Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser"

Transkript

1 Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2007

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2006 januar Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, Arve Gausen/s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Sissel Myrvoll /s/ Prosjektmedarbeider - ØKONOMIFORVALTNING - 3

4 0 Sammendrag I plan for forvaltningsrevisjon 2006 for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt i fylkestinget ble økonomiforvaltning prioritert. Revisjon Midt-Norge IKS fikk i brev av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Utforming av problemstillinger har skjedd i dialog med kontrollutvalgets sekretariat. Problemstilling for undersøkelsen har vært som følgende: Er Sør-Trøndelag fylkeskommunes finansielle forpliktelser i samsvar med en betryggende økonomiforvaltning? For å kunne besvare denne problemstillingen har revisor valgt å belyse fire delproblemstillinger: 1. Forvaltes lånegjelden i samsvar med vedtatte bestemmelser, og er virkningene innenfor rammene av betryggende økonomiforvaltning? 2. Påvirker de selvfinansierende prosjektene den økonomiske handlefriheten? 3. Blir investeringsplanene endret som følge av vedtak om forskuttering? 4. Blir politikerne tilstrekkelig informert om lånegjelden? Datamaterialer som ligger til grunn for vurderinger og konklusjoner er samlet inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju med nøkkelpersoner. Revisors konklusjon på delproblemstilling 1 er at lånegjelden forvaltes i samsvar med vedtatte bestemmelser og virkningen er innenfor rammen av betryggende økonomiforvaltning men at driftsbelastningen for å betjene lånegjelden er i dag høy. Vi ser at renten i lånefondet er høyere enn rente i foretnings- og sparebanker og statsobligasjoner. Rente og avdragsbelastningen er høy i fylkeskommunen i henhold til normtall. KOSTRA viser at fylkeskommunen har høy lånegjeld sammenlignet med sammenlignbare fylkeskommuner og gjennomsnittet av fylkeskommuner. Regnskapet 2005 har en positiv likviditet som viser at fylkeskommunen håndterer størrelsen på lånegjelden. Det er her viktig at STFK skiller på likvider som finansierer investeringer og likvider som finansierer driftsutgifter. Dette for å sikre at fylkeskommunen har midler til å betale løpende driftsutgifter gjennom året. Konklusjon på delproblemstilling 2 er at selvfinansierende prosjektene i rapporten ser ut til å reduserer den økonomiske handlefriheten til STFK for regnskapsåret 2005 utover det som var forutsatt i vedtakene. Utleiearealet på Byåsen vgs ble vedtatt som et 100 % selvfinansierende prosjekt i økonomiplan ,9 mill er finansiert fra likvidreserven for utleiebygget og kapitalkostnaden av dette belastes ikke prosjektregnskapet for utleiearealet noe som savnes beskrevet i forutsetningene. Dette gjør at prosjektet har en selvfinansieringsgrad på 59,2 % for regnskapsåret 2005 etter revisors vurdering og at prosjektet reduserer den økonomiske handlefriheten utover det som var forutsatt i økonomiplan for Byåsen vgs. Fastlandsforbindelsen til Linesøya har en risiko for driftsbelastning hvis prosjektet får overskridelser utover forutsetningene i FT-sak 45/06. Prosjektet er under bygging og i skrivende stund styres prosjektet innenfor vedtatt kostnadsramme. I K-sak 72/06 garanterer Åfjord kommune med 2,5 mill for overskridelser av totalrammen for prosjektet. Vedtaket er gjort grunnet tidligere vedtak ble underkjent av fylkesmannen i denne saken. Dette kan medføre at en ytterligere overskridelse må dekkes av STFK i dette investeringsprosjektet. Rapportering til fylkestinget som viser om forutsetningene for selvfinansierende investeringsprosjekt nås for hvert regnskapsår er ikke tilfredsstillende gjennomført i dag. 4 - ØKONOMIFORVALTNING -

5 Konklusjon på delproblemstilling 3 er at investeringsplanen blir endret som følge av vedtak om forskuttering av fylkesveier noe som er i samsvar med vedtatte retningslinjer i Fylkestinget. Bygging av nye Fosen vgs har ikke endret dagens investeringsplan til STFK etter revisors vurdering. Forskuttering av fylkesveier endrer vedtatte investeringsplan noe som er i samsvar med vedtatte retningslinjer. Forskuttering av Fosen vgs og fylkesveier medfører at STFK har prioritert deler av investeringsplanen fra 2010 og fremover i dag. Ved forskuttering av E-veier kan retningslinjer for forskuttering av fylkesveier synliggjøre forutsetningene for kommunene, at ved forskuttering gis det adgang til låneopptak iht. kommunelovens 50 nr 6, bare for den delen (50%) som refunderes av fylkeskommunen. Konklusjon på delproblemstilling 4 er at politikerne blir tilstrekkelig informert om lånegjelden. Det gis rapportering på innlånsporteføljen og likviditetsforvaltningen i årsrapporten som er i samsvar med kravene i regelverket for strategi for finansforvaltning. Revisor savner en samlet rapportering for finansforvaltningen i årsrapporten og tertialrapporteringen. Ut fra overstående anbefaler revisor Sør-Trøndelag fylkeskommune følgende: Vurdere tiltak for å redusere dagens lånegjeld og renter til lånefondet Gjennomføre rapportering av måloppnåelse for hvert selvfinansierende prosjekt til fylkestinget ved regnskapsårets slutt Retningslinjene for forskuttering av fylkesveier bør synliggjøre at ved forskuttering av E-veier, gis det adgang til låneopptak iht. kommunelovens 50 nr 6, bare for den delen (50%) som refunderes av fylkeskommunen. Gi en samlet rapportering av finansforvaltningen i eget kapittel i årsrapporten og tertialrapporten - ØKONOMIFORVALTNING - 5

6 0 SAMMENDRAG INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN Bakgrunn Økonomiforvaltning Kontroll med fylkeskommunenes økonomi PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER Problemstilling Avgrensning Revisjonskriterier Gjennomføring og metode FORVALTNING AV LÅNEGJELDEN Datainnsamling Revisors Vurderinger PÅVIRKER DE SELVFINANSIERENDE PROSJEKTENE DEN ØKONOMISKE HANDLEFRIHETEN? Datainnsamling Revisors Vurderinger BLIR INVESTERINGSPLANENE ENDRET SOM FØLGE AV VEDTAK OM FORSKUTTERING? Datainnsamling Revisors Vurderinger BLIR POLITIKERNE TILSTREKKELIG INFORMERT OM LÅNEGJELDEN? Datainnsamling Revisors Vurderinger HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER VEDLEGG VEDLEGG ØKONOMIFORVALTNING -

7 1 Innledning og bakgrunn for undersøkelsen 1.1 Bakgrunn I plan for forvaltningsrevisjon 2006 for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt i fylkestingets sak 28/06 ble økonomiforvaltning prioritert. Der er det beskrevet: Med ujevne mellomrom kommer saker om forskottering til behandling og vedtak. Med hensyn til de økonomiske ressursene som bindes opp fremover i tid er dette et område hvor beslutninger får langsiktige konsekvenser for fylkeskommunens økonomi. En annen utfordring det kan være interessant å se nærmere på er hvordan det sørges for at tilsagn om forskottering ikke skjer på bekostning av vedtatte planer. Kontrollutvalget vedtok i sak 37/2006 å i verksette bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot økonomiforvaltning. Målsetting for prosjektet ble beskrevet i saken og var: Et forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomiforvaltning vil se på fylkeskommunens økonomi og økonomiske disposisjoner på et mer overordnet nivå. I første rekke gjelder dette å kartlegge Sør- Trøndelag fylkeskommunes økonomiske situasjon, dens handlingsrom og så se hvordan fylkeskommunen forvalter sin økonomi med sikte på en stabil og best mulig tjenesteproduksjon. Formålet er å se til at fylkeskommunen har en bærekraftig økonomisk utvikling over tid, gjennom å vurdere hvordan fylkeskommunen forvalter sitt pund i dag. I Kontrollutvalgets sak 37/06 er følgende forhold beskrevet og vil være aktuell å vurdere nærmere i prosjektet: 1. Vurdering av fylkeskommunens lånegjeld 2. Forskuttering økonomiske og prioriteringsmessige konsekvenser Revisjon Midt-Norge IKS fikk i brev av bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet fra Kontrollutvalgets sekretariat. 1.2 Økonomiforvaltning For fylkeskommuner er det stortinget som setter rammer for finansiering og økonomiforvaltning gjennom de årlige budsjettene og gjennom lovgivning hvor blant annet kommuneloven er sentral 1. For fylkeskommuner vil ikke det økonomiske resultatet for året være et mål alene, men og en begrensning på hvilke utgifter de kan pådra seg. Dette følger av at fylkeskommunenes midler er begrenset og at det i lovgivningen er satt begrensninger i kommunens mulighet til å finansiere de ulike tiltakene. Sentrale prinsipper som fylkeskommunen må forholde seg til i økonomiforvaltningen er: Formuesbevaringsprinsippet som tilsier at de årlige budsjetter og regnskaper skal sørge for å opprettholde formuesverdien i balansen ansvaret lagt til fylkestinget. Skille mellom drift og investering for å uttrykke hvilke tiltak som kan anses av varig verdi og til driftsformål. Krav til balanse i driftsregnskapet innebærer at inntektene innenfor en avgrenset periode setter en rettslig ramme for hvilke økonomiske forpliktelser som kan pådras. Fylkestinget vedtar finansiering av fylkeskommunale investeringer - låneopptak er en av de viktigste finansieringskildene for kommunale investeringer. I strategiplan har fylkesrådmannen beskrevet følgende om fylkeskommunens økonomi: Fylkeskommunen har hatt et økonomisk resultat i årene etter 2003 som har vært i balanse eller mindre overskudd. Fylkeskommunen har ikke lengre tidligere års merforbruk som må dekkes inn. Man drar likevel med seg tidligere års merforbruk ved at disse er dekket inn gjennom bruk av lån. Videre er betydelige deler av aktiviteten lånefinansiert, i praksis det meste som det er tillatt å lånefinansiere, og avdragstiden på lån er strukket så langt som mulig. Dette har ført til at fylkeskommunen har størst 1 NOU 2004:22 velholdte bygninger gir mer til alle. - ØKONOMIFORVALTNING - 7

8 gjeldsbelastning per innbygger av alle fylkeskommunene, noe som belaster driftsøkonomien for mange år fremover. Tabell 1: KOSTRA - tall fra regnskapsåret 2005 som omhandler lånegjeld Sør- Trøndelag Akershus Møre og Romsdal Rogaland Gjennomsn. fylkeskommuner Langsiktig gjeld i prosent av brutto 167,3 134, ,5 136,8 driftsinntekter Avdragsutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter 4,1 1,6 3,7 1,3 1,9 Renteutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter 2,9-3,2-0,6 0,9-1,3 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Tabellen viser at STFK har høyest langsiktig gjeld, avdragsutgift, renteutgifter av brutto driftsinntekter og høyest lånegjeld per innbygger med kr av fylkeskommunene som er med i tabellen og gjennomsnittet av alle fylkeskommuner. 1.3 Kontroll med fylkeskommunenes økonomi I Ot.prp.nr.14 om lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi frem til forvaltningsreformens ikrafttredelse) er det beskrevet: I forbindelse med forvaltningsreformen 2 som gjennomføres i 2010 forslår KRD at statlig kontroll og tilsyn styrkes noe for å sikre at fylkeskommunene ikke foretar uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i perioden fram mot reformen. KRD foreslår derfor at det skal gjennomføres lovlighetskontroll av årsbudsjettvedtaket til samtlige fylkeskommuner f.o.m. budsjettåret 2007 og fram til forvaltningsreformen trer i kraft, det vil si t.o.m. budsjettåret Dette innebærer å kontrollere om årsbudsjettet er i økonomisk balanse og om inntekts- og utgiftssiden kan sies å være realistisk budsjettert. Fokus vil her ligge på om inntektsanslagene i årsbudsjettet er realistiske. Utgiftssiden vil kontrolleres mot å påse at balansekravet overholdes. Det presiseres at i de tilfeller hvor investeringene eksempelvis har karakter av strategiske tilpasninger forut for reformen og/eller avgjørelsen vil ha ringvirkninger for den nye regionen, vil departementet kunne unnlate å godkjenne, helt eller delvis, at fylkeskommunen tar opplån eller inngår en langsiktig leieavtale, selv om formålet isolert sett skulle være lovlig. Det presiseres at hvis investeringene finansieres av fond vil ikke departementet begrense dette. Kommuneloven 60 nr. 6 Vedtak i fylkestinget for budsjettåret 2007, 2008 eller 2009 om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre fylkeskommunen utgifter ut over fire budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet. I denne perioden gjelder ikke 60 nr. 1 og 2 for fylkeskommunene. 2 Fra skal det gjennomføres en forvaltningsreform. Nye folkevalgte regioner skal erstatte dagens fylkeskommuner, ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltingsnivåene skal avklares og den regionale statlige forvaltningen skal gjennomgås. Det skal være tre direkte folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge, og det regionale nivået skal fornyes og styrkes. Hovedmålet er å sikre en velfungerende offentlig sektor på tre nivåer. 8 - ØKONOMIFORVALTNING -

9 2 Problemstillinger og revisjonskriterier 2.1 Problemstilling Problemstilling i undersøkelsen har vært: Er Sør-Trøndelag fylkeskommunes finansielle forpliktelser i samsvar med en betryggende økonomiforvaltning? For å kunne besvare denne problemstillingen har revisor valgt å belyse fire delproblemstillinger Delproblemstilling 1: Forvaltes lånegjelden i samsvar med vedtatte bestemmelser, og er virkningene innenfor rammene av betryggende økonomiforvaltning? Delproblemstilling 2: Påvirker de selvfinansierende prosjektene den økonomiske handlefriheten? Delproblemstilling 3: Blir investeringsplanene endret som følge av vedtak om forskuttering? Delproblemstilling 4: Blir politikerne tilstrekkelig informert om lånegjelden? 2.2 Avgrensning Vi har i prosjektet hatt fokus på det som defineres som langsiktig gjeld i fylkeskommunens balanse for kap 2,45-2,49. Vi har ikke hatt fokus på STFK sin pensjonsforpliktelse og kortsiktig gjeld. I Regnskapsrevisjonen utføres en kontroll knyttet til lånefinansiering av driftsaktiviteter i STFK. Revisjonsberetningen til STFK har merknader på lånefinansiering av driftsaktivitet. I beretningen for 2005 er det beskrevet Det er utgiftsført kr 5,8 mill i investeringsregnskapet som ikke er utgifter av investeringsmessig karakter, noe regnskapsforskriften ikke gir anledning til, disse utgiftene er lånefinansiert. I strategiplanen gir fylkesrådmannen uttrykk for at denne praksisen skal reverseres og legger opp til at en del av investeringene på veg og IT finansieres over drift. Revisor har fra overnevnte ikke vurdert lånefinansiering av driftsaktivitet i denne rapporten. 2.3 Revisjonskriterier Sør-Trøndelag fylkeskommunes finansielle forpliktelser måles mot krav slik de er definert i lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i fylkestinget. Lov om kommuner og fylkeskommuner. Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling Kapittel 8 i kommuneloven: Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kommunalt selvstyre er et spørsmål om rådighet over og administrasjonen av økonomiske ressurser. Etter hvert som omfanget av den kommunale aktivitet har vokst, er det blitt et stadig viktigere hensyn å sikre at det økonomiske fundament for virksomheten ikke smuldrer vekk med de konsekvenser dette vil få for lokalmiljø og alle de som er avhengig av ulike former for kommunale ytelser og virksomheter. Vi vil i prosjektet vurdere om STFKs økonomiplan er i samsvar med kommuneloven 44 - økonomiplan. - ØKONOMIFORVALTNING - 9

10 Kapittel 9 i kommuneloven: Gjeldsforpliktelser Kapittelet regulerer fylkeskommunens adgang til å ta opp lån og stille garantier for andres økonomiske forpliktelser. Bestemmelsene om disse forhold etterfølges av om hvordan finansforvaltningen generelt skjøttes. Bestemmelsens anvendelse spesifiseres i STFKs finansreglement. Vi vil i prosjektet vurdere om STFKs låneopptak er i samsvar med 50 låneopptak. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Med finansforvaltning siktes det til rutiner for forvaltning av ledig likviditet og rutiner ved opptak av lån herunder inngåelse av leasingavtaler m.v. samt forvaltning av gjeldsporteføljen. Fylkesting skal selv i en finansstrategi gi nærmere regler om denne forvaltningen innenfor de rammer som loven og forskriften setter. Den løpende finansforvaltning kan vanskelig ivaretas av fylkeskommunens folkevalgte organer, og må derfor foretas av den fylkeskommunale administrasjon. Det er derfor viktig at administrasjonen har klare fullmakter å forholde seg til i den løpende finansforvaltning. Fylkestinget har vedtatt finansiell strategi i sak 33/02 og revisjon av finansreglementet i sak 77/06. Strategiplan i perioden med tilhørende økonomiplan er fylkeskommunens flerårig plan for økonomiforvaltning et obligatorisk langtidsbudsjett. Planen er rullerende og det fattes årlig vedtak om økonomiplan for fire år fremover. Vi har under hver delproblemstilling operasjonalisert vurderingskriteriene. 2.4 Gjennomføring og metode Vi har i prosjektet gjennomført møter/intervju med økonomidirektør, leder regnskap, rådgiver plan og styring, leder bygg og eiendom, tidligere leder/rådgiver regional utvikling for å innhente data som belyser kriteriene i prosjektet. Utover dette har vi innhentet status på lån i fylkeskommunen per i dag og vurdert hvilke konsekvens dette har for fremtidig drift. Vi har vurdert enkeltsaker hvor prinsippet om selvfinansiering og forskuttering er vedtatt for investeringsprosjektene. Vi har gjennomført en dokumentanalyse av FT-saker for å se om politikerne er informert tilfredsstillende om gjeldssituasjonen og konsekvenser av dette for fylkeskommunen. 3 Forvaltning av lånegjelden 3.1 Datainnsamling Revisjonskriterier Kommunelovens 50 låneopptak Nr. 1 beskriver at fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Nr. 2 beskriver at fylkeskommuner kan ta opp lån for å konverter eldre lånegjeld. Nr. 8 beskriver at fylkeskommuner kan ta opp lån til eget lånefond. FT-sak 33/2002 Strategi for Finansforvaltning Håndtering av finansieringsrisiko - Det skal ikke foretas låneopptak utover det som kan betjenes gjennom avsatte midler til finansutgifter i driftsbudsjettet. - Finansieringsrisiko skal begrenses ved at det enkelte lån ikke kan utgjøre mer enn 1/3 av den samlede gjeldsporteføljen - Maksimalt forfall per. År skal ikke overstige 30 % av samlet gjeldsportefølje 10 - ØKONOMIFORVALTNING -

11 4.4.2 Håndtering til risiko knyttet til innlån Ved inngangen til hver kalender år skal årets finansieringsbehov, herunder refinansiering kartlegges. Det skal legges en porteføljebegrensning på renterisiko målt ved varighet, denne er: Renterisiko for innlån varierer fra minimum 1,5 år til maksimum 5 år. Tabell 2: - Gjennomsnittlig utlånsrente for foretnings- og sparebanker beregnet av SSB Renter 8,7 8,7 4,7 4,0 4,0 Tabellen viser at gjennomsnittlig utlånsrente blant foretnings- og sparebanker var på 8,7 % i 2001 og ble redusert til 4 % i Tabell 3: Effektiv renteutvikling på statsobligasjoner 3, 5 og 10 år beregnet av Norges Bank år renter 6,44 6,39 4,24 2,95 2,9 5 år renter 6,31 6,36 4,58 3,61 3,27 10 år renter 6,24 6,38 5,04 4,36 3,74 Tabellen viser at rente for statsobligasjoner er redusert fra 2001 til 2005 med 3,54 % for 3 års rente, 3,04 % for 5 års rente og 2,5 % for 10 års rente. Normtall for rente og avdragsutgifters andel av driftsinntekter er hentet fra Fylkesmannens forventningsbrev til Melhus kommune i Veiledende normtall og anbefaling er at renter og avdragsutgifter bør maksimalt tilsvare 6 % av driftsinntektene. Nøkkeltallet synliggjør at kommunens driftsmessige handlingsrom reduseres ved at en høy andel av driftsinntektene betjener kommunens gjeld Data Status langsiktig gjeld STFK Tabell 4: Utvikling av langsiktig gjeld i regnskapet Lånefondet Langsiktig lån i lånefondet er redusert fra 2001 til 2002 som er knyttet til helsereformen og er noenlunde stabilt i perioden I 2005 har STFK langsiktig gjeld på 1529 mill kr. Strategiplan Gjelden er på mill kr og øker med de lånenivåene som ligger inne for 2006 og Først i 2008 og utover kommer lånenivåene under årlige avdrag og nivået kan reduseres. Årsmelding STFK 2005 De fleste av fylkeskommunens innlån er organisert i et lånefond. Lånefondet fungerer i praksis som en bank i fylkeskommunen, hvor alle utlån til de forskjellige investeringsformål er samlet. Finansieringen av lånefondet gjør Sør-Trøndelag fylkeskommune i sertifikat- og obligasjonsmarkedene hvor kapitalbehovet og kapitalmarkedenes betingelser avgjør hvilke praktiske tilpasninger som blir gjort. Ved utgangen av 2005 hadde lånefondet totale utlån på mill kr. Rådgiver plan og styring sier: Det er økonomidirektør og jeg som har ansvar for låneopptak, jeg utfører det praktiske arbeidet mens økonomidirektør godkjenner. Leder regnskap har løpende oversikt over likviditetssituasjonen og vi rådfører oss med han om tidspunkt og størrelse på nye låneopptak. Tabell 5: Oversikt over innlån i lånefondet per Lånetype Saldo per Renter Tatt opp Forfall Obligasjonslån ,95 % Obligasjonslån ,95 % Obligasjonslån ,32 % Sertifikatlån ,03 % ØKONOMIFORVALTNING - 11

12 Tabellen viser at det er fire innlån i lånefondet den Utlånene varierer fra 200 mill til 500 mill. Renteprosenten varierer fra 6,95 til 3,03 %. Alle lånene forfaller innen utgangen av Innlånene er tatt opp i tre obligasjonslån og 1 sertifikatlån. Rådgiver plan og styring sier: Vi har i dag god likviditet i lånefondet grunnet midler fra sykehusoppgjøret ble brukt til å finansiere nye investeringsprosjekt. STFK valgte å ikke nedbetale faste langsiktige lån fordi dette ble vurdert til å være en kostbar løsning, grunnet våre innlån var bundet i fastrentelån. Vi tar opp innlån når vi ser vi har behov for å dekke finansieringsbehovet i STFK. Vi har i dag god likviditet og har derfor ikke tatt opp alle lån som er vedtatt av fylkestinget. Vi har egen note i regnskapet som beskriver hvor mye ubrukte lånemidler som er ubenyttet hvert år. Lånefondet belastes med renter for innlån, diverse utgifter i forbindelse med låneopptak, tillitsmannsgebyr, forvaltningsgebyr, depotgebyr og lignende. Hvert enkelt investeringsprosjekt belastes med avdrag og renter til lånefondet. Årsregnskap 2005 Ved utgangen av 2005 har Sør-Trøndelag fylkeskommune ubenyttede låneopptak på til sammen 251,7 mill, disposisjonsfond på 67,1 mill og et investeringsfond på 18,1 mill. Tabell 6: Budsjetterte renter og avdragsutgifter Budsjett 2004 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Regnskap 2005 Renter Avdrag Tabellen viser at rente og avdragsutgifter er innenfor budsjettene for årene 2004 og Tabell 7: Rente- og avdragsutgifter i % av driftsinntekter i STFK Driftsinntekter 5 981,4 mill 2 643,5 mill 2 388,4 mill 2 205,8 mill 2 363,4 mill Rente og 261,1 mill 217,8 mill 146,9 mill 163,8 mill 176,8 mill avdragsutgifter I % av 4,36 % 8,23 % 6,15 % 7,42 % 7,48 % driftsinntekt Tabellen viser at rente og avdragsutgifter har variert i perioden og er 4,36 % i 2001 og 7,48 % i Tabell 8: Årsregnskap viser beregnet rente som belastes investeringsprosjektene i STFK fra lånefondet: År Rente 7,0 % 7,0 % 6,5 % 6,1 % Tabellen viser at renten i lånefondet er redusert fra 7 % i 2002 til 6,1 % i I strategiplan er det beskrevet under praktisering av finansielle strategien: Den renten STFK må betale til lånefondet skal avspeile renteeksponeringen som lånefondets innlån er utsatt for. Renteutviklingen kan svinge ganske mye, og det er umulig å forutsi hvordan renteutviklingen blir på noe lengre sikt. Fylkesrådmannen har derfor funnet det nødvendig å ha en relativ lang rentebinding på låneporteføljen slik at vi har den nødvendige forutsigbarhet i utgiftene. Oppgavene er derfor å sikre lavest mulig rente i en noe lenger tidshorisont. Rådgiver plan og styring sier: Vi beregner låneutgiften i en gang i året. Vi tar med utgifter til innlån samt renteutgifter og gebyrer. Vi har i dag beregnet denne renteutgiften til 5,5 % i 2006 som vi belaster hvert investeringsprosjekt med. Vi har i dag et null-sum spill her. Vi har verken overskudd eller underskudd på lånefondet. Hvis overskudd føres dette i driftsregnskapet. I strategiplan vises det til at den renten fylkeskommunen må betale til lånefondet skal avspeile renteeksponeringen som lånefondets innlån er utsatt for. Per august 2006 ligger denne renten på 5,5 %. Byggelån har til nå vært beregnet i forhold til samme rente. Dette har til dels blåst 12 - ØKONOMIFORVALTNING -

13 opp byggekostnadene. Fylkesrådmannen vil for 2006 og videre legge til grunn markedsrenten tilsvarende byggetidens lengde. Behov for investeringer og vedlikehold i bygg og eiendom i STFK: I Strategiplan er det vedtatt en investeringsramme for Melhus vgs 26,9 mill, Malvik vgs, 12,8 mill, Hemne vgs, 15 mill, Hitra vgs, 5,5 mill, for 2007 samt oppgradering vgs, 40,2 mill i 2007 og 2008 samt 44,5 for 2009 og 2010 for bygg og eiendom. Prosjekt som ikke er prioritert i STFK er blant annet Trondheim katedral skole, Brundalen og Ladejarlen. Det er anslått en utgift på ca 400 mill for oppgradering av disse skolene. Strategiplan , utfordringer og etterslep bygg og eiendom Det er estimert et vedlikeholdsetterslep på 620 mill kr i STFK, herav ca. 260 mill kr til oppgradering iht. Forskrift for miljørettet helsevern (nygodkjenning av skolene), videre oppgradering inneklima, PCB, universell utforming, teknisk oppgradering og lignende. Dette gir kr 2.600,- pr m² som ligger i midlere sjikt i forhold til andre kommuner. NTFK 3 og andre fylkeskommuner har tilsvarende nivå på sitt etterslep, men med færre m² har de et større etterslep pr m². I FT-sak 101/2006 energi og fysisk miljø i de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune beskrives det at per i dag er det 6 skoler som ikke har kommunal godkjenning i henhold til lov om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Disse er Adolf Øien vgs., Brundalen vgs., Ladejarlen vgs., Ringve vgs., Skjetlein vgs. og Trondheim Katedralskole. Behovet for å oppgradere disse beløper seg til 260 mill. Dagens situasjon for disse skolene medfører dårlig inneklima og derav svekket konkurranseevne. Leder bygg og eiendom sier: Fylkeskommunen har totalt et vedlikeholdsetterslep på ca 620 mill per Dette utgjør kr 40 mill i en 15 års periode. I tillegg må fremtidig slitasje på 20 mill hvert år tas med. I budsjettet 2007 er det avsatt ca 53 mill i vedlikehold og oppgradering jfr. Bygg og eiendomssjefen. Dette viser at fylkestinget prioriterer vedlikeholdet i budsjett Vedlikeholdsetterslepet er påløpte kostnader i forbindelse med den årlige slitasjene som ikke er utført og betalt. For å håndtere denne situasjonen har det kommet forslag fra økonomiavdelinga på å bruke driftsmidler til å betale kapitalkostnader. Noe som vil redusere lånegjelden, og gi oss et større handlingsrom på sikt. Det er og viktig at vedlikeholdsbudsjettet ikke blir en salderingspost på budsjettet fordi vi får større behov for oppgradering etter hvert. I FU-sak 185/2005 arealøkonomisering, fdv-kostnader og vedlikehold, vannbåren varme, PCB m.m. er det beskrevet: De årlige bevilgningene til vedlikehold og ombygging har økt fra 10 mill i 1995 til ca 60 mill i Dette indikerer en av årsakene til STFKs vedlikeholdsetterslepet på 620 mill og at vedlikeholdet tidligere har vært for lavt. Spesialrådgiver/tidligere leder regional utvikling sier: I Strategiplan er det vedtatt en investeringsramme på 46,3 mill for hvert år fra år, fastlandsforbindelse til Linesøya totalt 104,1 i 2007 og Forskottering E mill i 2008 og Vårt investerings og vedlikeholdsbudsjett holder kun til å ivareta det fylkeskommunale veinettet som noenlunde. Det vi prioriterer med dagens midler er å legge fast dekke, noe som medfører at vedlikeholdet på toppdekket reduseres på lang sikt. Det vi ikke får til å prioritere er grunnlagsmaterialet til toppdekket som vi ser er bygd for en annen vektgrense en det behovet distriktene har. Et eksempel på dette er tømmertransport hvor veiene inntil fylkesveinettet er 10 tonns vei, mens fylkesveien er nedgradert (eller administrativt oppjustert til 10 tonns vei) og tåler ikke denne belastningen. Dette medfører at tømmerbilene må laste 3 Nord-Trøndelag fylkeskommune - ØKONOMIFORVALTNING - 13

14 om for å kjøre på fylkesveiene og som totalt gir en dårligere trafikkløsning for fylkesveiene i utkanten av regionen. I forbindelse med revisjon av fylkesveiplanen i FT-sak 103/2006 og FT-sak 50/05 Fylkesvegplan Handlingsprogram anslår vi dagens vedlikeholds etterslep i fylkesveinettet til ca 480 mill. For å håndtere en oppgradering av fylkesveiene til en tilfredsstillende veistandard har vi behov for at driftsbudsjettet økes fra ca 56 mill som er vedtatt i budsjett 2007 til ca 85 mill hvert år. I investeringsbudsjettet har vi behov for å øke rammene fra 46,3 mill som er vedtatt i budsjett 2007 til 56 mill hvert år. Vi har sett over tid at vedlikeholdsetterslepet øker år for år på fylkesveinettet. 3.2 Revisors Vurderinger Opptak av lån i fylkeskommunen Fylkeskommunen har tatt opp lån til å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk, noe som er i samsvar med regelverket. Nivået på lånegjelden i perioden er beskrevet i tabell 4 og er per kr mill. Vi ser av strategiplan at gjelden øker noe i STFK har organisert alle innlån i et lånefond, dette er i samsvar med regelverket. Det er rådgiver plan og styring, økonomidirektør og regnskapssjef som utfører det praktiske arbeidet med å sikre at STFK har midler tilgjengelig for å betjene sine investeringer. I tillegg sikre at dette gjøres i samsvar med strategi for finansforvaltning. Dette er etter vår vurdering en hensiktsmessig organisering av lånefondet. Vi ser av tabell 6, som gir en oversikt over budsjetterte renter og avdragsutgifter at det er i samsvar med budsjett. Tabell 5 gir en oversikt over innlån i lånefondet og viser at det enkelte lån ikke overstiger 1/3 del av den samlede gjeldsportefølje. Dette begrenser finansieringsrisikoen i lånefondet. Vi ser av tabell 6 at renter og avdragsutgifter er kr (avdrag 88,4 mill + renter 88,3 mill) totalt 176,8 mill. Dette utgjør 11,5 % av gjeldsporteføljen. Forvaltning av lånefondet er i samsvar med punkt i strategi for finansforvaltning. Tabell 5 gir en oversikt over innlån i lånefondet, innlån per 1997 har en varighet på 10 år, innlån tatt opp i 2000 har en varighet på 8 år. Innlån tatt opp i 2002 har en varighet på 7 år, rentefoten på lånet er på 6,32 %. Innlån tatt opp i 2006 har en varighet på 6 mnd. Låneopptakene er i samsvar med gjeldende finansreglement. Vi ser av renteutgiftene til lånefondet at de er redusert fra 7 % i 2002 til 6,1 % i Renten belastes investeringsprosjekt for Vi ser at gjennomsnittlig utlånsrente for spare- og foretningsbanker er redusert i samme periode til 4 % i Vi ser at renter for statsobligasjoner er redusert i samme periode for 3 år til 2,9 %. Statsobligasjoner på 5 år er redusert til 3,27 %. Statsobligasjoner på 10 år er redusert til 3,74 %. Renten i lånefondet var tilnærmet lik spare- og foretningsbanker samt statsobligasjoner i 2002, for perioden har renten i lånefondet vært høyere enn renter i spare- og foretningsbanker og statsobligasjoner. Vi ser av tabell 7 at rente og avdragsbelastningen i % av driftsinntektene utgjør 4,36 % i var et spesielt år i og med at sykehusreformen ble gjennomført og STFK fikk utbetalt ekstra inntekter for nedbetaling av lån. Fra 2002 til 2005 har rente og avdragsbelastningen variert fra 8,23 til 7,48 %. Fylkesmannen veiledende normtall til Melhus kommune for 2004 beskriver at rente og avdragsutgifter bør maksimalt tilsvare 6 % av driftsinntektene. Vi ser at STFK har høyere rente- og avdragsutgifter enn normtallet fra fylkesmannen. Med dagens rente og avdragsbelastningen vil STFK ha mindre driftsmidler til tjenesteproduksjon og vedlikehold av anlegg i samferdsel og bygg og eiendom enn hva normtallet til Fylkesmannen anbefaler. Vi har i tabell 1 side 7 synliggjort at STFK har høyest lånegjeld sammenlignet med gjennomsnittet av fylkeskommuner i landet og sammenlignbare fylkeskommuner. STFK sier de har god likviditet som 14 - ØKONOMIFORVALTNING -

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer