SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tor Fredriksen ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/833-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: ALTA VOKSEN OPPLÆRINGSSENTER - UNDERVISNINGSLOKALER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. Leie av undervisningslokaler, og som dekker skolens behov i henhold til rapport fra Alta voksenopplæringssenter (vedlegg 1), lyses ut i samsvar med lov om offentlige anskaffelser. Etter at prosjektet har vært utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser og tilbud er kommet inn, tar kommunestyret endelig avgjørelse i forhold til leie eller nybygg. Prosjektet må vurderes opp mot andre større investeringsprosjekt som er vedtatt, og en eventuell investering/leie må innarbeides i Alta kommunes økonomiplan i forbindelse med budsjettprosessen for Saksutredning: Vedlegg: HOVEDDOKUMENT AVOS INN I FREMTIDEN GJELDENDE LEIEAVTALE MED ALTA MARITIME, DATERT TILBUD FRA HABIL UTBYGGING AS MED TEGNINGER OG KOMMENTARER FRA ALTA VOKSENOPPLÆRING KOSTNADSOVERSLAG MED UTGANGSPUNKT I SKOLENS BEHOV FOR UNDERVISNINGSLOKALER OVERSIKT OVER TOMTEALTERNATIVER FRA ASU MED KOMMENTARER Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14. Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel Bakgrunn: I tilknytning til behandling av budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsdel fattet kommunestyret følgende vedtak i pkt. 9 a:

2 Kommunestyret ber om at arealer til voksenopplæring tilpasses dagens behov. Med utgangspunkt i rapport fra skolen av ber k-styret om en sak innen på utvidelse av arealer ved skolen, i saken skal evt. annen lokalisering også inngå. I møtereferat fra rådmannens ledermøte 8. og 10. januar 2015 fremkommer følgende: Voksenopplæringa: Kommunalleder oppvekst og kultur har hovedansvaret for dette prosjektet, og utarbeider saksfremlegget. Saksutredningen må si noe om dimensjonering, antall fremtidige brukere, alternative driftsformer og hvem som har lovmessig rett til voksenopplæring. Kommunalleder for samfunnsutvikling finner tomtealternativer Kommunalleder for drift og utbygging utreder kostnad for et eventuelt nybygg Kommunestyres vedtak med rådmannens presiseringer er oppfattet slik: Med alternative driftsformer menes leie av undervisningslokaler av Alta Maritime AS eller oppføring av eget bygg i kommunal regi. Utleier (Alta Maritime AS) utarbeider forslag til utvidelse av undervisningslokalene ut fra skolens behov og gir tilbud på fremtidig leie. At det alternativt oppføres eget bygg i kommunal regi (bygging av en egen skole til voksenopplæringen) I saksfremlegget er det ikke vurdert andre alternativ som f.eks. tilbud fra eventuelle andre tilbydere av undervisningslokaler som måtte være i posisjon til å kunne dekke skolens arealbehov. Det har vært betydelige endringer i skolens ansvarsområder etter at leiekontrakten ble inngått som følge av bl.a.: Etablering av asylmottak i Alta. Bosetting av mindreårige flyktninger. Økt arbeidsinnvandring. Mange innvandrere med mangelfull grunnskoleutdanning. Strengere krav til gjennomført grunnskole for å komme inn på videregående skole. Innføring av obligatorisk avsluttende norskprøve for voksne innvandrere. Ansvar for gjennomføring av realkompetansevurdering. Økt krav til bruk av IKT for å oppnå læringsmål i digitale ferdigheter. Digitale prøver på alle nivå 2 ganger pr. år. Økt bruk av tekniske hjelpemidler i spesialundervisningen. Den teknologiske utvikling har gitt mange nye muligheter bl.a. i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon. 4A-13 endring fra 2012 i opplæringsloven presisere voksnes rett til denne type opplæring. Ansvarsområdene til Alta voksenopplæringssenter er delt inn i følgende hovedkategorier: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Dette utgjør en uensartet gruppe som spenner fra analfabeter til

3 personer med universitetsutdanning og der over 30 språk er representert. Norskopplæring for asylsøkere i mottak. Norskopplæring for arbeidsinnvandrere og andre grupper som betaler selv for opplæringen. Oppdragsundervisning tilrettelagt for spesielle grupper. Grunnskoleopplæring for personer som ønsker å ta grunnskolefag eller styrke sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter eller muntlige ferdigheter. Både eksamensrettet og grunnleggende tilbud. Tilbud til deltakere med spesifikke lese- og skrivevansker, spesifikke matematikkvansker, generelle lærevansker. Opplæring for voksne funksjonshemmede som har rett til opplæring (nyinnlæring, reinnlæring og vedlikeholdsundervisning) på grunn av sykdom, skade eller lyte, eller en forverret livssituasjon. Deltakere med ervervede skader er en uensartet gruppe som omfatter bl.a. slagrammede, trafikkskadde, hørselshemmede og synshemmede. Deltakere med psykisk utviklingshemning. Dette er også en uensartet gruppe som spenner over et vidt spekter i forhold til opplæringsbehov. Russiskundervisning for grunnskoleelever. Arealbehov: Meldt behov fra Alta voksenopplæringssenter Skolen flyttet permanent til dagens lokaler i Skaialuft høsten Leiekontrakten gjelder i 10 år fra Eksisterende undervisningslokaler har ikke tilstrekkelig kapasitet sett i forhold til skolens behov. I avtalen med Alta Maritime AS leier Alta kommune totalt et areal på 1.177,8 m2. I skolens beskrivelse oppgis et fremtidig behov for funksjonsareal på m2. Formål Dagens areal Fremtidig behov Økt behov Team Team Grunnskoleopplæring Fellesareal Arbeidsrom personal Kontorer Møterom Personalrom Materialsom 3, ,5 Lagerrom Sum ex. teknisk og fellesareal 647, ,5

4 I tillegg til det fremtidige arealbehovet på m2 (BRA) er det forutsatt en netto/bruttofaktor på 1,5. Arealbehov brutto (BTA) blir da m2 x 1,5 = m2 Som det fremgår av ovenstående oversikt har skolen et tilleggsbehov for funksjonsareal på 1.036,5 m2 utover eksisterende arealer til undervisningsformål. Teknisk og fellesareal er beregnet til 842 m2 og det totale leiebehovet blir da m2. Prognose: Siden leiekontrakten ble inngått har det skjedd betydelige endinger i skolens ansvarsområde: Sett i et historisk perspektiv har elevtallsutviklingen vært slik: 2006: 150 elever 2012: 236 elever 2014: 306 elever Antall deltakere(elever) på Alta voksenopplæringssenter varierer gjennom skoleåret. Pr. oktober 2014 utgjør dette totalt 306 deltakere, inkl. arbeidsinnvandrere og familiegjenforening med arbeidsinnvandrere. Over en 8 årsperiode har elevtallet økt med 156 elever, dvs. en gjennomsnittlig økning på ca. 20 elever pr. år. Trenden viser at det bør tas høyde for en vekst på elever pr. år. Dette begrunnes med følgende: det siste 10-året har det blitt bosatt mellom 20 og 30 flyktninger årlig. flere familiegjenforeninger et betydelig antall arbeidsinnvandrere. Hero Alta mottakssenter ble etablert i 2008 og har i dag plass til 160 beboere. i 2012 vedtok kommunestyret et konstant måltall på 30 enslige mindreårige flyktninger i Alta kommune. Sannsynlig utvikling Ifølge IMDI vil tallet på flyktninger som skal bosettes, øke i tida som kommer. Hovedårsaken er at en større andel asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov, og at de fyller de ulike vilkår for flyktningstatus. På denne bakgrunn må man ta høyde for at antallet familiegjenforeninger også øker. Det er også grunn til å tro at tallet på arbeidsinnvandrere vil fortsette å øke i framtiden. Arbeidsinnvandrere fra land innenfor EØS/EFTA området har ikke rett og plikt til norskopplæring. Likevel ser man at mange velger å gå på norskkurs, da språkkunnskaper er helt vesentlig for å klare seg i arbeidslivet. Disse deltakerne betaler for å gå på skole. Flere lokale bedrifter velger også å dekke skoleutgiftene deres ansatte har. Arbeidsinnvandrerne inngår i allerede etablerte grupper. Siden de eller deres arbeidsgivere betaler for opplæringen, vil disse rent økonomisk bidra positivt. Norskopplæringen for denne gruppen er også av stor betydning for dem selv, deres kolleger og arbeidsgivere i forhold til sikkerhet på arbeidsplassen og utførelse av deres arbeid.

5 I det siste har det også begynt i komme arbeidsinnvandrere til skolen fra land utenfor EØS/EFTA- området. Disse har ikke rett til gratis opplæring, men har likevel plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. På bakgrunn av nevnte forhold, er det grunn til å tro at Alta voksenopplæringssenter vil få et økt antall personer som får opplæring i norsk. Vi ser også at deltakere blir værende ved skolen lengre enn tidligere. En av årsakene er trolig at vi har fått en økning i antall obligatoriske timer for deltakere med rett og plikt. Personer som har fått opphold etter , må nå ta 600 timer norsk og samfunnskunnskap, mot 300 tidligere. Den relativ store gruppen enslig mindreårige bruker generelt lang tid ved skolen. Flere av disse ungdommene har svært begrenset skolebakgrunn, enkelte kommer også som analfabeter. Kun et lite mindretall har dokumentert grunnskole fra hjemlandet. Å kvalifisere denne gruppen for videregående skole, er en langvarig oppgave som for enkelte tar flere år. Alta voksenopplæringssenter trenger bedre rammer. Det må gis gode rammer for opplæring i språk. Det er kun på denne måten vi som lokalsamfunn kan nyte godt av innvandrere som ressurs i både arbeids- og samfunnsliv. Opplæringen organiseres både på dag og kveldstid i tidsrommet For de som er deltakere på kommunens introduksjonsprogram for flyktninger er skoleåret utvidet med 4 uker. Disse skal ha et program på fulltid og helårlig. Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området Totalt utgjør dette ca. 26 elever. For øvrig vises det til vedlegg 1. Utvidet leie ved Alta Maritime AS Det er foretatt en prosjektering av nybygg, ombygging og utnyttelse av eksisterende lokaler i Skaialuft. Det vises til vedlegg 3. Oppsummert er dette foreslått løst slik: Dagens areal Fremtidi g behov Økt behov NordARK' s forslag fremtidig løsning m2 Eksister -ende bygg m2 Nybygg Tilbygg Formål m2 m2 Team Team Grunnskoleopplæring Fellesareal

6 Arbeidsrom personal Kontorer Møterom Personalrom Materialrom 3, , Lagerrom Sum ex. tekn. og fellesar. 647, , Nybygget gir et bruttoareal på ca. 860 m2, fordelt med ca. 408 m2 i 1. etg. og ca. 242 m2 i 2. etg. Utbyggingskostnadene er estimert til kr ca. 33,453 mill. Det vises til vedlagte oppstilling i vedlegg 3. Nybygg i kommunal regi Ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn for dimensjonering av et nybygg, er kostnadene beregnet til ca mill. eks. utomhusareal, parkering m.m. Det vises til vedlegg 4. Fra ASU er det kommet følgende innspill til tomtealternativer: Ved Sandfallet skole, i vestre kant av området. Her kan det være plass til et bygg av den størrelsen som trengs, dersom det bygges over 2-3 etg. Ved Finnmarkshallen og Alta ungdomsskole. Kan være plass til et bygg der skoleveien 8-10 står i dag, men det kan kreve en del utredning for å finne ut om det er egnet. Ekornsvingen sykehjem, når omsorgssenteret i sentrum er klart og virksomheten her har flyttet dit, kan det jo vurderes om disse lokalitetene er egnet. Det vises til vedlegg 5 når det gjelder ytterligere kommentarer fra ASU og kart over de aktuelle områdene. Økonomiske konsekvenser: Utvidet leieforhold Etter ferdigstillelse vil en videreføring av leieforholdet med Alta Maritime AS beløpe seg til ca. kr 4,793 mill. pr år hvorav 3,350 mill. er knyttet til nybygget. Tilbudet forutsetter en leiekontrakt på 15 år og utleier beregner seg en avkastning på investert kapital på 10 %. Det vises til tilbudet fra Habil utbygging AS av (vedlegg 3). I tillegg kommer utgifter til renhold og strøm. Oppføring av nytt bygg i kommunal regi Bygging av voksenopplæring i kommunal regi. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Tar ingen hensyn til beliggenhet og eventuelle ekstraordinære tomtekostnader Angitt areal er nettoareal/bruksareal (BRA) Utomhusareal, parkering mm ikke medtatt

7 Forutsetter en netto/bruttofaktor på 1,5. Arealbehov brutto (BTA) 1.684m2 x 1,5 = ca m2 Kalkylegrunnlag kr ,- m2 Kalkyle prosjektkostnad kr x m2 = kr mill. Det står ikke noe i grunnlaget om hvor mange elever som skal inn på skolen, men en kontroll av ovenstående arealbehov er å beregne m2 pr. elev. Dette gir da et estimat på totalareal inkl. administrasjon, lærerareal og fellesareal. Når det gjelder tomtealternativer, vises det til redegjørelsen fra ASU. Vedlegg 5. Det er vanskelig å kunne forutsi hva lånerenten vil være over en 30-års periode. Det er imidlertid liten tvil om at Alta kommune vil kunne oppnå langt gunstigere lånevilkår enn en privat utbygger. I vurderingen er det lagt til grunn 2 scenarier: 1. Forutsatt et låneopptak på 90 mill. til 2,0 % rente og med en løpetid på 30 år vil de årlige utgiftene beløpe seg til ca. 3,992 mill. 2. Forutsatt et låneopptak på 90 mill. til 4,0 % rente og med en løpetid på 30 år vil de årlige utgiftene beløpe seg til ca. 5,156 mill. Husbankens lånekalkulator er lagt til grunn. I tillegg kommer utgifter til renhold og strøm. Vurderinger: Rådmannen er av den klare oppfatning at det er behov for å utvide romkapasiteten ved Alta voksenopplæringssenter, enten gjennom et utvidet leieforhold eller oppføring av eget bygg i kommunal regi. Det er juridisk avklart at et utvidet leieforhold kommer inn under bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser. En eventuell leie av undervisningslokaler må derfor lyses ut offentlig. Skolen er i utgangspunktet tilfreds med at voksenopplæringen er lokalisert til Skaialuft og mener derfor at kommunen bør inngå et utvidet leieforhold med nåværende eier. Dette vil imidlertid avhenge av de tilbud som er kommet inn etter at leieforholdet har vært utlyst offentlig. Sett i et økonomisk perspektiv, er det liten tvil om at det vil være mest lønnsomt å bygge nytt i kommunal regi. Tilbudet fra Habil utbygging AS innebærer i realiteten en fastrente (husleie) på investert kapital på 10 % og 15 år knyttet til nybygget. Ved utløp av leieperioden sitter utleier igjen med et nedbetalt bygg og står i realiteten fritt til å inngå avtaler om nye og mer lønnsomme leieforhold. Prosjektet må etter rådmannens vurdering ses i sammenheng med kommunens totale økonomi og allerede vedtatte investeringsprosjekter. Saken må derfor eventuelt tas inn i den ordinære budsjettbehandlingen for 2016 og økonomiplanen for

8 Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Mads Stien Hansen Kommunalleder Tor Fredriksen Rådgiver

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon 7. september 2009 Side 2 av 21 1. INNLEDNING 3 2. ELEVER I ALDEREN 6-16 ÅR 4 2.1 OPPLÆRINGSLOVEN 4 2.2 BARNEVERNLOVEN

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer