Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007"

Transkript

1 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

2

3 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13

4 Fafo 2008 ISBN ISSN Omslag: Fafos Informasjonsavdeling

5 Innhold Forord... 5 Oppsummering og konklusjoner... 7 Medlemskapet og kontakten med tillitsvalgte...7 Deltakelse i egen organisasjon Tillitsvalgte og verv...11 Kommunikasjon og informasjon Det faglig-pedagogiske engasjementet Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes hverdag Lederne Kapittel 1 Innledning Bakgrunn for undersøkelsen...17 Utvalg, datainnsamling og svarprosent Medlemmene og deres arbeidsplasser...21 Kapittel 2 Medlemskapet Fortsatt dominerende posisjon eller økt konkurranse? Hvordan ble man medlem? Hvorfor medlem? Hvem har vurdert å melde seg ut? Kapittel 3 Bistand fra tillitsvalgte Har man tillitsvalgt på arbeidsplassen?...37 Bruker medlemmene sine lokalt tillitsvalgte? Hva spør man sin tillitsvalgte om? Er medlemmene fornøyd med den hjelpen de får? Kapittel 4 Deltakelse i egen organisasjon...43 Møteplassene Klubbmøtene: dagsorden og funksjon

6 Kapittel 5 Tillitsvalgte og verv...53 Forbundets tillitsvalgte Hvem vil påta seg verv? Hvorfor ikke tillitsvalgt? Rollen som tillitsvalgt Kapittel 6 Kommunikasjon og informasjon Viktige informasjonskilder fra/om Utdanningsforbundet...61 Internett øker, men Tidsskrifter Administrere medlemskapet selv? Kapittel 7 Medlemmene og den faglig-pedagogiske debatten Hvor diskuterer medlemmene faglig-pedagogiske spørsmål? Medvirkning i utviklingsarbeid på arbeidsplassen Hvordan styrke lærerprofesjonenes plass og anseelse Kapittel 8 Hverdagen Kapittel 9 Politikken Lønnspolitikken...81 Utdanningspolitikken Medlemmer i lederstillinger...89 Hvem er lederne? Lederne og medlemskapet Hva sier undersøkelsen om ledere og Utdanningsforbundet? Vedlegg Spørreskjema

7 Forord Medlemsundersøkelsen 2007 er gjennomført av Fafo på oppdrag av Utdanningsforbundet, og er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra Formålet med undersøkelsen er å få medlemmenes tilbakemeldinger på egen organisasjon, og dermed gi Utdanningsforbundet et bedre grunnlag for organisatorisk videreutvikling. I undersøkelsen kartlegger vi medlemmenes begrunnelse for medlemskapet, om medlemmene har søkt bistand fra sine tillitsvalgte og om de i så fall er fornøyd med hjelpen de fikk, deltakelse i klubbens aktiviteter, om medlemmene er villige til å påta seg verv og hvilke informasjonskilder fra og om forbundet medlemmene benytter. I tillegg ser vi på det faglig-pedagogiske engasjementet og medlemmenes holdninger til forbundets politikk på ulike saksfelt. Utdanningsforbundets medlemmer i lederstillinger er viet spesiell oppmerk som het i denne rapporten. I alt har 2500 medlemmer besvart spørreskjemaet som ble sendt ut høsten Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørreskjemaet, og som dermed har bidratt til å gi Utdanningsforbundet økt kunnskap om egen organisasjon. Vi vil også takke deltakerne på de to underveiskonferansene, som delte sine erfaringer fra fagforeningsarbeidet på ulike nivåer i organisasjonen med oss. Karin Elizabeth Torp har vært hovedansvarlig for prosjektet hos oppdragsgiver. Prosjektet er fulgt av en referansegruppe fra Utdanningsforbundet der både tillitsvalgte og flere avdelinger i forbundets sekretariat har vært representert. Vi vil takke Karin og referansegruppa for øvrig for konstruktive og nyttige innspill og kommentarer til spørreskjema og rapport. En takk til Fafo-kollega Torgeir Aarvaag Stokke som har kommentert utkast til sluttrapport, og til Fafos informasjonsavdeling for rask og effektiv ferdigstilling av endelig rapport. Oslo 6. mars 2008 Kristine Nergaard (prosjektleder) Bård Jordfald 5

8 6

9 Oppsummering og konklusjoner Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse for 2007 er en oppfølging av undersøkelsen fra 2004, og formålet er blant annet å se om medlemmenes forhold til sitt forbund er i endring, og om forbundets satsinger i perioden har gitt resultater 1. Knappe 2500 medlemmer har svart på et spørreskjema om medlemskapet. Hovedinntrykket er stabilitet i hvordan medlemmene forholder seg til sitt fagforbund. Vi finner ikke store endringer fra undersøkelsen i 2004, verken i holdninger til forbundet eller i deltakelse, selv om vi får litt andre tilbakemeldinger på enkelte områder. Man kan imidlertid legge merke til at svarprosenten har gått klart ned fra forrige undersøkelse. Vi vet ikke om dette skyldes at medlemmene er blitt mindre motivert for å svare på ulike typer spørreundersøkelser generelt, eller om det er en indikasjon på noe lavere interesse for hva forbundet har på dagsordenen. Medlemskapet og kontakten med tillitsvalgte Undersøkelsen inneholder en rekke spørsmål som omhandler medlemskapet, blant annet hva som er viktige begrunnelser for å være medlem, hvordan medlemmet ble rekruttert, om man har tenkt å melde seg ut, og om man har søkt hjelp fra sin tillitsvalgte. Utdanningsforbundets medlemmer prioriterer tradisjonelle fagforeningssaker når de skal begrunne sitt medlemskap. Medlemmene krysser av for muligheten til å få hjelp ved problemer på arbeidsplassen og at Utdanningsforbundet ivaretar lønnsinteressene. Disse to forholdene er blitt enda viktigere siden forrige undersøkelse. I 2007 er det er færre som prioriterer at man bør være fagorganisert, når de blir bedt 1 Utdanningsforbundets organisasjonsutviklingsprosjekt ORG2006 har løpt i deler av perioden siden forrige undersøkelse og har blant annet hatt som mål å involvere medlemmer og tillitsvalgte i utviklingen av egen organisasjon. Forbundet har lagt vekt på å utvikle nye arbeidsformer som dialogbaserte metoder og verktøy, blant annet for tillitsvalgte på ulike nivåer. Forbundets nettsider er utviklet videre siden forrige undersøkelse, og Utdanningsakademiet, som er forbundets avdeling med ansvar for kurs, konferanser og fag-pedagogiske tidsskrifter, rapporterer om flere kurs og flere deltakere. En forklaring er at Utdanningsakademiet etter hvert er blitt bedre kjent blant medlemmer og tillitsvalgte. Utdanningsforbundet har også lagt opp til at faglig-pedagogiske tema skal diskuteres på lokalt nivå, blant annet har det vært opplegg for å sikre en bred diskusjon om profesjonsetikk og formålsparagrafen i barnehagen og opplæringen. 7

10 8 om å angi de viktigste årsakene til medlemskapet. Samlet sett er det er ikke flere medlemmer som har vurdert medlemskapet i 2007 sammenlignet med undersøkelsen fra Skolelederne skiller seg imidlertid ut ved at det i 2007 er flere som oppgir å ha vurdert en utmelding. Det samme gjelder styrere i barnehagene. Det er sprikende årsaker til at medlemmer har vurdert å melde seg ut, og det er dermed ikke mulig å identifisere noen problemområder som forbundet i særlig grad bør konsentrere seg om. Utdanningsforbundet har fortsatt et godt utgangspunkt for rekruttering. Flertallet av medlemmene svarer at det ikke finnes noen alternativ organisasjon på arbeidsplassen, Utdanningsforbundet organiserer gjennomgående godt, og studentorganisasjonene spiller en viktig rolle for rekrutteringen i barnehage og grunnskole. Men i den videregående opplæringen og innen HUK-området er det konkurranse på mange arbeidsplasser, mange av arbeidstakerne kommer fra læresteder der Utdanningsforbundets studentorganisasjon ikke har samme dominerende plass som på lærerhøgskolene/førskoleutdanningen, og andelen medlemmer som sier at det finnes en alternativ fagforening på arbeidsplassen, har økt siden forrige undersøkelse. De fleste medlemmene har tillitsvalgte på sin arbeidsplass. Medlemmene søker også bistand hos sine tillitsvalgte og er stort sett fornøyd med den hjelpen de får. Lønn og rettigheter i arbeidsforholdet er de viktigste årsakene til å søke hjelp hos den tillitsvalgte. I skoleverket kontakter også mange tillitsvalgte i spørsmål som arbeidstid. En mindre gruppe medlemmer oppgir at det ikke er noen tillitsvalgt på deres arbeidsplass. I barnehagene dreier dette seg imidlertid om prosent av medlemmene, eller hvert sjuende medlem. Også i denne undersøkelsen viser Utdanningsforbundets medlemmer seg som tradisjonelle fagforeningsmedlemmer i den betydningen at lønn, rettigheter og sikkerhet i ansettelsesforholdet er de viktigste begrunnelsene for medlemskapet. Og medlemmene benytter den sikkerhet som medlemskapet gir, ved at mange søker råd hos sin tillitsvalgte i nettopp denne typen saker. For Utdanningsforbundet betyr dette at det å kunne tilby bistand i denne typen saker er like viktig som før, kanskje viktigere i en hverdag der avtaleverket gir større rom for lokale arbeidsgivere og for desentraliserte beslutninger. Dyktige tillitsvalgte på arbeidsplassene er dermed viktig for å lykkes i forholdet til medlemmene, og medlemmene sier seg også stort sett fornøyd med den hjelpen de har fått. Samtidig vet vi at tillitsvalgte på arbeidsplassnivå vil skiftes ut jevnlig og ofte erstattes med nye tillitsvalgte som har begrensede erfaringer. På små arbeidsplasser vil den tillitsvalgte heller ikke ha et klubbapparat å støtte seg på. Det er derfor viktig at forbundet har et nivå med tillitsvalgte som kan ta over saker som de lokale tillitsvalgte ikke kan løse, og at rutinene for å sende saker videre ved behov er gode.

11 Andelen medlemmer som ikke har en tillitsvalgt på arbeidsplassen, er jevnt over lav. Det er imidlertid grunn til å trekke fram barnehagene her sier hvert sjuende medlem at deres nærmeste tillitsvalgte er i lokallaget. Utdanningsforbundet står dermed overfor en utfordring når det gjelder å ha rutiner for at medlemmene i forbundets raskest voksende medlemsgruppe har tilstrekkelig oppfølging. Sammenlignet med store deler av norsk arbeidsliv framstår Utdanningsforbundets rekrutteringssituasjon som svært gunstig og bekymringer for tilløp til økt konkurranse som et luksusproblem. Grove estimater tilsier at mellom 80 og 90 prosent av arbeidstakerne i forbundets kjerneområder er fagorganiserte, og at ni av ti organiserte og vel så det har valgt Utdanningsforbundet. 2 Medlemsundersøkelsen 2007 kan imidlertid tyde på at det som over tid har sett ut som en gradvis marsj mot et tilnærmet organisasjonsmonopol, er stoppet opp. Både i den videregående opplæringen 3, innen HUK-området og blant skolelederne finnes det konkurrerende fagforbund. I de to førstnevnte områdene kommer også langt færre arbeidstakere inn i sektoren med bakgrunn fra et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. For forbundet vil det derfor være viktig å ha oppmerksomhet rettet mot rekrutteringsarbeidet, ikke minst gjelder dette innenfor den videregående opplæringen. For ledergruppene er antakelig utfordringen først og fremst å beholde eksisterende medlemmer også etter at de har fått en lederjobb. Vi har derfor minnet om at tradisjonelt rekrutteringsarbeid fortsatt er viktig. I den forbindelse er det også verdt å reflekterte over at det er klart færre som krysser av at «jeg mener man som arbeidstaker bør være for organisert» når de viktigste årsakene for medlemskapet skal angis. Selv om vi ikke finner å kunne konkludere med at dette avspeiler en mer dramatisk endring i holdninger til fagorganisering blant Utdanningsforbundets medlemmer 4, kan nok svarene tyde på at forbundet i framtiden vil måtte styrke innsatsen med å forankre «fagforeningsbevisstheten» blant medlemmene, ikke minst blant yngre medlemmer. 2 Beregninger foretatt med utgangspunkt i AKU Det er ingen klare forskjeller mellom lærere som underviser i yrkesfaglige studieretningsfag, og andre i om man har en alternativ organisasjon på arbeidsplassen, eller i om man har vurdert å melde seg ut av Utdanningsforbundet. 4 Det var ikke færre som var enig i utsagnet om at man bør være fagorganisert, i et spørsmål der man ikke måtte prioritere de to viktigste årsakene for medlemskapet. Med andre ord slutter medlemmene fortsatt opp om prinsippet bak fagorganisering, men dette taper terreng når man skal krysse av for de to viktigste årsakene. 9

12 Deltakelse i egen organisasjon Medlemsundersøkelsen fra 2004 avdekket at Utdanningsforbundet har klubber med høy aktivitet i grunnskolen og den videregående opplæringen, mens det i barnehagene var mange medlemmer som sto uten et tilbud om aktive klubber på arbeidsplassen. Vi var også imponert over den høye deltakelsen på klubbmøtene. Det store flertallet av medlemmene svarte at de fikk med seg et flertall av møtene, og vi avdekket heller ingen stor misnøye med måten møtene fungerte på. Langt på vei bekreftes dette bildet av undersøkelsen fra Tre av fire medlemmer befinner seg på arbeidsplasser der det jevnlig kalles inn til klubbmøter. Mens de fleste medlemmer i grunnskolen og den videregående opplæringen har aktive klubber på arbeidsplassen, er situasjonen den motsatte i barnehagene. Her sier flertallet at det sjelden eller aldri kalles inn til møter, og møtefrekvensen synes å ha gått noe ned siden forrige undersøkelse. Endringene i medlemmenes arbeidshverdag har ikke ført til lavere møtedeltakelse. Fortsatt sier flertallet av medlemmene at de deltar på stordelen av de klubbmøtene som avholdes, og i grunnskolen er oppslutningen om møtene nærmest fulltallig. Medlemmene er overveiende positive til møtenes form og innhold, og de yngste er ikke mer kritiske enn de eldre medlemmene. Fortsatt dominerer lønn og arbeidsvilkår sakskartet, men faglig-pedagogiske saker synes å ha kommet noe høyere på dagsorden, ikke minst i grunnskolen. En forklaring kan være at reformene i skoleverket gjør at klubbene oftere diskuterer pedagogiske utfordringer knyttet til en ny arbeidshverdag. Utdanningsforbundet har også initiert bredt anlagte debatter om tema som formålsparagraf og profesjonsetikk. Tilbakemeldinger tyder imidlertid på at det varierer i hvor stor grad denne typen diskusjonsopplegg når helt ned til klubbnivå. Innen grunnskolen og den videregående opplæringen samles medlemmene jevnlig i en klubbsammenheng. Her har man dermed et godt grunnlag for å diskutere det som foregår på arbeidsplassen, og klubbmøtene vil kunne fungere som et bindeledd mellom medlemmene og Utdanningsforbundet. I andre deler av forbundet er det større variasjon i møtefrekvens og flere medlemmer (og arbeidsplasser) med lav aktivitet. For Utdanningsforbundet er dermed utfordringen todelt; å få satt de saker forbundet har behov for å få diskutert med medlemmene på dagsordenen i de delene av utdanningssystemet der møtene løper regelmessig, og å sørge for at medlemmer uten klubber på arbeidsplassen også får informasjon og muligheter til kontakt med tillitsvalgt. Det første vil kreve en balansegang. Det er rimelig at forbundet arbeider for at for eksempel faglig-pedagogiske saker (eller det som skal opp på kommende landsmøte) settes på dagsordenen ute i organisasjonen. Men sannsynligvis formes dagsordenen først og 10

13 fremst av lokale behov, inkludert hva arbeidsgiver setter på partens dagsorden. For gruppen uten aktive klubber er utfordringen en annen. Tilbudene om møteplasser og informasjonskilder fra forbundet finnes, men brukes ikke nødvendigvis oftere av dem som står uten et klubbtilbud på arbeidsplassen. Her er utfordringen først og fremst å holde kontakten med medlemmene nettopp i de lokale sakene som er det de fleste vil være aller mest opptatt av i sitt medlemskap. Dette løses ikke med nettsider eller bedre fagblader. Tillitsvalgte og verv De fleste frivillige organisasjoner opplever det som en utfordring å rekruttere nok tillitsvalgte. Medlemsundersøkelsen gir ikke noe direkte svar på hvor lett eller vanskelig det er for Utdanningsforbundet å fylle de vervene forbundet har. Tilbakemeldingene fra de to midtveiskonferansene tyder på at dette varierer betraktelig, men at det jevnlig er utfordringer knyttet til det å skaffe tillitsvalgte på arbeidsplassene og til lokallagene. På den annen side synes det å være en dugnadsånd knyttet til det å påta seg verv (ikke minst på arbeidsplassen), et flertall av forbundets medlemmer må regne med å gjøre en jobb for forbundet i løpet av sin tid som medlem. Et sted mellom 10 og 20 prosent av medlemmene vil vurdere å påta seg verv hvis de blir spurt. Det er særlig yngre medlemmer som er villig til å påta seg verv. Et flertall av dagens tillitsvalgte vil fortsette hvis de blir gjenvalgt, dette gjelder også dem som er tillitsvalgt på arbeidsplassen. Vi vurderer dette som et ganske godt utgangspunkt for å fylle de vervene som forbundet har. Andelen som vil si ja til verv, har ikke gått ned siden forrige undersøkelse. Dagens tillitsvalgte trives stort sett i sine verv. Utfordringene er at få medlemmer involverer seg aktivt i klubbarbeidet, og en god del tillitsvalgte oppfatter også at forholdet til arbeidsgiver er blitt mer krevende. Men flertallet melder at det er rimelig god interesse blant medlemmene for de saker man tar opp, og det er også mange som avviser at det er vanskeligere å være tillitsvalgt nå sammenlignet med tidligere. Tidsklemma er den viktigste årsaken til å si nei til verv, det vil si hensynet til egen arbeidssituasjon og til egen livssituasjon. Langt færre begrunner sitt nei ut fra at de ikke er interessert, eller at de ikke kan stå inne for det Utdanningsforbundet representerer. Undersøkelsen tyder ikke på at det burde være merkbart vanskeligere å få tillitsvalgte i dag sammenlignet med forrige kartlegging i Knapt nok noen menige medlemmer 11

14 vil si ubetinget ja til en forespørsel om å bli tillitsvalgt, men ganske mange indikerer at de kan la seg overtale. Årsakene til å si nei er heller ikke avskrekkende sett fra et organisasjonsståsted og stemmer overens med erfaringer fra andre organisasjoner. Gitt at man står overfor en gjennomstrømming på en tredel av de tillitsvalgte i løpet av en toårsperiode (noe undersøkelsen antyder), står forbundet overfor utfordringer når det gjelder nyrekruttering og skolering av nye tillitsvalgte. Det vil også være klubber og lokallag som i større grad enn andre sliter med å få fylt vervene med den typen tillitsvalgte som man ønsker, det vil si interesserte og skolerte medlemmer. Tilbakemeldingene fra de to midtveiskonferansene, der tillitsvalgte på ulikt nivå ga tilbakemeldinger på foreløpige funn, var at man så store forskjeller i rekrutteringsutfordringene. Der man har aktive og velfungerende klubber, går det ofte greit. På arbeidsplasser der man har opplevd vanskelige samarbeidsforhold eller andre typer konflikter, er utfordringene ofte større. Og enkelte steder er problemene med å få tillitsvalgt så store at jobben automatisk går til den sist ansatte. Men hvis man fester tillit til det undersøkelsen forteller om det høye oppmøtet på klubbmøtene og interessen for å diskutere uformelt med tillitsvalgte har man jevnt over en gruppe medlemmer som bør være rimelig godt informert om hva klubben jobber med. Kommunikasjon og informasjon Medlemsundersøkelsen i 2007 kartlegger hvilke informasjonskanaler medlemmene bruker for å få informasjon fra og om forbundet. Her er vi først og fremst interessert i om det skjer en dreining fra tradisjonelle kanaler (for eksempel papir og møter) til nettbasert informasjon. Undersøkelsen fra 2004 viste at de tradisjonelle måtene å skaffe informasjon på sto sterkt; det var flere som la vekt på Utdanningsforbundets almanakk enn forbundets nettsider. Spørsmålet er derfor om vi nå ser en forskyvning fra det tradisjonelle til det digitale etter at forbundet i perioden fra forrige undersøkelse systematisk har bygget ut forbundets nettsider. Tradisjonelle informasjonskanaler holder stand også i Møter, oppslag på arbeidsplassen og papirutgaven av medlemsbladet rangeres fortsatt høyest når medlemmene skal angi hvor de henter informasjon om/fra Utdanningsforbundet. Det er heller ikke blitt færre som krysser av for denne typen kommunikasjonskanaler. I 2007 er det langt flere som orienterer seg ved hjelp av forbundets nettsider. Men en nærmere kartlegging viser at for mange av disse vil bruken måtte betegnes som moderat målt ved hvor ofte medlemmene leser ulike saksfelt, og at tillitsvalgte er de mest ivrige brukerne. 12

15 Det er lite som tyder på at Internett overtar for tradisjonelle informasjonskanaler. Medlemmene får fortsatt informasjon i kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen (oppslag og møter), og ved at de leser papirutgaven av Utdanning. Man kan anta at den informasjonen medlemmene søker opp via den tillitsvalgte, er knyttet til arbeidsplassen og det som skjer der. Her vil ikke nettbasert informasjon være noe alternativ enn så lenge, selv om man kan se for seg at lokallagene etter hvert får egne nettsider. Men forbundets nettsider har et potensial som en supplerende informasjonskilde. I det daglige er det antakelig kun de mest interesserte medlemmene som leser nyhetene fra forbundet regelmessig, inkludert tillitsvalgte som er avhengig av å holde seg oppdatert, og som trenger dokumenter, tariffavtaler og annet som legges ut. Men det at to tredeler av medlemmene krysser av for å ha vært innom sidene, viser at man kan bruke disse for å nå ut med informasjon i perioder hvor medlemmene etterspør oppdaterte nyheter, for eksempel i forbindelse med tariffoppgjørene. Det faglig-pedagogiske engasjementet I forrige undersøkelse konkluderte vi med at tradisjonelle fagforeningstema (lønns- og arbeidsvilkår) dominerte de lokale møteplassene i regi av fagforeningen, og at medlemmene i hovedsak søkte andre steder for de pedagogiske diskusjonene. Vi har allerede antydet at en slik dagsorden nok avspeiler hva medlemmene er mest opptatt av i det daglige, og at sakskartet også formes av arbeidsgivers dagsorden. Samtidig vet vi at en rekke pedagogiske tema også berører det saksfeltet lokale fagforeninger tradisjonelt er opptatt av; nye arbeidsoppgaver, nye måter å samarbeide på, nye måter å organisere arbeidsdagen, evalueringer og foreldrekontakt og så videre. Som et profesjonsforbund er det også rimelig at saker som behandles på sentralt nivå, også blir tema lenger ned i organisasjonen. Spørsmålene er nye for De faglig-pedagogiske debattene føres på arbeidsplassen: Medlemmene diskuterer fag med kolleger og i møter mellom ledelse og kollegium. Klubbmøtene er en arena også for faglig-pedagogiske debatter, ikke minst for medlemmer i skoleverket og særlig i grunnskolen. Møter i lokallagene er langt sjeldnere en arena for denne type debatter, kanskje fordi færre møter her. Faglig-pedagogiske tema diskuteres i en fagforeningssammenheng, først og fremst når medlemmene møtes på arbeidsplassen. Undersøkelsen tyder på at denne typen saker også står noe oftere på dagsordenen i en klubbsammenheng (jamfør diskusjonen om klubbmøtene). De mange reformene i skoleverket og i barnehagene har også bidratt til at denne typen saker oftere har stått på dagsordenen den senere tiden. 13

16 Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes hverdag Medlemsundersøkelsen 2007 inneholder også spørsmål som går på medlemmenes arbeidsdag, hvordan de mener Utdanningsforbundet kan fremme lærerprofesjonenes rolle i samfunnet, og hvordan de vurderer forbundets politikk på sentrale områder. De siste spørsmålene er gjentatt fra forrige gang, de øvrige er nye i Et sett av spørsmål som går på medlemmenes egen arbeidssituasjon, viser at medlemmer i skoleverket er særlig misfornøyd med mulighetene for kompetanseutvikling, og at det i den videregående opplæringen er mange som er misfornøyd med ledelsen. Få medlemmer er helt fornøyd med lønna, og det er i HUK-området og i barnehagene at misnøyen er klarest uttrykt. På et spørsmål om hvordan Utdanningsforbundet best skal fremme lærerprofesjonenes plass og anseelse i samfunnet, svarer nesten samtlige medlemmer at forbundet skal arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår og for rett og plikt til kompetanseutvikling. Sammenhengen mellom rettigheter og profesjon er dermed koblet tett i medlemmenes bevissthet. Flertallet av medlemmene støtter opp om forbundets utdanningspolitikk; de er enig i at Utdanningsforbundet bidrar til økt yrkesstolthet ved å vektlegge kompetanse, og i at forbundet er en viktig samfunnsaktør. Et mindretall på rundt 30 prosent mener imidlertid at forbundet er for opptatt av problemene i utdanningssystemet. Medlemmene støtter stort sett opp om de lønnspolitiske prinsippene, men er mer misfornøyd med hvordan de selv blir ivaretatt. Mens rundt 40 prosent er mer eller mindre misfornøyd med prioriteringene (les resultatene), er det kun 12 prosent som i tillegg er misfornøyd med de lønnspolitiske prinsippene. I hovedsak synes medlemmene å slutte opp om Utdanningsforbundets politiske hovedlinje, både de lønnspolitiske prinsippene og en utdanningspolitisk satsing som omfatter vektlegging av kompetanse og yrkesfaglig stolthet. I hovedsak synes også dette å treffe de utfordringene som medlemmene opplever i hverdagen, der blant annet (manglende) muligheter til kompetanseutvikling er et problem for mange. Et annet område som trekkes fram, er for dårlig ledelse både personalmessig og pedagogisk. Dette er markant i skoleverket og særlig i den videregående opplæringen. Her står Utdanningsforbundet overfor den utfordringen at kravene til god eller bedre ledelse på dagsordenen vil utfordre innsatsen til egne medlemsgrupper, jamfør at storparten av skolelederne også er medlemmer av forbundet. Mens mye av diskusjonen omkring lederens stilling går på om forbundet over tid vil klare å beholde denne typen medlemmer (se neste 14

17 avsnitt), kan man også måtte sette strengere krav til yrkesutøvelsen for denne gruppen på dagsorden. Det er lett å identifisere grupper som er særlig misfornøyd med måten deres gruppe prioriteres lønnsmessig, langt vanskeligere å finne noen systematikk i hvem som er kritiske til den utdanningspolitiske linja. Et unntak er skolelederne som nok synes forbundet sprer et for negativt bilde av situasjonen i utdanningssystemet. Lederne Denne rapporten retter søkelys på hvordan medlemmer i lederstillinger betrakter medlemskapet i Utdanningsforbundet. Bakgrunnen er dels Utdanningsforbundets erfaringer med at dette er en gruppe som i større grad enn andre medlemsgrupper vurderer andre organisasjonstilbud, dels at vi i forrige rapport fant at skoleledere skilte seg ut ved oftere å ha vurdert medlemskapet og ved mindre hyppig deltakelse i den lokale fagforeningsaktiviteten. Den gangen konkluderte vi med at skolelederne som gruppe hadde en positiv holdning til fagorganisering, og at de ikke skilte seg ut som spesielt kritiske til forbundets utdanningspolitikk eller lønnspolitikk. Her ser vi både på om det er blitt større forskjeller mellom medlemmer i lederstillinger og andre medlemmer siden undersøkelsen i 2004, og vi går nærmere inn på hva som kjennetegner ledergruppene i Utdanningsforbundet i Denne gangen skiller vi ut styrere i barnehager som en egen gruppe. Rundt halvparten av lederne (rektorer og styrere) sier seg enig i en påstand om at det er blitt vanskeligere å være medlem i samme organisasjon som dem man har lederansvar for. Samtidig sier et stort flertall at de betrakter Utdanningsforbundet som sitt forbund, og det er også mange som mener at de alternative organisasjonene ikke er gode nok. Lederne har tiltro til at forbundet vil ivareta deres interesser hvis dette skulle bli nødvendig. Både styrere og rektorer etterspør økt oppmerksomhet om de utfordringer som ledere står overfor. Begge grupper men i særlig grad rektorene ønsker flere møteplasser for ledere. Lederne (inkludert skoleledere som ikke er rektorer) oppgir fortsatt hyppigere enn andre medlemmer at de har vurdert en utmelding. Årsakene er blant annet at deres yrkesgruppe ikke er godt nok ivaretatt, at det er vanskelig å være i samme organisasjon som dem man har lederansvar for, og at man vurderer å melde seg inn et annet sted. Mens skoleledere ofte lar være å gå på klubbmøtene, deltar styrere på linje med sine kolleger i barnehagene. 15

18 Det er ikke noen vesentlig forskjell mellom skoleledere og øvrige ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring i synet på utdanningspolitikken. Men vi ser en tendens til at skolelederne synes det blir vel mye fokus på problemene i utdanningssystemet, og at de også prioriterer et bredere spekter av tiltak (inkludert høyere krav til yrkesutøvelsen) når de blir bedt om å angi hvordan Utdanningsforbundet bør jobbe for å styrke profesjonenes anseelse i samfunnet. Lederne støtter i hovedsak opp om forbundets lønnspolitiske prinsipper. Men gruppen og særlig styrerne signaliserer at deres gruppe ikke blir prioritert i praksis. Undersøkelsen avdekker at begge forbundets ledergrupper skoleleder og styrere føler seg noe på siden i forbundets fagligpedagogiske (og delvis også lønnsmessige) prioriteringer. Det er likevel grunn til å spørre om det er noe ulike utfordringer som preger de to gruppenes hverdag. Skolelederrollen har endret seg over tid, og vi finner her en gruppe som på mange måter er godt forankret i forbundet, men som gradvis føler større avstand til klubben / det lokale fagforeningsarbeidet. En realistisk vurdering av situasjonen er at denne gruppen ikke vil komme tilbake til klubbmøtene, og dette er heller ikke mulig så lenge dagsordenen på møtene ofte vil berøre forholdet til arbeidsgiver. Forbundet står dermed overfor utfordringen med å finne møteplasser for gruppen som treffer behovet i en gruppe som neppe har mye tid til flere møter. Også styrerne er medlemmer med til dels lang erfaring i forbundet, særlig sett i forhold til den relativt unge gruppen av barnehageansatte for øvrig. Samtidig kommer styrerne fra en seksjon som i noen grad nok har følt seg på sidelinjen i et forbund som medlemsmessig sett domineres av skoleverket. Det er derfor ikke overraskende at nettopp denne gruppen særlig reflekterer over og til dels er kritisk til yrkesgruppens posisjon i forbundet. Man kan stille spørsmål ved om frustrasjonen over mangel på møteplasser og oppmerksomhet er vel så mye knyttet til at barnehagene og deres ledere «forsvinner i mengden», som til at endringer i lederrollen har gjort det mye vanskeligere å være medlem. Det kan også være grunn til å reflekterer over utfordringene framover. Aldersprofilen blant skolelederne innebærer at det vil være behov for en betydelig nyrekruttering av skoleledere det kommende tiåret. Nye rektorer og inspektører vil i hovedsak bli rekruttert fra Utdanningsforbundets medlemsmasse, iallfall så lenge skoleledere rekrutteres blant pedagoger. Et spørsmål er om disse vil ha en annen holdning til det å kombinere en lederstilling med et medlemskap enn det den forrige generasjonen skoleledere har hatt. Vil for eksempel morgendagens skoleledere (og styrere) i større grad enn de som forsvinner ut, være preget av «moderne» organisasjons- og lederteorier som i mindre grad lar seg kombinere med et fagforeningsmedlemskap? Eller vil en tilrettelegging av medlemskapet for medlemmer i lederstilling bidra til at Utdanningsforbundet fortsatt oppfattes som et naturlig organisasjonsvalg også for disse gruppene? 16

19 Kapittel 1 Innledning Bakgrunn for undersøkelsen Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 er en oppfølging av forbundets første medlemsundersøkelse, som ble gjennomført i Formålet med å gjennomføre en større medlemsundersøkelse i 2004 var å skaffe et bedre grunnlag for å utvikle Utdanningsforbundets egen organisasjon, og undersøkelsen var knyttet til et større organisasjonsutviklingsprosjekt (ORG 2006). Her ønsket man å involvere hele organisasjonen, blant annet gjennom en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av medlemmene. De temaene medlemmene ble bedt om å ta stilling til, dreide seg i hovedsak om forholdet til egen organisasjon, for eksempel synspunkter på medlemskapet, deltakelse og aktivitet på lokalt nivå, kontakt med tillitsvalgte, bruk av ulike informasjonskanaler og så videre. I tillegg ble medlemmene bedt om å ta stilling til et knippe utsagn om Utdanningsforbundets politikk. Medlemsundersøkelsen 2004 ble rapportert i form av en kortrapport og en grunnlagsrapport som er tilgjengelig på Fafos nettsider. 5 Utdanningsforbundet besluttet i 2007 å gjenta undersøkelsen. For å kunne sammenligne med undersøkelsen i 2004 ble mange av spørsmålene fra undersøkelsen i 2004 gjentatt. Det ble også utviklet nye spørsmål på enkelte områder, blant annet når det gjelder kommunikasjonen mellom forbundet og medlemmene og om medlemmenes arbeidssituasjon. Det ble også stilt egne spørsmål til medlemmer i lederstillinger (rektorer og barnehagestyrere). Medlemsundersøkelsen for 2007 omfatter disse temaene: Medlemskapet: Hva er viktig for ditt medlemskap, har du vurdert å melde deg ut og i så fall hvorfor? Lokalt organisasjonsarbeid: kontakt med tillitsvalgte, deltakelse på klubbmøter og bruk av andre møteplasser. Verv: Er du villig til å påta deg verv (eventuelt fortsette i det vervet du har), hvis ikke hvorfor ikke? Egne spørsmål om hvordan det er å være tillitsvalgt. 5 Rapportene finnes i pdf-utgave på Fafos nettsider, se og 17

20 Kommunikasjon og informasjon: Hvilke informasjonskilder er viktig for medlemmene, med spesiell vekt på Utdanningsforbundets nettsider og tidsskrifter. Den utdanningspolitiske debatten: Hvor ofte deltar medlemmene i faglig-pedagogiske debatter i ulike fora, og hvordan mener medlemmene at Utdanningsforbundet bør arbeide for å styrke lærerprofesjonens plass i samfunnet? Utdanningsforbundets politikk: Hvordan vurderer medlemmene Utdanningsforbundets politikk på ulike områder? Om medlemmenes arbeidssituasjon: Hvor fornøyd/misfornøyd er medlemmene med ulike sider av arbeidssituasjonen sin? Medlemmer som er ledere: Styrere i barnehager og rektorer ble bedt om å ta stilling til påstander om sitt medlemskap med særlig vekt på om denne gruppen medlemmer er fornøyd eller misfornøyd med måten deres interesser blir ivaretatt. Utvalg, datainnsamling og svarprosent Medlemsundersøkelsen 2007 er gjennomført som en postal spørreundersøkelse (spørreskjema sendt i posten), med én purring for dem som ikke hadde svart. Selve utsendingen og tilretteleggingen av data ble gjennomført av datainnsamlingsfirmaet Kollektor Norge AS. Utdanningsforbundet utformet et informasjonsbrev fra forbundet som ble sendt ut sammen med spørreundersøkelsen, med henstilling om å svare. Det ble også informert om undersøkelsen på Utdanningsforbundets nettsider på Internett. Utvalget er trukket på basis av Utdanningsforbundets medlemsregister per september Undersøkelsen omfatter kun yrkesaktive medlemmer, det vil si at studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer med videre ikke er med i utvalget. Det ble lagt vekt på å kunne analysere likheter og forskjeller mellom ulike medlemsgrupper, først og fremst etter seksjon og alder. Dette krever grupper av en viss størrelse, og vi ønsket minst 200 personer i hver hovedgruppe som vi skulle bryte svarene ned på. Målet var å kunne gi egne tall for Utdannings forbundets fem seksjoner: barnehage, grunnskole, videregående opplæring (VGO), høgskole og universitet (HUK) og skoleledere. Utdanningsforbundets HUK-seksjon omfatter i hovedsak medlemmer ved lærerhøgskolene, kompetansesentrene og ved lærerutdanningen ved universitetene. Seksjon for skoleledere omfatter rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører i skoleverket. I tillegg ble det lagt vekt på at medlemmer som ikke er tilknyttet noen av forbundets seksjoner, også skal være representert i utvalget. 18

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Kortversjon Fafo-rapport 471 Fafo 2005 ISBN 82-7422-474-4 ISSN 0801-6143

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004

Bård Jordfald. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Bård Jordfald Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 Fafo 2005 ISBN 82-7422-475-2 ISSN 0801-6143 Innhold Forord... 5

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Medlemsutvikling 2015

Medlemsutvikling 2015 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 16.02.2016 14/00230-5 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Ledelse av barnehager og skoler hva skjer? Lederoffensiven og Utdanningsforbundets lederpolitikk. Lærerrollerapporten Nemndskjennelse arbeidstid barnehage

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO

Rapport mars lærere. Utdanningsforbundets medlemspanel. Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport mars 2008 - lærere Oppfølging og tiltak for elever med særskilte behov Samarbeid mellom skole og SFO www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets medlemspanel

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte?

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS 2 Innhold

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling

Kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Kompetanseutvikling og lønnsutvikling Spørreundersøkelse blant medlemmer registrert i en teknisk eller administrativ stilling Strategisk plan for FFTA 2012-2017 bidra til at medlemmene får den best mulige

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer