Langtidsplan Seljedalen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage"

Transkript

1 Langtidsplan Seljedalen barnehage

2 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse 5 Kap 1 Barnehagens profil og satsingsområder 6 Kap 2 Omsorg og danning 6 Kap 3 Lek 8 Kap 4 Læring 9 Kap 5 Sosial kompetanse 10 Kap 6 Språklig kompetanse 10 Kap 7 Barnehagen som kulturarena 11 Kap 8 Inkludering og likeverd 12 Kap 9 Likestilling 13 Kap 10 Barns rett til medvirkning 13 Kap 11 Samarbeid med barnets hjem 14 Kap 12 Fagområdene 16 Kommunikasjon, språk og tekst 16 Kropp, bevegelse og helse 18 Kunst, kultur og kreativitet 19 Natur, miljø og teknikk 20 Etikk, religion og filosofi 21 Nærmiljø og samfunn 22 Antall, rom og form 23 Kap 13 Overgang barnehage - skole 24 Kap 14 Samarbeid med andre 25 Kap 15 Dokumentasjon og vurdering 26 2

3 Forord Bergen kommune fastsatte høsten 2010 felles maler for innhold i langtidsplan i kommunale barnehager. Barnehagens langtidsplan har et tidsperspektiv på 3-5 år og gjøres for første gang gjeldende fra januar Malen bygger på føringer i Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Langtidsplanen skal sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Den skal også redegjøre for barnehagens forståelse av samfunnsmandatet og den danner bakgrunn for barnehagens årsplan som beskriver årlige satsingsområder og målsettinger. Denne planen danner grunnlag for barnehagens samhandling med barn og foreldre. Innledende tekst under kapitlene er hentet fra gjeldende barnehagelov og høringsutkast til ny rammeplan i forbindelse med vedtatt ny formålsparagraf. Formålsparagrafen trådde i kraft fra august Teksten før 1.kap er felles for alle kommunale barnehager. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole Januar

4 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( 1 Formål) Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. (Menneskerettighetene, Artikkel 1) Menneskeverdet er grunnlaget for alle verdiene i formålsparagrafen. Menneskeverdet er en grunnleggende verdi i de fleste religioner og livssyn. Åndsfrihet er en forutsetning for alle kulturinstitusjoner i samfunnet. Barnehagen er en av dem. Både i samfunnet som helhet og i den enkelte institusjon må hvert individ møtes med respekt for sine ideologiske og religiøse overbevisninger. Nestekjærlighet, likeverd og solidaritet er grunnleggende for forholdet mellom mennesker. (Rammeplan kap. 1.1) Felles retning for kommunale barnehager Visjon og mål Et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet for alle barn. De kommunale barnehagene skal være synlige, tydelige og viktige. Vårt kommunikasjonsløfte Vi skal føre en varm og personlig kommunikasjon utad som styrker brukernes relasjon til de kommunale barnehagene. Barn er ulike. Bergen kommunes barnehager "ser barnet" og gir det enkelte barn best mulige oppvekstvilkår i samhandling med foreldre. 4

5 Våre verdier Bergen kommune har i sin profilering av kommunale barnehager valgt tre verdier som skal være retningsgivende for vårt arbeid. Dette verdigrunnlaget skal prege vår daglige atferd og kommunikasjon, uansett hvilken enhet vi tilhører. Disse verdiene er i tråd med barnehagens samfunnsmandat. Varme - Vi gir omsorg og trygghet. I møtet med det enkelte barn skal vår hjertevarme skape næring og vekstmulighet. Relasjonene våre skal være varme. Se barnet - Vi ser det enkelte barns egenverdi. Vår anerkjennende væremåte gir barnet gode betingelser for læring og utvikling. Inkluderende - Vi skaper gode fellesskap, der barna blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden ved å tilhøre små og store fellesskap. Vår kompetanseforståelse Kompetanse er å utvikle og gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål. 5

6 Kap 1 Barnehagens profil og satsingsområder Seljedalen har "Den viktige hverdagen" som profil. Vi arbeider for å skape et omsorgs- og læringsmiljø som fremmer det enkelte barns trivsel, livsglede, følelse av mestring og egenverdi i et sosialt fellesskap i samhandling med andre barn og voksne. Vi arbeider for at Seljedalen barnehage skal være et godt sted å være; der alle blir sett, hørt, respektert og er en del av fellesskapet. Med utgangspunkt i Bergen kommunes tre verdier, tilrettelegger vi for at både barn og voksne skal få en god hverdag. Vårt hovedsatsningsområde er å gi barna en grunnleggende sosial kompetanse. Det innebærer å kunne ta kontakt og forholde seg til andre, utvikle selvstendighet og et positivt selvbilde, kunne samarbeide, ta hensyn og vise omsorg. Det handler kort og godt om å lykkes i samspill med andre mennesker. Vårt mål i forhold til foreldre er at de skal være trygge på at deres barn trives og blir godt ivaretatt. Kap 2 Omsorg og danning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum) En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Danning er et videre begrep enn oppdragelse. Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. (Rammeplan kap. 2.1) Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen og skal komme til uttrykk når barna leker, lærer, blir stelt, under måltider og ved påkledning. Barna skal omgås voksne som har omsorg for det enkelte barn. Kjennskap til barnas behov, forutsetninger og interesser er viktige momenter for at vi skal kunne etter best mulig evne kunne ta barnet på alvor. Foreldre er en viktig bidragsgiver for slik informasjon, derfor er samarbeidet med dem en viktig del av barnehagearbeidet. Vi vil skape en god hverdag og en barnehage som tar hensyn til det enkelte barn. 6

7 Vår visjon er å skape et omsorgs- og læringsmiljø som fremmer barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnet skal få oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle. Vi vil ha en omsorgsfull barnehage preget av humor og glede. Vi voksne arbeider kontinuerlig med bevisstgjøring rundt egne holdninger og handlinger. Bevissthet rundt vår væremåte og vår relasjonskompetanse er viktig i arbeidet med omsorg og danning. Samspillsmetoden Dialog er styrende for vår samhandlingen med både barn og voksne. Samspillsmetoden Dialog bygger på 7 prinsipper Vis at du bryr deg Juster deg Snakk hyggelig om det den andre gjør eller er opptatt av Gi ros og anerkjennelse Felles fokus Gi mening Sett positive grenser Dialogen er et godt virkemiddel til å ha gode samtaler med barna. Dialogen hjelper til med å fremme en felles forståelse og gode relasjoner. Tilknytning mellom voksne og barn danner utgangspunkt for alt barnet skal lære. De fire første prinsippene er særlig viktig. Barnehagen er en danningsarena. Barna får påvirkninger fra hverandre, oss voksne og gjennom ulike aktiviteter. Vi ser på danning som indre prosesser og utvikling. Danningen skjer i de ulike relasjonene som oppstår, mellom barn barn og barn voksne. Danningen skjer der barna er: gjennom deres erfaringer med livet generelt, deres møte med medmennesker og miljøet rundt dem, og de utfordringer dette gir dem. Dette er et kontinuerlig arbeid, og inngår som livslang læring og en del av dannelsesprosessen i barnehagen. Personalet skal være seg bevisst at de er viktige rollemodeller og at de gjennom egen væremåte bidrar til barns læring av sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse inngår som en del av dannelsesprosessen. 7

8 Kap 3 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. (Rammeplan kap. 2.2) Leken er barnas arena og har en fremtredende plass i barnehagen. Vi skal legge til rette for gode lekemuligheter, både organisert - og ikkeorganisert lek ute og inne. Vi skal respektere lekens egenverdi. Glede og humorer viktige momenter innenfor leken og gjennom hele barnehagehverdagen. Gjennom leken vil vi fokusere på Vennskap Læring / mestring Lekens sosiale spilleregler Gode relasjoner og godt miljø er viktig for barns læring gjennom lek. Sosialiseringsprosessen foregår i leken, sammen med både barn og voksne. Gjennom leken får barna mulighet til å utvikle selvtillit, god selvfølelse og mestringsfølelse. Leken gir barna øvelse i å vente på tur, være lydhør for hverandre og måtte innordne seg etter hverandres meninger. Samspill og samarbeid gir mye læring. Barna får utforske, undre seg og utvikle sin nysgjerrighet gjennom leken. Gjennom samtaler med barna, skal vi finne ut av deres interesser i leken. Lek hos oss Ha nok tid til lek Lek i gymsal Organisert- og ikke organisert lek Konstruksjonslek Digital lek Utelek Lek med spill og ord Rommene skal innby til ulik lek Valg av leker og spill Rollelek Sang- og bevegelseslek Lek med og uten voksne Lek på tvers av avdelingene Lek i aldersinndelte grupper 8

9 Kap 4 Læring (læringssyn) Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. Støtte og utfordring gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer kan fremme læring. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. (Rammeplan kap. 2.3) Læringssynet vårt tar utgangspunkt i at barn er kompetente, at de mestrer noe på sitt ståsted. Læring og utvikling skjer gjennom deltaking i felles aktiviteter der både barn og voksne er aktive. Vi skal støtte det enkelte barns undring, nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til grunnlaget for livslang læring. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen, er en forutsetning for god læring, opplevelse av glede og mestring. Gjennom barnas arbeid, aktivitet og erfaringer skal vi legge til rette for at alle skal føle mestring. Barn lærer hele tiden, både i formelle - og uformelle læringssituasjoner. Omsorg, lek og læring går hånd i hånd. Det beste utgangspunktet for læring, skjer i trygge omgivelser på barnas premisser. Humor og glede er viktige momenter. Opplevelse av å få anerkjennelse og bekreftelse på seg selv som person og på sine personlige egenskaper og mestring er viktig i læreprosessen. Vi voksne skal gi gode tilbakemeldinger til barna gjennom veiledning og forklaring. De gode samtalene og de impulsive aktivitetene er en del av hverdagen. Vi benytter her - og nå situasjoner og planlagte aktiviteter som en del av læringen i barnehagen. Vi vet at miljøet og relasjoner til andre er viktig for læringen, derfor vil vi være opptatt av at miljøet skal være godt og stimulerende. Våre erfaringer med 0-6 års avdelinger er gode. Vi ser at de store barna viser omsorg for de små barna. De yngste har stort utbytte av å observere og leke med de eldste barna. Dette gir gjensidig læring. Ved at barna leker med hverandre, viser omsorg og hjelper hverandre, tilegner de seg ferdigheter som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning i samspillet med andre barn. 9

10 Kap 5 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. (Rammeplan kap. 2.4) Sosialisering vil først og fremst dreie seg om personlig utvikling og læring. Det dreier seg også om samarbeid, tilpasning, innordning og sosial kontroll. Refleksjon omkring følelser, motiver, selvrefleksjon, uttrykksmåter og estetikk og ikke minst kunnskaper, verdier, normer osv. kommer inn under dette temaet. Sosial kompetanse hos oss Empati Se ting fra andres synsvinkel. Sette seg inn i hvordan andre har det. Samarbeid Følge regler og beskjeder, hjelpe og dele med andre. Selvhevdelse Ta kontakt med andre og gi utrykk for egne meninger. Selvkontroll Kontroll på egen følelser knyttet til konfliktsituasjoner. Vise ansvar Vise respekt for andre og ta ansvar for seg selv. Med livet i barnehagen som læringsarena ønsker vi at barna skal få øve på det å vente på tur, være lydhør og innordne seg til hverandre. Samspill og samarbeid er viktige momenter i denne sammenhengen. Vi skal være med på å styrke barnas sosiale kompetanse gjennom å se barnet, gi det ros og veiledende tilbakemeldinger. Kap 6 Språklig kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. (Rammeplan kap. 2.5) 10

11 Mennesker lærer språk i relasjon med andre og gjennom språket finner vi sammen. Når barna er sammen med andre, både voksne og barn gir det øvelse i språk og sosial kompetanse. For alle barn er det viktig å kunne bli forstått og få mulighet til å uttrykke seg. Språklig- og sosial kompetanse henger nøye sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Læring vil også være preget av samspillet i relasjonene barna har. Gjennom relasjoner til andre barn og voksne, får barna erfaringer som det tar med seg videre i livet. Voksne og eldre barn er rollemodeller for de yngste barna i barnehagen. De kopierer både språk og væremåte. I vår barnehage har vi flere barn med annet morsmål enn norsk. Gjennom prosjektet "Bergen språkstimuleringsprogram for minoritetsspråklige barn i førskolealder", har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaringer som vi bruker i vårt arbeid med språk for barna som har norsk som andrespråk. Vi har også språkgrupper for å styrke språket til barna som har språklige utfordringer. Personalet er viktige språklige forbilder og tilretteleggere for opplevelser og erfaringer, som barna kan knytte språket til. Den gode samtalen mellom voksen og barn finnes de fleste situasjoner i barnehagen. Barna utvikler sine språklige ferdigheter gjennom blant annet samspill med andre, lek, tilrettelagte aktiviteter, høytlesing, samtaler, humor, lek med språket osv. Barna skal få erfaring med å snakke både i stor og liten gruppe. Kap 7 Barnehagen som kulturarena Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Kultur forstås her som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet. (Rammeplan kap. 2.6) Barnehagen er et sted hvor ulike kulturer møtes. Vi legger til rette for at barna får oppleve barnehagen som en kulturarena. Barna skal få oppleve ulike kulturer i barnehagen og vi vil at de skal få oppleve seg selv som en del av kulturen. 11

12 De ulike aldersgruppene vil hvert år få tilbud om en kulturell opplevelse tilpasset deres alder. Det kan være en teaterforestilling, konsert eller lignende. De får også være deltakere i det kulturskapende arbeidet i barnehagen. Gjennom mange års erfaringer har vi funnet frem til tradisjoner som vi viderefører hvert år. Vi er samtidig opptatt av å oppdatere oss og gi oss selv nye utfordringer. I årsplanen er det en mer utfyllende oversikt over de ulike tradisjonene. Kultur og tradisjoner hos oss Gjensynsfest Forut Kirkebesøk Luciafeiring Juletrefest Fastelavn Karneval Barnehagedagen Påskelunsj Besøk i Kårhuset 17. mai feiring Trafikk Sommeravslutning Avslutning for førskolebarna Kap 8 Inkludering og likeverd Barn under opplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, og barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet krever derfor individuell tilrettelegging av tilbudet og lokal tilpasning av innholdet. (Rammeplan kap. 1.9) Å bli møtt med respekt i livets vår, - kan skape fundament som alltid består. Å bli hvisket i øret små vennlige ord, - gir gode verdier som rettesnor. (T. S. Eriksen / V. Kolås) Vennskap i barnehagen, på avdelingen og på tvers av avdelingene er viktig. Alle barn skal sees og barna skal lære å se andre enn seg selv. Gode relasjoner og fellesskap mellom store og små i barnehagen, har mye å si for følelsen av å tilhøre en del av helheten. Akseptering, respekt og toleranse overfor hverandre og ulikhetene som finnes er viktig for et godt fellesskap. Barnehagen vil legge til rette for gode fellesopplevelser, som barna kan bearbeide sammen og huske tilbake på. 12

13 Vi setter det enkelte barns interesser, forutsetning og behov i sentrum, samtidig som det skjer innenfor fellesskapets normer og regler. Vi har i mange år hatt minoritetsspråklige barn og barn med funksjonshemninger i barnehagen. Det har gitt oss kunnskap og erfaringer i forhold til respekt, toleranse og likeverd. Kap 9 Likestilling Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. (Rammeplan kap. 1.1) Jenter og gutter kan ha like og ulike interesser. Det er viktig at vi lytter til barna i forhold til deres interesser, forutsetninger og behov. Gjennom barns medvirkning får vi frem barnas tanker - ønsker og ideer. Dette tar vi med oss ved for eksempel innkjøp av leker, innredning av rommene og for planlegging av aktiviteter. Det er viktig for oss å se det enkelte barn, mer enn å se barnet som gutt eller jente. I de gode relasjonene vi skaper, vil barnet få positive tilbakemeldinger som styrker selvbildet og gir det større selvtillit. Kap 10 Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 13

14 Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. (Rammeplan kap. 1.5) I Seljedalen barnehage blir barna tatt på alvor. De møter voksne som er imøtekommende og tilstedeværende. Vi voksne er lydhør til barnas ønsker og behov. Vår erfaring i forhold til barns medvirkning, har gjort oss mer bevisste og lyttende til barnas ytringer om hvordan de ønsker barnehagen skal være. Barna skal få mulighet til å få medvirke i egen hverdag. Medvirkning skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, under måltid og ved påkledning. Medvirkning har verdi i seg selv og innebærer at alle barna får medvirke i små og store hendelsene i hverdagen. Barna skal få erfaring med at det å gi beskjed eller ta opp en sak, er nyttig. Barnas tanker og meninger skal få komme frem. Barna kan ta opp spørsmål som er viktig for dem. De skal få medvirke i de ulike temaene gjennom året og i evaluering av dem. Endringer i barnehagen som har en innvirkning på barnas hverdag, får de mulighet til å si sin mening om. Det kan for eksempel være hvordan de ønsker barnehagen skal være: i forhold til regler, grenser, hva de skal leke med, hvilke nye leker som skal kjøpes inn og andre tema som barna er opptatt av. Barna gir uttrykk for, og formidler sine meninger og ønsker på forskjellig vis. Alder, uttrykksmåte og funksjonsnivå varierer. Det er viktig at vi voksne klarer å fange opp barnas kommunikasjon, både den verbale og den nonverbale. At personalet er blitt mer bevisste i forhold til barns medvirkning, betyr ikke at det er barna som bestemmer alt i barnehagen. Det betyr at vi er opptatt av å lytte til barna og at vi oppfordrer dem til å uttrykke egne meninger. Kap 11 Samarbeid med barnets hjem Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som enkeltpersoner og gruppe. Praktiseringen av barnehagens verdigrunnlag bør derfor drøftes jevnlig i foreldreråd og samarbeidsutvalg. (Rammeplan kap. 1.6) 14

15 Seljedalen barnehage inviterer til foreldremøte hver høst. Dette er hovedsakelig et kontaktog informasjonsmøte. To ganger i løpet av barnehageåret får foreldrene tilbud om foreldresamtaler. Dette er en mer fortrolig samtale med pedagogisk leder på barnets avdeling. Ved behov kan foreldre be om en slik samtale. Det er pedagogisk leder på avdelingen som tar ansvar for disse samtalene. Foreldresamtaler er et viktig redskap i arbeidet med å gjøre barnehagetiden så bra som mulig for hvert enkelt barn. Vi ønsker at foreldrene skal si noe om hva som er viktig for at de skal oppleve barnehagetilbudet som positivt for deres barn. Det blir også gitt informasjon om hvor langt barnet er kommet i utvikling, og hva som bør vektlegges og arbeides spesielt med fremover. Gjennom den daglige samtalen i hente- og bringesituasjonen, blir det gitt informasjon om dagen som er gått og hva som har skjedd i barnehagen. En tavle i garderoben blir også benyttet til å skrive litt om dagen i dag. Informasjon legges i hyllene, henges på oppslagstavlen eller sendes hjem på e-post. Barnehagen har en egen nettside som blir oppdatert jevnlig. Her finnes informasjon om barnehagen og personalet. Ulike hendelser i barnehagen blir dokumentert her. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet har som formål å fremme foreldrenes fellesinteresser og er med på å gi alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Departementet har i tilknytning til loven utarbeidet en egen forskrift til foreldrerådet. Det blir valgt et arbeidsutvalg (FAU) blant foreldrene i foreldrerådet. FAU skal velge representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (S.U.) Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre, ansatte og eier. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 15

16 Kap 12 Fagområdene Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Når vi planlegger aktiviteter vil det som oftest inneholde flere fagområder. Hele barnehagehverdagen og alle læringssituasjoner er en slik tverrfaglighet. Hvilke metoder vi benytter oss av i arbeidet med de ulike fagområdene, vil variere etter tema og etter hva som passer best for de ulike barnegruppene. Alle barn er forskjellig. Noen er tidlig utviklet og noen kommer litt senere i gang. Vi skal legge til rette for og planlegge for læring for alle barna, uansett forutsetninger og behov. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. (Rammeplan kap. 3.1) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Bli kjent med bilder, bøker, sanger, rim og regler Lytte til lyder og rytme Bruke språket for å utrykke følelser og ønsker Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke variert ordforråd Bli fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver Bruke språket til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annen samvær Fra Rammeplan kap. 3.1 Utvikling av språket er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling, både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Det er den voksnes rolle å legge til rette for gode muligheter for tidlig og god språkstimulering, der både nonverbal og verbal kommunikasjon er viktige ingredienser. Hverdagen i barnehagen består av mange ulike situasjoner. Lek og samvær med andre barn og voksne står i fokus. Språket står sentralt i nesten alle deler av barnehagehverdagen, både i leken og i læresituasjonene. I løpet av dagen oppstår det flere omsorgsituasjoner, der en voksen og ett barn er sammen i forbindelse med toalettbesøk, bleieskift, påkledning, trøst osv. Dette er situasjoner som blir benyttet til omsorg og gode samtaler. Personalet er viktige språklige forbilder. Vi er tilretteleggere for å skape gode opplevelser og erfaringer, som barna kan knytte språket til. Vi er ansvarlig for det språkstimulerende miljøet i barnehagen. Vi skal oppmuntre til å lytte, samtale, leke med lyd, rim og regler og fabulere 16

17 ved hjelp av språk og sang. Barna utvikler sine språklige ferdigheter blant annet gjennom samspill andre, lek, tilrettelagte aktiviteter, høytlesing, samtaler og gjennom humor og lek med språket. Tras er en observasjonsmetode for tidlig registrering av språkutvikling. Tras-skjema blir utfylt for hvert enkelt barn og det gir oss en pekepinn på hva vi må arbeide med i forhold til det enkelte barn. Spesielt viktig er dette for barn som strever litt med språkutviklingen. Dette tas opp på foreldresamtalene, gjennom hele barnehagetiden. Ved godkjennelse fra foreldre, leveres utfylte Tras-skjema til de respektive skoler. Trasskjema er delt inn i 8 observasjonsområder 1. Språkforståelse 2. Språklig bevissthet 3. Uttale 4. Ordproduksjon 5. Setningsproduksjon 6. Samspill 7. Kommunikasjon 8. Oppmerksomhet Formålet med TRAS er å gi fagpersoner som arbeider med førskolebarn større kunnskap om språklig utvikling, kunne registrere språkvansker så tidlig som mulig og iverksette tiltak for å forebygge lese og skrivevansker Vi har Boktras i barnehagen. Dette er et samarbeid med biblioteket på Oasen. Det innebærer at biblioteket sender et utvalg av bøker ut til barnehagen. Bøkene i Boktras er beregnet til utlån til barn og foreldre i barnehagen. Målet er å stimulere til leseglede hos barn. Det å etablere gode lesevaner og kunnskap om skriftspråket så tidlig som mulig, gir barna en styrke og trygghet til skolestart. Barnehagen ønsker at barna skal kunne utrykke seg språklig - verbalt og nonverbalt. For at vi skal kunne fange opp det barna er opptatt av eller om det har skjedd / skal skje noe, er det viktig at foreldrene formidler det til oss. Dette vil hjelpe oss til å kunne møte barna deres på en bedre måte. Barna vil også kunne føle økt mestring i forhold til språket, når de forstår at vi skjønner hva de ønsker å uttrykke. 17

18 Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennomkroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. (Rammeplan kap. 3.2) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Få erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Utvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. Få erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp Få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sundt kosthold. Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Fra Rammeplan kap. 3.2 Vi skal skape et miljø som gir barna en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. De skal få erfaringer, ferdigheter og kunnskaper gjennom sanseinntrykk og bevegelse ved å bruke kroppen sin. Bevegelsesanger, hinderløyper og erfaringer med balanse og andre kroppslige aktiviteter som å hoppe, danse, slenge, klatre er momenter i leken - inne, ute og i gymsalen. Turer i nærområdene gir mulighet for gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og fysiske utfordringer Vi vil arbeide med tema som kosthold og kroppen. Dette vil bidra til at barna utvikler forståelse for hvordan menneskekroppen fungerer, hvorfor noe mat er sunn og hvorfor noe ikke er bra for kroppen. Måltidet i barnehagen sikrer barna et variert og ernæringsmessig godt sammensatt måltid. 18

19 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. (Rammeplan kap. 3.3) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Oppleve fantasi, kreativitet og skaperglede Oppleve kunst, kultur og estetikk Utvikle evnen til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom allsidige møter med kultur, kunst og estetikk Utvikle kunnskap og virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk Styrke den kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Fra Rammeplan kap. 3.3 Kreativitet og fantasi tas på alvor i Seljedalen. Dette kan være i den spontane leken og i tilrettelagte aktiviteter. Barnehagen legger til rette for å gi ulike inntrykk til barna slik at de skal få mulighet til å uttrykke seg gjennom kreativitet. Humor og glede gjennom lek med ord, rim og regler, er en del av barnas fantasi og kreativitet. Lek med lyder for de yngste i barnehagen til morsomme dikt for de eldste, inngår også som en del av språkstimuleringen. Alle barna skal få et kulturtilbud tilpasset dem. Det kan være en teaterforestilling, en konsert eller lignende. Å gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk gjennom sang og musikk. Kulturen i barnehagen endrer seg etter hvert som det kommer nye barn til. Leken forandrer seg og det er helt naturlig. Vi ønsker å være gode på å få overført noe fra den tidligere barnekulturen. Prosjektarbeider knyttet til musikk, forming og drama samt mer spontane aktiviteter i den uorganiserte leken, gir barna estetisk stimulering. 19

20 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. (Rammeplan kap. 3.4) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Oppleve glede ved å være ute i all slags vær Få kjennskap til dyr, planter og årstider Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Få mulighet til å undre seg, eksperimentere, systematisere og snakke om ulike naturopplevelser Erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Fra Rammeplan kap. 3.4 Barna skal få bli kjent med og få en gryende forståelse for naturen samt at de oppøver respekt for samspillet i naturen. Aktiviteter som å lese bøker, ha temaarbeid omkring naturens forvandling, drive kildesortering og gå turer i nærmiljøet gir barna konkrete erfaringer i naturen. Å finne årets første vårtegn på tur i skogen, koste løv om høsten, oppleve årets første snøfall i uteleken eller å kjenne solen varme gir barna opplevelse av endringer årstidene. Barna i Seljedalen er ute hver dag, uansett vær og vind. Det å registrere ulikt vær og nedbør, er også en av aktivitetene i samlingsstundene i barnehagen. Ulike eksperimenter innenfor feltet fysikk og kjemi skal barna også få kjennskap til. Å fryse vann til is og den omvendte prosessen med smelting, koking og fordamping er noe barna skal få erfaring med. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehage. Vi i Seljedalen er blitt sertifisert med grønt flagg. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen, noe som sikrer kontinuitet i miljøarbeidet. Vi driver med avfallssortering og vi snakker med barna om prosessene rundt kildesortering. Alle i barnehagen er med på å sortere, men det er de eldste barna som er miljøagenter. 20

21 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. (Rammeplan kap. 3.5) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Utvikle toleranse, respekt og interesse for hverandre Få kjennskap til ulike tradisjoner Ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger. Få kjennskap til verdier og tradisjoner knyttet til religioner og livssyn som representert i barnehagen Bli kjent med religion, etikk og filosofi Tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Fra Rammeplan kap. 3.5 Vi ønsker å ha en barnehage der barna blir kjent med, reflekterer og respekterer det mangfoldet som er representert i barnehagen, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Vi markerer høytider og tradisjoner i barnehagen. Vi har prosjekter om barn i andre land, og vi deltar på ulike kulturelle arrangementer. Dette for å få frem refleksjonen over mangfoldet rundt oss. Barna skal få erfaringer med samarbeid, det å vente på tur, dele med hverandre og lytte til hverandre, er viktige ingredienser her. Vennskap og samtale rundt det skal gi gode erfaringer i å få til gode relasjoner mellom barna. Vi har filosofiplakater i barnehagen som tar opp viktige tema som mobbing og vennskap. Disse benyttes til å få frem gode samtaler - i samlingsstunder og i små grupper. Plakatene er konkreter og hjelp til å få til gode samtaler rundt ulike følelser, det å være liten, det å være lei seg, bli holdt utenfor, å trøste og få trøst, være snill og andre tema innenfor vennskap. 21

22 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (Rammeplan kap. 3.6) Fokusområder 0-3 åringer 4-6 åringer Bli kjent med og delta i hverdagslivet i barnehagen gjennom opplevelser og erfaringer Oppleve at det blir tatt like mye hensyn til gutter og jenter Erfare at alle inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap, uansett alder og forutsetninger Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Fra Rammeplan kap. 3.6 Vi ønsker vi at barna få erfaringer med nærmiljøet rundt barnehagen. Å gi opplevelse og erfaringer som belyser at alle, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap er viktig. Det legges også vekt på å skape felleskapsfølelse og forståelse for de ulike tradisjonene og levesettene som finnes i barnehagen. Vi skal legge til rette for at barna får delta på kulturelle arrangementer, bruke byen og bydelen vår, slik at det gir gode opplevelse og erfaringer med samfunnet vårt. Deltakelse på kulturelle arrangementer, besøke Kårhuset i Nebbestølen, aktiv bruk av byen og bydelene og formidling av barnekultur er aktiviteter som gir opplevelse og erfaringer med samfunnet vårt. For eksempel å se på bilder fra "gamle dager", for å se endringer i Fyllingsdalen bydel eller Bergen som by, er virkemidler for oss til at barna forstår at det skjer endringer i samfunnet. Barnehagen arbeider fra det kjente og nære til det mer ukjente. Det å bli kjent med barn i andre land, hvordan de lever og bor, er en tradisjon vi har i Seljedalen. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. 22

23 Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Rammeplan kap. 3.7) Fokusområder 0-3 åringer Leke, utforske, sammenligne og sortere i hverdagen 4-6 åringer Utforske og erfare tall, størrelser, mengder, former, mål og rom i hverdagen Tilegne seg gode anvendbare matematiske begreper Fra Rammeplan kap. 3.7 Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal vi voksne legge til rette for at barna kan få et miljø der barnas matematiske kompetanse utvikles. Matematikkunnskap krever handling og utforskning. Barna må få telle, måle, veie, klippe, lime, leke og spille, søle med vann, snø og sand. Barna skal få arbeide mest mulig praktisk og konkret. Vi skal ta utgangspunkt i de daglige aktiviteter og rutiner i barnehagen. Dette kan være under måltidet, der det blir samtaler om å ha mye melk i koppen, hvem som har mest, minst og er helt tom. Eller i påkledningssituasjoner garderoben der man tar fatt i de matematiske begreper som over, under, inni, oppå, bak osv. Seljedalen barnehage benytter "Mattemeisen", en sekk utstyrt med ulike materialer og idèhefte, som kan gi barna matematisk kompetanse. Dette utstyret gir muligheter for å være så konkret som mulig. Dette kan benyttes inne som ute. Sekken inneholder utstyr til mange ulike praktiske matematiske undersøkelser. De matematiske begrepene omgås vi med i hverdagen og blir benyttet i vårt dagligdagse språk. Former, mengder og størrelser omgir barna i barnehagen og hjemme hver dag. Vi vil benytte her og nå - situasjonene i barnehagen til å utvikle det matematiske språket. Barna skal også få erfaringer med veiing, måling og tid. Matematikk hos oss Lek Sosiale regler Bruke kalkulator, vente på tur osv. Spill Spilleregler Stå over en omgang, terning, tall osv. Telling Tall og mengdebegreper Åtte, tusen, mer, mindre enn osv. Måling Størrelser Kilo, meter, liter, time osv. Lokalisering Plasseringsforhold Over, ved, bak, foran osv. Design Former og mønster Trekant, sirkel, buet, lang osv. 23

24 Geometriske former skal også naturlig få omgås tall og geometriske former. Barna skal få klippe og lime, og få erfaringer med ulike former. Ved siden av de materialene vi allerede bruker, har barnehagen gått til innkjøp mange nye spill og aktiviteter som stimulerer den matematiske forståelsen. Konstruksjonsleker som lek med lego eller lignende, gir barna gode opplevelser av form, rom og størrelser. Kap 13 Overgang barnehage - skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan kap. 5.1) I Fyllingsdalen er alle barnehagene, både private og kommunale, delt geografisk inn i basisgrupper rundt hver barneskole. Hver basisgruppe består av en barneskole og minst 3 barnehager. Basisgruppene har minimum 2 møter pr. år; ett om våren i april/mai der hovedtema er overgang barnehage/skole og et møte om høsten der tema er faglig erfaringsutveksling. Seljedalen barnehage er sammen med 3 andre barnehager i basisgruppen rundt Seljedalen skole. Vi har 2-3 møter pr. år. Et av temaene på møtene, er overføring av Tras-skjema fra barnehagene til skolen, og hvordan disse skjemaene blir brukt i arbeidet på skolen. Overføring av TRAS-skjema, forutsetter samtykke fra foreldrene. I vår barnehage blir barna i løpet av barnehagetiden kartlagt ved hjelp av TRAS - tidlig registrering av språkutvikling. Ved bruk av TRAS, blir det enkeltes barns språkutvikling observert og vurdert. Det siste året i barnehagen blir det en del fokus på skolestart og hvordan gjøre overgangen til skolen best mulig for hvert enkelt barn. Vi samarbeider tett med foreldrene, og legger til rette for informasjonsoverføring fra hjem og barnehage til skolene med utgangpunkt i hva som er viktig og hvilke behov det enkelte barn har. Tras skjemaet overføres til skole. Vi vil også ta kontakt med skolen og starte opp samarbeid før skolestart, hvis førskolebarnets har behov for ekstra oppfølging. Dette gjøres ved først godkjennelse av foreldre. 24

25 Kap 14 Samarbeid med andre Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Dette gjelder samarbeid med f.eks. barnevernet, pp-tjenesten, helsestasjon og utdanningsinstitusjoner. (Rammeplan kap. 5) Drøftingsteamet i Fyllingsdalen Et tverrfaglig samarbeid mellom barnevern, helsestasjon, PPT/Pedagogisk Fagsenter, BUP og alle barnehagene i bydelen. Målsetting for drøftingsteamet: Barn og foreldre skal få adekvat hjelp tidligst mulig på lavest mulig nivå. Delmål: drøfte vanskelige saker/ interessante saker, problemstillinger sortere saker (henvise til riktig instans) riktig/adekvat terskel for henvisning/melding effektiv bruk av ressurser (både i hjelpeinstans og i barnehage) kompetanseheving i barnehagene gjøre barnehagene kjent med hjelpeinstansene utvikle samarbeid mellom PPT, barnevern og helsestasjon PPT/ Pedagogisk fagsenter Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. PPT har et særlig ansvar for å hjelpe barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov. I dette inngår det blant annet kartlegging av enkeltbarn og samarbeid med foreldre og barnehage. Pedagogisk fagsenter samarbeider med foreldre og den enkelte barnehage som har barn med spesielle behov. Helsestasjon Helsestasjonene er en samarbeidspart for foreldre og barnehage om det enkeltes barn helse og utvikling. Oasen Bibliotek Biblioteket låner ut bøker til barnehagen som barn og foreldrene kan låne med seg hjem. Vi får bøker som passer de ulike aldersgruppene, temabøker for de voksne og bøker på ulike språk etter hvilke nasjonaliteter vi har tilknyttet barnehagen. Ungdomskoler i Fyllingsdalen Vi tar imot ungdomsskoleelever i arbeidspraksis hver høst og vår. 25

26 Videregående skoler i Fyllingsdalen og Laksevåg bydel Vi har samarbeidsavtaler med videregående skoler som utdanner fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeid. Yrkesopplæringsavdelingen Vi har en intensjonsavtale med Yrkesopplæringsavdelingen i Bergen kommune om å ta imot lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i perioden Høyskolen i Bergen Vi tar i mot studenter fra lærerhøgskolen i praksis og annen studie hos oss. Kap 15 Dokumentasjon og vurdering Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. (Rammeplan kap. 4.2) Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. Barnehagevurderingen danner grunnlag for videre intern fag- og organisasjonsutvikling. Hele barnehageinnholdet blir vurdert og evaluert hvert år. Tilbakemeldinger fra foreldre, barn og personale gir oss innsikt i hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra. Brukerundersøkelser, foreldremøter, foreldresamtaler, personalmøter og møter i FAU og SU, gir oss muligheter å se arbeidet vårt i utfra flere perspektiver. Vi bruker dette i vårt vurderingsarbeid. Barnehagens viktigste redskap for å sikre god kvalitet, er bruk av vurdering. Vurderingsarbeidet gir personalet mulighet til å reflektere over egen praksis, barnehagens arbeidsmåter, og ikke minst hvordan vi kan fremme barnets trivsel og utvikling. Gjennom vurdering viser barnehagen sine verdier i praktisk handling og er en kvalitetssikrer i forhold til de mål som er satt. Vurderinger fra arbeider og aktiviteter, tar vi med oss i den videre planleggingen. Vi benytter oss av «Tampen brenner», en trinnvis veileder i en vurderingsprosess. Barnas utbytte er i sentrum, og vurderingen skal bidra til øke utbytte av barnehageoppholdet. Vi skal dokumentere arbeidet vårt gjennom året. Avdelingene dokumenterer med å skrive månedsbrev. Nettsiden benyttes også til dokumentasjon av arbeid og aktiviteter i barnehagen. Dokumentasjon og vurdering forgår på mange plan i barnehagen. 26

27 Dokumentasjon hos oss Produkter barna lager Barnesamtaler Bilder TRAS-skjema Prosjekt- og vurderingsrapporter Årsplan Medarbeiderundersøkelse Informasjon på tavlen i garderoben Det vi forteller i bringe- og hentesituasjonen Oppslag på nettsiden Handlingsplan for barnehagen Månedsplan og halvtårsplan Langtidsplan Foreldreundersøkelse 27

28 Seljedalen barnehage Seljesvingen Fyllingsdalen Tlf:

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Langtidsplan 2012-2015. Skårungen barnehage

Langtidsplan 2012-2015. Skårungen barnehage Langtidsplan 2012-2015 Skårungen barnehage INNHOLD Side Forord Barnehagens samfunnsmandat Felles retning for kommunale barnehager Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte Våre verdier Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Til enhetsleder i kommunale barnehager

Til enhetsleder i kommunale barnehager BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 6. januar 2011 Saksnr.: 201100004-4 Saksbehandler: HESO Emnekode: SARK-20 Til enhetsleder i kommunale barnehager Maler

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

" VI ØNSKER AT BARNA SKAL HA GODE MINNER FRA BARNEHAGETIDEN". ØREÅSEN

 VI ØNSKER AT BARNA SKAL HA GODE MINNER FRA BARNEHAGETIDEN. ØREÅSEN " VI ØNSKER AT BARNA SKAL HA GODE MINNER FRA BARNEHAGETIDEN". ØREÅSEN KLYPEN SOLLISKOGEN VELKOMMEN SOM LESER AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN. De kommunale barnehagene eies og driftes av Rygge kommune. Øreåsen barnehage

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan 2012 2014. Grutle barnehage SA

Årsplan 2012 2014. Grutle barnehage SA Årsplan 2012 2014 Grutle barnehage SA 1 INNLEDNING Grutle barnehage SA er en privat barnehage som ble åpnet i 1988. Grutle barnehage er organisert som et samvirkeforetak. Barnehagen har tre avdelinger:

Detaljer

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016

Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 Handlingsplan for Ole Brumm 2015/2016 August og september Tema: Meg selv/bli kjent Vi fokuserer på å bli kjent med barn og voksne, først på avdelingen og så i hele barnehagen. Resten av perioden fokuserer

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer