveven (world wide web). 1. Gjennom internett kan en etablere direkte kontakt med ens kunder og partnere. 2. Gjennom internett kan en gå forbi andre i verdikjeden. 3. Gjennom internett kan en utvikle og levere nye produkter og tjenester. 4. Gjennom internett bli den ledende spiller i denne kanalen innenfor ens industri eller markedssegment. Direkte kontakt med kunder og partnere. Med punkt 1 menes det å gå skrittet videre fra kun å lage et nettsted som presenterer bedriften og dens produkter og tjenester. Ved å tilby ekstratjenester utover salg av ens tjenester kan en posisjonere seg sterkere i denne kanalen. Gjennom bedriftens nye salgskanal kan en tilby interaktive tjenester som produktsøk, elektronisk betaling eller oversikt over hvor i systemet en ordre er. Videre kan bedriften gjøre kundens eller partnerens kontakt med bedriftens nettsted bedre gjennom å personliggjøre interaksjonen. Dette kan gjøres ved å la kundene for eksempel selv definere aspekter ved bedriftens nettsted gjennom dynamiske moduler, slik at kundens kontakt og bruk av nettstedet gjenspeiler kundens behov i forhold til bedriften. Til slutt er det mulig for bedriften, gjennom å reprosessere og reformulere allerede eksisterende data, å tilby nye tjenester til en lav kostnad. Når en først er gått over til det digitale medium er det å skape nye elektroniske tjenester en relativt billig investering. En skaper ekstra verdi for kunden eller partneren, som igjen vil skape ekstra verdi til bedriftens verdikjede. 1 Ghosh, S., 1998, "Making Business Sense of the Internet", Harvard Business Review, March-April 1998 Geir Sørensen - våren

13 Innenfor shippingnæringen vil en internettbutikk til en viss grad være av hypotetisk interesse for skipsverft og rederi, hvor skip er en vare forbundet med høye kostnader og lang levetid i forhold til forbruksprodukter som bøker og datamaskiner. Men det finnes andre elementer i verdikjeden som kan dra nytte av internett, noe jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven. For de andre to segmentene innenfor shippingnæringen, skipskonsulenter og skipsmeglere, vil det være større muligheter for salg av tjenester over internett. Disse kan være abonnement på månedlige analyser av for eksempel frakt av stål. Skipsmegleren kan da som en tilleggstjeneste la kunden personliggjøre meglerens hjemmeside, slik at hver gang kunden besøker siden vil alltid de siste oppdaterte analysene ligge på startsiden. Som en tilleggstjeneste kan kunden til enhver tid få generert en grafisk oversikt over utviklingen de siste tre, seks eller tolv måneder. Kunden har da i utgangspunktet kun betalt for én enkelt tjeneste, men har fått økt sin verdi på produktet gjennom relativt enkle tilleggstjenester. Megleren har fått en fornøyd kunde ved relativt små investeringer. Det er derfor viktig for bedrifter, det være seg hvilket som helst marked de opererer i, å være seg bevisst hvilke muligheter bedriften har i mediekanalen internett. I følge Ghosh vil det være vanskeligere å etablere seg i en bestemt markedskanal etter at andre bedrifter er etablert. Sett fra kundens ståsted foretar de en investering i tid og oppmerksomhet, som da gjør det ressurskrevende å skifte fokus fra et etablert kundeforhold til en ny aktør. Strategi med hensyn til verdikjeden Et av de største problemene for etablerte bedrifter i en næring eller et marked, er hvordan de skal ta vare på sin verdikjede i forhold til de utfordringer internett gir. Ved å bruke internett til å markedsføre og selge sine produkter, kan en kutte forhandler- og distributørleddet. Dette er imidlertid et tveegget sverd, hvor en på den ene siden kan øke fortjenesten, og på den andre siden mister for eksempel lokale servicesenter for ens produkter. Nye aktører derimot, som bruker internett som salgskanal, har som regel ingen bindinger til ledd i verdikjeden så som forhandlere og distributører. Det er derfor viktig å være oppmerksom på fenomenet pirating the value chain som Ghosh beskriver, det vil si at en selv eller nye aktører ved hjelp av internett kutter eller går forbi ett eller flere ledd i verdikjeden. Innen shippingnæringen kan former for pirating the value chain skje i forholdet mellom skipsmeglere, rederi og befrakter. Ved hjelp av internett kan et rederi sette opp direkte kontakt med befraktere og omvendt, og dermed gå utenom leddet med skipsmeglere, som er vanlig i næringen. Liknende har skjedd i forholdet mellom børs, børsmeglere og aksjekunder, der nye aktører tilbyr kjøp og salg av aksjer på børs over internett, uten å gå om leddet med meglere. Geir Sørensen - våren

14 Utvikling av digitalt innhold Ved en overgang til digitale databaser og internett byr det seg muligheter for bedrifter å skape nye digitale produkter og tjenester. En kan ved hjelp av allerede tilgjengelig data skape ny informasjon for sine kunder, eller lansere nye transaksjonsmodeller og tjenester. Ghosh presenterer tre kategorier for å skape nytt digitalt innhold på internett. Først er det en unik mulighet å dra nytte av den direkte tilkoplingen en kunde gjør når han besøker et nettsted, ved å tilby ekstra eller spesielle tjenester til nettopp denne kunden. Det kan f. eks., for et skipsverft, innebære å setter opp et webkamera rundt nybyggingen av et skip. Da kan kunden, eller rederiet, gå inn og se hvordan arbeidet skrider frem. Det andre muligheten går ut på å dra nytte av allerede eksisterende digitale data. I eksemplet over har en allerede lagret digitale filmsnutter på verftets lokale server. Disse kan kjapt klippes til å vise hvordan den ukentlige eller månedlige fremdriften rent visuelt har vært. Til sist peker Ghosh på hvordan bedrifter kan dra fordeler av og utnytte sin kunnskap i utføre transaksjoner over internett. Eksempelvis vil en kunne skape et fortrinn ved å tilby elektronisk fakturatjenester, der kunden kan få tilsendt sin faktura over e-post. Videre kan en sette opp egne elektroniske kontoer for kunden hvor en til enhver tid kan gå inn å se hva en har bestilt, fått levert og hvor mye en har handlet for inneværende år, måned eller uke. Kundemagneter Går en strategisk til verks gjennom de tre første punktene nevnt ovenfor, det vil si etablere direkte kontakt via verdensveven med ens kunder og partnere, utnytte de fordeler som ligger i pirating the value chain og utvikle nye digitale tjenester og nytt digitalt innhold, har en mulighet i bli hva Ghosh definerer som kundemagneter. Slike magneter kan forstås som.com-bølgens fellesnevner internettportalen, men også som den ultimale ressurskanalen for det gitte markedssegmentet. Hvis en tar en titt på 2 har denne portalen listet rundt 80 forskjellige andre portaler som omhandler alt fra enkelte segmenter innenfor shippingnæringen til de av mer generell art. Til sammenligning er det betydelig færre aktører innenfor salg av bøker over verdensveven, hvor Amazon.com er den desidert markedsledende. Det pekes derfor på at innenfor et segment, et marked eller en industri et det bare plass til omtrent fem slike aktører av Amazon.com sitt format. De har nødvendigvis ikke kontroll over alle ledd i verdikjeden, i denne sammenheng kanskje bare informasjonsleddet, og vil da ha meget sterk innflytelse over produsenter, distributører og kunder. 2 Geir Sørensen - våren

15 I Ghosh sin artikkel nevner han fem forskjellige typer magneter; produkt, tjeneste, kundesegment, industri og forretningsmodell magneter. Et eksempel, som for tiden er i startgropen, er Shipyard Xchange(SYX)(nærmere forklart annet sted i teksten). SYX kan, hvis den får nok gjennomslagskraft bli en magnet som omfatter flere av de nevnte typene. En tjenestemagnet for maritime tjenester, det være seg prosjektstyring, engineering, skipsdesign osv. En produktmagnet for maritime produkter, for eksempel maskineriløsninger, rørsystemer, styresystemer e.l.. Ikke minst en industrimagnet for forskjellige segmenter innenfor den maritime industrien. Jeg kan, litt frem i tid, kunne se for meg konseptet SYX som en mulig forretningsmodell magnet, hvor den tar til seg de idéer presentert av VH senere i denne teksten rundt konseptet med utvidete foretak. Det vil si at bedrifter med felles interesser møtes og organiserer seg gjennom SYX om et felles mål eller forretningsidé. Geir Sørensen - våren

16 Virtuell organisering N. Venkatraman og J.C. Henderson (1998) lansere i sitt paper The Architecture of Virtual Organizing: Not a Hollow Structure but a Vibrant Strategy en teori om hvordan en transformasjon fra organisering i den industrielle tidsalderen til organisering i informasjonstidsalderen. De hevder at denne utviklingen vil foregå langs tre vektorer; virtuell kunderelasjon, virtuell ressurstilgang og virtuelle kunnskapsnettverk, hvor hver vektor er like viktig. Det vil si at en utvikling av organisasjonen langs de tre aksene må tenkes gjennom i sin helhet og ikke stykkevis og delt. Verktøyet som da blir sentralt, og som jeg skal gå inn på, vil være spunnet rundt informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hver vektor har tre nivåer som fokuserer på henholdsvis arbeidsgrupper, organisasjonen som helhet og interorganisasjonelle nettverk. VH sier det er et utbredt ønske om en forandring med tanke på hvordan en skal organisere forretningsdriften. Bakgrunnen for dette er blant annet det relativt store skifte i økonomien ved introduksjonen av internett, med den følge at fokus er flyttet fra fysiske aktiva til intellektuelle aktiva. I dag finnes det bedrifter som spesialiserer seg i å måle den intellektuelle kapitalen i bedrifter, noen eksempler er ICG 3 og Intellectual Capital Sweden AB 4. Virtuell kunderelasjon Samhandling mellom kunder og bedrifter i den industrielle tidsalder har foregått gjennom et lineært nettverk av forhandlere, distributører og produsenter, der fokus har vært å videreformidle produkter effektivt til lavest mulig kostnad. I den digitale økonomien er det, som nevnt tidligere, mulig for bedrifter med en toveis kommunikasjon mellom bedrifter og kunder. Denne aksen tar til seg noe av hva Ghosh nevner i sin artikkel, men en ser her i større grad på de organisatoriske utfordringene denne uviklingen innebærer. Virtuell produkttesting Allerede på midten av forrige århundre finner en forløperen til dagens virtuelle produkttesting i form av produkt- eller postordrekataloger, der det fysiske utstillingsvinduet er tilgjengelig gjennom en papirutgave. Forskjellen mellom datidens form for produkttesting og nåtidens internett og verdensveven spesielt er kundens mulighet for å samhandle med bedriftens produktkatalog i sann tid. Kunden kan altså se, vurdere og sammenligne varer han er interessert i. Innenfor IT-bransjen og programvareutvikling har en tatt produkttesting et steg videre ved å la kunden være med i sluttutviklingen av en programvare Geir Sørensen - våren

17 Eksempelvis har Apple lansert et nytt operativsystem vinteren I forkant av denne lanseringen (høsten 2000), la de ut en gratis betaversjon av systemet. Fra da av og fram til lansering var det i snitt en ny versjon i uken som kunder kunne teste og rapportere om de fant feil og problemer. Som nevnt vil et skifte fra en fysisk til en elektronisk infrastruktur by på utfordringer, ikke minst for verdikjeden. Om en ikke velger å ta steget helt ut ved å lansere en elektronisk salgskanal, må en ikke undervurdere de muligheter som ligger i å være presentert på verdensveven. Før hadde en kun tilgang til den lokale utgaven av gule sider, i høyden de nærmest omliggende distriktene. Dagens utgave av gule sider er verdensveven hvor en har tilgang til hele verden, og ved hjelp av søkemotorer er en bare et klikk unna den informasjonen en søker og ønsker. En trenger nødvendigvis ikke miste noen av sine eksisterende kunder selv om en ikke er på nett, men sjansen for å gå glipp av en kunde er desto større. I en studie gjort av Hu Ying i forbindelse med hans dr. ing.-avhandling 5 kom, det fram at 78 % av bedriftene innenfor shippingnæringen finner det som meget viktig og 22 % som viktig å drive markedsføring, hvorav 67 % mener markedsføring vil gi et konkurransefortrinn. Ettersom verdensveven har økt i omfang og popularitet både i informasjons- og markedsføringssammenheng, må det da sees på som viktig for bedrifter å være representert på verdensveven i en eller annen form. Dynamisk spesialtilpasning Spesialtilpasning av produkter er noe som har kommet mot slutten av den industrielle tidsalder, som følge av mindre marginer og ønske om å differensiere seg fra andre produsenter innenfor samme segment. Dette prinsippet er tatt videre i bedriftenes presentasjoner på verdensveven, hvor slike spesialtilpasninger er billige å implementere og skaper økt verdi for kunden. Dog, i følge VH er den virkelige utfordringen å finne i intelligente agenter i form av programvare som kan lære kunden å kjenne gjennom dens bruk, og dermed dynamisk tilpasses kundens behov. Etter hvert som verdensveven som kommunikasjonskanal er blitt mer og mer utbredt, hvor unntaket nærmest er ikke å ha et eget nettsted, vil det å ha et eget nettsted ikke lenger være et konkurransefortrinn. En må da se på andre løsninger for å kunne ligge i forkant i forhold til sine konkurrenter. Hvis en for eksempel ser på en skipsmegler og hans nettsted vil det være mulig å la kunder opprette en egen vevsidekonto underlagt nettstedet, der kunden dynamisk kan tilpasse sidens innhold. Tilpasninger kan ta form som moduler som en kan legge til og fjerne etter eget ønske- Disse kan variere, som tidligere nevnt, fra direkte tilgang til sitt abonnement til forskjellige typer nyhetstjenester, enten interne fra bedriften eller eksterne hentet fra profesjonelle nyhetsformidlere. 5 Ying, Hu, A study of marketing and design in development of marine transport systems, dr. ing. Avhandling, Trondheim, 1988 Geir Sørensen - våren

18 Kundefellesskap Det siste nivået i virtuell kunderelasjon tar for seg mulighetene som ligger i elektroniske kundefelleskap. Dette fikk sin framvekst i internetts barndom gjennom Usenet hvor en kunne, og fortsatt kan, finne nyhetsgrupper som omhandler det som tenkes kan. En del av disse gruppene har flyttet over til verdensveven etter hvert som teknologien gjorde det mulig, det vil blant annet at man kan kombinere et nettsted med et online-forum. Slike elektroniske fora har i den senere tiden fått mer makt, og deres stemme er noe produsenter ikke lenger har råd til å ignorere. For å dra nytte av den kunnskap som er å finne i slike elektroniske samfunn kan bedrifter enten lansere egne slike fora for sine kunder eller delta aktivt i allerede eksisterende. Eksempelvis baserer Amazon.com mye av sin forretningsdrift på nettopp kundefelleskap, hvor Amazon lar kundene sine blant annet skrive inn egne omtaler på de bøkene de har lest. Dette er noe VH mener er Amazons styrke i forhold til sine konkurrenter. De fleste etablerte bedrifter har i utgangspunktet en solid kundebase som sitter på et vidt spekter av kunnskap, fra de formelle i form av forskjellig typer utdanninger og kurs, til de uformelle med grunnlag i erfaringer en har gjort. Dette er noe bedriftene kan dra nytte av ved å opprette forskjellige former for fora eller diskusjonssider. Kunder kan for eksempel enten ha muligheten til å sende inn innlegg til et vilkårlig tema, gi kommentarer, råd eller ønsker til tjenester eller produkter bedriften tilbyr, eller delta i diskusjoner av generell art. Alt dette vil være mulig å organisere under bedriftens nettsted, og gi økt verdi for kundene, og ikke minst for bedriften selv. Virtuell ressurstilgang I de siste årene har det vært satt fokus på hvordan en kan utnytte og effektivisere verdikjeden. Datamaskinprodusenten Dell har vært en av pionerene på dette området, hvor de har fått ned gjennomsnittstiden for få en datamaskin gjennom verdikjeden er 11 dager, hvor konkurrentene bruker opptil 7-8 ganger lengre tid.(magretta 1998) For å få dette til må en ikke bare ha fokus på de rent fysiske delene i verdikjeden, men også ha fokus på kommunikasjon og de intellektuelle verdiene i kjeden. En ser også at firma tenker gjennom hva som er kjernekompetansen deres, og da går i partnerskap med andre som kan gjøre for eksempel tjenester som logistikk, markedsføring osv. bedre. Ressursmoduler Det første stadiet i denne vektoren henspeiler til et annet tankesett fra den industrielle tidsepoken, hvor komplekse produkter blir satt sammen av standardiserte moduler. I denne sammenhengen vil det da være et spørsmål om hvorvidt en selv må produsere alle komponentene eller være den som i hovedsak setter sammen det helhetlige produktet. Denne måten å produsere store kompliserte løsninger på er etter hvert mye brukt i bilindustrien, men også innenfor skipsverftsindustrien. Utfordringene ligger da i tettere å kunne integrere denne måten å produsere varer på i organisasjonen, da særlig ved hjelp av IT-verktøy. Geir Sørensen - våren

19 Skipsbyggingsindustrien har tatt til følge den kompleksiteten som er å finne i de innkjøp og underkontrakter som skal til for å ferdigstille et skip. En allianse med Aker Yards, Sener SA, Ementor og Marintek har utviklet et system de kaller Shipyard Xchange 6. Dette vil være en verdensvevbasert portal hvor en kan organisere innkjøp og kontrakter i forbindelse med skipsbygging. En ser da muligheten i å kunne få ned kostnadene som forbindes med innkjøp og ikke minst gjøre disse rutinene mer effektive. Prosessrekonfigurering I det andre stadiet ser en på hvordan organisasjonen som helhet kan effektiviseres ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ved hjelp av IT er det i større grad mulig å overlate drift av bedriftsmoduler så som for eksempel kundeservice, regnskap og logistikk, til andre selskap som har spesialisert seg innenfor disse segmentene. Ved hjelp av ekstranett kan disse delene av bedriften fortsatt være integrert i selskapet uten at en mister oversikten. Innenfor shippingnæringen kan det være interessant for et rederi å sette ut hyring og kvalitetssikring av mannskap til en tredjepart. Denne tredjepart sørger da for at rederiet til enhver tid er besatt med det til enhver tid best kvalifiserte mannskapet. Hvis en trekker et slikt scenario videre, og som da vil berøre neste steg i denne vektoren, kan en tenke seg at flere rederier går sammen om et mannskapsbyrå. Byrået vil da stå for hyring av mannskap til alle de deltagende rederienes skip. Ved bruk av verdensveven, ekstranett og GPS 7 vil en kunne samordne aktivitetene effektivt. For eksempel kan mannskap som ønsker hyre registrere, når de ønsker utreise og fra hvor. Byrået holder da oversikt over hvor de forskjellige skip til enhver tid er, og når og hvor det er behov for mannskap. Skipper ombord kan videre ved hjelp av en satellittlink ombord oppdatere og bli orientert om mannskapsstatus. Ressurskoalisjoner Med eksemplet i foregående avsnitt innledes det tredje stadiet som ser på etablering av et nettverk med ressurser. Hvis en nå ser på de forretningspartnere en er knyttet sammen med i det første stadiet og de samarbeidspartnere en vil være bundet til i det andre stadiet, vil en få et dynamisk nettverk som utfyller hverandre. Alle vil være like viktige for å kunne nå sine mål. Dette vil bryte med den tradisjonelle konsernforståelsen der en utelukkende er knyttet til fysisk og finansiell kapital, og ikke minst den vertikale tenkemåten å organisere seg på. VH sier det er her en vil kunne hente inn konkurransefortrinn sammen ved utnyttelse av den intellektuelle kapitalen i nettverket. En slik måte vil da gjøre de deltagende parter mindre sårbare for skiftende markeder, fordi en lettere kan bryte opp og danne nye koalisjoner Global Positioning System Geir Sørensen - våren

20 Virtuelle kunnskapsnettverk Bakgrunnen for den tredje vektoren ligger i den forståelse at med den nye økonomien, får en et skifte hvor kunnskap og intellektuell kapital blir viktigere enn fysiske ressurser og kapital. Den første store anerkjennelsen av denne tesen skjedde i 1998 da svensken Leif Edvinsson ble kåret til Brain of the Year 8 for boka Intellectual Capital. Han presenterte sin da radikale teori rundt selskapers regnskap. Her ligger utfordringen i å forme organisasjonen til en lærende bedrift som oppfordrer sine medarbeidere til selvutvikling. Denne realiteten har våre politikere her til lands tatt til følge, hvor rett til etter- og videreutdanning er lovfestet i arbeidsmiljøloven. Enhetskompetanse Det første stadiet i denne vektoren ser på de muligheter som ligger i å kunne dele opp arbeidsoppgaver i mindre og veldefinerte problem. Dette gjør at en da kan jobbe på tvers av tid og rom. Behovet for de store firmahovedkvartene er ikke lenger nødvendig. Telenor for eksempel, har plassert tjenesten sin Opplysningen 180 på tolv steder rundt om i landet, hvor det er vilkårlig hvilken avdeling kunden blir satt over til. Med framveksten av internett er muligheten til å kunne jobbe sammen om et prosjekt eller oppgave uavhengig av solas gang over himmelen eller hvor de forskjellige deltagerne befinner seg. Det finnes flere typer verktøy for å kunne organisere en slik arbeidsprosess, både webbaserte og uavhengige applikasjoner, eksempelvis BSCW 9, Teamwave 10, Hotline 11 eller Timbuktu 12. I denne sammenheng vil opprettelse og bruk av intranett være en viktig ressurs. Shippingnæringen er i høyeste grad en internasjonal næring, hvor en i stor grad har distriktskontorer rundt om i verden både for å tjene ens egen organisasjon men også de relevante markeder i de gitte regioner. Inntil introduksjonen av internett har kommunikasjon mellom distriktskontorene vært basert på telex og telefoni. I dag har en muligheter for sanntids kommunikasjon enten ved hjelp av ovennevnte verktøy eller videokonferanser. Dette vil kunne bidra til en reduksjon i reisedøgn for de ansatte, men ikke minst muligheten for en mer effektiv samhandling og kommunikasjon Geir Sørensen - våren

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Markedsføring gjennom sosiale medier

Markedsføring gjennom sosiale medier Markedsføring gjennom sosiale medier Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Trine Rasmussen Monsen (Kandidatnr. 6) Student 2: Torill Grimstvedt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Logistikk i STFK. Henrik Johannes Xara Braz Fongen Tor Magnus Torsetnes. Industriell økonomi og teknologiledelse

Logistikk i STFK. Henrik Johannes Xara Braz Fongen Tor Magnus Torsetnes. Industriell økonomi og teknologiledelse Logistikk i STFK En studie av mulige distribusjonsløsninger til offentlige enheter i Sør-Trøndelag Henrik Johannes Xara Braz Fongen Tor Magnus Torsetnes Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV?

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? BCR3100 - Bacheloroppgave 982713 Bachelor i markedsføring og salgsledelse 982718 Markedshøyskolen 6. semester, vår 2014 ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? Denne semesteroppgaven er gjennomført

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE Markedsføring:

KANDIDATOPPGAVE Markedsføring: KANDIDATOPPGAVE Markedsføring: Ungdommers valg av trafikkskole Skrevet av Fred Abelsen og Åslaug Nymark Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2011 Avdeling for TLU, Stjørdal 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon Kristoffer Ødegård Eide Masteroppgave Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon En kvalitativ studie av behov og bruksmønster internt i TrønderEnergi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Relasjonsbygging i Business to Business markeder

Relasjonsbygging i Business to Business markeder HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Relasjonsbygging i Business to Business markeder Et virkemiddel for selgere Rune Steinsvik Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning markedsføring og innovasjon

Detaljer

Utfordringer i postimplementeringsfasen. ved ERP-innføring:

Utfordringer i postimplementeringsfasen. ved ERP-innføring: Utfordringer i postimplementeringsfasen ved ERP-innføring: En casestudie i Maritim Båtutstyr Tore Svensson Veiledere Eli Hustad og Dag Håkon Olsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Detaljer

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen NORGES FISKERIHØGSKOLE Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen Julie Benedicte Nilsen Mastergradsoppgave i fiskerifag studieretning markedsføring (30 stp) Desember 2012 ii Forord

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Digital markedsføring av sportsarrangementer

Digital markedsføring av sportsarrangementer 980344 980360 BCR3100 Bachelor i Markedsføring Bacheloroppgave Digital markedsføring av sportsarrangementer Markedshøyskolen 2013 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer